Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období Aktualizace pro rok 2014 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/15

2 Obsah 1 Úvod Kvalita a relevance Počet studentů Vnitřní a vnější zajišťování kvality Progresivní formy a metody vzdělávání, diverzifikace studijních programů Odpovědnost za zaměstnavatelnost a uplatnitelnost absolventů Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace Otevřenost Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Spolupráce s praxí Celoživotní vzdělávání Dostupnost vysokoškolského vzdělávání Propagace a marketing Efektivita a financování Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaný management Neinvestiční financování a financování výzkumu Investiční financování Rozvojové projekty Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/15

3 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní pro rok 2014 (dále jen Aktualizace DZ Fakulty strojní pro rok 2014 ) rozpracovává a konkretizuje cíle fakulty specifikované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období Zvolené priority se promítají do aktivit, jež jsou podkladem pro přípravu projektů do operačních programů Strukturálních fondů Evropské unie, rozvojových programů MŠMT pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 i projektů financovaných z účelových a institucionálních prostředků, např. GAČR, TAČR, MPO apod., případně z dalších zdrojů státního rozpočtu. Aktivity fakulty budou navazovat na hlavní cíle univerzity, ke kterým patří: posílení úlohy vědy, výzkumu a spolupráce s průmyslem, přesun od kvantity ke kvalitě, od počtu studentů k počtu uplatněných absolventů, kvalita všech aktivit, otevřenost univerzity vůči svému okolí, konfrontace univerzity s náročným mezinárodním univerzitním prostředím. V souladu se zapojením univerzity do řešení projektu IPn KREDO se bude i Fakulta strojní v průběhu roku 2014 podílet na zpracování Strategie rozvoje univerzity do roku Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/15

4 2 Kvalita a relevance Snížení objemu disponibilních finančních prostředků a klesající počet studentů vyžaduje racionalizaci výuky. Cílem fakulty, který se promítá i do záměrů pro rok 2014, je udržet kvalitu vzdělávání a pokračovat v restrukturalizaci studia s ohledem na potřeby průmyslové praxe, uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 2.1 Počet studentů Cíle Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava pro rok 2014 jsou: naplnit limity počtu financovaných studentů stanovené MŠMT na základě nové metodiky financování vysokých škol a zapracovat je do podmínek přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujícího magisterského studijního programu na Fakultě strojní VŠB- TUO, pokračovat ve spolupráci s partnerskou institucí IPSA Paris a zabezpečit kvalitní výuku v rámci placeného jednosemestrálního studia pro její studenty na FS VŠB-TUO, vytvářet podmínky pro přijímání zahraničních studentů samoplátců i z jiných partnerských institucí, účelně propagovat na středních školách možností studia na FS, zejména ve spolupráci s partnerskými podniky, zapojit se do aktivit zaměřených na propagaci technických a přírodovědných oborů, uspořádat Den otevřených dveří v lednu 2014, prezentovat a propagovat aktivity jednotlivých oborů a pracovišť, studentů i pedagogů FS, využívat sociální sítě a webovské stránky pro oslovení potenciálních uchazečů o studium. Nástroje a zdroje: příspěvek ze státního rozpočtu, vlastní prostředky, institucionální rozvojové programy MŠMT, OP VK, stipendijní fond. 2.2 Vnitřní a vnější zajišťování kvality V roce 2014 se v oblasti zajišťování kvality zaměří fakulta na tyto aktivity: průběžné hodnocení kvality probíhajících procesů výuky zejména prostřednictvím hospitací u začínajících pedagogů, realizace interních auditů procesů realizovaných na FS, využití vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty prostřednictvím studentské ankety, se zaměřením na avizované konkrétní nedostatky ve výuce některých předmětů, zaměření na kvalitu podávaných projektů, hodnocení úspěšnosti při jejich podávání a řešení, hodnocení průběhu oponentních řízení, aplikace Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 a 2015) schválené Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj, podpora VaV aktivit směřujících k hodnoceným výstupům, hodnocení kvality absolventů ve spolupráci se zaměstnavateli směřující ke zkvalitnění studia. Nástroje a zdroje: institucionální rozvojové programy MŠMT, příspěvek ze státního rozpočtu, OP VK. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/15

