Roční plán činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán činnosti školy"

Transkript

1 Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010

2 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci rokem výjimečným. Škola v tomto školním roce oslaví 20. výročí svého vzniku a zahajuje počínaje 1. ročníkem vzdělávání podle nových školních vzdělávacích programů. Tento plán činnosti je zpracován v souladu s pedagogicko-organizačními informacemi MŠMT ČR, z koncepcí školy, je v souladu s programem dalšího rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje. A. Výchovná činnost školy 1. Pedagogové školy budou pokračovat ve svém úsilí co nejúčinněji výchovně působit na žáky, aby si žáci osvojovali adekvátní způsoby a modely chování a aby zároveň docházelo k formování jejich morálních postojů a žebříčku hodnot, aby u nich docházelo k osvojování zdravého životního stylu. 2. Ke školnímu řádu bude i nadále přistupováno jako k základnímu aplikovanému rámci právního vědomí, umožňujícího organizovat vnitřní život školy s co největším ohledem na zdravé a pozitivní klima. Budeme pokračovat v našem úsilí směřujícím k vytváření kvalitních vzájemných vztahů, a to mezi všemi zúčastněnými podílejícími se na výchovně-vzdělávacím procesu ve škole včetně žáků a jejich zákonných zástupců. 3. Třídní učitelé ve svých ročních plánech činnosti - rozpracovávají a průběžně aktualizují plánované aktivity školy tak, aby bylo plnohodnotně realizováno předpokládané zapojení tříd, oborů vzdělání nebo školy jako celku do těchto aktivit, - zaměřují se na zlepšování úrovně plánování činností a informovanosti žáků včetně zajištění včasného přenosu informací k zákonným zástupcům, - zařazují do třídnických hodin rozbory aktuálních výchovných problémů ve třídě a ve škole, - své výchovné působení zaměřují rovněž na pravidla společenského chování, hygienické a stravovací návyky, na zdravý životní styl. 4. Výchovný poradce se ve svém ročním plánu činnosti zaměří na - zkvalitňování své poradenské činnosti týkající se volby studijního programu na vysoké škole či volby budoucího povolání, - provádění pravidelných rozborů vzdělávacích a výchovných problémů na pedagogických radách, - efektivní poradenskou a metodickou činnost zaměřenou zejména na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (rozpoznání žákova handicapu, individuální přístup, zajištění rovnoprávného postavení ve skupině, třídě), - těsnější spolupráci s třídními učiteli a vedoucími oborů vzdělání. 5. Učitelé zkvalitní přípravu na vyučování ve smyslu požadavků probíhající školské reformy, zvýšenou pozornost věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 6. V zájmu dalšího zkvalitňování vzájemných vztahů a spolupráce: - bude škola nabízet zákonným zástupcům žáků více příležitostí účastnit se aktivit pořádaných školou nebo tyto aktivit v těsné návaznosti na školu spolupořádat, - třídní schůzky budou nadále svolávány 4x ročně, přičemž jejich náplň bude zpravidla členěna na část společnou v režii třídních učitelů a na část individuální, při které budou poskytovány informace o výsledcích vzdělávání jednotlivými vyučujícími, - třídní učitelé (v závažných případech ředitel školy) na žádost rodičů nebo učitele nejpozději do 5 dnů zprostředkují kontakt mezi školou a rodiči, - individuálním přístupem k žákům budou minimalizovány možné důsledky zdravotního znevýhodnění (zvýšené omluvené absence), např. zdravotně znevýhodněným žákům poskytovat přiměřený čas pro splnění úkolů, koordinovat společný postup zainteresovaných vyučujících v dané problematice, pevně stanovit termín pro splnění zadaných úkolů, předem stanovit jasná a žákovi srozumitelná kritéria pro hodnocení, - při práci s osobními údaji jako jsou např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a jiná osobní a tzv. "citlivá" data projednávaná na pedagogických poradách či při osobním jednání důsledně, stejně jako v předešlých letech, dodržovat zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, - vyučující se cíleně zaměří na prohloubení korelace učitel - žák, a to jak ve složce výchovné, tak i vzdělávací.

