Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj"

Transkript

1 Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/ Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, Ostrava KVIC, Nový Jičín, přísp. organizace Štefánikova 7/826, Nový Jičín

2 KLÍČOVÁ SLOVA KE KOMPETENCI K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ V této kapitole se můžete dočíst vysvětlení některých základních pojmů, se kterými se možná budete v průběhu tréninku setkávat. Celoživotní učení Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Formální vzdělávání Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů vzdělání (základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem apod.). Neformální vzdělávání Vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání. Informální učení Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Počáteční vzdělávání Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání zahrnuje: - základní vzdělávání, které má všeobecný charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky; - střední vzdělávání, které má všeobecný nebo odborný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. Součástí počátečního vzdělávání je i terciární vzdělávání, které dále popisujeme samostatně. 2

3 Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mladém věku a může být ukončeno kdykoli po splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Terciární vzdělávání Vzdělávání, které zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující zpravidla po vykonání maturitní zkoušky. Poskytuje specializované vzdělání odborné nebo umělecké. Náleží k němu vysokoškolské vzdělávání uskutečňované vysokými školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími odbornými školami a částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích. Vysokoškolský vzdělávací systém je upraven zákonem o vysokých školách, ostatní školy terciárního sektoru se řídí školským zákonem. Další vzdělávání Vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 3

4 CO JE TO PŘÍLEŽITOST Příležitost je časově a podmíněně ohraničená správná možnost nebo dokonce chvíle pro realizaci nějakého záměru. Je novou možností, ale zároveň impulsem a stimulem, které skýtají výhodnost a prospěšnost. Podle Megginsona jsou to věci, které můžete dělat. Podle Gudiče je to žádoucí stav věcí, který je odlišný od současného stavu a existuje přesvědčení, že jeho dosažení je možné. Lidé mají odlišné vnímání. Určitý stav věcí je pro někoho příležitost a pro někoho překážkou. Výsledek vnímání záleží na prostředí, přístupu ke zdrojům a správném načasování. Podle Sharplina je to kombinace okolností, času a místa, které jestliže jsou doprovázeny odpovídajícím postupem, směrem aktivity, je pravděpodobné, že bude dosažen významný užitek. Příležitosti v businessu jsou hledány zejména prostřednictvím trhu. Příležitosti existují, potřebují být toliko identifikovány. Existují pro všechny, ale identifikovat je mohou jen někteří. Podle Oxford English Dictionary je to určitý čas, kritický moment nebo stav věcí příznivě nakloněny k nějakému cíli nebo účelu, náhoda nebo šance, výhoda nebo prospěšnost určitého místa nebo pozice. Jak se rodí příležitost? Živnou půdou pro příležitosti mohou být nejasné či měnící se okolnosti a podmínky, situace chaosu, zmatku, rozporu, avšak vyplývají také z určité dynamiky procesu, z nabytých znalostí či vznikají v důsledku informačních mezer. (např. určité legislativní mezery, nedokonalost zákonů, nejasně stanovená pravidla, zákulisní informace, náhodně získané informace ) Jak souvisí celoživotní vzdělávání a příležitosti? Přirozená zvídavost a získávání nových a nových znalostí a informací, tedy rozšiřování našeho obzoru nám pomáhají nové příležitost nejen vyhledávat či je dokonce utvářet, ale zejména je převádět do praxe. Proč ale vlastně vyhledávat nové příležitosti a měnit je v činy? Lidé chtějí zpravidla dosáhnout úspěchu, ať už ve svém zaměstnání, v podnikání či třeba v osobním životě. Často se však dostávají do okamžiku, kdy už dosáhli určité mety a mají pocit, že už neví či nemají, kam dál jít. Ale pak se objeví ona ona příležitost a právě ta je schopna je posunout zase o kus dál. V podnikání je častá situace, kdy se objeví příležitost v podobě jakési díry na trhu, a chopím-li se této příležitosti a mám-li štěstí, je ze mě rázem úspěšný a bohatý podnikatel. Jak je tomu u celoživotního vzdělávání? Platí to i zde? Zcela nepochybně. I zde je potřeba se neustále rozhlížet po příležitostech - co je nového v mém oboru, co by mě mohlo ještě obohatit, co budu ještě potřebovat, co by se mi mohlo hodit? Kdo ustrne na vavřínech, nebude se jednou stačit divit, že na to, co dříve stačil, dnes již nestačí, že ho jeho flexibilní a zvídaví kolegové dávno předběhli či chopit se tenkrát příležitosti, nemusel vše dnes s takovou vervou dohánět. 4

5 Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se u živočichů rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, takže vzniká předávaná (tradovaná) kultura, odlišná v různých společnostech. Učení je tak na jedné straně součástí individuálního dospívání, výchovy a vzdělávání, jednak reprodukce kultury. Učením se zabývá celá řada věd: etologie, psychologie, pedagogika, antropologie, filosofie a sociologie výchovy, neurovědy a další. Učení jako činnost lze rozlišit na: spontánní získávání vlastních zkušeností, učení se; neformální předávání zvyklostí, dovedností a hodnot v rodině a ve společnosti; formalizované učení a vzdělávání v institucích (učitel, škola). Samovolné učení (se) jako nabývání zkušeností se vyskytuje i u mnoha živočichů, u některých i učení jako předávání zvyklostí a zkušeností. Teprve v diferencovanějších a složitějších společnostech nestačí předávání v rodině a vzniká potřeba učitele. Už ve starověku vznikaly školy, ale teprve ve městech pozdního středověku vznikla potřeba, aby soustavným vzděláváním prošli pokud možno všichni. Povinné a soustavné školní vzdělávání zavedly absolutistické vlády v průběhu novověku. Proces učení jako cílevědomého předávání nebyčejně usnadnil a urychlil šíření kulturních a společenských zkušeností včetně novinek. Jednotlivci šetří čas a energii, které by jinak musel vložit do vlastních pokusů, a šetří mu tak i množství nebezpečných omylů. Na druhé straně zajišťuje alespoň minimální shodu uvnitř společnosti (jazyk, pravidla chování, základní představy o sobě a o světě) a umožňuje tak komunikaci i spolupráci. Díky učení jako soustavnému předávání se velmi urychlil také kulturní a společenský vývoj moderních společností, včetně věd a technologií. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální). Jeho součástí je stejně tak základní školní docházka i vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku). Definice celoživotního vzdělávání mezinárodní organizace OECD z roku 2000: Jedná se o systémový přístup: zaměřuje se na standardy vědomostí a dovedností, které platí pro všechny děti od nejútlejšího věku k učení po celý život a koordinovat snahy o zajištění příslušných možností pro všechny dospělé, bez ohledu na zaměstnané usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnané, kteří se potřebují rekvalifikovat. 5

