docházelo opakovanû pfii postupném rozvírání piãek hákû.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "docházelo opakovanû pfii postupném rozvírání piãek hákû."

Transkript

1 BOZP & PO VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi Praha květen 2008 Odborné nakladatelství technické literatury 5/2008 Setkání u pfiíleïitosti Mezinárodního vzpomínkového dne Na pracovní úrazy, nemoci z povolání apod. bychom mûli pohlíïet jako na nezvládnutí pracovního procesu, zvlá - tû pak ze strany pfiíslu n ch zamûstnavatelû, jejich vedoucích a zodpovûdn ch zamûstnancû. Naznaãené neïádoucí události, zejména ty nejzávaïnûj í, pfiedstavují pro postiïené, jejich rodiny a blízké, mimofiádnû traumatizující záïitky, které ãlovûka pokud takovouto událost vûbec pfieïije, vût inou provázejí po zbytek jeho Ïivota. Pfiitom nelze pfiehlíïet ani ekonomické ztráty doprovázející kaïdou takovouto událost, a to jak pro pfiíslu né zamûstnavatele, tak i celou na i spoleãnost. V této souvislosti je tfieba si uvûdomit, Ïe pracovní úrazy a nemoci z povolání, které od minulosti aï po souãasnost stále je tû provázejí pracujícího ãlovûka, by se jiï pro na e potomky mûly stát neznám mi pojmy. Souãasnû je nutno konstatovat, Ïe k rozhodující vût inû naznaãen ch událostí dochází zcela zbyteãnû a to vût inou za situace, kdy nejsou respektovány ani nejzákladnûj í pfiedpisy a zásady bezpeãnosti práce, jak se lze pfiesvûdãit i z nûkolika namátkovû vybran ch pfiíkladû: 1. V osudn den kvalifikovan obsluhovatel mostového jefiábu drïitel vazaãského prûkazu, pfiepravoval 6 ks. ocelov ch plechû o rozmûrech mm mm 8 mm o celkové hmotnosti kg. Jefiábová manipulace byla provádûna pomocí dvouramenného závûsného fietûzového prostfiedku viz obr. 1 a to tím zpûsobem, Ïe ocelové plechy byly podepfieny pouze za piãky hákû! Tento maximálnû nebezpeãn zpûsob zavû ení plechû pfiedstavoval zásadní hazardování se Ïivotem. Vazaã mûl zdánlivé tûstí, neboè plechy se vysmekly jiï pfii nadzvednutí bfiemene a zasáhly pouze jeho dolní konãetiny. Pfiesto v ak na následky zlomenin a zhmoïdûnin dolních konãetin pozdûji zemfiel. Pfii etfiení celé události byl mj. zji tûn závadn technick stav pouïit ch prostfiedkû pro zavû ení bfiemene dvouramenn ch fietûzov ch hákû, které byly znaãnû roztaïené. Skuteãná rozteã byla namûfiena u prvého háku 110 mm a u druhého 120 mm (obr. 1) za situace, kdy rozteã nového v robku ãinila 62 mm. Z tohoto zji tûní lze s urãitou pravdûpodobností usuzovat, Ïe k popsanému zpûsobu manipulace docházelo opakovanû pfii postupném rozvírání piãek hákû. 2. Na karuselovém pracovi ti bylo nutno obrobek kuïelov svafienec v - ky cca mm, spodního prûmûru mm, horního prûmûru mm o hmotnosti pfiesahující kg obrátit a neobrobenou stranou jej zpût VáÏení ãtenáfii, do rukou se vám dostává kvûtnové ãíslo va eho oblíbeného ãasopisu. Jak jsme informovali v pfiedchozím ãísle, 28. duben byl vyhlá en Svûtov m dnem bezpeãnosti práce. Nyní vám jako Ïhavou aktualitu pfiiná íme zprávu ze semináfie, kter v Praze u jeho pfiíleïitosti uspofiádala âeskomoravská konfederace odborov ch svazû. Nûkolik pfiíspûvkû v tomto ãísle je vûnováno vzdûlávání zamûstnancû v BOZP a práci s lidmi, s ohledem na bezpeãnostní problematiku. Dozvíte se tak napfiíklad, jak mi koleními procházejí fiidiãi vysokozdviïn ch vozíkû ve spoleãnosti Linde, jak probíhá v uka na univerzitû tfietího vûku organizované Fakultou bezpeãnostního inïen rství V B-TU v Ostravû a také to, jak úroveà bezpeãnosti práce ovlivàují i jiné neï pfiímo bezpeãnostní aspekty pracovního prostfiedí. Dále Vás jistû zaujme pfiíspûvek, v nûmï se vedoucí Akreditovaného certifikaãního orgánu IVBP v Brnû dûlí o záïitky ze své praxe, nebo informace, jak úãinnû poskytnout první pomoc na pracovi ti. Nechybí samozfiejmû ani pravidelná právní poradna a rubrika vûnovaná nov m právním pfiedpisûm v oblasti BOZP. Pfiíjemné jarní ãtení Vám pfieje obsah Mgr. Ondfiej Vran Odborn redaktor Setkání u pfiileïitosti Mezinárodního vzpomínkového dne Jak se kolí fiidiãi u Linde MH âr âasopis kritizuje v Ïelezniãní dopravû nejde jen o kulturu cestování... 5 Systém práce s lidmi u zamûstnavatelû (ve vztahu k BZOP) Univerzita 3. vûku na Fakultû bezpeãnostního inïen rství Stfiípky z auditorské praxe První pomoc na pracovi ti Právní poradna Nové právní pfiedpisy... 12

2 uloïit na upínací desku karuselu. Pro zam lenou manipulaci v ak vazaã pouïil ocelové lano o nosnosti pouze kg, z ãehoï vypl vá, Ïe pfii zdvihání obrobku bylo lano pfietíïeno o cca 33 %. Úvazek byl navíc proveden na smyãku a to dokonce pfies ostrou hranu, jak vypl vá i z obr. 2. Obr. 1 RoztaÏené háky Obr. 2 Zakázaná jefiábová manipulace Obr. 3 Zbyteãná smrt ãlovûka Pfii provádûné manipulaci do lo k tragedii. PfietíÏené a nesprávnû uvázané lano nakonec prasklo a padající obrobek gilotinoval vazaãe. V sledek je patrn z obr. 3, ke kterému bychom mûli pohlíïet s potfiebnou dávkou piety k postiïenému. 3. Na noãní smûnû zaváïel zamûstnanec hlubinnou pec urãen m materiálem pomocí ruãního paletového vozíku. Pfii jedné z opakovan ch jízd ztratil stabilitu a upadl. V prûbûhu pádu se jeho pravá ruka dostala do vnitfiního prostoru nezaji tûné pece. PostiÏen dokázal je tû svoji ruku vytáhnout. Utrpûl popáleniny IV. stupnû, byl v agonii a následnû zemfiel. Na vzniku tohoto úrazu se mj. podílel i vliv alkoholu. K celému pfiípadu lze dodat, Ïe popáleniny patfií k nejtûï ím úrazûm lidské traumatologie. Popálenina IV. stupnû pak obsahuje celou tlou Èku kûïe, podkoïí, a zasahuje i do vrstvy svalû, lach a kostí (viz obr. 4). Mimofiádnû závaïné jsou pak dûsledky po- ÏárÛ v dopravû (viz obr. 5), ovlivàující vedle pracovní, téï mimopracovní úrazovost. Pro pfiedstavu lze uvést, Ïe pfii poïárech dochází v dopravû dlouhodobû k cca 18 % 20 % v ech zranûní a dokonce aï k 33 % v ech smrteln ch zranûní. Zájemce o tuto problematiku lze odkázat na pfiíspûvek plk. Ing. Majera (1). Obr. 4 Popálenina IV. stupnû Obr. 5 Devastující dûsledek poïáru Celosvûtovû jsou ztráty na Ïivotech jen tûïko pfiedstavitelné. Podle údajû Mezinárodní organizace práce (MOP) kaïdoroãnû umírá na následky pracovních úrazû a nemocí z povolání více neï 2 miliony lidí! (2, 3). Z ekonomického pohledu pak lze uvést, Ïe tyto asociální neïádoucí události na sebe váïí 4 % celosvûtového HNP hrubého národního produktu (2). Od roku 1996 kaïdoroãnû odboráfii na celém svûtû dne 28. dubna vzpomínají na obûti pracovních úrazû, resp. nemocí z povolání a na zranûné pfii práci. âeskomoravská konfederace odborov ch svazû (âmkos) se stejnû jako v pfiedcházejících letech i letos pfiipojila ke vzpomínkov m akcím, které pofiádá Mezinárodní organizace svobodn ch odborû. Leto ní vzpomínkov den se uskuteãnil v zasedací místnosti Domu odborov ch svazû za úãasti zástupcû Ministerstva práce a sociálních vûcí (MPSV), Ministerstva zdravotnictví (MZ), Státního úfiadu inspekce práce (SÚIP), âeského báàského úfiadu âbú) aj., jakoï i vedení âeskomoravské konfederace odborov ch svazû (âmkos) a svazov ch inspektorû BOZP jednotliv ch odborov ch svazû. Po uvítání hostû, symbolickém zapálení svíãky za obûti pracovních úrazû a nemocí z povolání, jakoï i jejich uctûní minutou ticha se ujal slova místopfiedseda âmkos Jaroslav Zavadil. Ve svém projevu zdûraznil nárûst pracovní úrazovosti, zejména pak smrtelné; za rok 2007 bylo v âr vykázáno 192 smrteln ch úrazû, z ãehoï 45 pfiipadá na stavebnictví a 12 na práce v souvislosti s likvidací následkû orkánu Kyril. editel odboru bezpeãnosti práce a pracovního prostfiedí MPSV RNDr. Zbynûk Sedlák ve svém vystoupení pfiipomnûl úkol ulo- Ïen na roky 2007 aï 2012: sníïení pracovní úrazovosti a nemocí z povolání o 25 %. Tento cíl sledují í pfiipravované kampanû, zejména Evropská kampaà k hodnocení rizik, pfiipravovaná jako dvouletá, se zahájením dne v rámci IX. mezinárodního veletrhu INTERPROTEC 2008 a kampaà Správná praxe, zamûfiená na malé a stfiední podniky. Cílem obou kampaní je zv it povûdomí o rizicích a v típit tak pracovníkûm, Ïe se bezpeãnost na pracovi ti t ká nejen specialistû na tuto oblast, ale i jich samotn ch. Následnû si vzala slovo Mgr. Dana tûchová, poradkynû mezinárodního oddûlení âmkos, která zmínila, Ïe polovina v ech mezinárodních úmluv uzavfien ch konfederací se t ká právû bezpeãnosti práce. Za Státní úfiad inspekce práce vystoupil Ing. Michal Ronin, kter uvedl, Ïe bezpeãnost práce je, spí e neï kampaní, soustavnou a cílevûdomou prací. Informoval, Ïe od zaãátku roku je k evidováno 48 smrteln ch úrazû pfii práci, coï je proti loàskému roku sice pokles, ãíslo ani tak ale nezavdává dûvod ke spokojenosti. Za nejkritiãtûj í oblasti oznaãil obchod, gastronomii a hotelnictví, bezpeãnostní sluïby a prûmysl, kde vlivem rozmachu agenturního zamûstnávání (pfies 1500 agentur pûsobících v âr) dochází k v raznému nárûstu fluktuace, znepfiehlednûní situace a tím i ãastému zanedbávání BOZP. Dále se ing. Ronin vyjádfiil k problému nevykazovan ch pfiesãasov ch hodin a zadrïování BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten

