Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj"

Transkript

1 Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/ Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k celoživotnímu učení pro pedagogy I. Sebepoznání a osobní rozvoj RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, Ostrava KVIC, Nový Jičín, přísp. organizace Štefánikova 7/826, Nový Jičín

2 KLÍČOVÁ SLOVA KE KOMPETENCI K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ V této kapitole se můžete dočíst vysvětlení některých základních pojmů, se kterými se možná budete v průběhu tréninku setkávat. Celoživotní učení Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Formální vzdělávání Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů vzdělání (základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem apod.). Neformální vzdělávání Vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání. Informální učení Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Počáteční vzdělávání Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání zahrnuje: - základní vzdělávání, které má všeobecný charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky; - střední vzdělávání, které má všeobecný nebo odborný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. Součástí počátečního vzdělávání je i terciární vzdělávání, které dále popisujeme samostatně. 2

3 Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mladém věku a může být ukončeno kdykoli po splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Terciární vzdělávání Vzdělávání, které zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující zpravidla po vykonání maturitní zkoušky. Poskytuje specializované vzdělání odborné nebo umělecké. Náleží k němu vysokoškolské vzdělávání uskutečňované vysokými školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími odbornými školami a částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích. Vysokoškolský vzdělávací systém je upraven zákonem o vysokých školách, ostatní školy terciárního sektoru se řídí školským zákonem. Další vzdělávání Vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 3

4 CO JE TO PŘÍLEŽITOST Příležitost je časově a podmíněně ohraničená správná možnost nebo dokonce chvíle pro realizaci nějakého záměru. Je novou možností, ale zároveň impulsem a stimulem, které skýtají výhodnost a prospěšnost. Podle Megginsona jsou to věci, které můžete dělat. Podle Gudiče je to žádoucí stav věcí, který je odlišný od současného stavu a existuje přesvědčení, že jeho dosažení je možné. Lidé mají odlišné vnímání. Určitý stav věcí je pro někoho příležitost a pro někoho překážkou. Výsledek vnímání záleží na prostředí, přístupu ke zdrojům a správném načasování. Podle Sharplina je to kombinace okolností, času a místa, které jestliže jsou doprovázeny odpovídajícím postupem, směrem aktivity, je pravděpodobné, že bude dosažen významný užitek. Příležitosti v businessu jsou hledány zejména prostřednictvím trhu. Příležitosti existují, potřebují být toliko identifikovány. Existují pro všechny, ale identifikovat je mohou jen někteří. Podle Oxford English Dictionary je to určitý čas, kritický moment nebo stav věcí příznivě nakloněny k nějakému cíli nebo účelu, náhoda nebo šance, výhoda nebo prospěšnost určitého místa nebo pozice. Jak se rodí příležitost? Živnou půdou pro příležitosti mohou být nejasné či měnící se okolnosti a podmínky, situace chaosu, zmatku, rozporu, avšak vyplývají také z určité dynamiky procesu, z nabytých znalostí či vznikají v důsledku informačních mezer. (např. určité legislativní mezery, nedokonalost zákonů, nejasně stanovená pravidla, zákulisní informace, náhodně získané informace ) Jak souvisí celoživotní vzdělávání a příležitosti? Přirozená zvídavost a získávání nových a nových znalostí a informací, tedy rozšiřování našeho obzoru nám pomáhají nové příležitost nejen vyhledávat či je dokonce utvářet, ale zejména je převádět do praxe. Proč ale vlastně vyhledávat nové příležitosti a měnit je v činy? Lidé chtějí zpravidla dosáhnout úspěchu, ať už ve svém zaměstnání, v podnikání či třeba v osobním životě. Často se však dostávají do okamžiku, kdy už dosáhli určité mety a mají pocit, že už neví či nemají, kam dál jít. Ale pak se objeví ona ona příležitost a právě ta je schopna je posunout zase o kus dál. V podnikání je častá situace, kdy se objeví příležitost v podobě jakési díry na trhu, a chopím-li se této příležitosti a mám-li štěstí, je ze mě rázem úspěšný a bohatý podnikatel. Jak je tomu u celoživotního vzdělávání? Platí to i zde? Zcela nepochybně. I zde je potřeba se neustále rozhlížet po příležitostech - co je nového v mém oboru, co by mě mohlo ještě obohatit, co budu ještě potřebovat, co by se mi mohlo hodit? Kdo ustrne na vavřínech, nebude se jednou stačit divit, že na to, co dříve stačil, dnes již nestačí, že ho jeho flexibilní a zvídaví kolegové dávno předběhli či chopit se tenkrát příležitosti, nemusel vše dnes s takovou vervou dohánět. 4

5 Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se u živočichů rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, takže vzniká předávaná (tradovaná) kultura, odlišná v různých společnostech. Učení je tak na jedné straně součástí individuálního dospívání, výchovy a vzdělávání, jednak reprodukce kultury. Učením se zabývá celá řada věd: etologie, psychologie, pedagogika, antropologie, filosofie a sociologie výchovy, neurovědy a další. Učení jako činnost lze rozlišit na: spontánní získávání vlastních zkušeností, učení se; neformální předávání zvyklostí, dovedností a hodnot v rodině a ve společnosti; formalizované učení a vzdělávání v institucích (učitel, škola). Samovolné učení (se) jako nabývání zkušeností se vyskytuje i u mnoha živočichů, u některých i učení jako předávání zvyklostí a zkušeností. Teprve v diferencovanějších a složitějších společnostech nestačí předávání v rodině a vzniká potřeba učitele. Už ve starověku vznikaly školy, ale teprve ve městech pozdního středověku vznikla potřeba, aby soustavným vzděláváním prošli pokud možno všichni. Povinné a soustavné školní vzdělávání zavedly absolutistické vlády v průběhu novověku. Proces učení jako cílevědomého předávání nebyčejně usnadnil a urychlil šíření kulturních a společenských zkušeností včetně novinek. Jednotlivci šetří čas a energii, které by jinak musel vložit do vlastních pokusů, a šetří mu tak i množství nebezpečných omylů. Na druhé straně zajišťuje alespoň minimální shodu uvnitř společnosti (jazyk, pravidla chování, základní představy o sobě a o světě) a umožňuje tak komunikaci i spolupráci. Díky učení jako soustavnému předávání se velmi urychlil také kulturní a společenský vývoj moderních společností, včetně věd a technologií. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální). Jeho součástí je stejně tak základní školní docházka i vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku). Definice celoživotního vzdělávání mezinárodní organizace OECD z roku 2000: Jedná se o systémový přístup: zaměřuje se na standardy vědomostí a dovedností, které platí pro všechny děti od nejútlejšího věku k učení po celý život a koordinovat snahy o zajištění příslušných možností pro všechny dospělé, bez ohledu na zaměstnané usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnané, kteří se potřebují rekvalifikovat. 5