6 Fáze učení 1. Motivační musíte mít vůbec důvod se učit (vzdělání a potažmo dobré zaměstnání, žádostivost po nějakém typu informací apod.). Pokud si budete během učení tento důvod, na kterém máte vlastní zájem, neustále při učení připomínat, vybudíte se k mnohem větší aktivitě a tím i lepším výsledkům při učení. Určete si pohnutky vnitřní (vy sami) i vnější (vaše okolí), které vás k učení nutí. Neučte se proto, že musíte, ale učte se pro svůj motiv. 2. Poznávací nejdříve prozkoumejte učivo. Při hrubém procházení učební látkou o ní získáte přibližný přehled (do něj pak budete jednotlivé informace zasazovat). Během tohoto procházení získáte představu, o co ve skutečnosti jde. Potom můžete začít už se samotným zpřesňováním a detailním procházením učiva. 3. Výkonová v této fázi celý problém pochopíte, vyřešíte a zapamatujete si ho. Během tohoto procesu získané informace také zařazujete do již existujícího rámce znalostí. 4. Kontrolní ve většině případů končí proces učení fází výkonovou, ale to rozhodně není dobře. Kromě toho, že kontrolní fází zlepšujete udržení znalostí v paměti, tak také kontrolujete, zda jste se něco nenaučili špatně. Měli byste všechny osvojené informace nějakým způsobem otestovat. Formy učení Kromě toho, že je možné odlišit učení záměrné (s přesným cílem; např. vyjmenovaná slova) od spontánního (bezděčné), můžeme vnímat také rozdíly mezi vším, co jsme se naučili. Výsledky učení by se daly rozdělit takto: vědomosti informace související s vnímáním, představami a myšlením. Jednoduše jde o velké soustavy představ a pojmů, které můžeme získávat jak ve škole, tak i každodenními činnostmi (čtením knih, sledováním televize, hraním her, ) dovednosti informace či schopnosti důležité pro vykonávání určité činnosti intelektové schopnosti vašeho mozku (řešení složitých logických úloh, učit se cizímu jazyku apod.) senzorické dovednosti potřebné k nějakému fyzickému výkonu (od chůze přes psaní na klávesnici po trojité salto s pěti vruty) sociální schopnost dodržovat určité zvyky ve společnosti, úspěšně přežít v dnešní civilizaci, vycházet s ostatními návyky podvědomé psychické předpoklady, které nutkají jedince, aby nějak konal (bezděčné pohyby, naučené chování v určité společnosti). Mezi návyky patří třeba čištění zubů zkuste si představit, že byste museli každý pohyb kartáčkem vědomě kontrolovat. Návyky tedy člověku usnadňují pravidelné úkony, ale mohou se stát i velmi nebezpečnými např. drogy či kouření se stávají také návyky. 6

7 Děti a poruchy učení Podle statistik od roku 1992 do dneška vzrostl počet dětí s poruchami učení o celá čtyři procenta na současných 7%. Zřejmě si položíte otázku kde se vzaly? Jenže tady nejde o zvýšení počtu jedinců s poruchami učení, ale o zlepšení diagnostických metod. Mnohé z toho, co bylo dříve přehlíženo jako pouhá schválnost, je dnes možné podchytit a skutečně léčit nebo alespoň zmírnit. Pokud jste rodič dítěte s poruchou učení, pak byste určitě měli dohlédnout na způsob, jakým bude ve škole vzděláváno. Takové děti mají mít individuální učební plány a učitelé mají mít pro výuku i hodnocení zvláštní metody. Bohužel většinou to dopadá tak, že dítěbud dostává jednostranné úlevy, které nejsou nijak nahrazovány, nebo je porucha učení zcela přehlížena. Tady však nejde o to napasovat na ono dítě standardní osnovy s vypuštěním některých částí, ale vytvořit speciální systém a naučit se dítě správně učit. Nejčastěji se vyskytující poruchy učení Syndrom ADHD syndrom ADHD zahrnuje dnes populární dětskou hyperaktivitu společně s poruchou koncentrace. Dítě nemůže udržet pozornost na danou látku, ruší při výuce a neustále sebou šije. Dyslexie dyslexie neboli porucha čtení je dědičná. Dítě má problém vnímat písmenka, plete si je a nedaří se mu je spojovat do slov. Statisticky se vyskytuje častěji u chlapců a zatím není známa léčba. Dysgrafie porucha velmi podobná dyslexii (také dědičná). Při dysgrafii je velmi těžké si písmena zapamatovat, postižený je píše obráceně a zaměňuje je. Dyskalkulie porucha počítání. Dítě nedokáže v paměti udržet čísla a operovat s nimi. JAK SI ÚČINNĚ PAMATOVAT Myšlenková mapa Práce s myšlenkovou mapou je pro někoho běžná součást dne, někomu může připadat jako zajímavý nástroj, který ještě v praxi nevyzkoušel. Dokonce je možné, že jste ještě o mentálních mapách nic neslyšeli. Pojďte se podívat na podrobnosti, jestli nemůžete při studiu nebo v práci tento zajímavý nástroj použít. Definice myšlenkové mapy Pod označením myšlenková mapa si můžeme představit graficky zpracované schéma většinou s jedním výchozím bodem, které ilustruje vazby mezi slovy nebo obrázky. Provedení mohou být různá od ručně nakreslených uměleckých děl až po myšlenkové mapy zpracované počítačovým programem. Myšlenkové mapy mohou 7

8 být také označeny jako mentální mapy a v zahraničí se setkáte s označením mind maps. Příklad myšlenkové mapy Historie myšlenkových map Pokud budeme pátrat až ke kořenům, tak první použití myšlenkových map nalezneme již ve třetím století našeho letopočtu. Novoplatónský filosof Porfyrios použil grafickou vizualizaci pro Aristotelův koncept třídění věcí (kategorizace). Další zmínka použití myšlenkové mapy byla u filosofa Ramona Llulla, který žil v letech Sémantické sítě, které se objevily v padesátých letech dvacátého století jako teorie pro lepší porozumění lidskému učení, se v šedesátých letech vyvinuly v myšlenkové mapy. Zasloužili se o to pánové Allan M. Collins a M. Ross Quillian. Collins je díky svému odhodlání, publikovaným výzkumům a vykonané práci na poli učení, kreativity a vizuálního myšlení považován za otce moderních myšlenkových map. Nesmíme zapomenout ani na britského autora a populárního psychologa Tonyho Buzana. Buzan tvrdí, že je autorem moderního myšlenkového mapování. Inspiroval se prý obecnou sémantikou Alfreda Korzybskiho. Buzano také rád používá předpoklad, že při tvorbě poznámek do myšlenkových map aktivujeme obě mozkové polokoule. 8

