Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí i dospělých. V povědomí lidí z Krnova i širokého okolí je již přes 55 let. DDM Méďa čítá několik center, jejichž zaměření je velmi široké. Jsou to například centrum sportovní, estetické, taneční, sportovněesteticko-sociální, technicko-sportovní, propagace a informatiky či centrum předmětových soutěží, která působí v mnoha stylech a odvětvích. DDM Méďa je pořadatelem řady akcí, z nichž některé jsou pravidelné již po několik let, například Od srdce k srdci, Bambiriáda, Olympijské hry v lehké atletice mateřských školek, Zahradní slavnost či zábavné večírky pro důchodce. V neposlední řadě určitě stojí za zmínku bojové sporty, taneční semináře a soustředění, recitace a hlavně prevence drog a kriminality. Za mnohaletého působení dosáhl DDM Méďa mnoha úspěchů ve všech odvětvích, zejména v oborech: tancování, orientačního běhu, kynologie, záchranáři či bojová umění. Naše úspěchy nejsou pouze místní či regionální, ale i celostátní a světové. Pracovníci DDM považují za úspěch také oblíbenost akcí i zájmových útvarů mezi dětmi i dospělými, o čemž svědčí jejich účast za uplynulý školní rok. Ta se vyšplhala až k číslu osob, z toho dětí a dospělých. Za zmínku určitě stojí také to, že za poslední tři roky vzrostly počty dětí v zájmových útvarech o 30 procent (v letech 02/03 to bylo 1017 dětí, 03/ dětí, 04/ dětí.) Vývojové trendy DDM - chceme určitě pokračovat v nastaveném programu, protože zařízení je skvostnou architektonickou památkou, ale splňuje očekávání dětí a dospělých, - věříme, že se nám podaří ve spolupráci s městem a zřizovatelem vybudovat nafukovací halu, která by ještě více pomohla naší činnosti, - záleží nám na pokračování v nastolené spolupráci s městem, - věříme, že s výkony se podaří získat dalšího pedagoga, - předány větší kompetence jednotlivým vedoucím center, - chceme připravovat další metodiky pro učitele MŠ, ZŠ, DD, DDM. DDM Méďa úzce spolupracuje s širokým okruhem lidí a organizací. Samo město Krnov poskytuje prostředky a vychází DDM vstříc. Významná je spolupráce se základními a středními školami, která leží na vzájemné vstřícnosti. Ředitelka DDM by chtěla zdůraznit skvělou spolupráci s neziskovými organizacemi jako jsou Benjamín, K-centrum, YMCA, Řecká obec a DUHA. Spolupráce je navázána i s ústavy sociální péče, dětskými domovy, médii či TJ Krnov. DDM Méďa v Krnově neustále přijímá nové členy ve věku od 3 do 80 let. Sylva Vlašánková, ředitelka DDM Méďa Krnov Adresa: DDM Méďa Krnov, Dobrovského 16, Telefon: , , Fax: Webové stránky: ová adresa: 43

2 Poradna rané péče v Krnově funguje už pět let Raná péče je terénní služba poskytovaná v přirozeném prostředí rodiny, kdy poradci rané péče dojíždějí do rodin s dítětem se zdravotním postižením. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jejich specifické potřeby. Posláním Poradny rané péče Krnov je provázet rodinu obdobím raného věku dítěte se zdravotním postižením a podporovat jeho vývoj. Raná péče funguje při středisku Slezské diakonie Benjamín od roku V současné době zajíždí poradci nejen na Krnovsko a Bruntálsko, ale také Rýmařovsko, Osoblažsko, Opavsko, Vítkovsko, Hlučínsko. Služba je poskytována zdarma. Služby Poradny rané péče jsou určeny: Rodinám s dítětem se mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením. Rodinám s dítětem předčasně narozeným. Rodinám s dítětem s opožděným nebo ohroženým vývojem. Rodinám s dítětem s autismem. Rodičům, kterým se nezdá vývoj dítěte v pořádku a potřebují se poradit. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Každá rodina má svého poradce, který ji pravidelně navštěvuje (v intervalu 1 až 3 měsíce). Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Poradce s rodiči konzultuje jednotlivé postupy práce s dítětem, pomáhá při výběru vhodných hraček a rehabilitačních pomůcek, poskytuje podněty a návrhy na řešení problémů. Nabízené služby: - poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte (návrh stimulačního programu), - podpora rodiny v období krize, - pomoc při výběru didaktických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, - možnost zapůjčení stimulujících hraček a odborné literatury, - zprostředkování kontaktů na další oborníky (psycholog, logoped aj.), - sociálně právní poradenství, podpora při jednání s úřady, - pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, - semináře a setkávání rodičů. Zřizovatel: Slezská diakonie Adresa: Poradna rané péče Krnov, SPC 54, Krnov Internet: Kontaktní osoby: Šárka Pivoňková, , Ivana Pavlíková, , Veřejná slyšení jsou prostředkem komunikace s občany Informování veřejnosti je jedno z nejdůležitějších oblastí spojených s procesem komunitního plánování sociálních služeb (KP SS) a probíhá hned několika formami. Jednou z takových forem, jenž město Krnov úspěšně odzkoušelo, jsou veřejná slyšení. Veřejná slyšení k sociálním službám ve městě byla uspořádána pro tyto skupiny občanů: - širší veřejnost, - seniory, - studenty, - zastupitelstvo města a zástupce politických stran. Cílem veřejných slyšení bylo všem přítomným přiblížit proces a metodu Komunitního plánování obecně, představit poskytovatele sociálních služeb 44

3 ve městě, jejich zařízení a strukturu. Hlavním posláním bylo sdělit výsledky dosažené v Krnově a vize do budoucna (SWOT analýza KP SS a jednotlivých pracovních skupin, dotazníková akce a v neposlední řadě vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro informaci široké veřejnosti). Na veřejných slyšeních bylo patrné, že sociální služby nejsou občanům lhostejné. Konkrétními připomínkami, náměty a požadavky, jenž byly vzneseny na jednotlivých slyšeních, se zabývali členové základní triády i členové velké konzultační skupiny. Co zaznělo v diskusi? Například bylo poukázáno na skutečnost, že v autobusové městské hromadné dopravě (MHD) velmi chybí autobusy (nebo jich je málo) se sníženou nástupní plošinou, což zvláště pociťují starší a tělesně postižení občané města. Přáním občanů s obtížnou mobilitou je, aby tyto autobusy byly postupně zařazovány do provozu na všechny linky nebo jezdily v pravidelných intervalech v dopoledních i odpoledních hodinách tak, aby je mohli využívat k cestě k lékaři, na kulturní akce apod. Byl také vznesen dotaz k špatné dostupnosti okrajových částí města (Chomýž, Hlubčická ulice, Kostelec) o sobotách a nedělích, kdy je velmi omezený provoz MHD. V současné době hledáme možnosti, aby tyto připomínky byly akceptovány a požadavky splněny pro spokojenost uživatelů. Jeden z dotazů směřoval k chybějícímu zařízení na způsob mateřské školy pro seniory. Město Krnov věnovalo velkou pozornost tomu, aby mohla být tato služba v provozu. Bylo zapotřebí, aby zájem projevilo minimálně 15 uživatelů. Tento počet žadatelů se ale ve městě nenašel. Obdobně byla občanům nabídnuta služba Senior telefon DORKAS. Jedná se o tísňové volání pro seniory při řešení náhlých situací. Ani o tuto službu nebyl z řad uživatelů zájem. Potvrzuje se tím domněnka, že uživatelé zpravidla nemají zájem o služby, na které musí přispívat nebo je zcela platit. Následující připomínka se týkala klientů Benjamínu. Dospívají a je nutno se zabývat otázkou: Co dál? Chybí chráněné bydlení pro tyto občany. Jedním z cílů KP SS je zajistit jim bydlení v Domě na půl cesty. Uspořádaná veřejná slyšení prokázala, že jsou vynikajícím prostředkem v komunikaci s občany a nepochybně v nich budeme pokračovat. (gre, pa) Dětský domov má být pro děti skutečným domovem Dětský domov či dětský domov Rodina od pradávna byla a stále je základní jednotkou každé lidské společnosti. Má být studnicí vědění, kulturních tradic a hodnotové orientace, širokou náručí lásky, citů, porozumění a podpory, útočištěm a jistotou pro všechny děti v ní žijící. Že tomu tak vždy nemusí být, o tom nás přesvědčuje stálá existence dětských domovů. Jedním z nich je i Dětský domov v Lichnově. Jeho účelem a posláním je zabezpečit podmínky pro plnohodnotný harmonický vývoj a rozvoj osobnosti dětí, kromě jiného i vytvářením podmínek pro jejich formování, co by plnoprávných a zodpovědných členů společnosti, pro jejich participaci na společenském životě, pro preventivní ochranu a opatření před patologickými jevy společnosti. Náš dětský domov slouží dětem zpravidla od 3 do 18 let (eventuálně do ukončení přípravy na své budoucí povolání, nejdéle však do 26 let). Nejmladší berušce jsou 3 roky, nejstaršímu 20 let. Děti se vzdělávají na školách, které nejsou součástí dětského domova. Velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti ve čtyřech rodinných skupinách. Zde děti žijí jako jedna velká rodina, s plným vybavením běžného bytu (obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem, pokoje, sociální zařízení.). Na celkový rozvoj osobnosti má také velký vliv zájmová činnost dětí, o kterou je postaráno v ZŠ Lichnov a Krnov, ZUŠ Krnov, SOŠ a SOU Krnov, SOU Bruntál, Šternberk a Opava, a také v domově samotném. Nejoblíbenější u dětí jsou sportovní aktivity, jízdy na motokárách a keramický kroužek. Pro ten byla zakoupena vypalovací pec, která bude v brzké době doplněna novým hrnčířským kruhem. Dovednosti získané v různých volnočasových aktivitách potom využíváme v projektech, např. Nadace Terezy Maxové, jako je Život rozkvétá v Tvých rukou a Připoj se, kterých se s velkým úspěchem a potřebnou chutí dětí opakovaně účastníme. Na sportovních soutěžích se naše děti umisťují často na medailových místech. Na všech těchto kulturně-společenských a sportovních výsledcích mají velkou zásluhu naši pedagogové. Svým přístupem a osobním příkladem vedou děti tím správným směrem. 45