6 Fáze učení 1. Motivační musíte mít vůbec důvod se učit (vzdělání a potažmo dobré zaměstnání, žádostivost po nějakém typu informací apod.). Pokud si budete během učení tento důvod, na kterém máte vlastní zájem, neustále při učení připomínat, vybudíte se k mnohem větší aktivitě a tím i lepším výsledkům při učení. Určete si pohnutky vnitřní (vy sami) i vnější (vaše okolí), které vás k učení nutí. Neučte se proto, že musíte, ale učte se pro svůj motiv. 2. Poznávací nejdříve prozkoumejte učivo. Při hrubém procházení učební látkou o ní získáte přibližný přehled (do něj pak budete jednotlivé informace zasazovat). Během tohoto procházení získáte představu, o co ve skutečnosti jde. Potom můžete začít už se samotným zpřesňováním a detailním procházením učiva. 3. Výkonová v této fázi celý problém pochopíte, vyřešíte a zapamatujete si ho. Během tohoto procesu získané informace také zařazujete do již existujícího rámce znalostí. 4. Kontrolní ve většině případů končí proces učení fází výkonovou, ale to rozhodně není dobře. Kromě toho, že kontrolní fází zlepšujete udržení znalostí v paměti, tak také kontrolujete, zda jste se něco nenaučili špatně. Měli byste všechny osvojené informace nějakým způsobem otestovat. Formy učení Kromě toho, že je možné odlišit učení záměrné (s přesným cílem; např. vyjmenovaná slova) od spontánního (bezděčné), můžeme vnímat také rozdíly mezi vším, co jsme se naučili. Výsledky učení by se daly rozdělit takto: vědomosti informace související s vnímáním, představami a myšlením. Jednoduše jde o velké soustavy představ a pojmů, které můžeme získávat jak ve škole, tak i každodenními činnostmi (čtením knih, sledováním televize, hraním her, ) dovednosti informace či schopnosti důležité pro vykonávání určité činnosti intelektové schopnosti vašeho mozku (řešení složitých logických úloh, učit se cizímu jazyku apod.) senzorické dovednosti potřebné k nějakému fyzickému výkonu (od chůze přes psaní na klávesnici po trojité salto s pěti vruty) sociální schopnost dodržovat určité zvyky ve společnosti, úspěšně přežít v dnešní civilizaci, vycházet s ostatními návyky podvědomé psychické předpoklady, které nutkají jedince, aby nějak konal (bezděčné pohyby, naučené chování v určité společnosti). Mezi návyky patří třeba čištění zubů zkuste si představit, že byste museli každý pohyb kartáčkem vědomě kontrolovat. Návyky tedy člověku usnadňují pravidelné úkony, ale mohou se stát i velmi nebezpečnými např. drogy či kouření se stávají také návyky. 6

7 Děti a poruchy učení Podle statistik od roku 1992 do dneška vzrostl počet dětí s poruchami učení o celá čtyři procenta na současných 7%. Zřejmě si položíte otázku kde se vzaly? Jenže tady nejde o zvýšení počtu jedinců s poruchami učení, ale o zlepšení diagnostických metod. Mnohé z toho, co bylo dříve přehlíženo jako pouhá schválnost, je dnes možné podchytit a skutečně léčit nebo alespoň zmírnit. Pokud jste rodič dítěte s poruchou učení, pak byste určitě měli dohlédnout na způsob, jakým bude ve škole vzděláváno. Takové děti mají mít individuální učební plány a učitelé mají mít pro výuku i hodnocení zvláštní metody. Bohužel většinou to dopadá tak, že dítěbud dostává jednostranné úlevy, které nejsou nijak nahrazovány, nebo je porucha učení zcela přehlížena. Tady však nejde o to napasovat na ono dítě standardní osnovy s vypuštěním některých částí, ale vytvořit speciální systém a naučit se dítě správně učit. Nejčastěji se vyskytující poruchy učení Syndrom ADHD syndrom ADHD zahrnuje dnes populární dětskou hyperaktivitu společně s poruchou koncentrace. Dítě nemůže udržet pozornost na danou látku, ruší při výuce a neustále sebou šije. Dyslexie dyslexie neboli porucha čtení je dědičná. Dítě má problém vnímat písmenka, plete si je a nedaří se mu je spojovat do slov. Statisticky se vyskytuje častěji u chlapců a zatím není známa léčba. Dysgrafie porucha velmi podobná dyslexii (také dědičná). Při dysgrafii je velmi těžké si písmena zapamatovat, postižený je píše obráceně a zaměňuje je. Dyskalkulie porucha počítání. Dítě nedokáže v paměti udržet čísla a operovat s nimi. JAK SI ÚČINNĚ PAMATOVAT Myšlenková mapa Práce s myšlenkovou mapou je pro někoho běžná součást dne, někomu může připadat jako zajímavý nástroj, který ještě v praxi nevyzkoušel. Dokonce je možné, že jste ještě o mentálních mapách nic neslyšeli. Pojďte se podívat na podrobnosti, jestli nemůžete při studiu nebo v práci tento zajímavý nástroj použít. Definice myšlenkové mapy Pod označením myšlenková mapa si můžeme představit graficky zpracované schéma většinou s jedním výchozím bodem, které ilustruje vazby mezi slovy nebo obrázky. Provedení mohou být různá od ručně nakreslených uměleckých děl až po myšlenkové mapy zpracované počítačovým programem. Myšlenkové mapy mohou 7

