Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) školní rok 2014/2015. Společně pro Zemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) školní rok 2014/2015. Společně pro Zemi"

Transkript

1 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) školní rok 2014/2015 Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Školní koordinátorka: Mgr. Růžena Hlůšková Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je zpracován v souladu s hlavními úkoly a záměry ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 v daném školním roce ve spolupráci s vedením školy a se všemi členy pedagogického sboru. Společně pro Zemi Rámcový projekt: Do projektu ekologické výchovy se budou během roku do jednotlivých vyučovaných předmětů postupně zapracovávat prvky ekologické výchovy. EVVO nejvíce zastoupíme v předmětech jako je prvouka, přírodověda, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, jazyky, pracovní a výtvarné výchovy. Vţdy tři měsíce se budou vyučující i ţáci v jednotlivých předmětech věnovat určité ekologické problematice. Průběh práce by měli vyučující vyfotografovat a výrobky předat koordinátorovi EVVO ve škole. V červnu kaţdého roku dojde k vyhodnocení celoročního ekologického projektu a budou stanoveny cíle na další školní rok.

2 Cíle a úkoly EVVO: Environmentálním vzděláním, výchovou a osvětou se rozumí (viz Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / ): Posílit vědomí ţáků o tom, ţe člověk je nedílnou součástí přírody. Probudit pocit sounáleţitosti a zodpovědnosti za ţivotní prostředí kolem sebe a na Zemi vůbec. Vyvolat v ţácích chuť a potřebu konkrétní činnosti, kterou by sami přispěli k pozitivní změně prostředí a vztahů mezi lidmi. Přispět k osvětě (př. zavádění třídění odpadů) ve městě. Posílit vztahy mezi ţáky, rodiči, školou a městem. EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udrţitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. Od školního roku 2006/2007 je školní plán EVVO důleţitým prvkem ŠVP ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 v rámci RVP ZV. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede ţáky k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Ovlivňuje hodnotovou orientaci ţáků. Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udrţitelného rozvoje nepředstavuje pouze jednorázové akce, ale zdůrazňuje dlouhodobost a postupné prohlubování a zdokonalování vědomostí a dovedností v rámci všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů. Získané znalosti: Prohloubení a utřídění vědomostí z oblasti biologie a ekologie. Lepší znalost místa, kde ţijeme. Pochopení dosavadní nedostatečné péče o ţivotní prostředí. Pochopení, ţe chování člověka souvisí s kvalitou ţivota. Pochopení, ţe aktivním zapojením mohou i ţáci (děti) ovlivnit prostředí, ve kterém ţijí. Získané dovednosti: Zpracování informací. Prezentace nových poznatků. Rozhodování. Týmová spolupráce. Komunikace. Řešení problémů.

3 Získané postoje: Zvýšení zodpovědnosti. Posílení sebedůvěry. Aktivní zapojení aktivní péče o prostředí školy. Celoroční aktivity Naše škola pořádá během celého školního roku mnoho akcí, které podporují EVVO. Mezi nejvýznamnější patří: Sběr papíru Třídění odpadu Recyklohraní Projektové vyučování Mimoškolní aktivity zájmové krouţky Školní knihovna Exkurze, výlety Školní noviny Minimální program prevence sociálních patologických jevů Minimální program výchovného poradce a mnoho dalších.