4 Aby naše výsledky v práci s dětmi byly i nadále kvalitní, neopomíjíme ani péči o osobní a profesní růst našich zaměstnanců, především pedagogů. Že nám není lhostejná ani budoucnost našich dospívajících dětí, o tom svědčí zapojení se do komunitního plánování města Krnova, sekce Děti, mládež, rodina a snaha společnou aktivitou všech zúčastněných vytvořit podmínky pro plnohodnotný život dětí a mladých lidí a zároveň hledat řešení pro smysluplné využití jejich volného času. Náš domov je otevřen přístupu i široké veřejnosti. O tom Vás mohla dostatečně přesvědčit naše nedávná akce Den otevřených dveří, která není akcí poslední. Na závěr musím zmínit dárek našim dětem k 1. červnu, který dostaly od cvičitelky aerobiku, paní Aleny Procházkové a jejich pravidelných účastnic cvičení. Moc ji upřímně děkujeme za možnost zacvičit si s nimi a za spoustu předaných dárků. Dík patří i všem jejím našim sponzorům i za našeho pejska Charlieho, který bude mít velmi dlouho co mlsat. Alena Lukeszová, ředitelka Název: Dětský domov, Lichnov 253 Adresa: Lichnov Kontaktní osoba: Alena Lukeszová, ředitelka Tel.: prezentace: Skauting vychovává k úctě k tradičním hodnotám Junák je dobrovolná, nepolitická a nezávislá skautská organizace určená především pro mladé lidi ve věku od šesti let. Je členem světových organizací skautek a skautů, v současné době je největším sdružením dětí a mládeže v ČR. Vznikl v roce 1911 a byl třikrát zakázán totalitními režimy. Skauting je určen pro každého, kdo se chce neustále něčemu novému učit a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. Pomocí aktivit v přírodě, prohlubováním znalostí občanství, kultury, techniky a řady dalších (náplň činnosti jednotlivých oddílů se může lišit) se snaží vychovávat vnímavé lidi k úctě k tradičním hodnotám a vyšším mravním principům. Přesto jde o organizaci moderní s globálním rozměrem (skauting je ve 214 zemích). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi v naší zemi, ale také po celém světě (světová setkání Jamboree, výměnné pobyty, využívání skautských základen, internetová komunikace a řada dalších). Hlavní činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Tradičně pracují dívčí a chlapecké oddíly samostatně, ale není to podmínkou. Další dělení je podle věku tak, aby program odpovídal zájmům členů. Jedná se o vlčata a světlušky (6 10 let), skautky a skauty (11 15 let) a rangers a rovery (nad 15 let). Oddíly a družiny vedou (pod dohledem kvalifikovaných vedoucích) zkušení rádci a rádkyně od 15 let věku, kteří prochází řadou kurzů a školení, které probíhají na různých místech naší republiky. Schůzky a výpravy (jedno i vícedenní, minimálně jednou měsíčně) jsou vyplněny velkým množstvím her, které také procvičují řadu dovedností a vědomostí. Každý z členů má možnost ovlivňovat chod a program oddílové činnosti. Vyvrcholením celoroční práce jsou skautské tábory. Krnov: První český skautský oddíl vznikl v Krnově ve 30. letech díky aktivitě Josefa Hankuse. Po listopadu 1989 se opět naplno rozběhla činnost, dnes pracují v Krnově tři stabilní oddíly 2. smečka vlčat, 2. oddíl skautů a 3. smíšený oddíl skautek a skautů. Výhledově chceme obnovit činnost oddílu skautek a světlušek. Schůzky probíhají zpravidla jednou týdně v klubovnách v prvním patře školní jídelny na nám. Hrdinů (vedle zámku), informace můžete získat na místě každé pondělí od (mimo období prázdnin a svátků, kdy se v klubovnách pravidelná činnost neprovádí). Název: Junák svaz skautů skautek ČR, středisko Krnov Adresa: nám. Hrdinů 4, Krnov (1. patro školní jídelny) Kontakt: Pavel Jahoda, Info: tel.: , Prezentace: 46

5 Klub důchodců nabízí nejen posezení u kávy Klub důchodců v Krnově existuje již 45 let a po celou dobu svého trvání má stále stejný cíl. Tím je připravovat pro členy rozmanitou činnost, aby se starší občané města mohli scházet a necítili svoji osamělost. Klub byl založen v srpnu roku 1960 a sídlil postupně v domě na Revoluční ulici, ve vile na Horově ulici a nyní se nachází v Domě s pečovatelskou službou (DPS) u cvilínského nádraží. Klub pořádá řadu akcí, jen v loňském roce jich bylo čtrnáct. Řadí se mezi ně výroční členská schůze, oslavy Velikonoc, Dne matek, Dne seniorů, Vánoc, návštěvy divadel v Opavě a v Krnově, zájezdy, přednášky a besedy. Členové klubu nezapomínají ani na jubilanty ze svých řad, v roce 2004 popřáli šestnácti jubilantům a čtyřem starším osmdesáti pěti let. Kromě toho se jeho členové schází pravidelně dvakrát týdně. Na těchto setkáních si povídají, hrají karty, pijí čaj nebo kávu, společně připravují větší akce. Při slavnostních příležitostech jim program obohatí vystoupení dětí, ale častěji si ho zpestřují sami recitací, zpěvem nebo hrou na harmoniku. V současné době má 81 členů, z nichž 35 až 40 navštěvuje klub pravidelně, při slavnostních příležitostech je ale návštěvnost klubu vyšší a vyšplhá se mnohdy až na 75 osob. Klub důchodců úzce spolupracuje s Městským úřadem v Krnově, který jeho činnost podporuje, a představitelé Města i Odboru sociálních věcí jsou častými a vítanými hosty klubových akcí. Prostory krnovského Klubu důchodců využívají ke své činnosti také Sdružení zdravotně postižených v ČR, Svaz bojovníků za svobodu, Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci a Svaz postižených civilizačními chorobami. Název: Klub důchodců Krnov Adresa: Slezská 1, Krnov Kontaktní osoba: Božena Škaroupková, předsedkyně KD Úřad práce poradí i při volbě budoucího povolání Úřad práce (ÚP) v Bruntále, pobočka v Krnově zabezpečuje občanům služby týkající se obecně pomoci při hledání zaměstnání. Záměrně jsme napsali občané, tedy nejen nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci ÚP. Služby ÚP jsou určeny pro ty, kteří zvažují změnit zaměstnání a jsou ještě zaměstnaní, pro nezaměstnané v evidenci ÚP, také pro mladé, kteří ještě nezačali pracovat, pro občany, kteří přicházejí do našeho regionu ze zemí EU. Informace a podporu při vytváření pracovních příležitostí poskytujeme také zaměstnavatelům. Co si pod tímto pojmem představit? Jaké služby úřad práce poskytuje? - Zprostředkování zaměstnání a nabídka pracovních míst pro nezaměstnané a zájemce o zaměstnání. - Evidence nezaměstnaných s bydlištěm v Krnově a okolí. - Evidence pracovních míst i z okolních regionů a také z ČR. - Zařazuje do rekvalifikačních kurzů. - Vyplácí podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. - Poskytuje informace o pracovních místech v EU (viz poradce EURES). - Umožňuje volný přístup na internet při hledání pracovních míst přístup na pracovní servery, k portálu SSZ MPSV (Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí). 47