8 být také označeny jako mentální mapy a v zahraničí se setkáte s označením mind maps. Příklad myšlenkové mapy Historie myšlenkových map Pokud budeme pátrat až ke kořenům, tak první použití myšlenkových map nalezneme již ve třetím století našeho letopočtu. Novoplatónský filosof Porfyrios použil grafickou vizualizaci pro Aristotelův koncept třídění věcí (kategorizace). Další zmínka použití myšlenkové mapy byla u filosofa Ramona Llulla, který žil v letech Sémantické sítě, které se objevily v padesátých letech dvacátého století jako teorie pro lepší porozumění lidskému učení, se v šedesátých letech vyvinuly v myšlenkové mapy. Zasloužili se o to pánové Allan M. Collins a M. Ross Quillian. Collins je díky svému odhodlání, publikovaným výzkumům a vykonané práci na poli učení, kreativity a vizuálního myšlení považován za otce moderních myšlenkových map. Nesmíme zapomenout ani na britského autora a populárního psychologa Tonyho Buzana. Buzan tvrdí, že je autorem moderního myšlenkového mapování. Inspiroval se prý obecnou sémantikou Alfreda Korzybskiho. Buzano také rád používá předpoklad, že při tvorbě poznámek do myšlenkových map aktivujeme obě mozkové polokoule. 8

9 Jak vytvořit myšlenkovou mapu? 1. Začněte uprostřed prostoru 2. Témata zařazujte podle toho, jak vám přichází na mysl 3. Nebojte se obrázků nebo grafických symbolů 4. Využívejte barev 5. Nebojte se přeskupovat 6. Najděte si svůj vlastní styl Tento návod berte jako výchozí bod pro vytvoření první myšlenkové mapy, pokud nevíte jak začít. Při tvorbě první myšlenkové mapy budete možná muset hodně přemýšlet, nebojte se toho. Vizuální obraz celého problému by však měl lépe vyhovovat lidskému mozku a být tak příjemnější pro další uvažování i paměť. Pokud nemůžete dlouho na nic dalšího přijít, zkuste myšlenkovou mapu na chvíli odložit a vrátit se k ní později. Možná tvorbě myšlenkových map podlehnete a zanedlouho nebudete používat nic jiného. Možnosti použití myšlenkových map Možná si ještě nedokážete představit všechny možnosti využití myšlenkových map. Zmíníme tedy alespoň několik způsobů, jak se dají myšlenkové mapy využívat v praxi: řešení složitějších problémů tvorba specifikací a návrhů anonymní spolupráce týmová aktivita efektivnější studium Pokud jste si přibližně prošli výukový materiál, který máte studovat, vezměte si velký papír a do prostoru na něj rozvrhněte klíčové body. Tyto body potom dle souvislostí pospojujte do tzv. myšlenkové mapy. Když totiž nejste ve stresu, lépe se vám ukládá do dlouhodobé paměti a taková myšlenková mapa vám pomůže uspořádat znalosti. Když budete informace znovu potřebovat, vybavíte si myšlenkovou mapu, uvědomíte si souvislosti a detaily už přijdou samy. Metoda Loci (Metoda místa) Představte si nějaké vám dobře známé místo váš pokoj, váš dům nebo ulice. V tomto prostředí si bud můžete představit nové předměty, ke kterým jsou připojeny další informace a když se po pokoji projdete, tak ty předměty budete sbírat. Vytvořte si film a prožívejte emoce dosáhnete skvělých výsledků. Nemusíte ani používat nových předmětů stačí, když si látku přiřadíte k předmětům a objektům, které již znáte (lampička, stůl, postel, ). Pokud se rozhodnete pro představu použít již existující předměty, tak si na ně v realitě můžete přilepit žluté Post It lístečky a napsat si na ně hlavní myšlenku to ještě prohloubí vaši představu, která se zapíše do paměti. Prožívání emocí je 9

10 obrovské umocnění paměťového záznamu, takže pokud se třeba v myšlenkách procházíte po ulici nebo po své zahradě, zdůrazněte svůj vztah s různými místy. Přidejte si do svého filmu i zvuk atd. Tato metoda je velice populární v USA a funguje prakticky každému, kdo má aspoň špetku fantazie a je schopen imaginace (představování si). Není tak těžké si pamatovat, co si mám pamatovat horší je pamatovat si, co mám zapomenout. Jiří Žáček Spojení informací do příběhu Pokud máte za úkol naučit se hodně jednotlivých nesetříděných informací, pak stojíte před důležitou otázkou jak? Nabiflovat se je není nejideálnější způsob, ale mohli byste to zkusit pomocí mnemotechnických metod (metod pro zlepšení zapamatování). Z mnemotechniky je důležité si vždy vybrat tu momentálně nejvhodnější metodu pro daný typ informací. V případě mnoha nesetříděných informací (vyjmenovaná slova, názvy literárních děl atd.) je dobré použít spojování informací do krátkého příběhu. paměti pomáhá už samotné vymýšlení tohoto příběhu a pokud jste vymysleli rozumný, výstižný a krátký text, nezapomenete ho po hodně dlouhou dobu. Bohužel se zatím na školách neučí jak se učit, ale i tak se tam občas nějaká ta mnemotechnická pomůcka vyskytne. Vzpomeňte si třeba, jak jste se učili obojetné hlásky (B F L M P S V Z) byla stvořena jednoduchá dětská říkanka BeFeLeMe Pes Se VeZe. Na převádění jednotlivých písmen do vět můžete narazit i v matematice římskéčíslice I, V, X, L, C, D, M vytvoří: Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města. Pro vyjmenovaná slova po B je pak říkačka trošku delší, ale stejně účinná: Být je pěkné, když je kde bydlet, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne býk se jménem Přibyslav. Když se tohle jednou naučíte, tak to z hlavy hodně dlouhou dobu nevytřepete. Existuje sice pár takových pouček využívaných širokou veřejností, ale platí pravidlo, že pomůcka vytvořená vámi samotnými je pro zapamatování ta nejlepší to vy jste si dali práci s jejím vytvořením a už v té chvíli jste si ji celkem dobře pamatovali. Vizualizace Jestliže zvládnete techniky kontroly myšlenek, pak by se vám během učení měla dařit i tzv. vizualizace. Není totiž vždy nejvhodnější převést si nějaká data do říkačky (spojit je příběhem) a takto si je pamatovat. Mnohem účinnější i vhodnější může být, když si je představíte třeba i jen jako několik bodů, které spolu nějak interagují. Pokud dostatečně zvládáte koncentraci, pak by to pro vás neměl být problém při čtení i učení používáte tuto techniku bezděčně. Celý děj jedné knihy nebo určité 10

