PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Ing. Michal Radimský, Brno (21) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Oprné a zárubní zdi Úvod Druhy zdí Oprné zdí Skládané oprné zdi Zárubní zdí Obkladní zdi Ochrana svahu proti zvtrávání Zpevnní povrchu svahu Kotvení skalních stn Injektáž Pilotové a podzemní stny Gabiony Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (21) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem toho modulu je seznámit Vás s návrhem oprných a zárubních zdí v silniním stavitelství. Projekní inženýr by m být schopen navrhnout oprnou i zárubní ze s odpovídající parametry. Zde se dozvíte i o alternativním ešení pi návrhu. Jaké jsou možnosti trhu. Dležitou souástí jsou i obkladní jakožto ochrana skalních stn. Jako poslední souástí modulu jsou gabionové konstrukce. Jejich využití je sále astjší, vzhledem k jejich dobrým odvodovacím vlastnostem a samozejm vzhledu. 1.2 Požadované znalosti Projektování pozemních komunikací z pedmtu Pozemní komunikace I. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná k nastudování toho modulu se dohaduje na cca 4 hodiny. 1.4 Klíová slova Oprná ze, zárubní ze, obkladní ze, ochrana skalních stn, gabiony. - 5 (21) -

6

7 Oprné a zárubní zdi 2 Oprné a zárubní zdi 2.1 Úvod Zdi patí mezi objekty pozemních komunikací. Návrh se ídí normou SN Zdi se budují jen v odvodnných situacích vzhledem k vysokým nákladm na jejich stavbu. Nejastji tedy tam, kde není možné vybudovat silniní tleso s normálními sklony svah v záezu a v násypu. Tyto pípady se vyskytují pi velkých sklonech terénu, dále v územích, kde obytná zástavba je v pílišné blízkosti silniního tlesa nebo se zde nacházejí objekty, vodní toky i jiné komunikace, které je teba zachovat. Zdem je nutno vnovat pozornost v silniním stavitelství z hlediska estetického, zvlášt z pohledu jejich zalenní do rázu krajiny, terénu. Jako stavební materiál se využívá zdravý neporušený kámen kladený na cementovou maltu, prostý a vyztužený beton. Pi navrhování umlých staveb, jako jsou oprné a zárubní zdi apod., musí být zachovány volné šíky, pop. dílí volné šíky a prostorové uspoádání. U zárubních zdí navrhovaných na vnitní stran smrových oblouk je nutné dbát zejména na vztah mezi velikostí polomru smrového oblouku a zajišovanou délkou rozhledu pro zastavení, pop. pedjíždní. Nezpevnná ást krajnice, zapoítaná do volné šíky silnice nebo dálnice, v úseku s oprnou a zárubní zdí se zpevní a provede se v ní odvodnní povrchu vozovky a chodníku. Na silnicích s neomezených pístupem, vybavených chodníkem ped a za oprnou zdí, se chodník provede i v prostoru nad oprnou zdí. Chodník se navrhne s pejízdným obrubníkem (výška 0,07 m) a se svodidlem. U silnic s dovolenou rychlostí do 60 km/h a pi rekonstrukcích silnic lze navrhnout odrazný obrubník (výška 0,12 až 0,20 m) s nadobrubníkovým svodidlem. Na vnjší stran silnice se chodník opatí zábradlím výšky 1,10 m. Pi návrhu oprných a zárubních zdí a podobných objekt je nutno mít na zeteli znaný estetický vliv tchto objekt na zalenní silnice a dálnice do krajiny. Prbh horních hran zárubních zdí musí být plynulý a jejich ukonení citlivé a nenásilné s ohledem na konfiguraci terénu. 2.2 Druhy zdí Dlení dle místa a zpsobu použití: oprné zárubní obkladní gabiony - 7 (21) -