6 - Poskytujeme poradenství při volbě budoucího povolání, informace o síti škol, možnostech uplatnění absolventů (IPS). - Čím budete? - Informace pro žáky a rodiče k volbě povolání (IPS). - Příspěvky pro zaměstnavatele při vytvoření pracovních míst v rámci jednotlivých nástrojů APZ dle Zákona o zaměstnanosti. - Informace o strukturálních fondech EU a investičních pobídkách na tvorbu nových míst. Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Úřad práce v Bruntále, Květná 64, Bruntál Adresa pobočky: Březinova 1a, Krnov Tel.: Krnov: , , Bruntál: Fax: Krnov: , Bruntál: poradce EURES Ing. Olga Valášková, tel , EURES na internetu: Úřední hodiny: Po, St: hod., Út, Čt, Pá hod. Sdružení Duha ví, že pomoc má mnoho podob V krajní nouzi, krátkodobé či dlouhodobé se může ocitnout jednotlivec i každá rodina. Pomoc se někdy nehledá snadno a často ani nevíte, kde ji hledat. Naštěstí existují mnohá občanská sdružení, kde platí krédo: Pomáhat si navzájem je to nejlepší, co si lidé kromě lásky mohou dát. Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, pobyt v přírodě a recesi naplňuje své cíle v každoročně připravených programech a projektech. Pestrost programů odpovídá duhovým barvám. Červená patří sociálním projektům se zaměřením na integraci znevýhodněných skupin dětí a mládeže z prostředí ohroženého sociálním vyloučením. Modrá je barva naděje a budoucnosti, to jsou naše rodiny s dětmi. Oranžová vyjadřuje akce pro veřejnost, hry a práci v oddílech. Zelené jsou programy zaměřené na ochranu přírody a trvale udržitelný život. Fialová je barva poznání, přestavuje vzdělávání ve školících centrech, regionální a celostátní výměny zkušeností. Žlutá je barva Slunce víkendů a táborů. Bílá je mostem do zahraničí. Posláním Duhy je otevřenost pro všechny lidi bez ohledu na věk rasu, vyznání, barvu pleti, vzdělání či sociální původ. Služby a aktivity jsou určeny také pro děti a mládež žijící v prostředí zasaženém sociálně patologickými jevy a jsou jimi přímo ohroženi. Hlavní činností osmi krnovských základních organizací - dužin Alfa, Arnika, Modrá Šipka, MoLeRo, Kvítek, Orion, Perseus a Vega jsou integrační programy, volnočasové akce a tábory, pro děti a mládež z dětských domovů, z ústavů pro tělesně a mentálně postižené, romské děti, pro děti a mládež postižené civilizačními chorobami. Sociálně slabým rodinám s rodiči bez zaměstnání pomáháme při řešení obtížných sociálních situací. Duha vydává pro děti z dětských domovů časopis Zámeček. Duha Žlutá skvrna spolupracuje se Svazem slabozrakých a nevidomých. Duha Modrá šipka ve spolupráci se Základní školou Žižkova 3 otevřela nízkoprahový klub deskových her. Školící středisko připravuje semináře pro vedoucí pracovníky zotavovacích akcí včetně táborů pro tělesně a mentálně postižené, kurzy arteterapie. Název: Krajské centrum Duhy Moravskoslezského kraje Adresa: Krnov, Jesenická 19/7 Kontaktní osoba: Miroslava Šimarová Telefon: Prezentace: 48

7 Získání základních počítačových dovedností podporuje stát Jednou z organizací, které se na Krnovsku zabývají snižováním nezaměstnanosti je Republikové centrum vzdělávání (RCV). Jeho hlavní náplní je práce v oblasti lidských zdrojů, a to především v řešení problému nezaměstnanosti v úzké spolupráci s úřadem práce a podnikateli. Cílem RCV je profesně připravit klienty úřadu práce po stránce teoretické a praktické, a to za pomoci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (profesní diagnostiky, poradenské činnosti, rekvalifikace, zaměstnanecké rekvalifikace). Oblastní středisko RCV v Krnově nabízí také pro širokou veřejnost počítačové kurzy dotované státem. Účastníci absolvují tři praktické dvouhodinové kurzy, které jsou cenově dostupné nejširší veřejnosti. Každý občan České republiky se může přihlásit do Národního programu počítačové gramotnosti a mít tak možnost se zúčastnit počítačových kurzů za jednotnou cenu 100,- korun za kurz. Kurzy se konají v prostorách koordinátora projektu (Oblastní středisko RCV, Krnov, Albrechtická 8 ) a v místních střediscích Město Albrechtice, Bruntál, Rýmařov, Opava. Ta spolupracují s koordinátorem na základě smluvního vztahu. Úroveň kurzů je zajištěna ve všech střediscích pomocí jednotné metodiky, materiálů ke kurzům, s důrazem na kvalitu vyučujícího lektora. Dotované počítačové kurzy jsou tematicky rozděleny do tří na sebe navazujících lekcí (kurzů). První kurz je zaměřen na strukturu počítače a operační systém. Kurz je určen pro všechny začínající uživatele osobních počítačů, kteří zatím s počítačem nepracovali nebo mají jen velmi malé zkušenosti. Cílem kurzu je umožnit uživatelům poznat výhody práce s počítačem a seznámit začátečníky s ovládáním počítače, jeho fungováním a základy práce s operačním systémem.druhý kurz pod názvem Text v počítači je zaměřen na práci s textem a na základní úpravy textu v textovém editoru. Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů, kteří nemají zkušenosti s vytvářením a upravováním textů v počítači. Účastníci kurzu se naučí používat nejrozšířenější textový editor, vytvořit a uložit soubor, napsat a naformátovat text a dále vytvořený dokument vytisknout. Třetí kurz se věnuje Internetu a u. Je určen pro začínající uživatele osobních počítačů, kteří chtějí pracovat s internetem a využívat možnosti elektronické pošty ( u). Absolventi se naučí otevřít webovou stránku a používat hypertextové odkazy. Založí si vlastní poštovní schránku a vyzkoušejí si odesílat a přijímat zprávy. Na začátku kurzů získá účastník studijní materiály, které názorně popisují probírané učivo. Doba konání jednotlivých kurzů je převážně v odpoledních hodinách anebo o víkendu, tak, aby vyhovovala všem přihlášeným účastníkům. Termíny a další informace: k dispozici na infolince Adresa: Oblastní středisko RCV, Albrechtická 8, Krnov Job Centrum Moravia rekvalifikace a poradenství Popis činnosti: Občanské sdružení zabývající se rekvalifikacemi a poradenstvím v oblasti zaměstnanosti Cílová skupina: - Nezaměstnaní v evidenci ÚP - Zaměstnanci ohroženi propuštěním ze zaměstnání. Název služby: - Rekvalifikační kursy - Agentura práce - Poradenství v oblasti zaměstnanosti - Pomoc podnikatelům Typ služby: - Pomoc ohroženým skupinám obyvatel podle Akčního plánu zaměstnanosti (matky s dětmi, senioři, mladí do 25 let). - Pomoc nezaměstnaným evidovaným na ÚP. - Pomoc zaměstnancům ohroženým propuštěním ze zaměstnání. Charakteristika služby: 49

8 - Snižování nezaměstnanosti v regionu. - Snižování diskriminace v zaměstnání. - Zvyšování kvalifikace nezaměstnaných. - Poradenství v oblast zaměstnanosti. - Profesní a pracovní diagnostika ve spolupráci s odborným psychologem. - Poradenství podnikatelům v oblasti zaměstnanosti. - Grantová politika. Podmínky pro poskytnutí služby: - Příjemci jsou všechny skupiny obyvatel. - Uchazeči o zaměstnání evidováni na ÚP. - Zaměstnanci ohroženi propuštěním ze zaměstnání. - Občané, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci. Příjem žádosti o poskytování služby: - osobní kontakt ve středisku, - otevírací doba: Po Pá telefonicky: em: Adresa: Textilní 6, Krnov Kontaktní osoba: Michal Perout, ředitel Job centrum Moravia Telefon: Prezentace: Kromě zdravotnických potřeb nabízí Kedar i odborné poradenství Firma KEDAR vznikla v roce 1993 a zabývá se poradenstvím, službami, prodejem zdravotních pomůcek i výdejem a prodejem kompenzačních pomůcek hrazených i nehrazených zdravotními pojišťovnami. Firma KEDAR nabízí široký sortiment pomůcek: běžné hole, chodítka, tříkolky, vozíky, lůžka, matrace, hrazdy, hrazdičky, orthezy, ortopedické vložky, obuv, dia obuv. Koupelnový program sedačky do vany, protiskluzové podložky, madla, nástavce na WC. Akupresurní podložky pomůcky, rehabilitační míče. Urostomické a stomické pomůcky.volně prodejný sortiment sportovních bandáží a orthez pro různé sportovní činnosti. Pomůcky pro inkontinenci pleny, vložky, kalhotky, podložky. Zajištění pomůcek pro domácí péči speciální přístroje a měřící zařízení, tonometry, glukometry, tlakoměry, masážní strojky, inhalátory. Program pro maminky odsávačky mléka, prsní kloboučky, podprsenky atd. tento sortiment firma rozšířila navíc o krémy, masti, vitamíny, bylinné čaje, vonné oleje, aromaterapii a potravinové doplňky. Nabízí rovněž rehabilitačně cvičební pomůcky a technické pomůcky pro domácí péči, při které pacient nemusí být hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení jako je například léčebna dlouhodobě nemocných. Výdej veškerého zboží je zajištěn odborným personálem, který je k tomu proškolen.rozvážka pro stálé klienty po Krnově zdarma. KEDAR zajišťuje také prodej odborné literatury firmy GRADA a organizuje informativní semináře pro odborníky a širokou veřejnost. Spolupracuje s onkologickým sdružením ONKO NIKÉ, které sdružuje ženy s nádorovým onemocněním prsu. Proto je v prodejně zřízena speciální výdejna pomůcek epitéz a speciálního prádla, je zde možné zakoupit také paruky. V oblasti poradenství se firma zabývá vhodností přidělené pomůcky klientovi, poskytuje informace o možnosti příspěvků z různých státních a sociálních zdrojů nebo o plné či částečné úhradě příslušnými zdravotními pojišťovnami. Firma KEDAR spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Krnově, sociálními pracovnicemi a sestrami ve zdravotnických a ústavních zařízeních. Prodejna: Opavská 32, Krnov. Prodejní doba: Pondělí Pátek: , Informace na tel.:

9 Typologie sociální služeb II. Část V minulém roce bylo na stránkách Krnovských listů uveřejněno čtrnáct článků, v nichž byly prezentovány sociální služby, které poskytovatelé provozují v našem městě. V současné době připravujeme dotazníkovou akci pro občany, kteří zatím neužívají žádné sociální služby, pro uživatele sociálních služeb a pro poskytovatele sociálních služeb. Výsledky získané vyplněním jednotlivých dotazníků budou podkladem pro vypracování prvního komunitního plánu ve městě. Pro lepší orientaci předkládáme stručný přehled typologie sociálních služeb. V minulém čísle Krnovských listů byly v přehledu typologie sociálních služeb představeny služby: domovy a penziony, chráněné bydlení, podporované bydlení, osobní asistence, průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba, pečovatelská služba, centra denních služeb, dílny. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (2. ČÁST) Název: PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ (supported employment) Popis služby: Jde o časově omezenou ale dlouhodobou (řádově měsíce až 2 roky) službu, u níž se ze strany uživatelů předpokládá aktivní přístup a jejíž podstatou je podpora rozvoje dovedností, potřebných pro získání a udržení si pracovního místa. Podpora je uživateli k dispozici v případě potřeby i přímo na pracovišti. Cíl služby: Umožnit lidem v produktivním věku využívat služeb zaměstnanosti a zejména získat a udržet si místo na otevřeném trhu práce (mimo systém chráněných dílen) za rovných platových podmínek. Služba je určena: Lidem, kterým snížené dovednosti a schopnosti zejména v oblastech využívání veřejných míst a služeb, komunikace atd., zabraňují využití služeb zaměstnanosti. Tito lidé potřebují osobní individuální pomoc nejen se získáním pracovního místa, ale i s jeho udržením. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Slezská diakonie středisko Ninive. Název: PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ (transitional employment) Popis služby: Jde o časově omezenou (řádově měsíce) podporu poskytovanou zařízením na běžných pracovištích jiných zaměstnavatelů bez uzavření pracovněprávního vztahu. Cíl služby: Umožnit lidem v produktivním věku získat nebo obnovit pracovní návyky nutné k pozdějšímu získání a udržení si pracovního místa. Služba je určena: Lidem, jejichž snížené dovednosti využívat veřejná místa a služby, komunikovat, prosazovat vlastní zájmy atd., jsou současně provázeny neexistencí nebo výrazným omezením pracovních návyků. Tato služba v Krnově zastoupena. Název: DOMY NA PŮLI CESTY (half way houses) Popis služby: Jde o časově omezenou dlouhodobou ( řádově měsíce ) službu v zařízení, která je spojena s poskytnutím bydlení. Cíl služby: Rozvinout schopnosti lidí a umožnit jim, aby se osamostatnili a byli schopni vést samostatný život. Služba je určena: Lidem, kteří opouštějí ústavní zařízení a jiná pobytová zařízení (např. terapeutické komunity, psychiatrické léčebny apod.), případně rodinu, a jejichž schopnosti začlenit se do života běžné společnosti jsou v důsledků snížených dovedností v oblasti péče o domácnost, prosazování práv a nároků a v dalších důležitých sférách psychosociálních dovedností sníženy. Tato služba v Krnově není zastoupena. Název: PORADNY (counselling) Popis služby: Podpora je realizována prostřednictvím poskytování rad, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech, odkazování, aktivní pomoci při vyjednávání, zastupování a/nebo doprovázení. Cíl služby: Nabídnout možnosti řešení a pomoc při jejich realizaci a tím, člověku umožnit, aby byl schopen vlastními silami vyřešit životní situaci nebo problém. Služba je určena: Lidem, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech, např. v uplatňování práv a nároků, využívání veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou i rodinou, komunikaci, nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: A Klub, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Centrum sociální péče armády spásy Krnov, Job centrum Moravia, 51

10 Místní organizace svazu tělesně postižených, Onko Niké, Reintegra, Slezská diakonie středisko Benjamín, Slezská diakonie středisko Ninive, Svaz postižených civilizačními chorobami. Název: RANÁ PÉČE (early intervention) Popis služby: Služba je orientována na celou rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen vlivem zdravotního postižení či biologickými faktory nebo prostředím. Do služeb se promítají pedagogická, sociální a zdravotní opatření. Cíl služby: Vrátit nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výchově dítěte a k vytváření vhodných podmínek pro jeho vývoj. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Slezská diakonie Benjamín. Název: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (respite care) Popis služby: Služby jsou poskytovány zejména formou doprovodů dítěte do školy, péči v domácím prostředí a také formou krátkodobých pobytů. Cíl služby: Umožnit rodičům chodit do zaměstnání, zapojit se do společenského života, odpočinout si od celoroční péče o dítě. Služba je určena: Rodinám, které celoročně pečují o dítě s postižením, ve zvládnutí péče za současného zachování ve společnosti běžných příležitostí pro rodiče (zaměstnání apod.). Tato služba v Krnově není zastoupena. Název: ZAŘÍZENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE (foster services) Popis služby: Obsahem služby je poskytnutí rodinného zázemí a rodinné výchovy. Cíl služby: Umožnit opuštěným dětem žít v rodinném prostředí. Služba je určena: Dětem bez rodinného zázemí ( opuštěné děti, děti, které nemohou žít se svými rodiči z důvodu ohrožení týráním, zanedbáváním, děti, které jsou z důvodu postižení, onemocnění či poruch chování apod. umísťovány krátkodobě či dlouhodobě do ústavní péče. Tato služba v Krnově není zastoupena. Název: AZYLOVÉ DOMY ( shelter ) Popis služby: Podstatou služby je poskytnutí přechodného ubytování za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení. Jde o režimové zařízení, v němž se život odlišuje od běžné normy. Cíl služby: Najít další uplatnění či zakotvení pro lidi bez přístřeší a umožnit jim řešit samostatně jejich problémy a minimalizovat závislost na sociální pomoci. Služba je určena: Lidem bez přístřeší, kteří mají základní zájem o získání vlastního bydlení. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Centrum sociální péče armády spásy Krnov. Název: NOCLEHÁRNY (hostels) Popis služby: Podstatou služby je poskytnutí přespání, případně stravy. Dále je uživatelům v případě zájmu poskytnuta informace o návazných sociálních službách, s jehož pomocí lze řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Jde o nízkoprahové zařízení. Cíl služby: Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů a vytvořit podmínky, aby v případě zájmu mohl uživatel získat vlastní bydlení. (Noclehárna plní funkci prvního stupně integračního programu). Služba je určena: Lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se ale nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Centrum sociální péče armády spásy Krnov. Název: NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA (low treshold centers) Popis činnosti: Vedle poskytnutí stravy a možnosti základní hygieny je dále uživatelům v případě zájmu poskytnuta informace o návazných sociálních službách, s jejichž pomocí lze řešit jejich nepříznivou situaci. Cíl služby: Minimalizovat možná sociální a zdravotní rizika související se způsobem života těchto lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba je určena: Lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení, jídlo a zázemí přes den, ale u nichž není vyžadován aktivní zájem o zajištění jejich potřeb vlastními silami. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Centrum sociální péče armády spásy Krnov, Charita Krnov. Název: KONTAKTNÍ CENTRA (drop in centers, contact centers) Popis služby: Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi, v případě zájmu poskytnutí informací a rad, které jim umožní řešit vlastní nepříznivou sociální situaci. Jedná se o stacionární formu služby. Cíl služby: Minimalizovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem života těchto lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba je určena: Lidem, kteří žijí v prostředí zasaženém sociálně - patologickými jevy (drogy, rasismus ) a jsou jimi přímo ohroženi. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: K Centrum. Název: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY (therapeutic community) 52