11 učební téma si spojujete do jednotlivých myšlených obrazů vidíme v nich jednotlivé body s poznámkami k nim a jejich vzájemné působení. Pokud se ale rozhodnete nevytvářet tyto obrazy pouze jako důsledek učení, ale přímo se na ně soustředíte, můžete dosáhnout při učení mnohem lepších výsledků. V případě učební látky si jde souvislosti mezi konkrétními jejími body představit celkem jednoduše, ale co třeba seznam na nákup? Pokud si nalinkujete i téměř absurdní spojení vzájemně mezi tím co máte koupit a mezi vámi, tak se určitě nemusíte bát ztracení nákupního lístku vybavení těchto absurdních návazností vám půjde vcelku jednoduše. Potřebujete koupit mléko, sirky a kečup? Představte si sami sebe pijící mléko smíchané s kečupem, kde na hladině plave sirka. Čím dynamičtější (v pohybu) představovaná scéna bude, tím lépe. Neuškodí si také trochu zapřehánět velikostně na zamáčknutí vás samých chlebovou čtvrtkou nezapomenete. KONTROLA MYŠLENEK A KONCENTRACE Kontrola Pohodlně se usaďte a relaxujte. Jakmile budete dostatečně uvolněni, tak po dobu přibližně pěti minut pozorujte běh svých myšlenek. Staňte se pozorovatelem. Občas můžete zkusit některou z myšlenek na chvíli podržet v popředí. Nejpravděpodobněji na vás začnou při tomto cvičení nejdříve útočit myšlenky na denní záležitosti a na starosti, které právě máte. Vy ale bude pouze tichým pozorovatelem, který sleduje jejich běh. Nevzdávejte se, pokud vám cvičení hned nepůjde zvládnutí jednotlivých cvičení může trvat někdy i celé týdny. Během cvičení nesmíte linii myšlenek ztratit a začít se v nich topit sami pamatujte si chod myšlenek a pozorně je sledujte. Pokud budete unavení, cvičení přerušte. Pokračujte znovu, až se budete cítit lépe a únavu lépe přemáhejte. Můžete si pomáhat nějakou technikou vhodnou pro osvěžení většinou několik hlubokých nádechů a výdechů před začátkem cvičení stačí. Trénink je nejlepší provádět jednou ráno a jednou večer po dobu jednoho týdne. Každý den si přidávejte jednu minutu, po kterou budete cvičení provádět. Měli byste dosáhnout alespoň deseti minut, během kterých od pozorování toku myšlenek neodbočíte. Pokud vám nebude pro toto cvičení stačit týden, klidně si jej prodlužte, ale měli byste dosáhnout těchto výsledků. Nejdříve vás budou napadat myšlenky velmi překotně a vy nedokážete udržet svou koncentraci na pouhé pozorování, ale tento proud se brzy zklidní a myšlenky budou přicházet jednotlivě jako by z dálky. 11

12 Koncentrace na přítomnost Pokud jste zvládli předchozí cvičení, můžete pokročit ke koncentraci na přítomnost. Musíte vytlačit všechny myšlenky, které se vám vtírají do vědomí. Pokud jste v práci, pak byste neměli myslet na osobní problémy a naopak. Věnujte se vždy na sto procent tomu, co právě děláte, a ostatní zcela vypusťte z mysli. Zde nepanuje nějaký termín, do kterého byste měli toto cvičení praktikovat, mělo by vám totiž zůstat na celý život. Tento zvyk konání při plném vědomí bude nejen posilovat vaše intelektové funkce, ale také zvýší vaši výkonnost. Jediná myšlenka U všech těchto cvičení platí, že pokud jste nezvládli to předchozí, neměli byste se pokoušet o to další. Pokud tedy máte s koncentrací na přítomnost určitou zkušenost, přejděme k soustředění na jedinou myšlenku. Není to tak lehké jak se zdá po chvíli se budou k té prvotní myšlence připojovat další, brzy vznikne mumraj a původní idea odplave v proudu. Musíte si ji tedy za každou cenu podržet. Pokud se vám to podaří na celých deset minut, uspěli jste. Prázdná mysl I zde se pohodlně usaďte nebo si lehněte a relaxujte. Se zavřenýma očima pak potlačte všechny myšlenky dobývající se do vědomí. Vaše mysl je vakuum, křišťálově průhledná, naprosto prázdná. Ve vaší mysli nic neplyne a ani nevzniká. I zde je vhodným měřítkem úspěchu udržení vaší mysli prázdné na deset minut. MYSL, UČENÍ A PAMĚŤ Na počátku bylo slovo paměť je jednou z nejpodivnějších věcí, které známe. Poznali jsme hlubiny Země, záhady širého vesmíru i tajemství atomu, naše vědomosti stále překračují vlastní hranice, ale přesto zůstává jedno místo zahalené mlhou nevědomosti lidská mysl. Existují desítky ba i stovky teorií, jak lidský mozek funguje. Kterákoliv z těchto tezí má obvykle velké množství přívrženců, kteří mají vše řádně podloženo pokusy a nevyvratitelnými fakty. Jako obvykle nehodlá žádný z učenců ustoupit ze svého stanoviska a argumenty ostatních úspěšně ignoruje. Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí. Henry Ford Na téma lidská mysl bylo napsáno mnoho a mnoho literatury každý jeden postoj je obvykle podpořen stejně přesvědčivými argumenty jako ten opačný. Věda doposud nedokázala odhalit, jak přesně mozek funguje, a proto neexistuje jeden všeobecnězastávaný názor, ale moře protichůdných teorií od těch, které spadají do roviny vědecké, až po téměř esoterní. 12

