PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)"

Transkript

1 Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem. Budovy školy a domova mládeže jsou umístěny v ulici na Žižkově 345 a v ul. Smetanova 8. Žáci jsou ovlivňováni rizikovými faktory jako jsou vrstevnické skupiny, volný pohyb chovanců VÚDM, blízký výskyt mnoha restauračních zařízení, park na náměstí. Za riziková místa považujeme především blízké okolí školy a i vnitřní části budov, např. toalety, pokoje v domově mládeže. Základním nástrojem prevence celé školy je Preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit. Prevence je prováděna systémově a každodenně. Snahou je, aby prevence a zdravý životní styl byly přirozenou součástí života v našem zařízení. Chceme, aby panovalo dobré klima tříd, atmosféra otevřenosti, podpory a spolupráce. Ve škole je celoročně věnována cílená a systematická pozornost rizikovému chování. Prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků je předcházet negativním vlivům vycházejícím z problémů jedince ve škole, nárůstu problémů v jeho soukromém životě, neschopnosti adaptovat se v novém prostředí či podobným problémům, které přinášejí mladým lidem riziko v podobě návykových látky, alkoholu, šikany, kouření, gamblerství, xenofobie, intolerance, vandalismu, kyberšikany, sexuálního rizikového chování atd. Formy podpory a pomoci musí odpovídat právě skutečným potřebám a problémům těchto mladých lidí. Vzhledem k individuálně rozdílné úrovni znalostí, postojů a dovedností u mladých jedinců je nutná taková míra individualizace, jež zajistí, že každý jedinec bude schopen vstřebávat celý obsah intervence pedagogických pracovníků školy. Snahou je, aby žáci cítili, že se mohou ptát a vyjadřovat vlastní názory. K vytvoření příznivé atmosféry ve škole přispívají učitelé mj. tím, že věnují pozornost i řadě aktivit, které nejsou přímo spjaty s tradičním procesem vyučování. Jsou si vědomi, že klima ve škole velmi závisí i na tom, jakým stylem vyučují. Snahou všech pedagogických pracovníků je propojení veškerých aktivit školy a domova mládeže. b) Domov mládeže (dále jen DM) Vzhledem k tomu, že budova DM přímo navazuje na budovu školy, je jasné, že požadavky a úkoly v této oblasti jsou téměř shodné. K vytvoření pozitivní atmosféry v DM napomáhá celkový profesionální přístup pedagogických pracovníků, kteří za nejvýznamnější faktor v pedagogickém působení pokládají včasnou rodinnou anamnézu každého ubytovaného žáka, pravidelný kontakt s žáky v osobní rovině, nastolení pozitivní atmosféry ve vztahu vychovatel - žák, oboustrannou otevřenou komunikaci, pružnost a zainteresovanost vychovatele. Zaměření se na vhodné a kvalitní využívání volného času nejen chlapců, ale i dívek. II. Formy realizace a) Škola Učitelé dbají na zkvalitňování prostředí, aby bylo pro cílovou skupinu (tj. žáky ve věku let) podnětné a estetické. Přihlíží se k potřebám žáků a využívají jejich nápadů a připomínek. Zařazení prevence do vzdělávacího procesu školy je ve formě začlenění prvků v jednotlivých vyučovacích předmětech (základy společenských věd, český jazyk a literatura, tělesná výchova, monitoring životního prostředí aj.). O všech problémech jsou bezprostředně informováni rodiče žáka telefonicky či písemnou formou.