3 idiã je následnû schopen posoudit a pfiípadnû kvalifikovanû odmítnout manipulaci s bfiemenem, která by mohla pfiesáhnout moïnosti vozíku ahrozilo by pfievrácení nebo pfieklopení vozíku na nosné vidlice. Skoro kaïd fiidiã je jednou za ãas postaven pfied úkol manipulovat s nov m, nevyzkou en m bfiemezd: dvou problémû, které k úrovni bezpeãnosti práce velkou mûrou, byè nepfiímo, pfiispívají a které inspekce práce fie í nejãastûji. Vystoupil také novû jmenovan pfiedseda âeského báàského úfiadu Ing. Ivo Pûgfiímek. Ten se vrátil pfiedev ím k problematice agenturního zamûstnávání a upozornil Ïe v oblasti hornictví tento zpûsob zamûstnávání omezuje moïnosti kontroly bezpeãnosti, poïadavky na niï jsou pfiitom u takto tûïké profese enormní. Jako poslední bod programu Mezinárodního vzpomínkového dne byla se zájmem vyslechnuta pfiedná ka pfiednosty Kliniky nemocí z povolání v Hradci Králové doc. MUDr. Jifií Chaloupky k problematice zdravého a bezpeãného pracovního prostfiedí jako souãásti Ïivotního stylu. Zdraví pro v echny v 21. století by se mûlo stát cílem pûsobnosti nejen zamûstnavatelû vedoucích a zodpovûdn ch zamûstnancû, ale i zdravotnick ch a dozorov ch orgánû. (Poznámka: tomuto tématu bude v nûkterém z následujících ãísel vûnován samostatn pfiíspûvek.) V rámci diskuse poukazovali svazoví inspektofii bezpeãnosti práce jednotliv ch odborov ch svazû na celou fiadu problémû souvisejících se zaji Èováním bezpeãnosti práce u dozorovan ch subjektû. Jako pfiíklad lze uvést absenci základní úrovnû BOZP u nûkter ch nov ch zamûstnancû, pfii agenturním zamûstnávání a u osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch. Co fiíci závûrem? KaÏd z nás by se mûl v maximálnû moïné mífie snaïit o to, aby pfií tí generace se dozvídaly o pracovních úrazech a nemocí z povolání pouze v hodinách vûnovan ch historii a pfii podobn ch semináfiích. Tento cíl sleduje i ãasopis, kter právû drïíte v rukách. Ing. Antonín Du átko Literatura: (1) Majer, J.: Pouãení z poïárû v dopravû, BOZP & PO AKTUÁLNù ã. 12/2006, s (2) Kosina, M.: Mezinárodní den vzpomínkov ch akcí za obûti pracovních úrazû a nemocí z povolání a zranûné v práci, BOZP & PO AKTUÁLNù ã. 4/2008, s (3) Skácelík, P.: 28. duben Mezinárodní den vzpomínkov ch akcí za obûti pracovních úrazû a nemocí z povolání a za zranûné pfii práci a Svûtov den BOZP, BOZP & PO AKTUÁLNù ã. 4/2006, s. 10. Jak se kolí fiidiãi u Linde MH âr Ing. Martin Petfiík, Key Account Manager servis Linde Material Handling âeská republika spol. s r. o. Linde Material Handling âeská republika patfií mezi ty dodavatele manipulaãní techniky, ktefií sv m zákazníkûm pfii prodeji vysokozdviïn ch a jin ch manipulaãních vozíkû nabízejí fiadu návazn ch sluïeb. Jednou z nich je i Linde kola kolení fiidiãû manipulaãní techniky. Odpovûdnost zamûstnavatele KaÏd zamûstnavatel je dle zákoníku práce povinen zajistit sv m zamûstnancûm kolení o právních a ostatních pfiedpisech k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. V rámci prevence rizik podle pfiíslu n ch ustanovení zákoníku práce jsou zamûstnavatelé souãasnû povinni vyhledávat rizika, zji Èovat jejich pfiíãiny a zdroje ( 102 odst. 2 zákoníku práce). Ve vazbû na provoz vozíkû je tfieba zajistit pro kolení fiidiãû a to jak pfii získávání kvalifikaãních poïadavkû tak pfii opakovaném kolení, v návaznosti na znûní ãl písm. b) a e) âsn Zamûstnavatel mûïe provést kolení vlastními silami. Sledování stále se mûnících právních pfiedpisû, norem a nafiízení je v ak v dne ní dobû velmi obtíïné. Alternativou je externí varianta kolení. V souãasné dobû existuje fiada agentur, které se vûnují kolení obsluh manipulaãních vozíkû. V Linde Material Handling âeská republika jsme zafiadili kolení fiidiãû do sv ch sluïeb pro zákazníky jiï pfied pûti lety. Co fiidiã opravdu potfiebuje vstupní kolení KdyÏ nastoupí do firmy nová obsluha vozíku nebo kdyï stávající zamûstnanec potfiebuje roz ífiit kvalifikaci i pro fiízení manipulaãního vozíku, musí projít základním kolením. Základní kolení musí fiidiãi poskytnout v echny vûdomosti a dovednosti potfiebné k bezpeãnému ovládání vozíkû. V Linde Material Handling dbáme velmi na praktické dovednosti, kter m pfiedchází teoretická ãást na uãebnû v 99 % pfiípadû pfiímo v areálu podniku na eho zákazníka. Teorie, která je nezbytnû nutná pro praxi Úvodní slovo patfií postavení fiidiãe manipulaãního vozíku v logistickém fietûzci. Tato ãást je pojata motivaãním zpûsobem práce fiidiãe má pro odbyt a expedici firmy vût inou klíãov v znam a v padek techniky vlivem nesprávné jízdy nebo nedostateãné údrïby vozíku je pro kaïdou firmu citeln. Následuje pfiehled konkrétních druhû manipulaãní techniky, se kter mi fiidiã mûïe pfiijít do styku a vysvûtlení principû manipulace s nimi. Nejãastûji kolíme fiidiãe vysokozdviïn ch vozíkû, ãastá je i kombinace s dal í skladovou technikou (napfi. ruãnû vedené vozíky, retraky apod.). kolitelé v Linde vyuïívají sv ch dlouholet ch zku eností z vlastní praxe s vozíky. Zásadnû nepouïíváme sluïeb externistû, ktefií o konkrétních vozících nemají takové znalosti, jako vlastní kmenoví zamûstnanci. TûÏi tû je v tûïi ti V e uveden podtitulek neznamená jenom variaci na Cimrmanovo téma o absolutním r mu, ale podtrhuje jak dûleïité je fiidiãûm dobfie vysvûtlit zátû- Ïov diagram. idiãi se v této ãásti kolení dozví, jak je nosnost vozíku ovlivnûna druhem pfiepravovaného nákladu, polohou jeho tûïi tû na nosn ch vidlicích a v kou, do které je potfieba zakládat. 3 BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten 2008

4 menem. Pfiíkladem mûïe b t dodávka nového balení spojovacího materiálu na standardní europaletû do firmy. idiã si musí okamïitû uvûdomit: pozor, nové balení je tûï í. Do nejvy ího regálu jiï nemohu zakládat tfii palety najednou, protoïe bych pfiekroãil hodnotu maximální v ky zakládání podle zátû- Ïového diagramu. To platí, pfiestoïe jmenovitá nosnost vozíku by nebyla pfiekroãena. âast m omylem, kter na i lektofii vysvûtlují i absolventûm pfiedchozích kolení od jin ch firem je domnûnka, Ïe vozík unese bfiemeno o své nominální nosnosti za v ech okolností. Absolventi si obãas neuvûdomují, Ïe skuteãná nosnost vozíku záleïí kromû jiného na umístûní tûïi tû bfiemene, v - ce zakládání, namontovaném pfiídavném zafiízení a dal ích okolnostech. Zásady správného stohování My mysleli, Ïe na e fiidiãe budete uãit jenom znaãky. To bylo na zaãátku ãasté konstatování ze strany na ich zákazníkû. Ne Ïe bychom se o znaãkách a základních pravidlech silniãního provozu nezmiàovali vûbec, do kolení fiidiãû vozíkû urãitû patfií. Ale stejnû dûleïité je fiidiãe vozíkû nauãit správnému stohování. V této ãásti kolení se fiidiãi dozvûdí pfiíklady povolené i nepovolené manipulace. V e je provázeno pfiíklady z praxe. Tato ãást je pojata vût inou velmi interaktivnû. Dobr lektor se pozná podle toho, jak dokáïe frekventanty vtáhnout do dûje a udrïet jejich pozornost. idiã se dozví fiadu rad, omezení a povinností z pfiíslu n ch pfiedpisû a norem a z praxe s podobn mi vozíky. idiãi se také dozví odpovûdi na otázky jako napfi. jak si poãínat, pokud mu bfiemeno omezuje v hled vpfied, jak vysok mûïe b t manipulaãní stoh na vidlicích, kde má b t náklad pfii jízdû do stoupání, za jak ch podmínek je moïné zdvíhat vozíkem osoby do v ek. Zkuste si sami napfiíklad odpovûdût na následující otázky: Mohou s jedním rozmûrn m a tûïk m bfiemenem manipulovat zároveà dva vozíky? Mohu pomocí vozíku zdvíhat jiné osoby? Je povinné pouïívání bezpeãnostních pásû, i kdyï má vozík kabinu? Pfiíklady & praxe V rámci kolení se nemûïeme vyhnout uvádûní tûch smutnûj ích pfiíkladû z praxe. Na ím cílem není fiidiãe zbyteãnû dûsit nebo dokonce demotivovat. Na konkrétních pfiíkladech, tzv. kazuistikách jim vysvûtlujeme, jak tragické následky mûïe mít neopatrná jízda nebo ne Èastné opomenutí. PfieváÏíte náklad se zdviïenou vûïí, vidlicemi? Jsme opût u tûïi tû. Podívejme se nyní na to, co se mûïe stát. Jste povûfienou osobou k obsluze? Nikdy neopou tûjte vozík s klíãky ve skfiíàce zapalování. Jiná osoba mûïe i v pûvodnû dobrém úmyslu zpûsobit velkou kodu nebo zranûní, v nejhor ím pfiípadû i smrtelná. Souãástí kolení Linde Material Handling je velké mnoïství pfiíkladû z praxe, vybran ch s ohledem na kolené typy vozíkû u zákazníka. Souãástí kolení je i tzv. právní minimum o odpovûdnosti fiidiãe za zpûsobené kody, které ãasto mívají trestnû-právní dohru napfi. v pfiípadû zpûsobené újmy na zdraví. Dopravnû provozní fiád, fiád skladu Pfii kolení dopravnû provozního fiádu a fiádu skladu úzce spolupracujeme se zákazníkem na základû jeho postfiehû a doporuãení t kajících se zdûraznûní konkrétních ãástí dokumentu (napfi. na severním vjezdu do haly C dochází k ãasté kolizní situaci mezi vyjíïdûjícím a vjíïdûjícím vozíkem). Nûkdy je s podivem, kolik fiidiãû vozíkû nemá správnû zaïitou pfiednost zprava pfii jízdû na vnitrozávodové komunikaci, pfiestoïe jsou jinak bûïn mi úãastníky (fiidiãi) silniãního provozu na pozemních komunikacích. Obsluha konkrétních typû vozíkû V této ãásti se zamûfiujeme na vysvûtlení ovládání konkrétních typû vozíkû u zákazníka. Na i lektofii jsou odborníci s dlouholetou praxí a mají pfiístup k nejaktuálnûj ím servisním informacím o vozících. Nezaskoãí je Ïádná modifikace ovládání vozíkû, dokáïí poradit, jak s vozíky dosáhnout maximálního v konu pfii zachování v ech zásad bezpeãnosti. Jako jedni z mála jsou dostateãnû kvalifikováni ke kolení obsluhy pfiídavn ch zafiízení, coï b vá zejména pfii vstupních koleních ãasto podceàováno. ÚdrÏba vozíku idiãi se dozvûdí, co je obsahem tzv. denní údrïby. Nauãí se o vozík peãovat tak, aby dlouho a dobfie slouïil. Nauãí se rozeznávat nejbûïnûj í druhy závad. Frekventant by mûl umût dobfie odhadnout, zda závada vozíku, která mu komplikuje práci, ohroïuje bezpeãnost, vyïaduje okamïité odstavení vozíku, nebo zda se jedná o závadu, která bezpeãnost a zdraví neohroïuje. Na i lektofii nauãí fiidiãe identifikovat bûïné závady, jejich vãasn m rozpoznáním a opravením lze pfiedejít následn m vût ím a komplikovanûj ím opravám. Napfiíklad oprava vûle v fiídící nápravû, pokud je provedena vãas, pfiedstavuje minimální náklady. Pokud jsou projevy zvût ené vûle zanedbány, mûïe dojít k vydfiení celé nápravnice a to je jiï velká závada, jejíï odstranûní si vyïádá zbyteãné náklady navíc. Praktická ãást kolení V praktické ãásti pfiímo u vozíku lektofii zopakují a shrnou nejdûleïitûj í povinnosti fiidiãe pfii obsluze. KaÏd z fiidiãû si zkusí ovládání vozíku. JiÏ pfii první zku- ební jízdû je kladen dûraz na správnou rutinu od nasednutí do vozíku, pfies jeho rozjezd, zastavení a bezchybné odstavení. Zde je nutné, s ohledem na rozdílnou úroveà a mentalitu fiidiãû, zvolit osobní pfiístup. U nûkter ch fiidiãû to mû- Ïe vypadat aï jako dril, ale správn lektor nepustí k závûreãné zkou ce Ïádného fiidiãe, kter nedokáïe bezpeãnû rozjet a následnû odstavit vozík. ( Odstavil jste vozík? Jste si opravdu jist, Ïe je v e, jak má b t? Zabrzdil jste jej správnû? Nenechal jste klíãe ve spínací skfiíàce? Jak mûïete opustit vozík s vidlicemi ve v ce? ) Opakovaná kolení Lektofii Linde koly úzce spolupracují ve firmách sv ch zákazníkû na programu periodick ch pro kolení fiidiãû. Nejvût í dûraz je po dohodû se zákazníky obvykle kladen na zopakování pravidel dopravnû-provozního fiádu, fiádu skladû a praktická procviãení komplikovanûj ích úkolû manipulace, protoïe se jedná jiï o zku ené fiidiãe s minimálnû jednoroãní praxí. Autorita kolitele kolitelé se na sv ch cestách republikou setkávají s rûzn mi typy fiidiãû. Jsou vybaveni jazykov mi základy, které jim umoïní se dorozumût i s v chodoevropany. Lektofii se také ãasto setkávají se situacemi, které vyïadují jistou míru improvizace a pedagogického talentu. Je nutné napfiíklad udrïet pozornost pracovníkû, kter m zaãíná kolení po absolvování noãní smûny. Speciální typy kolení: nehody, opakované nehody Podle na ich zku eností je zájem firem orozvoj jejich zamûstnancû velmi rozdíln. Dnes si stále více firem uvûdomuje, jak je dûleïité mít fiidiãe, ktefií nekomplikují provoz firmy zbyteãn mi nehodami a kolik prostfiedkû firmu stojí kaïdé pfieru ení expedice nebo v roby zboïí po nehodû. Lektofii Linde koly se ãasto podílejí na zpracování programû na sníïení nehodovosti pfii provozu manipulaãní techniky. V pfiípadû, Ïe zamûstnanec zaviní nehodu s vozíkem, prochází speciálním modulem kolení nehoda nebo opakovaná nehoda, kde je mu vûnována skuteãnû individuální péãe a dojde k urãení a rozboru v ech pfiíãin nehody s cílem zabránit opakování dal í kodní události. V nûkter ch pfiípadech, aã neradi, doporuãíme zodpovûdn m vedoucím pfiefiazení fiidiãe na jinou práci z dûvodu zamûstnancovi neschopnosti nauãit se bezpeãnému ovládání vozíku nebo plnû se soustfiedit na fiízení vozíku. V ichni si v dané situaci musejí uvûdomit, Ïe fiidiã ovládá obrovskou setrvaãnou hmotu vozíku s bfiemenem a jeho pochybení mûïe mít fatální následky pro zdraví a Ïivoty v ech okolo. kolení vedoucích zamûstnancû Na i lektofii provádûjí v fiadû firem kolení niï ího a stfiedního managementu s cílem zajistit bezproblémovou komunikaci vedoucích zamûstnancû s fiidiãi. BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten

5 V nûkter ch firmách se totiï mûïe stát, Ïe vedoucí nutí obsluhy vozíkû ke stále vy ím v konûm i za cenu poru ování bezpeãnostních pfiedpisû, aniï by si toto sami uvûdomovali, protoïe nepro li Ïádn m kolením o manipulaci. V nûkter ch v tomto smûru osvícen ch firmách proto kaïdoroãnû provádíme kolení vedoucích zamûstnancû expedic a logistiky. U tûchto firem nejenïe obvykle dochází k v raznému poklesu nehodovosti, ale zpravidla se zlep í i komunikace mezi zamûstnanci a jejich vedoucími. Pro ty nejlep í soutûï s mezinárodní úãastí V tomto roce bude mít Linde kola svou soutûï v jízdû zruãnosti a to dokonce s mezinárodní ãástí. V âeské republice se poprvé uskuteãní celostátní kolo jízdy zruãnosti pro zákazníky Linde, pod názvem Je tûrka Cup. Ti nejlep- í fiidiãi budou pak mít moïnost zmûfiit své síly v pfiesnosti a rychlosti zakládání v rámci celoevropského poháru Stapler Cupu. âasopis kritizuje V Ïelezniãní dopravû nejde jen o kulturu cestování JiÏ del í dobu nás sdûlovací prostfiedky informují o nízké kulturní úrovni na í Ïelezniãní dopravy. pinavé a neuklizené vagony naplnûné typick m odérem, jakoï i po kozené vybavení Ïelezniãních vozû (zejména pak záchodû), nefunkãní osvûtlení, nevytopené vagony v zimním období apod., ve kter ch jsme nuceni cestovat, v nás probouzejí nechuè aï odpor k této dopravû. Pfiiãteme-li i v razné zdraïení jízdného, které nás v posledním období potkalo, lze dobfie i chápat odliv cestujících od Ïelezniãní dopravy k dopravû silniãní zejména pak individuální. Tento trend ale pfiispívá ke sniïování dopravní propustnosti a k nárûstu dopravního rizika, které se v koneãném efektu projevuje v dal ím nárûstu silniãní nehodovosti, nehledíc jiï na ekologické aspekty. JenomÏe v Ïelezniãní dopravû nejde jen o ohroïení zdraví cestujících z titulu nízké kultury cestování. V posledním období nás masmedia zaãínají informovat také o mnohem závaïnûj ích skuteãnostech: napfi. o po kozen ch kolejích, které byly pfiíãinou vykolejení jedoucího vlaku, o úmyslném po kozování zabezpeãujících prvkû nenechavci, zpûsobujícím napfiíklad nefunkãnost Ïelezniãních závor, ale téï napfi. o dvefiích vagonu jedoucího vlaku, které nelze dovfiít ãi zajistit. MoÏná si vzpomeneme, Ïe v relativnû nedávné dobû jsme mohli zaznamenat vypadnutí dítûte z jedoucího vlaku. Lze tedy fiíci: Pro závadn technick stav provozovan ch vagonû a pouïívaného Ïelezniãního svr ku nám mûïe jít ioïivot. Je tû pfied ãasem mohl tehdej í tiskov mluvãí âesk ch drah konstatovat, Ïe v rámci Evropské unie je Ïeleznice nejbezpeãnûj í (1). Pro zajímavost lze uvést, Ïe dopravní ne- hodovost byla tehdy sledována pomocí stanoveného ukazatele a to 100 milionû osobohodin, ke kterému byly pfiepoãítány celkové poãty vykázan ch úmrtí v jednotliv ch druzích dopravy. Po vyãíslení uvedeného ukazatele byl získán následující pfiehled: Druh dopravy Dopravní nehodovost poãet úmrtí Îelezniãní 2 Vodní 10,5 Silniãní 33,5 Letecká 36,5 Pro doplnûní lze uvést, Ïe pfii stejném sledování vycházela: cyklistika 2,7 x nebezpeãnûj í oproti silniãní dopravû a 45 x nebezpeãnûj í pfii porovnávání s Ïelezniãní dopravou, lyïování 3,9 x nebezpeãnûj í oproti silniãní dopravû a dokonce 65 x nebezpeãnûj í pfii porovnávání s Ïelezniãní dopravou. S v e uvedenou skuteãností tvrdou realitou na dne ní Ïeleznici, jsem se osobnû setkal 19. února leto ního roku, kdyï jsem cestoval z Prahy do Holoubkova. Vzhledem k tomu, Ïe uveden den byly urãité problémy na trati, byl jsem nucen z Berouna do Rokycan pou- Ïít náhradní rychlíkov spoj. PfiibliÏnû v 10,00 hod., kdy jsem procházel jedoucím vlakem, jsem spatfiil nezaji tûné polootevfiené dvefie, které nebylo moïno dovfiít obr. 1. Na obrázku je zfietelnû viditelná spára mezi nedovfien mi dvefimi a stûnou vagonu. Celkov pohled na nebezpeãné místo je pak zfiejm na obrázku 2. Naznaãen trend na na í Ïeleznici je nadále nepfiijateln. Sledujme kaïdého zlodûje, kter se pokou í odcizit jak ko- liv díl ãi souãást a tím i ohrozit bezpeãnost, plynulost a provozuschopnost Ïelezniãní dopravy. Souãasnû ale sledujme i funkãnost a provozuschopnost pouïívan ch sdûlovacích a signalizaãních zafiízení, jakoï i bezpeãnost provozovan ch vlakov ch souprav. Ze zji - tûn ch nedostatkû pak vyvozujme potfiebná opatfiení k nápravû. VÏdyÈ kaïd z nás má podle Listiny základních práv a svobod právo na ochranu svého zdraví. Ing. Antonín Du átko Obr. 1 Nezaji tûné dvefie Obr. 2 Celkov pohled na nezaji tûné dvefie Literatura: (1) Èáhlavsk, P.: Evropská unie: Îeleznice je 16 bezpeãnûj í neï silnice, âd pro Vás ã. 1/2001, s BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten 2008

