Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) školní rok 2014/2015. Společně pro Zemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) školní rok 2014/2015. Společně pro Zemi"

Transkript

1 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) školní rok 2014/2015 Ředitel školy: Mgr. Marek Tvrdoň Školní koordinátorka: Mgr. Růžena Hlůšková Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je zpracován v souladu s hlavními úkoly a záměry ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 v daném školním roce ve spolupráci s vedením školy a se všemi členy pedagogického sboru. Společně pro Zemi Rámcový projekt: Do projektu ekologické výchovy se budou během roku do jednotlivých vyučovaných předmětů postupně zapracovávat prvky ekologické výchovy. EVVO nejvíce zastoupíme v předmětech jako je prvouka, přírodověda, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, jazyky, pracovní a výtvarné výchovy. Vţdy tři měsíce se budou vyučující i ţáci v jednotlivých předmětech věnovat určité ekologické problematice. Průběh práce by měli vyučující vyfotografovat a výrobky předat koordinátorovi EVVO ve škole. V červnu kaţdého roku dojde k vyhodnocení celoročního ekologického projektu a budou stanoveny cíle na další školní rok.

2 Cíle a úkoly EVVO: Environmentálním vzděláním, výchovou a osvětou se rozumí (viz Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / ): Posílit vědomí ţáků o tom, ţe člověk je nedílnou součástí přírody. Probudit pocit sounáleţitosti a zodpovědnosti za ţivotní prostředí kolem sebe a na Zemi vůbec. Vyvolat v ţácích chuť a potřebu konkrétní činnosti, kterou by sami přispěli k pozitivní změně prostředí a vztahů mezi lidmi. Přispět k osvětě (př. zavádění třídění odpadů) ve městě. Posílit vztahy mezi ţáky, rodiči, školou a městem. EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udrţitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. Od školního roku 2006/2007 je školní plán EVVO důleţitým prvkem ŠVP ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 v rámci RVP ZV. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede ţáky k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Ovlivňuje hodnotovou orientaci ţáků. Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udrţitelného rozvoje nepředstavuje pouze jednorázové akce, ale zdůrazňuje dlouhodobost a postupné prohlubování a zdokonalování vědomostí a dovedností v rámci všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů. Získané znalosti: Prohloubení a utřídění vědomostí z oblasti biologie a ekologie. Lepší znalost místa, kde ţijeme. Pochopení dosavadní nedostatečné péče o ţivotní prostředí. Pochopení, ţe chování člověka souvisí s kvalitou ţivota. Pochopení, ţe aktivním zapojením mohou i ţáci (děti) ovlivnit prostředí, ve kterém ţijí. Získané dovednosti: Zpracování informací. Prezentace nových poznatků. Rozhodování. Týmová spolupráce. Komunikace. Řešení problémů.

3 Získané postoje: Zvýšení zodpovědnosti. Posílení sebedůvěry. Aktivní zapojení aktivní péče o prostředí školy. Celoroční aktivity Naše škola pořádá během celého školního roku mnoho akcí, které podporují EVVO. Mezi nejvýznamnější patří: Sběr papíru Třídění odpadu Recyklohraní Projektové vyučování Mimoškolní aktivity zájmové krouţky Školní knihovna Exkurze, výlety Školní noviny Minimální program prevence sociálních patologických jevů Minimální program výchovného poradce a mnoho dalších.