11 Popis služby: Jde o režimové pobytové zařízení, které poskytuje střednědobou a dlouhodobou časově omezenou pomoc (obvykle 6-9 měsíců). Cíl služby: Umožnit lidem změnit životní styl a zapojit se do běžného života. Služba je určena: Lidem, kteří jsou závislí na návykových látkách (a prošli detoxikací) či mají jinou chronickou psychickou poruchu, a kteří mají zájem o změnu životního stylu a návrat do běžného života. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: K Centrum. Název: KRIZOVÁ POMOC (emergency assistance) Popis služby: Krizová pomoc je krátkodobá, je poskytována nepřetržitě a v dosahu má krizové lůžko. Cíl služby: Poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat na předkrizovou úroveň. Služba je určena: Lidem, kteří nejsou schopni vlastními silami a/nebo z vlastních zdrojů, zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek nebo životní situaci. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Centrum sociální péče armády spásy Krnov, Charita Krnov. Název: TÍSŇOVÁ PÉČE (emergency help line) Popis služby: Jde o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s těmito lidmi. Cíl služby: Umožnit setrvání trvale nebo přechodně osamělých lidí v uvedené situaci ve vlastním domácím prostředí při maximálním snížení rizika poškození jejich zdraví nebo života. Služba je určena: Lidem, kteří jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče a/nebo zdravotního stavu vystaveni stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Tato služba v Krnově není zastoupena. Název: TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE DROG (outreach programs) Popis služby: Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi, jejichž způsob života vede k tomu, že nechtějí nebo sami nemohou řešit situaci, v níž se ocitli. Jedná se o mobilní formu služby. Cíl služby: Minimalizovat možná sociální a zdravotní rizika související se způsobem života těchto lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba je určena: Lidem, kteří zneužívají návykové látky, žijí nedůstojným nebo rizikovým způsobem života, žijí v prostředí zasaženém sociálně patologickými jevy (drogy, rasismus) a jsou jimi přímo ohroženi. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: K Centrum. Název: NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (low treshold clubs) Popis služby: Jde o vytváření podmínek pro navázání kontaktu s lidmi, jejichž způsob života vede k tomu, že nechtějí nebo sami nemohou řešit nepříznivou sociální situaci, v níž se ocitli. Jedná se o stacionární formu služby. Cíl služby: Minimalizovat možná sociální a zdravotní rizika související se způsobem života těchto lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba je určena: Lidem, kteří žijí v prostředí zasaženém sociálně - patologickými jevy (drogy, rasismus) a jsou jimi přímo ohroženi. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: K Centrum. Typologie sociálních služeb I. Část V minulém roce bylo na stránkách Krnovských listů uveřejněno čtrnáct článků, v nichž byly prezentovány sociální služby, které poskytovatelé provozují v našem městě. V současné době připravujeme dotazníkovou akci pro občany, kteří zatím neužívají žádné sociální služby, pro uživatele sociálních služeb a pro poskytovatele sociálních služeb. Výsledky získané vyplněním jednotlivých dotazníků budou podkladem pro vypracování prvního komunitního plánu ve městě. Pro lepší orientaci předkládáme stručný přehled typologie sociálních služeb. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název: DOMOVY A PENZIONY ( homes ) ( zahrnuje rovněž služby pobytového charakteru pod původním názvem respitní péče a stacionáře ) Popis služby: Součástí služby je poskytnutí bydlení v prostorech zvlášť k tomu určených, které uživateli nahrazují domov. Služba je časově neomezená nebo v případě přechodné potřeby ( např. jako odlehčení pro rodinu uživatele) dočasná. 53

12 Cíl služby: Podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho případný návrat do vlastního domácího prostředí nebo alespoň zachování či obnovení původního životního stylu. Služba je určena: Lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost, a kteří v této situaci nechtějí žít ve vlastním domácím prostředí. Dávají přednost službám, jejichž součástí je bydlení mimo domov nebo mají o takovou službu zájem na přechodnou dobu z důvodu, že dojde/došlo k dočasnému omezení jiné pro ně standardní služby/pomoci rodiny. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Domov důchodců Ježník, Domov důchodců Rooseveltova ulice Název: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ( community residential facility ) Popis služby: Součástí služby je poskytnutí bydlení v bytě, který pro uživatele představuje domov, je spravován poskytovatelem, je součástí běžné zástavby a uvnitř jeví všechny základní znaky běžného bytu a jeho provozu ( zejména vedení společné domácnosti s možností individuálního hospodaření). Tato služba je časově neomezená. Cíl služby: Podpora soběstačnosti uživatele, případný návrat do vlastního domácího prostředí nebo alespoň zachování či obnovení původního životního stylu. Služba je určena: Lidem jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost, kteří chtějí žít samostatně v běžném prostředí. Tato služba v Krnově není zastoupena. Název: PODPOROVANÉ BYDLENÍ ( supported living ) Popis služby: Podstatou služby je pomoc s vedením domácnosti včetně hospodaření, provádění činností spojených s péči o byt a v případě potřeby pomoc v oblasti osobní péče. Služba je poskytována ve vlastním bytě uživatele ( nikoli v bytě spravovaném zařízení ) a je časově neomezená. Cíl služby: Umožnit člověku zůstat ve vlastním domácím prostředí. Služba je určena: Lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost, kteří chtějí žít samostatně v běžném prostředí. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Charita Krnov, Pečovatelská služba Krnov Název: OSOBNÍ ASISTENCE ( personal assistance ) Popis služby: Podstatou služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném prostředí, kde uživatel žije, pracuje vzdělává se apod., je poskytována na základě aktuální potřeby uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů. Cíl služby: Zajištění soběstačnosti uživatele nebo podpora rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu. Služba je určena: Lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy např. v oblastech osobní péče, využívání veřejných míst, péče o domácnost, kontaktu s rodinou a širší společnosti. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Charita Krnov, Pečovatelská služba Krnov Název: PRŮVODCOVSKÁ, PŘEDČITATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ SLUŽBA (guidance and interpreting service ) Popis služby: Podstatou služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit vlastní záležitosti, využívat přirozené zdroje společnosti, služby apod. Služba je určena: Lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace. Tato služba v Krnově není zastoupena. Název: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ( domiciliary care ) Popis služby: Podstatou služby je pomoci lidem zvládnout vyjmenované předem dohodnuté běžné každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Cíl služby: Umožnit člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat vlastní životní styl. Služba je určena: Lidem, jejichž schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Charita Krnov, Pečovatelská služba Krnov Název: CENTRA DENNÍCH SLUŽEB ( day service center ) Popis služby: Jde o kombinaci služeb poskytovaných v denním režimu v zařízení a/nebo přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace a/nebo posílení jejich schopností a dovedností. Cíl služby: Posílit samostatnost a soběstačnost lidí, jejichž schopnosti jsou z různých důvodů sníženy a umožnit jim využívat běžné veřejné nebo komerční služby, další zdroj společnosti. Služba je určena: Lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblasti osobní péče, využívání veřejných míst a služeb, využití volného času, získání a udržení si pracovního místa, uplatňování práv a nároků, kontaktu s komunitou atd. 54

13 Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Slezská diakonie středisko Benjamín, Centrum sociální péče armády spásy Krnov Název: DÍLNY ( sheltered workshops ) ( původní název chráněné dílny je již používán Správou služeb zaměstnanosti v jiném kontextu ) Popis služby: Služba je poskytována ve zvláštních zařízeních s denním režimem. Uživatel není k poskytovateli služby v pracovněprávním vztahu. Podstatou služby je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních dovedností a návyků. Cíl služby: Cílem je umožnit lidem v produktivním věku uplatnit své vlohy a připravit se na vstup na trh práce. Služba je určena: Lidem, jejichž soběstačnost v některé oblasti např. osobní péče, používání veřejných míst a služeb je natolik snížena, že potřebují dlouhodobou podporu při získání pracovního místa nebo lidem, kteří o získání pracovního místa na trhu práce zatím neusilují. Tuto službu v Krnově poskytuje zařízení: Reintegra, Slezská diakonie středisko Ninive V příštím čísle Krnovských listů přehled typologie sociálních služeb pokračovat službami: podporované zaměstnávání, přechodné zaměstnávání, domy na půli cesty, poradny, raná péče, odlehčovací služby, zařízení pěstounské péče, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra, terapeutické komunity, krizová pomoc, tísňová péče, terénní programy pro uživatele drog, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Reintegra šance pro nezaměstnané se zdravotním omezením Nestátní nezisková organizace REINTEGRA je od roku 1999 provozovatelem chráněných dílen na Krnovsku a Vzdělávacího centra pro nezaměstnané se změněnou pracovní schopností v Krnově. Většina obyvatel z Krnovska se setkala ve svém okolí, nebo i na vlastní kůži s tím, co to znamená být nezaměstnaný. Hledat práci v našem regionu je velmi těžké. Situace je o to náročnější, pokud má člověk zdravotní omezení. Tento problém pomáhá řešit REINTEGRA, která provozuje Integrační chráněné dílny na Krnovsku. Jedná se o tři chráněné dílny: chráněnou tiskařskou dílnu, dílnu strojního vyšívání v Krnově a chráněnou stolařskou dílnu v Holčovicích. Celkem je v těchto dílnách zaměstnáno 27 osob se změněnou pracovní schopností. REINTEGRA nabízí v chráněných dílnách dlouhodobě nezaměstnaným lidem se zdravotním omezením časově omezené placené zaměstnání, jehož součástí jsou také školení a vzdělávací kurzy. Zaměstnanci se naučí v těchto kurzech praktickým dovednostem potřebným pro získání pracovního místa na otevřeném trhu práce. Po celou dobu zaměstnání v chráněných dílnách se jim intenzivně věnuje sociální pracovnice, která jim pomáhá najít pracovní uplatnění mimo chráněnou dílnu. V roce 2003 se podařilo najít pracovní uplatnění mimo chráněnou dílnu čtyřem z devíti nových zaměstnanců, uvedl ředitel REINTEGRY Vladimír Plesník. REINTEGRA provozuje i Vzdělávací centrum pro nezaměstnané. Zde realizuje ve spolupráci s organizací AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství a vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Kontakt: REINTEGRA, Chářovská 54, Krnov. Tel: , Pokud Vás zaujal program, který probíhá v chráněných dílnách a rádi byste se osobně dozvěděli více, kontaktujte telefonicky paní Bohdanu Richterovou. Domluví si s Vámi termín návštěvy a ráda Vám osobně podá bližší informace a zodpoví Vaše dotazy. 55

