Roční plán činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán činnosti školy"

Transkript

1 Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010

2 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci rokem výjimečným. Škola v tomto školním roce oslaví 20. výročí svého vzniku a zahajuje počínaje 1. ročníkem vzdělávání podle nových školních vzdělávacích programů. Tento plán činnosti je zpracován v souladu s pedagogicko-organizačními informacemi MŠMT ČR, z koncepcí školy, je v souladu s programem dalšího rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje. A. Výchovná činnost školy 1. Pedagogové školy budou pokračovat ve svém úsilí co nejúčinněji výchovně působit na žáky, aby si žáci osvojovali adekvátní způsoby a modely chování a aby zároveň docházelo k formování jejich morálních postojů a žebříčku hodnot, aby u nich docházelo k osvojování zdravého životního stylu. 2. Ke školnímu řádu bude i nadále přistupováno jako k základnímu aplikovanému rámci právního vědomí, umožňujícího organizovat vnitřní život školy s co největším ohledem na zdravé a pozitivní klima. Budeme pokračovat v našem úsilí směřujícím k vytváření kvalitních vzájemných vztahů, a to mezi všemi zúčastněnými podílejícími se na výchovně-vzdělávacím procesu ve škole včetně žáků a jejich zákonných zástupců. 3. Třídní učitelé ve svých ročních plánech činnosti - rozpracovávají a průběžně aktualizují plánované aktivity školy tak, aby bylo plnohodnotně realizováno předpokládané zapojení tříd, oborů vzdělání nebo školy jako celku do těchto aktivit, - zaměřují se na zlepšování úrovně plánování činností a informovanosti žáků včetně zajištění včasného přenosu informací k zákonným zástupcům, - zařazují do třídnických hodin rozbory aktuálních výchovných problémů ve třídě a ve škole, - své výchovné působení zaměřují rovněž na pravidla společenského chování, hygienické a stravovací návyky, na zdravý životní styl. 4. Výchovný poradce se ve svém ročním plánu činnosti zaměří na - zkvalitňování své poradenské činnosti týkající se volby studijního programu na vysoké škole či volby budoucího povolání, - provádění pravidelných rozborů vzdělávacích a výchovných problémů na pedagogických radách, - efektivní poradenskou a metodickou činnost zaměřenou zejména na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (rozpoznání žákova handicapu, individuální přístup, zajištění rovnoprávného postavení ve skupině, třídě), - těsnější spolupráci s třídními učiteli a vedoucími oborů vzdělání. 5. Učitelé zkvalitní přípravu na vyučování ve smyslu požadavků probíhající školské reformy, zvýšenou pozornost věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 6. V zájmu dalšího zkvalitňování vzájemných vztahů a spolupráce: - bude škola nabízet zákonným zástupcům žáků více příležitostí účastnit se aktivit pořádaných školou nebo tyto aktivit v těsné návaznosti na školu spolupořádat, - třídní schůzky budou nadále svolávány 4x ročně, přičemž jejich náplň bude zpravidla členěna na část společnou v režii třídních učitelů a na část individuální, při které budou poskytovány informace o výsledcích vzdělávání jednotlivými vyučujícími, - třídní učitelé (v závažných případech ředitel školy) na žádost rodičů nebo učitele nejpozději do 5 dnů zprostředkují kontakt mezi školou a rodiči, - individuálním přístupem k žákům budou minimalizovány možné důsledky zdravotního znevýhodnění (zvýšené omluvené absence), např. zdravotně znevýhodněným žákům poskytovat přiměřený čas pro splnění úkolů, koordinovat společný postup zainteresovaných vyučujících v dané problematice, pevně stanovit termín pro splnění zadaných úkolů, předem stanovit jasná a žákovi srozumitelná kritéria pro hodnocení, - při práci s osobními údaji jako jsou např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a jiná osobní a tzv. "citlivá" data projednávaná na pedagogických poradách či při osobním jednání důsledně, stejně jako v předešlých letech, dodržovat zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, - vyučující se cíleně zaměří na prohloubení korelace učitel - žák, a to jak ve složce výchovné, tak i vzdělávací.

