Studie uživatelů modelu CAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie uživatelů modelu CAF"

Transkript

1 Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku je získat detailnější přehled o tom, jak je model CAF používaný, jaké výsledky přinesl, a jak by se mohl v budoucnosti vylepšit. Z tohoto důvodu je dotazník rozdělený do čtyřech částí. Část 1: Krátké seznámení se s organizací Časť 2: Aplikace modelu CAF A. Základní informace o používání modelu CAF B. Proces sebehodnocení podle modelu CAF C. Překážky v procesu sebehodnocení D. Příprava akčního plánu E. Implementace akčního plánu F. Cesta ke kultuře Komplexního managementu kvality G. Komunikace H. Využití externí pomoci Časť 3: Budoucnost modelu CAF ve vaší organizaci Časť 4: Podrobné informace o vaší organizaci Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere +/- 1 hodinu. Abychom si byli jistí, že máme přehled o užívání modelu CAF v jednotlivých organizacích, prosíme Vás, aby byl tento dotazník vyplněný podle skutečného stavu věcí ve Vaší organizaci. Vaše odpovědi budou uchovány v tajnosti. V závěrečné zprávě nebude zmíněna žádná konkrétní organizace. Toto dotazníkové šetření bude probíhat po celé Evropě a jeho přidaná hodnota je závislá na ochotě respondentů. Celkové výsledky budou zveřejněny více způsoby. Doporučení: Při vyplňování dotazníku mějte při ruce svoji sebehodnotící zprávu a akční plán zlepšování. V případě jakýchkoliv technických problémů nebo otázek týkajících sa průzkumu nás kontaktujte na mailové adrese Děkujeme za spolupráci. 1

2 1. Krátké seznámení s organizací 1. Jaký je název vaší organizace? [volný prostor pro odpověď] 2. Umístění (stát, mezinárodní organizace, jiné) [prohlédni si seznam] Rakousko, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čína, Kypr, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Dánsko, Dominikánská republika, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Írsko, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Namíbie, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Evropské instituce a Evropská komise, jiné 3. Kontaktní údaje organizace Kontaktní osoba [volný prostor pro odpověď] Funkce [volný prostor pro odpověď] [volný prostor pro odpověď] Studie uživatelů modelu CAF 2

3 2. Aplikace používání modelu CAF A. Základní informace o používání modelu CAF 4. A. Použila vaše organizace alespoň jednou verzi modelu CAF 2006 a vytvořila sebehodnotící zprávu použitím modelu CAF 2006? Ano Ne [pokud jste odpověděli ano, přejděte na otázku 4b] [pokud jste odpověděli ne, přečtěte si následující text: Tato studie je zaměřená na verzi modelu CAF Pokud Vaše organizace nikdy neimplementovala verzi modelu CAF 2006, nebo nikdy nezhotovila sebehodnotící zprávu použitím verze modelu CAF 2006, nemusíte dále pokračovat ve vyplňování dotazníku. Děkujeme vám za ochotu zúčastnit sa průzkumu. Výsledky průzkumu budou zveřejněné na internetové stránce Evropského informačního centra CAF v průběhu roku Kliknutím na sa dostanete na internetovou stránku CAF. 4b. Jak dlouho vám trvalo sebehodnocení a sestavení sebehodnotící zprávy? méně než 2 měsíce 2 až 4 měsíce 4 až 6 měsíců více než 6 měsíců 5. Kolikrát aplikovala vaše organizace verzi modelu CAF 2006? více než 3 [pokud je vaše odpověď 1, přejděte na otázku 6] [pokud je vaše odpověď 2, 3 nebo více než 3, přečtěte si následující text: Pokud je vaše organizace uprostřed druhé nebo třetí fáze aplikace modelu CAF, vyplňte prosím tento dotazník s přihlédnutím na předcházející ukončenou implementaci modelu CAF 2006 ] Studie uživatelů modelu CAF 3