13 I když nevíme jak, přesto to funguje a to je hlavní. Jediná věc, co nás odlišuje od zvířat, je vyšší intelekt a s ním spojená šíře naší paměti. Bez těchto dvou věcí by lidstvo nebylo schopno vyvinout se na dnešní úroveň. Myšlenky, jejich hromadění a předávání v průběhu generací nás v pravěku naučilo používat ty nejjednodušší nástroje, vytvořili jsme civilizaci a dodnes tento koloběh informací neustále zdokonalujeme. Kdyby byl přerušen, dnešní znalosti světa a technologií zmizí, civilizace padne a samotná mysl začne degradovat. Mysl, získávání informací (učení) a jejich uchovávání (paměť) to je pro člověka to nejdůležitější, to co umožnilo náš překvapivě rychlý vývoj a to co i dnes vládne světu. Každý by chtěl tyto procesy poznat a zdokonalit na maximální možnou úroveň. Tento server obsahuje jak teorie o mysli založené na empirických zkušenostech, tak metody pro její zdokonalení. Fáze paměťového procesu Vštěpování (kódování) Informace do paměti ukládáme v různé formě, např. vizuální, akustické, sémantické. Akustická forma bývá při učení výhodnější než vizuální, ovšem zdaleka nejúčinnější je zpracování co nejvíce smysly, při němž je pravděpodobnost trvalého vštípení informace nejvyšší. Výjimkou jsou malé děti, pro které je díky schopnosti přesného eidetického obrazu - obrazu ukládaného do paměti - výhodnější vizuální forma. Proto také vynikají v hrách jako je pexeso. K lepšímu zapamatování a uchovávání informací v paměti používáme různé paměťové strategie. Prostým opakováním činnosti využíváme tzv. mechanickou paměť, zatímco uspořádáme-li informace do celků, k jejich zapamatování použijeme logickou paměť. Druhý způsob je dlouhodobě výhodnější, protože s věkem účinnost mechanické paměti klesá, zatímco logická paměť se zlepšuje s množstvím nastřádaných informací (proto je také vhodné začít s výukou cizích jazyků v mládí, protože ta stojí na schopnosti pojmout velké množství informací mechanickou pamětí). Z toho, ale také vyplývá částečné zkreslování vnímání, na základě dřívější zkušenosti. Lidé si např. více všímají informací, které potvrzují jejich dosavadní názory (tzv. konfirmační zkreslení). Pro zapamatování nových informací je také klíčový spánek, protože při něm dochází ke konsolidaci (integraci do již existujících schémat) nových paměťových stop. Uchování (podržení) Pro uchování informací je efektivní, když jsou informace v nějakém smysluplném celku. Snadněji vybavitelné a reprodukovatelné jsou informace, které pro nás mají význam a ten je dán motivací, osobními potřebami či spojením se silnějším citovým zážitkem. Dále si lze lépe zapamatovat to, co se člověk učí záměrně systematicky, promýšlením učiva a spojováním s příklady a s praxí. Naopak mechanicky vštípené informace z paměti rychleji mizí, nelze je vybavit, tj. dekódovat. Zapomínání Zapomínání samotné je vlastně vyhasínáním nervového spoje. U nedostatečně zařazené informace probíhá vytěsnění do nevědomí. 13

14 Výzkumem zapomínání se zabýval německý psycholog Ebbinghaus. Jeho bádání v oblasti bezesmyslových slabik vedlo k objevu tzv. Ebbinghausovy křivky zapomínání. Podle ní nejvíce zapomínáme v prvních hodinách po naučení se něčemu, zatímco množství zapomenutého po 5 dnech a po měsíci se už liší jen málo. Většina lidí si pamatuje: 10 % z toho co čtou, 20 % z toho co slyší, 30 % z toho co vidí, 50 % z toho co slyší a vidí, 70 % z toho co řeknou, 90 % z toho co dělají. Vybavení (reprodukce) K vybavení používáme asociace. Rozlišujeme dva typy vybavení: 1. znovupoznání (rekognice): rozpoznání podnětů a jejich odlišení od nových a neznámých 2. reprodukce: proces rekonstrukce zapamatovaného Reprodukce může být nepřesná, lidé mají tendence svoje vzpomínky doplňovat. Senzorická paměť Senzorická (ultrakrátká) paměť je vědomá část paměti, která uchovává informace přicházející ze smyslů (člověku to, co před chvilkou viděl, na krátkou dobu takzvaně zůstane před očima ). Ty jsou podrženy po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a rozhodnutí, zda jsou informace důležité, tedy vhodné k dalšímu zpracování či nikoliv. Pokud ano, postupují dále do krátkodobé či dlouhodobé paměti. Krátkodobá paměť Krátkodobá paměť, (nebo také paměť pracovní, operativní) je vědomá aktivní část paměti, ve které se odehrává většina psychických procesů (např. řešení aktuálních problémů). Zpracovávají se v ní informace dodané senzorickou pamětí a informace vyvolané z paměti dlouhodobé, která není dostupná vědomě. Krátkodobá paměť dokáže uchovat vjemy smyslových orgánů a emoce pomocí přeměny (kódování) v mentální reprezentace. Ty může paměť dále zpracovávat a uchovávat. Krátkodobá paměť je omezena na 5-9 prvků (tzv. magické číslo 7±2), které při zamezení opakování, uchová na sekund. Kapacitu lze zvýšit spojováním prvků do logických celků (např. mnemotechnické pomůcky). Pro zachování informace v krátkodobé paměti, je třeba si informaci opakovat (tzv. fonologická smyčka), jinak je paměťová stopa nenávratně ztracena. Tříjednotkový model krátkodobé paměti udává 3 mechanismy zpracování: fonologická smyčka - dočasně ukládá zvukové a řečové informace vizuoprostorový náčrtník - dočasně ukládá vizuálně prostorové informace centrální výkonnostní smyčka - třídí a specifikuje krátkodobé informace Dlouhodobá paměť Dlouhodobá paměť, je relativně pasivní část paměti alokovaná v nevědomí. Její kapacita je hypoteticky neomezená. Ukládá významné zkušenosti, např. poznatky nutné k vykonávání nějaké činnosti či poznatky životně důležité. Vštěpování informace do dlouhodobé paměti trvá přibližně 30 minut, a může probíhat buďto záměrně (např. mechanickým opakováním - memorováním), nebo bezděčně. Lépe zapamatovatelné jsou smysluplné obsahy a logické celky což může vést ke zkreslování vzpomínek. Při začleňování nových informací se totiž proměňují i 14

