PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Ing. Michal Radimský, Brno (21) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Oprné a zárubní zdi Úvod Druhy zdí Oprné zdí Skládané oprné zdi Zárubní zdí Obkladní zdi Ochrana svahu proti zvtrávání Zpevnní povrchu svahu Kotvení skalních stn Injektáž Pilotové a podzemní stny Gabiony Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (21) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem toho modulu je seznámit Vás s návrhem oprných a zárubních zdí v silniním stavitelství. Projekní inženýr by m být schopen navrhnout oprnou i zárubní ze s odpovídající parametry. Zde se dozvíte i o alternativním ešení pi návrhu. Jaké jsou možnosti trhu. Dležitou souástí jsou i obkladní jakožto ochrana skalních stn. Jako poslední souástí modulu jsou gabionové konstrukce. Jejich využití je sále astjší, vzhledem k jejich dobrým odvodovacím vlastnostem a samozejm vzhledu. 1.2 Požadované znalosti Projektování pozemních komunikací z pedmtu Pozemní komunikace I. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná k nastudování toho modulu se dohaduje na cca 4 hodiny. 1.4 Klíová slova Oprná ze, zárubní ze, obkladní ze, ochrana skalních stn, gabiony. - 5 (21) -

6

7 Oprné a zárubní zdi 2 Oprné a zárubní zdi 2.1 Úvod Zdi patí mezi objekty pozemních komunikací. Návrh se ídí normou SN Zdi se budují jen v odvodnných situacích vzhledem k vysokým nákladm na jejich stavbu. Nejastji tedy tam, kde není možné vybudovat silniní tleso s normálními sklony svah v záezu a v násypu. Tyto pípady se vyskytují pi velkých sklonech terénu, dále v územích, kde obytná zástavba je v pílišné blízkosti silniního tlesa nebo se zde nacházejí objekty, vodní toky i jiné komunikace, které je teba zachovat. Zdem je nutno vnovat pozornost v silniním stavitelství z hlediska estetického, zvlášt z pohledu jejich zalenní do rázu krajiny, terénu. Jako stavební materiál se využívá zdravý neporušený kámen kladený na cementovou maltu, prostý a vyztužený beton. Pi navrhování umlých staveb, jako jsou oprné a zárubní zdi apod., musí být zachovány volné šíky, pop. dílí volné šíky a prostorové uspoádání. U zárubních zdí navrhovaných na vnitní stran smrových oblouk je nutné dbát zejména na vztah mezi velikostí polomru smrového oblouku a zajišovanou délkou rozhledu pro zastavení, pop. pedjíždní. Nezpevnná ást krajnice, zapoítaná do volné šíky silnice nebo dálnice, v úseku s oprnou a zárubní zdí se zpevní a provede se v ní odvodnní povrchu vozovky a chodníku. Na silnicích s neomezených pístupem, vybavených chodníkem ped a za oprnou zdí, se chodník provede i v prostoru nad oprnou zdí. Chodník se navrhne s pejízdným obrubníkem (výška 0,07 m) a se svodidlem. U silnic s dovolenou rychlostí do 60 km/h a pi rekonstrukcích silnic lze navrhnout odrazný obrubník (výška 0,12 až 0,20 m) s nadobrubníkovým svodidlem. Na vnjší stran silnice se chodník opatí zábradlím výšky 1,10 m. Pi návrhu oprných a zárubních zdí a podobných objekt je nutno mít na zeteli znaný estetický vliv tchto objekt na zalenní silnice a dálnice do krajiny. Prbh horních hran zárubních zdí musí být plynulý a jejich ukonení citlivé a nenásilné s ohledem na konfiguraci terénu. 2.2 Druhy zdí Dlení dle místa a zpsobu použití: oprné zárubní obkladní gabiony - 7 (21) -