4 Vycházky, exkurze: Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 ZÁŘÍ, ŘÍJEN A LISTOPAD 3. B PRV Krajina v okolí domova - vycházka 3. A PRV Krajina vycházka 4. A, B VLA Dopravní hřiště 4. A, B PŘÍ Ochrana ţivotního prostředí, exkurze Kovosteel Slohová práce: 5. B ČJ Slohová práce - Podzimní záţitek v přírodě 8. A ČJ Subjektivně zabarvený popis, slohová práce Podzim Výtvarné práce a aktivity, výrobek: 1. A, B PkČ Zaloţení koutku přírody 1. A, B Vv Barvy podzimu 1. A, B PkČ Navlékání korálků z přírodnin 3. B PRV Krajina v okolí domova obrázek, co si myslíš, ţe je pro naše okolí typické 3. B Vv Podzimní strom (tempera, otisky, dokreslování tuší) 4. A Vv Podzimní krajiny (frotáţ, otisky) 4. B Vv Ztvárnění podzimní krajiny frotáţ, otisky Aktivita: 1. A, B PRV Na podzim 2. A, B --- Dopravní prostředky (beseda s příslušníkem Policie ČR) 2. A, B PRV Význam lesa (ekologická přednáška, stromy, přiřazování listů a plodů) 2. A, B PRV, Vv, Podzimní zahrada (sklizeň zeleniny a ovoce) PkČ 3. A ČJ Referáty o zvířatech, vyhledávání v odborné literatuře, na internetu 3. B PkČ Sběr kaštanů, výroba zvířátek s vyuţitím dalších přírodních materiálů 3. A PRV Projektový týden s Ferdou Mravencem: Brouci výukový program 3. A ČJ CHKO Projektový týden s Ferdou Mravencem: texty o hmyzu, práce s nimi, referáty 3. A PkČ Projektový týden s Ferdou Mravencem: brouci z plastelíny 3. A Vv Projektový týden s Ferdou Mravencem: brouci - malba 3. A Hv Projektový týden s Ferdou Mravencem: píseň V zoologické zahradě 3. A PRV Den zvířat projektový den 3. A Hv Píseň - To je zmatek, kdyţ zvířata 3. A Vv Plošné i prostorové práce s přírodninami 3. A PkČ Koláţ z listů, dýně 3. A Vv Listy frotáţ, podzim- koláţ 3. A PkČ Skřítek podzimmníček z přírodních materiálů

5 3. A ČJ Pohádky o zvířatech, dramatizace pohádky 3. A PRV Chráníme krajinu referáty, diskuse 3. A, B AJ Animals 4. třídy AJ Toys from recycled materials (výrobky) 4. A PŘÍ Pecka film (výtvarná soutěţ s přírodovědnou tématikou) 4. B PŘÍ Ekosystém les, ochrana ţivotního prostředí 4. B PŘÍ Program Zdravá pětka (výukový program se zaměřením na zdravou výţivu) 4. třídy INF Prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky (člověk a technika) 4. třídy INF Textový editor Člověk, technika a příroda (celoročně - psaní textu, obrázky, vyhledávání na internetu) 5. třídy INF Prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky (člověk a technika) 5. třídy INF Textový editor Člověk, technika a příroda (celoročně - psaní textu, obrázky, vyhledávání na internetu) 5. třídy PŘ Člověk v přírodě, člověk a neţivá příroda, člověk a ţivá příroda 5. třídy PŘ Energetické suroviny (důraz na šetření surovinami) 5. třídy PŘ Půda a ekologické zemědělství, sběr a třídění odpadu 5. třídy PŘ Člověk a vesmír, zelená planeta v ohroţení 5. A AJ Healthy eating (skupinová práce plakát) 5. A VLA Přírodní bohatství krajů České republiky 5. A Vv Kresba přírodnin dle předlohy (větvička s šípky, hroznové víno ) 5. A PkČ Výrobky z přírodního materiálu 5. B AJ Healthy eating zdravé stravování, slovní zásoba 5. B PkČ Výrobky z přírodních materiálů 5. B Vv Příroda na podzim (skupinová práce, malba na velké ploše) 5. B Vv Kresba přírodnin dle předlohy (samostatná práce) 5. B ČJ Četba knihy Hoši od Bobří řeky, ukázky z knihy J. Foglara + diskuze o táboření ve volné přírodě 6. třídy PŘ, Z, VV Stavba planety Země a její postavení ve vesmíru (projekt) 6. A F Kyselé deště, sráţky (voda - změna skupenství) 6. A F Změny skupenství, vznik sráţek 6. B F Magnetické pole Země prezentace, výklad 6. třídy INF Prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky (člověk a technika) 6. třídy INF Textový editor Člověk, technika a příroda (celoročně - psaní textu, obrázky, vyhledávání na internetu) 6. třídy INF Internet bezpečná práce s internetem (celoročně vyhledávání) 6. třídy Z Ozón v atmosféře ozónové díry 6. třídy Z Sledování teploty vzduchu, zaznamenání a zpracování údajů (pracovní list) 6. A ČJ Pohádka - vztah lidé příroda, četba a rozbor textů 6. A ČJ Podstatná jména obecná a vlastní práce v hodině (samostatná, skupinová) 6. A VkO Cyklus přírody - diskuse 6. třídy Hv Tráva neroste - píseň