15 stávající znalosti. Lépe se také pamatují poznatky, které mají citový nádech a které jsou často vybavovány. Takové informace paměť považuje za důležité a tudíž i nutné k dlouhodobému uchování. Biologicky staví dlouhodobá paměť na strukturální nebo molekulární změně dendritů (části neuronu). 15

16 Organizace údajů v dlouhodobé paměti 1. implicitní (procedurální) paměť - slouží k zapamatování dovedností a pravidel, pomocí nichž lze tvořit nové smysluplné celky. Informace v ní uložené jsou hůře verbálně vyjádřitelné. Implicitní paměť je vývojově starší, odolnější a relativně nezávislá na paměti explicitní (jak dokazují případy lidí s amnézií). Vštípení do implicitní paměti může probíhat i nevědomě. 2. o procedurální paměť - obsahuje dovednosti, postupy a návyky (např. jízda na kole). Je alokovaná v neuronální oblasti středního mozku (nucleus caudatus a putamen) o jednoduché klasické podmiňování - uchovává informace pomocí emočního podmiňování (asociace mezi emocemi a vnějšími vlivy - pokus Eduarda Claparèda) či pohybového podmiňování. Funkce části mozku amygdaly a cerebella. o senzibilizace (primming, roznětková paměť) - zcitlivění vůči relativně novým podnětům. Dává přednost podnětům, které byly i v obměněné podobě, poznány dříve (vybavování pomocí nápovědy). Umístění v oblasti senzorické oblasti mozkové kůry (neokortex). o neasociativní učení - reflexní reakce 3. explicitní (deklarativní) paměť - uchovává vzpomínky a faktické znalosti. Informace v ní jsou verbálně vyjádřitelné a před vštípením, musí projít vědomím. o sémantická paměť - obsahuje obecná fakta (např. Pythagorova věta), bez vztahu k místu a času vštípení. Organizace informací do větších celků probíhá do postojů schémat a scénářů (např. sociální), které poté ovlivňují vštěpování informací nových. Vybavování poznatků je částečně nevědomě ovlivněno vnějším situačním kontextem (prostředí v němž došlo k zapamatování) a vnitřním kontextem (nálada, emoce). Vědomosti se tak lépe vybavují pokud se nacházíme ve stejném prostředí či emocionálním stavu jako při vštípení (efekt kongruence). o epizodická paměť - uchovává informace o událostech, zahrnující rozměr časový, prostorový a citový autobiografická paměť - obsahuje vzpomínky na vlastní život (osobní zážitky). Tyto informace jsou doprovázené emocemi, které ovlivňují schopnost znovu vybavení (zábleskové vzpomínky). 16