4 Vycházky, exkurze: Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 ZÁŘÍ, ŘÍJEN A LISTOPAD 3. B PRV Krajina v okolí domova - vycházka 3. A PRV Krajina vycházka 4. A, B VLA Dopravní hřiště 4. A, B PŘÍ Ochrana ţivotního prostředí, exkurze Kovosteel Slohová práce: 5. B ČJ Slohová práce - Podzimní záţitek v přírodě 8. A ČJ Subjektivně zabarvený popis, slohová práce Podzim Výtvarné práce a aktivity, výrobek: 1. A, B PkČ Zaloţení koutku přírody 1. A, B Vv Barvy podzimu 1. A, B PkČ Navlékání korálků z přírodnin 3. B PRV Krajina v okolí domova obrázek, co si myslíš, ţe je pro naše okolí typické 3. B Vv Podzimní strom (tempera, otisky, dokreslování tuší) 4. A Vv Podzimní krajiny (frotáţ, otisky) 4. B Vv Ztvárnění podzimní krajiny frotáţ, otisky Aktivita: 1. A, B PRV Na podzim 2. A, B --- Dopravní prostředky (beseda s příslušníkem Policie ČR) 2. A, B PRV Význam lesa (ekologická přednáška, stromy, přiřazování listů a plodů) 2. A, B PRV, Vv, Podzimní zahrada (sklizeň zeleniny a ovoce) PkČ 3. A ČJ Referáty o zvířatech, vyhledávání v odborné literatuře, na internetu 3. B PkČ Sběr kaštanů, výroba zvířátek s vyuţitím dalších přírodních materiálů 3. A PRV Projektový týden s Ferdou Mravencem: Brouci výukový program 3. A ČJ CHKO Projektový týden s Ferdou Mravencem: texty o hmyzu, práce s nimi, referáty 3. A PkČ Projektový týden s Ferdou Mravencem: brouci z plastelíny 3. A Vv Projektový týden s Ferdou Mravencem: brouci - malba 3. A Hv Projektový týden s Ferdou Mravencem: píseň V zoologické zahradě 3. A PRV Den zvířat projektový den 3. A Hv Píseň - To je zmatek, kdyţ zvířata 3. A Vv Plošné i prostorové práce s přírodninami 3. A PkČ Koláţ z listů, dýně 3. A Vv Listy frotáţ, podzim- koláţ 3. A PkČ Skřítek podzimmníček z přírodních materiálů

5 3. A ČJ Pohádky o zvířatech, dramatizace pohádky 3. A PRV Chráníme krajinu referáty, diskuse 3. A, B AJ Animals 4. třídy AJ Toys from recycled materials (výrobky) 4. A PŘÍ Pecka film (výtvarná soutěţ s přírodovědnou tématikou) 4. B PŘÍ Ekosystém les, ochrana ţivotního prostředí 4. B PŘÍ Program Zdravá pětka (výukový program se zaměřením na zdravou výţivu) 4. třídy INF Prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky (člověk a technika) 4. třídy INF Textový editor Člověk, technika a příroda (celoročně - psaní textu, obrázky, vyhledávání na internetu) 5. třídy INF Prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky (člověk a technika) 5. třídy INF Textový editor Člověk, technika a příroda (celoročně - psaní textu, obrázky, vyhledávání na internetu) 5. třídy PŘ Člověk v přírodě, člověk a neţivá příroda, člověk a ţivá příroda 5. třídy PŘ Energetické suroviny (důraz na šetření surovinami) 5. třídy PŘ Půda a ekologické zemědělství, sběr a třídění odpadu 5. třídy PŘ Člověk a vesmír, zelená planeta v ohroţení 5. A AJ Healthy eating (skupinová práce plakát) 5. A VLA Přírodní bohatství krajů České republiky 5. A Vv Kresba přírodnin dle předlohy (větvička s šípky, hroznové víno ) 5. A PkČ Výrobky z přírodního materiálu 5. B AJ Healthy eating zdravé stravování, slovní zásoba 5. B PkČ Výrobky z přírodních materiálů 5. B Vv Příroda na podzim (skupinová práce, malba na velké ploše) 5. B Vv Kresba přírodnin dle předlohy (samostatná práce) 5. B ČJ Četba knihy Hoši od Bobří řeky, ukázky z knihy J. Foglara + diskuze o táboření ve volné přírodě 6. třídy PŘ, Z, VV Stavba planety Země a její postavení ve vesmíru (projekt) 6. A F Kyselé deště, sráţky (voda - změna skupenství) 6. A F Změny skupenství, vznik sráţek 6. B F Magnetické pole Země prezentace, výklad 6. třídy INF Prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky (člověk a technika) 6. třídy INF Textový editor Člověk, technika a příroda (celoročně - psaní textu, obrázky, vyhledávání na internetu) 6. třídy INF Internet bezpečná práce s internetem (celoročně vyhledávání) 6. třídy Z Ozón v atmosféře ozónové díry 6. třídy Z Sledování teploty vzduchu, zaznamenání a zpracování údajů (pracovní list) 6. A ČJ Pohádka - vztah lidé příroda, četba a rozbor textů 6. A ČJ Podstatná jména obecná a vlastní práce v hodině (samostatná, skupinová) 6. A VkO Cyklus přírody - diskuse 6. třídy Hv Tráva neroste - píseň