9 Jak vytvořit myšlenkovou mapu? 1. Začněte uprostřed prostoru 2. Témata zařazujte podle toho, jak vám přichází na mysl 3. Nebojte se obrázků nebo grafických symbolů 4. Využívejte barev 5. Nebojte se přeskupovat 6. Najděte si svůj vlastní styl Tento návod berte jako výchozí bod pro vytvoření první myšlenkové mapy, pokud nevíte jak začít. Při tvorbě první myšlenkové mapy budete možná muset hodně přemýšlet, nebojte se toho. Vizuální obraz celého problému by však měl lépe vyhovovat lidskému mozku a být tak příjemnější pro další uvažování i paměť. Pokud nemůžete dlouho na nic dalšího přijít, zkuste myšlenkovou mapu na chvíli odložit a vrátit se k ní později. Možná tvorbě myšlenkových map podlehnete a zanedlouho nebudete používat nic jiného. Možnosti použití myšlenkových map Možná si ještě nedokážete představit všechny možnosti využití myšlenkových map. Zmíníme tedy alespoň několik způsobů, jak se dají myšlenkové mapy využívat v praxi: řešení složitějších problémů tvorba specifikací a návrhů anonymní spolupráce týmová aktivita efektivnější studium Pokud jste si přibližně prošli výukový materiál, který máte studovat, vezměte si velký papír a do prostoru na něj rozvrhněte klíčové body. Tyto body potom dle souvislostí pospojujte do tzv. myšlenkové mapy. Když totiž nejste ve stresu, lépe se vám ukládá do dlouhodobé paměti a taková myšlenková mapa vám pomůže uspořádat znalosti. Když budete informace znovu potřebovat, vybavíte si myšlenkovou mapu, uvědomíte si souvislosti a detaily už přijdou samy. Metoda Loci (Metoda místa) Představte si nějaké vám dobře známé místo váš pokoj, váš dům nebo ulice. V tomto prostředí si bud můžete představit nové předměty, ke kterým jsou připojeny další informace a když se po pokoji projdete, tak ty předměty budete sbírat. Vytvořte si film a prožívejte emoce dosáhnete skvělých výsledků. Nemusíte ani používat nových předmětů stačí, když si látku přiřadíte k předmětům a objektům, které již znáte (lampička, stůl, postel, ). Pokud se rozhodnete pro představu použít již existující předměty, tak si na ně v realitě můžete přilepit žluté Post It lístečky a napsat si na ně hlavní myšlenku to ještě prohloubí vaši představu, která se zapíše do paměti. Prožívání emocí je 9

10 obrovské umocnění paměťového záznamu, takže pokud se třeba v myšlenkách procházíte po ulici nebo po své zahradě, zdůrazněte svůj vztah s různými místy. Přidejte si do svého filmu i zvuk atd. Tato metoda je velice populární v USA a funguje prakticky každému, kdo má aspoň špetku fantazie a je schopen imaginace (představování si). Není tak těžké si pamatovat, co si mám pamatovat horší je pamatovat si, co mám zapomenout. Jiří Žáček Spojení informací do příběhu Pokud máte za úkol naučit se hodně jednotlivých nesetříděných informací, pak stojíte před důležitou otázkou jak? Nabiflovat se je není nejideálnější způsob, ale mohli byste to zkusit pomocí mnemotechnických metod (metod pro zlepšení zapamatování). Z mnemotechniky je důležité si vždy vybrat tu momentálně nejvhodnější metodu pro daný typ informací. V případě mnoha nesetříděných informací (vyjmenovaná slova, názvy literárních děl atd.) je dobré použít spojování informací do krátkého příběhu. paměti pomáhá už samotné vymýšlení tohoto příběhu a pokud jste vymysleli rozumný, výstižný a krátký text, nezapomenete ho po hodně dlouhou dobu. Bohužel se zatím na školách neučí jak se učit, ale i tak se tam občas nějaká ta mnemotechnická pomůcka vyskytne. Vzpomeňte si třeba, jak jste se učili obojetné hlásky (B F L M P S V Z) byla stvořena jednoduchá dětská říkanka BeFeLeMe Pes Se VeZe. Na převádění jednotlivých písmen do vět můžete narazit i v matematice římskéčíslice I, V, X, L, C, D, M vytvoří: Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města. Pro vyjmenovaná slova po B je pak říkačka trošku delší, ale stejně účinná: Být je pěkné, když je kde bydlet, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne býk se jménem Přibyslav. Když se tohle jednou naučíte, tak to z hlavy hodně dlouhou dobu nevytřepete. Existuje sice pár takových pouček využívaných širokou veřejností, ale platí pravidlo, že pomůcka vytvořená vámi samotnými je pro zapamatování ta nejlepší to vy jste si dali práci s jejím vytvořením a už v té chvíli jste si ji celkem dobře pamatovali. Vizualizace Jestliže zvládnete techniky kontroly myšlenek, pak by se vám během učení měla dařit i tzv. vizualizace. Není totiž vždy nejvhodnější převést si nějaká data do říkačky (spojit je příběhem) a takto si je pamatovat. Mnohem účinnější i vhodnější může být, když si je představíte třeba i jen jako několik bodů, které spolu nějak interagují. Pokud dostatečně zvládáte koncentraci, pak by to pro vás neměl být problém při čtení i učení používáte tuto techniku bezděčně. Celý děj jedné knihy nebo určité 10