4 6. Provedla vaše organizace sebehodnocení vyhodnocením všech 9 kritérií a 28 subkritérií modelu? [ Ano Ne Pokud ne, označte prosím na následujícím seznamu kritéria, která nebyla (úplně) vyhodnocena (kritérium nepovažujeme za úplně vyhodnocené, pokud alespoň jedno subkritérium nebylo hodnocené). Je možné označit více odpovědí. Vedení Strategie a plánování Zaměstnanci Partnerství a zdroje Procesy Občané/zákazníci - výsledky Zaměstnanci - výsledky Společnost - výsledky Klíčové výsledky výkonnosti 7. Myslíte si, že v kritériích, resp. subkritériích chybějí aspekty týkající sa fungování organizací veřejné správy? [ Ano Ne Pokud ANO, vysvětlete prosím v krátkosti, které aspekty vám chybějí. [volný prostor pro odpověď] 8. Měla vaše organizace před implementací modelu CAF zkušenosti s nějakým jiným nástrojem managementu kvality? Ano Ne Pokud ano, uveďte s kterými nástroji managementu kvality má vaše organizace zkušenosti. ISO Balanced Scorecard Model EFQM Průzkumy spokojenosti zákazníka jiné...[ volný prostor pro odpověď]? Studie uživatelů modelu CAF 4

5 B. Proces sebehodnocení 9. Do jaké míry je implementace modelu CAF povinná? Je možné označit více odpovědí. Nepovinná Povinná vyplývající ze zákona Povinná vyplývající z politického rozhodnutí Povinná vyplývající z rozhodnutí vrcholového managementu Povinná jiné důvody uveďte Proč se vaše organizace rozhodla právě pro model CAF? Můžete označit, do jaké míry byly důležité při implementaci modelu CAF ve vaší organizaci níže uvedené důvody? Stupeň důležitosti Velmi důležité Důležité Méně důležité Nedůležit é a) Zvýšená citlivost zaměstnanců na kvalitu b) Organizace chtěla identifikovat svoje silné stránky a oblasti na zlepšování c) Záměr zapojit zaměstnance do řízení organizace a snaha motivovat je d) Protože to vyžaduje vrcholový management e) Zvýšit výkonnost organizace f) Protože organizace trpí finanční krizí g) Explicitní požadavky občanů nebo zákazníků na zlepšování h) Účast v soutěži Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve VS nebo na konferenci i) Účast na národním/regionálním/místním programu/projektu zlepšování j) Explicitní požadavky politicky odpovědných za organizaci zahájit opatření vedoucí ke zlepšování k) Protože ostatní organizace veřejné správy v národním nebo evropském kontextu ho používají také l) Model CAF jako konkurenční výhoda. Přilákat zákazníky v konkurenčním prostředí, např. školy / nemocnice... m) Z důvodů bench learningu Studie uživatelů modelu CAF 5

6 n) Protože je to zadarmo o) Protože chceme požádat o titul Efektivní uživatel modelu CAF 11. Jak významnou roli v implementaci modelu CAF nebo Totálního managementu kvality v organizaci sehrály následující složky organizace? Velmi důležité Důležité Méně důležité Nedůležité a) Vrcholný management b) Střední management c) Manažer kvality (expertní úroveň) d) Volení zástupci (politici) e) Jiné: (prosím v krátkosti popište) [volný prostor na odpověď k bodu e] 12. Do jaké míry dodržela vaše organizace 10 kroků, jak zlepšit organizaci veřejné správy podle modelu CAF, jak doporučuje návod podle modelu CAF 2006? [ Do velké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec 13. Máte nějaké návrhy na doplnění návodu pro proces sebehodnocení v brožuře modelu CAF? Najdůležitejší návrhy v krátkosti popište. [volný prostor na odpověď] 14. Složení jednoho CAF týmu (pokud máte několik týmů, použijte průměr): vyznačte prosím typ zaměstnanců, kteří byli součástí CAF týmu a jejich počet. Typ zamestnanců Počet a) Vrcholný management [volný prostor na odpověď] b) Střední management [volný prostor na odpověď] c) Odborní zaměstnanci [volný prostor na odpověď] d) Neodborní (podpůrní) zaměstnanci [volný prostor na odpověď] Celkový počet členů CAF týmu [volný prostor na odpověď] Studie uživatelů modelu CAF 6