6 6. B D Pravěcí lidé a jejich souţití s přírodou 6. B AJ Geography: the world Zeměpis: Svět poslechové cvičení 6. A AJ Geography: the world 7. třída ČJ Tvoření slov zkratky (CHKO, KRNAP aj. význam rezervací a parků pro zachování neporušené přírody) 7. třída D Vznik Evropy, role obnovitelných zdrojů 7. třída VkZ Výchova ke zdraví Zdraví na talíři skupinová práce tvorba jídelníčku 7. třída AJ Biology: animal classification práce s textem, mezipředmětové vztahy biologie 7. třída PŘ Vodní ţivočichové a jejich ohroţení ropou, znečištění moře 7. třída PŘ Ohroţené druhy ţivočichů, červené knihy ohroţených druhů 7. třída Vv Podmořský svět 7. třída PkČ Zásady správného stolování 7. třída Z Kácení deštných lesů v Amazonii a jeho důsledky pro celou planetu 8. A ČJ Skladba texty s přírodní tématikou 8. A ČJ - LV Člověk a svět kolem četba a rozbor textů (Erben, Němcová, májovci) 8. třídy MeV Média a (ne)objektivní zobrazení ekologických problémů 8. A, B AJ My family 8. A D Velká francouzská revoluce proměna venkova 8. B D Velká francouzská revoluce proměna venkova 8. třídy CH Chemické vlastnosti vody, znečištění vody 8. třídy CH Vzduch a zdroje znečištění vzduchu 8. třídy PŘ Rys ostrovid znovu vysazen na Šumavě 8. A, B Z Krajiny ČR Národní parky a CHKO ohroţené druhy rostlin a ţivočichů - skupinová práce, ţáci tvoří plakát a prezentace 8. třídy RJ Co rádi jíme Zdravá výţiva skupinová práce tvorba plakátu (obrázky a popis rusky, konverzace) 8. třídy PkČ Výroba ţeleza a výroba oceli - prezentace 9. třída AJ Materials 9. třída AJ History: materials poslechové cvičení + práce s textem, mezipředmětové vztahy - dějepis (vyuţití materiálů v minulosti) 9. třída PkČ Digitální technika dopady na ţivotní prostředí výklad 9. třída RJ Město, vesnice kde bydlím péče o ţivotní prostředí skupinová práce - ţáci připravují prezentace o svém bydlišti a ŢP 9. třída NJ Die Tiere - zvířata 9. třída Z Města a jejich zázemí udrţování zeleně, problémy s odpadky, stav ovzduší 9. třída Z Lesní hospodářství odlesňování planety a poškozování lesů průmyslovými emisemi 9. třída ČJ Odborné názvy pojmy z ekologie, průmyslu 9. třída Vv Kresba rostlinami význam flóry pro ekologii 9. třída PŘ Znečištění moře a jeho vliv na mořské organismy 9. třída CH Význam sběru starého ţeleza a jiných kovů 1. stupeň všechny Sběr vršků z PET lahví Všechny Všechny Sběr papíru

