Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o Antala Staška 510/ PRAHA 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4"

Transkript

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o Antala Staška 510/ PRAHA 4 Označ. T E X T ČísloSkutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 + Služby Přidaná hodnota D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo Předmět podnikání: Sestaveno dne:.. Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku:

2 ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o Antala Staška 510/ PRAHA 4 Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní období Min.úč. řádku období Brutto Korekce Netto Netto a b c B. AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3Software B.II.Dlouhodobý hmotný majetek II.1 Pozemky II.2 Stavby II.3 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí C. Oběžná aktiva C.IIIKrátkodobé pohledávky III.1Pohledávky z obchodních vztahů III.6Stát - daňové pohledávky III.7Krátkodobé poskytnuté zálohy III.9Jiné pohledávky C.IV.Krátkodobý finanční majetek IV.1 Peníze IV.2 Účty na bankách D.I. Časové rozlišení I.1 Náklady příštích období I.3 Příjmy příštích období Kontrolní číslo

3 Účetní jednotka: East Building, s.r.o. Strana: 1 Ozn. P A S I V A Čís.Stav v běžném Stav v minulém řád.účetním obdobíúčetním období a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál I.1 Základní kapitál A.IIIRezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy III.1Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV.Výsledek hospodaření minulých let IV.1 Nerozdělený zisk minulých let IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.II.Dlouhodobé závazky II.9 Jiné závazky B.IIIKrátkodobé závazky III.1Závazky z obchodních vztahů III.7Stát - daňové závazky a dotace III.8Krátkodobé přijaté zálohy III10Dohadné účty pasivní III11Jiné závazky B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení I.1 Výdaje příštích období I.2 Výnosy příštích období Kontrolní číslo Předmět podnikání: Sestaveno dne:.. Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku:

4 East Building, s.r.o. Antala Staška 510/38, Praha 4 Krč IČO: DIČ:CZ Příloha tvořící součást účetní závěrky společnosti Sestaveno dne Strana 1 (celkem 10)

5 1 Všeobecné údaje Obchodní firma: East Building, s.r.o. Sídlo: Antala Staška 510/38, PSČ Den zápisu: 23. března 2006 Právní forma: s.r.o. Zapsaná do obchodního rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Předmět podnikání: Základní kapitál: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál činí ,00 CZK. Vklady do základního kapitálu jsou plně splaceny. Společníci Sídlo společnosti % podíl na základním kapitálu D2B Group, a.s. Budějovická 1667/64, Praha 4, % C.E.R. Consulting s.r.o. Budějovická 1667/64, Praha 4, % celkem 100% Statutární orgán společnosti k rozvahovému dni Jednatel: Ing. David Beneš Ing. Ladislav Dušek Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně. Majetková spoluúčast: Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Organizační struktura společnosti: Společnost řídí statutární orgán. 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých, pokud není uvedeno jinak. Strana 2 (celkem 10)

6 2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než ,-Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na způsobu jejich využití (použitelnosti), jeho opotřebení, či ve vztahu k jeho výkonům. Společnost se staví ke každému majetku individuálně. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na jeho použitelnosti. Při přípravě odpisového plánu nehmotného majetku se dbá na zásady opatrnosti. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v pořizovací ceně ,- Kč až ,- Kč u hmotného a až ,-Kč u nehmotného majetku je účtován na příslušný účet skupiny 01 a 02. Tento dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 5 001,- Kč až ,- Kč včetně, se účtuje rovnou do spotřeby na příslušný účet 501 a 518, a je veden v podrozvahové evidenci. Majetek nedosahující pořizovací ceny 5 000,- Kč včetně, je účtován do nákladů na účet 501 a 518. Tento majetek není evidován. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacího období částku ,- Kč zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Jestliže zůstatková hodnota dlouhodobého majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, Společnost k takovému majetku tvoří opravnou položku ve výši 100% tohoto rozdílu. Odpisovaný majetek je účetně odepisován lineárně. Pro kategorie majetku jsou uplatněny tyto odpisové plány: Budovy a stavby administrativní 50 let Budovy a stavby obytné 30 let Výtahy 30 let Elektrické a vodovodní rozvody 20 let Zabezpečovací zařízení 5 let Kancelářská technika 3-5 let 2.2 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatností delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti ve společnostech jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. Jsou-li cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti, jejich oceněním je zůstatková cena nepeněžitého vkladu. Tato zůstatková cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud je tento vklad zdanitelným plněním. Pokud účetní cena vkladu dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a tento cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech. K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky k majetkovým účastem Strana 3 (celkem 10)