7 15. Jaký typ přípravy využil váš CAF tým a do jaké míry? Do velké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec a) Seznámení se s modelem CAF b) Školení c) Dokumentace d) E-learning e) Případové studie f) Mezinárodní výměna zkušeností 16. Který panel hodnocení jste použili? Klasické bodové hodnocení Bodování s jemným rozlišením žádný z nich C. Překážky v procesu sebehodnocení 17. Do jaké míry jste se setkali s následujícími těžkostmi v průběhu sebehodnocení podle modelu CAF? Míra Do velké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec A. Těžkosti spojené se srozumitelností modelu CAF A.1. Složitost modelu A.2. Obsah některých kritérií nebo subkritérií A3 Rozdíly mezi některými nejsou úplně jasné A.4. Příklady se nevztahují na specifickou oblast působení organizace A.5. Jazyk A.6. Systémy bodového hodnocení B. Těžkosti spojené s úrovní vyspělosti organizace B.1. Nedostatečné zkušenosti při sdílení názorů a informací v organizaci Studie uživatelů modelu CAF 7

8 B.2. V organizaci není zvykem upřímně a otevřeně hovořit B. 3. Naše organizace celkově nebyla dostatečně připravená na proces sebehodnocení B.4. Nedostatek důvěry v CAF tým B.5. Proces byl CAF týmu uložen, nebyl CAF týmem přijat za vlastní B.6. Nedostatek důvěry v relevantnost celého procesu B.7. Organizace není seznámená s konceptem TQM C. Těžkosti spojené s nedostatkem podpory a času C.1. Nedostatok školení C.2. Nedostatok podpory ze strany odborníků C.3. Nedostatok podpory managementu C.4. Nedostatok podpory ze strany vedení CAF týmu (garant/metodik CAF týmu) C.5. Nedostatočné zapojení členů CAF týmu C.6. Nedostatok času na přípravu a vykonání sebehodnocení D. Těžkosti spojené s nedostatkem informací D.1. Nejistota týkající se účelu a výsledku sebehodnocení D.2. Problémy s identifikací silných stránek a oblastí ke zlepšování D.3. Členové CAF týmu nemají dostatečný přehled o organizaci D.4. Těžkosti se získáváním dat/informací od kolegů mimo CAF tým D.5. Nedostatek měření v organizaci E. Jiné závažnější překážky V krátkosti je, prosím, popište a označte jejich význam. E.1. [volný prostor na odpověď] Studie uživatelů modelu CAF 8

9 D. Příprava akčního plánu zlepšování Tato část dotazníku se zaměřuje na akční plán zlepšování. Pokud je vaše organizace uprostřed druhé nebo třetí implementace modelu CAF (vykonáváte sebehodnocení nebo připravujete akční plán zlepšování), vyplňte, prosím, tento dotazník s přihlédnutím na předcházející ukončenou implementaci modelu CAF 2006 (vykonané sebehodnocení, vytvořený akční plán zlepšování, implementovaný akční plán zlepšování). 18. Vytvořila vaše organizace akční plán zlepšování (samostatně pro CAF nebo v rámci manažerského plánu) po vykonání sebehodnocení podle modelu CAF? Ano V současnosti jsme stále v procesu vytváření akčního plánu zlepšování Ne [Pokud ano, přejděte na otázku 20. Pokud ne, přejděte na otázku 19. Pokud pracujete na tvorbě plánu přejděte na otázku 31] 19. Pokud nebyla následně po sebehodnocení přijata opatření pro zlepšování, čím to bylo způsobené? Typické příčiny jsou uvedené v seznamu. Pokud jste našli příčiny, které i ve vaší organizaci způsobily, že nebyl vytvořen akční plán zlepšování, označte je. Stupeň důležitosti Velmi důležité Důležité Méně důležité Nedůležit é a) Nedostatek času b) Jiné priority c) Neochota něco změnit d) Nedostatek podpory při tvorbě akčního plánu zlepšování e) Nedostatek finančních zdrojů f) Výsledky sebehodnocení nebyly považovány za dostatečně konkrétní g) Výsledky sebehodnocení nebyly vedením přijaty jako přiměřený obraz organizace h) Neuspěli jsme při identifikaci relevantních oblastí pro zlepšování i) Sebehodnocení nikdy nebylo realizované s cílem dosáhnout zlepšování (jednalo se pouze o kontrolu zdraví organizace ) j) Jediným důvodem k provedení sebehodnocení byla účast v národní soutěži k) Vedení nebylo zapojené do sebehodnocení l) Jiné příčiny: V krátkosti je, prosím, popište a označte jejich význam. [volný prostor na odpověď] [Pokud jste odpověděli ne na otázku 18 a vyplnili jste otázku 19, přejděte na otázku 31.] Studie uživatelů modelu CAF 9