7 Vycházky, exkurze: Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 1. A, B Tv, PRV Vycházka zvířátka v zimě 3. A PRV Krmíme zvířátka - vycházka 4. A, B PŘÍ Vycházka do zimní přírody 4. A, B VLA Návštěva památníku Velké Moravy Výtvarné práce, výrobek: 1. A, B Vv Kapr, kombinovaná technika 3. B Vv Ptáci u krmítka 4. A Vv Zimní krajina a ţivot zvířat v zimě 4. B Vv Zimní krajina a ţivot zvířat v zimě (tempera) 8. třída Vv Zimní krajina, voda a její skupenství vločky, kapky, led různé techniky Aktivita: 1. A, B PRV Pozorování ptáků u krmítka 2. A, B PRV, Vv, PkČ 2. A, B PRV Příroda v zimě (pozorování změn v přírodě) Rodina příbuzenské vztahy, péče o domácí zvířata, vztah ke zvířatům 2. A, B PRV Naše vlast vztah člověka k vlasti 2. A, B PRV Čistota ovzduší 3. třídy AJ I m hungry (původ různých potravin (beseda, plakát) 3. A ČJ Vyjmenovaná slova M, P příběhy o přírodě, zvířatech 3. A ČJ Zvyky a obyčeje předků 3. A PRV Zvířata v zimě 3. A PRV Podmínky ţivota projektová výuka 3. A ČJ Vyjmenovaná slova po P, S, V texty o přírodě, zvířatech, rostlinách 3. A Hv Rampouch, Zima poslech 3. A PkČ Zima koláţ, frotáţ 3. A ČJ Vyjmenovaná slova po Z tematické texty o přírodě 3. A Hv Kozel a další písně o zvířatech J. Nohavici 3. A Vv Zima 3. A PkČ Krmítko 3. B PRV Lidské výtvory, recyklace (dělení věcí, které nás obklopují + diskuze o nutnosti recyklace, co můţeme recyklovat, rozdělení nádob na odpady) 3. B PkČ Vyrábíme z odpadového materiálu 3. B ČJ, Vv Zvířata v zimě pozorování změn, stopy ve sněhu, dokonči vypravování 3. B PRV Soutěţ - Příroda kolem nás se zaměřením na zvířata v zimě 3. B Hv Ptáci u krmítka

8 4. A VLA Projekt o pravěku- výroba nástrojů 4. B VLA Pravěk výroba nástrojů z přírodních materiálů 4. třídy AJ Road safety (beseda) 5. A VLA Přírodní bohatství Evropy 5. A M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 5. A Vv Struktura přírodních materiálů 5. B VLA Chráněná území ČR (skupinová práce) 5. B VLA Rostliny a ţivočichové v Evropě (skupinová práce) 5. B AJ Map reading and directions 5. B PkČ Zdravá svačinka 5. B Vv Paní zima (inkoust, zmizík) 5. třídy PŘ Člověk jako součást přírody, závislost na okolních podmínkách 5. třídy PŘ Člověk zpracovává výrobky 5. A AJ Animals (popis - konverzační téma) 6. A ČJ - LV Bajky četba a rozbor textů 6. A ČJ - LV Ústní lidová slovesnost četba a rozbor textů 6. A ČJ - LV Pravopis texty s přírodní tématikou 6. A VkO Ţivotní prostředí práce v hodině (samostatná, skupinová) 6. B VkO Domov, místo, kde ţijeme obnovitelné zdroje energie 6. A AJ We are animals too 6. B AJ Have you got a pet? Máš domácího mazlíčka? rozvíjení řečových dovedností (rozhovory) 6. třídy Z Podzemní voda jako zdroj pitné vody 6. třídy M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 6. třídy PŘ Rozmanitost ţivota, symbióza, lišejníky indikátory čistoty prostředí, mořské řasy a kyslík 6. třídy F Teplota vzduchu 7. třída AJ History: transport historie cestování, práce s textem nová slovní zásoba 7. třída ČJ Popis pracovního postupu třídění odpadů 7. třída AJ Geography: Food from arend the world 7. třída PkČ Potraviny rostlinného a ţivočišného původu 7. třída VkO Přírodní a kulturní bohatství (beseda) 7. třída NJ Země a lidé diskuse o reáliích v německy mluvících zemích 7. třída Z Ekologické problémy ve střední Asii (nesprávné umístění výroby náročné na vodu) 7. třída PŘ Ptačí krmítka potrava pro ptactvo 7. třída PŘ Rostliny jako producenti potravní řetězec 8. A ČJ Člověk a svět kolem četba a rozbor textů (Sládek) 8. třídy AJ The solar system 8. B VkO Zdravý způsob ţivota 8. A D Průmyslová revoluce industrializace a vliv na krajinu 8. B D Průmyslová revoluce industrializace a vliv na krajinu 8. B Vv Zimní krajina (libovolná technika) 8. třída NJ Die Tiere - zvířata