2 Všichni žáci jsou důsledně upozorněni na jasná a srozumitelná pravidla pro řešení výskytu drogové problematiky a jiných sociálně-patologických jevů prostřednictvím školního řádu. Metodik prevence seznámí žáky s preventivním programem. Na začátku školního roku jsou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni s Preventivním programem - s postupem při řešení výskytu sociálně patologických jevů (intoxikace, šikanování, opilost atd.) i s aktuálními informacemi (děje se průběžně) o účinnosti a měnících se potřebách v oblasti preventivních protidrogových programů. b) Domov mládeže Důležitým partnerem v práci vychovatelů v DM je domovní rada, kde se žáci vyjadřují a podávájí návrhy nejen k náplni činnosti. Uplatňuje se zde vrstevnická podpora (peer support), kdy starší žáci fungují jako zdroj zpětné vazby a informací pro mladší žáky. Zároveň fungují jako pozitivní model pro ostatní. Naplňování Celoročního plánu výchovné činnosti DM probíhá ve všech výchovných skupinách kontinuálně. V měsíčních plánech výchovných skupin se vymezují jednotlivé oblasti potřeb ubytovaných žáků. Nástrojem pro naplňování výchovně vzdělávacího programu je Vnitřní řád DM, který obsahuje vyvážená práva a povinnosti ubytovaných žáků. Metody aktivního sociálního učení v DM jsou stanoveny režimem dne, kdy skupinoví vychovatelé reagují na individuální potřeby ubytovaných žáků. Dává se jim prostor pro individuální studium, zájmové aktivity, sport aj. Dbá se na vytvoření pohodového prostředí se zřetelem na využívání volného času. Všichni ubytovaní žáci i jejich rodiče jsou seznámeni na začátku školního roku se všemi dostupnými materiály DM (Vnitřní řád, Denní režim). Průběžný kontakt s rodiči ubytovaného žáka je písemný či telefonický; zejména pak u problémových žáků, kdy se jedná většinou o výchovné problémy (nedodržování vnitřního řádu). Pravidelný kontakt je také na třídních schůzkách, kde je obsahem komunikace průběžné hodnocení jednotlivých žáků. Seznámení s denním režimem, vnitřním řádem aj. probíhá při zahájení školního roku a na začátku druhého pololetí na informativních schůzkách se všemi ubytovanými žáky. Zároveň je předána informace o možnosti dalších konzultací s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence ve škole. Své místo zde splňuje i schránka důvěry a propagační nástěnka v přízemních prostorách objektu. III. Spolupráce a poradenství Sledování projevů zneužívání návykových látek je povinností všech pedagogických pracovníků. Spolupracují se všemi subjekty prevence v místě a v případě výskytu problému s nimi svou činnost koordinují. 1. externí poradenství MěÚ odbor sociálních věcí tel Oddělení sociální prevence Ing. František Pavlásek tel Renata Černá kurátorka OSPOD PPP Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová tel okresní metodik prevence Prevence PČR Karlovy Vary PhDr. Zdeňka Papežová Preventivní informační skupina Policie - Bc. Ivan Zajíc tel , Policie ČR Žlutice Krajský školský koordinátor prevence - Ing. Eva Cíchová Psychiatrie MUDr. Jiří Bartoš tel , Sexuální problematika, partnerské vztahy, AIDS Zdeněk Pospíšil tel Světlo o. s. Karlovy Vary, Terénní program Metodik prevence školy: Emilie Špidrová Výchovný poradce: Mgr. Ivana Strejčková

3 2. vnitřní poradenství IV. Metodik prevence školy a DM je k dispozici žákům přímo ve škole podle aktuální intervence; potřebné informace, kontakty, nabídky vyvěšuje na nástěnce k tomu určené v prostorách DM. Vedoucí vychovatelka úzce spolupracuje s metodikem prevence školy. Výchovný poradce je žákům k dispozici přímo ve škole v konzultačních hodinách nebo podle aktuální intervence. Potřebné informace aktuálně vyvěšuje na nástěnce k tomu určené ve školních prostorách. Další vzdělávání a zpětná vazba, evaluace Otázka sebevzdělávání pedagogických pracovníků je řešena celoročně. Soustavné doplňování odborné pedagogické a psychologické literatury jim sebevzdělávání dostatečně umožňuje. Zvyšování odborné připravenosti pedagogů je samozřejmostí. Vedení školy včas informuje o kurzech i seminářích, které se nejen v protidrogové pedagogické oblasti pořádají, a předkládá také o nich informační materiály. Školní metodik prevence a výchovný poradce se pravidelně zúčastňují pracovních setkání, která organizuje Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary. V hodnotící zprávě školního metodika prevence a výchovného poradce jsou uvedeny celoroční činnosti, z nichž je zřejmé, které výchovné akce, aktivity i zájmové útvary byly přínosem pro žáky a které je zaujaly nejvíce. V. Východiska programu Základní dokumenty: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních č. j / Dodatek Minimálního preventivního programu, zpracovaný v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / a s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Zákon 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabák. výrobky, alkoholu a jinými návykovými látkami (tabákový zákon) Spolupráce škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže MP 25884/ Školní řád Vnitřní řád DM včetně příloh VI. Cíle, cílové skupiny Cílem preventivního programu je omezit výskyt sociálně patologických jevů u žáků a vést je k pozitivní změně postojů a chování. Preventivní program je určen všem žákům školy a domova mládeže: nácvik relevantních sociálních dovedností a dovedností pro život nácvik aktivního posilování odmítavého postoje k nežádoucím jevům informace o všech sociálně patologických jevech