10 20. Kolik činností a rychlých zlepšení obsahoval akční plán zlepšování? Celkový počet činností zlepšování Počet rychlých zlepšení (lehko realizovatelné činnosti bez nevyhnutelných dalších zdrojů a ve velmi krátkém čase) volný prostor na odpověď [volný prostor na odpověď] 21. Na které kritérium modelu CAF jste se v akčním plánu zlepšování zaměřili? Kritérium modelu CAF 0% Méně než 10% Množství činností v porovnání s celkovým množstvím činností 10% až 25% 25% až 50% Více než 50% Vedení Strategie a plánování Zaměstnanci Partnerství a zdroje Procesy Občané/zákazníci - výsledky Zaměstnanci - výsledky Společnost - výsledky Klíčové výsledky výkonnosti 22. Do jaké míry, si myslíte, že mají opatření vliv na zlepšování a strategický význam pro fungování a výsledky organizace? Do jaké míry se váš akční plán zlepšování dotýká podstaty fungování vaší organizace? Do velké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec Studie uživatelů modelu CAF 10

11 23. S jakými hlavními překážkami jste se setkali při tvorbě akčního plánu zlepšování modelu CAF? Níže je uveden seznam možných překážek. Prosím vyznačte, do jaké míry jste se s těmito překážkami setkali ve vaší organizaci. Míra Do velké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec a) Nedostatek zapojení vrcholného managementu b) Nedostatečné zapojení členů CAF týmu c) Nedostatky v metodickém postupu při stanovování prioritních činností d) Těžkosti s načasováním činností e) Problém s nalezením gestora pro každou činnost f) Problém s komunikací o akčním plánu zlepšování se všemi zaměstnanci organizace g) Těžkosti se zařazením existujících opatření na zlepšování do nového akčního plánu h) Těžkosti s formulací dobrých a jasných činností (SMART) i) Nejasná formulace oblastí na zlepšování jako základ pro opatření na zlepšování j) Jiné priority uložené managementem nebo politickými autoritami k) Jiné zásadní překážky. V krátkosti je prosím popište a označte jejich význam. [volný prostor na odpověď] E. Implemetace akčního plánu zlepšování 24. Do jaké míry jsou opatření na zlepšování zařazena do manažerského/strategického plánu vaší organizace? Do velké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec Prosím v krátkosti vysvětlete svoji odpověď. [volný prostor na odpověď] Studie uživatelů modelu CAF 11

12 25. Jaké množství z plánovaných opatření na zlepšování bylo reaálně zahájeno ve lhůtě do jednoho a půl roku po vykonání sebehodnocení? Žádné Méně než 25% 25% až 50 % 50% až 75 % Více než 75 % 26. Jaké množství z plánovaných opatření na zlepšování bylo skutečně realizováno ve lhůtě do jednoho a půl roku po vykonání sebehodnocení? Žádné Méně než 25% 25% až 50 % 50% až 75 % Více než 75 % 27. Jak často je realizace akčního plánu zlepšování monitorovaná vrcholovým managementem? Týdně Měsíčně Každých 3 6 měsíců Jednou do roka Každé 2 roky Nikdy 28. S jakými hlavními překážkami jste se setkali při implementaci opatření na zlepšování akčního plánu zlepšování? Níže je uveden seznam možných překážek. Prosím, vyznačte do jake míry jste se s těmito překážkami při realizaci zlepšování setkali ve vaší organizaci. Míra Do vysoké míry Do značné míry V omezen é míře Vůbec a) Nedostatek zapojení vrcholného managementu b) Nedostatek zapojení zaměstnanců c) Nedostatky v projektovém managementu d) Nedostatek v návaznosti gestorů projektů e) Nedostatek vnitřních kompetencí f) Nedostatek vnější podpory g) Ztráta dynamiky, soustředění a motivace na zlepšování organizace Studie uživatelů modelu CAF 12