3 7. Žáci budou vedeni k samostatnosti, k formování vlastních názorů, stimulováni k individuální odpovědnosti, a to i během jejich účasti na týmových projektech, - budou rozvíjeny jejich komunikativní dovednosti, napomáháno bude vytváření pozitivních referenčních skupin ve třídě, - podporována bude činnost žákovské samosprávy, žáci budou vedeni k recepci dovedností potřebných k úspěšnému vedení lidí. 8. Žáci budou průběžně informováni o tradicích školy, o jejích prioritách, záměrech a vizích budoucího směřování, instruovat je o pravidlech společenského chování a významu dobré reprezentace školy, vhodnými způsoby rozvíjet u žáků pozitivní vztah ke škole a k aktivní účasti na svém vzdělávání. 9. Omezováno bude omlouvání ze zkoušení. 10. Eliminován bude počet "neklasifikací" za pololetí. 11. Provedeno bude anonymní šetření školní a třídní atmosféry v 1. ročnících v listopadu (vztahy mezi žáky, učiteli a žáky). 12. Vzdělávací a výchovné problémy žáků budou řešeny podle jejich závažnosti na různých úrovních: 1. třídní učitel, 2. třídní učitel+vedoucí oboru, 3. třídní učitel+výchovný poradce, 4. výchovná komise: třídní učitel+ výchovný poradce +vedoucí oboru, případně+vyučující, 5. ředitel. 13. V průběhu pololetí bude věnována zvýšená pozornost žákům potencionálně neprospívajících, analyzovány budou důvody jejich neprospěchu a závěry se budou projednávat se žáky a jejich rodiči. 14. Na třídnických hodinách budou třídní učitelé provádět rozbory aktuálně uložených výchovných opatření vůči některým žákům, poučení žáků o bezpečném pohybu a chování v areálu školy a při školních akcích. 15. Budeme učit žáky komunikovat na jednotlivých úrovních personální struktury školy a seznamovat je se způsobem předávání informací po ose: 1. vyučující 2. třídní učitel 3. vedoucí oboru 4. výchovný poradce 5. vedení školy. 16. Společně absolvujeme MAG 10 - generální zkoušku nové maturity, připravíme žáky 4. ročníků na maturitní zkoušky po stránce právní, společenské a psychologické. 17. Budeme se snažit urychlit proces socializace nových žáků do třídních kolektivů a jejich zapojení do aktivit školy formou adaptačních programů realizovaných na začátku školního roku, seznámíme žáky s jejich právy a povinnostmi stanovenými novým školským zákonem. 18. V rámci hodnocení a plnění ročního plánu provedeme provádět analýzy celkové úroveň výsledků výchovně-vzdělávacího procesu ve škole. B. Vzdělávací činnost školy 1. Součástí tematických plánů jsou kritéria hodnocení a kalkulace materiálové náročnosti jednotlivých úkolů, úkoly jsou voleny vždy tak, aby jejich realizace byla rovněž efektivní a ekonomicky únosná. 2. Zvyšování provázanosti odborných a všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů se projeví zejména při přípravě a realizaci žákovských projektů, chceme zvýšit podíl projektového vyučování ve výuce. 3. Při zpracovávání tematických plánů učiva vycházíme ze ŠVP, ze stávajících učebních osnov jednotlivých předmětů (modulů, bloků) a z didaktické analýzy učiva. 4. Při naplňování tematických plánů budeme věnovat maximální pozornost ověřování ŠVP. 5. Volíme aktivizační metody a formy práce, aby žáci mohli přijímat poznatky více smysly a zvyšovat tím plnohodnotné osvojení si učiva. 6. Předmětové a mezipředmětové vztahy budeme prohlubovat postupným začleňováním nových informací do struktury dříve vyučovaných a osvojených poznatků. Zvyšovat budeme míru integrace těchto poznatků.