6 Systém práce s lidmi u zamûstnavatelû (ve vztahu k BOZP) Mají-li bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci splàovat poïadavky na ní kladené, musí tomu odpovídat její postavení a ãinnost v souãasn ch spoleãenskoekonomick ch podmínkách. Musí respektovat zmûny související s pfiechodem k trïní ekonomice, spojené s vytvofiením nové organizaãní a vlastnické struktury podnikatelské sféry. To vyïaduje novou koncepci pojetí státní politiky bezpeãnosti práce a posouzení míry garance státu v této oblasti. Proto je tfieba vûnovat pozornost organizaãním, legislativním, institucionálním zmûnám, ale téï fiízení lidsk ch zdrojû v oblasti bezpeãnosti práce, s cílem vytváfiet lep í podmínky pro prevenci úrazû a po kozování zdraví, související spracovní i mimopracovní ãinností. V souãasném pfiístupu k bezpeãnosti práce pfietrvává ponûkud zúïen pohled chápající bezpeãnost práce pouze jako prevenci pracovních úrazû a nemocí z povolání. Zatímco ve státech EU, v USA a Kanadû je bezpeãnost práce chápána jako vûc vefiejného zájmu, v âr je vnímána vût inou pouze jako záleïitost zamûstnancû a zamûstnavatelû. Není zde dostateãnû akceptována skuteãnost, Ïe rizika, vypl vající z provádûn ch pracovních ãinností, mohou ohrozit nejen zamûstnance, ale i osoby, které se mohou v blízkosti provádûné ãinnosti vyskytnout, mohou ohrozit i jednotlivé faktory Ïivotního prostfiedí a nebo majetek. Pfii tvorbû koncepãních opatfiení je tfieba pamatovat také na harmonizaci právní úpravy bezpeãnosti práce s právem Evropsk ch spoleãenství, na úmluvy Mezinárodní organizace práce, na vytvofiení integrované inspekce práce, zv ení osobní zodpovûdnosti zamûstnavatelû a zamûstnancû za bezpeãnost práce, na fiízení sociálních procesû, v chovu a vedení lidí a téï na personální politiku v organizacích. Koncepãní opatfiení státní politiky bezpeãnosti práce musejí vycházet z teze, Ïe bezpeãnost práce zahrnuje v echny aspekty, jeï tento obor ovlivàují a v echny zúãastnûné subjekty. To samozfiejmû pfiedpokládá dobrou spolupráci se subjekty v oblasti fie ení technick ch poïadavkû na v robky a s jejich uvádûním na trh, v oblasti ochrany vefiejného zdraví a v konu integrované inspekce práce, v oblasti vzdûlávání a v chovy k bezpeãnosti práce, úzkou spolupráci se sociálními partnery, s profesní sférou i s personálními útvary v podnicích. Komplexní systém fiízení Pro zpracování komplexního systému fiízení je tfieba vycházet z komplexní funkce systému. Chceme-li vytvofiit komplexní systém fiízení v podmínkách systému zamûstnavatelû, do nûhoï spadá i personální fiízení vãetnû systému prevence v oblasti BOZP, je nutno provést odpovídající etfiení v daném prostfiedí a zji tûné v stupy konfrontovat s poïadavky a stanoven mi cíli. Od tûchto základních cílû odvozujeme potfieby pro jednotlivé subsystémy. V pfiípadû fiízení lidsk ch zdrojû poïadované poãty pracovnû zpûsobil ch a kvalifikovan ch zamûstnancû, ktefií budou splàovat souãasné a budoucí potfieby uvaïovan ch pracovnû profesních rolích v daném systému, stanovit na základû provedené sociální anal zy. K tomu je ov em tfieba: poznat skuteãn potenciál lidí, kter je k dispozici, jeho strukturu, kvality a omezení, pfiedvídat moïnosti a zpûsoby vyuïití lidského potenciálu, poznat konkrétní schopnosti lidí, minimalizovat rizikovost práce v potenciálním pracovním prostfiedí a v této souvislosti optimalizovat pracovní podmínky, uvûdomit si, Ïe urãující úlohu pfiitom má fiízení a vedení lidí, na nichï závisí optimalizace rozhodování o cílech a prostfiedcích, vytváfiení odpovídající atmosféry, tvûrãího zaujetí a spolupráce, organizace podmínek a stimulace pracovních kolektivû. To v echno jsou ov em jen základní pfiedpoklady potfiebné pracovní v konnosti lidí. Podmínûnost optimálního pracovního v konu je jako vût ina sociálních jevû mnohapfiíãinná. Zaãíná u tak v razn ch subjektivních faktorû, jako je kvalifikaãní a profesní struktura, hmotná zainteresovanost, organizace a fiízení pracovního procesu, pokraãuje pfies motivaci a stimulaci a koneãnû závisí na formách organizace dûlby práce, pracovním prostfiedí a pracovních podmínkách a na kvalitû fiízení a plánování. Pracovní v konnost ve vztahu k BOZP, je navíc podmínûna faktory, které jsou navzájem vnitfinû spjaty. To znamená, Ïe je-li jedna ze skupin faktorû na nízké úrovni, bude i nízk pracovní v kon. Jinak fieãeno: velmi dobré pfiedpoklady lidí k pracovnímu v konu nemohou nahradit napfi. neodpovídající pracovní podmínky a pracovní prostfiedí, nedostateãná technická vybavenost pracovi tû a s tím spojená preventivní bezpeãnostní opatfiení apod. Souãasnû je dûleïit systém hmotné zainteresovanosti. Nebo velmi dobrá úroveà kvalifikace zamûstnancû nenahradí nedostateãnû promy len ekonomick mechanismus nebo neodpovídající v konové klima. Jinou bariérou mûïe b t malá pracovní perspektiva zamûstnance, nemoïnost pracovního postupu, nedostateãná péãe o sociální vybavenost pracovi È (napfi. um várny, WC), v neposlední fiadû finanãní podmínky, hmotné zabezpeãení zamûstnancû apod. Komplexní funkce systému Vycházíme z pojetí systému, kter je tvofien mnoïinou prvkû ovládan ch komplexní funkcí a pravidly chování, kter má vlastní vstupy a v stupy a kter pfiichází do neustálého styku s okolím. Systém práce s lidmi ve firmách tvofií v ichni zamûstnaci pfiíslu ného zamûstnavatele v urãitém ãasovém období. Funkcí systému je dosáhnout takové pracovní v konnosti kaïdého zamûstnance firmy, která mûïe zabezpeãit plnûní souãasn ch i budoucích úkolû zamûstnavatele s minimalizací ve ker ch potenciálních bezpeãnostních rizik, a která je pfiitom podmínûna soustavnou a plánovitou péãí o kaïdého ãlena pracovního kolektivu (chování systému). Nutnou podmínkou pracovní v konnosti je Ïádoucí pracovní zpûsobilost. To v ak nestaãí. Pracovnû zpûsobil ãlen kolektivu musí b t motivován k uplatnûní sv ch schopností (s vûdomím rizikov ch faktorû ve své ãinnosti), aby objem vykonané práce, její kvalita a doba v konu práce splàovaly poïadavky okolí, tj. ekonomické a technicko v robní. Pracovní zpûsobilost definujeme jako souhrn dvou sloïek: kvalifikace a zdravotního stavu pracovníka. Sebe lépe kvalifikovan zamûstnanec není pracovnû zpûsobil, pokud mu zdravotní stav brání v uplatnûní kvalifikace, resp. mûïe zvy ovat míru jeho potenciálního rizika pfii v konu jeho pfiedpokládané pracovní ãinnosti. Kvalifikaci zamûstnance jsme schopni vyjádfiit jen ve vztahu k souãasnû vykonávané práci nebo k práci, na kterou se pfiipravuje. Jedinû srovnáním kvalifikaãních poïadavkû práce a osobní kvalifikace zamûstnance docházíme k uplatnûní pojmu kvalifikace jako nezastupitelné ãásti pracovní zpûsobilosti. Integrální a rovnocennou souãástí kvalifikace zamûstnance je jeho znalost pfiedpisû o BOZP. Tím vûbec nepodce- Àujeme tzv. potencionální kvalifikaci, kdy zamûstnanec má navíc neï na kvalifikaãní poïadavky vykonávané práce, kdy jeho vûdomosti a dovednosti by nalezly ir í uplatnûní, pracovní i obãanské. Je to naopak v hoda pro jeho pracovní uplatnûní, pro získání pfiirozené autority mezi spoluzamûstnanci, BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten

7 av ak ãasovû omezená. Nebudou-li faktory jeho potenciální kvalifikace vyu- Ïity ani v del ím ãasovém horizontu, stanou se z nich fluktuaãní motivy. Z v e uvedeného vypl vá, Ïe se zab váme kvalifikací pfiedev ím ve vztahu k práci. NepodceÀujeme v ak osobnostní rozvoj jednotlivce. iroce vzdûlan zamûstnanec s rozmanit mi osobními zájmy a kulturním pfiehledem se stává pfiirozenou oporou pracovního kolektivu. Dovede usmûràovat emoce a je nejvhodnûj ím mluvãím kolektivu. Z tûchto sepûtí kvalifikace s vykonávanou prací vypl vá i její dynamiãnost. Tak, jak se mûní obsah a nároky pracovních ãinností, tak se mûní i poïadavky na ty, ktefií je vykonávají. Ke zmûnám v ak dochází podle jednotliv ch kvalifikaãních sloïek v rûzném tempu, rozsahu i smûru pûsobení. Nelze tedy tvrdit, Ïe by s rozvojem vûdy a techniky nároky na v echny kvalifikaãní sloïky stoupaly stejnû rychle, popfi. Ïe vûbec stoupat budou. JiÏ mnoho let ustupují napfi. nároky na fyzickou zdatnost u nûkter ch dûlnick ch povolání, u v robcû strojních a technick ch zafiízení se zvy- ují poïadavky na jejich bezpeãn provoz, ale vystupují naopak nároky na vlastnosti jiné, dfiíve tfieba vûbec nevy- Ïadované. Tak napfi. u sloïit ch strojû se vyïaduje mimofiádná rychlost reakce, vysok pocit odpovûdnosti za svûfiené hodnoty, schopnost chápat vzájemné souvislosti atd. S tím mûïe souviset i vznik nûkter ch nepfiízniv ch faktorû, vázan ch na vykonávanou práci, napfi. stres, choroby pohybového ústrojí (pátefie, kloubû, bolesti hlavy) apod. Zmûnûné poïadavky na kvalifikaci se v ak vyskytují nejen v dûsledku zmûn techniky a technologie, ale i jako následek pûsobení jin ch faktorû. Napfi. pfii zavádûní systémového fiízení selhali mnozí vedoucí, ktefií zastávali fiídící funkci pfii operativním fiízení uspokojivû. Oba uvedené zpûsoby fiízení totiï vyïadují úplnû odli né kvalifikaãní rysy. Operativní fiízení vyïaduje zejména peãlivé plnûní v ech detailnû pfiedan ch úkolû a experimentování není Ïádoucí. Pfii systémovém fiízení v ak vedoucí nedostane pfiesnû do detailû rozepsané úkoly, ale jen jejich rámcové vymezení a je na nûm, aby hledal optimální variantu splnûní úkolu. Je samozfiejmé, Ïe to, co bylo u prvého zpûsobu nezbytností, mû- Ïe b t u druhého brzdou a naopak. Není problém nalézt mnoho obdobn ch pfiípadû se zavádûním prvkû technologického rozvoje do v roby, spojen ch také se zv en m pracovním rizikem v oblasti BOZP. A je jich stále více. U kaïdé kvalifikaãní sloïky probíhají zmûny s rûznou intenzitou a v rûzném tempu. Nelze proto tyto zmûny zev eobecnit a je i velmi nesnadné je kvalifikovat. Tak napfi. je nesporné, Ïe prvky vûdeckotechnické revoluce ãím dál více vyïadují vy í stupeà teoretick ch znalostí a zku eností, ale i pracovní disciplinu vãetnû odpovídající zodpovûdnosti zamûstnancû z hlediska dodrïování podmínek bezpeãnosti práce. Promítnutí této nesporné tendence do jednotliv ch kvalifikaãních poïadavkû práce je v ak velmi obtíïné, i kdyï nezbytné. Îádoucí úroveà totiï nelze zabezpeãit aï v okamïiku potfieby, ale se znaãn m ãasov m vût inou mnoholet m pfiedstihem, se zfietelem na ãasovû dlouh proces jejího dosahování. Kvalifikaãní sloïka teoretick ch vûdomostí se nejãastûji mûfií ukazatelem dosaïeného vzdûlání. I kdyï je vzdûlání rozãlenûno nejen podle jednotliv ch stupàû, ale i podle studijních smûrû, není ani tento ukazatel absolutnû pfiesn. A pfii mûfiení uvedené kvalifikaãní sloïky je tfieba dûlat ãasté korekce. Pro mûfiení odborné zpûsobilosti je nejãastûj ím mûfiítkem úroveà znalostí, dovedností, zku eností, návykû, osobních schopností a celková doba praxe v daném oboru. V úzké vazbû na dodrïování pfiíslu n ch bezpeãnostních pfiedpisû jsou pfiedpokladem úspû ného vykonávání jednotliv ch pracovních ãinností. Rozsah a rychlost získávání odborné zpûsobilosti nezávisí pfiitom jen na celkové dobû ãi na mûnících se situacích, ale také na úrovni vûdomostí a na vhodn ch metodách pfiípravy a v cviku. Pracovní a Ïivotní zku enosti kaïdého zamûstnance se získávají zámûrnû a soustavnû, ale také bez vlastní vûle moïno fiíci automaticky. Jsou pfiedpokladem nejen toho, aby práce byla vykonávána dobfie, ale aby byla vykonávána stále bezpeãnûji a lépe. V Ïivotû neexistuje zku enost, která by platila jednou provïdy. Vût ina zku eností stárne. Proto je jist m problémem i pfiedávání zku eností. Osobní schopnosti jsou vytvofieny na základû vloh a nelze je ztotoïàovat. Souhrn mentálních schopností je ãasto oznaãován jako inteligence, která spoãívá zejména ve schopnosti adaptace tedy v rovnováze ãinností, jimiï se pracovník pfiizpûsobuje svému prostfiedí. V znamn m osobním faktorem je schopnost tvofiit, schopnost samostatného my lení, schopnost praktického úsudku i logického my lení, a to i abstraktního, urãit nutn rozsah pamûti, schopnost anticipovat potenciální pracovní rizika, pohotovost pfii vybavování pamûèov ch záznamû, organizaãní schopnosti, metodiãnost, schopnost plánovat, pracovní adaptabilita. Morální, charakterové a volní vlastnosti jsou dûleïitou souãástí potenciálu kaïdého zamûstnance. Vyjadfiují jeho vztah k sociálnímu okolí, s nímï je v neustálém kontaktu. Stále roste v znam samostatnosti zamûstnance jako protûj- ku neïádoucí lability snadné ovlivnitelnosti. Patfií sem i schopnost pfiekonávat pfiekáïky, rozhodnost, vytrvalost, prûbojnost, dûslednost, sebeovládání, schopnost pûsobit na ostatní, schopnost objektivnû posuzovat, iniciativa, sebeúcta a úcta k vykonávané práci vãetnû vûdomí dodrïování bezpeãnostních pfiedpisû, pracovní v kon, cílevûdomost, sociální adaptabilita. Aby byl potenciál uveden ch vlastností Ïádoucím zpûsobem vyuïit, je tfieba na zamûstnance pûsobit, motivovat ho. Za nejãastûj í motivaãní faktory lze pova- Ïovat hodnocení a uznání, moïnost dal ího v voje, tedy pracovní perspektiva, bezpeãné pracovní podmínky a pracovní prostfiedí a hmotné stimuly. Morální a charakterové vlastnosti mají ve svûtû podnikání stále vût í v znam. Dokládá to rostoucí poãet firem a zamûstnavatelû, které v personální práci postupnû zavádûjí do praxe morální normy, etické kodexy nebo podrobné zásady firemní kultury. Z hlediska dlouhodobûj í sledovanosti zamûstnavatelû a firem v jejich personálních ãinnostech, potvrzují anal zy v e uvedeného modelu pfiímou souvislost mezi dodrïováním morálních hodnot zamûstnancû (firemní kulturou) a sniïováním pracovní úrazovosti. Souãasnû vzrûstá stupeà dûvûryhodnosti zamûstnavatele a jeho ekonomická prosperita. Komplexní funkci systému lze definovat jako soustavu rovnic: Pracovní zpûsobilost Odpovídající zdravotní stav Odborná zpûsobilost vãetnû BOZP Pracovní v konnost PoÏadované mnoïství, kvalita a vãasnost vykonané práce Kvalifikace Osobní schopnosti + Mgr. Stanislav evãík Morální (charakterové) vlastnosti 7 BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten 2008