9 8. třídy PŘ Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví 8. třídy CH Názory na zimní solení komunikací 8. třídy PkČ Elektrotechnika v domácnosti spotřeba elektrická energie - video 9. třída NJ Jahreszeiten - měsíce, roční období 9. třída AJ Biology: Vitamins and minerals 9. třída AJ Your body popis těla rozšíření slovní zásoby 9. třída PkČ Plasty a kompozity historie výroby plastů výklad 9. třída Vv Jarní procházky inspirace přírodou 9. třída Z Neobnovitelné surovinové zdroje a přechod na paliva šetrnější k ţivotnímu prostředí, alternativní zdroje energie 9. třída Z Nepříznivé důsledky dopravy na ţivotní prostředí 9. třída CH Obnovitelné zdroje energie, jaderná energetika v ČR 9. třída CH Freony a jejich vliv na ozónovou vrstvu 9. třída F Jaké máme moţnosti ve vyuţívání energií? 1. stupeň Všechny Sběr vršků z PET lahví

10 Vycházky, exkurze: Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN 2. A, B PRV Jarní vycházka sběr přírodnin, výrobky z přírodnin 2. A, B PRV Návštěva Kovosteelu ve Starém Městě ke Dni Země 2. A, B PRV Statek, louka, les v létě vycházky, pozorování 3. B PRV Ekosystém louka vycházka pozorování rostlin a ţivočichů 4. A, B VLA Exkurze do archeoskanzenu Modrá 4. A, B PŘÍ Ekosystém louka, ekosystém rybník vycházka 8. třídy a 9. třída Slohová práce: PŘ, Z Exkurze do Moravského krasu 5. B ČJ Dopis přírodě - snaha o originální podání vzkazu přírodě, stromům, řekám Výtvarné práce, výrobek: 1. A, B PkČ Jarní strom, koláţ 4. A Vv Ţivot na louce, ţivot v rybníku kresba, malba, koláţ Aktivita: 1. A, B PRV Stavba těla rostlin 1. A, B PRV Ţivočichové na jaře 1. A, B PkČ Klíčení semen 2. A, B PRV, Vv, Tv Zdraví nemoci, úrazy, důleţitá telefonní čísla 2. A, B PRV, Vv Ptáci a jejich hnízda, hospodářská zvířata jak slouţí člověku (pozorování domácích zvířat, malba ve skupinách, koláţ) 3. A PkČ Jarní louka koláţ, Ptáček z kolíčku 3. A Vv Výtvarná soutěţ Můj koníček malovaný 3. A PRV Ţivot v přírodě ţivé organismy, houby, rostliny 3. A PRV Rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé, jedovaté, chráněné 3. A PRV Čím se ţiví ţivočichové referáty, diskuze 3. A PRV Ochrana přírody, ohroţené druhy spolupráce s CHKO 3. A Vv Velikonoční zajíček 3. A Vv Rostliny, stromy kresba tuţkou, Ţivočichové kombinovaná technika 3. A PkČ Sluníčko z tácku - výrobek 3. A PRV Zdraví růst a vývoj 3. A PRV Společné znaky s ostatními ţivočichy - referát 3. A PRV Ţijeme zdravě - diskuze 3. A PRV Volný čas a příroda - diskuze