5 2.3 Progresivní formy a metody vzdělávání, diverzifikace studijních programů Ve studiu na FS VŠB-TU Ostrava bude záměrem: příprava akreditace nového oboru navazujícího magisterského studia Průmyslové inženýrství ve spolupráci se zástupci průmyslové rady FS, příprava studijního oboru Energetika pro 21. století v kombinované formě bakalářského studia, zaměřeného na efektivní využívání zdrojů energie, management energií a jejich úspory v souladu se státní energetickou koncepcí, uplatňování nástrojů vzdělávání a osvěty k udržitelné energetice na všech úrovních studia, včetně podpory a rozvoje Univerzity 3. věku Energie pro třetí tisíciletí energie pro každého, pokračování výuky předmětu /01 Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů (PvSKA) ve spolupráci s firmou Hella Autotechnik, s. r. o, prohloubení a zkvalitnění výuky nedávno zavedeného předmětu /2 Automobilové převody na základě požadavků praxe, zpřístupnění přednášek vybraným odborníkům z praxe pro studenty konstrukčních oborů rozšíření spolupráce se strojírenskými firmami všech velikostí v kraji při zadávání témat diplomových a bakalářských prací, jejich vedení a obhajobě, realizaci exkurzí a stáží studentů, tvorbě nových výukových materiálů a zapojování významných odborníků z praxe do výuky, posílení experimentů ve výuce, modernizace a rozvoj laboratoří pro praktickou výuku a experimentální činnost, rozvoj počítačové podpory konstrukčních prací, modelování a simulací technických systémů a výrobních procesů a počítačové podpory inovačních procesů ve strojírenství, posilování e-learningové podpory, tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu, rozvoj multimediální výuky s využitím virtuálních technologií, rozšíření nabídky přednášek vyučovaných v angličtině, podpora týmové práce studentů (týmové projekty a týmová řešení problémů), zavádění metodiky týmové práce do vybraných předmětů, podpora talentovaných studentů zejména v navazujícím magisterském a doktorském studijním programu, jejich zapojení do výzkumných, vývojových a inovačních aktivit pracovišť, rozvoj spolupráce Fakulty strojní, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a Fakulty elektrotechniky a informatiky ve výzkumu, vývoji a výuce, společná podpora nadaných studentů, zejména v oblasti technologií pro automobilový průmysl, rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami v ČR i zahraničí a pro tyto účely využívání evropských projektů a příhraniční spolupráce regionů, podpora aktivit vedoucích k přípravě společných studijních programů s partnerskými univerzitami v ČR i zahraničí, realizace vzdělávacích projektů v rámci OP VK v Prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Tyto projekty využít k inovaci a rozvoji studijních programů, včetně spolupráce s praxí, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/15

6 podpora dalšího pedagogického a odborného vzdělávaní akademických pracovníků, schopnosti komunikace v cizím jazyce, zejména angličtině, rozvoj kompetencí. Nástroje a zdroje: institucionální rozvojové programy MŠMT a další podle aktuálních výzev, projekty OP VK, projekty příhraniční spolupráce, systematické CŽV akademických pracovníků, vlastní zdroje. 2.4 Odpovědnost za zaměstnavatelnost a uplatnitelnost absolventů Cílem Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava v roce 2014 je: sledování požadavků zaměstnavatelů na znalosti a kompetence absolventů bakalářského a magisterského studia, jednání s personálními řediteli průmyslových firem v Moravskoslezském kraji i mimo region, spolupráce s firmami a odborníky z regionu, včetně firem sdružených v Národním strojírenském klastru (NSK), Moravskoslezském automobilovém klastru (MAK), Moravskoslezském energetickém klastru (MSEK), ENVICRACK, Dopravním klastru a ostatních klastrech sdružujících firmy podobného zaměření, spolupráce s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), ve spolupráci s Průmyslovou radou FS aktualizace studijních plánů a profilu absolventa na základě požadavků praxe, ve spolupráci s praxí rozšíření nabídky exkurzí, stáží a praxí pro studenty FS, spolupráce na tvorbě zadání a řešení bakalářských a diplomových prací z praxe, podpora setkávání s absolventy Fakulty strojní, zapojení fakulty do aktivit zaměřených na budování webového portálu Alumni. Nástroje a zdroje: projekty OP VK, rozvojové programy MŠMT, a další podle aktuálních výzev, vlastní zdroje. 2.5 Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace Cílem Fakulty strojní pro rok 2014 v této kapitole je: podpora výzkumu a vývoje na všech úrovních fakulty, zohlednění výstupů VaV činnosti při rozdělování finančních prostředků na pracoviště FS v roce 2014, koordinace a integrace jednotlivých aktivit do společných projektů, hledání finanční podpory z dostupných dotačních titulů, podpora celofakultní aktivity Vývoj prototypů Formule SAE (studentská formule) s inovačními konstrukčními prvky za účelem porovnání jízdních vlastností na soutěžích pořádaných na národní a mezinárodní úrovni. Vývoj se realizuje na základě týmové spolupráce zúčastněných kateder a na základě spolupráce s firmami, zapojení studentů magisterského a zejména doktorského studia do VaV činnosti, zaměření na výběr témat diplomových a disertačních prací v souvislosti s řešením grantových projektů a dlouhodobých výzkumných projektů, podpora studentů v činnosti STOČ a dalších tvůrčích a inovačních soutěžích, zapojení doktorandů a studentů magisterského stupně studia do projektů Studentské grantové soutěže, nahrazující bývalý specifický výzkum, sledování řešení a hodnocení výsledků specifického výzkumu, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/15