6 6. B D Pravěcí lidé a jejich souţití s přírodou 6. B AJ Geography: the world Zeměpis: Svět poslechové cvičení 6. A AJ Geography: the world 7. třída ČJ Tvoření slov zkratky (CHKO, KRNAP aj. význam rezervací a parků pro zachování neporušené přírody) 7. třída D Vznik Evropy, role obnovitelných zdrojů 7. třída VkZ Výchova ke zdraví Zdraví na talíři skupinová práce tvorba jídelníčku 7. třída AJ Biology: animal classification práce s textem, mezipředmětové vztahy biologie 7. třída PŘ Vodní ţivočichové a jejich ohroţení ropou, znečištění moře 7. třída PŘ Ohroţené druhy ţivočichů, červené knihy ohroţených druhů 7. třída Vv Podmořský svět 7. třída PkČ Zásady správného stolování 7. třída Z Kácení deštných lesů v Amazonii a jeho důsledky pro celou planetu 8. A ČJ Skladba texty s přírodní tématikou 8. A ČJ - LV Člověk a svět kolem četba a rozbor textů (Erben, Němcová, májovci) 8. třídy MeV Média a (ne)objektivní zobrazení ekologických problémů 8. A, B AJ My family 8. A D Velká francouzská revoluce proměna venkova 8. B D Velká francouzská revoluce proměna venkova 8. třídy CH Chemické vlastnosti vody, znečištění vody 8. třídy CH Vzduch a zdroje znečištění vzduchu 8. třídy PŘ Rys ostrovid znovu vysazen na Šumavě 8. A, B Z Krajiny ČR Národní parky a CHKO ohroţené druhy rostlin a ţivočichů - skupinová práce, ţáci tvoří plakát a prezentace 8. třídy RJ Co rádi jíme Zdravá výţiva skupinová práce tvorba plakátu (obrázky a popis rusky, konverzace) 8. třídy PkČ Výroba ţeleza a výroba oceli - prezentace 9. třída AJ Materials 9. třída AJ History: materials poslechové cvičení + práce s textem, mezipředmětové vztahy - dějepis (vyuţití materiálů v minulosti) 9. třída PkČ Digitální technika dopady na ţivotní prostředí výklad 9. třída RJ Město, vesnice kde bydlím péče o ţivotní prostředí skupinová práce - ţáci připravují prezentace o svém bydlišti a ŢP 9. třída NJ Die Tiere - zvířata 9. třída Z Města a jejich zázemí udrţování zeleně, problémy s odpadky, stav ovzduší 9. třída Z Lesní hospodářství odlesňování planety a poškozování lesů průmyslovými emisemi 9. třída ČJ Odborné názvy pojmy z ekologie, průmyslu 9. třída Vv Kresba rostlinami význam flóry pro ekologii 9. třída PŘ Znečištění moře a jeho vliv na mořské organismy 9. třída CH Význam sběru starého ţeleza a jiných kovů 1. stupeň všechny Sběr vršků z PET lahví Všechny Všechny Sběr papíru