8 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Budují se z betonu s kamenným obkladem, z železobetonu, prefabrikovaných dílc z železobetonu a kamen. 2.3 Oprné zdí Oprné zdi zachytávají násypové tleso, pípadn zabraují sesuvu a zemnímu tlaku. Lícní plocha oprných zdí se buduje ve sklonu 5:1 až 10:1. Rubová stna je obyejn svislá nebo zkosená. Základová spára zdí musí být v nezámrzné hloubce. Aby bylo zajištno dostatené odvodnní za rubem zdi, je prostor mezi zdí a tlesem komunikace vyplnn kamennou rovnaninou (záhozem). Tím není bránno pronikání vody a tato voda je odvádna drenážním systémem do píkop, rigol. Za rubem oprné zdi se z dvodu ochrany základ ped vodou buduje vrstva jílu tsn piléhající ke konstrukci stny, která sahá až po spodní okraj odvodovacího otvoru. Poznámka Vysvtlení pojmu: Rovnaniny se staví z neopracovaných kamen nebo z betonových prvk, které se kladou nasucho. Dutiny se klínují menšími kameny. Nejmenší rozmr kamen má být 0,25 m. Pro výstavbu vlastního odvodnní se budují v oprné zdi kruhové nebo tvercové otvory o prmru 0,10 až 0,15 m (tzv. prduchy). Vzdálenost mezi otvory bývá 5 až 10 m. Vyústní odvodnní by mlo být minimáln 0,20 m nad terénem, pípadn nade dnem píkopu nebo rigolu, aby se zajistil dostatený odtok vody. Návrh oprných zdí musí zohledovat a zaruovat bezpenost proti peklopení, posunutí a porušení materiálu naptím zpsobeným vlastní hmotností a zemním tlakem zvtšeným o náhodné úinky vyvolané nahodilým zatížením od dopravy. Stabilitu oprné zdi je teba vždy posoudit statickým výpotem. Pedbžný návrh se provádí vtšinou pomocí normových list nebo využitím empirických vzorc. Empirické vzorce pro šíku koruny K: K = 0,44 + 0,2 * h pro H=0 m (1) ( 2 H ) K = 0,44 + 0,2 * h + 1 * H pro H>1 m (2) 30 2 * h h výška oprné zdi H výška nadnásypu Šíka koruny oprné zdi by mla být minimáln 0,60 m. Orientaní rozmry zdí (oznaení dle VL 2 Silniní tleso, Zárubní a oprné zdi): h=0,75 až 1,50 m Z=0,55 h - 8 (21) -

9 Oprné a zárubní zdi B=(0,33 až 0,45)*H B o =0,30 +k*h k=0,17 až 0,27 Maximální délka dilataního celku je 10 m. Dilataní spáry je nutno chránit ped prtokem nebo prsakem vody. Obr : Oprná ze monolitická Krom nejbžnji užívaných typ oprných zdí je ada jiných druh konstrukcí, které jsou však nároné na velkou spotebu betonáské výztuže, pípadn na výrobu. - 9 (21) -

10 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Obr : Oprné zdi a) z železobetonových prefabrikát typu U, b) ze stnových prefabrikát, c) z železobetonový prefabrikát typu T Pro lepší spolupráci oprné zdi a tlesa pozemní komunikace se doporuuje vybudovat nad zdí, v blízkosti koruny zdi, odlehovací píkop. Pro zajištní bezpenosti je teba v tchto místech navrhnout zábradlí výšky alespo 1,0 m Skládané oprné zdi Obr : Nadnásypový píkop u oprné zdi Ucelená ada lehkých betonových prefabrikát (svahovek) Löffelstein je na našem trhu od roku Výrobou a prodejem se u nás zabývá mnoho spoleností, výrobky slouží na montáž skládaných konstrukcí pro nejrznjší terénní úpravy, pedevším oprné a zárubní zdi v terénu, podél komunikací, vodních tok k funkním a dekorativním úelm. Na trh jsou dodávány pod svým tradiním mezinárodním oznaením, protože se s tímto názvem mžeme setkat pibližn ve dvaceti dalších zemích. Betonové svahovky Löffelstein umožují konstruování montovaných oprných zdí s integrovanou zelení. Oprné zdi se provádjí skládáním svahovek na sucho do vrstev pi souasném vyplování zeminou a jejím ádném hutnní, která svou vahou pispívá ke stabilit stny. Tvar svahovek umožuje ástené zachycení vlhkosti v zemin, kterou je ze zasypána. Tím jsou vytvoeny píznivé podmínky pro zdárný rst vegetace, kterou mže být hotová ze osázena. Celý systém umožuje jednoduchý pechod k nezpevnným zemním svahm a zárove nenásilné zalenní do pírodních svah. Pdorys oprných zdí mohou tvoit prakticky libovolné konvexní i konkávní kivky (omezení se týká pouze polomru v závislosti na výšce zdi). Nízké zdi bez statické funkce lze zakládat pouze na štrkopískovém podsypu. U oprných zdí vyšších než 1,5 m zpravidla postaí základ o výšce 0,3 m, zdi o výškách nad 3 m nutno staticky posoudit. Ke kladení svahovek postaí jen nezbytné strojní zaízení. Hotová ze psobí harmonicky, nemá charakter klasické betonové oprné zdi a pitom plní stejnou funkci (21) -