8 Univerzita 3. vûku na Fakultû bezpeãnostního inïen rství doc. Dr. Ing. Milo Kvarãák, V B-TU Ostrava Fakulta bezpeãnostního inïen rství Od roku 2001 je na Fakultû bezpeãnostního inïen rství Vysoké koly báàské Technické univerzity Ostrava (FBI V B-TU Ostrava) schválen studijní program pro univerzitu tfietího vûku se zamûfiením na poïární ochranu a prûmyslovou bezpeãnost. JiÏ pfied vznikem fakulty se pedagogiãtí pracovníci z tehdej í katedry Techniky poïární ochrany a bezpeãnosti prûmyslu podíleli na v uce seniorû, ktefií docházeli na Hornicko-geologickou fakultu. První dva roãníky studia univerzity tfietího vûku na FBI probûhly s omezen m zájmem studentû, ktefií na v uku dojíïdûli z Ostravy a jejího nejbliï ího okolí. Zlom nastal, kdyï zájem o v uku zamûfienou na poïární ochranu a prûmyslovou bezpeãnost projevili zájem dobrovolní hasiãi, kter ch je v âeské republice registrováno více jak Vedení fakulty zaãalo jednat s nejvût í organizaci dobrovoln ch hasiãû a to se SdruÏením hasiãû âech, Moravy a Slezska a spoleãnû dohodli podmínky, za kter ch se studium stalo pfiístupn m pro zájemce z celé âeské republiky. SdruÏení dobrovoln ch hasiãû zajistilo prostory v Ústfiední hasiãské kole v Jánsk ch Koupelích a vyãlenilo potfiebné finanãní prostfiedky pro ubytování a stravování studentû. Studium na univerzitû 3. vûku bylo v Jánsk ch Koupelích zahájeno vbfieznu 2005 a probûhlo ve dvou semestrech, pfiesnûji v esti tfiídenních soustfiedûních. Studenti se scházeli v hasiãské kole v pátek v odpoledních hodinách a soustfiedûní konãilo v nedûli odpoledne. Ze strany FBI celou v uku pfiipravil a také realizoval doc. Dr. Ing. Milo Kvarãák. Jednotlivá soustfiedûní byla zamûfiena na urãitou oblast poïární ochrany a bezpeãnosti. Na prvním soustfiedûní byli studenti nejprve seznámeni s pravidly v uky na vysoké kole, terminologií a pfiedpisy, dále se studiem na V B-TU Ostrava a na FBI. Dal í ãást v uky se jiï soustfiedila na problematiku poïární ochrany, na právní pfiedpisy a organizaci záchranného systému. Druhé soustfiedûní bylo vûnováno problematice poïáru, jeho vzniku, jevûm, které provázejí poïáry v objektech a na otevfiené plo e. U této v uky byly ve velké mífie vyuïity filmové zábûry z experimentû a také skuteãn ch poïárû. StudentÛm byly vysvûtleny principy hofiení hmot podle jejich skupenství, principy sdílení tepla a ífiení koufie pfii poïárech a také rozdíly mezi skuteãn mi poïáry a poïáry, které prezentují filmafii zejména v akãních filmech. Dal í soustfiedûní bylo zamûfieno na poïární represi. StudentÛm byly osvûtleny principy pfieru ení hofiení látek s vyuïitím rûzn ch druhû hasiv, funkce technick ch prostfiedkû, které pouïívají hasiãi pfii zásazích. Studenti byli seznámení s nebezpeãím, které lze oãekávat pfii mimofiádn ch událostech a se zpûsobem ochrany zdraví a Ïivota. Dále byli studenti seznámeni se zásadami fiízení zásahu a postupy urãování potfieb sil prostfiedkû na likvidaci poïárû. Následující soustfiedûní bylo vûnováno poïární prevenci. Studenti byli seznámeni s povinnostmi a postupy zaji tûní poïární ochrany v podnikatelsk ch subjektech, sfie ením problematiky poïární bezpeãnosti staveb, s posuzováním poïárního nebezpeãí, v konem státního poïárního dozoru a nauãili se zpracovávat dokumentaci poïární ochrany. Dále byli studenti seznámeni s vybran mi technologiemi a jejich nebezpeãím, s postupem stanovení vnûj ích vlivû na elektrická zafiízení a principy prevence pfii pfiedcházení vzniku mimofiádn ch událostí. Kromû odborné v uky zamûfiené na poïární ochranu a prûmyslovou bezpeãnost byli studenti pro koleni z pedagogiky a didaktiky, neboè vût ina úãastníkû univerzity tfietího vûku pfiedává nabyté vûdomosti a vede kolení zamûfiené na poïární ochranu. Areál Ústfiední hasiãské koly v Jánsk ch Koupelích se nachází v nádherné pfiírodû v blízkosti pfiehrady KruÏberk, tedy mimo areál V B Ostrava. Studenti projevili oprávnûn zájem nav tívit a prohlédnout si posluchárny, laboratofie aostatní prostory V B-TU a také dal í zajímaná místa v Ostravû. Do programu posledního soustfiedûní byla zahrnuta náv tûva vysoko kolského areálu v Ostravû-Porubû a prohlídka sbírek v geologickém pavilonu s odbornou pfiedná kou. Dobrovolní hasiãi si se zájmem prohlédli hasiãské muzeum v Ostravû- Pfiívoze a nav tívili Hornické muzeum v Ostravû-Petfikovicích, kde sfárali do dolu. Pro fiadu studentû lo o mimofiádn záïitek a nov pohled na Ostravu. Ke studiu univerzity tfietího vûku v ichni studenti pfiistupovali aktivnû a se zájmem. V závûru studia kaïd ze studentû zpracoval písemnou práci zamûfienou na problematiku poïární ochrany a bezpeãnosti. Nûktefií studenti pfiipravili podklady pro poïární cviãení, jiní vypracovali dokumentaci poïární ochrany vybran ch objektû, dal í zpracovali historii hasiãského sboru nebo jeho jinou aktivitu. V ichni studenti si pak ovûfiili úroveà sv ch odborn ch znalostí prostfiednictvím testu. PouÏit test byl srovnateln s testy pouïívan mi pfii hodnocení znalos- tí studentû FBI v bakaláfiské formû studia. Testovací program instalovan v poãítaãi náhodnû vybíral otázky a úkolem studenta bylo ve vymezeném ãase nalézt správnou odpovûì. To, Ïe v ichni absolventi studia na univerzitû tfietího vûku pfii testech uspûli ukázalo, Ïe jejich odbornost je na velmi dobré úrovni. Vût ina absolventû univerzity tfietího vûku projevila zájem pokraãovat v této formû vzdûlávání. Na základû dotazníkové akce byla odborn mi zamûstnanci FBI vypracována navazující náplà studijního programu. V uka v tomto programu byla zahájena v akademickém roce 2006/2007. Obsahem studia je zejména práce s v poãetní technikou, dále pedagogika, komunikace a práce s lidmi, studium právních pfiedpisû a postupû získávání finanãních prostfiedkû na ãinnost obãansk ch sdruïení, pfiíprava a zpracování projektû. Jednalo se o odbornosti, které mohou studenti vyuïít v osobním Ïivotû, v zamûstnání i pfii práci v obãansk ch sdru- Ïeních. Nejvût í ãást v uky byla zamûfiena na problematiku poãítaãové gramotnosti. Znalost práce s poãítaãem je v souãasné dobû nezbytná pro kaïdého obãana a tedy i pro dobrovolné hasiãe, ktefií mezi sebou komunikují prostfiednictvím poãítaãe, vyuïívají poãítaãové programy, databáze a vyhledávají informace na internetu. Mezi studenty byla nejprve zji tûna úroveà znalosti práce s poãítaãem a zájem o zamûfiení v uky. Praktická v uka práce s poãítaãem pak probûhla v poãítaãov ch uãebnách FBI v Ostravû-V kovicích. Studenti univerzity tfietího vûku byli podle zájmu a úrovnû znalostí rozdûleni na malé pracovní skupinky. Ke kaïdé skupince byl pfiidûlen student prezenãního studia fakulty, kter se studentûm po celou dobu v uky vûnoval a vysvûtlil jim v e potfiebné. Mezi studenty se také na li takoví, ktefií jiï bûïnû pouïívají v poãetní techniku. I pro ty byla v uka ve V kovicích pfiínosem. Jednak sami získali nové poznatky a informace pro zpracování internetov ch stránek, textû a grafiky a souãasnû se podûlili s ostatními o své dovednosti. Ohlasy na takto zamûfienou a organizovanou v uku byly okamïité. Bûhem nûkolika dnû do ly na adresu vyuãujících dûkovné y, vãetnû zpracovan ch záznamû z v uky. Takto realizovaná v uka pfiinesla prospûch na obou stranách. Jednak na stranû studentû univerzity tfietího vûku a také na stranû vyuãujících, kter mi v tomto pfiípadû byli také studenti, pouze jiného vûku, odborné úrovnû a Ïivotních zku eností. BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten

9 Dvousemestrální studium univerzity tfietího vûku je na V B TU Ostrava ukonãeno pfiedáním osvûdãení o studiu. KaÏd m rokem jde na FBI o slavnostní zakonãení studia za úãasti pfiedstavitelû vysoké koly, fakulty a ãlenû vûdecké rady. V probíhajícím akademickém roce probûhla v uka v univerzitû tfietího vûku na FBI na dvou místech mimo areál vysoké koly. Jako v minul ch létech byly opût vyu- Ïity prostory Ústfiední hasiãské koly v Jánsk ch Koupelích a novû také prostory Ústfiední hasiãské koly v Bíl ch Poliãanech. Studium o dvou semestrech skonãilo v závûru roku 2007 a obû skupiny studentû pfiijely do Ostravy na spoleãné slavnostní zakonãení studia. V pátek 18. ledna se studenti se li v nové aule Vysoké koly báàské Technické univerzity Ostrava. ProtoÏe lo vût inou o dobrovolné hasiãe, vût- ina studentû pfievzala osvûdãení o absolvovaném studiu z ruhou dûkana Fakulty bezpeãnostního inïen rství doc. Dr. Ing. Ale e Dudáãka ve slavnostních uniformách. Tohoto slavnostního zakonãení se kromû prorektora pro práci s prûmyslem doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba a vedení FBI zúãastnili také zástupci dobrovoln ch hasiãû a dal í hosté. Za SdruÏení hasiãû âech, Moravy a Slezska se slavnostního zakonãení zúãastnil jeho starosta ing. Karel Richter, za dobrovolné hasiãe ze Slovenska prezident organizace JUDr. Jozef Minárik a za dobrovolné hasiãe z Polska pfiedstavitel dobrovoln ch hasiãû Katovického vojvodství Jerzy Szkatula. Studenty z okolí Hradce Králové svou pfiítomností na slavnostním zakonãení podpofiil hejtman Královehradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Obrázek ã. 1 Studenti univerzity 3. vûku v Bíl ch Poliãanech (foto Antonín Ulrych) Obrázek ã. 2 Náv tûva v hasiãském muzeu v Ostravû-Pfiívoze (foto Mgr. Jan Dumbrovsk ) Studium poïární ochrany a prûmyslové bezpeãnosti na univerzitû tfietího vûku ocenili zástupci studentû ve sv ch vystoupeních. Pedagogy zejména potû ilo sdûlení, Ïe v pfiípadû tohoto studia se Obrázek ã. 3 Vûdecká rada pfii slavnostním zakonãení studia (foto Kamila Wysoudilová) Obrázek ã. 4 Studenti univerzity 3. vûku pfii v uce v Jánsk ch Koupelích (foto Mgr. Jan Dumbrovsk ) studenti tû ili na kaïdou dal í konzultaci a souhlasí s názorem klasika Na uãení není nikdo star. Velká úãast studentû na slavnostním zakonãení, jejich rodinn ch pfiíslu níkû a znám ch, zástupcû vedení V B-TU Ostrava, FBI a také v znamn ch hostû ukazuje na rostoucí v znam studia, kter Univerzita 3. vûku na Fakultû bezpeãnostního inïen rství získala v rámci celoïivotního vzdûlávání obãanû. Stfiípky z auditorské praxe Mgr. Milada Dittrichová, vedoucí akreditovaného certifikaãního orgánu, Institut v chovy bezpeãnosti práce, Brno Na úvod bych chtûla vysvûtlit, co obná í podle pfiedstav akreditovaného certifikaãního orgánu pfii Institutu v chovy bezpeãnosti práce v Brnû ãinnost auditora v oblasti certifikace personálu. V souãasné dobû je cca 230 osob drïitelem certifikátu specialista bezpeãnosti práce a prevence rizik, celkovû pak vlastní na e certifikáty i pro dal í ãinnosti asi 450 osob. Jejich znalosti a dovednosti jsou pravidelnû ovûfiovány na imi auditory. ProtoÏe certifikát specialista bezpeãnosti práce a prevence rizik není na í legislativou v souãasné dobû uznáván jako doklad o dostateãné kvalifikaci v oboru bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, bude se témûfi jistû poãet drïitelû certifikátû sniïovat a auditofii budou mít stále ménû práce. V loàském roce jsme si v ak je tû na její nedostatek stûïovat nemohli. Kromû toho, Ïe jsme si neustále doplàovali a roz- ifiovali svoji kvalifikaci (zkou ky odborné zpûsobilosti v prevenci rizik podle nové legislativy, roz ifiovací kolení v oblasti fiízení jakosti a Ïivotního prostfiedí), absolvovali jsme 93 dozorov ch náv tûv za úãelem posouzení odborné zpûsobilosti drïitele certifikátu. Pokud byste se chtûli stát auditory certifikaãního orgánu pro certifikaci osob, a to konkrétnû na eho, musíte mít alespoà maturitu, odbornou zpûsobilost v oblasti prevence rizik, praxi v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, praxi v oboru fiízení jakosti a kolení a praxi v jeho auditování. My máme za sebou napfi. kolení pro interní auditory systému jakosti, interní auditory systému Ïivotního prostfiedí a rekvalifikaãní kurz pro auditory systému managementu BOZP. Podle na ich interních pravidel mûïe auditor pracovat sám, zúãastnil-li se alespoà 20 dozorov ch náv tûv. ProtoÏe cesty za drïiteli certifikátû jsou obãas dlouhé a nároãné, jezdíme vïdy dva. Dozorové náv tûvy netrvají více neï jeden den, abychom drïitele certifikátu nezruinovali. Na místû si práci rozdûlíme. Tím, Ïe pfiijedeme dva, jsou jiï automaticky nastoleny korektní vztahy, auditofii si rozdûlí práci v t mu, své názory pfiípadnû konzultují, obãas jeden z nich najde nûco, co ten druh v jiné souvislosti pfiehlédl, a tak jsme efektivnûj í. Koneãné slovo má vedoucí auditor. Obãas nás jede víc, pokud je ãinnost kvantitativnû obsáhlá a dokumentace rozsáhlá, pokud s námi jede nûkdo v zácviku a nûkdy i proto, Ïe se setkáváme s praxí, a mûïeme se tak sami lecãemus pfiiuãit. Proto se snaïíme vi- 9 BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten 2008

10 dût, v rámci vymezeného ãasu a moïností, i co nejvíce z provozu. Tak se nám stává, i pfiesto, Ïe se striktnû drïíme nûkter ch zásad pevné boty, pohodlné, pro vedení firem snesitelnû (ne)formální obleãení Ïe se dostaneme do kuriózních situací. S nûkter mi bych Vás chtûla seznámit. Pokud by se nûkdo z na ich certifikovan ch osob pfii popisech dûje poznal, pfiedem se omlouvám. Události v ak chci podat v lehké nadsázce, abyste se m m ãlánkem prokousali aï do konce. Víte, co se dûlá na polygonu? Je konec bfiezna. PfiijíÏdíme do závodu, probûhne dozorová náv tûva. Jako bonus jsme seznámeni nejen s v robním programem závodu, ale mûïeme si otestovat i v sledn produkt v praxi. Jedná se o tûïké terénní vozidlo, které se dokázalo prosadit i v nároãné mezinárodní rallye. Nasedáme do vozu, kter fiídí ãlen doprovodné osádky známého závodníka. Je to profesionál kaïd m coulem, nám v ak tuhne úsmûv na rtech, uï kdyï vjíïdíme na polygon. Jde o testovací dráhu s rûzn mi druhy povrchû a terénních nerovností, kde se zkou í pfiedev ím odolnost vozidla. Drncáme, kodrcáme a skáãeme, jedeme po naklonûné rovinû, vjíïdíme do kopce o sklonu 30 stupàû, 45 stupàû. Z kopeãka je pûkn v hled na továrnu i mûsteãko. My si ho ale nestaãíme vychutnat, protoïe se kfieãovitû drïíme a bojíme se. 45 stupàov svah nesjíïdíme dolû, pouze opatrnû couváme, protoïe je lehce namrzlo a pfievrátit se pfiípadnû na bok uï nechce ani ná závodník. Do 60 stupàového svahu uï pro jistotu nejedeme. Do kabiny tluãou vûtve stromû, urazili jsme zpûtné zrcátko. Vysedáme, cítím nejistá kolena a rozboufien Ïaludek, a to mnû nikdy ve vozidle neb vá patnû. No, mít je tû v ude písek. AÈ se Vám dafií! Je uï jaro nebo není? Ve stejném t dnu nás cesta zavála do JeseníkÛ. Znovu podot kám, Ïe je konec bfiezna a v Brnû uï kvetou stromy. Dojedeme pfied vrátnici závodu, jdu se ohlásit, kdyï se vrátím, zjistím, Ïe jsme zapadli do snûhové závûje, musíme alespoà ãásteãnû odhrabat a auto vytlaãit. Ochotn kolega pomáhá, ve tfiech máme co dûlat. Moje nové polobotky úpí. Popojedeme, zaparkujeme, nedbale lezu z auta, nedívám se pod nohy, hup, a uï jsem ve snûhu po kolena. UÏ v teple kanceláfie vypadají mé, byè tfiíãtvrteãní, kalhoty, jakoby pro ly velkou vodou. Kolega nás uklidàuje, aè si z toho nic nedûláme, Ïe se stávají i hor í vûci, letos je ale snûhu mimofiádnû málo. Pouãení je jasné: jede -li do hor, navlékni se jako do hor, i kdyï kolegové v práci jiï odjíïdûjí na dovolenou k mofii a ty bude v práci za blázna. Na stfie e kotelny Ne v ichni jste moïná vidûli kotle 1. tfiídy. Já poprvé letos pfii náv tûvû jedné elektrárny. V kotlích se spalovalo ãerné uhlí. V kotelnû jsme za celou dobu nepotkali ãlovíãka, pfiekvapilo nás, Ïe tam bylo celkem ãisto. Na závûr jsme vyjeli a vy li na stfiechu budovy kotelny, ze které byl krásn rozhled, moïná lep í, neï z nûjaké rozhledny. Také jsme se dozvûdûli, Ïe teplárensk komín stojí na okraji jedné z letov ch zón blízkého leti tû, a tak pasaïéfii letadel pfii startech a pfiistáních obvykle docela trnou. Jen co to kolega dofiekl, pfieletûlo v tûsné blízkosti komína letadlo a my trnuli i na zemi (pardon, na stfie e). Kde ses válel? Jedna z dal ích náv tûv nás zavedla do teplárny. Byl s námi kolega v zácviku, je tû neznal toho, jak se má oblékat. Pfiijel v tmavém obleku a krásné bílé ko ili. Ná kolega na místû nás provedl po teplárnû. Protáhli jsme se i chodbou, kterou procházel pásov zásobník na uhlí (nebyl v té chvíli samozfiejmû v provozu). Chodba vedla pod slu n m úhlem ikmo dolû, podlaha se pod nohama houpala. li jsme kymácivû jako opilí námofiníci. Ten uheln prach, kter jsme rozvífiili, a kter si ãásteãnû sedl i na na e obleãení, jsme si pfiivezli aï domû. Kolega tu il, Ïe ho manïelka nepfiivítá s nad ením, uï kdyï se pokou el vysmrkat do látkového kapesníku, uloïeného v kapse obleku, ale co se dozvûdûl doma, to nám neprozradil. Tam, kde je to dokonalé PfiijíÏdíme k závodu, uï zdálky budícímu obdiv pro svûj supermoderní vzhled. Byl vystaven na zelené louce, pfied pár lety, jako sídlo tuzemské divize nadnárodního potravináfiského koncernu. Od hlavní vrátnice procházíme areálem k jedné z budov, kde nás ãeká ná kolega. Nikde ani smítko, trávníky vyhrabané jedním smûrem. Pfied náv tûvou provozu se pfievlékáme do pfiidûlen ch obleãkû a ãepic, ani boty si nemûïeme nechat svoje. Hned u vchodu nás vítá obrovská cedule, která hlásá, kolik dní uï nedo lo k Ïádnému pracovnímu úrazû. Jdeme chodbou plnou nástûnek, v u ích nám zní komorní hudba. Mineme koutek, kde nám názornû pfiedvedou na figurínû, co se stane, kdyï nebudeme pouïívat osobní ochranné pracovní prostfiedky pfii práci s nebezpeãn mi chemick mi látkami. Na dal í nástûnce se dozvíme, kdo byl minul mûsíc nejlep ím zamûstnancem, jaké jsou závazky firmy, mj. i v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Díváme se po sobû, nûco nám to pfiipomíná. V provozu nás vedou pouze pfiesnû vyznaãen mi cestiãkami a hlídají, abychom neudûlali ani krok vedle. Máme ale pocit, Ïe kdybychom ho udûlali, na super nabl skané dlaïdicové podlaze uklouzneme. Lidé usilovnû pracují, pouze asi jednou nebo dvakrát zahlédneme, Ïe by se navzájem bavili. KdyÏ zahlédnou, Ïe se k nim blíïíme, popadnou firemní bra ny (o tom, co v echno v nich mají, se dohadujeme je tû po cestû zpût) a mizí nám z dohledu. Zase je nám nûco povûdomé... KdyÏ konãíme u kontroly dokumentace, zjistíme, Ïe firma má zaveden americk systém fiízení jakosti (s otevfienou pusou poslouchám, jak m zpûsobem se vedou motivaãní pohovory v oblasti BOZP se zamûstnanci) a fiada klíãov ch dokumentû je v angliãtinû. Kolega v zácviku se pokou í pfiekládat, protoïe ná kolega na místû se pfiiznává, Ïe anglicky pfiíli neumí. KdyÏ se ptám, jak je rozdíl mezi tfietím dosaïen m stupnûm úrovnû pfii fiízení jakosti a tím, kterého chtûjí dosáhnout, tedy ãtvrt m, nedokáïe mi konkrétnû odpovûdût... Cestou zpût se shodujeme, Ïe tohle bylo na ná ãesk vkus aï pfiíli dokonalé! Elektrárna podruhé Pfii prohlídce provozu si pfiipadám jako pfii procházce minov m polem (nezapomeàte, Ïe se pokou ím o nadsázku!). Tolik rûzn ch rizik! Navíc nakoukneme i k transformátorûm vysokého napûtí a do podzemního labyrintu chodeb, vyplnûn ch tak tlust mi svazky elektrick ch kabelû, Ïe se mi pfii prûchodu aï tají dech. Máme si pr dávat pozor, abychom se jich nedotkli! Rozbité osvûtlení na dvofie a chybûjící zábradlí u schodi tû jsou uï prkotiny! Je libo kávu? Auditor musí b t neúplatn. Z tohoto dûvodu lehce zrozpaãitím, kdykoliv mi nûkdo nabídne byè tfieba kávu nebo minerálku. No a o jaké rozpaky pak lo, kdyï jeden z kolegû pfii vafiení kávy otevfiel atní skfiíà a jal se vafiit vodu v rychlovarné konvici, postavené na dnû, to v e s komentáfiem, Ïe ví, Ïe to tak b t nemá, nemusím zdûrazàovat. DrÏitel certifikátu prostû ví. Nedosáhne, nevadí... Jsme ve firmû s rozsáhl mi skladovacími prostory. Ty jsou rájem pro obsluhovatele motorov ch manipulaãních vozíkû. Chlapci si asi nestihli vymûnit o pfiestávce v echny pfiedchozí dojmy a záïitky, a tak vidíme v druïném hovoru fiidiãe takového vozíku. Na vidlici pfied sebou má paletu a na ní stojí dva kamarádi. jedou opravdu krokem! Co v echno dal ího bychom mohli vidût (viz nadpis), radûji nezkoumáme, ale stejnû nás to dohoní. U kant ny stojí zaparkovan vozík, klíãky v zapalování. Pepa sedí v kant nû. Nebo uï ne. A kde vlastnû je? To nevadí, on se pak nûkdy pro vozík vrátí! Na odchodu si je tû v imneme pootevfien ch dvefií do skladu, zaji tûn ch plechovkou s barvou, neoznaãeného elektrického rozvadûãe a radûji utíkáme pryã. Kolegu upozorníme na to, Ïe aï se ohlásí inspektofii inspekce práce, toto by vidût nemûli. Musím pfiiznat, Ïe kolega, jako správn drïitel certifikátu, si je toho vûdom. Argumentuje tím, Ïe je ve firmû pouze nûkolik t dnû. Podobné zpûsoby jsou zde zaïité a ze dne na den chování lidí nelze zmûnit, zvlá È, kdyï vedení firmy pfiíli bezpeãnost práce neproïívá. Nezb vá mi, neï ho BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten

11 v duchu politovat a popfiát mu hodnû tûstí. Co fiíci na závûr? Chtûla jsem laskavému ãtenáfii ãlánkem ukázat praxi auditora. Urãitû není na ím cílem chodit a otravovat, ãi se bavit, ale rádi bychom se podívali na problémy praxe jako nezaujatí lidé, ktefií snad tu í, co a jak pfiedepisují rûzná nafiízení, vyhlá ky a zákony. Informace z jednání vlády Vláda âeské republiky sv m usnesením ã. 331 ze dne 26. bfiezna 2008: 1. Vzala na vûdomí rezignaci prof. JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc. Na funkci pfiedsedy âeského báàského úfiadu ke dni 31. bfiezna Jmenovala s úãinností od 1. dubna 2008 Ing. Ivo Pûgfiímka pfiedsedou âeského báàského úfiadu. novû jmenovan pfiedseda âbú Ing. Ivo Pûgfiímek PRVNÍ POMOC NA PRACOVI TI âeská rada pro resuscitaci ( interdisciplinární lékafiská spoleãnost pro resuscitaãní medicínu a neodkladnou péãi, nabízí v rámci svého vzdûlávacího programu pro vefiejnost rovnûï uïivatelské a instruktorské kurzy praktick ch dovedností první pomoci na pracovi ti. UÏivatelsk kurz trvá 16 hodin, probíhá ve 2 dnech a sestává ze 7 hodin pfiedná ek a 9 hodin praktického nácviku. V úvodních pfiedná kách jsou probírány stavy pfiímo ohroïující Ïivot, obecné zásady poskytování první pomoci na pracovi tích, etické a právní aspekty poskytování první pomoci. Dále je probírána první pomoc u rûzn ch druhû krvácení a zpûsoby o etfiování men ích úrazû na pracovi ti. Následuje pfiedná - ka o tom, jak poskytnout úãinnou první pomoc aï do pfiíjezdu zdravotnické záchranné sluïby (popfi. závodího lékafie) u postiïen ch srdeãním infarktem ãi mozkovou mrtvicí, co dûlat kdyï se nûkdo dusí nebo má kfieãe. Jak rozpoznat a postupovat pfii alergické reakci, otravách, pfii komplikacích cukrovky. RovnûÏ se probírá první pomoc pfii rûzn ch ter- Frekvence kolení zamûstnancû z bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci mick ch postiïeních, vãetnû úrazû elektrick m proudem. Následuje první pomoc u psychick ch poruch. V neposlední fiadû je pfiedneseno doporuãené vybavení lékárniãky na tom kterém pracovi ti. Praktick nácvik je zamûfien zejména na dokonalé zvládnutí dovedností základní podpory Ïivota (umûlé d chání a stlaãování hrudníku) vãetnû ãasné defibrilace automatizovan m externím defibrilátorem (AED). Tyto Ïivot zachra- Àující pfiístroje byly vyvinuty v 90. letech minulého století právû pro uïití vefiejností. Jsou vysoce úãinné, spolehlivé a bezpeãné pro zachraàovaného i pro zachránce. Po krátkém za kolení mûïe s pomocí tohoto pfiístroje (a s pfiimûfien mi dovednostmi resuscitace) zachránit Ïivot druhému ãlovûku prakticky kaïd z nás. Následuje praktick nácvik obvazování ran, dlahování zlomenin, o etfiování úrazû kloubû a vazû. Do kaïdého kurzu je moïné rovnûï zafiadit speciální témata první pomoci podle zamûfiení toho kterého pracovi tû (prûmyslov podnik, staveni tû, úfiad, kola, apod.). Právní poradna Jak ãasto musí b t provádûno kolení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci pro zamûstnance? Ve starém zákoníku práce bylo uvedeno zpravidla kaïdé 2 roky. kolení o právních a ostatních pfiedpisech k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci vûnuje zákon ã. 262/2006 Sb., zákoník práce ustanovení odst. 2 a odst. 3. v 103. Podle tûchto ustanovení je zamûstnavatel povinen zajistit zamûstnancûm kolení o právních a ostatních pfiedpisech k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, které doplàují jejich odborné pfiedpoklady a poïadavky pro v kon práce, které se t kají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikûm, s nimiï mûïe pfiijít zamûstnanec do styku na pracovi ti, na kterém je práce vykonávána, a soustavnû vyïadovat a kontrolovat jejich dodr- Ïování. kolení zamûstnavatel zajistí: pfii nástupu zamûstnance do práce, a dále pfii zmûnû pracovního zafiazení, pfii zmûnû druhu práce, pfii zavedení nové technologie, pfii zavedení zmûny v robních a pracovních prostfiedkû, pfii zavedení zmûny technologick ch anebo pracovních postupû, v pfiípadech, které mají nebo mohou mít podstatn vliv na bezpeãnost a ochranu zdraví pfii práci, a to bez zbyteãného odkladu. Obsah a ãetnost kolení o právních a ostatních pfiedpisech k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, zpûsob ovûfiování znalostí zamûstnancû a vedení dokumentace o provedeném kolení urãí zamûstnavatel. Praktick nácvik resuscitace s automatizovan m externím defibrilátorem (AED) na v ukové figurínû. Jako uãební text ke kurzu první pomoc na pracovi ti slouïí kapitola 7/3 v pfiíruãce Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci v praxi, kterou v roce 2006 vydalo nakladatelství Verlag Dashöfer. Dal í informace o tomto kurzu mûïete získat na adrese: âeská rada pro resuscitaci, Hlavní kanceláfi, Bûlohorská 9, Praha 6, nebo na MUDr. Vít Mareãek VyÏaduje-li to povaha rizika a jeho závaïnost, musí b t kolení pravidelnû opakováno; frekvenci pravidelnosti zákoník práce nestanoví a ponechává její volbu na zamûstnavateli. Je tedy na zamûstnavateli, aby posoudil, vyïaduje-li povaha rizika a jeho závaïnost opakovat kolení v pravideln ch termínech. Pokud povaïujete kolení kaïdé dva roky za vhodnou pravidelnost, není dûvodu tuto frekvenci mûnit. Nevíte-li si rady se stanovením frekvence, mûïete se téï pokusit obrátit se na pfiíslu n orgán inspekce práce (pfiíslu n inspektorát práce) a konzultovat s ním tuto otázku s ohledem na typ provozní ãinnosti ve firmû. Inspektorát mûïe v rámci bezplatnû poskytovaného poradenství (ust. 5 odst. 1 písm. k) zák. ã. 251/2005 Sb., o inspekci práce) poradit s vhodnou ãasovou frekvencí kolení. JUDr. Anna Janáková 11 BOZP & PO aktuálně 5/2008 kvûten 2008

