PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)"

Transkript

1 Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem. Budovy školy a domova mládeže jsou umístěny v ulici na Žižkově 345 a v ul. Smetanova 8. Žáci jsou ovlivňováni rizikovými faktory jako jsou vrstevnické skupiny, volný pohyb chovanců VÚDM, blízký výskyt mnoha restauračních zařízení, park na náměstí. Za riziková místa považujeme především blízké okolí školy a i vnitřní části budov, např. toalety, pokoje v domově mládeže. Základním nástrojem prevence celé školy je Preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit. Prevence je prováděna systémově a každodenně. Snahou je, aby prevence a zdravý životní styl byly přirozenou součástí života v našem zařízení. Chceme, aby panovalo dobré klima tříd, atmosféra otevřenosti, podpory a spolupráce. Ve škole je celoročně věnována cílená a systematická pozornost rizikovému chování. Prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků je předcházet negativním vlivům vycházejícím z problémů jedince ve škole, nárůstu problémů v jeho soukromém životě, neschopnosti adaptovat se v novém prostředí či podobným problémům, které přinášejí mladým lidem riziko v podobě návykových látky, alkoholu, šikany, kouření, gamblerství, xenofobie, intolerance, vandalismu, kyberšikany, sexuálního rizikového chování atd. Formy podpory a pomoci musí odpovídat právě skutečným potřebám a problémům těchto mladých lidí. Vzhledem k individuálně rozdílné úrovni znalostí, postojů a dovedností u mladých jedinců je nutná taková míra individualizace, jež zajistí, že každý jedinec bude schopen vstřebávat celý obsah intervence pedagogických pracovníků školy. Snahou je, aby žáci cítili, že se mohou ptát a vyjadřovat vlastní názory. K vytvoření příznivé atmosféry ve škole přispívají učitelé mj. tím, že věnují pozornost i řadě aktivit, které nejsou přímo spjaty s tradičním procesem vyučování. Jsou si vědomi, že klima ve škole velmi závisí i na tom, jakým stylem vyučují. Snahou všech pedagogických pracovníků je propojení veškerých aktivit školy a domova mládeže. b) Domov mládeže (dále jen DM) Vzhledem k tomu, že budova DM přímo navazuje na budovu školy, je jasné, že požadavky a úkoly v této oblasti jsou téměř shodné. K vytvoření pozitivní atmosféry v DM napomáhá celkový profesionální přístup pedagogických pracovníků, kteří za nejvýznamnější faktor v pedagogickém působení pokládají včasnou rodinnou anamnézu každého ubytovaného žáka, pravidelný kontakt s žáky v osobní rovině, nastolení pozitivní atmosféry ve vztahu vychovatel - žák, oboustrannou otevřenou komunikaci, pružnost a zainteresovanost vychovatele. Zaměření se na vhodné a kvalitní využívání volného času nejen chlapců, ale i dívek. II. Formy realizace a) Škola Učitelé dbají na zkvalitňování prostředí, aby bylo pro cílovou skupinu (tj. žáky ve věku let) podnětné a estetické. Přihlíží se k potřebám žáků a využívají jejich nápadů a připomínek. Zařazení prevence do vzdělávacího procesu školy je ve formě začlenění prvků v jednotlivých vyučovacích předmětech (základy společenských věd, český jazyk a literatura, tělesná výchova, monitoring životního prostředí aj.). O všech problémech jsou bezprostředně informováni rodiče žáka telefonicky či písemnou formou.

