Potravináøské aktuality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality"

Transkript

1 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová je lépe známá jako vita- min C. Doporuèovaný denní pøíjem vitaminu C pro dospìlé je stanoven na 60 mg. Výživa Potravináøské aktuality Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 90 Kè, celoroèní pøedplatné 990 Kè ISSN X Bìhem skladování a tepelného opracování se kyselina L-askorbová snadno mìní na kyselinu L-dehydroaskorbovou. Biologická aktivita kyseliny L-dehydroaskorbové se døíve, kdy nebyla k dispozici specifická metoda stanovení askorbové kyseliny, považovala za ekvivalentní biologické aktivitì kyseliny askorbové. Výživová aktivita dehydroaskorobové kyseliny jakožto vitaminu C se dosud moderními analytickými metodami nestanovovala. V Japonsku se proto zamìøili na sledování výživové aktivity orálnì aplikované dehydroaskorobové kyseliny. Stanovení se provádìla pomocí specifické a citlivé metody, kterou vyvinuli v Japonsku. Ukázalo se, že úèinnost dehydroaskorbové kyseliny èiní témìø 10 % úèinnosti askorbové kyseliny (vztaženo na mol). Na základì tohoto zjištìní se japonští vìdci domnívají, že je nezbytné pøehodnotit nutrièní potøebu vitaminu C, a to z hlediska obsahu kyseliny askorbové a dehydroaskorbové v potravinách. J. Agric. Food Chem., 50,, 2002, è. 1, s (kv) Strava a riziko rakoviny tlustého støeva Rakovina tlustého støeva je v západních zemích druhou nejèas- tìjší pøíèinou úmrtí na rakovinu, a to jak u mu- žù, tak i u žen. K uvedenému typu rakoviny dochází v dùsledku mutací v genech regulujících pøemìnu bunìk v epitelu tlustého støeva (dìlení bunìk a odumírání bunìk). Výskyt tohoto multifaktoriálního onemocnìní souvisejícího se stárnutím závisí na vnìjších rizikových faktorech, jako je zejména strava. Epidemiologické studie naznaèují, že riziko je spojeno s vysokou konzumací èerveného masa a nízkým pøíjmem rostlinné stravy. Experimentálnì se zjistilo, že vápník toto riziko snižuje. Pøedpokládá se proto, že neabsorbované dietetické faktory jako vápník a hem * z èerveného masa mohou pøedstavovat faktory, které modulují riziko. Zmìnou luminální cytotoxicity v tlustém støevu mohou tyto nutrièní faktory pøímo modulovat pøemìnu bunìk, která ovlivòuje vnitøní mutace, a tak riziko rakoviny. Ve Støedisku pro potravináøské vìdy ve Wageningenu (WCFS), Nizozemí studovali úèinek dietetického hemu na zvýšení cytotoxicity a odumírání bunìk tlustého støeva u krys a lidí a dále, zda existuje nìjaký dùkaz pro to, že škodlivé úèinky hemu lze inhibovat dietetickým vápníkem a zeleninou. Zjistilo se, že dietetický hem zvyšoval vyluèování kationtu, cytotoxicitu v tlustém støevu a dìlení bunìk epitelu bez ohledu na množství tuku ve * hem je derivát porfyrinu vázející železo; je nezbytnou souèástí mnoha proteinù, zejména hemoglobinu, myoglobinu a cytochromu; dává krvi její charakteristickou èervenou barvu. 1

2 stravì. Studie ukázaly, že mukóza tlustého støeva byla vystavena vysoké koncentraci luminálních dráždidel pouze tehdy, když krysy konzumovaly vyšší množství hemu než se bìžnì vyskytuje ve stravì lidí. Sledoval se také vliv nízkých dávek hemu na mukózu tlustého støeva krys. Mezi pøíjmem dietetického hemu a cytotoxicitou v tlustém støevu existoval vztah dávka odezva. To naznaèuje, že pøi vyšším pøíjmu hemu byla mukóza vystavována vysokému množství dráždidel z lumenu, což zvýšilo dìlení bunìk v mukóze tlustého støeva. Množství zkonzumovaného hemu, pøi kterém byl tento úèinek pozorován, bylo srovnatelné s dávkami ve stravì èlovìka. Vliv dietetického hemu, který závisí na koncentraci, tak mùže alespoò z èásti vysvìtlovat epidemilogické spojení mezi vysokým pøíjmem èerveného masa a rizikem rakoviny. (kv) Modulace støevních infekcí stravou Výskyt gastrointestinál- ních infekcí je vysoký a pøedpokládá pokládá se, že do- konce i v rozvinutých spoleè-nostech postihuje roènì asi 10 % populace. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje rezistence bakteriálních patogenù na antibiotika, zamìøuje se vý- zkum spíše na primární prevenci než na léèení. Výživa První nespecifickou obranou organismu proti patogenùm z potravin jsou trávicí tekutiny, napø. žaludeèní kyselina, žluè a mucin a pùvodní (domorodá) støevní mikroflóra. Tyto primární obrany v gastrointestinálním traktu lze posílit specifickými nutrièními faktory. Zjistilo se napø., že dietetický vápník významnì inhibuje pøežití a kolonizaci patogenu (salmonely) ve støevech krys. Na modelu zvíøat se ukázalo, že inhibuje translokaci (invazi = proniknutí) salmonely. Dietetický vápník Ve Støedisku pro potravináøské vìdy ve Wageningenu (WCFS) se studuje, zda ochranné úèinky vápníku zjištìné u krys lze také aplikovat na èlovìka. Dále zde studují u zvíøat i u lidí potenciální ochranné úèinky fermentovaných potravin a nestravitelných sacharidù. Protože mnoho bakteriálních patogenù je citlivých na organické kyseliny in vitro, konzumace fermentovaných potravin obsahujících tyto kyseliny by mohla usmrcovat patogeny z potravin v horní èásti gastrointestinálního traktu a tak inhibovat infekci. Ochrana proti støevním infekcím mùže být také poskytována in vivo tvorbou baktericidních kyselin z nestravitelných sacharidù stravy endogenní mikroflórou v tlustém støevu. Vliv stravy na støevní infekce u lidí lze studovat pomocí orální aplikace živého, ale oslabeného patogenního kmene, napø. vakcíny. To, jak je vakcína citlivá vùèi sledovanému dietetickému úèinku, se musí nejprve studovat u zvíøat. Pro tento úèel byla vybrána vakcína enterotoxigenní Escherichia coli (zpùsobuje prùjem), nebo již byla u lidí použita. Testy na pokusných zvíøatech ukázaly, že živé bakterie lze zjistit ve výkalech až osm dnù po aplikaci vakcíny. Následné testy ukázaly, že dietetický vápník inhiboval usídlení bakterií ve støevech u krys podobnì jako pøi ochranì pøed infekcí salmonely. To vede k pøedpokladu, že dietetický vápník má obecný ochranný úèinek proti gramnegativním enteropatogenùm. Tyto výsledky rovnìž ukazují, že živá vakcína je vhodný modelový patogen pro studování ochranných úèinkù vápníku u lidí. Nestravitelné sacharidy Ve WCFS provedli studie, které mìly zjistit, zda nestravitelné sacharidy pùsobí ochrannì na organismus. Výsledky ukázaly, že rùst støevních laktobacilù byl stimulován v následujícím poøadí: laktulóza, fruktooligosacharidy, rezistentní škrob, pšenièná vláknina a celulóza. Prebiotický úèinek je odrazem rùzné fermentovatelnosti tìchto sacharidù. Uvedené nestravitelné sacharidy však mìly rozdílný vliv na odolnost vùèi infekci salmonely. Pšenièná vláknina a rezistentní škrob 2

3 Výživa Burské oøíšky z hlediska výživy tøi typy pyramidy Podle dochovaných záznamù se podzemnice zaèala prvnì pìstovat v Již- ní Americe (Bolívii) pøed nìkolika tisíci lety.. Dnes se pìstuje v mnoha ze- mích, pøièemž hlavními exportéry burských oøíš- kù jsou Argentina, Èína a USA. neovlivòovaly rezistenci, fruktooligosacharidy a laktulóza inhibovaly pøežití a usídlení tohoto patogenu v gastrointestinálním traktu. Tyto dva sacharidy však znaènì stimulovaly translokaci (pøemístìní) salmonely, a tak zhoršení infekce. Tento nepøíznivý úèinek je pravdìpodobnì zpùsoben ztenèením epiteliální bariéry. Z uvedeného vyplývá, že prebiotický úèinek nestravitelných sacharidù nevede pouze ke zvýšení rezistence ke støevním infekcím. (kv) Tyto zemì v roce 1998 dodaly na exportní trh celkem 150 tisíc t podzemnice. K dùležitým producentùm patøí také nìkteré africké státy, dále Indie a Vietnam. EU importuje asi 44 % celkové svìtové produkce. Burský oøíšek nepatøí mezi oøechy, nýbrž je produktem jednoleté rostliny patøící mezi luštìniny. Plody produkuje pod zemí. Stejnì jako ostatní leguminózy, napø. hrách, fazole, vojtìška aj., koøeny rostliny vytváøejí hlízy, které obsahují bakterie fixující dusík, což vede k tomu, že všichni zástupci této èeledi jsou velmi dobrým zdrojem bílkovin (burské oøíšky obsahují více než 25 % bílkovin). Ministerstvo zemìdìlství USA (USDA) vydalo doporuèení, jaké by mìlo být složení každodenní stravy. Pro jednotlivé kategorie potravin se uvádí doporuèovaný denní poèet porcí v tzv. pyramidì (obr. 1). 2 3 porce Používat omezenì 2 3 porce TUKY, OLEJE A SLADKOSTI MLÉKO, JOGURT, SÝR MASO, DRÙBEŽ, RYBY, SUŠENÉ BOBY, VEJCE, OØECHY ZELENINA 3 5 porcí OVOCE 2 4 porce CHLÉB, CEREÁLIE, RÝŽE, TÌSTOVINY 6 11 porcí 1. Pyramida USDA Pyramida støedomoøské stravy (obr. 2) klade dùraz na celkový model stravování a jednotlivé skupiny potravin dìlí podle frekvence konzumace, tj. nìkolikrát za mìsíc nebo nìkolikrát za týden èi den. Pokud se porovnávají tyto dvì pyramidy, pyramida støedomoøské stravy klade dùraz na potraviny rostlinného pùvodu bohaté na bílkoviny, napø. oøechy, semena a boby, zatímco americká pyramida upøednostòuje porce masa, drùbeže a moøských produktù. V r na tøetím mezinárodním kongresu o vegetariánské stravì, byla uveøejnìna tøetí pyramida vegetariánské stravy. Na rozdíl od pøedcházejících dvou pyramid je dùraz kladen zcela na potraviny rostlinného pùvodu (obr. 3). 3