14 AKLUB nabízí služby dlouhodobě nezaměstnaným AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství je nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování vzdělávacích programů pro dospělé. Již od roku 2000 v Krnově realizujeme motivační a rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané a poskytujeme poradenské služby pro neziskové organizace. Největšími zaměstnavateli na Krnovsku byly donedávna velké textilní závody. Poptávka po textilních výrobcích z důvodu dovozu levného zboží z Asie donutila některé podniky ukončit výrobu a jiné ve velkém propouštět své zaměstnance. Pan Vlček, jako jeden z mnoha, přišel po dvaceti letech o práci v textilní firmě. Žádnou vhodnou práci dlouho nemohl najít. Neměl vhodnou kvalifikaci, neuměl pracovat na počítači, praxi měl pouze v textilním podniku. Právě pro lidi, jako je pan Vlček, vzniklo v Krnově Vzdělávací centrum pro nezaměstnané. V tomto centru se realizují vzdělávací a výcvikové kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané z Krnovska a Bruntálska. Kurzy jsou poskytovány formou denního studia a jsou v nich používány nejmodernější výcvikové metody. Většina vzdělávacích programů je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pro nezaměstnané jsou poskytovány zdarma. Jedná se především o motivační kurz Rozvoj osobních a pracovních dovedností. Cílem kurzu je motivovat účastníky k hledání zaměstnání, pomoci jim při ujasnění jejich silných stránek, zvýšit jejich sebevědomí a přispět k rozvoji jejich dovedností v komunikaci. V rekvalifikačním kurzu Obsluha osobního počítače, se pro změnu účastníci seznámí s operačním systémem Windows XP, naučí se pracovat s programy Microsoft Word a Microsoft Excel. Probíhají tu i další rekvalifikace, jako je např. Jednoduché a podvojné účetnictví a na příští rok se připravují další nové kurzy. Ve Vzdělávacím centru na každého čekají kvalitně vybavené učebny a sympatičtí lektoři. Kurzy probíhají každodenně přímo v Krnově, na Chářovské ulici. Aktuální termíny všem zájemcům sdělíme. Pokud máte zájem dozvědět se další informace o činnosti AKLUBU nebo se blíže informovat o probíhajících kurzech, můžete se obrátit telefonicky na paní Lenku Orgoníkovou ( ) nebo Vzdělávací centrum osobně navštívit. Kontakt: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, Chářovská 54, , Krnov. Tel.: , Chcete zůstat co nejdéle soběstační a nezávislí? V druhé polovině roku 2003 začala Slezská diakonie v Ostravě s realizací systému služeb Tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany. Projekt Tísňová péče Dorkas byl finančně podpořen programem EU Phare Tato podpora aktivního života seniorů, kterou dotují Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Ostrava i jednotliví dárci, může být realizována v celém Moravskoslezském kraji, tedy také v oblasti Bruntálska Krnovska. Hlavním cílem této moderní sociální služby je poskytování nepřetržité a odborné pomoci v krizových situacích prostřednictvím monitorovacího zařízení. Jedinou nutnou podmínkou k využívání této služby je pevná telefonní linka. V případě náhlé krizové situace (úraz, zdravotní kolaps, vloupání) se člověk snadno dovolá pomoci. Aktivací dálkového ovladače velikosti krabičky od zápalek dojde okamžitě k propojení s dispečerskou stanicí. Operátorka (kvalifikovaná zdravotní sestra) podle situace zorganizuje odpovídající pomoc přivolání záchranné služby, policie, hasičů, případně zkontaktuje ošetřujícího lékaře, sousedy nebo příbuzné. 56

15 Naše vize pro rok 2005 a léta následující je poskytování stabilní a spolehlivé služby také v Krnově, Bruntále a okolí. Ta umožní setrvání uživatele v domácím prostředí, zvýší jeho soběstačnost a bezpečnost. Sníží také počty čekatelů na umístění v ústavech sociální péče, propojí sociální služby. Dále usilujeme o lepší informovanost seniorů a osob se zdravotním postižením, což jim napomáhá při prosazování svých zájmů a práv a zároveň vede ke snížení narůstajícího počtu zdravotních, sociálních a kriminálních rizik souvisejících s postavením naší cílové skupiny uživatelů ve společnosti. Jednorázový poplatek za instalaci zařízení v bytě činí 1000,- korun. Měsíční poplatek za pronájem zařízení, jehož skutečná hodnota převyšuje částku korun byl stanoven na výši 100 korun, služby dispečinku uživatele stojí rovněž 100 korun. V případě, že zájemce o službu Tísňové péče Dorkas pobírá nízký důchod, může být jednorázový i měsíční poplatek ve spolupráci se sociálními odbory obecních úřadů snížen. Zájemce o zavedení služby, jehož trápí pocit ohrožení a nejistoty, může kdykoliv kontaktovat pracovníky na dispečerské stanici na telefonním čísle Zde může získat podrobnější informace, případně se zaevidovat do databáze zájemců o služby TP Dorkas. Slezská diakonie, oblast Bruntálska-Krnovska Sdružení ONKO-NIKÉ se významně věnuje prevenci ONKO NIKÉ Krnov je sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu.toto sdružení je jediné svého druhu v regionu bývalého okresu Bruntál a stejně jako základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) je začleněno pod OV SPCCH Opava. Sdružení ONKO NIKÉ Krnov pracuje již pátý rok.v současné době má organizace 57 členek nejen z Krnova a jeho nejbližšího okolí, ale i z Města Albrechtic, Vrbna pod Pradědem, Zlatých Hor a Bruntálu. Činnost sdružení ONKO NIKÉ Krnov je zaměřena na organizaci společných schůzek s výměnou zkušeností týkajících se onkologického onemocnění a jeho prevence. Pořádá odborné přednášky vedoucí ke zvýšení všeobecné informovanosti o nádorovém onemocnění a dalších zdravotních a sociálních problémech s ním spojených. Zaměřuje se na pomoc při řešení různých životních situací svých členek, rady sociální a právní, informace o nových způsobech léčby, lécích a nárocích vůči zdravotním pojišťovnám. ONKO NIKÉ každoročně vydává nejméně dvakrát zpravodaj, kterým informuje své členky o aktuální práci sdružení a připravovaných akcích. Pořádá rehabilitační cvičení a rekondiční ozdravné pobyty. Letos v květnu jsme se zotavovaly v Karlově pod Pradědem v hotelu Kamzík, začátkem října jsme prožily několik dnů v Lázních Luhačovice. Oba ozdravné pobyty byly velmi úspěšné a všechny účastnice byly naprosto spokojené. Sdružení se aktivně účastní na sbírce v rámci Květinového dne, pořádaného Ligou proti rakovině Praha, jejímž je členem. Zároveň je jednou ze zakládajících organizací Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu o.p.s. Praha, která kromě jiného zastupuje české ženy s rakovinou prsu na mezinárodních fórech a v nadnárodních strukturách. Kromě této konkrétní práce pro onkologicky nemocné ženy se velmi aktivně zapojuje do boje proti rakovině prsu hlavně v oblasti prevence. Už třetí rok pořádá sdružení ONKO NIKÉ Krnov v rámci projektu Nikdy není dost brzy besedy pro studentky středních škol a učilišť v rámci celého bývalého okresu Bruntál. Na těch jsou tyto mladé ženy informovány hlavně o nutnosti samovyšetřování prsu, které úzce souvisí s včasným odhalením nemoci a dává velkou naději na úplné vyléčení. Z těchto besed si odnášíme přesvědčení, že tato mladá generace již bude věnovat větší pozornost prevenci tohoto onemocnění. Druhý projekt, který jsme nazvali Nedovolte strachu zvítězit, se obrací k ženám produktivního věku. I pro ně pořádáme besedy a letos jsme jim mohly v rámci celostátního projektu Ženy ženám nabídnout i poukaz na preventivní mamografické či sonografické vyšetření. Tento poukaz byl určen především ženám do 45 let, které ještě nemají zákonný nárok na bezplatné preventivní vyšetření. Tento projekt byl financován kosmetickou firmou Avon, která již několik let podporuje boj proti rakovině prsu. Během těchto našich jarních akcí se besed zúčastnilo celkem 462 žen a dívek z Krnova, Bruntálu, Města Albrechtic i Vrbna pod Pradědem. Rozdáno bylo asi 300 kusů poukazů. Naše preventivní snažení je významně podporováno Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) v Bruntále. Vzhledem k tomu, že podle údajů VZP využívá svých práv na preventivní prohlídky jen 57