4 snížení výskytu sociálně patologických jevů ve škole a v domově mládeže hlavní tematické zaměření programu na zdravý životní styl použití rozmanitých forem a metod preventivní práce (tematické bloky, jednorázové akce, interaktivní činnosti ) podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny rozvíjet učební dovednosti žáků v rámci prevence školní neúspěšnosti (individuální činnost s prospěchově slabšími žáky) VII. Jednotný postup při výskytu uživatele návykové látky ve škole a v DM V případě, že selhala preventivní opatření školy a v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, škola prostřednictvím třídního učitele nebo DM prostřednictvím vychovatele (případně výchovného poradce nebo metodikem prevence) provede diskrétní šetření, pohovor se žákem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, s PPP, lékařem, linkou důvěry, resp. škola přizve ke konzultaci a součinnosti nezávislé odborníky mimo školu. V případě, že pracovníci školy naleznou látku ve škole, odeberou látku a nepodrobují ji žádné kontrole, přivolají PČR. O nálezu sepíší záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák. V případě, že odmítá podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel nebo jeho zástupci, VP, v DM vedoucí vychovatelka. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. u žáka je podezření, že je pod vlivem návykových látek, není v ohrožení života 1. Je proveden test ze slin (nad 0, 3 THC je to již trestný čin) 2. Jsou informováni rodiče 3. Konzultace s metodikem prevence 4. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM žák je pravděpodobně pod vlivem návykové látky, jeho život je v ohrožení: Učitel nebo vychovatel nemůže kompetentně posoudit, zda život dítěte, které je pod vlivem návykové látky, je, či není zjevně v ohrožení života, proto je jediné řešení: 1. Zavolat záchrannou službu, nechat žáka odvézt do nemocnice 2. Informovat rodiče 3. Pozvat rodiče do školy, popř. do domova mládeže. Vzájemná dohoda o společné pomoci žákovi - tzn. rodiče společně s dítětem navštíví poradnu pro uživatele návykové látky, dítě bude navštěvovat dle dohody terapeutické sezení 4. Seznámit rodiče a žáka s konkrétním postihem dle školního řádu nebo VŘ DM 5. V případě, že rodiče nejeví snahu spolupracovat, pak v okamžiku, kdy dítě bude opět pod vlivem návykové látky, či se u něho projeví z tohoto důvodu absence ve škole, oznámí vedení tuto skutečnost příslušnému magistrátu města kurátorce OSPOD provozování dealerství ve škole, v domově mládeže či v okolí školy nebo domova mládeže: Učitel nebo vychovatel má ze zákona oznamovací povinnost, je proto jediné řešení: 1. Informovat Policii ČR 2. Informovat rodiče o dané situaci a o nutnosti postupovat jednoznačně represivně 3. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM

5 přechovávání návykové látky ve škole nebo v domově mládeže: 1. Při nalezení návykové látky informuje příslušný pedagogický pracovník ředitele školy nebo jeho zástupce, kteří zajistí místo nálezu, návykovou látku a zavolají policii 2. Informovat rodiče o dané situaci, vyvolat vzájemné osobní jednání o společném výchovném působení na dítě a dalším setrvání dítěte ve škole nebo v DM 3. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM VIII. Postih při kouření Vzhledem k tomu, že se stále zvyšuje počet kuřáků mezi mládeží, a to zejména zvyšující mezi děvčaty, je nutné se zaměřit na tento negativní jev a jednotným dodržováním pravidel a důsledným užíváním sankcí se snažit o jeho potlačení. Žákům není dovoleno kouřit v areálu školy a uvnitř budovy školy, před a na odloučených pracovištích školy, při praktickém vyučování a při všech školních akcích a aktivitách pořádaných DM. Týká se i elektronické cigarety (má status tabákového výrobku). Postih dle školního řádu nebo VŘ DM. IX. Postih žáka, který je pod vlivem alkoholu nebo při objevení alkoholu ve škole nebo v DM Při nalezení alkoholu u žáka: 1. A je zabaven, uložen a je o tom proveden zápis 2. Jsou informováni rodiče žáka 3. Při prokázání viny bude žák potrestán dle školního řádu nebo VŘ DM Je-li žák pod vlivem alkoholu: 1. Je proveden test na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky (Pokud je žák v ohrožení života, zavolá učitel /vychovatel lékařskou pomoc.) 2. Jsou informováni rodiče 3. Žák bude potrestán dle školního řádu nebo VŘ DM X. Program proti šikanování (kyberšikaně) Definice šikany, co dělat v případě šikany: Šikana je, když se mi děje něco, co nemám rád, děje se to opakovaně, i když dám najevo, že se mi to nelíbí. Sledovat, zda se nebjevuje šikana mezi dívkami. Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu? Příklady přímých znaků šikany: soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu určitého žáka či jiné osoby, pokud to tento žák či jiná osoba těžko snáší a trpí tím jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů jeden žák vystupuje vůči druhému v roli sluhy či otroka často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. Někdy je oběť dohnána až k projevům zoufalství na žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů. Příklady nepřímých znaků šikany: (potenciálně šikanovaný) žák se o přestávkách zdržuje stranou od ostatních, nemá kamarády přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů nebo mimo třídu. Vymýšlí si záminky, aby nemusel být ve třídě jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení

6 má často poškozené nebo rozházené věci, často se mu záhadně ztrácí, ve třídě, v šatně při týmových sportech bývá volen mezi posledními působí smutně, stísněně, často chybí z nejasných důvodů, nevolnost, bolení hlavy má-li promluvit před třídou, je nejistý a ustrašený Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. Metody vyšetřování šikanování: A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně jejich konfrontace. B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se, aby se pedagogičtí pracovníci seznámili s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Účastníci programu prevence a jejich úkoly Společné zásady - snaha o vytvoření a udržení příznivého klimatu celé školy - vytvoření prostoru ke vzájemné, otevřené a slušné diskuzi mezi vedením školy, učiteli, vychovateli a žáky (zamezí se vzniku oddělených komunit, a tím i prostoru pro možný vývoj šikany) - snaha o jednotné působení pedagogů (nikoli ve smyslu vytvoření opozice vůči žákům) domluva na společném postupu v případě podezření na šikanu - jednotliví učitelé, vychovatelé i celý pedagogický sbor má být příkladem pro žáky o případné neshody mezi učiteli řešit otevřeně (zabránit vzniku pomluv)

7 o nenechat se vtáhnout žáky do kritiky svých kolegů (podrývání autority kolegů zvyšuje agresivitu žáků i rodičů vůči všem učitelům) - společné zapojení žáků a učitelů do školních i mimoškolních aktivit (možnost vzájemného poznávání v jiných než výchovně vzdělávacích situacích) - snaha o dobrou a otevřenou komunikaci s rodiči žáků o učitel a rodič jsou partneři a mají společný cíl Třídní učitel, vychovatel Třídní učitel, vychovatel by měl být v nejužším kontaktu se žáky i s jejich zákonnými zástupci rodiči. Primární prevence třídního učitele, vychovatele spočívá především ve snaze o vytvoření zdravé třídní komunity, která jednak zvyšuje imunitu vůči rozvoji šikany a zároveň umožňuje snadnější detekování rozvíjející se šikany. Třídní učitel, vychovatel úzce spolupracuje s metodikem prevence, s výchovným poradcem a s ostatními pedagogy. Výchovný poradce Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence, s třídním učitelem i s ostatními pedagogy v případě podezření na šikanování. Navrhuje opatření, svolává výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem a konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC, PPP. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence zajišťují informovanost všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu o problematice šikanování, odhalování a způsobech řešení. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří program proti šikanování, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje se specializovanými institucemi a organizacemi, zejména s metodikem prevence v PPP. Předává informace týkající se diagnostiky a řešení šikany. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování. Pedagogové Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli citlivě vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Hlavní aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a vzájemné chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě, žákům a rodičům, výrazně působí na chování žáků. Ředitel školy Sleduje problémy v kontextu celé školy a zajišťuje personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Je odpovědný za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Zajišťuje vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování.