4 Libové èervené maso Sladkosti Drùbež a vejce Ryby Nìkolikrát mìsíènì Nìkolikrát týdnì Olivový olej a olivy Sýr, jogurt a ostatní mléèné výrobky Boby, luštìniny a oøechy Dennì Ovoce Zelenina Výživa Chléb a zrniny, napø. tìstoviny, rýže, kuskus 1), polenta 2) a bulgur 2. Pyramida støedomoøské stravy 1) severoafrický pokrm z pšenièné nebo kukuøièné krupice, èasto s pøímìsí masa a zeleniny 2) kukuøièná kaše Z výše uvedených pyramid vyplývá vysoká výživová hodnota oøechù a luštìnin. Tuto hodnotu znali již velmi dávno naši pøedkové. Svìtová zdravotnická organizace (WHO) v r doporuèila, aby se dennì konzumovalo 400 g ovoce a zeleniny (vèetnì brambor a ostatních hlíz), z toho by luštìniny, oøechy a semena mìly tvoøit 30 g/den. Burské oøíšky jsou sice bohaté na tuky, avšak 75 % pøedstavují mono- a polynenasycené tuky, které pomáhají snižovat hladiny cholesterolu. Kromì toho burské oøíšky obsahují vitamin E (antioxidant) a rùzné vitaminy skupiny B. Z minerálních látek obsa- Sladkosti Mléèné výrobky Vejce Volitelnì Rostlinné oleje Oøechy a semena Ovoce Zelenina Dennì Celá zrna Luštìniny 3. Vegetariánská pyramida 4

5 Makrobiotická strava a rakovina velká pyramida života V souvislosti s rakovi- nou patøí makrobiotická strava v souèasné dobì v USA k nejpopulárnìjším alternativním pøístu- pùm. hují mìï, fosfor, selen, zinek a draslík. Jako rostlinný zdroj mají burské oøíšky vysoký obsah vlákniny, rozpustné i nerozpustné, která hraje dùležitou úlohu v trávení. The European Food and Drink Review eview,, Winter 2000, s (kv) Zájem o makrobiotiku vzrostl v dùsledku toho, že chybí úèinná konvenèní léèba pro øadu hlavních typù rakoviny a také proto, že byly zveøejnìny nìkteré zprávy o uzdravení pacientù s rakovinou, kteøí konzumovali makrobiotikou stavu. K posílení úlohy makrobiotiky pøispìla rovnìž skuteènost, že se prokázalo, že nìkteré složky makrobiotické stravy pùsobí preventivnì a chrání organismus pøed vývojem rakoviny. Úloha makrobiotické stravy v prevenci rakoviny a její léèbì nebyla dosud dostateènì provìøena. Existují však studie, které naznaèují, že ženy konzumující makrobiotickou stravu mají odlišný metabolismus estrogenù (nižší hladiny estradiolu v plazmì) a na rozdíl od žen s rakovinou prsu více vyluèují metabolity fytoestrogenù moèí (u žen s rakovinou prsu bylo zjištìno nejnižší vyluèování tìchto metabolitù). Tato zjištìní vedou proto k názoru, že jsou ménì vystavovány rizikùm tìch typù rakoviny, které souvisejí s hormony. Kromì toho øada potravin a skupin potravin, které se doporuèují v makrobiotické stravì, se dává do souvislosti se snižováním rizika rakoviny. Pøíjem potravin spojovaných Mìsíènì (pøíle itostnì) Týdnì (pøíle itostnì) Dennì Èervené maso Vejce a drùbež Mléèné výrobky Sladkosti: pøedevším na bázi zrnin a ovoce Semena Oøechy Ryby a moøské plody: pøedevším bílé rybí maso Ovoce: pøedevším pìstované místnì a v sezónì Rostlinný olej Koøení a koøenící pøípravky: napø. moøská sùl, miso, sójová omáèka Boby a výrobky z bobù: Moøské rostlinné 5 10 % hmotnosti denní stravy produkty: rùzné druhy Patøí sem: adukis, èoèka, v malých objemech (nori, cizrna, tofu, tempeh, natto aj. wakame, kombu, hiziki aj.) Zelenina % hmotnosti denní stravy Konzervovaná Vyváženost zelené listové, kulaté a koøenové zelenina: zeleniny. rùzné druhy v malém Hlavní porce je vaøená, minoritní je ve formì množství salátu nebo syrová. Celá zrna % Celá hmotnosti zrna: denní stravy Hlavní porci tvoøí: hnìdá rýže, % hmotnosti proso, jeèmen, denní celozrnná stravy pšenice, oves a jiná Hlavní porci tvoøí: hnìdá rý e, celá proso, zrna, napø. jeèmen, kukuøice, celozrnná pohanka pšenice, oves a jiná celá zrna, Minoritní porci tvoøí: nudle, tìstoviny, napø. kukuøice, chléb a pohanka jiné výrobky na bázi cereální mouky Minoritní porci tvoøí: nudle, tìstoviny, chléb a jiné výrobky na bázi cereální mouky 1. Velká pyramida života (makrobiotická) 5

6 Výživa Vliv pomìru u sacharidù a tukù ve stravì na ukládání tuku v organismu Obèasný nadmìrný pøísun energie ve formì sacharidické stravy se v or- ganismu kompenzuje, aniž by došlo k podstat- nému zvýšení hmotnosti. To o však platí jen po nìkolik dní. Poté se možnos- ti organismu vyèerpají a zvyšuje se vytváøení tu- kových zásob. se zvýšením rizika rakoviny je v makrobiotické stravì minimalizován. Na základì tohoto lze pøedpokládat, že makrobiotická strava mùže pøinést podstatné snížení rizika rakoviny ve srovnání se standardním americkým modelem stravy. V souèasné dobì neexistují oprávnìná vìdecká doporuèení pro konzumaci makrobiotik v souvislosti s rakovinou. To, že neexistují studie, které by pøímo vyšetøovaly vliv makrobiotik na prevenci a léèbu rakoviny, však nelze považovat za dùkaz, že neexistuje prospìšný úèinek makrobiotik. Øada nepøímých dùkazù ukazuje na jejich prospìch. Na obr. 1 je znázornìna velká pyramida života makrobiotický model stravy pro mírné zemìpisné pásmo. Jde o urèité návody, které lze upravit podle klimatu a životního prostøedí, kulturního nebo etnického dìdictví, pohlaví, vìku, úrovnì aktivity, individuálního zájmu o zdraví aj. Potraviny, které se konzumují, by mìly být pøírodní povahy, organicky pìstované, tradiènì nebo pøirozenì opracované. The Journal of Nutrition, 131,, 2001, è. 11S, s. 3056S 3064S (kv) Vysoký pøívod sacharidù a ukládání tuku Základem pro v souèasnosti propagované liberalizované sacharidické formy stravování s nízkým obsahem tukù jsou jednak nìkterá epidemiologická zjištìní, jednak rùzná vyšetøení látkové výmìny. Z mnoha epidemiologických prací vyplynula pozitivní korelace mezi pøíjmem tukù a zvýšeným BMI, zatímco v pøípadì pøíjmu sacharidù byl zjištìn opaèný vztah. Napø. Pudel a Westenhöfer (1992) po vyhodnocení stravovacích protokolù vyplnìných samotnými úèastníky prùzkumu zjistili prùmìrnì nižší BMI u osob s pomìrnì vyšším pøíjmem sacharidù. A naopak, èím menší podíl tvoøily sacharidy ve stravì, tím vyšší byl BMI. Tento poznatek potvrdila i øada dalších studií se skupinami osob s nadváhou. Taková tvrzení provokovala k hledání zdùvodnìní v procesu látkové výmìny. Z prací Achesona a kol. (1982, 1987) je zøejmé, že krátkodobé extrémní pøejídání hraje velmi malou roli v syntéze depotních tukù. Pøi jednorázovém pøíjmu 500 g sacharidù se v následujících 10 hodinách zvýší obsah glykogenu o 346 g, pøièemž souèasnì se maximalizuje oxidace glukózy a klesne oxidace tukù. Za tìchto podmínek nic nesvìdèí pro skuteènost, že by se nadmìrný pøívod energie ukládal ve formì tukù. Konkrétnì u štíhlých i obézních vyšetøovaných osob po jednorázové dávce maltodextrinu 500 g došlo k vytvoøení jen 4 5 g tuku bìhem 14 hodin. Tyto výsledky potvrzují, že extrémní výhradní pøíjem sacharidù je vyrovnán vytvoøením glykogenových zásob a oxidací glukózy. Pøi sedmidenním pøejídání (zvýšení z na kcal/den) spoèívajícím v 86 % energie ze sacharidù a 3 % z tukù se však projevila jednak zvýšená míra oxidace glukózy a uložení 500 g sacharidù jako glykogenu, ale také uložení 150 g tuku/den (Acheson a kol., 1988). Z toho je zøejmé, že tuková bilance organismu se po vícedenním masivním pøívodu sacharidù za hyperkalorických podmínek koneènì zvýší. To potvrzuje i nìkolikatýdenní studie s dávkami 500 g sacharidù dennì (Flap, 1995). Souèasnì s novou tvorbou tukù se za tìchto podmínek témìø úplnì potlaèí oxidace tukù pøijatých ve stravì. Dùsledkem je jejich uložení jako tìlesný tuk. Pøi dalším pokusu byly porovnávány dùsledky nadmìrného pøíjmu (o 50 % energie navíc) sacharidù nebo tukù u skupiny osob 6