7 podpora spolupráce s průmyslovými podniky a VaV institucemi při výchově doktorandů, zejména při zabezpečení experimentální části jejich výzkumné činnosti, rozvíjení a podpora úzkých vazeb zaměstnanců, studentů doktorského stupně studia a diplomantů Fakulty strojní nejen se členy Průmyslové rady Fakulty strojní, ale napříč průmyslovou sférou, podpora zahraniční mobility doktorandů, post doktorandů a mladých pracovníků VaV, získávání pracovníků VaV ze zahraničí, získání mladých výzkumných pracovníků na pozici postdok, motivační systém odměňování mladých výzkumných pracovníků v akademické sféře, motivace pracovníků VaV k získávání výsledků s vyšším bodovým hodnocením v RIV (publikace v prestižním impaktovaném časopise, patent, poloprovoz, ověřená technologie), podpora zapojení týmů FS do rozvíjející se infrastruktury výzkumu a vývoje (na národní i mezinárodní úrovni), podpora vzdělávání pracovníků VaV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a průmyslového práva, jazykových a manažerských dovedností, získání podpory VaV činnosti v rámci dostupných operačních programů a dotačních titulů (MŠMT, MPO, MŽP, AVČR, projektů EU, regionálních projektů a dalších). Výzkumné a vývojové aktivity pracovišť Fakulty strojní jsou zaměřeny zejména do následujících integrujících směrů, které byly stanoveny vedením VŠB-TUO: - suroviny, energetika a ekologie, - výpočetní vědy, počítačové simulace a informační technologie, - nové materiály, konstrukce a technologie, - bezpečnostní výzkum, - konkurenceschopné strojírenství. Jednotlivé směry jsou navzájem provázány. Řada výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých pracovišť Fakulty strojní spadá pod více uvedených témat a propojuje je. Jedná se o výzkumné aktivity, o jejichž financování se bude Fakulta strojní ucházet v rámci některého dostupného grantového schématu (GA ČR, TA ČR, operační programy EU, rámcové programy EU) v průběhu let Jednotlivé výzvy poskytovatelů budou v různých obdobích etapy , proto jsou cíle jednotlivých výzkumných aktivit definovány v plné šíři a ne jen pro rok aktualizace DZ FS VŠB-TU Ostrava a doplňují aktualizaci DZ 2014 ve formě samostatné přílohy Aktivity Fakulty strojní v oblasti výzkumu a vývoje. Nástroje a zdroje: projekty OP VK, OP VaVpI, připravované operační programy EU, rámcové programy EU, rozvojové programy MŠMT a další projekty podle aktuálních výzev, vlastní zdroje, programy MŠMT, prostředky institucionálního a účelového financování výzkumu, příspěvek státního rozpočtu, studentská grantová soutěž. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/15