13 h) Nedostatek finančních zdrojů i) Nedostatek ocenění / odměny j) Jiné překážky: V krátkosti je, prosím, popište a označte jeich význam. [volný prostor na odpověď] 29. Do jaké míry jste pocítili potřebu většího množství informací o navrhování a implementaci akčního plánu zlepšování v příručce modelu CAF? Do vysoké míry Do značné míry V omezené míře Vůbec Studie uživatelů modelu CAF 13

14 F. Cesta ke kultuře Komplexního managementu kvality (TQM) 30. Níže je uveden seznam 17 charakteristik, kterými je možné popsat úroveň Komplexního managementu kvality v organizaci. Uveďte prosím, do jaké míry se vaše organizáce zlepšila v rámci možností díky realizaci sebehodnocení podle modelu CAF a implementaci akčního plánu zlepšování. Míra zlepšení Do vysoké míry Do značné míry V omezen é míře Vůbec (1) Organizace nachází příležitosti v inovacích a vzdělávání. (2) Vzájemná důvěra a respekt mezi vedením, manažery a zaměstnanci v organizaci. (3) Organizace systematicky sleduje výsledky dosažené prostřednictvím specifických ukazatelů výkonnosti a využívá je pro trvalé zlepšování. (4) Management a zaměstnanci sdílejí stejnou vizi o sociálním a environmentálním vlivu organizace. (5) Organizace zapojuje občany/zákazníky do hodnocení a zlepšování své výkonnosti. (6) Organizáce má jasnou představu o nejdůležitějších vnějších vztazích a partnerstvích a možnostech jejich rozvoje. (7) Organizáce rozvíjí kompetence svých zaměstnanců. (8) Zaměstnanci jsou dobře informováni o klíčových otázkách týkajících se organizace, jako poslání, vize, význam, strategie a plánování. (9) Zaměstnanci organizace jsou seznámeni a zaměřeni na Komplexní management kvality organizace více než předtím. (10) Jsou určeni vlastníci klíčových procesů a jsou jim přiřazeny odpovědnosti. (11) Management a zaměstnanci vnímají stejně, kdo jsou jejich existující a potenciální občané/zákazníci a znají jejich potřeby a očekávání. Studie uživatelů modelu CAF 14

15 (12) Zaměstnanci jsou zapojeni do procesu rozhodování a do rozvíjení organizace. (13) Trvalé zlepšování je v organizaci podporováno prostřednictvím sdílení vědomostí a zohledňování návrhů zaměstnanců. (14) Organizace definuje soubor cílů a dosažených výsledků ve vztahu k potřebám zainteresovaných stran. (15) Organizace investuje do externích partnerství za účelem dosažení vzájemných výhod. (16) Jsou jasně definované klíčové procesy organizace. (17) Organizace realizuje iniciativy na zlepšování své spoločenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Studie uživatelů modelu CAF 15

16 G. Komunikace 31. Kdo byl obeznámen s průběhem zavádění modelu CAF v jednotlivých fázích? Začátek sebehodnoce ní Sebehodnotí cí zpráva Začátek akčního plánu zlepšová ní Průběžné výsledky akčního plánu zlepšování Konečné výsledky akčního plánu zlepšová ní a) b) Pouze management Všichni zaměstnanci c) Existující CAF tým (skupina, oddělení, útvar) d) Politické autority e) Občané/zákazníci/ uživatelé f) Strategičtí partneři g) Celá společnost Studie uživatelů modelu CAF 16