7 Výživa s normální i nadmìrnou hmotností. Po 14 dnech nadmìrného pøívodu sacharidù se projevil zajímavý zvýšený obrat energie. Autoøi to svádìjí na zvýšenou termogenezi vyvolanou stravou a na mírné zvýšení tìlesné hmotnosti. Pøesto se do tìlesných zásob celkem uložilo ze sacharidické stravy % nadbyteèné energie, a ze stravy s nadmìrným pøívodem tukù jen nepatrnì více: %. Celkovì to tedy vypadá, že po 14denním pøejídání není mezi obìma skupinami podstatný rozdíl. V nìkterých studiích se sledovalo, jaký význam má složení stravy v pøedcházejících dnech pøed pokusem s nadmìrnou sacharidickou stravou. Pokud se 3 dny pøed vlastním pokusem konzumovala sacharidická strava, spoèíval hlavní kompenzaèní mechanismus v následujících 24 hodinách v maximalizaci oxidace glukózy. Pokud se pøedem konzumovala strava bohatá na tuky, tvoøily se pøedevším zásoby glykogenu. Výsledkem bylo, že k tvorbì nových zásobních tukù došlo pøedevším v pøípadì, že pokusu pøedcházela sacharidická strava: 9 g/den. V druhém pøípadì se ukládalo jen 0,8 g tukù/den. Kompenzaèní možnosti oxidace lipidù jsou v protikladu k regulaènímu mechanismu látkové výmìny sacharidù omezené. Osoby s normální hmotností pokusnì konzumovaly každý ètvrtý den stravu s 25% pøebytkem energie, pøièemž tato strava obsahovala 10, 30 nebo 50 % energie z tukù. Aèkoli mírnì stoupla bazální a postprandiální (po jídle) míra oxidace tukù, došlo pouze v pøípadì stravy s 10 % tukù k vyrovnané tukové bilanci. Pøi vyšším pøísunu energie z tukù docházelo k vìtšímu ukládání zásobních tukù. Mnohé další podobné krátkodobé studie potvrzovaly tyto výsledky. Mnohem problematiètìjší je využívání energetických zdrojù a zásob u osob s nadváhou. Zvýšení pøívodu tukù ve stravì nad 50 % už nevede ke zvýšení oxidace tukù, ale spíše ke snížení oxidace sacharidù, ke snížení spotøeby energie a vìtšímu ukládání tukù. Použití liberální sacharidické stravy v praxi Na základì uvedených vyšetøení lze øíci, že sacharidy pøivedené v nadmìrném množství v prvních dnech se podle pøedcházející výživy témìø výhradnì ukládají jako glykogen, pøíp. jsou pøednostnì využívány jako zdroje energie. Po urèité dobì však dojde na oxidaci lipidù a nakonec na tvorbu zásobních tukù. Protože v bìžných každodenních podmínkách se i v nízkotuèné stravì pøijímají sacharidy a tuky pohromadì, mùže se stát, že se pøi liberálním chování a pozitivní energetické bilanci dosáhne zvýšení hmotnosti v dùsledku neúmyslnì pøijímaného vyššího množství tukù. Tyto výsledky však nejsou v souladu s mnoha vìdeckými publikacemi, podle nichž se v prvních mìsících nízkotuèné stravy s libovolným množstvím sacharidù dosáhne mírného snížení hmotnosti. Dlouhodobì (po 1 2 letech) je však dosaženo prùmìrného snížení hmotnosti jen o 0,8 2,6 kg. To je v souladu s novou meta-analýzou. Tam se podle výsledkù 16 studií s celkem úèastníky a dobou trvání mezi 2 a 12 mìsíci dosáhlo prùmìrnì snížení hmotnosti o 3,2 kg. V 11 z tìchto šetøení však snížení hmotnosti nebylo hlavním motivem sníženého pøíjmu energie, a proto podle autorù zøejmì nepøispìlo k pozorovanému efektu. Zøetelný rozpor mezi experimentálními výsledky v laboratorních podmínkách a dietními intervencemi se ukáže, když se vezme v úvahu objem stravy bohaté na tuky a objem stravy bohaté na sacharidy. Protože sytivost sacharidických potravin je v porovnání s tuènými výraznì lepší, je snížení hmotnosti pozorované pøi liberálním sacharidickém stravování dùsledkem snížení pøijí- 7

8 Výživa Dìti, které jedí ovesné pokrmy my,, lépe prospívají ve škole Na 31. výroèním zasedání Spoleènosti pro neuro- logii v San Diegu byly publikovány výsledky nej- novìjšího výzkumu prová- dìného americkou Tuf ufts University a sponzorova- ného spoleèností Quaker Oats, Chicago, týkajícího se úèinkù konzumace ovesných vloèek na po- znávací schopnosti dìtí. mané energie z dùvodu rychlejšího pocitu sytosti. Nakonec vždy dojde na první zásadu termodynamiky: o zvyšování nebo snižování hmotnosti rozhoduje pozitivní nebo negativní energetická bilance. Snížení hmotnosti o 1 3 kg nemùže osoby s nadmìrnou hmotností motivovat. Liberalizovaná sacharidická strava se sníženým obsahem tukù se zdá být spíše vhodná k udržování,než ke snižování hmotnosti. Tìlesná aktivita jako prùvodní jev k liberalizované sacharidické stravì Nedostatkem tìlesné aktivity se odùvodòuje tzv. americký paradox: Když v USA klesl pøísun energie v dùsledku snížení podílu tuku z 41 % na 36,6 %, i nadále stoupal výskyt obézních osob. Podobné se ukázalo i ve Velké Británii. Významné rozdíly ve spotøebì energie pøi nesportovních aktivitách jsou dùvodem k tomu, že nìkteré osoby mají i pøi pøejídání nižší sklon k pøibírání. Dalším, ale jen zøídka uvádìným faktorem je míra glykogenových zásob související se svalovou hmotou. Je zøejmé, že svalovec atlet s hmotností 100 kg efektivnìji kompenzuje nadmìrný pøívod sacharidù než nesportovní žena s hmotností 50 kg. Sportem se nejen zvyšuje celková spotøeba energie, ale rozšiøuje se i kapacita pro glykogenové zásoby. Šetøení prokázalo zvýšenou pøemìnu živin v prvních hodinách po podání sacharidické stravy u trénovaných žen oproti netrénovaným. Pøitom u sportovkyò nebyla zjištìna zvýšená klidová spotøeba energie. Další pøedností sportovních aktivit je pozitivní zvýšení míry termogeneze vyvolané stravou. Nepatrnì pozitivní energetická bilance bìhem øady let nevede ke zøetelným zmìnám hmotnosti. Již po krátké dobì se totiž trochu zvýší tìlesná hmotnost (hlavnì hmota tukù a nepatrnì netuková hmota), èímž se zvýší potøeba energie a tím se energetická bilance vyrovná. Zvýšení hmotnosti tedy mùže být interpretováno jako pokus organismu o vyrovnání energetické rovnováhy. Pokud však opakovanì dochází k nadmìrnému pøíjmu energie v dùsledku tuèné stravy, dojde k dlouhodobému pøibrání. Pro prevenci pøed nadváhou je proto zapotøebí trénink, pøi kterém se vytvoøí svalovina. Tím se dá podstatnì zvýšit klidová spotøeba energie, která èiní celkové spotøeby. Výluènì posilováním lze klidovou spotøebu zvýšit o 500 kj (115 kcal) i více, ale pro udržování hmotnosti je tøeba kombinovat posilování s vytrvalostním sportem, pøi nìmž se zvýší celková spotøeba energie, sníží množství tuku a zvýší aktivita sympatiku. Ernährung, 26,, 2002, è. 1, s (sk) V rámci studie byl zjiš ován, poprvé v USA, vliv konzumace dvou rùzných typù snídanì ovesné vloèky za studena, resp. tepelnì upravené v porovnání s denním stravovacím režimem bez snídanì. Obecnì bylo konstatováno, že dìti, které snídají tepelnì upravené ovesné vloèky mají ve všech ohledech lepší pamì. Rùznorodost snídanì konzumované dìtmi mùže mít vliv na øadu schopností. Více než dvì tøetiny dìtí, které snídaly tepelnì upravené ovesné vloèky vykazovaly lepší prostorovou pamì v porovnání s dìtmi, které vùbec nesnídaly. Ze skupiny, která konzumovala RTE-cereálie za studena, se lepší pamì projevila pouze u poloviny sledovaných dìtí. Výzkum umožnil dokonalejší poznání pozitivního pùsobení výživy na schopnost dìtí se uèit. Poznatky jsou dùležité pøedevším pro rodièe, kteøí by je mìli mít na pamìti pøi rozhodování, jakou snídani dítìti pøed odchodem do školy pøipravit. Souèástí tøítýdenní studie bylo sledování zpùsobu uèení 8

9 Výživa Antioxidanty v brokolici dlouhodobì chrání proti øadì nemocí Nové výzkumy provádìné na Univerzitì Johna Hop- kinse prokázaly,, že slož- ky s protikancerogenní aktivitou obsažené v brokolici mohou chránit proti mnohem širšímu spekt- ru onemocnìní, než se dosud pøedpokládalo. (memorování) tøiceti dìtí ve vìku od 9 do 11 let z okolí Bostonu. Dìti støídavì dostávaly snídani sestávající z teplého, instantního ovesného pokrmu, resp. RTE-cereálií bez tepelné úpravy, resp. byly bez snídanì. Hodinu po snídani zaèaly dìti s provádìním testù, které dokonèily bìhem další hodiny. Dìti, které snídaly ovesný pokrm vypracovaly v porovnání se zbývajícími dvìma skupinami o 5 12 % lépe test na prostorovou pamì, která je velmi dùležitá pro uèení matematiky a zemìpisu. Pøesnìji kupø. zaznamenaly jména a polohu zemí na slepé mapì. Za základní atributy zvyšování prostorové pøedstavivosti/pamìti u dìtí byly oznaèeny vysoký obsah vlákniny a proteinu celozrnných ovesných pokrmù. Tyto komponenty napomáhají pøi zpomalení trávení a podporují pomalejší a prolongované uvolòování glukózy do krevního systému. Tím se zvyšuje zásobování mozku konstantním pøísunem glukózy a dochází i ke zlepšení kognitivních schopností. Snídanì je pro dìti ve vìku od 9 do 11 let velmi dùležitá, protože v tomto období, které je životnì dùležité pro další mentální a fyzický vývoj dítìte, dochází k rozvoji komplexu uèebních schopností. Jestliže má dítì v tomto období problémy se psaním nebo poèítáním, mohou se tyto obtíže projevovat v dalších letech jako handicap, jestliže již ale jednou tyto základní schopnosti získá, mùže na nich pozdìji stavìt. Proto je složení snídanì velmi závažnou otázkou. Milling & Baking News, 80,, 2001, è. 40, s. 32 (kop) Ve zprávì zveøejnìné v posledním sborníku americké Národní akademie vìd se konstatuje, že látka zvaná sulforafan pomáhá buòkám, aby se samy bránily po øadu dní proti vysoce reaktivním a toxickým molekulám oxidantù. Výzkum sulforafanu byl pùvodnì zamìøen na rakovinu, ale nyní je více než zøejmé, že má velký význam i pro další choroby, protože zabraòuje oxidativnímu poškození. Poznatek, že urèité látky ze stravy mohou poskytovat úèinnou, chemicky rùznorodou a dlouhodobou ochranu proti oxidativnímu stresu mají velký význam pøedevším pro osoby s retinálním onemocnìním. Na rozdíl od standardních antioxidantù, které pùsobí bezprostøednì na úrovni molekulových ekvivalentù, pùsobí sulforafan nepøímo. Oxidanty, dokud nejsou neutralizovány, poškozují DNA a usmrcují buòky, což v koneèné fázi vede ke vzniku rakoviny, degenerace sítnice, ateroskleróze a dalších onemocnìní. Antikancerogenní schopnosti sulforafanu a jeho nepøímý antioxidaèní úèinek jsou dùsledkem jeho schopnosti pøinutit buòky k tvorbì rùznorodé skupiny enzymù nazvaných enzymy II. fáze, které zabraòují vzniku rakoviny tím, že zamezí pøemìnì vybraných chemických látek na kancerogenní. Pøestože pùvodnì nebyly považovány za antioxidanty, bylo prokázáno, že enzymy jsou schopny oxidanty detoxikovat, což zvyšuje jejich hodnotu v prevenci chorob. Studiem øady typù bunìk a oxidantù bylo zjištìno, že sulforafan je bezprostøedním aktérem vyvolání bunìèné odezvy, která chrání buòky pøed oxidanty po dobu dvou až tøí dnù. Vliv stravy na riziko vzniku nejrùznìjších onemocnìní vèetnì rakoviny, diabetu, kardiovaskulárních chorob a mrtvice je již dostateènì prozkoumán, antioxidanty jsou jednou z nejslibnìjších dietetických strategií pro prevenci onemocnìní. Oslepnutí v dùsledku poškození sítnice je dlouho spojováno s úèinky oxidantù. Poslední dùkazy naznaèují, že antioxidanty z potravy mohou zabraòovat nebo snížit poškození retinálních bunìk. V rámci výzkumu byly testovány tøi rùzné typy bunìk, vèetnì rakovinových a retinálních. Jestliže byly buòky pøed pùsobením oxidantu krátce opracovány sulforafanem, zaèaly se všechny bez rozdílu samy bránit proti poškození. Rozsah 9