3 7. Žáci budou vedeni k samostatnosti, k formování vlastních názorů, stimulováni k individuální odpovědnosti, a to i během jejich účasti na týmových projektech, - budou rozvíjeny jejich komunikativní dovednosti, napomáháno bude vytváření pozitivních referenčních skupin ve třídě, - podporována bude činnost žákovské samosprávy, žáci budou vedeni k recepci dovedností potřebných k úspěšnému vedení lidí. 8. Žáci budou průběžně informováni o tradicích školy, o jejích prioritách, záměrech a vizích budoucího směřování, instruovat je o pravidlech společenského chování a významu dobré reprezentace školy, vhodnými způsoby rozvíjet u žáků pozitivní vztah ke škole a k aktivní účasti na svém vzdělávání. 9. Omezováno bude omlouvání ze zkoušení. 10. Eliminován bude počet "neklasifikací" za pololetí. 11. Provedeno bude anonymní šetření školní a třídní atmosféry v 1. ročnících v listopadu (vztahy mezi žáky, učiteli a žáky). 12. Vzdělávací a výchovné problémy žáků budou řešeny podle jejich závažnosti na různých úrovních: 1. třídní učitel, 2. třídní učitel+vedoucí oboru, 3. třídní učitel+výchovný poradce, 4. výchovná komise: třídní učitel+ výchovný poradce +vedoucí oboru, případně+vyučující, 5. ředitel. 13. V průběhu pololetí bude věnována zvýšená pozornost žákům potencionálně neprospívajících, analyzovány budou důvody jejich neprospěchu a závěry se budou projednávat se žáky a jejich rodiči. 14. Na třídnických hodinách budou třídní učitelé provádět rozbory aktuálně uložených výchovných opatření vůči některým žákům, poučení žáků o bezpečném pohybu a chování v areálu školy a při školních akcích. 15. Budeme učit žáky komunikovat na jednotlivých úrovních personální struktury školy a seznamovat je se způsobem předávání informací po ose: 1. vyučující 2. třídní učitel 3. vedoucí oboru 4. výchovný poradce 5. vedení školy. 16. Společně absolvujeme MAG 10 - generální zkoušku nové maturity, připravíme žáky 4. ročníků na maturitní zkoušky po stránce právní, společenské a psychologické. 17. Budeme se snažit urychlit proces socializace nových žáků do třídních kolektivů a jejich zapojení do aktivit školy formou adaptačních programů realizovaných na začátku školního roku, seznámíme žáky s jejich právy a povinnostmi stanovenými novým školským zákonem. 18. V rámci hodnocení a plnění ročního plánu provedeme provádět analýzy celkové úroveň výsledků výchovně-vzdělávacího procesu ve škole. B. Vzdělávací činnost školy 1. Součástí tematických plánů jsou kritéria hodnocení a kalkulace materiálové náročnosti jednotlivých úkolů, úkoly jsou voleny vždy tak, aby jejich realizace byla rovněž efektivní a ekonomicky únosná. 2. Zvyšování provázanosti odborných a všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů se projeví zejména při přípravě a realizaci žákovských projektů, chceme zvýšit podíl projektového vyučování ve výuce. 3. Při zpracovávání tematických plánů učiva vycházíme ze ŠVP, ze stávajících učebních osnov jednotlivých předmětů (modulů, bloků) a z didaktické analýzy učiva. 4. Při naplňování tematických plánů budeme věnovat maximální pozornost ověřování ŠVP. 5. Volíme aktivizační metody a formy práce, aby žáci mohli přijímat poznatky více smysly a zvyšovat tím plnohodnotné osvojení si učiva. 6. Předmětové a mezipředmětové vztahy budeme prohlubovat postupným začleňováním nových informací do struktury dříve vyučovaných a osvojených poznatků. Zvyšovat budeme míru integrace těchto poznatků.