4 7. Žáky prvního ročníku seznámíme se specifiky vzdělávání na daném typu školy, s pojetím a cíli vyučovaného předmětu, tematických celků, s nároky na absolventa. Seznámit žáky se zvyšující se náročností studia od 1. po 4. ročník. Vést žáky k samostudiu odborné literatury. 8. Pokračovat budeme ve zlepšování funkční gramotnosti žáků jako schopnosti aktivně participovat na světě informací. Zadávat žákům úkoly, při jejichž zpracování musí informace z textů, tabulek, grafů, statistických údajů a z literatury získávat, zpracovávat, vyhodnocovat a následně aplikovat. 9. Nadále budeme vytvářet předpoklady k myšlení teoretickému, formativnímu a reflexnímu, při kterém je žák schopen sledovat i průběh vlastního uvažování. 10. Po zjištění úrovně jazykových znalostí a komunikačních dovedností žáků 1. ročníku v jazyce anglickém je rozdělíme do skupin podle zjištěné úrovně, a to do 15. září. 11. Nabídkou nepovinných předmětů a zájmových kroužků v červnu vyjdeme vstříc aktuálnímu zájmu žáků. 12. Vedle nutných tradičních reprodukčních a receptivních dovedností hodláme rozvíjet a ověřovat aplikační a produktivní dovednosti žáků. 13. Usilujeme o minimalizování neproduktivního času práce učitele a pasivity žáků ve výuce. 14. Žáky budeme upozorňovat na úskalí stylu učení, které se zaměřuje na pouhé reprodukování učiva, doporučovat jim budeme styly učení zaměřené na pochopení významu, smyslu a na aplikaci učiva. Budeme usilovat o změnu poměru výuky hromadné ve prospěch výuky skupinové a kooperativní. 15. Vážně se budeme zabývat školním hodnocením žáků a tuto dovednost hodláme dále zlepšovat a objektivizovat. 16. Chceme dosahovat všech základních vlastností pedagogického hodnocení (cílenosti, systematičnosti, efektivity a informovanosti). V metodických sdruženích hodláme sjednocovat hodnocení (ústní a písemné zkoušení ve všech formách). Používat budeme výhradně kriteriálního hodnocení (porovnává výkony žáků se školou stanovenými pravidly a klasifikačním řádem). Na začátku školního roku seznámí jednotliví učitelé žáky se způsobem a pravidly hodnocení v jednotlivých vyučovacích předmětech. 17. Na pedagogických radách budou prováděny čtvrtletní analýzy edukačních výsledků (zejména extrémy v chování a výsledky potenciálně neúspěšných žáků). U předmětů s nejvyšší průměrnou známkou za pololetí bude zadáváno vypracování podrobné analýzy vzdělávacích výsledků. 18. Třídní učitelé se budou snažit co nejlépe poznat žáky své třídy, jejich životní styl, zájmy, rodinné prostředí, rozpoznat jejich hodnotové struktury a jejich hierarchizaci s následnou možností aktivního a cíleného ovlivňování jejich osobnostního rozvoje, odpovědnosti ke vzdělávání. 19. Provedeme operativní průzkum připravenosti žáků 4. ročníků k praktickým maturitním zkouškám. Implementace ŠVP 1. Zahajujeme ověřování vytvořených ŠVP ve výuce, jejich implementaci do výuky 1. ročníku; zjištěné nedostatky budou zpracovány formou návrhů na jejich inovaci. 2. Vždy v závěru klasifikačního období bude provedeno vyhodnocení průběhu implementace ŠVP řízené metodikem a koordinátorem ŠVP. Maturitní zkoušky 1. Škola se zapojuje do MAG 10 (generální zkouška nové maturity, říjen 2010). Celoškolně budou znovu precizována kritéria hodnocení praktické části maturitní zkoušky, a to v zájmu 2. zajištění co největší objektivity hodnocení výkonů žáků a sjednocení klasifikačních nároků pro hodnocení praktické maturitní zkoušky. 3. Témata zadání praktické maturitní zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání stanoví ředitel do 31. ledna. 4. Do budou schváleny maturitní okruhy z maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky a oznámeny žákům 4. ročníku. 5. Do budou seznámeni maturanti s podobou nové maturitní zkoušky, s organizací, právy a povinnostmi, které se týkají maturitních zkoušek.