17 H. Využití externí pomoci 32. Využili jste externí (odbornou) pomoc při zavádění modelu CAF? Ano Ne Pokud ano, jaký druh externí pomoci jste využili a od koho? Uveďte, prosím, kdy vám externí poradce nabídl pomoc (SH = sebehodnocení, AP = akční plán zlepšování). Nikdy Při přípravě SH V průběhu SH Při sestavování AP Při implementaci AP Národní korespondent modelu CAF Národní agentura odpovědná za šíření modelu CAF Státní poradenská agentura Národní útvary výkonnosti Úřad kvality Školící středisko EIPA Externí nezávislý konzultant Jiná organizace se zkušenostmi s modelem CAF Studie uživatelů modelu CAF 17

18 3. Budoucnost modelu CAF ve vaší organizaci 33. Probíhalo používání modelu CAF ve vaší organizaci podle vašich očekávání? (1 znamená očekávání nebyla vůbec splněna, zatímco 10 znamená očekávání byla úplně splněna ) Vůbec Úplně Plánuje vaše organizace použít v budoucnosti model CAF? Ano Ne [pokud jste odpověděli ano, pokračujte na otázce 35, pokud jste odpověděli ne, přejděte na otázku 37] 35. Jaký časový interval si vybrala vaša organizace pro používání modelu CAF? Každoročně Každé dva roky Každé tři roky Každé čtyři roky Až po delším období Ještě jsme se nerozhodli 36. Pokud máte v úmyslu použít model CAF znovu, co, pokud vůbec něco, byste změnili na tom, jak jste vykonali sebehodnocení? Níže je uveden seznam toho, co by organizace mohly chtít změnit. Označte, prosím, co chcete napříště ve Vaší organizaci změnit. Možnost více odpovědí. [Možnost více odpovědí] Napříště nechceme měnit nic Větší zapojení managementu Jiné složení CAF týmu Více (nebo lepší) externí pomoci Větší (nebo lepší) příprava a vysvětlení Větší zapojení klíčových osob Zapojení odborů/zástupců zaměstnanců Větší zapojení zaměstnanců Důkladnější sběr informací (údaje o výsledcích atd.) na podporu sebehodnocení Delší čas na diskusi v rámci CAF týmu Jiný způsob dosahování konsensu CAF týmu Starostlivější výběr správné doby na sebehodnocení Více interní komunikace o účelu Více externí komunikace Ujistit se, že žádné jiné priority a činnosti nebudou stát v cestě Jiné (v krátkosti, prosím, specifikujte jiné hlavní změny): [volný prostor na odpověď] Studie uživatelů modelu CAF 18

19 [Pokud jste odpověděli ano na otázku 34 a vyplnili jste otázku 36, přejděte na otázku 38.] 37. Pokud vaše organizace nemá v úmyslu opětovné použití modelu CAF, jaké jsou pro to důvody? Níže je krátký seznam možných důvodů. Uveďte, prosím, do jaké míry jsou tyto důvody ve vaší organizaci důležité. Stupeň významu Velmi důležité Důležité Méně důležit é Nedůležité a) Model CAF jsme použili jako prvostupňový nástroj a chceme se posunout dále směrem k jiným metodám TQM (model EFQM, ) b) Model CAF považujeme za příliš složitý c) Model CAF vyžaduje od organizace příliš mnoho námahy d) Nevidíme žádné hmatatelné výsledky e) Nedostalo sa nám žádného uznání z vnějšího prostředí f) Žádná návaznost navrhovaných opatření v akčním plánu zlepšování g) Jiné (specifikujte prosím): [volný prostor pro odpověď] 4. Podrobné informace o vaší organizaci Vy osobně 38. Pracujete pro Ústřední státní správu (vláda, ministerstva,...) Územní samosprávu (obecní úřady,...) Specializovanou státní správu (na úsecích dopravy, pozemkového a lesního hospodářství, sociálních věcí, rodiny a služeb zaměstnanosti, ochrany životního prostredí, školství,...) 39. Na jaké pozici jste působili v době implementacie modelu CAF? Možnost více odpovědí. [možnost více odpovědí] Vrcholný manažer Manažer kvality Metodik projektu Člen CAF týmu Jiné (prosím, uveďte pozici) [volný prostor na odpověď] Studie uživatelů modelu CAF 19