11 Oprné a zárubní zdi Pi konkávním zakivení vzniká kuželová plocha s vrcholem dole (ze se rozevírá!) a základní vrstva svahovek musí být položena s minimálními odstupy nebo na "sraz". Pi konvexním zakivení vzniká kuželová plocha s vrcholem nahoe (ze se svírá!) a základní vrstva svahovek musí být položena s maximálními odstupy mezi svahovkami. Oprné zdi ze svahovek Löffelstein se uplatní všude tam, kde se používají klasické oprné a zárubní zdi od sklon cca 70. Ideální uplatnní nacházejí pi podchycování svah, vytváení dekorativních oprných zdí na veejných prostranstvích mst a obcí, v okolí staveb, obytných dom, íních tok atd. Efektní jsou rovnž porostlé protihlukové bariéry. Obr : Obkladní zdi ze svahovek "Löffelstein" Výhody tohoto alternativního zpsobu výstavby oprných zdí jsou: variabilita v navrhování konstrukcí statická funkce, vhodné i pro sanace poškozených svah snadná manipulovatelnost, svahovky lze snadno dopravovat i do nepístupných míst nízká hmotnost jednotlivých prvk (dle výšky stny 18 až 120 kg) konstrukce je skládána bez použití malty i jiného pojiva konstrukce ze svahovek Wasser Löffel vzdoruje i proudící vod - 11 (21) -

12 Projektování pozemních komunikací Modul Zárubní zdí Zárubní zdi zabezpeují záezové tleso proti sesutí. Vysoké záezy v sesuvných územích ešené pomocí zárubních zdí nejsou vhodné. Tradin ešené zárubní zdi jsou o nco štíhlejší než zdi oprné, je to dáno soudržností zeminy. Sklon lícní plochy je nejastji 5:1. Rubová stna je stejn jako u oprných zdí svislá nebo zkosená. Obdobn se eší i odvodnní pomocí odvodovacích otvor. Jen místo výpln za rubem zdi se používá štrkopískový filtr. Na odvodnní u zárubních zdí se klade velký draz. Veškerá voda tekoucí od zárubní zdi by mla být zachycena a odvedena do rigolu. Zárubní zdi se navrhují orientan pomocí empirických vzorc nebo podle normových list. Výpoet šíky koruny k zárubní zdi: h H k = 0,30 + 0,17 * h pro H=0 m (3) ( 1 H ) k = 0, ,27 * h + 0,1* h pro H>1 m (4) 3* h výška oprné zdi výška nadnásypu Obr : Zárubní ze Zárubní zdi se posuzují obdobn jako oprn zdi. Proti srážkové vod se ze chrání vytvoením nepropustného rigolu za korunou zdi nebo záchytného píkopu vzdáleného minimáln 5,0 m za zárubní zdí (21) -

13 Oprné a zárubní zdi Obr : Zárubní ze se záchytným píkopem, 1 tsnní, 2 pískový štrk 2.5 Obkladní zdi Obkladní zdi jsou urené na ochranu vysokých skalních odez proti zvtrávání a odpadávání úlomk skal. Skalní svah nevyvozuje žádný tlak. Obkladní zdi se provádí jako betonové nebo s kamenným obkladem. Lícní plocha má sklon 5:1 až 10:1. Šíka ve vrcholu bývá 0,40 m a pat f = 0,4 + 0,1 * h. Oprné a zárubní zdi se používají jen v odvodnných pípadech, protože jsou dražší než vybudování zemního tlesa pozemní komunikace. Nebudují se jako jeden monolitický prvek, ale naopak jako soustava oddlená dilataními spárami. Zdi se budují v pípadech, kdy projektovaná PK je šíkov výrazn limitována polohou sousední PK, vodního toku nebo rybníku, jezera apod., v mst a všude tam, kde by svahové tleso dosahovalo velkých šíek. Druh stavebního materiálu se volí podle toho, v jaké se nacházíme lokalit a jaký materiál je zde k dispozici. Estetické ztvárnní a koncepce ešení by mla splovat písné požadavky na ekologii, finance aj Ochrana svahu proti zvtrávání Zpsob ochrany svahu ped zvtráváním a erozí se volí zejména s ohledem na skutenost, zda je svah tvoen zeminami nebo skalním masivem. Zhoršení mechanických vlastností zeminového prostedí je možné zabránit výsadbou trav a devin, jejichž koeny prorstají zeminou, a tak jí zpevují. Krom toho také odsávají z podloží vodu. Pro tento úel jsou vhodné listnaté deviny s hlubokým koenovým systémem a velkou spotebou vody (21) -