11 učební téma si spojujete do jednotlivých myšlených obrazů vidíme v nich jednotlivé body s poznámkami k nim a jejich vzájemné působení. Pokud se ale rozhodnete nevytvářet tyto obrazy pouze jako důsledek učení, ale přímo se na ně soustředíte, můžete dosáhnout při učení mnohem lepších výsledků. V případě učební látky si jde souvislosti mezi konkrétními jejími body představit celkem jednoduše, ale co třeba seznam na nákup? Pokud si nalinkujete i téměř absurdní spojení vzájemně mezi tím co máte koupit a mezi vámi, tak se určitě nemusíte bát ztracení nákupního lístku vybavení těchto absurdních návazností vám půjde vcelku jednoduše. Potřebujete koupit mléko, sirky a kečup? Představte si sami sebe pijící mléko smíchané s kečupem, kde na hladině plave sirka. Čím dynamičtější (v pohybu) představovaná scéna bude, tím lépe. Neuškodí si také trochu zapřehánět velikostně na zamáčknutí vás samých chlebovou čtvrtkou nezapomenete. KONTROLA MYŠLENEK A KONCENTRACE Kontrola Pohodlně se usaďte a relaxujte. Jakmile budete dostatečně uvolněni, tak po dobu přibližně pěti minut pozorujte běh svých myšlenek. Staňte se pozorovatelem. Občas můžete zkusit některou z myšlenek na chvíli podržet v popředí. Nejpravděpodobněji na vás začnou při tomto cvičení nejdříve útočit myšlenky na denní záležitosti a na starosti, které právě máte. Vy ale bude pouze tichým pozorovatelem, který sleduje jejich běh. Nevzdávejte se, pokud vám cvičení hned nepůjde zvládnutí jednotlivých cvičení může trvat někdy i celé týdny. Během cvičení nesmíte linii myšlenek ztratit a začít se v nich topit sami pamatujte si chod myšlenek a pozorně je sledujte. Pokud budete unavení, cvičení přerušte. Pokračujte znovu, až se budete cítit lépe a únavu lépe přemáhejte. Můžete si pomáhat nějakou technikou vhodnou pro osvěžení většinou několik hlubokých nádechů a výdechů před začátkem cvičení stačí. Trénink je nejlepší provádět jednou ráno a jednou večer po dobu jednoho týdne. Každý den si přidávejte jednu minutu, po kterou budete cvičení provádět. Měli byste dosáhnout alespoň deseti minut, během kterých od pozorování toku myšlenek neodbočíte. Pokud vám nebude pro toto cvičení stačit týden, klidně si jej prodlužte, ale měli byste dosáhnout těchto výsledků. Nejdříve vás budou napadat myšlenky velmi překotně a vy nedokážete udržet svou koncentraci na pouhé pozorování, ale tento proud se brzy zklidní a myšlenky budou přicházet jednotlivě jako by z dálky. 11

12 Koncentrace na přítomnost Pokud jste zvládli předchozí cvičení, můžete pokročit ke koncentraci na přítomnost. Musíte vytlačit všechny myšlenky, které se vám vtírají do vědomí. Pokud jste v práci, pak byste neměli myslet na osobní problémy a naopak. Věnujte se vždy na sto procent tomu, co právě děláte, a ostatní zcela vypusťte z mysli. Zde nepanuje nějaký termín, do kterého byste měli toto cvičení praktikovat, mělo by vám totiž zůstat na celý život. Tento zvyk konání při plném vědomí bude nejen posilovat vaše intelektové funkce, ale také zvýší vaši výkonnost. Jediná myšlenka U všech těchto cvičení platí, že pokud jste nezvládli to předchozí, neměli byste se pokoušet o to další. Pokud tedy máte s koncentrací na přítomnost určitou zkušenost, přejděme k soustředění na jedinou myšlenku. Není to tak lehké jak se zdá po chvíli se budou k té prvotní myšlence připojovat další, brzy vznikne mumraj a původní idea odplave v proudu. Musíte si ji tedy za každou cenu podržet. Pokud se vám to podaří na celých deset minut, uspěli jste. Prázdná mysl I zde se pohodlně usaďte nebo si lehněte a relaxujte. Se zavřenýma očima pak potlačte všechny myšlenky dobývající se do vědomí. Vaše mysl je vakuum, křišťálově průhledná, naprosto prázdná. Ve vaší mysli nic neplyne a ani nevzniká. I zde je vhodným měřítkem úspěchu udržení vaší mysli prázdné na deset minut. MYSL, UČENÍ A PAMĚŤ Na počátku bylo slovo paměť je jednou z nejpodivnějších věcí, které známe. Poznali jsme hlubiny Země, záhady širého vesmíru i tajemství atomu, naše vědomosti stále překračují vlastní hranice, ale přesto zůstává jedno místo zahalené mlhou nevědomosti lidská mysl. Existují desítky ba i stovky teorií, jak lidský mozek funguje. Kterákoliv z těchto tezí má obvykle velké množství přívrženců, kteří mají vše řádně podloženo pokusy a nevyvratitelnými fakty. Jako obvykle nehodlá žádný z učenců ustoupit ze svého stanoviska a argumenty ostatních úspěšně ignoruje. Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí. Henry Ford Na téma lidská mysl bylo napsáno mnoho a mnoho literatury každý jeden postoj je obvykle podpořen stejně přesvědčivými argumenty jako ten opačný. Věda doposud nedokázala odhalit, jak přesně mozek funguje, a proto neexistuje jeden všeobecnězastávaný názor, ale moře protichůdných teorií od těch, které spadají do roviny vědecké, až po téměř esoterní. 12

13 I když nevíme jak, přesto to funguje a to je hlavní. Jediná věc, co nás odlišuje od zvířat, je vyšší intelekt a s ním spojená šíře naší paměti. Bez těchto dvou věcí by lidstvo nebylo schopno vyvinout se na dnešní úroveň. Myšlenky, jejich hromadění a předávání v průběhu generací nás v pravěku naučilo používat ty nejjednodušší nástroje, vytvořili jsme civilizaci a dodnes tento koloběh informací neustále zdokonalujeme. Kdyby byl přerušen, dnešní znalosti světa a technologií zmizí, civilizace padne a samotná mysl začne degradovat. Mysl, získávání informací (učení) a jejich uchovávání (paměť) to je pro člověka to nejdůležitější, to co umožnilo náš překvapivě rychlý vývoj a to co i dnes vládne světu. Každý by chtěl tyto procesy poznat a zdokonalit na maximální možnou úroveň. Tento server obsahuje jak teorie o mysli založené na empirických zkušenostech, tak metody pro její zdokonalení. Fáze paměťového procesu Vštěpování (kódování) Informace do paměti ukládáme v různé formě, např. vizuální, akustické, sémantické. Akustická forma bývá při učení výhodnější než vizuální, ovšem zdaleka nejúčinnější je zpracování co nejvíce smysly, při němž je pravděpodobnost trvalého vštípení informace nejvyšší. Výjimkou jsou malé děti, pro které je díky schopnosti přesného eidetického obrazu - obrazu ukládaného do paměti - výhodnější vizuální forma. Proto také vynikají v hrách jako je pexeso. K lepšímu zapamatování a uchovávání informací v paměti používáme různé paměťové strategie. Prostým opakováním činnosti využíváme tzv. mechanickou paměť, zatímco uspořádáme-li informace do celků, k jejich zapamatování použijeme logickou paměť. Druhý způsob je dlouhodobě výhodnější, protože s věkem účinnost mechanické paměti klesá, zatímco logická paměť se zlepšuje s množstvím nastřádaných informací (proto je také vhodné začít s výukou cizích jazyků v mládí, protože ta stojí na schopnosti pojmout velké množství informací mechanickou pamětí). Z toho, ale také vyplývá částečné zkreslování vnímání, na základě dřívější zkušenosti. Lidé si např. více všímají informací, které potvrzují jejich dosavadní názory (tzv. konfirmační zkreslení). Pro zapamatování nových informací je také klíčový spánek, protože při něm dochází ke konsolidaci (integraci do již existujících schémat) nových paměťových stop. Uchování (podržení) Pro uchování informací je efektivní, když jsou informace v nějakém smysluplném celku. Snadněji vybavitelné a reprodukovatelné jsou informace, které pro nás mají význam a ten je dán motivací, osobními potřebami či spojením se silnějším citovým zážitkem. Dále si lze lépe zapamatovat to, co se člověk učí záměrně systematicky, promýšlením učiva a spojováním s příklady a s praxí. Naopak mechanicky vštípené informace z paměti rychleji mizí, nelze je vybavit, tj. dekódovat. Zapomínání Zapomínání samotné je vlastně vyhasínáním nervového spoje. U nedostatečně zařazené informace probíhá vytěsnění do nevědomí. 13