17 PODMÍNKY KE SPRÁVNÉMU A EFEKTIVNÍMU UČENÍ Motivace musíte si určit důvod, proč se chcete učit. Podmínka musím je prostě nedostačující. Zodpovězte si dobře otázku Proč?, mějte ji stále na paměti a vaše snaha učit se bude úspěšná. Způsob zapamatování stanovte si způsob zapamatování (jestli potřebujete znát vše naprosto přesně nebo jestli vám stačí význam oné informace) Způsob učení (kolektivní / individuální) každému vyhovuje něco jiného, ale pokud máte možnost učit se v kolektivu, měli byste to zkusit. V rámci kolektivu byste se měli naučit to hlavní z látky a individuálně již jen opravovat chyby, které konáte. Soustředit se na střed učeného materiálu statisticky si lidé mnohem lépe pamatují to, co bylo na začátku a na konci toho, co se měli naučit. To uprostřed většinou splývá a moc informací si z této části nezapamatujete, a proto byste se na ni měli soustředit. Postupně si nakládejte víc tím, že budete zvyšovat náročnost a množství toho, co se učíte, rozšíříte své možnosti (především z hlediska paměti). Projevujte emoce toto je nesmírně důležité pravidlo. Pokud vás bude daná látka nudit a projdete ji jenom z nutnosti, tak vám toho v hlavě moc neutkví. Ale pokud se snažíte cokoliv a kdykoliv zapamatovat, tak k tomu přidejte emoce a učení půjde skoro samo. Vždyť určitě si lépe pamatujete své narozeniny, kde jste měli silný emocionální prožitek, než 14. února minulého roku, což byl pravděpodobně pro vás emočně naprosto nevýznamný den. Opakujte, opakujte, opakujte ale rozumně. Bylo dokázáno, že neustálým omíláním jedné a té samé věci do kola se příliš nenaučíte. Mnohem ekonomičtější je pro vás opakovat si trochu a ve větších časových intervalech (viz. Zapomínání). Odpočívejte vašemu výkonu rozhodně neprospěje učení se celý den v kuse bez přestávky. Mozek si prostě potřebuje vždy aspoň chvíli odpočinout, jinak ztrácíte výkonnost. Studium prokládejte krátkými přestávkami spojenými třeba s fyzickou aktivitou. Rozumějte látce pokud neporozumíte látce a nespojíte si ji do souvislostí s ostatními vašimi znalostmi, tak je vám její nabiflováni vcelku k ničemu Studujte ve vhodném čase ne celý den podáváte ty nejlepší mentální výkony. Zjistěte si, kdy se vám nejlépe myslí. Obvykle to bývá hodinu po probuzení a potom večer kolem osmé hodiny (vstáváte-li přibližně v 7:00). Vyhněte se alkoholu, cigaretám a dehydrataci vše co způsobí, že nejste ve své kůži, není vhodné při procesu učení. Když je mozek ovlivněn alkoholem, tak neví přesně, co dělá a složitě se snaží alkoholu zbavovat. Také např. dehydratace (nedostatek tekutin v těle) není při učení vhodná a pro tělo je nebezpečná, a proto hodně pijte. Respektujte poměr senzorických kanálů měli byste respektovat kolik procent z celkového kvanta přicházejících informací při učení přijímáme jednotlivými smysly a přizpůsobit se tomu: 85% připadá zraku, 12% sluchu a 3% ostatním smyslům (včetně polohy těla apod.). Při učení tedy kombinujte zrak a sluch. 17

18 PRÁCE S UČEBNÍM MATERIÁLEM Abyste mohli při studiu rychle a kvalitně zpracovávat své zápisky, je téměř nezbytné vyvinout si váš vlastní systém značek různé typy nadpisů, celky, podcelky, seznamy, kapitoly, rámečky, titulky atd. Důležitá je také grafická struktura a barevné odlišování jednotlivých částí. Většinou si tento systém zavádíme podvědomě, ale pokud je řádně promyšlen, rozhodně ulehčí učení. Podle výzkumu si univerzitní studenti pamatovali při běžném čtení různé množství informací podle toho, jak byl text zpracován: Jednoduchý černobílý text zapamatovali si 32% Černobílý text s tučnými zvýrazněními 45% Text s barevnými zvýrazněními 60% SUPERLEARNING V 70. letech minulého století se bulharský vědec Georgi Lozanov zabýval studiem mozku a učebních metod. Při zjištění, že člověk ve skutečnosti využívá jen malou část svého skutečného potenciálu, rozhodl se vytvořit učební metodu, která umožní využívání našich duševních schopností znásobit. Zároveň díky dobré relaxaci se má naše paměť zlepšit minimálně o 50 procent. Metody Georgi Lozanova jsou dnes nazývány sugestopedie nebo také moderněsuperlearning. Sugestopedie by měla pomoci všude tam, kde je možné převést informace určené ke vstřebávání do zvukové podoby nejčastěji se proto dnes používá pro výuku jazyků. Zatímco při užití běžných metod jste schopni naučit se maximálně okolo 80 až 100 slov za den, tak při superlearningu si denně pevně osvojíte kolem 500 slov a naučíte se jich denně až I kdybyste se při superlearningu nesoustředili, tak jste schopni podat minimálně třikrát lepší výkony v efektivitě učení, jeho rychlosti a množství naučeného než při normálních jazykových kurzech. Jak funguje superlearning Lozanovovy metody stojí na třech hlavních pilířích: princip řeky v úzkém korytě princip opozice vědomí a podvědomí princip převodu zjišťovací paměti na zpětně poznávací Princip řeky v úzkém korytě Pokud se rozptylujeme, pak je pro nás velmi složité si zapamatovat každou jednotlivost. Musíme stejně jako řeka zúžit koryto řeky, proud se stane dravějším a 18

19 voda neutíká nikam jinam. Pro učení je tedy vhodná relaxace spojená s koncentrací. Takový stav neznamená ztratit se a dát si šlofíka, ale uvolnit tělo i mysl. Frekvence vašich mozkových vln se potom z denní beta frekvence (nad 14 Hz) přesune do alfa stavu (7 14 Hz). Pokud se nacházíte v alfa hladině, pak čas potřebný k nastudování nějakých informací je rapidně snížen. Princip opozice vědomí a podvědomí Pokud se vědomě tlačíte, že se musíte něco naučit, děláte špatně.naše podvědomí má přirozenou schopnost být v opozici s vědomím, takže tlačí naopak: Nejde to! Nedělej to Kvůli tomu pak nedosahujete očekávaných výsledků. Existují v podstatě tři strategie, jak se tohoto protitlaku zbavit. 1. Netlačte na něco, že se to chcete naučit. Tím snížíte v podstatě důležitost dané záležitosti a zmizí i protitlak ze strany podvědomí. 2. Tlačte v jiném směru vyberte si nějaký jiný cíl a na ten tlačte. Protitlak sice nezmizí, ale upře se jinam. 3. Tlačte proti tedy ve směru opačném. V našem podvědomí pak bude vznikat protitlak, ale v tom správném pozitivním směru. Princip převodu zjišťovací paměti na zpětně poznávací Během učení nějaké látce zaplňujeme tzv. zjišťovací paměť z té si dokážeme látku velmi rychle vybavit a upotřebit ji při zkoušce. Jenže samotná zjišťovací paměť není dostatečně velká velmi rychle proto naučené převádíme do paměti zpětně poznávací, odkud je už něco vylovit podstatně těžší. Prostě se musíme učit na další zkoušku a informace k té předchozí nám zavazejí. Pro vybavení z paměti zpětně poznávací se tedy musíme chytnout nějakého bodu oné zapamatované situace a tím si vybavíme i její zbytek. K tomuto účelu je vhodná nějaká hudební melodie či vůně. V rámci superlearningu se k tomuto podbarvení hudbou jednoznačně doporučuje tempo larga (proběhne šedesát taktů za minutu) tato rychlost odpovídá tepové frekvenci běžného člověka při relaxaci. Jakákoliv hudba v largu potom tedy působí pozitivně jak na relaxaci, tak i na vybavování naučeného. Superlearningová praxe Superlearning je speciální uměle vytvořená metoda pro usnadnění učení, takže většině z vás nebude stačit přečíst si pár článků a říci si, že si to vyzkoušíte a bez pomoci zvládnete. Bud se budete muset zúčastnit nějakého kurzu, který se superlearningem zabývá nebo si můžete koupit komplet knihy o superlearningu a audio výukového materiálu. Objednání kompletu je mnohem obvyklejší, ale cesta k výsledkům je pak o něco delší, protože nemáte zkušeného školitele, který by s vámi individuálně pracoval. Obsahem audio nahrávek obvykle bývá osvětlení Co je to Superlearning, seznámení s relaxačními technikami, motivační nahrávky (velmi sugestivní s podprahovými informacemi, které vás správně naladí ), New age hudba (velmi příjemná a relaxační hudba nové generace) a samotný výukový materiál. To co se 19