14 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Pomoc pi zmírování úink zvtrávání a eroze poskytují vlnolamy, pípadn kamenné dlažby pro zpevnní beh vodních tok a také geomíže. Odlišné postupy se používají u skalních stn. Osvdily se plášt ze stíkaného betonu, torkretové omítky, kotvené obkladové stny, geomíže. Obr : Píklad torkretového svahu. Skalní stna s povrchovou protierozní úpravou Zpevnní povrchu svahu Rozprostením drátného pletiva lze zabránit vypadávání úlomk horniny. Pletiva se upevují krátkými kotvami do horniny. Tento zpsob je vhodný v suchých a teplých oblastech, kde nedochází k rychlému zvtrávání holých skalních stn vlivem mrazu a srážek. Hloubkovým spárováním se zabrauje vnikání vody do puklin, poruch a diskontinuit skalních masiv a jejímu následnému zmrazování a rozmrzání. Horniny náchylné k plošnému zvtrávání se speciálním torkretovacím zaízením pokryjí vrstvou cementové omítky. Nezbytnou podmínkou pro hloubkové spárování i torkretování je dokonale oištný povrch horniny. Stále astji se ke zpevování povrchových vrstev svah násyp a záez v zeminách využívají geotextilie tkaniny a rohože ze syntetických vláken. Jsou odolné vi klimatickým vlivm a mají dobré pevnostní a deformaní vlastnosti. Obr : Pekrytí geomíže NEFMAC stíkaným betonem. Píklad pletené výztužné geotextilie BASETEX schéma orientované struktury - 14 (21) -

15 Oprné a zárubní zdi Kotvení skalních stn Je-li skalní stna narušena prbžnými plochami diskontinuit, které jsou orientovány na smr vytváené skalní stny, využívá se jako hlavního stabilizaního prvku kotev, které umožují penášet sílu do horniny. Pi navrhování stabilizace kotvami je poteba brát v úvahu délku kotev a spolehlivý penos sil z hlav kotev na okolní horninu. Obr : Kotvená skalní stna. Stabilizace skalní stny Praha Stešovice (Malgot 1992, podle Záruby, Mencla 1972) Injektáž Pi injektáži vrt a perforací se vhání pod tlakem do pór a puklin v hornin cementaní smsi, které bývají obvykle tvoeny cementovým mlékem (cement s vodou v pomru vtšinou 2:1). Vytvoí se tak nové tleso, které musí proniknout smykovou plochou a zárove nesmí zpsobit vzdouvání hladiny podzemní vody. Tomuto zpsobu stabilizace svahu pedchází speciální przkum vlastností hornin, aby se stanovil nejlepší druh a složení injekní smsi, velikost injekních tlak, rychlost a technologie injektování. Následuje samotná injektáž, která se však již jako samostatný stabilizaní prostedek v souasnosti píliš nepoužívá a dnes se spíše kombinuje s jinými zabezpeovacími prvky (injektování koen mikropilot a kotev). Pi tryskové (proudové) injektáži se používají vysoké injekní tlaky. Proud injekní smsi nebo vody rozrušuje strukturu pvodní zeminy a volný prostor se vypluje cementovou suspenzí Pilotové a podzemní stny Ochranu významných komunikací zajišují velkoprmrové pilotové stny. Zhotovují se nejastji vrtáním s následným vložením armatury a vyplnním betonovou smsí. Spojují se trámcem a mohou být ukotveny hluboko pod smykovou plochu. Pilotová stna nesmí tvoit hráz pirozenému proudní podzemní vody, musí být dokonale odvodnna. Pro sesuvy s mlkou smykovou plochou (max. 3 4 m) se s úspchem využívají mikropiloty. Do maloprofilového vrtu se vloží ocelová trubka a koen mik (21) -