5 6. Do absolvují všichni určení pedagogové školení zadavatelů, komisařů a hodnotitelů, vedení školy pak školení managementu. 7. Předání maturitních vysvědčení bude nadále probíhat formou školní slavnosti. 8. Bude provedena podrobná analýzy organizace, průběhu, výsledků a úrovně maturitních zkoušek. C. Hospodářský plán školy 1. Investiční akce a jejich finanční zabezpečení - provoz a údržba ,-Kč - výměna oken Matiční 18, investiční dotace zřizovatele.. - pořízení grafického lisu (hlubotisk) ,-Kč 2. Revize, měření, pohlídky - revize komínů, odborná prohlídka kotelny /před zahájením topné sezóny/ IX/ revize plynového zařízení X/ revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, čištění komínů XI/ elektrorevize kotelny, technická kontrola nářadí TEV II/ elektrorevize ručního přenosného nářadí II/ revize úpravny vody, poplachových směrnic, požárního řádu a evakuačních plánů III/ revize stability regálů IV/ kontrola plynového zařízení V/ prohlídka kotlů VI/ Materiálně technické zabezpečení školy - učební pomůcky ,-Kč - knihy, předplatné, výukové materiály ,-Kč - tiskopisy SEVT, materiály pro administrativu ,-Kč 4. Vlastní příjmy včetně doplňkové činnosti ,-Kč E. Řídící činnost 1. Vedoucí zaměstnanci budou plynule uvádět do školské praxe nové zákony, vyhlášky a nařízení (zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění nových předpisů), školení zaměstnanců bude provádět osoba odborně způsobilá (BOZP, požární prevence, o práci s elektromechanickými předměty a zařízením, 1. pomoc), průběžně budou zaměstnance seznamovat se školskými dokumenty týkajícími se dlouhodobých záměrů, rozvoje školské soustavy a školy a reformy školství. 2. Důsledně budou dodržována ustanovení právních předpisů a vnitřních norem ve školní praxi. 3. Provedena bude komplexní prověrka BOZP (dle osnovy zpracované školou). 4. Vytvářena a doplňována bude agendy týkající se personálních, provozních a organizačních údajů na PC. 5. Zajišťována bude ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců školy učiteli a dalšími zaměstnanci školy. 6. Dále bude vyvíjeno úsilí ze strany vedení školy vedoucí ke zvyšování aktivity předsedů metodických sdružení a rozšiřování jejich spolupráce s učiteli v didaktice všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, k předkládání metodických doporučení vedení školy a k jejich uvádění v život. 7. Přiměřeně možnostem žáků bude dále zvyšována vzdělávací náročnost (zejména metodikou, organizačními formami a styly práce a intenzifikací vyučování a učení). Pokusíme se zajistit zvětšení rozsahu domácí přípravy žáků včetně písemných domácích úkolů. Zejména didaktický přístup k žákům 1. ročníku je potřeba přizpůsobit jejich znalostem a schopnostem.