16 jedna třetina naší populace je nám jasné, že naše práce ani zdaleka nekončí. sdružení ONKO- NIKÉ, Jarmila Novotná Kontaktní adresa: ONKO NIKÉ Krnov Zámecké nám. 4 (OD PRIOR) Krnov tel.: mobil: Postižení civilizačními chorobami se věnují také sportu Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v ČR, Základní organizace Krnov je občanské sdružení, které má v současné době 130 členů, jež jsou trvale postiženi civilizačními chorobami. Posláním SPCCH je: sdružování zdravotně postižených občanů se zaměřením na postižené civilizačními chorobami, obhajoba práv, potřeb a zájmů zdravotně postižených občanů, organizování sociální rehabilitace a podpora integrace zdravotně postižených občanů, poskytování služeb zdravotně postiženým občanům, organizace a provádění vzdělávacích a jiných aktivit sloužících zájmům zdravotně postižených občanů. Základní organizace Krnov je začleněna pod Okresním výborem SPCCH Opava, protože jsme jediná základní organizace na území okresu Bruntál, ten OV SPCCH nemá. Orgány ZO jsou: členská schůze, výbor ZO a revizní komise. Zajišťujeme rekondiční pobyty pro kardiaky, respiriky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou a tělesně postižené. Poskytujeme specifické a sociálně právní poradenství, bezúročné půjčky členům SPCCH, zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Činnost ZO SPCCH Krnov Výbor se schází pravidelně jedenkrát měsíčně a členské schůze jsou dvě za rok. Pro naše členy pravidelně v měsíci dubnu uskutečňujeme školení pro řidiče se zaměřením na zopakování pravidel silničního provozu a také s novinkami v této oblasti, doplněné promítáním filmu o nehodovosti. V měsíci červnu letošního roku jsme zajistili setkání funkcionářů a členů OV SPCCH Opava včetně našich členů u příležitosti Dne zdravotně postižených. Součástí bohatého programu byl varhanní koncert v koncertní síni Sv. Ducha, procházka městem, návštěva Cvilína a exkurze do Krnovských opraven a strojíren. Na závěr setkání se v sále KOS uskutečnila zábava. Účelem setkání byla výměna zkušeností získaných prací s postiženými občany a také prezentace našeho města. ZO Krnov se tento rok zúčastnila také 20. ročníku okresního Dne zdravotně postižených v Osoblaze. Našich 15 členů soutěžilo jak v jednotlivcích, tak v kategorii družstev a dosáhli skvělého umístění, když obsadili první místa v obou kategoriích. Další soutěž, ve které Krnované uspěli, se uskutečnila v Opavě na začátku září. Měla název Něco pro zdraví a Krnov zde zastupovala dvě čtyřčlenná družstva, muži i ženy. V konkurenci 136 soutěžících družstvo mužů ZO Krnov zvítězilo a v jednotlivcích Krnované obsadili první dvě místa. Jen o týden později mohli členové ZO SPCCH soutěžit opět, tentokrát v domácích podmínkách. V chovatelském areálu v Krnově Chomýži uspořádala ZO Krnov Sportovní den, během které bylo uděleno celkem 12 cen, šest pro muže a šest pro ženy. Letošní rekondiční pobyty, kterých se také zúčastnili naši členové, byly dva. Květnový pobyt v hotelu Neptun v Malé Morávce byl určen diabetikům a kardiakům, v září na rekondici do hotelu Luka ve Velkých Karlovicích odjeli respirici, tělesně postižení a vertebro tj. trpící bolestmi zad a pohybového aparátu. K dalším aktivitám ZO SPCCH patří návštěvy členů - jubilantů a dlouhodobě nemocných, kterým předáváme věcné dárky s přáními. Kontaktní adresa: Karel Volný, předseda ZO SPCCH, Albrechtická 196, Krnov. Tel.: , mobil:

17 Centrum pomáhá zdravotně postiženým i jejich rodinám Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké, kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených i informačního a poradenského centra. V neposlední řadě pomáhá zprostředkovat pomoc při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty a vystupuje v roli obhájce práv zdravotně postižených. Poskytované služby: Sociálně právní poradenství včetně pomoci při sepisování žádostí a odvolání, doprovodu na úřady, vyřizování v zájmu zdravotně postižených občanů a ochrany jejich práv, pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob. Právní poradna ve spolupráci s externími odborníky. Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek pro různé druhy zdravotního postižení včetně výběru vhodné firmy, prodejny. Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť pro tělesně postižené. Skupinové sociální poradenství a přednášková činnost v rozsáhlé síti organizací zdravotně postižených. Terénní práce pomoc při vyřizování oprávněných požadavků osaměle žijících osob s omezenými pohybovými schopnostmi, které pomoc potřebují, ale samy si ji zajistit nemohou. Zprostředkování odborných konzultací v oblasti životního prostředí zdravotně postižených (stavební úpravy bytů, odstraňování bariér apod.) Informace o ozdravných, relaxačních a rehabilitačních pobytech, kurzech, rehabilitačním plavání a cvičení, měření tlaku krve, glikemie, drobná rehabilitace. Nabídka klubové a sportovní činnosti aktivační činnost v rámci určité skupiny zdravotně postižených. Sídlo Centra pro zdravotně postižené: detašované pracoviště Dukelská 2, Bruntál, středa , čtvrtek (první, druhý a čtvrtý v měsíci) Detašované pracoviště Slezská 1, Klub důchodců, Krnov, pondělí (první a třetí v měsíci) , úterý (druhé a čtvrté v měsíci) Telefon: Kontaktní osoba: Miroslav Palánek Ninive pomáhá handicapovaným lidem najít uplatnění Středisko NINIVE nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka s handicapem na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na otevřeném trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu, pracovním schopnostem a to za rovných platových podmínek. Vznik centra vyšel z potřeby stávajících zařízení sociální péče v regionu. Cílem bylo vyřešit otázku návaznosti péče o občany se zdravotním postižením v oblasti zaměstnávání. Služby centra jsou určeny uživatelům - občanům se ZPS, zejména 59

18 lidem s mentálním, těžším tělesným, smyslovým, psychickým či kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat, ovšem nejsou s to obstát bez jisté podpory v dnešním světě vysokých nároků na vzdělání a pracovní výkon. Kontakt: Zuzana Kmentová, vedoucí střediska, Dvořákův okr. 21, Krnov, tel. + fax: , mobil: Chráněná umělecká dílna poskytuje pracovní rehabilitaci a zaměstnání občanům se ZPS, kteří mají ztíženou možnost, popřípadě se vůbec nemohou uplatnit na běžném trhu práce. Výrobním programem je ruční umělecká tvorba - výroba drobných upomínkových a dekoračních předmětů. Výrobky - malované hedvábí, sklo, tkané a šité výrobky... - si můžete zakoupit v obchůdku, který je situován hned vedle dílničky.veškerý sortiment vyrobený v této dílničce si můžete prohlédnout v katalogu na Kontakt: Sylva Pivoňková, vedoucí UmD, Dvořákův okr. 21, Krnov, tel. + fax: , mobil: , Obchůdek: Nám.Hrdinů 1 (budova školní jídelny, naproti rybárny). Otvírací doba: Po - Pá hod. Program podporovaného zaměstnávání V tomto programu je našim cílem podporovat uživatele v tom, aby si našel a udržel pracovní místo na otevřeném trhu práce dle svého přání, potřeb, možností a schopností za rovných platových podmínek. Podporu zajišťujeme např. asistencí přímo na pracovišti, osobními konzultacemi s uživatelem i jeho zaměstnavatelem, organizováním motivačních pracovních klubů pro uživatele apod.- vše na základě individuálního plánu každého uživatele. I po uzavření pracovní smlouvy zůstáváme nadále v kontaktu s uživatelem i zaměstnavatelem, pomáháme při řešení případných problémů. Kontakt: Ing. Milan Swider, vedoucí programu PPZ, Dvořákův okruh 21, Krnov, tel. + fax: , mobil: , Program pracovních rehabilitací - praxí Cílem programu je pomoci uživateli služeb postupně si vytvořit popřípadě obnovit pracovní návyky a dovednosti. Toto se děje na praxích na pracovních místech otevřeného trhu práce, kde mají uživatelé možnost vyzkoušet si i několik různých pracovních činností. Získané zkušenosti a dovednosti uplatní v zaměstnání. Během školního roku je činný tranzitní program individuálních praxí. Je určen mladým lidem s postižením (žáci zvláštních, speciálních a pomocných škol a klientům zařízení sociální péče), kteří tak získají své první pracovní zkušenosti a následný přechod do života po škole pro ně bude po té snadnější. Cílem tohoto programu je zejména prevence nezaměstnanosti občanů se ZPS. Kontakt: Eva Moletzová, vedoucí programu PPR, Dvořákův okruh 21, Krnov, tel. + fax: , mobil: , Klub s kavárnou - čajovnou je místem, kde najde pracovní uplatnění několik lidí s postižením obsluha kavárny čajovny - a kde se konají výstavy, koncerty, besedy a další kulturní a osvětové akce vše pro širokou veřejnost. Návštěvník zde najde bezbariérové, alternativní a příjemné prostředí k posezení u čaje nebo kávy, které jsou připravovány dle tradičních receptur. Kontakt: Jiří Chrastina, vedoucí kavárny - čajovny, Dvořákův okruh 21, Krnov, tel. + fax: , Otevírací doba: Út - Ne hodin. Naše vize Vzhledem k vysokému počtu zájemců o služby, kteří jsou v současné době evidováni jako čekatelé, plánujeme zvýšit kapacitu centra. K tomu bude potřeba zejména navýšit personál zajišťující služby podporovaného zaměstnávání a v návaznosti na to zajistit dostatečné prostory. Mimo doposud poskytované služby bychom se chtěli více zaměřit na poradenství podnikům a zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají nebo se chystají zaměstnat osoby se změněnou pracovní schopností. V delším výhledu bychom rádi zřídili agenturu podporovaného zaměstnání v městě Bruntále, kde je otázka nezaměstnanosti ještě palčivější. Otázky dalšího rozvoje se samozřejmě odvinou od finančních možností rozpočtu centra Ninive. 60