8 3 Otevřenost V roce 2014 bude Fakulta strojní pokračovat v rozvoji spolupráce ve sféře vzdělávací i vědeckovýzkumné, vývojové a inovační na národní i mezinárodní úrovni. 3.1 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání V této oblasti se fakulta zaměří na: pokračování spolupráce s partnerskou institucí IPSA Paris, příprava realizace kvalitní výuky na míru v rámci placeného jednosemestrálního studia pro její studenty na Fakultě strojní VŠB-TUO, rozvoj oboustranných vztahů s partnerskými univerzitami v rámci EU, navazování partnerství s mimoevropskými univerzitami ze třetích zemí, Asie a Ameriky, zapojení do programů mezinárodní spolupráce, vytváření podmínek pro vznik společných studijných programů s partnerskými univerzitami v zahraničí, přijímání samoplátců z řad zahraničních studentů, aktivní prezentaci a propagaci studijních programů a oborů Fakulty strojní na partnerských univerzitách v zahraničí a na motivaci nadaných zahraničních studentů ke studiu na FS VŠB-TUO, zvýšení počtu studentů vyslaných i přijatých ke studijním pobytům zejména v navazujícím magisterském a doktorském studijním programu, zvýšení počtu akademických pracovníků vyslaných i přijatých v rámci mobilit, zapojení hostujících profesorů do výuky v cizím jazyce, rozvoj práce s cizojazyčnou odbornou literaturou, vytváření podmínek pro vznik společných studijných programů s partnerskými univerzitami v zahraničí, přijímání samoplátců z řad zahraničních studentů, přijímání zahraničních studentů na studijní pobyt na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava v rámci stipendia Georgia Agricoly, přípravu učebních opor a výuky v angličtině, zvýšení počtu odborných předmětů nabízených v cizím jazyce, a to jak pro studenty FS, tak pro zahraniční studenty, podporu a spolupráci se studentskou organizací Exchange Student Club VŠB-TUO, která je lokální sekcí mezinárodní studentské organizace ESN (Erasmus Student Network) a je organizátorem aktivit a pomoci zahraničním studentům. Nástroje a zdroje: rozvojové programy, projekty EU, OP VK, Erasmus LLP, Erasmus Mundus, Tempus, Aktion, CEEPUS, poplatek za studium u zahraničních samoplátců apod. 3.2 Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací V roce 2014 se fakulta zaměří na další prohloubení kontaktů s výzkumnými pracovišti v ČR i zahraničí: zapojení do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce podpořené ze zdrojů lokálního dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji DT1 Mezinárodní výzkumné týmy, využití zdrojů v rámci projektů přeshraniční a mezinárodní spolupráce, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/15

9 zapojení pracovišť do programů na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, připojení se k zavedeným výzkumným týmům organizovaným v rámci mezinárodních výzkumných sítí (INGO, KONTAKT, EUPRO, COST, EUREKA), navazování širší spolupráce s vysokými školami zejména v rámci EU, dále v Číně, Koreji, Vietnamu, Taiwanu, Indii, zapojení se do řešení výzkumných a dalších projektů se zeměmi mimo EU, využití synergií mezi OP VaVpI a OP VK při získávání finančních prostředků a odborníků pro výzkumnou činnost, podporu stáží studentů doktorského studia na zahraničních univerzitách a VaV pracovištích. Nástroje a zdroje: projekty OP VK, OP VaVpI, MPO, rozvojové programy, 7. RP EU, následně pak Horizon 2020 podle aktuálních výzev, programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, vlastní zdroje, dotační programy Moravskoslezského kraje. 3.3 Spolupráce s praxí Spolupráce s praxí je pro fakultu klíčová a promítá se do oblasti přípravy a realizace studia s ohledem na zaměstnatelnost absolventů, do spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích i do oblasti celoživotního vzdělávání. Význam má zejména systematická a dlouhodobá spolupráce s průmyslovými partnery s cílem: konzultace s odborníky z praxe, zejména se členy Průmyslové rady FS, v rámci připravované restrukturalizace studia a jejich aktivní účast na výuce, rozšíření nabídek odborných praxí studentů v průběhu studia; podpora systému odborných stáží pedagogů ve spolupracujících institucích, zvýšení počtu přednášek odborníků z praxe pro studenty a akademické pracovníky, účast odborníků z praxe při vedení týmů studentů pracujících na konkrétním problému, organizace odborných studentských soutěží ve spolupráci s průmyslovými podniky, spolupráce s praxí (zaměstnavateli, firmami, profesními organizacemi apod.) při přípravě krátkodobých i dlouhodobých kurzů dalšího odborného vzdělávání, specializovaných kurzů nebo školení, realizace výzkumu pro potřeby aplikační sféry formou doplňkové činnosti, řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací, zviditelnění výstupů a jejich implementování do praxe komercionalizace, posilování spolupráce s aplikační sférou formou zapojení do programů aplikovaného výzkumu, pořádání společných workshopů a konferencí se zástupci průmyslové sféry, aktivní účast v aktivitách Národního strojírenského klastru (NSK), Moravskoslezského automobilového klastru (MAK), MSEK (Moravskoslezského energetického klastru), ENVICRACK, Dopravního klastru a ostatních klastrech sdružujících firmy stejného zaměření, další rozvoj spolupráce s Průmyslovou radou Fakulty strojní jako poradním orgánem děkana FS. Nástroje a zdroje: projekty OP VK, OP VaVpI, MPO, MMR, TAČR, MŠMT, rozvojové programy, 7. RP EU, následně pak Horizon 2020 a další podle aktuálních výzev, zdroje podniků, vlastní zdroje. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/15