7 Vycházky, exkurze: Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 1. A, B Tv, PRV Vycházka zvířátka v zimě 3. A PRV Krmíme zvířátka - vycházka 4. A, B PŘÍ Vycházka do zimní přírody 4. A, B VLA Návštěva památníku Velké Moravy Výtvarné práce, výrobek: 1. A, B Vv Kapr, kombinovaná technika 3. B Vv Ptáci u krmítka 4. A Vv Zimní krajina a ţivot zvířat v zimě 4. B Vv Zimní krajina a ţivot zvířat v zimě (tempera) 8. třída Vv Zimní krajina, voda a její skupenství vločky, kapky, led různé techniky Aktivita: 1. A, B PRV Pozorování ptáků u krmítka 2. A, B PRV, Vv, PkČ 2. A, B PRV Příroda v zimě (pozorování změn v přírodě) Rodina příbuzenské vztahy, péče o domácí zvířata, vztah ke zvířatům 2. A, B PRV Naše vlast vztah člověka k vlasti 2. A, B PRV Čistota ovzduší 3. třídy AJ I m hungry (původ různých potravin (beseda, plakát) 3. A ČJ Vyjmenovaná slova M, P příběhy o přírodě, zvířatech 3. A ČJ Zvyky a obyčeje předků 3. A PRV Zvířata v zimě 3. A PRV Podmínky ţivota projektová výuka 3. A ČJ Vyjmenovaná slova po P, S, V texty o přírodě, zvířatech, rostlinách 3. A Hv Rampouch, Zima poslech 3. A PkČ Zima koláţ, frotáţ 3. A ČJ Vyjmenovaná slova po Z tematické texty o přírodě 3. A Hv Kozel a další písně o zvířatech J. Nohavici 3. A Vv Zima 3. A PkČ Krmítko 3. B PRV Lidské výtvory, recyklace (dělení věcí, které nás obklopují + diskuze o nutnosti recyklace, co můţeme recyklovat, rozdělení nádob na odpady) 3. B PkČ Vyrábíme z odpadového materiálu 3. B ČJ, Vv Zvířata v zimě pozorování změn, stopy ve sněhu, dokonči vypravování 3. B PRV Soutěţ - Příroda kolem nás se zaměřením na zvířata v zimě 3. B Hv Ptáci u krmítka

8 4. A VLA Projekt o pravěku- výroba nástrojů 4. B VLA Pravěk výroba nástrojů z přírodních materiálů 4. třídy AJ Road safety (beseda) 5. A VLA Přírodní bohatství Evropy 5. A M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 5. A Vv Struktura přírodních materiálů 5. B VLA Chráněná území ČR (skupinová práce) 5. B VLA Rostliny a ţivočichové v Evropě (skupinová práce) 5. B AJ Map reading and directions 5. B PkČ Zdravá svačinka 5. B Vv Paní zima (inkoust, zmizík) 5. třídy PŘ Člověk jako součást přírody, závislost na okolních podmínkách 5. třídy PŘ Člověk zpracovává výrobky 5. A AJ Animals (popis - konverzační téma) 6. A ČJ - LV Bajky četba a rozbor textů 6. A ČJ - LV Ústní lidová slovesnost četba a rozbor textů 6. A ČJ - LV Pravopis texty s přírodní tématikou 6. A VkO Ţivotní prostředí práce v hodině (samostatná, skupinová) 6. B VkO Domov, místo, kde ţijeme obnovitelné zdroje energie 6. A AJ We are animals too 6. B AJ Have you got a pet? Máš domácího mazlíčka? rozvíjení řečových dovedností (rozhovory) 6. třídy Z Podzemní voda jako zdroj pitné vody 6. třídy M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 6. třídy PŘ Rozmanitost ţivota, symbióza, lišejníky indikátory čistoty prostředí, mořské řasy a kyslík 6. třídy F Teplota vzduchu 7. třída AJ History: transport historie cestování, práce s textem nová slovní zásoba 7. třída ČJ Popis pracovního postupu třídění odpadů 7. třída AJ Geography: Food from arend the world 7. třída PkČ Potraviny rostlinného a ţivočišného původu 7. třída VkO Přírodní a kulturní bohatství (beseda) 7. třída NJ Země a lidé diskuse o reáliích v německy mluvících zemích 7. třída Z Ekologické problémy ve střední Asii (nesprávné umístění výroby náročné na vodu) 7. třída PŘ Ptačí krmítka potrava pro ptactvo 7. třída PŘ Rostliny jako producenti potravní řetězec 8. A ČJ Člověk a svět kolem četba a rozbor textů (Sládek) 8. třídy AJ The solar system 8. B VkO Zdravý způsob ţivota 8. A D Průmyslová revoluce industrializace a vliv na krajinu 8. B D Průmyslová revoluce industrializace a vliv na krajinu 8. B Vv Zimní krajina (libovolná technika) 8. třída NJ Die Tiere - zvířata