11 3. A PRV Léto na zahradě, na poli, na louce 3. A Vv Kresba v terénu, v přírodě 3. A PkČ Zvířátko, skládání z papíru, chobotnice z kelímků 3. B PkČ Péče o pokojové rostliny, učivo o rostlinách, jaké mají doma pokojové rostliny a zda potřebují nějaké speciální zacházení a podmínky 3. B --- Velikonoční dopoledne (projekt, tvořivé dílničky) 3. B Vv, PkČ, Zdravá výţiva (zdravý nákup koláţ, prvouka diskuze o PRV potravinové pyramidě, den se zdravou svačinou) 3. B PRV Ekosystém louka 3. A, B AJ Weather 4. A ČJ, PŘÍ Ekosystém louka, ekosystém rybník - pozorování, popis 4. B PŘÍ Ekosystém louka, ekosystém rybník vycházka, pozorování 4. B Vv Ţivot na louce, ţivot v rybníku kresba, malba, koláţ (technika dle vlastního výběru) 4. třídy AJ My town (konverzační téma, vyprávění) 4. třídy AJ Keeping healthy (skupinová práce) 4. třídy INF Internet (bezpečná práce s internetem) 5. třídy INF Internet (bezpečná práce s internetem) 5. B PkČ Pet láhve druhotné vyuţití 5. A AJ The solar systém (výtvarný projekt) 5. A AJ Weather (beseda, vyprávění- konverzační téma) 5. A M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 5. A Vv Symetrie přírodních tvarů brouci, motýli, květy 5. A PkČ Pletení z vrbového proutí, výrobky z pet lahví Den Země 5. B AJ Weather graphs 5. třídy PŘ Člověk vyuţívá krajinu 5. třídy PŘ Pomáháme přírodě, vztah člověka k okolnímu prostředí 5. B Vv Zrození jara, struktura přírodních materiálů (rozfoukávání tuše, otisky) 5. B Vv Den Země (tvorba plakátu, pohlednice) 6. A ČJ Vypravování člověk, zvířata, příroda (mluvní cvičení) 6. A ČJ Popis krajiny (mluvní cvičení) 6. A ČJ Skladba texty s přírodní tématikou 6. A AJ Our town 6. B AJ My town projekt moje město nakreslit a popsat mapu 6. B F Elektrický proud vyuţití elektrické energie - výklad 6. třídy Vv Ekosystémy jarní louka 6. třídy Z Tropické deštné lesy, subtropy a lesy mírného pásu nezvratné zásahy člověka do krajiny 6. třídy Z Ochrana přírody ve státech Afriky 6. třída Z Nepůvodní rostliny a ţivočichové v Austrálii a následky jejich přemnoţení 6. třídy Hv Voděnka studená (píseň) 6. třídy Hv Malé kotě (píseň) 6. třídy Hv Růţička (píseň) 6. třídy PŘ Narušení přírodní rovnováhy, přemnoţení hmyzu a jeho důsledky