7 2.3 Pohledávky a závazky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. Pohledávky nabyté postoupením jsou oceněny pořizovací cenou, jejich jmenovitá hodnota je evidovaná ve vedlejší evidenci. Pochybným a nedobytným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny až do výše 100%, dle jejich stáří a indiciálního posouzení, a rozděleny na daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě 2.4 Účtování nákladů a výnosů Účetním obdobím, rozhodným pro vykázání hospodářského výsledku je období od do Výnosy a náklady jsou účtovány na principu časového rozlišení. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti použilo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazovanou výši nákladů a výnosů za sledované období Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny je používán denní kurz České národní banky Rezervy Společnost netvoří rezervy na opravu dlouhodobého majetku podle zákona o rezervách v platném znění Přijaté úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Úroky jsou časově rozlišovány a účtovány do výsledku hospodaření za dané účetní období, Společnost má bankovní úvěry k datu sestavení účetní závěrky. 2.8 Daň z příjmu Daň z příjmu je vykázána ve výkazu zisku a ztrát a skládá se ze splatné daně a změny stavu v odložené dani s výjimkou případů, kdy se odložená daň vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. 2.9 Změny oceňování, odepisování a postupů účtování V průběhu účetního období nedošlo k podstatným změnám v metodách účtování nebo oceňování. Strana 4 (celkem 10)

8 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena nebo ocenění Pořízeno/ Vyřazeno/ převedeno převedeno tis. Kč tis.kč tis.kč Tis.Kč Nedokončené investice Software Jiná nehmotná aktiva Celkem Oprávky Odpisy Vyřazeno tis. Kč tis.kč tis.kč tis.kč Software Jiná nehmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena nebo ocenění Pořízení Vyřazeno Tis. Kč Převedeno Převedeno Tis.Kč tis.kč tis.kč Budovy Samostatné movité věci Pozemky Celkem Oprávky Odpisy Vyřazeno Tis. Kč Převedeno Převedeno tis.kč tis.kč tis.kč Budovy Samostatné movité věci Pozemky Celkem Zůstatková hodnota Strana 5 (celkem 10)

9 3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost neeviduje majetek pořízený formou finančního pronájmu. 3.4 Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Pozemek Zástavní právo Zajištění úvěru 14 let k nemovitosti Budova Zástavní právo Zajištění úvěru 14 let k nemovitosti Zástavní právo k budově a pozemku je zřízeno ve prospěch České spořitelny, výše zajištění tis CZK. k Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Doba Pozemek Zástavní právo Zajištění úvěru 15 let k nemovitosti Budova Zástavní právo Zajištění úvěru 15 let k nemovitosti 3.5 Dlouhodobý finanční majetek Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodech zisku. 3.6 Pohledávky Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180 dnů po splatnosti Opravná položka Celkem pohledávky netto Dohadné účty aktivní 0 0 Strana 6 (celkem 10)