10 3.4 Celoživotní vzdělávání V oblasti celoživotního vzdělávání je cílem fakulty: podpora vzdělávání v rámci Univerzity 3. věku Energie pro třetí tisíciletí energie pro každého, rozvoj pedagogických dovedností a kompetencí akademických a dalších pracovníků v rámci nabídky kurzů z OP VK i celoživotního vzdělávání, tvorba kurzů celoživotního vzdělávání ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a úřady práce, aktualizace nabídky kurzů v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů, příprava kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na akreditované studijní programy a obory, příprava vzdělávacích programů pro učitele ZŠ, SŠ. Nástroje a zdroje: zdroje MSK, projekty ESF, rozvojové programy, zdroje podniků, vlastní zdroje. 3.5 Dostupnost vysokoškolského vzdělávání Fakulta realizuje vysokoškolské vzdělávání na dvou externích pracovištích, a to v Šumperku a Uherském Brodě. V roce 2014 bude v těchto aktivitách pokračovat s cílem: zajistit stejnou kvalitu výuky na detašovaných pracovištích jako v sídle fakulty v Ostravě, úzce spolupracovat s průmyslovými partnery, Nadačním fondem v Šumperku a představiteli města Šumperk, realizovat sérii odborných přednášek v Šumperku ve spolupráci s firmou Hella Autotechnik, s. r. o. a pokračovat zde v zajištění praktické části výuky, zvýšit kvalitu informačního servisu pro vyučující na externích pracovištích, i pro studenty centra bakalářských studií, využívat moderní technologie ve výuce (e-learning, Moodle). Nástroje a zdroje: projekty ESF a další podle aktuálních výzev, vlastní zdroje, rozvojové programy MŠMT, 3.6 Propagace a marketing Fakulta se zaměří na efektivní využívání marketingových a propagačních nástrojů směrem k uchazečům o studium, partnerům, veřejnosti: zkvalitnění webové prezentace fakulty i jednotlivých pracovišť a jejich aktualizace, prezentace studijních programů a oborů na SŠ, inzerce zaměřená na SŠ, organizace tradičního Dne otevřených dveří pro studenty SŠ v lednu 2014, účast na prezentačních akcích (veletrhy vzdělávání v ČR i zahraničí) ke zvýšení informovanosti o možnostech studia, zapojení do programů a projektů zaměřených na popularizaci VaV, zapojení se do aktivit Moravskoslezského kraje zaměřených na zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů požadovaných trhem práce a motivaci talentovaných žáků, rozvoj spolupráce se základními a středními školami, pracovní setkání s řediteli, pedagogy a výchovnými poradci středních škol, výměna zkušeností, hledání nových oblastí spolupráce, využívání sociálních sítí k oslovení absolventů SŠ a získání zájemců o studium. Nástroje a zdroje: projekty OP VK, rozvojové programy, zdroje podniků, vlastní zdroje. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/15

11 4 Efektivita a financování Fakulta strojní se musí přizpůsobit změnám v pravidlech financování vysokých škol v ČR i VŠB- TUO, zaměřit se na podporu a rozvoj efektivních principů řízení akademických a administrativních procesů. 4.1 Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaný management Fakulta se zaměří na: diverzifikované financování a snížení závislosti fakulty na dotacích ze státního rozpočtu, využití vnějšího i vnitřního hodnocení kvality pro efektivnější řízení fakulty, aplikaci nové metodiky rozdělení rozpočtu na pracoviště fakulty, další vzdělávání managementu fakulty a klíčových pracovníků v oblastech řízení lidí a týmů, principů řízení, řízení procesů, manažerských dovedností. Nástroje a zdroje: vlastní zdroje, Strukturální fondy EU, programy EU, zdroje MSK, rozvojové projekty, zdroje podniků, zdroje MŠMT. 4.2 Neinvestiční financování a financování výzkumu Změny v systému financování VŠB-TUO musí fakulta zapracovat do metodiky pravidel tvorby rozpočtu jednotlivých pracovišť, přičemž se musí zaměřit na jejich efektivní rozdělování a využívání. Záměrem fakulty je: vytvořit efektivní nástroje a pravidla pro finanční řízení fakulty a rozdělování rozpočtu na jednotlivá pracoviště. Stanovená pravidla a nástroje zaměřit na posílení kvalitativních a výstupních kritérií, snížit náklady na výuku - redukovat počet vyučovaných předmětů a jejich verzí s cílem snížit zátěž pedagogů, omezit výuku s nízkým zájmem studentů, zvýšit počet pedagogů spolufinancovaných z jiných zdrojů, zapojit do výuky odborníky z praxe na základě dohod, k tomuto účelu využívat prostředky nejen z řešených projektů OP VK, postupně aplikovat metodu full cost v návaznosti na její zavádění na úrovni univerzity, zejména pak v oblasti projektů operačních programů a hospodářské činnosti, získávat další finanční zdroje projekty FRVŠ, institucionální rozvojové projekty, operační programy ESF, podpora specifického výzkumu, TA ČR a GA ČR, spolupráce s podniky, průběžně připravovat projekty do předkládaných výzev v rámci různých dotačních titulů, připravit prostředí pro zvládnutí administrativních podmínek, které budou vyplývat z budoucích dotačních titulů. Nástroje a zdroje: rozvojové programy, zdroje podniků, vlastní zdroje, finanční programy města Ostrava, zdroje MŠMT, strukturální fondy EU, programy EU, příspěvek ze státního rozpočtu, institucionální rozvojové programy MŠMT, projekty GA ČR, TA ČR, MPO, MDS, MŽP a další dotační tituly. 4.3 Investiční financování Pro podporu a zkvalitnění výuky a výzkumných aktivit na Fakultě strojní je nutná obnova a pořízení nového strojního a přístrojového vybavení, počítačové techniky a komunikačních technologií. Fakulta se v oblasti investičního financování zaměří zejména na: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/15