6 8. Rozvíjet budeme estetické cítění a kulturní aktivity žáků. 9. Prováděna bude evaluační analýza všech činností v rámci výchovně vzdělávacího procesu s cílem vyhledávání těch oblastí, v nichž mohou vznikat závažné nedostatky. 10. Formou termínových kalendářů bude sestavován měsíční plán aktivit. 11. Zaktualizujeme public relations školy, budeme dotvářet grafický styl školy, k výročí školy a termínu přijímání přihlášek ke studiu rozešleme informační materiály o škole, budou probíhat práce směřující k inovaci webových stránek školy. 12. Pedagogické a provozní porady se svolávají 1x měsíčně, před poradami jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem jejich programy (není-li opakující se), 1x týdně jsou svolávány rovněž porady vedení a vedoucích oborů, operativně jsou svolávány porady třídních učitelů, metodické porady předmětových komisí atp Pokračuje spolupráce s Ostravskou univerzitou; škola umožňuje pedagogické praxe studentům Pedagogické fakulty a jednotlivých kateder Fakulty umění Ostravské univerzity; studenti jsou přidělováni nejzkušenějším pedagogům školy. 14. Nadále organizujeme plenéry, workshopy, zajišťujeme výstavy žákovských prací (zejména klauzur a maturitních prací), poznávací zájezdy, účastníme se výtvarných a jiných soutěží atp. 15. Vždy k jsou jmenováni zaměstnanci do funkcí podle organizačního řádu, učitelé jsou pověřováni třídnictvím, správcovstvím, uzavírány jsou dohody o pracovní činnosti a provedení práce. 16. Průběžně je prováděno vlastní hodnocení školy - autoevaluace. 17. Vybraní zaměstnanci školy jsou doporučováni do nadškolních orgánů, komisí a poradních sborů. 18. Zpracován je školní program pedagogicko psychologického poradenství (dle metodického pokynu MŠMT). 19. Na základě demokratického a participativního stylu řízení je ze strany vedení školy vytvářeno maximální úsilí k vytváření co nejlepších pracovních podmínek, dělné atmosféry pro práci zaměstnanců a vzdělávání žáků. Z případného neplnění nebo nekvalitního plnění zadaných úkolů zaměstnanci dle pracovního řádu, organizačního řádu a pracovních náplní jsou vyvozovány důsledky v souladu pracovním právem. 20. Výchovných opatření je efektivně využíváno při řešení přestupků a nekázně žáků. 21. Optimalizace organizace provozu školy, vytváření rozvrhu hodin vzhledem k existenci odloučeného pracoviště v ulici Matiční 18, Ostrava a přecházení učitelů i žáků je aktuálním úkolem vedení školy v zájmu zajištění plynulosti všech výchovně vzdělávacích procesů včetně řídící a kontrolní činnosti. Talentové zkoušky a přijímací řízení 1. Během školního roku uspořádáme dva dny otevřených dveří, pro uchazeče a jejich rodiče, připravíme informační letáky a další tištěné materiály. 2. Budeme organizovat přípravný kurz pro žáky 9. tříd k talentovým zkouškám. 3. Zajistíme širokou informovanost rodičovské veřejnosti a potencionálních uchazečů o vzdělávání na naší škole (internet, reklama, tiskoviny, spolupráce s médii, informace pro instituce poskytující informace o možnostech vzdělávání atp.). 4. Bude zpracován dokument k organizaci a stanovení kritérií talentových zkoušek a přijímacího řízení. F. Personální činnost 1. Vedením školy bude vyvíjena aktivita k dalšímu zkvalitňování a stabilizaci pedagogického sboru. 2. Zvláštní péče bude věnována novým zaměstnancům (vedení školy a přímí nadřízení), začínající pedagogové jsou do péče svěřováni zkušeným uvádějícím učitelům, pedagogové přicházející z jiných škol jsou pak svěřováni tutorům. 3. 1x ročně je prováděno periodické sebehodnocení a hodnocení pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. 4. Je organizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců (řízené samostudium, školení, kurzy, popř. doplňkové pedagogické studium). Z nabídek školení, seminářů, přednášek a exkurzí jsou jednotlivé vzdělávací akce pečlivě vybírány a obesílány pouze jedním účastníkem, který má povinnost informovat ostatní kolegy.