14 Výzkumem zapomínání se zabýval německý psycholog Ebbinghaus. Jeho bádání v oblasti bezesmyslových slabik vedlo k objevu tzv. Ebbinghausovy křivky zapomínání. Podle ní nejvíce zapomínáme v prvních hodinách po naučení se něčemu, zatímco množství zapomenutého po 5 dnech a po měsíci se už liší jen málo. Většina lidí si pamatuje: 10 % z toho co čtou, 20 % z toho co slyší, 30 % z toho co vidí, 50 % z toho co slyší a vidí, 70 % z toho co řeknou, 90 % z toho co dělají. Vybavení (reprodukce) K vybavení používáme asociace. Rozlišujeme dva typy vybavení: 1. znovupoznání (rekognice): rozpoznání podnětů a jejich odlišení od nových a neznámých 2. reprodukce: proces rekonstrukce zapamatovaného Reprodukce může být nepřesná, lidé mají tendence svoje vzpomínky doplňovat. Senzorická paměť Senzorická (ultrakrátká) paměť je vědomá část paměti, která uchovává informace přicházející ze smyslů (člověku to, co před chvilkou viděl, na krátkou dobu takzvaně zůstane před očima ). Ty jsou podrženy po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a rozhodnutí, zda jsou informace důležité, tedy vhodné k dalšímu zpracování či nikoliv. Pokud ano, postupují dále do krátkodobé či dlouhodobé paměti. Krátkodobá paměť Krátkodobá paměť, (nebo také paměť pracovní, operativní) je vědomá aktivní část paměti, ve které se odehrává většina psychických procesů (např. řešení aktuálních problémů). Zpracovávají se v ní informace dodané senzorickou pamětí a informace vyvolané z paměti dlouhodobé, která není dostupná vědomě. Krátkodobá paměť dokáže uchovat vjemy smyslových orgánů a emoce pomocí přeměny (kódování) v mentální reprezentace. Ty může paměť dále zpracovávat a uchovávat. Krátkodobá paměť je omezena na 5-9 prvků (tzv. magické číslo 7±2), které při zamezení opakování, uchová na sekund. Kapacitu lze zvýšit spojováním prvků do logických celků (např. mnemotechnické pomůcky). Pro zachování informace v krátkodobé paměti, je třeba si informaci opakovat (tzv. fonologická smyčka), jinak je paměťová stopa nenávratně ztracena. Tříjednotkový model krátkodobé paměti udává 3 mechanismy zpracování: fonologická smyčka - dočasně ukládá zvukové a řečové informace vizuoprostorový náčrtník - dočasně ukládá vizuálně prostorové informace centrální výkonnostní smyčka - třídí a specifikuje krátkodobé informace Dlouhodobá paměť Dlouhodobá paměť, je relativně pasivní část paměti alokovaná v nevědomí. Její kapacita je hypoteticky neomezená. Ukládá významné zkušenosti, např. poznatky nutné k vykonávání nějaké činnosti či poznatky životně důležité. Vštěpování informace do dlouhodobé paměti trvá přibližně 30 minut, a může probíhat buďto záměrně (např. mechanickým opakováním - memorováním), nebo bezděčně. Lépe zapamatovatelné jsou smysluplné obsahy a logické celky což může vést ke zkreslování vzpomínek. Při začleňování nových informací se totiž proměňují i 14

15 stávající znalosti. Lépe se také pamatují poznatky, které mají citový nádech a které jsou často vybavovány. Takové informace paměť považuje za důležité a tudíž i nutné k dlouhodobému uchování. Biologicky staví dlouhodobá paměť na strukturální nebo molekulární změně dendritů (části neuronu). 15

16 Organizace údajů v dlouhodobé paměti 1. implicitní (procedurální) paměť - slouží k zapamatování dovedností a pravidel, pomocí nichž lze tvořit nové smysluplné celky. Informace v ní uložené jsou hůře verbálně vyjádřitelné. Implicitní paměť je vývojově starší, odolnější a relativně nezávislá na paměti explicitní (jak dokazují případy lidí s amnézií). Vštípení do implicitní paměti může probíhat i nevědomě. 2. o procedurální paměť - obsahuje dovednosti, postupy a návyky (např. jízda na kole). Je alokovaná v neuronální oblasti středního mozku (nucleus caudatus a putamen) o jednoduché klasické podmiňování - uchovává informace pomocí emočního podmiňování (asociace mezi emocemi a vnějšími vlivy - pokus Eduarda Claparèda) či pohybového podmiňování. Funkce části mozku amygdaly a cerebella. o senzibilizace (primming, roznětková paměť) - zcitlivění vůči relativně novým podnětům. Dává přednost podnětům, které byly i v obměněné podobě, poznány dříve (vybavování pomocí nápovědy). Umístění v oblasti senzorické oblasti mozkové kůry (neokortex). o neasociativní učení - reflexní reakce 3. explicitní (deklarativní) paměť - uchovává vzpomínky a faktické znalosti. Informace v ní jsou verbálně vyjádřitelné a před vštípením, musí projít vědomím. o sémantická paměť - obsahuje obecná fakta (např. Pythagorova věta), bez vztahu k místu a času vštípení. Organizace informací do větších celků probíhá do postojů schémat a scénářů (např. sociální), které poté ovlivňují vštěpování informací nových. Vybavování poznatků je částečně nevědomě ovlivněno vnějším situačním kontextem (prostředí v němž došlo k zapamatování) a vnitřním kontextem (nálada, emoce). Vědomosti se tak lépe vybavují pokud se nacházíme ve stejném prostředí či emocionálním stavu jako při vštípení (efekt kongruence). o epizodická paměť - uchovává informace o událostech, zahrnující rozměr časový, prostorový a citový autobiografická paměť - obsahuje vzpomínky na vlastní život (osobní zážitky). Tyto informace jsou doprovázené emocemi, které ovlivňují schopnost znovu vybavení (zábleskové vzpomínky). 16