12 rozvoj pracovišť, laboratoří, přístrojového vybavení a moderních technologií, zejména v rámci rozvojových programů MŠMT a dostupných investičních dotací, využití vlastního fondu rozvoje majetku pro investiční akce menšího rozsahu, zejména v oblasti rekonstrukcí a modernizací, rozvoj technicko-materiální a informační infrastruktury pro efektivní chod fakulty v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje i administrativě. Nástroje a zdroje: rozvojové programy, zdroje podniků, vlastní zdroje, město Ostrava, zdroje MŠMT, strukturální fondy EU, programy EU, příspěvek ze státního rozpočtu, rozvojové programy, projekty GA ČR, TA ČR, MPO, MDS, MŽP a další dotační tituly. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/15

13 5 Rozvojové projekty V souladu s Institucionálním rozvojovým plánem VŠB-TU Ostrava na rok 2014 podala Fakulta strojní tyto dílčí decentralizované Institucionální rozvojové projekty: 1) Inovace a rozvoj experimentálních úloh a revitalizace vybraných počítačových učeben na Fakultě strojní Projekt se soustředí na dvě ze základních dlouhodobých priorit rozvoje Fakulty strojní na léta První je rozvoj přístrojového a technického vybavení pro experimentální část výuky v akreditovaných studijních programech, druhou je rozvoj znalostí studentů a absolventů strojních oborů v oblasti počítačové podpory konstrukčních prací, modelování a simulací technických systémů a výrobních procesů. Cílem projektu je tedy na základě analýzy potřeb jednotlivých pracovišť přispět k rozšíření a inovaci experimentálních úloh zařazených do výuky a dále k revitalizaci HW ve vybraných počítačových učebnách, ve kterých výkon počítačů zaostává za parametry, které vyžadují pokročilé počítačové a simulační systémy. Projekt má celofakultní integrační charakter s celoškolskými návaznostmi, zohledňuje vysoké požadavky praxe na kvalifikaci absolventů strojních oborů, jak konstrukčního, tak technologického zaměření. Celkem kapitálové a běžné finanční prostředky: ,- Kč. 2) Inovace a rozvoj softwarového vybavení v oblasti počítačové podpory navrhování technických systémů na Fakultě strojní Projekt se uchází o finanční podporu v oblasti programového a technického vybavení pro oblast počítačové podpory navrhování a inovací strojů a zařízení a technických systémů obecně. Zaměřuje se na inovaci SW licencí a údržbu zařízení pro tři základní fáze návrhu technického systému - SW prostředky pro počítačovou podporu principiálního řešení a inovací (CAI systém), prostředky pro počítačovou podporu v oblasti tzv. virtuálního prototypování - tvorba modelů a simulace jejich chování (CAD systémy a simulační systémy) a prostředky pro počítačovou podporu tvorby fyzických prototypů - Rapid Prototyping. Celkem běžné finanční prostředky: ,- Kč. 3) Propagace studia na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava Projekt je zaměřen na propagaci strojních oborů s cílem zvýšit zájem mladých lidí o jejich studium. Je orientován především na různé možnosti popularizace a přiblížení technických věd formou přímé spolupráce se středními školami, prezentačními, propagačními a motivačními akcemi, zpřístupňováním laboratoří a učeben pro žáky středních škol. Naše společnost se stále potýká s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků, přestože absolventi technických škol jsou firmami žádaní a mají před sebou dobrou profesní perspektivu. S klesajícím počtem studentů, kteří se hlásí na vysoké školy, je potřeba propagace a marketingu strojních i souvisejících technických oborů stále naléhavější. Celkem běžné finanční prostředky: ,- Kč. V rámci institucionálních rozvojových plánů (IRP) VŠB-TUO získala Fakulta strojní Kč na rozvojové projekty pro oblast,,frvš. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/15