8 Možnosti řešení šikany Jsem-li oběť, udělám: a) dotyčnému řeknu, že se mi to, co dělá, nelíbí,a že s tím má přestat b) ohlásím to učiteli, vychovateli, rodičům či jinému dospělému člověku, ke kterému mám důvěru c) využiji schránku důvěry Jsem-li pachatel, čeká mě: a) výchovné opatření b) snížená známka z chování c) doporučení návštěvy střediska výchovné péče pro děti a mládež d) možné šetření policií, orgánem sociálně právní ochrany dětí Jsem-li svědek, udělám: a) dotyčnému řeknu, ať s tím přestane b) pomohu, pokud je to v mých silách c) událost oznámím vedení školy, učiteli, vychovateli či rodičům Jsem-li rodič, udělám: a) ohlásím to třídnímu učiteli, vychovateli, výchovnému poradci, metodikovi prevence či vedení školy b) obrátím se na pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče či policii Řešení šikany (řeší vedení školy, třídní učitel a vyučující, vychovatel, případně metodik prevence nebo výchovný poradce) Optimální řešení šikany je její prevence. Tu představuje na úrovni školy a DM především výchova k empatii a kooperativním vztahům ve třídě, nácvik sociálních dovedností prožitkovou formou aj., což se objevuje v preventivním programu naší školy, mapování terénu, efektivní využití třídnických hodin, ovlivňování trávení volného času žáků, spolupráce s rodiči a propracovaný školní řád. Pokud již k šikanování dojde, je důležité zasáhnout v raných stádiích. Základní strategií by měla být ochrana oběti a svědků. Vyšetřování, které je vedeno z počátku nenápadně, by mělo zodpovědět některé konkrétní otázky, jako např.: Kdo je obětí? Kdo je původcem šikany? Šikanuje jeden nebo více násilníků? Pod jakou záminkou se šikana děje? Kde se šikana odehrává? Kdy a jak často se šikana děje? Jak dlouho šikana trvá? Jaké formy a způsoby má šikanování? Do jaké míry je oběť aktuálně ohrožena?!!!! V žádném případě nekonfrontovat oběť s agresorem!!!!!! V neposlední řadě je třeba zmínit, že k odhalení šikany dojde jen v případě, budeme-li si všímat dění kolem nás.

9 Varovné signály šikany - žák se neustále pohybuje v dosahu učitele - žák se projevuje jako outsider, je přehlížen, odmítán, izolován - nepříznivý emoční stav dítěte - častá neúčast na TV - náhlé zhoršení prospěchu, nesoustředěnost - projevy nerovnoprávnosti vůči dítěti - kanadské, škodolibé žertíky - ponižování, zesměšňování - lehké, jednostranné pošťuchování - dobrovolné odevzdávání svačiny, peněz, Varovné signály pro rodinu - za dítětem nedochází domů žádný spolužák - nepříznivý emoční stav dítěte - nemluvení o škole - poruchy spánku, neurotické projevy - náhlé zhoršení prospěchu, nesoustředěnost - neodůvodněné návštěvy lékaře, záškoláctví - dítě chodí do školy oklikami - přichází domů špinavé, potrhané, nedokáže vysvětlit drobná poranění - dítě nevystačí s kapesným, chybí mu věci - vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni pokusí XI. Postih při vandalismu Při způsobené škodě na majetku, zařízení školy či DM do 5000, - Kč žák škodu odstraní, opraví, nahradí (sám nebo ve spolupráci se zákonným zástupcem). Jsou informováni rodiče. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM. XII. Postih při sexuálně rizikovém chování Sexuálně rizikové chování je soubor projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity a současně vykazují rizika v oblasti zdravotní, sociální a dalších (nechráněný sex, intimní fotografie v mobilu nebo na internetu). Informovat zákonné zástupce, popřípadě další orgány činné v prevenci rizikového chování. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM. Vypracovala: Emilie Špidrová, školní metodik prevence

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více