Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti"

Transkript

1 Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, správně intonuje 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním plynule čte s porozuměním texty přípravná cvičení sluchová a zraková správné čtení slabik, slov a krátkých vět poslech literárních textů základní pravidla rozhovoru základy techniky mluveného projevu krátká, vzkazy, prosba, poděkování, omluva, blahopřání, oslovení, otázky, kladení otázek vypravování, zážitky základní hygienické návyky sezení, držení tužky, umístění sešitu, sklon, hygiena zraku přípravná cvičení sluchová a zraková správné čtení slabik, slov a krátkých vět poslech literárních textů základní pravidla rozhovoru Ústní projev, intonace, kladení otázek slovní přízvuk krátká, vzkazy, prosba, poděkování, omluva, blahopřání, oslovení, otázky, kladení otázek základní hygienické návyky sezení, držení tužky, umístění sešitu, sklon, hygiena zraku správné čtení slabik, slov a krátkých vět ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

2 9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev plynule čte s porozuměním texty 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 1 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh tvoření vět ze slov správné tvary psacího i tiskacího písma římské číslice článek, nadpis, řádek, odstavec dělení slov na konci řádku tvoření vět ze slov práce s jednoduchou osnovou (jednoduchý popis předmětů, činností) krátká, vzkazy, prosba, poděkování, omluva, blahopřání, oslovení, otázky, kladení otázek jednoduchý popis předmětů a činností článek, nadpis, řádek, odstavec dělení slov na konci řádku diktát, autodiktát práce s jednoduchou osnovou (jednoduchý popis předmětů, činností) nácvik rozhovoru základní pravidla rozhovoru krátká, vzkazy, prosba, poděkování, omluva, blahopřání, oslovení, otázky, kladení otázek obrázková osnova, počátek plynule čte s porozuměním texty PROSINEC LEDEN

3 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 1 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh plynule čte s porozuměním texty 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, správně intonuje 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 1 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh plynule čte s porozuměním texty 1 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh plynule čte s porozuměním texty 5. v krátkých mluvených projevech správně dramatizace pohádek, příběhů krátká vypravování i podle obrázků diktát, autodiktát nejdramatičtější místo, konec Ústní projev, intonace, kladení otázek krátká vypravování i podle obrázků diktát, autodiktát nejdramatičtější místo, konec spojování obsahu textu (pohádky) s ilustrací psaní adres,telefonních čísel,dopisu, přání, vzkazů spojování obsahu textu (pohádky) s ilustrací ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

4 dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 1 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh plynule čte s porozuměním texty 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Jazyková výchova 24. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru dramatizace pohádek, příběhů krátká, vzkazy, prosba, poděkování, omluva, blahopřání, oslovení, otázky, kladení otázek sestaví a využije jednoduchou osnovu psaní adres,telefonních čísel,dopisu, přání, vzkazů diktát, autodiktát spojování obsahu textu (pohádky) s ilustrací sestaví a využije jednoduchou osnovu Nauka o slově věta, slovo, slabika, písmeno, hláska význam slov slova nadřazená, podřazená, souřadná podstatná jména, přídavná jména, slovesa Psaní ů,ú ČERVEN ZÁŘÍ

5 24. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v Nauka o slově věta, slovo, slabika, písmeno, hláska význam slov slova nadřazená, podřazená, souřadná podstatná jména: číslo, rod skup. dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Psaní ů,ú Podstatná jména: číslo, rod věta jednoduchá: skladební dvojice Vyjmenovaná slova po B význam slov slova souřadná, protikladná, nadřazená, podřazená ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

6 textu slova příbuzná 2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 27. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 27. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy slova příbuzná Vyjmenovaná slova po L,M význam slov slova souřadná, protikladná, nadřazená, podřazená slova příbuzná slovní druhy předložky, spojky skladba Věta jednoduchá, souvětí nejužívanější spojky a spojovací výrazy Vyjmenovaná slova po P skloňování podstatných jmen pádové otázky skladba Věta jednoduchá, souvětí nejužívanější spojky a spojovací výrazy LEDEN ÚNOR

7 25. rozlišuje slovní druhy v základním tvar 25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Vyjmenovaná slova po B,L,M,P slovní druhy Vyjmenovaná slova S slovní druhy slovesa: osoba, číslo a čas Vyjmenovaná slova po V BŘEZEN DUBEN

8 25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy časování sloves Jména obecná a vlastní Vyjmenovaná slova po Z slovní druhy Vyjmenovaná slova - opakování KVĚTEN ČERVEN

9 Literární výchova 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, pojmy: říkadlo, rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, říkanka pojmy: říkadlo, rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, říkanka 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, divadlo, jeviště, spisovatel, básník, kniha, časopis, ilustrace dramatizace pohádek, povídek vlastní výtvarný a pohybový doprovod divadlo, jeviště, spisovatel, básník, kniha, časopis, ilustrace herec, vypravěč, verš, rým ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

10 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, dramatizace 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, dramatizace pohádek, povídek vlastní výtvarný a pohybový doprovod divadlo, jeviště, spisovatel, básník, kniha, časopis, ilustrace volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu dramatizace pohádek, povídek vlastní výtvarný a pohybový doprovod divadlo, jeviště, spisovatel, básník, kniha, časopis, ilustrace beseda v knihovně volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN

11 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 4 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, podstata příběhu, smysl volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu podstata příběhu, smysl volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu podstata příběhu, smysl KVĚTEN ČERVEN

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více