9 8. třídy PŘ Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví 8. třídy CH Názory na zimní solení komunikací 8. třídy PkČ Elektrotechnika v domácnosti spotřeba elektrická energie - video 9. třída NJ Jahreszeiten - měsíce, roční období 9. třída AJ Biology: Vitamins and minerals 9. třída AJ Your body popis těla rozšíření slovní zásoby 9. třída PkČ Plasty a kompozity historie výroby plastů výklad 9. třída Vv Jarní procházky inspirace přírodou 9. třída Z Neobnovitelné surovinové zdroje a přechod na paliva šetrnější k ţivotnímu prostředí, alternativní zdroje energie 9. třída Z Nepříznivé důsledky dopravy na ţivotní prostředí 9. třída CH Obnovitelné zdroje energie, jaderná energetika v ČR 9. třída CH Freony a jejich vliv na ozónovou vrstvu 9. třída F Jaké máme moţnosti ve vyuţívání energií? 1. stupeň Všechny Sběr vršků z PET lahví

10 Vycházky, exkurze: Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN 2. A, B PRV Jarní vycházka sběr přírodnin, výrobky z přírodnin 2. A, B PRV Návštěva Kovosteelu ve Starém Městě ke Dni Země 2. A, B PRV Statek, louka, les v létě vycházky, pozorování 3. B PRV Ekosystém louka vycházka pozorování rostlin a ţivočichů 4. A, B VLA Exkurze do archeoskanzenu Modrá 4. A, B PŘÍ Ekosystém louka, ekosystém rybník vycházka 8. třídy a 9. třída Slohová práce: PŘ, Z Exkurze do Moravského krasu 5. B ČJ Dopis přírodě - snaha o originální podání vzkazu přírodě, stromům, řekám Výtvarné práce, výrobek: 1. A, B PkČ Jarní strom, koláţ 4. A Vv Ţivot na louce, ţivot v rybníku kresba, malba, koláţ Aktivita: 1. A, B PRV Stavba těla rostlin 1. A, B PRV Ţivočichové na jaře 1. A, B PkČ Klíčení semen 2. A, B PRV, Vv, Tv Zdraví nemoci, úrazy, důleţitá telefonní čísla 2. A, B PRV, Vv Ptáci a jejich hnízda, hospodářská zvířata jak slouţí člověku (pozorování domácích zvířat, malba ve skupinách, koláţ) 3. A PkČ Jarní louka koláţ, Ptáček z kolíčku 3. A Vv Výtvarná soutěţ Můj koníček malovaný 3. A PRV Ţivot v přírodě ţivé organismy, houby, rostliny 3. A PRV Rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé, jedovaté, chráněné 3. A PRV Čím se ţiví ţivočichové referáty, diskuze 3. A PRV Ochrana přírody, ohroţené druhy spolupráce s CHKO 3. A Vv Velikonoční zajíček 3. A Vv Rostliny, stromy kresba tuţkou, Ţivočichové kombinovaná technika 3. A PkČ Sluníčko z tácku - výrobek 3. A PRV Zdraví růst a vývoj 3. A PRV Společné znaky s ostatními ţivočichy - referát 3. A PRV Ţijeme zdravě - diskuze 3. A PRV Volný čas a příroda - diskuze