8 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Budují se z betonu s kamenným obkladem, z železobetonu, prefabrikovaných dílc z železobetonu a kamen. 2.3 Oprné zdí Oprné zdi zachytávají násypové tleso, pípadn zabraují sesuvu a zemnímu tlaku. Lícní plocha oprných zdí se buduje ve sklonu 5:1 až 10:1. Rubová stna je obyejn svislá nebo zkosená. Základová spára zdí musí být v nezámrzné hloubce. Aby bylo zajištno dostatené odvodnní za rubem zdi, je prostor mezi zdí a tlesem komunikace vyplnn kamennou rovnaninou (záhozem). Tím není bránno pronikání vody a tato voda je odvádna drenážním systémem do píkop, rigol. Za rubem oprné zdi se z dvodu ochrany základ ped vodou buduje vrstva jílu tsn piléhající ke konstrukci stny, která sahá až po spodní okraj odvodovacího otvoru. Poznámka Vysvtlení pojmu: Rovnaniny se staví z neopracovaných kamen nebo z betonových prvk, které se kladou nasucho. Dutiny se klínují menšími kameny. Nejmenší rozmr kamen má být 0,25 m. Pro výstavbu vlastního odvodnní se budují v oprné zdi kruhové nebo tvercové otvory o prmru 0,10 až 0,15 m (tzv. prduchy). Vzdálenost mezi otvory bývá 5 až 10 m. Vyústní odvodnní by mlo být minimáln 0,20 m nad terénem, pípadn nade dnem píkopu nebo rigolu, aby se zajistil dostatený odtok vody. Návrh oprných zdí musí zohledovat a zaruovat bezpenost proti peklopení, posunutí a porušení materiálu naptím zpsobeným vlastní hmotností a zemním tlakem zvtšeným o náhodné úinky vyvolané nahodilým zatížením od dopravy. Stabilitu oprné zdi je teba vždy posoudit statickým výpotem. Pedbžný návrh se provádí vtšinou pomocí normových list nebo využitím empirických vzorc. Empirické vzorce pro šíku koruny K: K = 0,44 + 0,2 * h pro H=0 m (1) ( 2 H ) K = 0,44 + 0,2 * h + 1 * H pro H>1 m (2) 30 2 * h h výška oprné zdi H výška nadnásypu Šíka koruny oprné zdi by mla být minimáln 0,60 m. Orientaní rozmry zdí (oznaení dle VL 2 Silniní tleso, Zárubní a oprné zdi): h=0,75 až 1,50 m Z=0,55 h - 8 (21) -

9 Oprné a zárubní zdi B=(0,33 až 0,45)*H B o =0,30 +k*h k=0,17 až 0,27 Maximální délka dilataního celku je 10 m. Dilataní spáry je nutno chránit ped prtokem nebo prsakem vody. Obr : Oprná ze monolitická Krom nejbžnji užívaných typ oprných zdí je ada jiných druh konstrukcí, které jsou však nároné na velkou spotebu betonáské výztuže, pípadn na výrobu. - 9 (21) -

10 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Obr : Oprné zdi a) z železobetonových prefabrikát typu U, b) ze stnových prefabrikát, c) z železobetonový prefabrikát typu T Pro lepší spolupráci oprné zdi a tlesa pozemní komunikace se doporuuje vybudovat nad zdí, v blízkosti koruny zdi, odlehovací píkop. Pro zajištní bezpenosti je teba v tchto místech navrhnout zábradlí výšky alespo 1,0 m Skládané oprné zdi Obr : Nadnásypový píkop u oprné zdi Ucelená ada lehkých betonových prefabrikát (svahovek) Löffelstein je na našem trhu od roku Výrobou a prodejem se u nás zabývá mnoho spoleností, výrobky slouží na montáž skládaných konstrukcí pro nejrznjší terénní úpravy, pedevším oprné a zárubní zdi v terénu, podél komunikací, vodních tok k funkním a dekorativním úelm. Na trh jsou dodávány pod svým tradiním mezinárodním oznaením, protože se s tímto názvem mžeme setkat pibližn ve dvaceti dalších zemích. Betonové svahovky Löffelstein umožují konstruování montovaných oprných zdí s integrovanou zelení. Oprné zdi se provádjí skládáním svahovek na sucho do vrstev pi souasném vyplování zeminou a jejím ádném hutnní, která svou vahou pispívá ke stabilit stny. Tvar svahovek umožuje ástené zachycení vlhkosti v zemin, kterou je ze zasypána. Tím jsou vytvoeny píznivé podmínky pro zdárný rst vegetace, kterou mže být hotová ze osázena. Celý systém umožuje jednoduchý pechod k nezpevnným zemním svahm a zárove nenásilné zalenní do pírodních svah. Pdorys oprných zdí mohou tvoit prakticky libovolné konvexní i konkávní kivky (omezení se týká pouze polomru v závislosti na výšce zdi). Nízké zdi bez statické funkce lze zakládat pouze na štrkopískovém podsypu. U oprných zdí vyšších než 1,5 m zpravidla postaí základ o výšce 0,3 m, zdi o výškách nad 3 m nutno staticky posoudit. Ke kladení svahovek postaí jen nezbytné strojní zaízení. Hotová ze psobí harmonicky, nemá charakter klasické betonové oprné zdi a pitom plní stejnou funkci (21) -