16 Projektování pozemních komunikací Modul 5 ropiloty se zainjektuje cementovým mlékem. Podobn se budují mikrozápory, kdy se do vrtu vkládá místo ocelové trubky I-profil. Výhodou pilotových stn je, že mohou být postaveny již v pedstihu ped zásahy do tlesa sesuvu (vyhloubením záezu). Hluboké výkopy se paží monolitickými podzemními stnami. Stejn jako pilotové stny, mohou být i podzemní stny vybudovány ješt ped zapoetím výkopu. Je-li podzemní stna kvalitn ukotvena, zemní masiv se již pi výkopech nedeformuje, což umožuje budovat hluboké stavební jámy i v bezprostední blízkosti starší zástavby. Obr : Výstavba mikropilotové stny (VAN-ELLE, 2003). Výstavba kotvené mikropilotové stny s ukonením odvodovacích vrt (Nauš, 2003) 2.6 Gabiony Gabion je drátokamenný prvek ve tvaru krychle nebo kvádru vyrobený z drátné sít se šestiúhelníkovými oky vyplnné pírodním kamenem, pípadn vhodným recyklátem (jako zásypový materiál za pohledový kámen). Gabion se skládá ze dna, boních stn, víka a pepážek. K rzným stavebním úelm se používají rzné typy gabion: a) gabiony - drátokoše systém PSB oprné a zárubní zdi sanace záez a násyp opevnní propustk a mostních opr opevovací prvek beh Obvyklá šíka gabionu je 0,5m a 1 m, délka je násobkem 1 m, výška pak 0,5m nebo1m. b) gabiony drátomatrace systém PSB je plošný stavební prvek s maximální výškou 300 mm zpevování svah záez a násyp. zpevnní beh zpevnní základové spáry pod gabiony drátokoše - 16 (21) -

17 Oprné a zárubní zdi c) systém Terramesh stabilizace vysokých svah a násyp s velmi úinným vyztužováním zemin Systém Terramesh je v podstat gabion-koš s kotevní sítí. d) systém GreenTerramesh stabilizace nižších i vysokých svah a násp s velmi úinným vyztužováním zemin. GreenTerramesh je technologie, která nepoužívá jako výplový materiál kamenivo. Jedná se o sendviový prvek skládající se z sít, vždy poplastované, s hexagonálními oky (stejná jako u gabion) a v pední lícové stran doplnný kokosovou textilií, plastovou síkou, výztuhou z drátu vtšího prmru a trojúhelníkovými stojinami. Jako výpl je hutnná zemina nebo drcený recyklát max. frakce e) pletené sít zajištní skal a prudkých kamenných svah proti padání kamen Pletivo s šestiúhelníkovými oky s rznými šíkami v rolích 25 a 50 m. Navrhování oprných a zárubních zdí z gabion se provádí obdobn jako u klasické gravitaní oprné zdi. Stavební uspoádání a tvarové modifikace rzných typ gabion pedepisuje projektová dokumentace každé konkrétní stavby. Obr : Gabionová konstrukce montážní postup Pro výpl gabion mohou být použity pouze pevné úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povtrnostním vlivm, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou kehké. Pednost mají horniny s vyšší mrnou hmotností a nízkou pórovitostí. Vhodným materiálem pro výpl je edi, tufa, žula, tvrdý vápenec, teaclyt, pískovec. Prázdné otvory tvoí 25% z celkového objemu klece. Frakce výplového materiálu musí být vtší než prmr ok pletiva, aby nedocházelo k vypadávání kamene. Je možno použít 10 až 15% kamene menší frakce, ímž se výrazn sníží mezerovitost. Výplový materiál v koších ve vrchních vrstvách je možno prosypat zeminou eventuáln osázet vegetací. Koenový systém pispívá ke zpevnní konstrukce. Z estetických dvod je možno pohledovou stranu vyskládat run, zbytek je možno zasypat strojov. Jako výpl lze použít recyklovaný odpadový materiál - 17 (21) -

18 Projektování pozemních komunikací Modul 5 (rozbité betony, rozbourané zdi, sms betonu a kamení, odpad z lom), což také výrazn ovlivní cenu stavby. Pro úely oprné konstrukce je nutné použít kámen istý bez pímsí a jemnozrnné zeminy. Ped osazením drátokoš na pirozený terén je teba vyrovnat základovou spáru štrkem, nepožaduje se úprava vyrovnávacím podkladním betonem. Vzhledem k vysoké flexibilit konstrukcí z pletených koš se nevyžaduje zakládání do obvyklé nezámrzné hloubky, pokud to nestanoví dokumentace. Hloubka založení gabionové konstrukce je urena dokumentací na základ statického výpotu. Z dvodu vysoké mezerovitosti a vodopropustnosti nevzniká obava z narušení díla vlivem mrazu. Obr : Gabionová konstrukce V pípad velkých nerovností nebo zvodnlé základové spáry je možno použít k založení drátomatrace. Tam, kde je gabionová konstrukce zakládána na skalním podloží, se základová spára ádn vyistí a pípadné nerovnosti se vyrovnají štrkodrtí nebo hubeným betonem, do kterého se osadí ocelové trny (nejmén 3 na 1 m ) (21) -