4 7. Žáky prvního ročníku seznámíme se specifiky vzdělávání na daném typu školy, s pojetím a cíli vyučovaného předmětu, tematických celků, s nároky na absolventa. Seznámit žáky se zvyšující se náročností studia od 1. po 4. ročník. Vést žáky k samostudiu odborné literatury. 8. Pokračovat budeme ve zlepšování funkční gramotnosti žáků jako schopnosti aktivně participovat na světě informací. Zadávat žákům úkoly, při jejichž zpracování musí informace z textů, tabulek, grafů, statistických údajů a z literatury získávat, zpracovávat, vyhodnocovat a následně aplikovat. 9. Nadále budeme vytvářet předpoklady k myšlení teoretickému, formativnímu a reflexnímu, při kterém je žák schopen sledovat i průběh vlastního uvažování. 10. Po zjištění úrovně jazykových znalostí a komunikačních dovedností žáků 1. ročníku v jazyce anglickém je rozdělíme do skupin podle zjištěné úrovně, a to do 15. září. 11. Nabídkou nepovinných předmětů a zájmových kroužků v červnu vyjdeme vstříc aktuálnímu zájmu žáků. 12. Vedle nutných tradičních reprodukčních a receptivních dovedností hodláme rozvíjet a ověřovat aplikační a produktivní dovednosti žáků. 13. Usilujeme o minimalizování neproduktivního času práce učitele a pasivity žáků ve výuce. 14. Žáky budeme upozorňovat na úskalí stylu učení, které se zaměřuje na pouhé reprodukování učiva, doporučovat jim budeme styly učení zaměřené na pochopení významu, smyslu a na aplikaci učiva. Budeme usilovat o změnu poměru výuky hromadné ve prospěch výuky skupinové a kooperativní. 15. Vážně se budeme zabývat školním hodnocením žáků a tuto dovednost hodláme dále zlepšovat a objektivizovat. 16. Chceme dosahovat všech základních vlastností pedagogického hodnocení (cílenosti, systematičnosti, efektivity a informovanosti). V metodických sdruženích hodláme sjednocovat hodnocení (ústní a písemné zkoušení ve všech formách). Používat budeme výhradně kriteriálního hodnocení (porovnává výkony žáků se školou stanovenými pravidly a klasifikačním řádem). Na začátku školního roku seznámí jednotliví učitelé žáky se způsobem a pravidly hodnocení v jednotlivých vyučovacích předmětech. 17. Na pedagogických radách budou prováděny čtvrtletní analýzy edukačních výsledků (zejména extrémy v chování a výsledky potenciálně neúspěšných žáků). U předmětů s nejvyšší průměrnou známkou za pololetí bude zadáváno vypracování podrobné analýzy vzdělávacích výsledků. 18. Třídní učitelé se budou snažit co nejlépe poznat žáky své třídy, jejich životní styl, zájmy, rodinné prostředí, rozpoznat jejich hodnotové struktury a jejich hierarchizaci s následnou možností aktivního a cíleného ovlivňování jejich osobnostního rozvoje, odpovědnosti ke vzdělávání. 19. Provedeme operativní průzkum připravenosti žáků 4. ročníků k praktickým maturitním zkouškám. Implementace ŠVP 1. Zahajujeme ověřování vytvořených ŠVP ve výuce, jejich implementaci do výuky 1. ročníku; zjištěné nedostatky budou zpracovány formou návrhů na jejich inovaci. 2. Vždy v závěru klasifikačního období bude provedeno vyhodnocení průběhu implementace ŠVP řízené metodikem a koordinátorem ŠVP. Maturitní zkoušky 1. Škola se zapojuje do MAG 10 (generální zkouška nové maturity, říjen 2010). Celoškolně budou znovu precizována kritéria hodnocení praktické části maturitní zkoušky, a to v zájmu 2. zajištění co největší objektivity hodnocení výkonů žáků a sjednocení klasifikačních nároků pro hodnocení praktické maturitní zkoušky. 3. Témata zadání praktické maturitní zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání stanoví ředitel do 31. ledna. 4. Do budou schváleny maturitní okruhy z maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky a oznámeny žákům 4. ročníku. 5. Do budou seznámeni maturanti s podobou nové maturitní zkoušky, s organizací, právy a povinnostmi, které se týkají maturitních zkoušek.