14 Tyto prostředky budou využity pro malé projekty, které povedou k inovaci stávajících předmětů/kurzů v akreditovaných studijních programech (Bc. a Mgr.) formou zařazení přednášek odborníků z praxe. Celkem bude inovováno 11 předmětů: Akustická měření, Technologie tváření, slévání a svařování, Obrábění, Konstrukce a výroba přípravků, Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů, Měřicí a senzorová technika, Technické výpočty, Provoz, diagnostika a údržba strojů, Tekutinové mechanismy, Plánování a provedení letu 4, Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 3, 4. Dále byly vybrány 3 projekty v tematickém okruhu zaměřeném na rozvoj tvůrčí činnosti studentů: Vybudování laboratoře pro měření proudění v hydraulických prvcích metodou MiniCTA Zvyšování odborných znalostí studentů v oblasti počítačové podpory programování CNC obráběcích strojů Nové poznatky v řízení strojů a procesů Všechny podané projekty jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období V Ostravě Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/15

15 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A Aktualizace pro rok 2014 Jméno a podpis garanta dokumentu doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/15

16 Evidenční list systémového dokumentu Název dokumentu: Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období Aktualizace pro rok 2014 Rozsah platnosti dokumentu: Typ dokumentu: Fakulta strojní Legislativní dokument Identifikační znak dokumentu: Verze: FS_LEG_13_001 A Garant dokumentu: Počet stran: Děkan FS 15 Účinnost dokumentu od: Vypracoval: Datum: Podpis: kolegium děkana FS Schválil: Datum: Podpis/podklad: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D Projednala: Datum: Podpis/podklad: Vědecká rada FS Schválil: Datum: Podpis/podklad: Akademický senát FS Do systému dokumentace zařadil správce úložiště: Datum: Podpis: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D Poznámka:

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2016-2020 Aktualizace pro rok

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013 2013 Ústí nad labem, duben 2013 013 1. Úvod Aktualizace DZ na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Pardubice, duben 2014 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Pardubice, duben 2014 1 Předkládá: prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. děkan Vypracovala: Ing. Jana Soukupová tajemnice 2 Obsah 1 Úvod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru. Jihočeské univerzity. v Českých Budějovicích. pro rok 2016. Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích

Aktualizace Dlouhodobého záměru. Jihočeské univerzity. v Českých Budějovicích. pro rok 2016. Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích 016 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice 2015 Jihočeská

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

STRATEGIE ČVUT V PRAZE

STRATEGIE ČVUT V PRAZE STRATEGIE ČVUT V PRAZE České vysoké učení technické v Praze STRATEGIE ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Praha, 2011 OBSAH STRATEGICKÉ VIZE A MISE ČVUT V PRAZE 4 1 STRATEGICKÉ CÍLE PROCESŮ ČVUT

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014 VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014 Datum konání: 13. 1. 2014 Přítomni: Omluveni: Program: prof. Slivka, I. Čelechovský, M. Bendová,

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Aktualizace pro rok 2014

Aktualizace pro rok 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok 2014 Ostrava, 2014 ÚVOD

Více

Rozvoj FBI. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček proděkan FBI

Rozvoj FBI. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček proděkan FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Rozvoj FBI doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák děkan FBI prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček proděkan FBI Návaznost na dlouhodobý záměr VŠB-TU Ostrava Hlavní cíle univerzity:

Více

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, 1.10.2015 STRATEGIE STRATEGIE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Zařazení projektu Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL do IPRM Liberec zóna

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Výroční zpráva o činnosti Fakulty životního prostředí za rok 2012 1. ÚVOD V roce 2012 Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty

Více

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

záměr Dlouhodobý Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 016 2020 Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Vize Jihočeská univerzita

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na období 2011 2015 Duben 2011 Tento dlouhodobý záměr FAV byl projednán na zasedání vědecké rady FAV dne 18. 5. 2011. AS FAV schválil

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2014. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2014. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2014 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity 2014 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1. Koordinace

Více

Decentralizovaný rozvojový projekt 2011

Decentralizovaný rozvojový projekt 2011 Decentralizovaný rozvojový projekt 2011 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol a) podprogram na podporu rozvoje všech forem dalšího vzdělávání, vč. seniorů na vysokých školách Název projektu:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO ROK 2011 České Budějovice, září 2010