17 PODMÍNKY KE SPRÁVNÉMU A EFEKTIVNÍMU UČENÍ Motivace musíte si určit důvod, proč se chcete učit. Podmínka musím je prostě nedostačující. Zodpovězte si dobře otázku Proč?, mějte ji stále na paměti a vaše snaha učit se bude úspěšná. Způsob zapamatování stanovte si způsob zapamatování (jestli potřebujete znát vše naprosto přesně nebo jestli vám stačí význam oné informace) Způsob učení (kolektivní / individuální) každému vyhovuje něco jiného, ale pokud máte možnost učit se v kolektivu, měli byste to zkusit. V rámci kolektivu byste se měli naučit to hlavní z látky a individuálně již jen opravovat chyby, které konáte. Soustředit se na střed učeného materiálu statisticky si lidé mnohem lépe pamatují to, co bylo na začátku a na konci toho, co se měli naučit. To uprostřed většinou splývá a moc informací si z této části nezapamatujete, a proto byste se na ni měli soustředit. Postupně si nakládejte víc tím, že budete zvyšovat náročnost a množství toho, co se učíte, rozšíříte své možnosti (především z hlediska paměti). Projevujte emoce toto je nesmírně důležité pravidlo. Pokud vás bude daná látka nudit a projdete ji jenom z nutnosti, tak vám toho v hlavě moc neutkví. Ale pokud se snažíte cokoliv a kdykoliv zapamatovat, tak k tomu přidejte emoce a učení půjde skoro samo. Vždyť určitě si lépe pamatujete své narozeniny, kde jste měli silný emocionální prožitek, než 14. února minulého roku, což byl pravděpodobně pro vás emočně naprosto nevýznamný den. Opakujte, opakujte, opakujte ale rozumně. Bylo dokázáno, že neustálým omíláním jedné a té samé věci do kola se příliš nenaučíte. Mnohem ekonomičtější je pro vás opakovat si trochu a ve větších časových intervalech (viz. Zapomínání). Odpočívejte vašemu výkonu rozhodně neprospěje učení se celý den v kuse bez přestávky. Mozek si prostě potřebuje vždy aspoň chvíli odpočinout, jinak ztrácíte výkonnost. Studium prokládejte krátkými přestávkami spojenými třeba s fyzickou aktivitou. Rozumějte látce pokud neporozumíte látce a nespojíte si ji do souvislostí s ostatními vašimi znalostmi, tak je vám její nabiflováni vcelku k ničemu Studujte ve vhodném čase ne celý den podáváte ty nejlepší mentální výkony. Zjistěte si, kdy se vám nejlépe myslí. Obvykle to bývá hodinu po probuzení a potom večer kolem osmé hodiny (vstáváte-li přibližně v 7:00). Vyhněte se alkoholu, cigaretám a dehydrataci vše co způsobí, že nejste ve své kůži, není vhodné při procesu učení. Když je mozek ovlivněn alkoholem, tak neví přesně, co dělá a složitě se snaží alkoholu zbavovat. Také např. dehydratace (nedostatek tekutin v těle) není při učení vhodná a pro tělo je nebezpečná, a proto hodně pijte. Respektujte poměr senzorických kanálů měli byste respektovat kolik procent z celkového kvanta přicházejících informací při učení přijímáme jednotlivými smysly a přizpůsobit se tomu: 85% připadá zraku, 12% sluchu a 3% ostatním smyslům (včetně polohy těla apod.). Při učení tedy kombinujte zrak a sluch. 17

18 PRÁCE S UČEBNÍM MATERIÁLEM Abyste mohli při studiu rychle a kvalitně zpracovávat své zápisky, je téměř nezbytné vyvinout si váš vlastní systém značek různé typy nadpisů, celky, podcelky, seznamy, kapitoly, rámečky, titulky atd. Důležitá je také grafická struktura a barevné odlišování jednotlivých částí. Většinou si tento systém zavádíme podvědomě, ale pokud je řádně promyšlen, rozhodně ulehčí učení. Podle výzkumu si univerzitní studenti pamatovali při běžném čtení různé množství informací podle toho, jak byl text zpracován: Jednoduchý černobílý text zapamatovali si 32% Černobílý text s tučnými zvýrazněními 45% Text s barevnými zvýrazněními 60% SUPERLEARNING V 70. letech minulého století se bulharský vědec Georgi Lozanov zabýval studiem mozku a učebních metod. Při zjištění, že člověk ve skutečnosti využívá jen malou část svého skutečného potenciálu, rozhodl se vytvořit učební metodu, která umožní využívání našich duševních schopností znásobit. Zároveň díky dobré relaxaci se má naše paměť zlepšit minimálně o 50 procent. Metody Georgi Lozanova jsou dnes nazývány sugestopedie nebo také moderněsuperlearning. Sugestopedie by měla pomoci všude tam, kde je možné převést informace určené ke vstřebávání do zvukové podoby nejčastěji se proto dnes používá pro výuku jazyků. Zatímco při užití běžných metod jste schopni naučit se maximálně okolo 80 až 100 slov za den, tak při superlearningu si denně pevně osvojíte kolem 500 slov a naučíte se jich denně až I kdybyste se při superlearningu nesoustředili, tak jste schopni podat minimálně třikrát lepší výkony v efektivitě učení, jeho rychlosti a množství naučeného než při normálních jazykových kurzech. Jak funguje superlearning Lozanovovy metody stojí na třech hlavních pilířích: princip řeky v úzkém korytě princip opozice vědomí a podvědomí princip převodu zjišťovací paměti na zpětně poznávací Princip řeky v úzkém korytě Pokud se rozptylujeme, pak je pro nás velmi složité si zapamatovat každou jednotlivost. Musíme stejně jako řeka zúžit koryto řeky, proud se stane dravějším a 18