2 Všichni žáci jsou důsledně upozorněni na jasná a srozumitelná pravidla pro řešení výskytu drogové problematiky a jiných sociálně-patologických jevů prostřednictvím školního řádu. Metodik prevence seznámí žáky s preventivním programem. Na začátku školního roku jsou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni s Preventivním programem - s postupem při řešení výskytu sociálně patologických jevů (intoxikace, šikanování, opilost atd.) i s aktuálními informacemi (děje se průběžně) o účinnosti a měnících se potřebách v oblasti preventivních protidrogových programů. b) Domov mládeže Důležitým partnerem v práci vychovatelů v DM je domovní rada, kde se žáci vyjadřují a podávájí návrhy nejen k náplni činnosti. Uplatňuje se zde vrstevnická podpora (peer support), kdy starší žáci fungují jako zdroj zpětné vazby a informací pro mladší žáky. Zároveň fungují jako pozitivní model pro ostatní. Naplňování Celoročního plánu výchovné činnosti DM probíhá ve všech výchovných skupinách kontinuálně. V měsíčních plánech výchovných skupin se vymezují jednotlivé oblasti potřeb ubytovaných žáků. Nástrojem pro naplňování výchovně vzdělávacího programu je Vnitřní řád DM, který obsahuje vyvážená práva a povinnosti ubytovaných žáků. Metody aktivního sociálního učení v DM jsou stanoveny režimem dne, kdy skupinoví vychovatelé reagují na individuální potřeby ubytovaných žáků. Dává se jim prostor pro individuální studium, zájmové aktivity, sport aj. Dbá se na vytvoření pohodového prostředí se zřetelem na využívání volného času. Všichni ubytovaní žáci i jejich rodiče jsou seznámeni na začátku školního roku se všemi dostupnými materiály DM (Vnitřní řád, Denní režim). Průběžný kontakt s rodiči ubytovaného žáka je písemný či telefonický; zejména pak u problémových žáků, kdy se jedná většinou o výchovné problémy (nedodržování vnitřního řádu). Pravidelný kontakt je také na třídních schůzkách, kde je obsahem komunikace průběžné hodnocení jednotlivých žáků. Seznámení s denním režimem, vnitřním řádem aj. probíhá při zahájení školního roku a na začátku druhého pololetí na informativních schůzkách se všemi ubytovanými žáky. Zároveň je předána informace o možnosti dalších konzultací s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence ve škole. Své místo zde splňuje i schránka důvěry a propagační nástěnka v přízemních prostorách objektu. III. Spolupráce a poradenství Sledování projevů zneužívání návykových látek je povinností všech pedagogických pracovníků. Spolupracují se všemi subjekty prevence v místě a v případě výskytu problému s nimi svou činnost koordinují. 1. externí poradenství MěÚ odbor sociálních věcí tel Oddělení sociální prevence Ing. František Pavlásek tel Renata Černá kurátorka OSPOD PPP Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová tel okresní metodik prevence Prevence PČR Karlovy Vary PhDr. Zdeňka Papežová Preventivní informační skupina Policie - Bc. Ivan Zajíc tel , Policie ČR Žlutice Krajský školský koordinátor prevence - Ing. Eva Cíchová Psychiatrie MUDr. Jiří Bartoš tel , Sexuální problematika, partnerské vztahy, AIDS Zdeněk Pospíšil tel Světlo o. s. Karlovy Vary, Terénní program Metodik prevence školy: Emilie Špidrová Výchovný poradce: Mgr. Ivana Strejčková

3 2. vnitřní poradenství IV. Metodik prevence školy a DM je k dispozici žákům přímo ve škole podle aktuální intervence; potřebné informace, kontakty, nabídky vyvěšuje na nástěnce k tomu určené v prostorách DM. Vedoucí vychovatelka úzce spolupracuje s metodikem prevence školy. Výchovný poradce je žákům k dispozici přímo ve škole v konzultačních hodinách nebo podle aktuální intervence. Potřebné informace aktuálně vyvěšuje na nástěnce k tomu určené ve školních prostorách. Další vzdělávání a zpětná vazba, evaluace Otázka sebevzdělávání pedagogických pracovníků je řešena celoročně. Soustavné doplňování odborné pedagogické a psychologické literatury jim sebevzdělávání dostatečně umožňuje. Zvyšování odborné připravenosti pedagogů je samozřejmostí. Vedení školy včas informuje o kurzech i seminářích, které se nejen v protidrogové pedagogické oblasti pořádají, a předkládá také o nich informační materiály. Školní metodik prevence a výchovný poradce se pravidelně zúčastňují pracovních setkání, která organizuje Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary. V hodnotící zprávě školního metodika prevence a výchovného poradce jsou uvedeny celoroční činnosti, z nichž je zřejmé, které výchovné akce, aktivity i zájmové útvary byly přínosem pro žáky a které je zaujaly nejvíce. V. Východiska programu Základní dokumenty: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních č. j / Dodatek Minimálního preventivního programu, zpracovaný v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / a s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Zákon 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabák. výrobky, alkoholu a jinými návykovými látkami (tabákový zákon) Spolupráce škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže MP 25884/ Školní řád Vnitřní řád DM včetně příloh VI. Cíle, cílové skupiny Cílem preventivního programu je omezit výskyt sociálně patologických jevů u žáků a vést je k pozitivní změně postojů a chování. Preventivní program je určen všem žákům školy a domova mládeže: nácvik relevantních sociálních dovedností a dovedností pro život nácvik aktivního posilování odmítavého postoje k nežádoucím jevům informace o všech sociálně patologických jevech