11 Oprné a zárubní zdi Pi konkávním zakivení vzniká kuželová plocha s vrcholem dole (ze se rozevírá!) a základní vrstva svahovek musí být položena s minimálními odstupy nebo na "sraz". Pi konvexním zakivení vzniká kuželová plocha s vrcholem nahoe (ze se svírá!) a základní vrstva svahovek musí být položena s maximálními odstupy mezi svahovkami. Oprné zdi ze svahovek Löffelstein se uplatní všude tam, kde se používají klasické oprné a zárubní zdi od sklon cca 70. Ideální uplatnní nacházejí pi podchycování svah, vytváení dekorativních oprných zdí na veejných prostranstvích mst a obcí, v okolí staveb, obytných dom, íních tok atd. Efektní jsou rovnž porostlé protihlukové bariéry. Obr : Obkladní zdi ze svahovek "Löffelstein" Výhody tohoto alternativního zpsobu výstavby oprných zdí jsou: variabilita v navrhování konstrukcí statická funkce, vhodné i pro sanace poškozených svah snadná manipulovatelnost, svahovky lze snadno dopravovat i do nepístupných míst nízká hmotnost jednotlivých prvk (dle výšky stny 18 až 120 kg) konstrukce je skládána bez použití malty i jiného pojiva konstrukce ze svahovek Wasser Löffel vzdoruje i proudící vod - 11 (21) -

12 Projektování pozemních komunikací Modul Zárubní zdí Zárubní zdi zabezpeují záezové tleso proti sesutí. Vysoké záezy v sesuvných územích ešené pomocí zárubních zdí nejsou vhodné. Tradin ešené zárubní zdi jsou o nco štíhlejší než zdi oprné, je to dáno soudržností zeminy. Sklon lícní plochy je nejastji 5:1. Rubová stna je stejn jako u oprných zdí svislá nebo zkosená. Obdobn se eší i odvodnní pomocí odvodovacích otvor. Jen místo výpln za rubem zdi se používá štrkopískový filtr. Na odvodnní u zárubních zdí se klade velký draz. Veškerá voda tekoucí od zárubní zdi by mla být zachycena a odvedena do rigolu. Zárubní zdi se navrhují orientan pomocí empirických vzorc nebo podle normových list. Výpoet šíky koruny k zárubní zdi: h H k = 0,30 + 0,17 * h pro H=0 m (3) ( 1 H ) k = 0, ,27 * h + 0,1* h pro H>1 m (4) 3* h výška oprné zdi výška nadnásypu Obr : Zárubní ze Zárubní zdi se posuzují obdobn jako oprn zdi. Proti srážkové vod se ze chrání vytvoením nepropustného rigolu za korunou zdi nebo záchytného píkopu vzdáleného minimáln 5,0 m za zárubní zdí (21) -

13 Oprné a zárubní zdi Obr : Zárubní ze se záchytným píkopem, 1 tsnní, 2 pískový štrk 2.5 Obkladní zdi Obkladní zdi jsou urené na ochranu vysokých skalních odez proti zvtrávání a odpadávání úlomk skal. Skalní svah nevyvozuje žádný tlak. Obkladní zdi se provádí jako betonové nebo s kamenným obkladem. Lícní plocha má sklon 5:1 až 10:1. Šíka ve vrcholu bývá 0,40 m a pat f = 0,4 + 0,1 * h. Oprné a zárubní zdi se používají jen v odvodnných pípadech, protože jsou dražší než vybudování zemního tlesa pozemní komunikace. Nebudují se jako jeden monolitický prvek, ale naopak jako soustava oddlená dilataními spárami. Zdi se budují v pípadech, kdy projektovaná PK je šíkov výrazn limitována polohou sousední PK, vodního toku nebo rybníku, jezera apod., v mst a všude tam, kde by svahové tleso dosahovalo velkých šíek. Druh stavebního materiálu se volí podle toho, v jaké se nacházíme lokalit a jaký materiál je zde k dispozici. Estetické ztvárnní a koncepce ešení by mla splovat písné požadavky na ekologii, finance aj Ochrana svahu proti zvtrávání Zpsob ochrany svahu ped zvtráváním a erozí se volí zejména s ohledem na skutenost, zda je svah tvoen zeminami nebo skalním masivem. Zhoršení mechanických vlastností zeminového prostedí je možné zabránit výsadbou trav a devin, jejichž koeny prorstají zeminou, a tak jí zpevují. Krom toho také odsávají z podloží vodu. Pro tento úel jsou vhodné listnaté deviny s hlubokým koenovým systémem a velkou spotebou vody (21) -