10 Výživa Nutriènì bohaté cereálie pro zdravé srdce Americký výrobce potra- vin spoleènost Kashi uvedla na trh nový druh cereálií, obohacených výhradnì pøírodními živina- mi, které pùsobí pøíznivì pøedevším na srdce. Regulace hladiny krevního cukru drùbežími výtažky Pracovníci Institutu pro výzkum proteinù pøi uni- verzitì v Osace zjistili, že pravidelnou konzumací potravního doplòku s drù- bežími výtažky,, vyrábìného spoleèností pro potravinové a zdravotní su- plementy Cerebos Pacific, je možno udržet pod kon- trolou hladinu krevního cukru. Èína bude fortifik tifikovat mouku V rámci potírání deficitu železa u èínské populace prosazuje èínská vláda návrh na povinnou forti- fikaci železem veškeré mouky dovážené do zemì. ochrany závisel na množství sulforafanu, typu oxidantu a jeho množství. Sulforafan byl poprvé izolován z brokolice, kde se koncentruje pøedevším v tøídenních výhoncích. Patøí do skupiny látek nazývaných izothiokyanatany. Poznatky týkající se sulforafanu a brokolicových výhonkù jsou pøedmìtem patentu. (kop) Cereálie s vysokým obsahem vlákniny, pojmenované Heart to Heart, jsou obohaceny vitaminy skupiny B, antioxidanty, extraktem ze semínek hroznového vína a extraktem ze zeleného èaje. Vzhledem k tomu, že srdeèní onemocnìní jsou vícefaktorové povahy, bylo pøi vývoji výrobku zohlednìno nejenom snižování cholesterolu, ale i øada dalších aspektù. Výzkumy bylo prokázáno, že jako souèást stravy s nízkým obsahem saturovaných tukù a cholesterolu se pøi snižování rizika srdeèních onemocnìní mùže uplatòovat i rozpustná vláknina z ovesných otrub nebo celozrnných ovesných produktù jako jsou cereálie Heart to Heart. Spoleènost zaruèuje, že jedna porce cereálií Heart to Heart dodává pìt gramù potravní vlákniny, z toho jeden gram rozpustné vlákniny z ovsa, a uhradí 100 % doporuèované denní dávky kyseliny listové, vitaminu B 12, B 6 a E, a 50 % doporuèovaného množství vitaminu C. Bioflavonoidy ze semen hroznového vína a extrakty zeleného èaje pùsobí jako antioxidanty, zatímco polyfenoly (rovnìž i bioflavonoidy) jsou považovány za ochranu proti usazování cholesterolu na stìnách cév, èímž pøíznivì pùsobí na zdraví srdce. (kop) Zpráva, která byla publikována v èasopisu Neuroscience Letters uvádí, že tento pøípravek Brand s Essence of Chicken napomáhá snižování vysoké hladiny krevního cukru (hyperglykemie), která je klíèovým faktorem diabetu mellitus. Úèinky pøípravku na hyperglykemii byly testovány na zvíøatech. Roztok pøípravku byl zkušebnì podáván jedné skupinì krys, zatímco druhá, kontrolní skupina, dostávala vodu z vodovodu. Obìma skupinám byla injekènì vpravována 2-deoxy-D-glukóza (2DG) simulující hyperglykemii. Po sedmi dnech bylo u experimentální skupiny zjištìno snížení 2DG-hyperglykemie. Na základì výsledkù bylo konstatováno, že Brand s Essence of Chicken významnì snižuje hladinu krevní glukózy u krys, a že pøípravek, jehož receptura obsahuje jako integrální èást L-karnosin, mùže regulovat hladinu krevního cukru zvyšováním plazmového inzulinu a redukováním glukagonu (hormon, zvyšující hladinu glukózy v krvi, tvoøený?-buòkami pankreatu v Langerhansových ostrùvcích). Tato zjištìní potvrdila výsledky pøedchozích výzkumù, které prokázaly pøíznivé zdravotní úèinky suplementu Brand s Essence of Chicken. Spoleènost Cerebos Pacific je jedním z prvních výrobcù potravin v Asii, kteøí pøíznivé zdravotní úèinky svých výrobkù dùslednì potvrzují rozsáhlým vìdeckým výzkumem. (kop) Do roku 2005 by podle zámìru mìl být zvýšen obsah železa v konzumované mouce po celé Èínì. Poslední provádìné výzkumy totiž ukázaly, že u øady èínských dìtí je znaèné riziko onemocnìní anemií. V souèasné dobì je obsah mikroživin, obsažených v èínských moukách, z hlediska pokrytí nutrièních potøeb, zcela nedostateèný. To vede k závažným zdravotním problémùm u øady èínských dìtí, a náklady spojené s vymýcením insuficience mikroživin se odhadují na více než 34,7 mld. USD 10

11 Výživa Spoleènost HJ Heinz pøispívá k øešení problému anémie Potravináøská divize spoleènosti HJ Heinz pøichá- zí s návrhem nového øešení problému dìtské anémie. roènì. Mezi choroby, které mohou být zpùsobeny špatnou stravou se øadí vysoký krevní tlak, diabetes, rùzné typy rakoviny a kardiovaskulárních onemocnìní. Z øad èínských odborníkù je poukazováno na to, že v jiných zemích se bìžnì fortifikuje mouka, jedlé oleje a cukr nejrùznìjšími mikroživinami, jako vitaminy, železem, vápníkem, zinkem a kyselinou listovou. Jako pøíklad je uvádìno Japonsko, které zaèalo s fortifikací základních potravin již poèátkem ètyøicátých let minulého století se souèasným prosazováním zdravého životního stylu. Výsledkem tìchto opatøení je mj. i fakt, že japonští muži ve vìku pod 45 let jsou v prùmìru mnohem vyšší než jejich èínské protìjšky. U thajské populace se poté, co se zaèalo s fortifikováním potravin mikroživinami snížilo procento osob trpících malnutricí ze 40 na 10, v Brazílii se v rámci boje proti deficitu železa fortifikuje veškerá pšenièná a kukuøièná mouka minimálnì 4,3 mg železa. Èína po vzoru ostatních zemí zaèala rovnìž s odstraòováním deficitu jodu prostøednictvím jodace soli. Pøedpokládané náklady na uskuteènìní programu fortifikace mouky nebudou nikterak vysoké, odbor-níci odhadují, že 150 kg mouky fortifikované železem, což je množství které zkonzumuje prùmìrný Èíòan za rok, bude pouze o 5,7 jua nù dražší než bìžná mouka. (kop) Výsledky nedávného výzkumu totiž ukázaly, že preparáty Supplefer Sprinkles suplementy vitaminu C a železa, které se mohou velmi jednoduše pøidávat do široké škály potravin, mohou u dìtí snižovat deficit železa. Supplefer Sprinkles obsahují železo a vitamin C zapouzdøené v tenkých sójových obalech, a nemìní chu ani barvu pøíslušné potraviny. Výzkum, jehož výsledky byly publikovány v èasopisu American Journal of Clinical Nutrition, byl provádìn na univerzitì pøi torontské dìtské nemocnici. Bylo sledováno 557 anemických dìtí ve vìku od 6 do 18 mìsícù, které byly rozdìleny do dvou skupin. Po dobu dvou mìsícù dostávala první skupina dennì Supplerfer Sprinkles, zatímco druhé skupinì bylo podáváno železo v kapkách tøikrát za den. Všechny zúèastnìné dìti dostávaly vedle mateøského mléka kojeneckou výživu a na zaèátku experimentu vykazovaly hladinu hemoglobinu v mezích g/l. Koncentrace hemogobinu a sérového ferritinu byla mìøena na konci léèby a porovnávána se základní hladinou, stanovenou na zaèátku experimentu. Silnì anemické dìti (hladina hemoglobinu nižší než 70 g/l) byly z výzkumu vylouèeny. První skupina dìtí dostala sáèek suplementu Sprinkles s kyselinou askorbovou, který se pøidával dìtem jednou dennì do jídla bezprostøednì po uvaøení. Druhá skupina obdržela lahvièku s roztokem síranu železnatého. U obou skupin byly zaznamenány urèité vedlejší úèinky jako diarea, zácpa a celková nevolnost po požití, v zásadì ale byly velice sporadické. Ze skupiny, které byly podávány kapky síranu železnatého byla anémie vyléèena u 58 % dìtí, ve skupinì se suplementem Sprinkles 56 % dìtí. Rozdíl mezi poètem úspìšnì vyléèených dìtí byl statisticky nevýznamný, i když bylo poukázáno na to, že proti podávání kapek protestovalo 74 % dìtí, zatímco konzumaci práškového preparátu v jídle odmítalo pouze 16 %. Provedený klinický experiment byl prvním pøípadem, kdy bylo k léèbì anémie použito mikroenkapsulované železo. Rodièe mají nyní k dispozici alternativu železa v kapkách, které má nepøíjemnou kovovou pøíchu a mùže pùsobit u dìtí bolesti bøicha a tmavnutí zubù. Výroba preparátù Supplefer Sprinkles je relativnì levná, jednotlivé dávky jsou baleny individuálnì a velmi snadno je lze pøipravit na míru podle nutrièních potøeb 11