4 snížení výskytu sociálně patologických jevů ve škole a v domově mládeže hlavní tematické zaměření programu na zdravý životní styl použití rozmanitých forem a metod preventivní práce (tematické bloky, jednorázové akce, interaktivní činnosti ) podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny rozvíjet učební dovednosti žáků v rámci prevence školní neúspěšnosti (individuální činnost s prospěchově slabšími žáky) VII. Jednotný postup při výskytu uživatele návykové látky ve škole a v DM V případě, že selhala preventivní opatření školy a v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, škola prostřednictvím třídního učitele nebo DM prostřednictvím vychovatele (případně výchovného poradce nebo metodikem prevence) provede diskrétní šetření, pohovor se žákem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, s PPP, lékařem, linkou důvěry, resp. škola přizve ke konzultaci a součinnosti nezávislé odborníky mimo školu. V případě, že pracovníci školy naleznou látku ve škole, odeberou látku a nepodrobují ji žádné kontrole, přivolají PČR. O nálezu sepíší záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák. V případě, že odmítá podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel nebo jeho zástupci, VP, v DM vedoucí vychovatelka. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. u žáka je podezření, že je pod vlivem návykových látek, není v ohrožení života 1. Je proveden test ze slin (nad 0, 3 THC je to již trestný čin) 2. Jsou informováni rodiče 3. Konzultace s metodikem prevence 4. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM žák je pravděpodobně pod vlivem návykové látky, jeho život je v ohrožení: Učitel nebo vychovatel nemůže kompetentně posoudit, zda život dítěte, které je pod vlivem návykové látky, je, či není zjevně v ohrožení života, proto je jediné řešení: 1. Zavolat záchrannou službu, nechat žáka odvézt do nemocnice 2. Informovat rodiče 3. Pozvat rodiče do školy, popř. do domova mládeže. Vzájemná dohoda o společné pomoci žákovi - tzn. rodiče společně s dítětem navštíví poradnu pro uživatele návykové látky, dítě bude navštěvovat dle dohody terapeutické sezení 4. Seznámit rodiče a žáka s konkrétním postihem dle školního řádu nebo VŘ DM 5. V případě, že rodiče nejeví snahu spolupracovat, pak v okamžiku, kdy dítě bude opět pod vlivem návykové látky, či se u něho projeví z tohoto důvodu absence ve škole, oznámí vedení tuto skutečnost příslušnému magistrátu města kurátorce OSPOD provozování dealerství ve škole, v domově mládeže či v okolí školy nebo domova mládeže: Učitel nebo vychovatel má ze zákona oznamovací povinnost, je proto jediné řešení: 1. Informovat Policii ČR 2. Informovat rodiče o dané situaci a o nutnosti postupovat jednoznačně represivně 3. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM

5 přechovávání návykové látky ve škole nebo v domově mládeže: 1. Při nalezení návykové látky informuje příslušný pedagogický pracovník ředitele školy nebo jeho zástupce, kteří zajistí místo nálezu, návykovou látku a zavolají policii 2. Informovat rodiče o dané situaci, vyvolat vzájemné osobní jednání o společném výchovném působení na dítě a dalším setrvání dítěte ve škole nebo v DM 3. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM VIII. Postih při kouření Vzhledem k tomu, že se stále zvyšuje počet kuřáků mezi mládeží, a to zejména zvyšující mezi děvčaty, je nutné se zaměřit na tento negativní jev a jednotným dodržováním pravidel a důsledným užíváním sankcí se snažit o jeho potlačení. Žákům není dovoleno kouřit v areálu školy a uvnitř budovy školy, před a na odloučených pracovištích školy, při praktickém vyučování a při všech školních akcích a aktivitách pořádaných DM. Týká se i elektronické cigarety (má status tabákového výrobku). Postih dle školního řádu nebo VŘ DM. IX. Postih žáka, který je pod vlivem alkoholu nebo při objevení alkoholu ve škole nebo v DM Při nalezení alkoholu u žáka: 1. A je zabaven, uložen a je o tom proveden zápis 2. Jsou informováni rodiče žáka 3. Při prokázání viny bude žák potrestán dle školního řádu nebo VŘ DM Je-li žák pod vlivem alkoholu: 1. Je proveden test na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky (Pokud je žák v ohrožení života, zavolá učitel /vychovatel lékařskou pomoc.) 2. Jsou informováni rodiče 3. Žák bude potrestán dle školního řádu nebo VŘ DM X. Program proti šikanování (kyberšikaně) Definice šikany, co dělat v případě šikany: Šikana je, když se mi děje něco, co nemám rád, děje se to opakovaně, i když dám najevo, že se mi to nelíbí. Sledovat, zda se nebjevuje šikana mezi dívkami. Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu? Příklady přímých znaků šikany: soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu určitého žáka či jiné osoby, pokud to tento žák či jiná osoba těžko snáší a trpí tím jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů jeden žák vystupuje vůči druhému v roli sluhy či otroka často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. Někdy je oběť dohnána až k projevům zoufalství na žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů. Příklady nepřímých znaků šikany: (potenciálně šikanovaný) žák se o přestávkách zdržuje stranou od ostatních, nemá kamarády přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů nebo mimo třídu. Vymýšlí si záminky, aby nemusel být ve třídě jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení

6 má často poškozené nebo rozházené věci, často se mu záhadně ztrácí, ve třídě, v šatně při týmových sportech bývá volen mezi posledními působí smutně, stísněně, často chybí z nejasných důvodů, nevolnost, bolení hlavy má-li promluvit před třídou, je nejistý a ustrašený Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. Metody vyšetřování šikanování: A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně jejich konfrontace. B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se, aby se pedagogičtí pracovníci seznámili s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Účastníci programu prevence a jejich úkoly Společné zásady - snaha o vytvoření a udržení příznivého klimatu celé školy - vytvoření prostoru ke vzájemné, otevřené a slušné diskuzi mezi vedením školy, učiteli, vychovateli a žáky (zamezí se vzniku oddělených komunit, a tím i prostoru pro možný vývoj šikany) - snaha o jednotné působení pedagogů (nikoli ve smyslu vytvoření opozice vůči žákům) domluva na společném postupu v případě podezření na šikanu - jednotliví učitelé, vychovatelé i celý pedagogický sbor má být příkladem pro žáky o případné neshody mezi učiteli řešit otevřeně (zabránit vzniku pomluv)

7 o nenechat se vtáhnout žáky do kritiky svých kolegů (podrývání autority kolegů zvyšuje agresivitu žáků i rodičů vůči všem učitelům) - společné zapojení žáků a učitelů do školních i mimoškolních aktivit (možnost vzájemného poznávání v jiných než výchovně vzdělávacích situacích) - snaha o dobrou a otevřenou komunikaci s rodiči žáků o učitel a rodič jsou partneři a mají společný cíl Třídní učitel, vychovatel Třídní učitel, vychovatel by měl být v nejužším kontaktu se žáky i s jejich zákonnými zástupci rodiči. Primární prevence třídního učitele, vychovatele spočívá především ve snaze o vytvoření zdravé třídní komunity, která jednak zvyšuje imunitu vůči rozvoji šikany a zároveň umožňuje snadnější detekování rozvíjející se šikany. Třídní učitel, vychovatel úzce spolupracuje s metodikem prevence, s výchovným poradcem a s ostatními pedagogy. Výchovný poradce Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence, s třídním učitelem i s ostatními pedagogy v případě podezření na šikanování. Navrhuje opatření, svolává výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem a konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC, PPP. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence zajišťují informovanost všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu o problematice šikanování, odhalování a způsobech řešení. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří program proti šikanování, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje se specializovanými institucemi a organizacemi, zejména s metodikem prevence v PPP. Předává informace týkající se diagnostiky a řešení šikany. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování. Pedagogové Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli citlivě vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Hlavní aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a vzájemné chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě, žákům a rodičům, výrazně působí na chování žáků. Ředitel školy Sleduje problémy v kontextu celé školy a zajišťuje personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Je odpovědný za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Zajišťuje vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování.