20 máte naučit je také podáváno různě podkreslené hudbou a v relaxovaném stavu se tak skutečně naučíte mnohem více. Celý superlearningový kurz nutně pomáhá také odstraňovat vaše vnitřní bariéry. Pokud si nedůvěřujete, myslíte si, že na něco nemáte, nebo si myslíte, že máte špatnou paměť, atd., tak to všechno bude muset jít pryč. Když k učení přistoupíte bez předsudků, půjde to lépe. Při relaxaci v hladině alfa byste neměli mít problém s myšlenkami ubíhajícími úplně někam jinam než by měly (všední záležitosti jako co budete mít na oběd a proč se na vás kolega z práce dnes tak mračil), ale pokud přesto mysl neudržíte klidnou, tak byste se měli naučit technikám kontroly myšlenek při takovém proudu myšlenek, který vás během superlearningu napadá vlastně ani nerelaxujete. Postupně jak se vaše zkušenosti budou prohlubovat, tak můžete při učení v hlubokém uvolnění dosáhnout až padesátkrát lepšího výkonu než v běžném denním provozu. USNADNĚTE SI PAMATOVÁNÍ Trénink mozku Mnohé publikace o výcvikových metodách pro zlepšení intelektových schopností slibují, že odkryjí vaše skryté schopnosti, váš svět se do základů změní a vy se stanete supermužem či superženou. Bohužel realita je tvrdá většina těchto publikací vám tajemství vesmíru neodhalí a nezačnete používat zázračné schopnosti. Přesto se vždy v těchto knihách najde alespoň pár stránek, které skutečně mají význam a obsahují metody, které prohloubí vaše současné duševní schopnosti. Pokud se rozhodnete, že chcete myslet rychleji a kvalitněji a mít dobrého pamatováka, a proto začnete praktikovat tato cvičení, měli byste si uvědomit, že se tak nestane přes noc. I kulturista musí ke svalnatému a vypracovanému tělu podstoupit dlouhou cestu a podobně je to s myslí. Jen když budete pravidelně a usilovně trénovat, tak budete moci slavit úspěch. Vyzkoušejte také co nejvíc metod, abyste zjistili, co vám nejlépe sedne. Číselné řady Pro testování schopností mozku jsou velmi často využívány číselné řady. Ať už se jedná o jednoduchý pokus o zapamatování několika desítek čísel nebo čísla pí na tisíc desetinných míst, musíte mít nějaký systém. U učení obecně platí, že když si budete látku číst nahlas, dosáhnete lepších výsledků. Někteří lidé toto tvrzení popírají, ale skutečností je, že předčítáním látku ukládáte také do sluchové paměti, což zvyšuje pravděpodobnost zapamatování si dané informace. Pokud se třeba budete učit nazpaměť telefonní čísla svých přátel, zkuste si je předčítat rytmicky. 20

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2004 1 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 199 Vydání I. Praha

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E FILOZOFICKÁ FAKULTA MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E FILOZOFICKÁ FAKULTA MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E FILOZOFICKÁ FAKULTA MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA METODICKÝ PRŮVODCE NA POMOC NESLYŠÍCÍM, NEDOSLÝCHAVÝM A NEVIDOMÝM STUDENTŮM A JEJICH UČITELŮM VE STUDIU A VÝUCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

Rozvoj kreaitivity při řešení problémů

Rozvoj kreaitivity při řešení problémů MATERIÁL PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Rozvoj kreaitivity při řešení problémů 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických

Více

Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

Manuál aktivního stárnutí

Manuál aktivního stárnutí Manuál aktivního stárnutí 1. Úvod 7 2. Aktivní stárnutí 11 2.1. Vymezení pojmu 12 2.2. Stárnutí v číslech 12 2.3. Aktivní stárnutí v ekonomickém kontextu 14 2.4. Aktivní stárnutí v širším kontextu 15 2.4.1.

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Pochopit základní filozofii časového managementu. Uvědomit si, proč potřebujete časový management

Pochopit základní filozofii časového managementu. Uvědomit si, proč potřebujete časový management 12 ČASOVÝ MANAGEMENT 12.1 Cíle Pochopit základní filozofii časového managementu Uvědomit si, proč potřebujete časový management Seznámit se s Paretovým principem Získat základní přehled o efektivitě využívání

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝCHOVA KE ČTENÁŘSTVÍ NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Křížková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ léta studia (2007-2012) Vedoucí práce:

Více