5 6. Do absolvují všichni určení pedagogové školení zadavatelů, komisařů a hodnotitelů, vedení školy pak školení managementu. 7. Předání maturitních vysvědčení bude nadále probíhat formou školní slavnosti. 8. Bude provedena podrobná analýzy organizace, průběhu, výsledků a úrovně maturitních zkoušek. C. Hospodářský plán školy 1. Investiční akce a jejich finanční zabezpečení - provoz a údržba ,-Kč - výměna oken Matiční 18, investiční dotace zřizovatele.. - pořízení grafického lisu (hlubotisk) ,-Kč 2. Revize, měření, pohlídky - revize komínů, odborná prohlídka kotelny /před zahájením topné sezóny/ IX/ revize plynového zařízení X/ revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, čištění komínů XI/ elektrorevize kotelny, technická kontrola nářadí TEV II/ elektrorevize ručního přenosného nářadí II/ revize úpravny vody, poplachových směrnic, požárního řádu a evakuačních plánů III/ revize stability regálů IV/ kontrola plynového zařízení V/ prohlídka kotlů VI/ Materiálně technické zabezpečení školy - učební pomůcky ,-Kč - knihy, předplatné, výukové materiály ,-Kč - tiskopisy SEVT, materiály pro administrativu ,-Kč 4. Vlastní příjmy včetně doplňkové činnosti ,-Kč E. Řídící činnost 1. Vedoucí zaměstnanci budou plynule uvádět do školské praxe nové zákony, vyhlášky a nařízení (zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění nových předpisů), školení zaměstnanců bude provádět osoba odborně způsobilá (BOZP, požární prevence, o práci s elektromechanickými předměty a zařízením, 1. pomoc), průběžně budou zaměstnance seznamovat se školskými dokumenty týkajícími se dlouhodobých záměrů, rozvoje školské soustavy a školy a reformy školství. 2. Důsledně budou dodržována ustanovení právních předpisů a vnitřních norem ve školní praxi. 3. Provedena bude komplexní prověrka BOZP (dle osnovy zpracované školou). 4. Vytvářena a doplňována bude agendy týkající se personálních, provozních a organizačních údajů na PC. 5. Zajišťována bude ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců školy učiteli a dalšími zaměstnanci školy. 6. Dále bude vyvíjeno úsilí ze strany vedení školy vedoucí ke zvyšování aktivity předsedů metodických sdružení a rozšiřování jejich spolupráce s učiteli v didaktice všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, k předkládání metodických doporučení vedení školy a k jejich uvádění v život. 7. Přiměřeně možnostem žáků bude dále zvyšována vzdělávací náročnost (zejména metodikou, organizačními formami a styly práce a intenzifikací vyučování a učení). Pokusíme se zajistit zvětšení rozsahu domácí přípravy žáků včetně písemných domácích úkolů. Zejména didaktický přístup k žákům 1. ročníku je potřeba přizpůsobit jejich znalostem a schopnostem.