19 voda neutíká nikam jinam. Pro učení je tedy vhodná relaxace spojená s koncentrací. Takový stav neznamená ztratit se a dát si šlofíka, ale uvolnit tělo i mysl. Frekvence vašich mozkových vln se potom z denní beta frekvence (nad 14 Hz) přesune do alfa stavu (7 14 Hz). Pokud se nacházíte v alfa hladině, pak čas potřebný k nastudování nějakých informací je rapidně snížen. Princip opozice vědomí a podvědomí Pokud se vědomě tlačíte, že se musíte něco naučit, děláte špatně.naše podvědomí má přirozenou schopnost být v opozici s vědomím, takže tlačí naopak: Nejde to! Nedělej to Kvůli tomu pak nedosahujete očekávaných výsledků. Existují v podstatě tři strategie, jak se tohoto protitlaku zbavit. 1. Netlačte na něco, že se to chcete naučit. Tím snížíte v podstatě důležitost dané záležitosti a zmizí i protitlak ze strany podvědomí. 2. Tlačte v jiném směru vyberte si nějaký jiný cíl a na ten tlačte. Protitlak sice nezmizí, ale upře se jinam. 3. Tlačte proti tedy ve směru opačném. V našem podvědomí pak bude vznikat protitlak, ale v tom správném pozitivním směru. Princip převodu zjišťovací paměti na zpětně poznávací Během učení nějaké látce zaplňujeme tzv. zjišťovací paměť z té si dokážeme látku velmi rychle vybavit a upotřebit ji při zkoušce. Jenže samotná zjišťovací paměť není dostatečně velká velmi rychle proto naučené převádíme do paměti zpětně poznávací, odkud je už něco vylovit podstatně těžší. Prostě se musíme učit na další zkoušku a informace k té předchozí nám zavazejí. Pro vybavení z paměti zpětně poznávací se tedy musíme chytnout nějakého bodu oné zapamatované situace a tím si vybavíme i její zbytek. K tomuto účelu je vhodná nějaká hudební melodie či vůně. V rámci superlearningu se k tomuto podbarvení hudbou jednoznačně doporučuje tempo larga (proběhne šedesát taktů za minutu) tato rychlost odpovídá tepové frekvenci běžného člověka při relaxaci. Jakákoliv hudba v largu potom tedy působí pozitivně jak na relaxaci, tak i na vybavování naučeného. Superlearningová praxe Superlearning je speciální uměle vytvořená metoda pro usnadnění učení, takže většině z vás nebude stačit přečíst si pár článků a říci si, že si to vyzkoušíte a bez pomoci zvládnete. Bud se budete muset zúčastnit nějakého kurzu, který se superlearningem zabývá nebo si můžete koupit komplet knihy o superlearningu a audio výukového materiálu. Objednání kompletu je mnohem obvyklejší, ale cesta k výsledkům je pak o něco delší, protože nemáte zkušeného školitele, který by s vámi individuálně pracoval. Obsahem audio nahrávek obvykle bývá osvětlení Co je to Superlearning, seznámení s relaxačními technikami, motivační nahrávky (velmi sugestivní s podprahovými informacemi, které vás správně naladí ), New age hudba (velmi příjemná a relaxační hudba nové generace) a samotný výukový materiál. To co se 19

20 máte naučit je také podáváno různě podkreslené hudbou a v relaxovaném stavu se tak skutečně naučíte mnohem více. Celý superlearningový kurz nutně pomáhá také odstraňovat vaše vnitřní bariéry. Pokud si nedůvěřujete, myslíte si, že na něco nemáte, nebo si myslíte, že máte špatnou paměť, atd., tak to všechno bude muset jít pryč. Když k učení přistoupíte bez předsudků, půjde to lépe. Při relaxaci v hladině alfa byste neměli mít problém s myšlenkami ubíhajícími úplně někam jinam než by měly (všední záležitosti jako co budete mít na oběd a proč se na vás kolega z práce dnes tak mračil), ale pokud přesto mysl neudržíte klidnou, tak byste se měli naučit technikám kontroly myšlenek při takovém proudu myšlenek, který vás během superlearningu napadá vlastně ani nerelaxujete. Postupně jak se vaše zkušenosti budou prohlubovat, tak můžete při učení v hlubokém uvolnění dosáhnout až padesátkrát lepšího výkonu než v běžném denním provozu. USNADNĚTE SI PAMATOVÁNÍ Trénink mozku Mnohé publikace o výcvikových metodách pro zlepšení intelektových schopností slibují, že odkryjí vaše skryté schopnosti, váš svět se do základů změní a vy se stanete supermužem či superženou. Bohužel realita je tvrdá většina těchto publikací vám tajemství vesmíru neodhalí a nezačnete používat zázračné schopnosti. Přesto se vždy v těchto knihách najde alespoň pár stránek, které skutečně mají význam a obsahují metody, které prohloubí vaše současné duševní schopnosti. Pokud se rozhodnete, že chcete myslet rychleji a kvalitněji a mít dobrého pamatováka, a proto začnete praktikovat tato cvičení, měli byste si uvědomit, že se tak nestane přes noc. I kulturista musí ke svalnatému a vypracovanému tělu podstoupit dlouhou cestu a podobně je to s myslí. Jen když budete pravidelně a usilovně trénovat, tak budete moci slavit úspěch. Vyzkoušejte také co nejvíc metod, abyste zjistili, co vám nejlépe sedne. Číselné řady Pro testování schopností mozku jsou velmi často využívány číselné řady. Ať už se jedná o jednoduchý pokus o zapamatování několika desítek čísel nebo čísla pí na tisíc desetinných míst, musíte mít nějaký systém. U učení obecně platí, že když si budete látku číst nahlas, dosáhnete lepších výsledků. Někteří lidé toto tvrzení popírají, ale skutečností je, že předčítáním látku ukládáte také do sluchové paměti, což zvyšuje pravděpodobnost zapamatování si dané informace. Pokud se třeba budete učit nazpaměť telefonní čísla svých přátel, zkuste si je předčítat rytmicky. 20

Jak funguje naše paměť. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak funguje naše paměť. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak funguje naše paměť PaedDr. Mgr. Hana Čechová Pamatujeme si ještě nějaké matematické vzorce ze školy? Asi ano. Dokážete si vzpomenout, co jste měli minulé pondělí k obědu? Asi ne. Jak je to možné? 1.12.2016