8 Možnosti řešení šikany Jsem-li oběť, udělám: a) dotyčnému řeknu, že se mi to, co dělá, nelíbí,a že s tím má přestat b) ohlásím to učiteli, vychovateli, rodičům či jinému dospělému člověku, ke kterému mám důvěru c) využiji schránku důvěry Jsem-li pachatel, čeká mě: a) výchovné opatření b) snížená známka z chování c) doporučení návštěvy střediska výchovné péče pro děti a mládež d) možné šetření policií, orgánem sociálně právní ochrany dětí Jsem-li svědek, udělám: a) dotyčnému řeknu, ať s tím přestane b) pomohu, pokud je to v mých silách c) událost oznámím vedení školy, učiteli, vychovateli či rodičům Jsem-li rodič, udělám: a) ohlásím to třídnímu učiteli, vychovateli, výchovnému poradci, metodikovi prevence či vedení školy b) obrátím se na pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče či policii Řešení šikany (řeší vedení školy, třídní učitel a vyučující, vychovatel, případně metodik prevence nebo výchovný poradce) Optimální řešení šikany je její prevence. Tu představuje na úrovni školy a DM především výchova k empatii a kooperativním vztahům ve třídě, nácvik sociálních dovedností prožitkovou formou aj., což se objevuje v preventivním programu naší školy, mapování terénu, efektivní využití třídnických hodin, ovlivňování trávení volného času žáků, spolupráce s rodiči a propracovaný školní řád. Pokud již k šikanování dojde, je důležité zasáhnout v raných stádiích. Základní strategií by měla být ochrana oběti a svědků. Vyšetřování, které je vedeno z počátku nenápadně, by mělo zodpovědět některé konkrétní otázky, jako např.: Kdo je obětí? Kdo je původcem šikany? Šikanuje jeden nebo více násilníků? Pod jakou záminkou se šikana děje? Kde se šikana odehrává? Kdy a jak často se šikana děje? Jak dlouho šikana trvá? Jaké formy a způsoby má šikanování? Do jaké míry je oběť aktuálně ohrožena?!!!! V žádném případě nekonfrontovat oběť s agresorem!!!!!! V neposlední řadě je třeba zmínit, že k odhalení šikany dojde jen v případě, budeme-li si všímat dění kolem nás.

9 Varovné signály šikany - žák se neustále pohybuje v dosahu učitele - žák se projevuje jako outsider, je přehlížen, odmítán, izolován - nepříznivý emoční stav dítěte - častá neúčast na TV - náhlé zhoršení prospěchu, nesoustředěnost - projevy nerovnoprávnosti vůči dítěti - kanadské, škodolibé žertíky - ponižování, zesměšňování - lehké, jednostranné pošťuchování - dobrovolné odevzdávání svačiny, peněz, Varovné signály pro rodinu - za dítětem nedochází domů žádný spolužák - nepříznivý emoční stav dítěte - nemluvení o škole - poruchy spánku, neurotické projevy - náhlé zhoršení prospěchu, nesoustředěnost - neodůvodněné návštěvy lékaře, záškoláctví - dítě chodí do školy oklikami - přichází domů špinavé, potrhané, nedokáže vysvětlit drobná poranění - dítě nevystačí s kapesným, chybí mu věci - vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni pokusí XI. Postih při vandalismu Při způsobené škodě na majetku, zařízení školy či DM do 5000, - Kč žák škodu odstraní, opraví, nahradí (sám nebo ve spolupráci se zákonným zástupcem). Jsou informováni rodiče. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM. XII. Postih při sexuálně rizikovém chování Sexuálně rizikové chování je soubor projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity a současně vykazují rizika v oblasti zdravotní, sociální a dalších (nechráněný sex, intimní fotografie v mobilu nebo na internetu). Informovat zákonné zástupce, popřípadě další orgány činné v prevenci rizikového chování. Postih dle školního řádu nebo VŘ DM. Vypracovala: Emilie Špidrová, školní metodik prevence

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (MPP) pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (MPP) pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (MPP) pro školní rok 2013/2014 I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Libereckým krajem. Ve školním roce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. pro školní rok 2014/2015 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz MINIMÁLNÍ

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence )

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: PaedDr. Jitka Mikešová ( ředitelka školy ) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování příloha č. 9 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních /č.j. MSMT

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

Program proti šikanování - krizový plán

Program proti šikanování - krizový plán Program proti šikanování - krizový plán Co je šikanování? Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek NÁVRH Směrnice k postupu školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek, k prevenci záškoláctví a postup v případě zjištění šikany Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa

Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa Základní škola Pátova Česká Lípa, Pátova 406, Česká Lípa ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ JAKO SOUČÁST MPP 2013/2014 Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné prostředí, ve kterém žáci spolupracují a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Krizový scénář pro řešení šikanování

Krizový scénář pro řešení šikanování Základní škola, Brno, Bosonožská 9 školní rok: 2011/2012 Krizový scénář pro řešení šikanování Vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více