6 8. Rozvíjet budeme estetické cítění a kulturní aktivity žáků. 9. Prováděna bude evaluační analýza všech činností v rámci výchovně vzdělávacího procesu s cílem vyhledávání těch oblastí, v nichž mohou vznikat závažné nedostatky. 10. Formou termínových kalendářů bude sestavován měsíční plán aktivit. 11. Zaktualizujeme public relations školy, budeme dotvářet grafický styl školy, k výročí školy a termínu přijímání přihlášek ke studiu rozešleme informační materiály o škole, budou probíhat práce směřující k inovaci webových stránek školy. 12. Pedagogické a provozní porady se svolávají 1x měsíčně, před poradami jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem jejich programy (není-li opakující se), 1x týdně jsou svolávány rovněž porady vedení a vedoucích oborů, operativně jsou svolávány porady třídních učitelů, metodické porady předmětových komisí atp Pokračuje spolupráce s Ostravskou univerzitou; škola umožňuje pedagogické praxe studentům Pedagogické fakulty a jednotlivých kateder Fakulty umění Ostravské univerzity; studenti jsou přidělováni nejzkušenějším pedagogům školy. 14. Nadále organizujeme plenéry, workshopy, zajišťujeme výstavy žákovských prací (zejména klauzur a maturitních prací), poznávací zájezdy, účastníme se výtvarných a jiných soutěží atp. 15. Vždy k jsou jmenováni zaměstnanci do funkcí podle organizačního řádu, učitelé jsou pověřováni třídnictvím, správcovstvím, uzavírány jsou dohody o pracovní činnosti a provedení práce. 16. Průběžně je prováděno vlastní hodnocení školy - autoevaluace. 17. Vybraní zaměstnanci školy jsou doporučováni do nadškolních orgánů, komisí a poradních sborů. 18. Zpracován je školní program pedagogicko psychologického poradenství (dle metodického pokynu MŠMT). 19. Na základě demokratického a participativního stylu řízení je ze strany vedení školy vytvářeno maximální úsilí k vytváření co nejlepších pracovních podmínek, dělné atmosféry pro práci zaměstnanců a vzdělávání žáků. Z případného neplnění nebo nekvalitního plnění zadaných úkolů zaměstnanci dle pracovního řádu, organizačního řádu a pracovních náplní jsou vyvozovány důsledky v souladu pracovním právem. 20. Výchovných opatření je efektivně využíváno při řešení přestupků a nekázně žáků. 21. Optimalizace organizace provozu školy, vytváření rozvrhu hodin vzhledem k existenci odloučeného pracoviště v ulici Matiční 18, Ostrava a přecházení učitelů i žáků je aktuálním úkolem vedení školy v zájmu zajištění plynulosti všech výchovně vzdělávacích procesů včetně řídící a kontrolní činnosti. Talentové zkoušky a přijímací řízení 1. Během školního roku uspořádáme dva dny otevřených dveří, pro uchazeče a jejich rodiče, připravíme informační letáky a další tištěné materiály. 2. Budeme organizovat přípravný kurz pro žáky 9. tříd k talentovým zkouškám. 3. Zajistíme širokou informovanost rodičovské veřejnosti a potencionálních uchazečů o vzdělávání na naší škole (internet, reklama, tiskoviny, spolupráce s médii, informace pro instituce poskytující informace o možnostech vzdělávání atp.). 4. Bude zpracován dokument k organizaci a stanovení kritérií talentových zkoušek a přijímacího řízení. F. Personální činnost 1. Vedením školy bude vyvíjena aktivita k dalšímu zkvalitňování a stabilizaci pedagogického sboru. 2. Zvláštní péče bude věnována novým zaměstnancům (vedení školy a přímí nadřízení), začínající pedagogové jsou do péče svěřováni zkušeným uvádějícím učitelům, pedagogové přicházející z jiných škol jsou pak svěřováni tutorům. 3. 1x ročně je prováděno periodické sebehodnocení a hodnocení pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. 4. Je organizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců (řízené samostudium, školení, kurzy, popř. doplňkové pedagogické studium). Z nabídek školení, seminářů, přednášek a exkurzí jsou jednotlivé vzdělávací akce pečlivě vybírány a obesílány pouze jedním účastníkem, který má povinnost informovat ostatní kolegy.