12 Výživa Lykopen je stále populárnìjší Prokazované potenciální pøíznivé zdravotní úèinky rajèat jsou dùvodem stá- le èastìjšího využívání v nich obsaženého karo- tenoidu lykopenu jako potravináøského barviva a funkèní potravináøské ingredience. Foláty v potravinách V posledních deseti le- tech se zaèala vìnovat zvýšená pozornost vlivu zvýšeného pøíjmu vitami- nù na lidské zdraví, tedy v množstvích vyšších, než jsou dávky nezbytné pro prevenci projevù avi- taminóz. dítìte. Náklady na léèbu prostøednictvím suplementu Supplefer Sprinkles pøedstavují dennì pouze nìkolik centù, pøièemž preparáty mohou vedle železa obsahovat ještì øadu dalších nutrientù, jako vitamin A a D, kyselinu listovou a zinek. Mohou se používat k posypávání nebo vmíchání do rùzných potravin, vèetnì cereálních smìsí, rýže nebo poridže. Konzumace jednoho sáèku, pøedstavujícího jednu porci, dennì je postaèující k úspìšnému zdolání anemie. Preparát byl vyvinut s cílem odstranìní celosvìtového problému anemie u dìtí, projekt je všestrannì podporován spoleèností Heinz. (kop) Analýza trhu provádìná spoleèností Frost & Sullivan ukázala, že v roce 1996 lykopen zaujímal na evropském trhu potravináøských barviv více než 10% podíl, s použitím pøedevším v rajèatových polévkách a omáèkách. V posledních pìti letech zaznamenalo používání lykopenu mírný, ale trvalý, nárùst. Jeden z výzkumù provádìných v posledních letech prokázal pozitivní úèinky podávání suplementu na bázi rajèatového extraktu pacientùm s rakovinou prostaty. Již po dvou týdnech došlo u pacientù ke zmenšení a lokalizaci nádoru. Lykopen má totiž schopnost zabraòovat poškození bunìk, které by jinak vedlo k degenerativním onemocnìním. Skuteènost, že lykopen je u èlovìka v krevní plazmì obsažen ve vìtší koncentraci než kupø. ß-karoten, naznaèuje, že lykopen mùže mít stejnì tak i vìtší dùležitost pro lidský imunitní systém. Nejvìtším výrobcem pøírodního rajèatového extraktu s vysokým obsahem lykopenu, urèeného pro potravinové suplementy a barviva, je spoleènost LycoRed Natural Products Industries v Izraeli. Její výrobek Lyc-O-Mato je zcela pøírodní povahy a vyrábí se pouze z rajèat, která nebyla geneticky modifikována. Spoleènost Hoffmann-La Roche AG vyvinula technologii výroby syntetického lykopenu, který je sice identický s pøírodním, ale dosud nebyl Evropskou unií schválen pro potravináøské využití, vzhledem k tomu, že jsou k dispozici prozatím pouze omezené údaje o toxicitì produktu. Podle souèasných evropských zákonù je pro použití jako potravináøské barvivo schválen pouze pøírodní lykopen z rajèat. (kop) V poslední dobì pøibývá dùkazù o tom, že napøíklad zvýšený pøíjem kyseliny listové (folátu, vitaminu skupiny B) v tìhotenství významnì snižuje riziko vzniku defektù neurální trubice novorozencù. Kyselina listová (spoleènì s vitaminy B 6 a B 12 ) také redukuje koncentrace homocysteinu v plazmì markeru rizika kardiovaskulárních chorob a mrtvice a pravdìpodobnì i projevù stárnutí organismu. Existují rovnìž dùkazy o vztahu této látky ke vzniku rakoviny tlustého støeva a koneèníku. Kyselina listová tedy pøíznivì ovlivòuje zdravotní stav. Nyní jde o to, jak zvýšit její pøíjem v celé populaci zda doporuèovat potraviny bohaté na kyselinu listovou, potravní doplòky, nebo zda obohacovat vybrané potraviny. Stále je nezbytné doøešit mnoho nejasností, napøíklad jaká je biologická využitelnost rùzných forem pøirozenì se vyskytujících folátù, èi jaké jsou možnosti zvýšení jejich obsahu v potravinách. Je potøeba realizovat intervenèní studie a získat pøesné informace o vlivu folátù na prùbìh aterosklerózy a dalších chronických nemocí. Evropská komise na toto téma vypsala tøíletý projekt, který bìží od února roku 2000, a který je zamìøen na následující problematiku: 12

13 Výživa Vývoj nových a zdokonalení existujících výrobních postupù pro pøípravu potravin s vyšším obsahem folátù, které jsou dobøe biologicky využitelné. Rozšíøení poznatkù o biologické využitelnosti rùzných forem pøirozenì se vyskytujících folátù a srovnání se syntetickou kyselinou listovou. Návrh jídelníèku bohatého na potraviny s vysokým obsahem folátù, díky kterému by docházelo ke snižování hladiny homocysteinu v plazmì u celé populace. Ovìøení vlivu folátù na zmírnìní rizikových faktorù a vzniku chronických chorob v rámci klinických studií. Bìhem prvního roku trvání projektu byla získána øada výsledkù. Øešitelé napøíklad zjistili, že jeden z nejèastìji se vyskytujících folátù, 6S-5-metyltetrahydrofolát má o 26 % vyšší biologickou využitelnost než kyselina listová. V souèasné dobì se pracuje na nových in vitro i in vivo modelech pro studium využitelnosti folátù. Tyto modely mají pomoci pøi studiu vlivu typu potraviny a zpùsobu jejího zpracování na biologickou využitelnost folátù. Další informace mùžete získat na adrese: Projekt: QLK (FolateFuncHealth) Koordinátor projektu: Paul Finglas Nutrition & Consumer Science Division, Institute of Food Research Norwich Research Park, Colney, Norwich, NR4 7UA, UK Tel: , fax: (kop) Amerièané jedí více sóji Poèátk oèátkem roku u 2002 zve- øejnila Americká rada pro sóju (USB) výsledky svého roèního šetøení zamì- øeného na stravovací zvyklosti Amerièanù. Klikvy Klikvy jsou bobule, které jsou spojeny se slavností Dne díkuvzdání a Vánoc. Sbírali je již Indiáni severovýchodních Spoje- ných státù a novì pøíchozí osadníci. Výzkum ukázal, že poèet Amerièanù, kteøí mìní své stravovací návyky v dùsledku zájmu o své zdraví a výživu, dramaticky vzrostl na 72 %, pøièemž témìø 90 % se zajímá alespoò do urèité míry o nutrièní obsah konzumovaného jídla. Výzkum rovnìž zaznamenal významné zvýšení vìdomostí spotøebitelù o pozitivním úèinku sóji na zdraví srdce, a to od doby, kdy bylo schváleno FDA (Úøad pro kontrolu potravin a léèiv) tvrzení o pøíznivých úèincích sójového proteinu na snižování hladiny cholesterolu. V roce 2001 bylo, podle vlastních slov, obeznámeno se specifickými zdravotními úèinky stravy se sójou 39 % spotøebitelù. Z toho 42 % vìdìlo, že sója mùže snižovat hladinu cholesterolu a redukovat riziko srdeèních onemocnìní, což je v porovnání s rokem zvýšení o 18 %. Sójové výrobky zná témìø 97 % spotøebitelù, mnozí z nich je již dokonce ochutnali. Pouze ètvrtina jich ale sójové výrobky konzumuje jednou týdnì, nebo i èastìji. Stejnì jako v pøedchozích letech je nejvìtší spotøeba sójového tofu, sójových zeleninových burgerù a sójového mléka. Soyfoods, 13,, 2002, è. 1, s. 2 (kop) Když nahlédneme do sváteèních receptù, zjistíme, že klikva mùže být použita do džemù, peèiva, vaøených nápojù, k masu a drùbeži, do nádivek, závinù, salátù, želatiny, zmrzlin a do dalších potravin. Zajímavé recepty je možno nalézt na stránkách Podle uvedených receptù chutná klikva také dobøe s nìkterými druhy ovoce, jako jsou napø. jahody, jablka, maliny, borùvky, meruòky, tøešnì a hrozny. Dá se rovnìž kombinovat se zázvorem, skoøicí, oøíšky, a rýží. Klikva se dá zaøadit i do moderních receptù. Vyrábí se napøíklad krùtí párky 13