19 Oprné a zárubní zdi Obr : Stavba drátokoš do vydutého a vypuklého smrového oblouku Výhody gabionových konstrukcí: stabilita, staticky spolupsobí s terénem, technická variabilita, bez dilataních spár, možnost dodateného napojení bez pracovních spár, schopnost dotvarování, mlké zakládání pírodní vzhled, vhodné do CHKO, NP recyklovatelnost (možnost odstranní a zptného využití materiál) vynikající zvukový útlum krátká doba realizace (okamžitá statická funkce) stávají se pirozenou souástí terénu (možnost ozelenit, nechat prorst koenovým systémem) suchá montáž - možno provádt i v zimních podmínkách nenarušují pírodní vodní režim ( absorbují energii vody, propouští vodu) Kontrolní otázky Vysvtlete základní rozdíl mezi oprnou a zárubní zdí. Kde se používá oprná a kde zárubní ze? Vyjmenujte výhody gabionové konstrukce (21) -

20

21 Závr 3 Závr 3.1 Shrnutí Tento modul je vnovám oprným a zárubním zdím. Text je koncipován tak, aby poskytl pedstavu o systému oprných a zárubních zdí i návrhu. Obkladní zdi a gabionové konstrukce jsou trendem posledních let. S jejich pomocí jsme schopni ochránit skalní odezy a pitom dbát na na pírodní vzhled stn. 3.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Chochol Š., Lehovec F., Pošvám J., Rondoš L. Cesty a Dialnice I. Projektovanie. B ALFA, 1989 [2] Technologický postup TEP. 1/2001. Gabiony, Terramesh a Gree Terramesh, montáž oprných zdí Seznam doplkové studijní literatury [3] SN Projektování silnic a dálnic [4] SN Projektování mostních objekt [5] Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 2 Silniní tleso Odkazy na další studijní zdroje a prameny [6] (21) -

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor

SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor Ing. László Szíkora, SUDOP Praha a.s. Ing. Jaromír Zouhar, Ing. Marek Šana, Viacon R s.r.o. Corrugated Steel Plate Structure on

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

St ížkov [730866] 76/41. Spole enství vlastník jednotek Jitravská 561, Praha 8

St ížkov [730866] 76/41. Spole enství vlastník jednotek Jitravská 561, Praha 8 Splnní povinnosti mít PENB dle zákona 406/2000 Sb o hospodaení energií. 7a. Jitravská 561, 18000 Praha 8-Stížkov Stížkov [730866] 76/41 2003 Spoleenství vlastník jednotek Jitravská 561, Praha 8 Jitravská

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

NATRIX VZ, s.r.o. - je stavební spolenost nabízející provedení:

NATRIX VZ, s.r.o. - je stavební spolenost nabízející provedení: NATRIX VZ, s.r.o. - je stavební spolenost nabízející provedení: vodohospodáských staveb melioraních a sananích staveb staveb pro plnní funkce lesa kamenických prácí výstavbu oprných zdí, zpevnných ploch,

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Možnosti sbru dat pro studium topoklimatu. Miroslav Vysoudil

Možnosti sbru dat pro studium topoklimatu. Miroslav Vysoudil Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2007 s. 167-174 Možnosti sbru dat pro studium topoklimatu Miroslav Vysoudil miroslav.vysoudil@upol.cz Katedra geografie PF UP Olomouc, Svobody

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

P edstavení projektu Fondyeu.eu

P edstavení projektu Fondyeu.eu PedstaveníprojektuFondyeu.eu Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o píjemcích podpory a jejichprojektech,kterézískalyfinannípodporuzestrukturálníchfondevropskéunie. ServerFondyeu.euumožujejednoduchévyhledáváníapropojovánídetailníchinformacítýkajících

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS.

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS. Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace suchou metodou CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 Pokyny pro zpracování Tepelné a akustické izolace CLIMATIZER PLUS S CLIMATIZER

Více