7 5. Vedení školy je iniciátorem pro vytváření příznivé pracovní atmosféry při zachování vysoké náročnosti na pracovní výkony, snaží se citlivě řešit případné konflikty mezi lidmi a dbá o zachování a další zkvalitňování dobrých interpersonálních vztahů. G. Kontrolní činnost 1. Kontrolní činností jsou pokryty všechny činnosti školy. Vychází se z plánu kontrolní činnosti a vedení školy je schopno operativně reagovat na vzniklou situaci. Při signálech, kdy se řízený systém nevyvíjí očekávaně (např. dle plánu) je ihned zasahováno kontrolou. Jestliže se zjistí nedostatky, jsou stanovována okamžitá nápravná opatření s objektivizovanými termíny plnění. U pedagogické kontroly jsou prováděny i rozsáhlejší akce (např. analýza vědomostí a dovedností z čtvrtletních prací žáků). Při kontrolách se hodnotí především výsledky a tendence. Prováděním kontroly jsou pověřování rovněž vedoucí zaměstnanci, kteří nejsou členy vedení školy (vedoucí oborů, předsedové předmětových komisí). Provádět kontroly týkající se využívání a efektivnosti informačního systému (měsíční plány, operativní školy a příkazy, suplování, úkoly z porad atd.). Ze závažných kontrolních akcí jsou prováděny podrobné písemné záznamy včetně návrhů na opatření. 2. Provádí se rovněž neplánované kontroly při běžné řídící činnosti (hlavně kontroly preventivní a průběžné). 3. Nadále je potřeba urychleně přenášet získané kontrolní poznatky a opatření do praxe (při operativní činnosti, příkazy, organizačními opatřeními, pokyny, atd.). 4. Všude tam, kde se pracovní činnosti opakují, jsou přijímána organizační opatření např. formou vnitřních norem a příkazů. 5. Vedením školy je v následujícím období preferována forma kontroly retrográdní, při které se postupuje od dosažených výsledků k jejich příčinám, jevům a časových souvislostech. 6. Vedení školy učiní potřebné kroky k získání metodiky globálního evaluačního systému výchovně vzdělávací činnosti (od vstupních prověrek až po maturity). 7. Při hospitacích je vždy kontrolováno, zda učitel v přípravě na vyučovací hodinu má ujasněný a promyšlený cíl (cíle). Zda s cílovým zaměřením reflektuje systém vyučovacích metod, forem práce a prostředků. A nakonec, zda si ověřil výsledek své práce. 8. Kontrolní akce se plánují a provádějí vždy na základě nařízení řídícími orgány nebo vyplývají z norem (inventarizace, revize zařízení, řídící kontrola, finanční kontrola). 9. Činnost a výsledky v oblasti BOZP jsou analyzovány v souborné zprávě. 10. Provedeme cvičnou evakuaci žáků a zaměstnanců školy. 11. Průběžně prověřujeme funkčnost řídící kontroly, účinnost vnitřních předpisů, používaných formulářů. 12. V případě výskytu vyhodnocujeme účinnost opatření zadaných škole na závěr inspekcí, kontrol a řešení stížností nadřízenými orgány. Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, září 2010

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

Plán práce 2015/2016

Plán práce 2015/2016 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Vydáno: 28. srpna 2015 Znak: Plán 15-16 Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1042/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Sídlo Vršovická 43, 101 00 Praha 10 E-mail právnické osoby mailbox@shs.cz IČ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Identifikátor:

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 121 odst. 1 a 123

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Příloha č. 1 Způsob hodnocení školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí

Příloha č. 1 Způsob hodnocení školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí Příloha č. 1 Způsob hodnocení školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí systému hodnocení Při hodnocení souladu školních vzdělávacích programů je využíván soubor kritérií a ukazatelů, který

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Mgr. Krasulová Anna ředitelka školy Celoroční plán práce školy je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 1 Zákon č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Adresa: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 008 240

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE Na základě projednání problematiky evaluace na pedagogické radě konané dne 29.8. 2005 se bude vlastní hodnocení školy uskutečňovat na naší škole vždy po uplynutí dvou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor školy: 600 012 051 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace 1) Hodnocení žáků Je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu a činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně. Hodnocení žáka poskytuje zpětnou vazbu hlavně žákovi

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s.

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední a speciální školy MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č.j. ČŠIK - 614/10-K Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, 362 21 Nejdek IČO:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická Pardubice Na Třísle 135, 530 88 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 433 Termín konání inspekce: 7. 11.

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krhanice, okres Benešov. U školy 150, 257 42 Krhanice. Identifikátor školy: 600 041 573

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krhanice, okres Benešov. U školy 150, 257 42 Krhanice. Identifikátor školy: 600 041 573 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Krhanice, okres Benešov U školy 150, 257 42 Krhanice Identifikátor školy: 600 041 573 Termín konání inspekce: 25. říjen 2004

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více