14 Projektování pozemních komunikací Modul 5 Pomoc pi zmírování úink zvtrávání a eroze poskytují vlnolamy, pípadn kamenné dlažby pro zpevnní beh vodních tok a také geomíže. Odlišné postupy se používají u skalních stn. Osvdily se plášt ze stíkaného betonu, torkretové omítky, kotvené obkladové stny, geomíže. Obr : Píklad torkretového svahu. Skalní stna s povrchovou protierozní úpravou Zpevnní povrchu svahu Rozprostením drátného pletiva lze zabránit vypadávání úlomk horniny. Pletiva se upevují krátkými kotvami do horniny. Tento zpsob je vhodný v suchých a teplých oblastech, kde nedochází k rychlému zvtrávání holých skalních stn vlivem mrazu a srážek. Hloubkovým spárováním se zabrauje vnikání vody do puklin, poruch a diskontinuit skalních masiv a jejímu následnému zmrazování a rozmrzání. Horniny náchylné k plošnému zvtrávání se speciálním torkretovacím zaízením pokryjí vrstvou cementové omítky. Nezbytnou podmínkou pro hloubkové spárování i torkretování je dokonale oištný povrch horniny. Stále astji se ke zpevování povrchových vrstev svah násyp a záez v zeminách využívají geotextilie tkaniny a rohože ze syntetických vláken. Jsou odolné vi klimatickým vlivm a mají dobré pevnostní a deformaní vlastnosti. Obr : Pekrytí geomíže NEFMAC stíkaným betonem. Píklad pletené výztužné geotextilie BASETEX schéma orientované struktury - 14 (21) -

15 Oprné a zárubní zdi Kotvení skalních stn Je-li skalní stna narušena prbžnými plochami diskontinuit, které jsou orientovány na smr vytváené skalní stny, využívá se jako hlavního stabilizaního prvku kotev, které umožují penášet sílu do horniny. Pi navrhování stabilizace kotvami je poteba brát v úvahu délku kotev a spolehlivý penos sil z hlav kotev na okolní horninu. Obr : Kotvená skalní stna. Stabilizace skalní stny Praha Stešovice (Malgot 1992, podle Záruby, Mencla 1972) Injektáž Pi injektáži vrt a perforací se vhání pod tlakem do pór a puklin v hornin cementaní smsi, které bývají obvykle tvoeny cementovým mlékem (cement s vodou v pomru vtšinou 2:1). Vytvoí se tak nové tleso, které musí proniknout smykovou plochou a zárove nesmí zpsobit vzdouvání hladiny podzemní vody. Tomuto zpsobu stabilizace svahu pedchází speciální przkum vlastností hornin, aby se stanovil nejlepší druh a složení injekní smsi, velikost injekních tlak, rychlost a technologie injektování. Následuje samotná injektáž, která se však již jako samostatný stabilizaní prostedek v souasnosti píliš nepoužívá a dnes se spíše kombinuje s jinými zabezpeovacími prvky (injektování koen mikropilot a kotev). Pi tryskové (proudové) injektáži se používají vysoké injekní tlaky. Proud injekní smsi nebo vody rozrušuje strukturu pvodní zeminy a volný prostor se vypluje cementovou suspenzí Pilotové a podzemní stny Ochranu významných komunikací zajišují velkoprmrové pilotové stny. Zhotovují se nejastji vrtáním s následným vložením armatury a vyplnním betonovou smsí. Spojují se trámcem a mohou být ukotveny hluboko pod smykovou plochu. Pilotová stna nesmí tvoit hráz pirozenému proudní podzemní vody, musí být dokonale odvodnna. Pro sesuvy s mlkou smykovou plochou (max. 3 4 m) se s úspchem využívají mikropiloty. Do maloprofilového vrtu se vloží ocelová trubka a koen mik (21) -