14 Výživa Mango a avokádo Obchody s ovocem a zeleninou nabízí rùzné exo- tické druhy ovoce. Tykve Tykev pochází z genové- ho centra jižního Mexika a severní èásti Støední Ameriky.. S pøíchodem Evropanù na americký kon- tinent se tykve dostaly nejen do Evropy,, ale pozdìji také do severní Ame- riky,, kde se døíve ne- pìstovaly. Jakost Vliv chemického složení brambor na texturu chipsù V Polsk olsku vyšetøovali vliv chemického složení brambor (obsah škrobu, dusíkatých látek, neškrobových polysacharidù a lig- ninu) na texturu chipsù. s klikvou a se sníženým obsahem tuku. Klikva je tak dobrým pøíkladem, jak slavnostní jídlo mùže zároveò splòovat požadavky na zdravý pokrm. Tato rostlina má totiž nìkolik kladných úèinkù na lidské zdraví. Pùsobí blahodárnì na moèové cesty a podle nedávných vìdeckých výzkumù potlaèuje rùst bakterií, které pùsobí vøedy. Omezuje rùst E. coli a bakterií, které podporují vznik paradentózy. Další výzkum také zjistil, že nìkteré látky, které klikva obsahuje, inhibují nádorová onemocnìní u myší, což mùže v budoucnu eventuálnì pøispìt k léèbì tìchto onemocnìní i u lidí. Foodtechnology, 54,, 2001, è. 11, s (lep) Mango patøí mezi nejkvalitnìjší druhy tropického ovoce. Oválný plod s hladkým povrchem se pìstuje v Americe, Africe, Asii a Izraeli a lze ho koupit po celý rok v rùzných variantách a v barvì od zelené pøes žlutou, oranžovou až po èervenou barvu. Konzumuje se mìkké a zralé. Mango je zdrojem β karotenu a vitaminu C. Avokádo pochází ze Støední a Jižní Ameriky. Pìstuje se také v Africe, Španìlsku a Izraeli. Tvarem pøipomíná zavalitìjší zelenou hrušku. Dužnina je svìtlezelená až žlutá a konzumuje se hned po rozkrojení. Ve zralém plodu je mìkká a barva slupky mùže pøecházet ze zelené do tmavofialové barvy. Avokádo se konzumuje na sladký a slaný zpùsob. Mùže se i okoøenit. Po rozkrojení ho pokapeme citronem, aby nezèernalo. Avokádo je zdrojem vitaminu E, draslíku a má vysoký obsah mononenasycených tukù. (lep) Dnes jsou rozšíøené ve všech svìtadílech až k 60 s.š. Tvar plodù se pohybuje od ploše kulovitého pøes kulovitý, protáhlý, hruškovitý až k válcovitému, turbanovitému nebo s rùznými výrùstky. Pokožka plodù mùže být bílá, krémová, žlutá, zelená, šedá nebo oranžovì èervená, jednobarevná nebo rùznì pruhovaná. Dužnina bývá bílá, žlutavá nebo oranžová. Velké plody obsahují až nìkolik set velkých semen, která obsahují 35 až 54 % výborného potravináøského oleje. Hlavním zdrojem využití je dužnina plodù, která má nízkou energetickou hodnotu. Obsahuje jen malé množství vitaminù, cukry a nìkteré minerální látky. Plody se sklízejí buï nedorostlé nebo dorostlé, ale nedozrálé, a využívají se jako zelenina, nebo plnì dorostlé a dozrálé. Semena tykví se s oblibou louskají a jádra za syrova jedí. Obsažený olej na vzduchu velmi pomalu schne a má tedy pøechodné vlastnosti mezi oleji vysychavými a nevysychavými. Mastné kyseliny v oleji jsou zastoupené z 13 % kyselinou palmitovou, z 6 % stearovou, z 37 % olejovou a z 44 % kyselinou linolovou. Èasto se doporuèuje konzumovat tykvová semena jako zdroj zinku. Podstata této rady spoèívá zøejmì v tom, že semena jsou obecnì tím orgánem, v nìmž rostlina zinek nejvíce akumuluje. Pøi svém velkém objemu jsou ovšem tykvová semena velmi bohatým zdrojem zinku. Výživa a potraviny, 2002, è. 1, s. 7 (lep) Analyzovalo se pìt rùzných odrùd brambor: Aster, Karlena, Ania, Saturna a Panda z hlediska barvy, chutì a vùnì a textury chipsù. Z hlediska textury se ukázaly nejvhodnìjší odrùdy Saturna a Panda, nejménì vhodná byla Ania. Textura chipsù závisela na obsahu škrobu v bramborových hlízách, dusíkatých látek a neškrobových polysacharidù. Z neškrobových polysacharidù mìly nejvìtší vliv na texturu chipsù protopektiny. Food Chemistry, 76,, 2002, è. 2, s (kv) 14

15 Porovnání potravin získávaných z ekologického a konvenèního zemìdìlství Zájem spotøebitelù o po- traviny z ekologického zemìdìlství se stále zvy- šuje. Jakost Zázvor zlepšuje køehkost masa Ve e Výzkumném ústavu veterinárním v Indii sledo- vali vliv zázvorového extraktu na køehkost masa nosnic. Zdravé potraviny s novým logem V obchodní síti SR se v tìchto dnech objevily první potravináøské vý- robky oznaèené logem Výživa pro srdce. Zjiš ovalo se proto, zda existují vìdecky podložené rozdíly mezi potravinami z ekologického a konvenèního zemìdìlství, a to z hlediska tøí hlavních ukazatelù: nutrièní hodnoty, senzorické kvality, bezpeènosti. Zjistilo se, že dosud existuje jen málo dobøe vedených studií, které by umožnily reálné porovnání. Kromì obsahu dusiènanù neexistuje pøesvìdèivý dùkaz, že potraviny z ekologického a konvenèního zemìdìlství se liší v obsahu rùzných živin. Dosud se vìnovala malá pozornost zjiš ování vlivu ekologických systémù pìstování na biologickou využitelnost nutrièních faktorù a nenutrièních složek. Budoucí výzkum by se mìl na tuto oblast zamìøit. I když existují zprávy, podle kterých ovoce a zelenina z ekologického pìstování se liší v senzorických ukazatelích od produkce z tradièního hospodaøení, výsledky jsou rozporuplné. Rovnìž další výzkum by mìl objasnit, zda produkty z ekologického hospodaøení se liší od konvenèních z hlediska èerstvosti nebo zralosti. Neexistuje žádný dùkaz, že organické potraviny jsou citlivìjší k mikrobiologické kontaminaci než konvenèní potraviny. Existuje sice pravdìpodobnost, že organicky pìstované potraviny mají nižší obsah reziduí pesticidù, dosud je však velmi málo konkrétních informací o hladinách reziduí pesticidù v tìchto potravinách. Nedávné pøípady kontaminace potravin Escherichia coli, které vedou k vážným onemocnìním a v nìkterých pøípadech ke smrti, vyvolaly diskusi, zda použití mrvy ke hnojení v certifikovaných systémech produkce organických potravin nepøedstavuje vyšší zdravotní riziko pro spotøebitele. Tato otázka se dosud na vìdecké úrovni nestudovala. Agentury provádìjící certifikaci organické produkce obecnì vyžadují, aby se mrva pøed použitím na pole kompostovala. Je tøeba provést studie, které by vyšetøovaly hladiny patogenù, napø. zmínìné Escherichia coli (O 157:H7) v takto získávaných kompostech. Praktiky na farmách používané pøi produkci bio-potravin jsou obecnì dùležité z hlediska snižování rizika kontaminace potravin patogeny. CR in Food Science and Nutrition, 42,, 2002, è. 1, s (kv) Maso bylo pøed nebo po chlazení marinováno po dobu 24 hodin nálevem s obsahem 0, 1, 3 nebo 5 % obj. zázvoru. Marinování zvýšilo hodnotu ph, vlhkost, schopnost zadržet vodu, rozpustnost kolagenu, extrahovatelnost proteinu, prùmìr svalových vláken a snížilo hodnotu zkoušky støihem. Výsledky hodnocení organoleptických vlastností masa byly pøíznivìjší ve vzorcích marinovaných po zchlazení. Nejlepších výsledkù bylo dosaženo pøi aplikaci marinády se 3 % zázvoru. Ukazuje se, že užití zázvorového extraktu pro zvýšení køehkosti masa by mohlo najít uplatnìní na specializovaných trzích v USA a v mnoha oblastech svìta by rozšíøilo využití drùbežího masa. Watt Poultr oultry USA,, 2001, è. 11, s. 52 (Sch) Vybrané produkty splòující kritéria zdravé výživy jsou souèástí mezinárodního projektu kanadského Institutu kardiovaskulárních onemocnìní pøi univerzitì v Ottawì, který v SR koordinuje spoleènost Agrokonzulta, s.r.o., Nitra. Partnery projektu jsou resorty zdravotnictví, školství a zemìdìlství. Hlavním cílem projektu je umožnit spotøebitelùm snadnou orientaci v široké škále na trhu dostupných potravin a zmìnit nesprávné stravovací návyky populace, které jsou jednou z hlavních pøíèin kardiovaskulárních 15

16 Jakost Kofein, katechiny a fenoly identifikované v èaji Pracovníci katedry potravináøských vìd univerzi- ty v Leeds identifikovali celkový množství fenolù, katechinù a kofeinu v èajích, bežnì konzumova- ných ve Velké Británii. Rizika Èokoláda zdrojem salmonely V Nìmecku bylo v období od 15. øíjna do 19. pro- since 2001 hlášeno více než 270 pøípadù onemocnìní patogenním mikro- organismem Salmonella Oranienburg, který patøí mezi vzácný typ salmone- ly. a dalších civilizaèních onemocnìní. Budou pøitom využívány zkušenosti z Kanady, Austrálie a Maïarska, kde se už nìkolik let program úspìšnì rozvíjí. První výrobky, které splnily kritéria stanovená pro zdraví prospìšné potraviny pøihlásily firmy Hydina, a.s., Cífer AC, s.r.o., Ve¾ký Krtíš, Liptovská mliekareò, a.s., Liptovský Mikuláš, Alfa Bio, s.r.o., Banská Bystrica, Nipek, a.s., Nitra, Novofruct, s.r.o., Nové Zámky, Palma-Tumys, a.s., Bratislava, Západoslovenské žriedla, a.s., Santovka a Šivarina, s.r.o., Ivanka pri Nitre. Program Výživa pre srdce je otevøený i pro další výrobce, kteøí splní kritéria atestaèní komise posuzující složení výrobkù z hlediska zdravotní prospìšnosti. Národní kanceláø projektu Výživa pre srdce pøipravuje semináøe pro pøedstavitele potravináøských spoleèností a vzdìlávací a informaèní akce pro širokou veøejnost. Dlouhodobým zámìrem je zaèlenìní principù zdravé výživy do školních osnov a co nejširší uplatnìní zdraví prospìšných potravin ve školních jídelnách. (kop) K analýze byla použita metoda vysokoúèinné kapalinové chromatografie s obrácenými fázemi. Výsledky výzkumu mj. prokázaly, že nejménì celkových fenolù obsahuje japonský zelený èaj, a nejnižší hladinu hlavních katechinù vykazuje vìtšina èerných èajù s výjimkou èajù Darjeeling a Ceylon, což souvisí s odlišným procesem fermentace. Obsah katechinù v èerných èajích se pohybuje v rozmezí 5,6 47,5 mg/g, v zelených èajích je hladina katechinù od 51,5 do 84,3 mg/g, pøièemž hlavním katechinem v èínských a indických èajích je epigallokatechingallát (EGCG). Zjištìný obsah kofeinu v èerných èajích byl mg/g s výjimkou èaje Darjeeling (22 mg/g). Instantní èaje obsahovaly 36,9 až 38,3 mg/g, zelené èaje mg/g a dekofeinované èaje kolem 2,7 mg/g. Podle sdìlení britské Rady pro èaj je èaj konzumovaný v Británii importován pøedevším z Indie a Keni, roèní spotøeba se pohybuje kolem t. Komerèní využití èaje v pøíštích letech závisí z velké èásti na jeho nutraceutických a terapeutických vlastnostech, a proto je zásadní podmínkou znát skuteèné hladiny bioaktivních složek rùzných druhù a znaèek èaje. Èaje použité k šetøení, znaèek PG-Tips, Yorkshire Gold, Ceylon, Darjeeling (èerný èaj) a zelené èaje z Indie, Èíny (Chum Mee) a z Japonska (Bandia), byly nakoupeny v supermarketech, resp. specializovaných prodejnách, v jednoporcových sáècích nebo volnì sypané. Rovnìž byly analyzovány ovocné a instantní èaje a tmavý èínský èaj (Oolong). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 50,, 2002, s (kop) Institut Roberta Kocha, který tvoøí národní referenèní centrum pro salmonelu, uvedl souvislost s konzumací èokolády. Hlášení pøípadù onemocnìní pocházela témìø ze všech spolkových zemí, pøièemž nejvíce pøípadù se vyskytlo v severním Vestfálsku a Dolním Sasku.Od 60.let je ve svìtì stále hlášeno onemocnìní salmonelou v dùsledku konzumace èokoládových výrobkù. Zvláštností pøitom je, že k vyvolání onemocnìní staèí mimoøádnì nízký poèet zárodkù. Tyto nízké dávky, které postaèují k vyvolání infekce, ukazují na to, že salmonely jsou v èokoládì bohaté na tuk velmi dobøe chránìny pøed kyselým prostøedím žaludku. Z velké èásti se dostávají živé do støev, kde dochází k propuknutí infekce. Salmonely mohou v èokoládì pøežívat více let. Nízký obsah vody v èokoládì a ochranné pùsobení tuku ukazuje na velmi vysokou odolnost k teplu. Za pøíèinu kontaminace èokolády se v první øadì považují kakaové boby, ale mohou to být i další pøísady, napø. kokosové oøechy a koøení. 16