19 Svaz nabízí odbornou pomoc i naplnění volného času Svaz tělesně postižených v České republice je samostatnou, nezávislou organizací, která pomáhá zajišťovat a hájit specifické zájmy a potřeby svých členů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Je občanským sdružením otevřeným všem bez ohledu na politickou příslušnost nebo vyznání. Při své činnosti se může sdružovat s ostatními občanskými sdruženími zdravotně postižených a jinými organizacemi, pokud cíle a zájmy jsou v souladu se Svazem tělesně postižených. Svoji činnost provádí prostřednictvím dobrovolných funkcionářů, odborníků, jednotlivců a skupin, které se chtějí na činnosti Svazu podílet. Místní organizace Svazu tělesně postižených v Krnově má v současné době přes 80 členů. Členská schůze volí ze svých řad výbor na období čtyř let. Schvaluje roční plány činnosti organizace a její rozpočet. Výbor podává zprávy o plnění úkolů členům dvakrát ročně na členských schůzích. Celou činnost a hospodaření kontroluje revizní komise. Co našim členům nabízíme? - Především informační a poradenskou službu při řešení různých problémů jejich života, na členské schůze zveme odborné pracovníky různých organizací, které zajišťují služby tělesně postiženým. - Účast na rekondicích (ozdravných pobytech), které organizuje Okresní výbor Svazu tělesně postižených (OV STP) v Bruntále. - Účast na sportovních dnech, pokud jsou pořádány OV STP. - Každoročně zájezd na téma Poznáváme kulturní památky. - Využití volného času kurzy různých technik ručních prací. Rádi přivítáme další členy do naší organizace, zvláště vozíčkáře, abychom společně hájili a prosazovali potřeby a zájmy tělesně postižených. Svaz tělesně postižených, Místní organizace v Krnově Adresa: Slezská 1, Krnov Kontaktní osoba: Eva Garguláková, předsedkyně MO STP Telefon: Život v domově: zájezdy, sport i kultura Domov důchodců v Krnově na Rooseveltově ulici číslo 51 byl otevřen v roce 1991 a jeho posláním je komplexní péče o staré občany v souladu s jejich právy a svobodami. Domov důchodců je bezbariérový objekt s kapacitou 140 ubytovacích míst. V zařízení jsou ubytovány ženy, muži i manželské dvojice. Klient domova je zabezpečen po stránce somatické zdravotnickým a ošetřovatelským personálem, po stránce sociální sociálním pracovníkem. Cílem zařízení je udržení soběstačnosti klientů a jejich nezávislosti ve všech oblastech lidských potřeb. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích (54 pokojů), dvoulůžkových pokojích (27 pokojů) a čtyřlůžkových pokojích (8 pokojů). Součástí každého pokoje je sociální zařízení WC a sprcha. V úhradě za pobyt, který platí klient, je zahrnuta celodenní strava, bydlení a poskytované služby, tj. praní prádla, úklid, vaření. Měsíční platby se řídí dle zákonů a v současné době jsou: - jednolůžkový pokoj 6 447,- Kč 61

20 - dvoulůžkový pokoj 5 940,- Kč - čtyřlůžkový pokoj 5 589,- Kč. Domov důchodců má kuchyni i prádelnu, takže veškeré služby zajišťuje pro klienty vlastními silami. V zařízení jsou klientům k dispozici místnosti vybavené televizory, kulturní sál, ve kterém jsou pořádány kulturní akce a jež je také využíván k rehabilitačnímu cvičení. Klienti mají možnost vypůjčování knih, které zajišťuje pracovnice Městské knihovny Krnov, v zařízení se konají nedělní bohoslužby. Pro drobné nákupy je zde otevřen bufet s každodenním provozem, klienti mají možnost využívat služeb kadeřnictví. Do zařízení dochází pravidelně lékař. Areál je obklopen z jedné strany parkem, z druhé zahradou. V parku i v zahradě jsou lavičky, pergoly a v tomto krásném prostředí mohou klienti za příznivého počasí trávit svůj volný čas. Od letošního roku zaměstnává domov důchodců pracovnici, která zajišťuje volnočasové aktivity pro klienty domova. Klienti se každý den scházejí v klubovně a zabývají se ručními pracemi, pravidelně cvičí, plánují vycházky, zájezdy a kulturní akce. Nutno dodat, že nezůstává pouze u plánování, tyto akce se uskutečňují. Od začátku roku byly pro obyvatele uspořádány tři kulturní vystoupení,a uskutečnily se dva dopolední výlety. Vedení domova dává každému zájemci o ubytování v zařízení i jejich rodinným příslušníkům možnost prohlédnout si předem celý provoz domova včetně ubytovací části. Zájemce při návštěvě zařízení obdrží veškeré informace týkající se nástupu do domova, plateb apod. Při osobní návštěvě se obracejte na sociální pracovnici, případně vrchní sestru nebo ředitelku domova. Aby byla zajištěna přítomnost výše jmenovaných pracovníků, je vhodné se předem domluvit na telefonním čísle ředitelka Domova důchodců Krnov Ing. Marta Havlíková Charita Krnov poskytuje řadu sociálních služeb Jedním z poskytovatelů sociálních služeb v Krnově je také Charita Krnov. Sociálními službami se rozumí souhrn činností poskytující osobám, které pro stáří, nemoc nebo těžké zdravotní postižení potřebují pomoc jinou osobou, pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Charitní pečovatelská služba Charita Krnov poskytuje terénní služby přímo v domácnostech potřebných občanů. Tato charitní pečovatelská služba zahrnuje služby nezdravotnického charakteru, např. rozvoz obědů, podávání obědů, nákupy, různé pochůzky, hygienickou péči, běžný úklid, praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři nebo na vycházky, vyřizování úředních záležitostí apod. Na tyto klient částečně přispívá, ostatní náklady jsou hrazeny jednak z příspěvku města Krnova, dále z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, sponzorských darů a nemalou měrou ze sbírek pořádaných Charitou Krnov. Sociální služby jsou poskytovány šesti pečovatelkami a jedním řidičem na základě požadavků a uzavřené písemné smlouvy s klientem nebo jeho rodinným příslušníkem po poradě a schválení ošetřujícím lékařem. Charitní pečovatelská služba je součástí střediska CHOPS Charity Krnov, které zahrnuje komplexní péči zejména o seniory a zdravotně postižené občany, provádí jak služby nezdravotnického charakteru, tak i služby odborné zdravotnické péče jako je aplikace inzulínu a jiných injekcí, převazy defektů, měření tlaku, odběru krve, proplachy močových cévek, ošetření kolostomií, rehabilitační ošetřování, péče o ležícího pacienta apod.ošetřování klientů ve vlastním domácím prostředí působí blahodárně na psychiku nemocného a pomáhá výrazně ke zlepšení zdravotního stavu. Tato charitní pečovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská služba je poskytována deseti zdravotními sestrami na základě požadavků ošetřujících lékařů a potvrzení příslušné dokumentace. Středisko CHOPS vede vrchní sestra, která podléhá metodickému vedení hlavní sestry Diecézní charity ostravsko-opavské. O péči charitního střediska CHOPS mohou případní zájemci z řad potřebných občanů požádat svéhgo ošetřujícího lékaře nebo přímo na středisku CHOPS Charity Krnov na Hlubčické č.3 v Krnově. Kontakt: ředitelka Charity Krnov Silvia Mičková, tel./fax: , nebo vrchní sestra CHOPS Dagmar Rybníčková, tel.: , 62

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více