12 6. třídy PŘ Vliv postřiků na ţivotní prostředí 6. B ČJ Pověsti našeho kraje - významné přírodní lokality a jejich místo v pověstech 7. třída ČJ Realismus a romantismus v literatuře přírodní motivy 7. třída M Slovní úlohy s ekologickou tématikou 7. třída Vv Zátiší 7. třída AJ Geography: The weather 7. třída AJ My country nová slovní zásoba popis krajiny 7. třída PkČ Pokrm z polotovarů 7. třída Z Vliv člověka na krajinu v jednotlivých oblastech Evropy 7. třída Z Dlouhodobé následky havárie jaderného reaktoru v Černobylu 7. třída PŘ Léčivé rostliny a bioprodukty 7. třída PŘ Společenstva organismů a jejich ochrana 8. třídy AJ New York: The Big Apple 8. A ČJ Skladba texty s přírodní tématikou 8. A ČJ Člověk a svět kolem četba a rozbor textů (O. Wilde) 8. A, B Z Kraje ČR - průmysl versus krajina a ekologie dvojice ţáků zpracuje prezentaci zadaného kraje a v ní se řeší i problematika ţivotního prostředí 8. třídy RJ Reţim dne kvalitní vyuţití volného času koníčky skupinová práce, forma dotazníku, plakát a prezentace 8. A D Měšťanská kultura a civilizace změna způsobu ţivota lidí, urbanizace 8. B D Měšťanská kultura a civilizace změna způsobu ţivota lidí, urbanizace 8. třídy NJ Jahreszeiten měsíce, roční období 8. třídy CH Vliv ph na ţivot ve vodě 8. třídy PkČ Odpad a jeho ekologická likvidace video, výklad 9. třída M Povrch koule povrch Země, řešení příkladů 9. třída Z Změny klimatu v souvislosti s činností člověka 9. třída Z Přírodní katastrofy a předcházení jejich moţným následkům 9. třída AJ Enviromental problems: hurricanes 9. třída AJ Climate change klimatické změny, práce s textem + nová slovní zásoba 9. třída RJ Vyuţití volného času, jak je důleţité mít koníčky a záliby, formování osobnosti, dotazník pro spoluţáky 9. třída NJ Mein Tag, meine Woche, počasí 9. třída PkČ Plasty a kompozity dopady výroby plastů na ţivotní prostředí zpracování - prezentace 9. třída ČJ Proslov Společně pro Zemi 9. třída Vv Zvíře význam fauny pro ekologii 9. třída PŘ Ekosystém, potravní řetězec, populace, udrţitelný rozvoj 9. třída PŘ Vývoj populace a vztahy mezi populacemi 9. třída PŘ, Z Chráněná území České republiky 9. třída CH Plasty a jejich vliv na ŢP 9. třída CH Vliv hubících prostředků na ŢP Všechny všechny Sběr vršků z PET lahví Všechny všechny Sběr papíru

13

14 Aktivity pro školní rok 2014 / 2015 ČERVEN Vyhodnocení celoročního projektu - Zakončení projektu a jeho zhodnocení, plán na další školní rok. - Stanovení nových cílů. - Výstava nejlepších prací a výrobků dětí k projektu pro rodiče a přátele školy. Použité vyučovací metody: - pozorování - dotazník, anketa - srovnání - exkurze a vycházky - besedy, rozhovory - přednášky - didaktické hry - simulační hry - praktické činnosti - výtvarné aktivity - dramatizace - literární zpracování - pokusy - dokumentace Prameny (pomůcky, zdroje materiálů): - odborná literatura - internet - ŠVP - nabídka programů a aktivit ALCEDA - časopisy - dosavadní pedagogické zkušenosti - nově získané metodické materiály - spolupráce s rodiči, městem a ekologickými sdruţeními Návaznost na trvale udržitelný rozvoj: - trvalé zlepšení prostředí školy, vytvoření pozitivního vztahu ţáků ke škole - zapojení dětí do aktivní péče o místo, kde ţijí vytvoření pozitivního vztahu k bydlišti a regionu - výchova k úctě ke všemu ţivému, kladný vztah k přírodě, ochrana všech sloţek ţivotního prostředí - šetření energiemi - sníţení mnoţství odpadů - úsporné vyuţívání přírodních zdrojů a surovin CHCEME-LI MYSLET NA ZEMI, ZAČNĚME U SEBE, A TO HNED!!! Vypracovala: Mgr. Růţena Hlůšková

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy Identifikační údaje školy... 4 Charakteristika školy... 5 1. Úplnost a velikost školy, její vybavení...

Více