11 3. A PRV Léto na zahradě, na poli, na louce 3. A Vv Kresba v terénu, v přírodě 3. A PkČ Zvířátko, skládání z papíru, chobotnice z kelímků 3. B PkČ Péče o pokojové rostliny, učivo o rostlinách, jaké mají doma pokojové rostliny a zda potřebují nějaké speciální zacházení a podmínky 3. B --- Velikonoční dopoledne (projekt, tvořivé dílničky) 3. B Vv, PkČ, Zdravá výţiva (zdravý nákup koláţ, prvouka diskuze o PRV potravinové pyramidě, den se zdravou svačinou) 3. B PRV Ekosystém louka 3. A, B AJ Weather 4. A ČJ, PŘÍ Ekosystém louka, ekosystém rybník - pozorování, popis 4. B PŘÍ Ekosystém louka, ekosystém rybník vycházka, pozorování 4. B Vv Ţivot na louce, ţivot v rybníku kresba, malba, koláţ (technika dle vlastního výběru) 4. třídy AJ My town (konverzační téma, vyprávění) 4. třídy AJ Keeping healthy (skupinová práce) 4. třídy INF Internet (bezpečná práce s internetem) 5. třídy INF Internet (bezpečná práce s internetem) 5. B PkČ Pet láhve druhotné vyuţití 5. A AJ The solar systém (výtvarný projekt) 5. A AJ Weather (beseda, vyprávění- konverzační téma) 5. A M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 5. A Vv Symetrie přírodních tvarů brouci, motýli, květy 5. A PkČ Pletení z vrbového proutí, výrobky z pet lahví Den Země 5. B AJ Weather graphs 5. třídy PŘ Člověk vyuţívá krajinu 5. třídy PŘ Pomáháme přírodě, vztah člověka k okolnímu prostředí 5. B Vv Zrození jara, struktura přírodních materiálů (rozfoukávání tuše, otisky) 5. B Vv Den Země (tvorba plakátu, pohlednice) 6. A ČJ Vypravování člověk, zvířata, příroda (mluvní cvičení) 6. A ČJ Popis krajiny (mluvní cvičení) 6. A ČJ Skladba texty s přírodní tématikou 6. A AJ Our town 6. B AJ My town projekt moje město nakreslit a popsat mapu 6. B F Elektrický proud vyuţití elektrické energie - výklad 6. třídy Vv Ekosystémy jarní louka 6. třídy Z Tropické deštné lesy, subtropy a lesy mírného pásu nezvratné zásahy člověka do krajiny 6. třídy Z Ochrana přírody ve státech Afriky 6. třída Z Nepůvodní rostliny a ţivočichové v Austrálii a následky jejich přemnoţení 6. třídy Hv Voděnka studená (píseň) 6. třídy Hv Malé kotě (píseň) 6. třídy Hv Růţička (píseň) 6. třídy PŘ Narušení přírodní rovnováhy, přemnoţení hmyzu a jeho důsledky