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI do roku 2020 s výhledem do roku 2030 OBSAH 1. Úvod 2. Vize a mise 3. Strategické cíle I. Věda a výzkum II. Vzdělávací činnost III. Rozvoj IV. Internacionalizace

Více

DZ FCH VUT v Brně: 2011 2015 (verze 6.12.2010)

DZ FCH VUT v Brně: 2011 2015 (verze 6.12.2010) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VUT, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA OBDOBÍ 2011-2015 Úvod Dlouhodobý záměr Fakulty chemické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Rektorka ZČU v Plzni www.zcu.cz ZČU v Plzni - VŠE V JEDNOM AREÁLU 2 Západočeská univerzita

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě pro období roku

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2011 EKONOMICKÁ FAKULTA TUL 1. Kvalita a relevance

Více

Financování aplikovaného výzkumu a vývoje. 3.11.2009 Financování aplikovaného VaV 1

Financování aplikovaného výzkumu a vývoje. 3.11.2009 Financování aplikovaného VaV 1 Financování aplikovaného výzkumu a vývoje 3.11.2009 Financování aplikovaného VaV 1 Novela zákona 130/2002 Sb. o podpoře VaV Důvody novely Změna evropských pravidel pro poskytování veřejné podpory v této

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Program: 1. Plnění Aktualizace DZ 2009 2. Přijímací řízení v roce 2009 3. Realizované projekty 4. Technologický

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 Předkládá prof. Ing. Karel

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkně na rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkně na rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkně na rok 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta pro rok Ústí nad labem, březen 2015

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta pro rok Ústí nad labem, březen 2015 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2015 2015 Ústí nad labem, březen 2015 015 Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015 Účinnost dokumentu od: 18. 3. 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Více

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek červen 2013 Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle metodiky MŠMT a stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty.

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky 2016-2020 Projednáno Vědeckou radou MUP a schváleno ředitelem

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2012 Název prezentace Proděkan pro VaV Michal Krátký

Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2012 Název prezentace Proděkan pro VaV Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2012 Název prezentace Proděkan pro VaV Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 21.5.2013 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ Lucie Dokoupilová vedoucí projektu Doba trvání projektu Doba trvání projektu: 36 měsíců Datum zahájení: 1.6.2009 Datum ukončení: 31.5.2012 Partneři projektu celkem 21

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS na období 2016 2020 Praha 2016 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK FTVS

Více

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117.

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?

Více

Plán práce školy 2015-2016

Plán práce školy 2015-2016 SŠ Brno, Charbulova, p. o. Charbulova 1072/106 618 00 Brno Plán práce školy 2015-2016 Klasifikace: interní Počet stran: 35 Počet příloh: 0 Stran příloh: 0 Verze: A Rozsah platnosti kumentu: Typ kumentu:

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na rok 2012 Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2012 vychází z Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2017 \ Á / Fakulta zdravotnických studií» PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2017 VR FZS TUL projednala dne 16. května 2017 AS FZS TUL schválil

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016)

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O.P.S. NA OBDOBÍ 2016-2020 (VČETNĚ AKTUALIZACE PRO

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2011 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 2020 Plán realizace strategického záměru Ekonomické fakulty TUL pro rok 2019 Projednáno ve

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Praha, 3. 12. 2013. Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020

Praha, 3. 12. 2013. Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020 Praha, 3. 12. 2013 Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020 Představení OP VVV Struktura prioritních os OP Výzkum, vývoj a vzdělávání PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (ERDF) PO 2 Rozvoj vysokých škol

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2014 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 29.9.2015 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 2020 Plán realizace strategického záměru pro rok 2016 Projednáno ve Vědecké radě Ekonomické

Více

Představení kandidáta na funkci rektora VŠB-TU Ostrava. Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.

Představení kandidáta na funkci rektora VŠB-TU Ostrava. Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Představení kandidáta na funkci rektora VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 15. 3. 2017 VOLEBNÍ PROGRAM Respektovaná univerzita společně od kvantity ke kvalitě Počet studentů Poměr pedagog /

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

REALIZACE Strategického záměru

REALIZACE Strategického záměru REALIZACE Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2018 Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016.

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016. 1 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016. Projednalo vedení 1. 12. 2015 Projednalo kolegium děkana 9. 12. 2015 Projednala Vědecká rada 13. 1. 2016 Schválil Akademický

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 REPRONIS Ostrava 2007 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ JANA TALAŠOVÁ, JAN STOKLASA, PAVEL HOLEČEK A KOLEKTIV KA04 1 Tento dokument je jedním z hlavních

Více

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK)

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Ostrava, 18.2.2014 RIS3? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným

Více