16 Projektování pozemních komunikací Modul 5 ropiloty se zainjektuje cementovým mlékem. Podobn se budují mikrozápory, kdy se do vrtu vkládá místo ocelové trubky I-profil. Výhodou pilotových stn je, že mohou být postaveny již v pedstihu ped zásahy do tlesa sesuvu (vyhloubením záezu). Hluboké výkopy se paží monolitickými podzemními stnami. Stejn jako pilotové stny, mohou být i podzemní stny vybudovány ješt ped zapoetím výkopu. Je-li podzemní stna kvalitn ukotvena, zemní masiv se již pi výkopech nedeformuje, což umožuje budovat hluboké stavební jámy i v bezprostední blízkosti starší zástavby. Obr : Výstavba mikropilotové stny (VAN-ELLE, 2003). Výstavba kotvené mikropilotové stny s ukonením odvodovacích vrt (Nauš, 2003) 2.6 Gabiony Gabion je drátokamenný prvek ve tvaru krychle nebo kvádru vyrobený z drátné sít se šestiúhelníkovými oky vyplnné pírodním kamenem, pípadn vhodným recyklátem (jako zásypový materiál za pohledový kámen). Gabion se skládá ze dna, boních stn, víka a pepážek. K rzným stavebním úelm se používají rzné typy gabion: a) gabiony - drátokoše systém PSB oprné a zárubní zdi sanace záez a násyp opevnní propustk a mostních opr opevovací prvek beh Obvyklá šíka gabionu je 0,5m a 1 m, délka je násobkem 1 m, výška pak 0,5m nebo1m. b) gabiony drátomatrace systém PSB je plošný stavební prvek s maximální výškou 300 mm zpevování svah záez a násyp. zpevnní beh zpevnní základové spáry pod gabiony drátokoše - 16 (21) -

17 Oprné a zárubní zdi c) systém Terramesh stabilizace vysokých svah a násyp s velmi úinným vyztužováním zemin Systém Terramesh je v podstat gabion-koš s kotevní sítí. d) systém GreenTerramesh stabilizace nižších i vysokých svah a násp s velmi úinným vyztužováním zemin. GreenTerramesh je technologie, která nepoužívá jako výplový materiál kamenivo. Jedná se o sendviový prvek skládající se z sít, vždy poplastované, s hexagonálními oky (stejná jako u gabion) a v pední lícové stran doplnný kokosovou textilií, plastovou síkou, výztuhou z drátu vtšího prmru a trojúhelníkovými stojinami. Jako výpl je hutnná zemina nebo drcený recyklát max. frakce e) pletené sít zajištní skal a prudkých kamenných svah proti padání kamen Pletivo s šestiúhelníkovými oky s rznými šíkami v rolích 25 a 50 m. Navrhování oprných a zárubních zdí z gabion se provádí obdobn jako u klasické gravitaní oprné zdi. Stavební uspoádání a tvarové modifikace rzných typ gabion pedepisuje projektová dokumentace každé konkrétní stavby. Obr : Gabionová konstrukce montážní postup Pro výpl gabion mohou být použity pouze pevné úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povtrnostním vlivm, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou kehké. Pednost mají horniny s vyšší mrnou hmotností a nízkou pórovitostí. Vhodným materiálem pro výpl je edi, tufa, žula, tvrdý vápenec, teaclyt, pískovec. Prázdné otvory tvoí 25% z celkového objemu klece. Frakce výplového materiálu musí být vtší než prmr ok pletiva, aby nedocházelo k vypadávání kamene. Je možno použít 10 až 15% kamene menší frakce, ímž se výrazn sníží mezerovitost. Výplový materiál v koších ve vrchních vrstvách je možno prosypat zeminou eventuáln osázet vegetací. Koenový systém pispívá ke zpevnní konstrukce. Z estetických dvod je možno pohledovou stranu vyskládat run, zbytek je možno zasypat strojov. Jako výpl lze použít recyklovaný odpadový materiál - 17 (21) -