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

Jak se učit. na vysoké škole CEVRO Institut. 26. září 2014 Hana Svobodová, CERPAMA. Vysoká škola osobností PRÁVO, POLITKA, EKONOMIKA, BEZPEČNOST

Jak se učit. na vysoké škole CEVRO Institut. 26. září 2014 Hana Svobodová, CERPAMA. Vysoká škola osobností PRÁVO, POLITKA, EKONOMIKA, BEZPEČNOST PRÁVO, POLITKA, EKONOMIKA, BEZPEČNOST Jak se učit na vysoké škole CEVRO Institut 26. září 2014 Hana Svobodová, CERPAMA Video https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cuvvubtkz4s 0:00 0:50

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Pedagogická psychologie. Klasické teorie učení

Pedagogická psychologie. Klasické teorie učení Pedagogická psychologie Klasické teorie učení Úvodem Učení (Čáp, 2001) Získávání zkušeností, utváření a pozměňování jedince v průběhu života. Opakem vrozeného Probíhá i na subhumánní úrovni Funkce učení

Více

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval aneb učení se PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jsme ovládáni návyky a zaběhlými rituály. Překvapte svůj mozek něčím novým, stimulujte své smysly, vraťte se do školy a snažte se být

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť.

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Připravil Jan Weiser podle příručky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze Jak se učit na střední škole a ostatní vybrané literatury. Obsah

Více

5.Psychické procesy a stavy

5.Psychické procesy a stavy 5.Psychické procesy a stavy Paměťové procesy Vštípení (kódování), neboli ukládání do paměti, probíhá ve formě vizuální, akustické, sémantické... Retence (podržení), neboli uchování v paměti, důležitým

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Zdenko Reguli Lucie Mlejnková

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Zdenko Reguli Lucie Mlejnková INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Zdenko Reguli Lucie Mlejnková ÚROVNĚ INOVACÍ 1) úroveň poznatková (informace o změně zdůvodnění a pochopení inovace) 2) úroveň názorová (přijetí potřeby změny) 3) racionální

Více

Zapomínáme, zapomínejme aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Zapomínáme, zapomínejme aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Zapomínáme, zapomínejme aneb Jak stárne mozek PaedDr. Mgr. Hana Čechová Každý někdy něco zapomeneme. Nejčastěji kam jsme položili brýle, klíče, peněženku A mnohdy si posteskneme: Lepší už to nebude, asi

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE (paměťové psychické procesy)

OBECNÁ PSYCHOLOGIE (paměťové psychické procesy) Název materiálu: Obecná psychologie paměťové psychické procesy Autor materiálu: Mgr. Kateřina Kaderková Zařazení materiálu: výuková prezentace Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

Naučte se číst 2x efektivněji. Bez ztráty pochopení.

Naučte se číst 2x efektivněji. Bez ztráty pochopení. Naučte se číst 2x efektivněji. Bez ztráty pochopení. Naučte se číst o více než 100% rychleji prostřednictvím interaktivních cvičení a špetky srozumitelně vysvětlené teorie. Díky online formě můžete studovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

SADA PROGRAMŮ. Určena pro začátečníky, na prvních 7-10 dní používání. Relaxujte, budte zdraví, kazdý š den!

SADA PROGRAMŮ. Určena pro začátečníky, na prvních 7-10 dní používání. Relaxujte, budte zdraví, kazdý š den! SADA PROGRAMŮ,,První týden Určena pro začátečníky, na prvních 7-10 dní používání. Relaxujte, dobre š spete, š budte zdraví, kazdý š den! Instalace Tato sada je nainstalována v Laxmanu, který jste si zakoupili.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

PAMĚŤOVÉ PROCESY. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PAMĚŤOVÉ PROCESY. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PAMĚŤOVÉ PROCESY Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI

ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI Modely školy budoucnosti listopad 2011 (c) Radek Maca Informační společnost Společnost s vysokou mírou využívání ICT založených na prostředcích výpočetní techniky digitalizace =

Více

Začínáme se sluchadlem. Rady pro ty, kteří používají sluchadla poprvé

Začínáme se sluchadlem. Rady pro ty, kteří používají sluchadla poprvé Začínáme se sluchadlem 9 Rady pro ty, kteří používají sluchadla poprvé Toto je devátá brožura Widexu ze série o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Cesta za lepším slyšením a za aktivnějším

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Rosova12 Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání Dělí se: Poznávací-vnímání, představy, řeč : Paměti-zapomínání, uchování

Více

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst STRATEGIE ČTENÍ Přemýšlení o tom, jak číst METAKOGNICE Uvažování myšlení Než budeš schopen opravdu zvýšit svoje dovednosti při čtení, potřebuješ rozumět tomu, co se děje v mysli dobrého čtenáře, když čte.

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1.5.2 Číselné soustavy II

1.5.2 Číselné soustavy II .. Číselné soustavy II Předpoklady: Př. : Převeď do desítkové soustavy čísla. a) ( ) b) ( ) 4 c) ( ) 6 = + + + = 7 + 9 + = a) = 4 + 4 + 4 = 6 + 4 + = 9 b) 4 = 6 + 6 + 6 = 6 + 6 + = 6 + + = 69. c) 6 Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena?

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena? Úvod Rjúta Kawašima MD, Univerzita Tohoku Proč byste si měli trénovat mozek? Tato pracovní kniha vám má pomoci obnovit mládí mozku a rozvinout jeho fungování na ještě vyšší úrovni. Jakmile překročíte dvacátý

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PAMĚŤ a ZAPOMÍNÁNÍ. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PAMĚŤ a ZAPOMÍNÁNÍ. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PAMĚŤ a ZAPOMÍNÁNÍ Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

Koncentrace, pamet, Jak to využít na medicíně?

Koncentrace, pamet, Jak to využít na medicíně? Koncentrace, pamet, l ucení Jak to využít na medicíně? v v Program Úvod 5min Koncentrace 30min Paměť 30min Energizer Přestávka Učení 30min Závěr 10min Cíle trainingu 1. 2. 3. Různé pojetí koncentrace,

Více

Krátkodobá paměť Metodický list

Krátkodobá paměť Metodický list Krátkodobá paměť Metodický list práce s interaktivní tabulí - definice paměti, paměťová cvičení podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj. Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

M A R T I N R O M A N S O U Č A S N É T R E N D Y

M A R T I N R O M A N S O U Č A S N É T R E N D Y M A R T I N R O M A N S O U Č A S N É T R E N D Y VE V Z D Ě L Á V Á N Í Školství ve světe se změnilo za posledních 40 let zásadně více než v ČR. V UK výsledek tlaku u zaměstnavatelů (excel, angličtina,

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více