7 5. Vedení školy je iniciátorem pro vytváření příznivé pracovní atmosféry při zachování vysoké náročnosti na pracovní výkony, snaží se citlivě řešit případné konflikty mezi lidmi a dbá o zachování a další zkvalitňování dobrých interpersonálních vztahů. G. Kontrolní činnost 1. Kontrolní činností jsou pokryty všechny činnosti školy. Vychází se z plánu kontrolní činnosti a vedení školy je schopno operativně reagovat na vzniklou situaci. Při signálech, kdy se řízený systém nevyvíjí očekávaně (např. dle plánu) je ihned zasahováno kontrolou. Jestliže se zjistí nedostatky, jsou stanovována okamžitá nápravná opatření s objektivizovanými termíny plnění. U pedagogické kontroly jsou prováděny i rozsáhlejší akce (např. analýza vědomostí a dovedností z čtvrtletních prací žáků). Při kontrolách se hodnotí především výsledky a tendence. Prováděním kontroly jsou pověřování rovněž vedoucí zaměstnanci, kteří nejsou členy vedení školy (vedoucí oborů, předsedové předmětových komisí). Provádět kontroly týkající se využívání a efektivnosti informačního systému (měsíční plány, operativní školy a příkazy, suplování, úkoly z porad atd.). Ze závažných kontrolních akcí jsou prováděny podrobné písemné záznamy včetně návrhů na opatření. 2. Provádí se rovněž neplánované kontroly při běžné řídící činnosti (hlavně kontroly preventivní a průběžné). 3. Nadále je potřeba urychleně přenášet získané kontrolní poznatky a opatření do praxe (při operativní činnosti, příkazy, organizačními opatřeními, pokyny, atd.). 4. Všude tam, kde se pracovní činnosti opakují, jsou přijímána organizační opatření např. formou vnitřních norem a příkazů. 5. Vedením školy je v následujícím období preferována forma kontroly retrográdní, při které se postupuje od dosažených výsledků k jejich příčinám, jevům a časových souvislostech. 6. Vedení školy učiní potřebné kroky k získání metodiky globálního evaluačního systému výchovně vzdělávací činnosti (od vstupních prověrek až po maturity). 7. Při hospitacích je vždy kontrolováno, zda učitel v přípravě na vyučovací hodinu má ujasněný a promyšlený cíl (cíle). Zda s cílovým zaměřením reflektuje systém vyučovacích metod, forem práce a prostředků. A nakonec, zda si ověřil výsledek své práce. 8. Kontrolní akce se plánují a provádějí vždy na základě nařízení řídícími orgány nebo vyplývají z norem (inventarizace, revize zařízení, řídící kontrola, finanční kontrola). 9. Činnost a výsledky v oblasti BOZP jsou analyzovány v souborné zprávě. 10. Provedeme cvičnou evakuaci žáků a zaměstnanců školy. 11. Průběžně prověřujeme funkčnost řídící kontroly, účinnost vnitřních předpisů, používaných formulářů. 12. V případě výskytu vyhodnocujeme účinnost opatření zadaných škole na závěr inspekcí, kontrol a řešení stížností nadřízenými orgány. Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, září 2010

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2011 ÚVOD Do nového školního roku 2011/2012 vstupujeme obohaceni o zkušenost se zaváděním školních vzdělávacích programů do výuky prvního ročníku.

Více

Roční plán činnosti školy. školní rok 2009/2010

Roční plán činnosti školy. školní rok 2009/2010 Roční plán činnosti školy školní rok 2009/2010 Ostrava, září 2009 Úvod Roční plán činnosti Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace na školní rok 2009/2010 vychází z pedagogicko organizačních

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Standardy inkluzívního vzdělávání

Standardy inkluzívního vzdělávání Standardy inkluzívního vzdělávání I. Příprava školy na inkluzívní vzdělávání Škola se v rámci přípravy na inkluzi zaměřuje na přípravu pedagogů, žáků a spolužáků, rodičů a na přípravu prostředí a podmínek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015

Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508 Tel./fax: +420 312 273 353; tel.: +420 736

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014

Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 622 Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014 I. Obecná část Koncepce školy vychází ze Strategie vzdělávání pro

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více