17 Rizika Zpráva Evropské komise o dietetickém pøíjmu potravináøských aditiv v Evropské unii Schválení a používání potravináøských aditiv v EU je založeno na rám- cové smìrnici 89/107/ EEC o potravináøských aditivech. Jsou sójové nápoje zdravé nebo škodlivé? Zájem spotøebitelù o sójové mléko se v USA zvý- šil po prohlášení FDA, že 25 g sójové bílkoviny dennì mùže snížit riziko onemocnìní srdce. Opatøením ke snížení nákazy je pražení kakaových bobù, speciální opracování kakaového prášku zásadami a tepelné opracování kakaové hmoty vodní párou. Tato opatøení sice vedou ke snížení rizika onemocnìní salmonelou, ale ne k úplnému usmrcení salmonel. Vzhledem k existujícímu zbytkovému riziku má rozhodující význam pro zajištìní nezávadných výrobkù úplná kontrola kritických bodù výroby zahrnující i mikrobiologická vyšetøování. V Kanadì se vyskytlo v r pøípadù onemocnìní, jehož pøíèinou byla Salmonella Oranienburg, a to po konzumaci ananasového melounu a v USA po konzumaci manga. Salmonella Oranienburg nepatøí mezi10 sérotypù, které se nejèastìji izolují. SE/PD/PD2001/PD01_33.HTM (kv) Na základì této rámcové smìrnice byly pøijaty Radou a Evropským parlamentem tøi specifické smìrnice: 94/35/EC pro sladidla, 94/36/EC pro barviva a 95/2/EC pro aditiva jiná než barviva a sladidla. Pøijetím poslední smìrnice v r byla legislativa týkající se FA v EU zcela harmonizována. Podle smìrnice EP a Rady è. 94/35/EC (èlánek 8), 94/36/EC (èlánek 6) a 95/2/EC (èlánek 7) o potravináøských aditivech se èlenským státùm ukládá zavést monitorovací systém pro sledování spotøeby potravináøských aditiv. Cílem je monitorovat pøíjem potravináøských aditiv, aby se zajistilo, že jejich používání nepøesáhne akceptovatelný denní pøíjem (ADI) stanovený Vìdeckým výborem pro potraviny (SCF). Z tohoto dùvodu èlenské státy diskutovaly v rámci vìdecké spolupráce (scientific co-operation, SCOOP) o metodì sbìru dat tak, aby údaje byly mezi jednotlivými èlenskými státy porovnatelné. Úkol SCOOP byl ukonèen v lednu V srpnu 1999 Komise zaslala èlenským státùm návody, jak mají svá zjištìní sdìlit Komisi. Informace byly obdrženy od tìchto èlenských státù: Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Nìmecko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Španìlsko, Švédsko a Velká Británie. Ostatní èlenské státy nebyly schopny úkol splnit z dùvodu nedostatku prostøedkù. Ze zemí EFTA zaslalo Komisi informaci Norsko. Zpráva popisuje postup monitorování, jak byly výsledky interpretovány a jaký druh informací se získal. Jsou popsány údaje o spotøebì potravin použité pro výpoèet pøíjmu. Výsledky pøíjmu jsou uvedeny v tabulkách zvláš pro dospìlé a zvláš pro dìti. Zpráva rovnìž uvádí závìry s vyhlídkami do budoucna. Uvedená zpráva je prvním pokusem získat pøehled o pøíjmu potravináøských aditiv v EU. Musí se považovat ze velmi hrubý odhad jejich dietetického pøíjmu. Tato studie se bude opakovat a bude vypracována bìhem tøí let nová zpráva. Více informací ze zprávy bude uveøejnìno v Potravináøských aktualitách 2002, è. 4 (kv) Prodej trvanlivého sojového nápoje proto vzrostl proti pøedcházejícímu roku o 100 %, prodej chlazeného o 640 %. V èervenci 2001 byl uveden na trh nový nápoj 8 th Continent Soymilk vyvinutý ve spolupráci firmy General Mills Inc. (Mineapolis) a firmy Du Pont, který údajnì pøedèí jiná chlazená sójová mléka jak chutí, tak i obalem. Je nabízen ve dvou velikostech plastových lahví se šroubovacím uzávìrem v druzích: bez pøíchuti, vanilkový a èokoládový. 17

18 Rizika Aromatické aminy v obalech potravin Na podzim r zpùsobil dánský obchodní èasopis Borsens Nyhedsmagasin rozruch konstatováním, že karcinogenní látky z lepidel používaných pøi výrobì mate- riálù pøicházejících do styku s potravinami pøe- cházejí ve znaèné míøe do potravin (porcovaná ma- sa, sýry,, zmrazené výrob- ky,, cukráøské zboží). Zvýšený pøívod jodu z obohacených potravin neznamená riziko Spolkový úøad pro ochranu spotøebitelù a veteri- nární medicínu (BgVV) SRN reagoval na obavy vyvolané nìkterými pub- likacemi vyjádøením ohlednì vlivu zvýšeného pøívodu jodu. Témìø souèasnì s uvedením nového nápoje na trh zveøejnila technologická a poradenská firma Arthur D. Little (ADL) studii zpracovávanou zøejmì ještì pøed uvedením nápoje 8 th Continent na trh, podle níž sójová mléka dostupná na trhu neodpovídají spotøebitelským normám z hlediska vùnì, chuti a konzistence. Ironií bylo, že ve stejné dobì Americká chemická spoleènost (AChS) zveøejnila v J. Agricultural and Food Chemistry èlánek s výsledky studie provedené na Washingtonské státní univerzitì, podle níž potraviny ze sójových bobù mohou podporovat vznik ledvinových kamenù. Je to zpùsobeno vysokým obsahem š avelanù, které v ledvinách vazbou s vápníkem mohou vytváøet ledvinové kameny. Obsah š avelanù v sójových bobech je natolik vysoký, že osoby, které již problém s ledvinovými kameny mìly, by nemìly výrobky ze sóji konzumovat. Jednotlivci, kteøí tento sklon nemají, pravdìpodobnì v ohrožení nejsou. Pro výrobce sójových výrobkù z toho vyplývá nutnost zamìøit se na identifikaci sójových bobù s nízkým obsahem š avelanù nebo na vývoj technologie pro jejich odstranìní. Øešením by také mohlo být míchání sójového mléka s mlékem živoèichù, což je vlastnì již zavedeno v pøípadì jogurtù. Znamenalo by to jednoduché zvýšení hodnoty výrobkù mlékáren. Smìs živoèišného a rostlinného mléka by mohla být právì tím, co spotøebitelé hledají. Dairy Food, 102,, 2001, è. 11, s. 50 (hru) Mìlo se jednat o laminované plastové folie. Podle uvedeného materiálu nìkdy není lepidlu poskytnut dostateèný èas k vytvrdnutí (1 2 mìsíce) než se použije k balení potravin. Navíc bývají vyšší hladiny aminù zjiš ovány v místech uvnitø role, kde dochází k pomalejšímu vysychání a tvrdnutí. Jako startovací látky pøi výrobì plastù se používají aromatické izokyanáty, které v pøítomnosti vody mohou hydrolyzovat na primární aromatické aminy (PAA), které mohou migrovat do potravin. Nìkteré PAA jsou karcinogení, u nìkterých se toto pøedpokládá, nìkteré jsou netoxické. Pozitivní seznam EU zahrnuje 12 izokyanátù a diizokyanátù, jejichž obsah nesmí v hotových plastových materiálech pøekroèit 1 mg/kg (mìøeno jako volný NCO). Kromì toho existuje v EU smìrnice 2001/62, která mìní smìrnici 90/128 o plastových materiálech pøicházejících do styku s potravinami, kde se v pøíloze IV uvádí, že materiály vyrábìné s použitím aromatických izokyanátù nebo barviv s diazo- slouèeninami nesmìjí uvolòovat primární aromatické aminy v detekovatelném množství (0,02 mg/kg potraviny). Vìdecký výbor pro potraviny (SCF) požádal Komise EU o zabezpeèení informací o výskytu aromatických aminù a o metodách stanovení. #article4 (sk) Obohacování rùzných potravin jodem neznamená žádné zdravotní riziko ani pro osoby s onemocnìním štítné žlázy, ani pro alergiky, ale je naopak dùležitým pøínosem k potlaèování jodového deficitu. Samotný jednorázový nebo dlouhodobý pøívod velmi vysokého množství jodu (napø. kontrastními rentgenovými prostøedky, léèivy nebo pøípravky z øas) mùže být pro urèité osoby nebezpeèný. Množství jodu, která jsou však pøípustná pro obohacování soli a jiných potravin nemohou škodit (www.bgvv.de). Doporuèené množství jodu, který je nutnou látkou pro vytváøení životnì nezbytného hormonu š ítné žlázy je pro dospìlé: 18