10 k Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180 dnů po splatnosti Opravná položka Celkem pohledávky netto Dohadné účty aktivní 0 0 Společnost nemá pohledávky s lhůtou splatnosti delší než 5 let. 3.7 Základní kapitál Osoby podílející se na základním kapitálu Výše podílu v % v tis. Kč D2B Group,a.s. 50% 100 C.E.R. Consulting s.r.o. 50% 100 Celkem 100% 200 k Osoby podílející se na základním kapitálu Výše podílu v % v tis. Kč D2B Group,a.s. 50% 100 C.E.R. Consulting s.r.o. 50% 100 Celkem 100% Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč: účet Titul (účet) Zvýšení Snížení Zákl. kapitál zaps. v OR Zákonný rezervní fond Neuhrazená ztráta min. let Nerozdělený zisk Hospodářský výsl.ve schval.řízení Hospodářský výsledek běž. obd Celkem vlastní kapitál Zisk roku 2013 byla převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let. O hospodářském výsledku společnosti za rok 2014 nebylo zatím rozhodnuto. Strana 7 (celkem 10)

11 3.8.1 Záporný kapitál bude vyeliminován z předpokládaných výnosů příštích let. 3.9 Rezervy Společnost nemá potencionální ztráty a není si vědoma žádných rizik z obchodního styku, na které by bylo nutné tvořit rezervu Bankovní úvěry a dlouhodobé závazky Měna Výše v tis. Kč Půjčky splatné do 1 roku: CZK Dlouhodobé úvěry a půjčky se splatností nad 1 rok CZK z toho: bankovní úvěr Česká spořitelna CZK půjčka Globeria CZK Půjčka Deriway Limited CZK Celkem dlouhodobé závazky CZK k Měna Výše v tis. Kč Půjčky splatné do 1 roku: CZK Dlouhodobé úvěra a půjčky se splatností nad 1 rok CZK z toho: bankovní úvěr Česká spořitelna CZK půjčka Globeria CZK půjčka Deriavy Limited CZK Celkem dlouhodobé závazky CZK Průměrná úroková sazba u bankovních úvěrů nesplacených k 31. prosinci 2014 byla pro období leden 2014 až prosinec 2014 stanovena PRIBOR + MARŽE 1,75% p.a. ze zůstatku jistiny. Splatnost poslední splátky je Úroková sazba u půjčky od společnosti Globeria Consulting limited činí k 31. prosinci % p.a. ze zůstatku jistiny, přičemž úrok za rok 2014 byl uhrazen. Výše jistiny a úroku činí tis. Kč. Úroková sazba u půjčky od společnosti Derivay limited činí k 31. prosinci % p.a. ze zůstatku jistiny, přičemž úrok za rok 2014 byl uhrazen. Výše jistiny a úroku činí tis. Kč. Strana 8 (celkem 10)

12 3.11 Krátkodobé závazky Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180dnů po splatnosti Jiné závazky Celkem závazky Dohadné účty pasivní k Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Celkem Splatné Do 180 dnů po splatnosti - - Nad 180dnů po splatnosti Jiné závazky Celkem závazky Dohadné účty pasivní V položce ostatní jsou uvedeny krátkodobé přijaté zálohy ve výši tis. Kč z titulu přijatých záloha na služby Zaměstnanci společnosti a osobní náklady Společnost neměla v roce 2014 zaměstnance. Ve sledovaném období nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry ani jiná nepeněžní plnění členům statutárních orgánů nebo jiných řídících orgánů Daň a odložená daňová povinnost Byla vypočítána odložená daň z titulu daňové ztráty a rozdílu účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku. Výsledkem je odložená daňová pohledávka, o které z důvodu opatrnosti neúčtuje. Strana 9 (celkem 10)

13 3.14 Pohledávky a závazky ve skupině Pohledávky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani 2014 Závazky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani Výnosy z běžné činnosti Společnost realizovala tržby z běžné činnosti ve výši tis. Kč Transakce se s přízněnými osobami Nebyly v roce 2012 ani Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na účetní závěrku roku Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ing. Beneš David Ing. Dušek Ladislav Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Společnost s ručením omezeným Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Sestavil: Ekodat CZ, a.s. Polmanová Lucie Strana 10 (celkem 10)

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Schváleno MF ČR Vyhláška 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.214 (v celých tisících Kč)

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více