18 Projektování pozemních komunikací Modul 5 (rozbité betony, rozbourané zdi, sms betonu a kamení, odpad z lom), což také výrazn ovlivní cenu stavby. Pro úely oprné konstrukce je nutné použít kámen istý bez pímsí a jemnozrnné zeminy. Ped osazením drátokoš na pirozený terén je teba vyrovnat základovou spáru štrkem, nepožaduje se úprava vyrovnávacím podkladním betonem. Vzhledem k vysoké flexibilit konstrukcí z pletených koš se nevyžaduje zakládání do obvyklé nezámrzné hloubky, pokud to nestanoví dokumentace. Hloubka založení gabionové konstrukce je urena dokumentací na základ statického výpotu. Z dvodu vysoké mezerovitosti a vodopropustnosti nevzniká obava z narušení díla vlivem mrazu. Obr : Gabionová konstrukce V pípad velkých nerovností nebo zvodnlé základové spáry je možno použít k založení drátomatrace. Tam, kde je gabionová konstrukce zakládána na skalním podloží, se základová spára ádn vyistí a pípadné nerovnosti se vyrovnají štrkodrtí nebo hubeným betonem, do kterého se osadí ocelové trny (nejmén 3 na 1 m ) (21) -

19 Oprné a zárubní zdi Obr : Stavba drátokoš do vydutého a vypuklého smrového oblouku Výhody gabionových konstrukcí: stabilita, staticky spolupsobí s terénem, technická variabilita, bez dilataních spár, možnost dodateného napojení bez pracovních spár, schopnost dotvarování, mlké zakládání pírodní vzhled, vhodné do CHKO, NP recyklovatelnost (možnost odstranní a zptného využití materiál) vynikající zvukový útlum krátká doba realizace (okamžitá statická funkce) stávají se pirozenou souástí terénu (možnost ozelenit, nechat prorst koenovým systémem) suchá montáž - možno provádt i v zimních podmínkách nenarušují pírodní vodní režim ( absorbují energii vody, propouští vodu) Kontrolní otázky Vysvtlete základní rozdíl mezi oprnou a zárubní zdí. Kde se používá oprná a kde zárubní ze? Vyjmenujte výhody gabionové konstrukce (21) -

20

21 Závr 3 Závr 3.1 Shrnutí Tento modul je vnovám oprným a zárubním zdím. Text je koncipován tak, aby poskytl pedstavu o systému oprných a zárubních zdí i návrhu. Obkladní zdi a gabionové konstrukce jsou trendem posledních let. S jejich pomocí jsme schopni ochránit skalní odezy a pitom dbát na na pírodní vzhled stn. 3.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Chochol Š., Lehovec F., Pošvám J., Rondoš L. Cesty a Dialnice I. Projektovanie. B ALFA, 1989 [2] Technologický postup TEP. 1/2001. Gabiony, Terramesh a Gree Terramesh, montáž oprných zdí Seznam doplkové studijní literatury [3] SN Projektování silnic a dálnic [4] SN Projektování mostních objekt [5] Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 2 Silniní tleso Odkazy na další studijní zdroje a prameny [6] (21) -

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1 Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA PYTLÁCKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ ( SVAŘOVANÉ SÍTĚ )

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ ( SVAŘOVANÉ SÍTĚ ) TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ ( SVAŘOVANÉ SÍTĚ ) POUŽITÍ A VÝHODY GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ Gabion je drátokamenný prvek, který lze využít zejména pro: opěrné a zárubní zdi zpevňování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby Pechod pro chodce na ul. Legionáské u DDM v Kuimi Název objektu SO 101 Pechod pro chodce Místo

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 03 ÚNOSNOST VOZOVEK - 1 (49) - STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36. Geotechnika 1. Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 2. Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 3. Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky?