19 Rizika 200 µg/den (pro kojence µg/den, pro tìhotné a kojící µg/den). K chorobám vyvolaným nedostatkem jodu patøí nejen zvìtšená š ítná žláza struma, u dìtí malý vzrùst spojený s nedoslýchavostí a tìžkými duševními poruchami, ale problémy zpùsobují i mírnìjší formy nedostatku projevující se hormonálními poruchami. V pøípadì doporuèeného množství jodu pøidaného do soli, které je v SRN mg/kg soli (v ÈR v zemi se znaèným jodovým deficitem: mg/kg soli) se pøisolováním jídel pøivede do organismu ca 1 g soli a z potravin, do nichž byla pøidána jodovaná sùl, dalších ca 5 6 g, takže celkový pøívod jodu se zvýší o µg. Z toho je zøejmé, že k nadmìrnému pøívodu jodu by nedošlo ani pøi obohacování všech potravin jodem. V Nìmecku je stále kolem 40 % obyvatel s diagnostikovaným zvìtšením š ítné žlázy. Potraviny živoèišného pùvodu (mléko, vejce, maso) mohou mít z hlediska jodu význam jen v pøípadì, že krmivo zvíøat obsahuje dostatek jodu. Podle provedených šetøení je bez použití jodované soli i pøi konzumaci mléka a moøských ryb prùmìrný denní pøísun jodu 60 µg. Pøi doplnìní o jodovanou sùl (pøímo i ve výrobcích) se pøijímá prùmìrnì u mužù 126 µg jodu, u žen 111 µg. Z toho pøipadá 20 µg jodu na sùl v domácnosti, 40 µg na prùmyslovì vyrobené potraviny solené jodovanou solí (hlavnì chléb a masné výrobky). Z èísel je zøejmé, že i s jodovanou solí se dosahuje pøívodu jodu o µg menšího než je doporuèená dávka. Pøedevším u tìhotných a kojících žen se doporuèuje další pøísun jodu v tabletách. Nadmìrný pøísun jodu v dùsledku nekontrolovaného obohacování minerálních smìsí nebo pøímo krmiv je také vylouèen, pøedpisy limitují jeho obsah. Tím je zajištìna dobrá výživa zvíøat a nehrozí poškození zdraví zvíøat ani lidí. Naopak by se obohacováním krmiv mìl pøívod jodu u lidí zvýšit pøi konzumaci živoèišných produktù o ca 45 µg jodu/den. Jako nejvyšší tolerovatelný pøívod jodu stanovila WHO hodnotu µg/den. Avšak v Nìmecku a dalších zemích v dùsledku dlouhodobého nízkého výskytu jodu dochází k funkèním zmìnám štítné žlázy projevujícím se neschopností regulovat svou èinnost podle pøísunu jodu (autonomie), takže hlavnì u starších osob se za horní limitní hodnotu považuje 500 µg/den. Sledování ve Švýcarsku nenaznaèilo nic o tom, že by pøi postupném zavádìní jodování soli od r došlo k hyperthyreose (nadmìrné èinnosti š ítné žlázy) indukované zvýšeným pøívodem jodu. Dlouhodobì dochází zlepšeným zásobováním jodem spíše k žádoucímu snižování poètu takových pacientù. Zøetelné hyperthyreosy nelze v pøípadì autonomie ovlivnit sníženým nebo nedostateèným pøívodem jodu, ale musí se použít jiné léèení. Horní hranice 500 µg/den znamená jistotu i pro pøípad jiných onemocnìní š ítné žlázy (napø. roztroušená hyperthyreosa Morbus Basedova choroba, autoimunitní thyreoiditida nebo snížená funkce štítné žlázy hypothyreosa). Obohacování soli a potravin nemùže škodit. Pouze v pøípadì nefyziologicky vysokých chronických dávek (2 000 a více µg/den) nebo jednorázovém pøísunu více než µg/den mùže dojít k dlouhotrvající blokádì pøíjmu jodu š ítnou žlázou (Wolf-Chaikoff-efekt) spojenou s hypothyreosou. Vysoká koncentrace jodidu brzdí zabudování samotného jodidu a sekreci hormonu.u novorozencù mohou indukovat hypothyreosu vysoké dávky jodu aplikované jako dezinfekce na kùži matek nebo dìtí. Hypothyreosa mùže vzniknout i po konzumaci velkého množství moøských øas jako tzv. pobøežní struma u rybáøù z ostrova Hokkaido a také u osob z nìkterých oblastí Èíny, kde voda obsahuje pøes 500 µg jodu/l. 19

20 Rizika Program inspekcí Komise EU pro r Potravináøský a veteri- nární úøad Komise EU (FVO) zveøejnil program zamýšlených kontrolních návštìv v èlenských stá- tech pro r (euro- pa.eu.int/comm/foods/fs/ inspections/poli- cy_papers/vi_pol09 _en.pdf). Obesogenita nevítaný, ale narùstající fenomén Na nedávném sympoziu Americké asociace pro moderní vìdu (AAAS) v Bostonu konstatovali pøední výzkumníci se znepokojením, že obezi- ta se rozšiøuje do všech koutù svìta a za pøíèinu tohoto nedobrého stavu oznaèili pøedevším sedavý zpùsob života a pøemí- ru potravin typu fast food. Detekce geneticky modifikovaných organismù v potravinách a potravináøských surovinách Jako geneticky modifiko- vaný organismus (GMO) je oznaèován organismus, kromì èlovìka, jehož dìdièný materiál byl pozmìnìn genetickou modi- fikací (definice ze zákona è. 153/2000 Sb.) Tzv. pøecitlivìlost nebo alergie na jod vzniklá po aplikaci kontrastních rentgenových prostøedkù nebo dezinfekèních prostøedkù je ve skuteènosti reakcí na slouèeniny s velkými molekulami, na které je jod vázán, nikoli reakcí na jod nebo jeho soli samotné. U osob a nadmìrnou funkcí š ítné žlázy nebo s dermatitis herpetiformis Duhring je tøeba se tìmto pøípravkùm vyhnout, aby nedošlo k blokování pøíjmu jodu š ítnou žlázou, nebo je použít jen pøi ohrožení života. Food Recht, 2002, è. 2, s. 15 (sk) Podrobné údaje jsou zatím uvedeny jen pro první polovinu roku. Napø. pro Nìmecko se pøedpokládá celkem pìt inspekcí zamìøených na TSE, zpìtnou vysledovatelnost, mléèné výrobky, ryby a mìkkýše a dále na kontaminanty a ozaøování. V èervenci 2001 uskuteènil FVO ve dvou spolkových nìmeckých zemích inspekce kontrolního systému pro obìh prostøedkù na ochranu rostlin a kontrolního systému pro rezidua tìchto prostøedkù v rostlinných potravinách. Ve zprávì, kterou o tom vydal, jsou konstatovány mnohé nedostatky. Nedostateèná je úèinnosti kontrolního systému pro obìh ochranných prostøedkù. Na trhu se vyskytují zakázané prostøedky na ochranu rostlin a 30 % z celkové nabídky je bezprostøednì a tudíž bez kontroly exportováno. FVO dále žasne nad vyjádøením úøadù, že pesticidy neznamenají žádné zásadní riziko. FVO kritizuje pøedevším pøíliš pomalý prùbìh pøi postihování prokázaných nepøípustných reziduí a pøíp. pøekroèení limitních hodnot. Food Recht, 2002, è. 2, s (sk) Obezita již dávno není omezena pouze na západní, industrializované spoleènosti, rozšíøena je kupø. i v Guatemale, Tichomoøských ostrovech, australských pustinách aj. Obezita zvyšuje riziko srdeèních onemocnìní, diabetu a nìkterých typù rakoviny. Podle názoru odborníkù je zhoršování svìtového zdraví nevyhnutelné. Rozsah epidemie zpochybòuje názory, že viníkem obezity je pouze lenost a genetika. Kampanì na podporu zdravé výživy a tìlesného cvièení, které mìly zamezit postupu rozšiøování obezity mìly pouze minimální odezvu. Ve zprávì se uvádí, že nejvyšší výskyt obezity vykazuje oblast Jižního Pacifiku. V Rarotonga, hlavním mìstì Cookových ostrovù, bylo v roce % mužù klinicky obézních, zatímco v roce 1966 to bylo pouhých 14 %, pøièemž více zastoupeni jsou odborní pracovníci a øemeslníci. Za bezprostøední pøíèinu obezity považují výzkumníci sedavé zamìstnání a energeticky bohatou stravu. Souèasný životní styl je oznaèován za obezogenní. Bìhem jedné generace se mùže v dùsledku zmìny životního stylu výskyt obezity dramaticky zvýšit. (kop) Genetické modifikace (GM) jsou pøímé a cílené zásahy do dìdièného materiálu organismu èi zmìna genetického materiálu zámìrným vnesením cizorodé informace do hostitelského orgánu. Termín transformace je používán pro oznaèení procesu vnesení cizorodé DNA. V souèasné dobì v øadì zemí celého svìta platí urèitá omezení pro distribuci, prodej a využití GMO. V ÈR podléhá proces nakládání s GMO zákonu è. 153/2000 Sb. Zákon zahrnuje problematiku uzavøeného, tj. v podstatì laboratorního nakládání s GMO, uvádìní GMO do prostøedí a do obìhu (na trh). Podle novelizované vyhlášky è. 324/1997 Sb. ve znìní 24/2001 Sb., èl. 7 je od povinnost znaèit geneticky modifikované potraviny s obsahem transgenní DNA 1 % a výše. 20

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 OBSAH PøEDMLUVA... 11 úvod......13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 JIN A JANG...19 LIDSKÉ KOøENY JIN A JANG...19 JIN A JANG V NEROVNOVáZE...20 TEPELNÉ

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Úkolem školního stravování není jen uvařit, ale vařit zdravě a podle výživových doporučení. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, musí

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 5 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 7 Rizika 8 Analýza a pøístroje 14 Zaøízení a technologie 17 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 33 Legislativa 36 Nové knihy 43 Akce 43 Snídanì rozhodujícím èlánkem snižování

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 6 Jakost potravin 17 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 24 Legislativa 27 Výživové návyky kanadských kuøákù Krátké zprávy Konzumace alkoholu a výživové návyky Možnosti

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VLÁKNINA. Kristýna Helešicová, Pavla Perglová

VLÁKNINA. Kristýna Helešicová, Pavla Perglová VLÁKNINA Kristýna Helešicová, Pavla Perglová Definice Dle Americké asociace cereálních chemiků (AACC 2001) Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 2 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 4 Jakost potravin 17 Nové výrobky 20 Legislativa 23 Výstavy a veletrhy 33 Již se nemusíme obávat vajec Lze využít fermentace jako metody ke snižování glykemického

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

B U D O U C N O S T M L Y N Á Ø Ù

B U D O U C N O S T M L Y N Á Ø Ù BUDOUCNOST MLYNÁØÙ Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t) Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody v roce 2012

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 11 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 8 Analýzy a pøístroje 11 Zaøízení a technologie 12 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 24 Legislativa 31 Akce 38 Nové knihy 39 Zázvorová š áva s

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více