12 (ãástka Nové právní pfiedpisy, které vy ly ve Sbírce zákonû v dobû od do /2008, 30/2008 aï 39/2008. Sdûlení Ministerstva práce a sociálních vûcí ã. 94/2008 Sb., o uloïení kolektivních smluv vy ího stupnû a dodatkû ke kolektivním smlouvám vy ího stupnû. Na Ministerstvu práce a sociálních vûcí byly v prûbûhu února 2008 uloïeny: 1. Dodatek ã. 3 ke kolektivní smlouvû vy ího stupnû Odborového svazu ECHO, âeského odborového svazu energetikû, Odborového svazu zamûstnancû jadern ch elektráren uzavfien mezi Odborov m svazem ECHO, âesk m odborov m svazem energetikû, âesk m odborov m svazem zamûstnancû jadern ch elektráren a âesk m svazem zamûstnavatelû v energetice. 2. Dodatek ã. 1 ke kolektivní smlouvû vy ího stupnû pro odvûtví lesního hospodáfiství v âeské republice pro rok 2007 uzavfien mezi Odborov m svazem pracovníkû dfievozpracujících odvûtví, lesního a vodního hospodáfiství v âeské republice a âeskou asociací zamûstnavatelû v lesním hospodáfiství. 3. Kolektivní smlouva vy ího stupnû uzavfiená mezi Odborov m svazem KOVO a Asociací leteck ch v robcû. 4. Kolektivní smlouva vy ího stupnû uzavfiená mezi âeskomoravsk m odborov m svazem pohostinství, hotelû a cestovního ruchu a Svazem obchodu a cestovního ruchu âeské republiky. Vyhlá ka Ministerstva vnitra ã. 97/2008 Sb., o vzorech sluïebních stejnokrojû pfiíslu níkû hasiãského záchranného sboru âeské republiky, jejich pouïívání a zpûsobu vnûj ího oznaãení, a vzoru sluïebního prûkazu (vyhlá ka o vystrojování a sluïebním prûkazu Hasiãského záchranného sboru âeské republiky). Vyhlá ka byla vydána k provedení zákona ã. 238/2000 Sb., o hasiãském záchranném sboru, stanoví sluïební stejnokroje, jejich pouïívání, vnûj í oznaãení sluïebních stejnokrojû, hodnostní znaãení, oznaãení s identifikaãním ãíslem, formu sluïebního prûkazu. Úãinnost: 27. bfiezen Sdûlení Ministerstva práce a sociálních vûcí ã. 115/2008 Sb., ozávaznosti kolektivní smlouvy vy ího stupnû. MPSV sdûluje, Ïe kolektivní smlouva vy ího stupnû pro odvûtví textilního, odûvního a koïedûlného prûmyslu na rok 2008 zvlá tní ãást uzavfiená mezi Asociací textilníhoodûvního-koïedûlného prûmyslu na stranû jedné a Odborov m svazem pracovníkû textilního, odûvního a koïedûlného prûmyslu âech a Moravy na stranû druhé, je závazná i pro dal í zamûstnavatele s pfievaïující ãinností v odvûtví oznaãením kódem Odvûtvové klasifikace ekonomick ch ãinností 17, 18 a 19. Úãinnost: 1. kvûten Nález Ústavního soudu ã. 116/2008 Sb., na zru ení nûkter ch ustanovení zákona ã. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ústavní soud sv m nálezem rozhodl o zru ení následujících ustanovení zákoníku práce: 2 odst. 1 vûty druhou, tfietí a pátou, 4, v 18 slova 48, 49, v 20 vûtu první za stfiedníkem, pokud jde o slova: to neplatí v pfiípadû právního úkonu smûfiujícího ke vzniku pracovního pomûru nebo k uzavfiení dohody o práci konané mimo pracovní pomûr, v 24 odst. 2 vûtu druhou, v 278 odst. 1, pokud jde o slova: u nûhoï nepûsobí odborová organizace, v 281 odst. 1, pokud jde o slova u nûhoï nepûsobí odborová organizace, 282 odst. 1 písm. c) a v odst. 2, pokud jde o slova: aï do uzavfiení podnikové kolektivní smlouvy, v 305 odst. 1 ãásti vûty prvé, pokud jde o slova: u kterého nepûsobí odborová organizace a v odst. 1 vûtu druhou, 321 odst. 2, 3 a 4a 322 odst. 2 a 3. Z hlediska bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci je zcela zásadní zru ení tûch ustanovení zákoníku práce, která umoïàovala odborové organizaci vykonávat u zamûstnavatelû kontrolu nad dodrïováním právních pfiedpisû o bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci a která opravàovala odborové organizace, aby poïadovaly závazn m pokynem na zamûstnavateli odstranûní závad v provozu na strojích a zafiízeních, pfii pracovních postupech a aby v pfiípadû bezprostfiedního ohroïení Ïivota nebo zdraví zamûstnancû mohly zakázat dal í práci; aby mohly zakázat práci pfiesãas a práci v noci, která by ohroïovala bezpeãnost a ochranu zdraví zamûstnancû. Úãinnost: 14. duben Zákon ã. 120/2008 Sb., kter m se mûní zákon ã. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákov ch v robcích a o zmûnû a doplnûní nûkter ch souvisejících zákonû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a dal í související zákony. Novela adaptuje základní pfiedpisy Evropsk ch spoleãenství (nafiízení) v oblasti potravinového práva tak, aby byl zabezpeãen voln pohyb bezpeãn ch a zdrav ch potravin v rámci Spoleãenství, aby byly vytvofieny záruky, Ïe potraviny, které nejsou bezpeãné, nebudou uvádûny na trh, aby byla zaji tûna existence systému identifikace problémû s bezpeãností potravin a reakce na nû s cílem zajistit správné fungování vnitfiního trhu a chránit lidské zdraví, aby byla zabezpeãena realizace systému rychlého varování o v skytu potravin, které pfiedstavují riziko po kození zdraví spotfiebitele. Novela také dokonãuje transpozici nûkolika smûrnic, zejména v ãásti v roby a uvádûní potravin do obûhu. Úãinnost: 15. kvûten 2008 (s jednou v jimkou). Zákon ã. 123/2008 Sb., kter m se mûní zákon ã. 99/1963 Sb., obãansk soudní fiád, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, zákon ã. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû a zákon ã. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Novela obãanského soudního fiádu spoãívá v zavedení institutu elektronického platebního rozkazu, kter navazuje na stávající rozkazní fiízení, která pfiedstavují platební rozkaz a smûneãn ( ekov ) platební rozkaz. Jedná se o v znamné právní instrumenty, kter mi jsou fie eny v luãnû spory o penûïité pohledávky. ízení je zkrácené a Ïalovan se mûïe rozhodnutí vzepfiít podáním odporu ãi námitek nebo mûïe rozhodnutí akceptovat. Úãinnost: 1. ãervenec JUDr. Anna Janáková Va e dotazy z praxe rádi zodpovíme prostfiednictvím rubriky Právní poradna. BOZP & PO aktuálnû Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Na Pfiíkopû 18, P.O. Box 756, Praha 1 / Iâ: / tel.: , fax: / / Vedoucí autor: Ing. Antonín Du átko / Vedoucí redaktor: Ing. Jifií Ba ek, odborn redaktor: Mgr. Ondfiej Vran / Sazba: SV, s. r. o./ Tisk: POLY+, s. r. o./ Vychází 1 mûsíãnû. / Cena: Pololetní pfiedplatné 1580 Kã + DPH, balné a po tovné / Pfiedplatné na dal í období není tfieba objednávat, je automaticky prodlouïeno na dal ích 12 mûsícû. Pfiedplatné je moïné zru it písemnû, nejpozdûji 6 t dnû pfied uplynutím roãního pfiedplatného, jinak se prodlu- Ïuje o dal í rok. / V echna práva, zejména právo na titul (název), licenãní právo a prûmyslová ochranná práva jsou ve v hradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chránûna autorsk m zákonem. / V echna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnoïování, ífiení a pfieklad. Îádná ãást díla nesmí b t jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jin m zpûsobem) bez pfiedchozího písemného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s pouïitím elektronick ch offline nebo on-line systémû ukládána do pamûti, zpracovávána ãi ífiena. / Informace obsaïené v tomto díle byly zpracovány na základû nejlep ích poznatkû v okamïiku zvefiejnûní, kvûli neucelen m v sledkûm ve v zkumu a jurisdikci v ak není moïno zaruãit absolutní bezchybnost. / Za obsah pfiíspûvkû ruãí jejich autofii. / Redakce zajistí zodpovûzení pfiípadn ch dotazû pfiedplatitelû zaslan ch pouze pfies formuláfi na Vybrané odpovûdi budou uvefiejnûny v nûkterém z ãísel tohoto newsletteru. / Vydání tohoto periodika je povoleno rozhodnutím MK âr E ISSN

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Cenius - nová generace nesen ch kypfiiãû! Kypfiiã Cenius... Více neï celá

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

LINDE TECHNOPLYN a.s. Tepelné zpracování pomocí dodávan ch plynû

LINDE TECHNOPLYN a.s. Tepelné zpracování pomocí dodávan ch plynû LINDE TECHNOPLYN a.s. Tepelné zpracování pomocí dodávan ch plynû Obsah téma strana CARBOTHAN.......................................................... 4 CARBOPULS..........................................................

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí Poděkování Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje děkuje za spolupráci partnerům projektu Integra, odborné radě projektu, respondentům, osloveným starostům Regionu Poodří i pracovníkům Úřadů

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev Dokument 1/2013 Tlaková lahev Zpracovali: ãlenové PS 3 âatp Praha, duben 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Dodávky plynû... 4 3.

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS 1/2007 Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS GMES mladší sourozenec Galilea Problematika financování projektů 7. RP Témata

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

6/3.8 KOLENÍ O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH P EDPISECH K ZAJI TùNÍ BOZP

6/3.8 KOLENÍ O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH P EDPISECH K ZAJI TùNÍ BOZP EFEKTIVNÍ V ROBA část 6, díl 3, kapitola 8, str. 1 6/3.8 KOLENÍ O PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH P EDPISECH K ZAJI TùNÍ BOZP Jednou ze základních povinností zaměstnavatele, která je stanovena 103 odst. 2 zákoníku

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

REGIONÁLNÍ MULTIPLIKAâNÍ EFEKT JAKO INDIKÁTOR LOKÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ MULTIPLIKAâNÍ EFEKT JAKO INDIKÁTOR LOKÁLNÍHO ROZVOJE Ekonomie REGIONÁLNÍ MULTIPLIKAâNÍ EFEKT JAKO INDIKÁTOR LOKÁLNÍHO ROZVOJE Jaroslav Macháãek, Hana Silovská, Gabriela íhová, Petr Jílek Úvod do problematiky Takov typ místní ekonomiky, kter je zaloïen na

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet.

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek ODBORNÝ DAŇOVÝ ČASOPIS DaÀov 4 2013 EXPERT Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek Nová právní úprava nestátních neziskových

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí Pfiírodní tvorové slaví úspûchy Líbí se vám velké koãky? Tak to by pro vás mohla b t tou pravou mainská m valí. Je velká, silná a robustní. Prakticky Ïádné jiné plemeno nevypadá tak impozantnû. Kocoufii

Více

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco...

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 2014 MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 3.890,- Sedmizónová matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi sloïená ze dvou elastick ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

Dobr nápad nûkdy nestaãí Dětské vícerozsahové autosedačky, které rostou

Dobr nápad nûkdy nestaãí Dětské vícerozsahové autosedačky, které rostou Dûtské autosedaãky TEST Miminka jsou obvykle do auta usazována a z něj vyndávána přímo ve speciálním nosiči (často bývá používán termín skořepina ). Znamená to, že proces instalace nosiče se musí před

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou ESET HELP obãanské sdruïení Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou prostfiednictvím multidisciplinárních tymû Úvodní slovo VáÏení, ãtenáfii, kolegové, dostává se Vám do rukou publikace, která vznikla

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii A S O C I A C E T E L E V I Z N Í C H O R G A N I Z A C Í 5 let ATO 1 9 9 7-2 0 0 2 I. Úvodem II. III. IV. Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce Kdo je kdo v ATO âlenská základna V. Jak se mûfií sledovanost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í pfiíloha H 925-1046 29.3.2005 16:31 Stránka 925 Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H Imisní studie DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í 1. ÚVOD Imisní studie

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY DOBA ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd I N F O 21.05.2007 R 12:34 Uhr M Seite 1 A C E SPORTS Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 2 1. Produkty pro aktivní lidi Exklusivnû

Více

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace)

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace) PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 6, díl 4, kapitola 2.3.1, str. 1 6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. SEZNAM (identifikace) nebezpečí, nebezpečných

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

Руководство по монтажу и эксплуатации

Руководство по монтажу и эксплуатации Installation and Operating Instructions Shaft Drive Operator for Industrial Sectional Doors Instrukcja monta u i obs ugi Nap d osiowy do segmentowych bram przemys owych Szerelési és üzembe helyezési utasítás

Více

âea s nov m fieditelem âeská energetická agentura a její budoucnost

âea s nov m fieditelem âeská energetická agentura a její budoucnost Roãník 6 âíslo 2 âerven 2001 âeské energetické agentury a Státního fondu Ïivotního prostfiedí âea s nov m fieditelem Ing. Josef Bubeník (59) pûsobí v energetice tfiicet let. Od 1. ãervna vystfiídal ve

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více