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 1 ZEMNÍ TĚLESO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon

Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon Technologický postup realizace staveb z gabionových stavebních konstrukcí systému Algon 1. Charakteristiky materiálu 1.1. Technická data - sítě a spojovací prvky gabionového systému Algon DN 4 mm Povrchová

Více

SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal Radimský

SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal Radimský SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE Michal Radimský SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE objekty (mosty, tunely, protihlukové clony, propustky, zárubní a opěrné zdi, podchody a nadchody pro živočichy atd.) vybavení (směrové

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí

Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí R&K Gabion s.r.o. Jezdecká 1913/3 Bruntál 792 01 Ič:278 45 991 Dič:CZ27845991 www.rkgabion.cz email: info@rkgabion.cz Technologický postup Realizace staveb z gabionových svařovaných stavebních konstrukcí

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 06 PORUCHY TUHÝCH VOZOVEK A ZEMNÍHO TLESA A NÁVRH JEJICH ÚDRŽBY A OPRAV STUDIJNÍ OPORY PRO

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 6 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY NA I/43 ERNÁ HORA - SEBRANICE

ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY NA I/43 ERNÁ HORA - SEBRANICE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY NA

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ Pavel Buřič, Mgr. Jan Bůžek EXPLOSIVE Service, a.s., Novotného lávka 5/976 116 16 Praha 1, mob. tel. 603 43 7575 ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ Náš příspěvek vychází ze zkušeností naší firmy při provádění

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LEONARD HOBST, CSC., PROF. ING. JIÍ ADÁMEK, CSC. ING. PETR CIKRLE, PH.D., ING. PAVEL SCHMID, PH.D. DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRVODCE PEDMTEM

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků Dlážděné vozovky Historicky lze považovat dlážděné vozovky za první vozovky s bezprašným povrchem. Nejdříve se objevily dlažby z přírodního kamene, archeologové je nacházejí v blízkosti nejstarších staveb.

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 OTÁZKY K PROFILOVÉ ÁSTI STNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 1. Základní pojmy v silni ním stavitelství. Silni ní zákon (kategorie pozemních komunikací dle sil. zákona, vlastnictví pozemních

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK AKTUALIZACE 10/08 C.I.C. Jan Hebec, s.r.o. http://www.cic.cz - 2 - Obsah: 1. Technický popis 2. Provozní

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Dokumentace podle Zákona.

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA ŽBÁNOVSKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

St edoškolská odborná innost 2004/2005

St edoškolská odborná innost 2004/2005 St edoškolská odborná innost 20042005 Obor 11 - Stavebnictví architektura a design interiér Zástavba ulice Pražská Havlí k v Brod Autor: Milan Drbálek SPŠ stavební SOU stavební a OU Kubišova 1214 T ebí

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Realizace konstrukcí z vyztužené zeminy v České republice

Realizace konstrukcí z vyztužené zeminy v České republice Realizace konstrukcí z vyztužené zeminy v České republice Petr Hubík, GEOMAT s. r. o., Brno S pojmem vyztužená zemina se setkáváme v posledních letech stále častěji. Příchod zahraničních výrobců i domácí

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

Montážní návod pro výstavbu opěrných zdí v zahradní architektuře

Montážní návod pro výstavbu opěrných zdí v zahradní architektuře stavebnicový opěrný systém Montážní návod pro výstavbu opěrných zdí v zahradní architektuře Bezúdržbová konstrukce s dlouhou životností Suchá výstavba bez použití mat ly Pro opěrné zd i do maximální výšky

Více

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt

Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Technický list Vydání 06/06 Identifikaní.: 2317 Verze. 01 Sika Ergodur 500 S Penetrace ocelových a betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb, souást izolaního systému pod litý asfalt Popis výrobku

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Surovinové zdroje organické chemie

Surovinové zdroje organické chemie Surovinové zdroje organické chemie by Chemie - Úterý, Srpen 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/surovinove-zdroje-organicke-chemie/ Otázka: Surovinové zdroje organické chemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN FAKULTA LESNICKÁ A DEVASKÁ ÚSTAV ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DEVA BAKALÁSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN FAKULTA LESNICKÁ A DEVASKÁ ÚSTAV ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DEVA BAKALÁSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN FAKULTA LESNICKÁ A DEVASKÁ ÚSTAV ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DEVA BAKALÁSKÁ PRÁCE BRNO 2009 MIROSLAV JANOTA MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN FAKULTA

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy O n d ř e j T r e š l ČVUT FD, Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 3 Železniční spodek Anotace: těleso železničního spodku klasifikace a parametry zemin a hornin konstrukční

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

SANACE SESUVU ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍ TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ 7,876 7,900 km

SANACE SESUVU ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍ TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ 7,876 7,900 km Ing. Jiří Follprecht, Ing. Zdeněk Cigler Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava- Radvanice, tel. +420 596 232 803, fax +420 596 232 994, e-mail: minova@minova.cz SANACE SESUVU

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více