20 40. Jak jste se dozvěděli o této studii? Možnost více odpovědí. [Možnost více odpovědíí] Osobní oslovení od Evropského informačního centra CAF při EIPA Osobní oslovení od Národního korespondenta CAF Oznámení na internetové stránce anebo v newsletteru Evropského informačního centra CAF při EIPA Vaše organizace Oznámení na internetové stránce nebo v newsletteru Národního korespondenta CAF 41. V jaké oblasti působí vaše organizáce? [prohlédni seznam] 1. Právo a spravedlnost; 2. Cla, daně a finance; 3. Vzdělávání, věda a výzkum; 4. Kultura; 5. Životní prostředí; 6. Zdravotnictví; 7. Policie a bezpečnost; 8. Sociální služby a zabezpečení; 9. Doprava, infrastruktura a veřejná výstavba; 10. Hospodářství, zemědělství, rybolov a obchod; 11. Zahraniční záležitosti; 12. Vnitřní záležitosti; 13. Pošta a telekomunikace; 14. Oddělení řídící veřejný sektor, 15. Všeobecná politika a dohled a koordinace, 16. Územní veřejná správa (obec, oblast), 17. jiné 42. Do jakého typu organizace veřejné správy zařadíte vaší organizaci? Vláda, ministerstvo a jiná národní autorita Územní jednotka ministerstva/odvětví a jiné národní autority Agentura Státní nebo státem řízený podnik Místní nebo regionální veřejná správa Jiné 43. Zavedli jste naposledy model CAF v celé organizaci nebo pouze v části organizace? V celé organizaci V části organizace 44. Kolik zaměstnanců v trvalém pracovním poměru má celkově vaša organizace? < > Pokud byl model CAF zvolen pouze pro určitou část vaší organizace, kolik zaměstnanců v trvalém pracovním poměru pracuje v té části vaší organizace, ve které byl zaveden model CAF? < Studie uživatelů modelu CAF 20

21 > Konec dotazníku Děkujeme Vám za Vaši spolupráci. Vaše odpovědi budou využity při zlepšování modelu CAF. Výsledky průzkumu budou zveřejněny na internetové stránce Evropského informačního centra CAF v průběhu roku Pokud chcete zaregistrovat Vaši organizaci v evropské databázi uživatelů modelu CAF, klikněte prosím na Studie uživatelů modelu CAF 21

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro ředitele nemocnice (PTB1)

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Veškeré informace o Státním fondu kinematografie jsou k dispozici na adrese www.fondkinematografie.cz.

Veškeré informace o Státním fondu kinematografie jsou k dispozici na adrese www.fondkinematografie.cz. Průvodce žadatele Legislativa Vyhlášení výzvy se řídí následujícími právními předpisy: Zákonem o audiovizi http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/zakon-o-audiovizi.pdf Statutem Fondu http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/statut-statniho-fondu-kinematografie.pdf

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

N O N - S T O P A s i s t e n c e

N O N - S T O P A s i s t e n c e N O N - S T O P A s i s t e n c e P r o f e s i o n á l n í p o m o c p r o n á k l a d n í a u ž i t k o v á v o z i d l a o d 3, 5 t k d e k o l i v v E v r o p ě P r o k l i e n t y A X I G O N z a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2013 Zdravotnická informatika Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů ČSN EN ISO 27789 98 2025 idt ISO 27789:2013 Health informatics Audit trails for

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500

it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500 it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500 I N S T A L A Č N Í M A N U Á L it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 2 Údaje

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (BAKALÁŘSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE NA VŠE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 země původu skot prasata ovce kozy drůbež Belgie 0 0 0 0 0 Bulharsko 0 0 0 0 0 Dánsko 0 11 227 0 0 0 Francie 0 0 0 42 13 810 Chorvatsko 0 0 0 0 0 Itálie 0 0

Více

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO DANĚ NAKUPOVÁNÍ PRÁCE UŠETŘI PENÍZE JAK NA REKONSTRUKCE Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států před 3 minutami

Více

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Systémy zlepšování kvality v evropských nemocnicích