12 6. třídy PŘ Vliv postřiků na ţivotní prostředí 6. B ČJ Pověsti našeho kraje - významné přírodní lokality a jejich místo v pověstech 7. třída ČJ Realismus a romantismus v literatuře přírodní motivy 7. třída M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 7. třída Vv Zátiší 7. třída AJ Geography: The weather 7. třída AJ My country nová slovní zásoba popis krajiny 7. třída PkČ Pokrm z polotovarů 7. třída Z Vliv člověka na krajinu v jednotlivých oblastech Evropy 7. třída Z Dlouhodobé následky havárie jaderného reaktoru v Černobylu 7. třída PŘ Léčivé rostliny a bioprodukty 7. třída PŘ Společenstva organismů a jejich ochrana 8. třídy AJ New York: The Big Apple 8. A ČJ Skladba texty s přírodní tématikou 8. A ČJ Člověk a svět kolem četba a rozbor textů (O. Wilde) 8. A, B Z Kraje ČR - průmysl versus krajina a ekologie dvojice ţáků zpracuje prezentaci zadaného kraje a v ní se řeší i problematika ţivotního prostředí 8. třídy RJ Reţim dne kvalitní vyuţití volného času koníčky skupinová práce, forma dotazníku, plakát a prezentace 8. A D Měšťanská kultura a civilizace změna způsobu ţivota lidí, urbanizace 8. B D Měšťanská kultura a civilizace změna způsobu ţivota lidí, urbanizace 8. třídy NJ Jahreszeiten měsíce, roční období 8. třídy CH Vliv ph na ţivot ve vodě 8. třídy PkČ Odpad a jeho ekologická likvidace video, výklad 9. třída M Povrch koule povrch Země, řešení příkladů 9. třída Z Změny klimatu v souvislosti s činností člověka 9. třída Z Přírodní katastrofy a předcházení jejich moţným následkům 9. třída AJ Enviromental problems: hurricanes 9. třída AJ Climate change klimatické změny, práce s textem + nová slovní zásoba 9. třída RJ Vyuţití volného času, jak je důleţité mít koníčky a záliby, formování osobnosti, dotazník pro spoluţáky 9. třída NJ Mein Tag, meine Woche, počasí 9. třída PkČ Plasty a kompozity dopady výroby plastů na ţivotní prostředí zpracování - prezentace 9. třída ČJ Proslov Společně pro Zemi 9. třída Vv Zvíře význam fauny pro ekologii 9. třída PŘ Ekosystém, potravní řetězec, populace, udrţitelný rozvoj 9. třída PŘ Vývoj populace a vztahy mezi populacemi 9. třída PŘ, Z Chráněná území České republiky 9. třída CH Plasty a jejich vliv na ŢP 9. třída CH Vliv hubících prostředků na ŢP Všechny všechny Sběr vršků z PET lahví Všechny všechny Sběr papíru

13

14 Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 ČERVEN Vyhodnocení celoročního projektu - Zakončení projektu a jeho zhodnocení, plán na další školní rok. - Stanovení nových cílů. - Výstava nejlepších prací a výrobků dětí k projektu pro rodiče a přátele školy. Použité vyučovací metody: - pozorování - dotazník, anketa - srovnání - exkurze a vycházky - besedy, rozhovory - přednášky - didaktické hry - simulační hry - praktické činnosti - výtvarné aktivity - dramatizace - literární zpracování - pokusy - dokumentace Prameny (pomůcky, zdroje materiálů): - odborná literatura - internet - ŠVP - nabídka programů a aktivit ALCEDA - časopisy - dosavadní pedagogické zkušenosti - nově získané metodické materiály - spolupráce s rodiči, městem a ekologickými sdruţeními Návaznost na trvale udržitelný rozvoj: - trvalé zlepšení prostředí školy, vytvoření pozitivního vztahu ţáků ke škole - zapojení dětí do aktivní péče o místo, kde ţijí vytvoření pozitivního vztahu k bydlišti a regionu - výchova k úctě ke všemu ţivému, kladný vztah k přírodě, ochrana všech sloţek ţivotního prostředí - šetření energiemi - sníţení mnoţství odpadů - úsporné vyuţívání přírodních zdrojů a surovin CHCEME-LI MYSLET NA ZEMI, ZAČNĚME U SEBE, A TO HNED!!! Vypracovala: Mgr. Růţena Hlůšková

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy.

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Ekologizace provozu a atmosféry školy Usilovat o to, aby se všichni zaměstnanci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2011/2012

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2011/2012 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Štefková koordinátor EVVO ÚVOD : Environmentální výchova,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY Úvod Ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků

Více

ZŠ Boleslava Hrbka Leština

ZŠ Boleslava Hrbka Leština ZŠ Boleslava Hrbka Leština ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Motto : Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.3 Školní plán EVVO 7.3.1 Východiska pro stanovení cílů školy v oblasti EVVO 7.3.1.1 Vzdělávací strategie školy viz. kapitola 3 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 7.3.1.2 Charakteristika školy

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Stálé cíle EVVO na naší škole: Utvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí. Vést k úctě

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok 2012-2013 Pracoviště Hranice 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1. Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova... 2 2. Výchovně-vzdělávací cíle a výstupy v EVVO... 3 2.1 I. stupeň... 3 2.2 II. stupeň... 6 3. Spolupráce

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více