Systémy zlepšování kvality v evropských nemocnicích Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Systémy zlepšování kvality v evropských nemocnicích Dotazník

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.040.10 Duben 2014 Kovové materiály Převod hodnot tvrdosti ČSN EN ISO 18265 42 0379 idt ISO 18265:2013 Metallic materials Conversion of hardness values Matériaux métalliques

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

8.3 Dotazníkové šetření

8.3 Dotazníkové šetření 8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2

1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2 1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2 1.1. POPLATKY ZA ORGANIZACI ZÁSAHU 2 1.1.1. FLEET ASSIST PLUS 2 1.2. ČESKÁ REPUBLIKA PEVNÝ CENÍK ORGANIZOVANÝCH SLUŽEB 3 1.2.1. ČR TECHNICKÁ POMOC

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Historický proces rozšíření EU

Historický proces rozšíření EU Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Únor 2014 Provádění speciálních geotechnických prací Horninové kotvy ČSN EN 1537 73 1051 Execution of special geotechnical work Ground anchors Exécution des travaux géotechniques

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. idt IEC 60300-1:2014. Dependability management Part 1: Guidance for management and application

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. idt IEC 60300-1:2014. Dependability management Part 1: Guidance for management and application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.40; 03.120.01; 21.020; 29.020 Srpen 2015 Management spolehlivosti Část 1: Návod pro management a použití ČSN EN 60300-1 ed. 2 01 0690 idt IEC 60300-1:2014 Dependability

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2011 Zdravotnická informatika Architektura služby Část 3: Počítačové hledisko ČSN EN ISO 12967-3 98 2006 idt ISO 12967-3:2009 Health informatics Service architecture

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2008 Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika ČSN EN ISO 15743 83 3547 Prosinec idt ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Listopad 2013 Výrobky pro péči o dítě Šidítka pro kojence a malé děti Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1400 94 3429 Child use and care articles Soothers

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.65 Duben 2013 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva ČSN EN 10223-4 42 6428 Steel wire and wire products for fencing and netting Part 4: Steel wire welded mesh

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011 LIDÉ A SPOLEČNOST Vzdělávání Praha, 2014 Kód publikace: 230041-14 Č.j.:582/2014-63 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011 Zpracoval:

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.040 Únor 2013 Nátěrové hmoty Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů ČSN EN ISO 13076 67 3011 idt ISO 13076:2012 Paints and varnishes Lighting and procedure for visual

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 I. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 Tento materiál byl vytvořen Ministerstvem vnitra v rámci plnění usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824, kterým se mění usnesení ze dne 29.

Více

Střední a východní Evropa:

Střední a východní Evropa: Střední a východní Evropa: její místo v EU a v Evropě v geografickém pojetí Prezentace vznikla v rámci projektu Inovace výuky regionálního rozvoje OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 Prosinec 2014 Klasifikace podmínek prostředí Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě Teplota a vlhkost vzduchu ČSN EN 60721-2-1 03 8900 idt IEC 60721-2-1:2013 Classification

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Obsah 1. Základní informace o projektu INKA 2014+ 2. Hlavní zjištění o inovační kapacitě ekonomiky 3. Spolupráce firem s VVO

Více

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color 2 Zapínání a vypínání přístroje Zdířka mech. snímače Vypínač standby Zdířka el. snímače Použijte zelený vypínač standby. Zapnutí přístroje: Stiskněte JEDNOU.

Více

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika Q1 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/12 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 81.040.20; 83.140.10 Červenec 2015 Sklo ve stavebnictví Samolepicí polymerová fólie Část 1: Definice a požadavky ČSN EN 15752-1 70 1090 Glass in building Adhesive backed polymeric

Více

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4064-4 (25 7811) ze září 2015 nahrazuje ČSN EN 14154-1+A2 (25 7811) z prosince 2011.

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4064-4 (25 7811) ze září 2015 nahrazuje ČSN EN 14154-1+A2 (25 7811) z prosince 2011. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 Září 2015 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu Část 1: Metrologické a technické požadavky ČSN EN ISO 4064-1 25 7811 idt ISO 4064-1:2014 Water meters for cold

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více