Škola zdravého životního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola zdravého životního stylu"

Transkript

1 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání I. verze Škola zdravého životního stylu Č.j. ZŠHOR/594/07 Školní vzdělávací program Škola zdravého životního stylu je vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Cílovou skupinu tvoří žáci 8.ročníku. Tento dokument byl projednán a doporučen Školskou radou dne Platnost dokumentu od V Olomouci Mgr. Milan Král ředitel školy

2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 REDIZO IČ adresa školy ředitel Rožňavská 21, Olomouc Milan Král kontakty telefon , www fax Zřizovatel: Název Statutární město Olomouc IČ Kontakt Adresa Horní náměstí, odbor školství Horní náměstí 1, Olomouc Telefon , Fax WWW 4

3 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Vybavenost školy Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 FZŠ je úplnou školou s 1. a 9. postupným ročníkem a odděleními školní družiny. Děti vstoupily do školy poprvé v roce Od září tohoto roku škola na okraji stotisícového města, ale současně v srdci sídliště Nové Sady vyvíjí svou činnost. Školu v posledních letech navštěvuje v průměru kolem 500 žáků nejen ze zmíněného sídliště, ale i vzdálenějších míst a obcí. Vzhledem k tomu, že škola existuje teprve 12. rokem, lze ji bez nadsázky považovat za nejnovější, a tudíž i nejmoderněji vybavenou školu na území města Olomouce. K přednostem je možno počítat: bezbariérový přístup do školy i všech jejích prostor, bezpečnost žáků díky ochraně pomocí kamerového systému a elektronického zabezpečení, vybavení moderními technologiemi, jež jsou běžně přístupné i dětem (2 učebny výpočetní techniky s přístupem na internet, z toho 1 učebna je osazena zcela novými výkonnými počítači), výuku probíhající s využitím interaktivních tabulí, komunikaci s rodiči po internetu, zavedení internetové žákovské knížky, specializovaná pracoviště: jazykové učebny, knihovnu, odborné pracovny chemie, fyziky, přírodopisu a polytechniky a dále keramickou dílnu, další specializovaná pracoviště v podobě multifunkčního školního hřiště a dvou plně vybavených tělocvičen s posilovnou, díky výše uvedeným skutečnostem pestrou nabídku volitelných předmětů vyučovaných na II. stupni ZŠ. Prostorná a moderní budova v kombinaci s obětavostí učitelů umožňuje, aby bylo odpovídajícím způsobem postaráno i o psychohygienu a zdraví žáků, kteří tak mají možnost: o velkých přestávkách využít k pohybu a osvěžení dlážděná atria, v průběhu všech přestávek hrát stolní tenis, a to ve všech patrech školy, využít rozsáhlé nabídky volnočasových aktivit v době mimo vyučování buď prostřednictvím velkého množství kroužků pod vedením zkušených učitelů, nebo prostřednictvím kroužků, které se nacházejí v nabídce odloučeného pracoviště DDM, využít nabídky školy a SRPŠ a zúčastnit se ozdravných pobytů u mořského pobřeží států Středozemního moře. 5

4 Kvalitním způsobem je postaráno i o stravování a pitný režim dětí, a to nejen v průběhu dne, ale i po ukončení vyučování. Nabízíme: možnost zakoupení svačinek v bufetu školy a odběru mléčných výrobků a nápojů z automatů v průběhu kterékoliv přestávky, jako jediná školní jídelna výběr ze tří jídel (2 hlavní + individuálně 1 dietní po domluvě s rodiči) vše prostřednictvím speciálního terminálu Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupci ředitele pro 1. a 2. stupeň, potřebný počet učitelů. Součástí pedagogického sboru je výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagogové a vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený s převahou žen, spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. Všichni učitelé jsou plně kvalifikováni. Učitelé se každoročně účastní řady různých projektů DVPP. Pedagogové a vychovatelky zabezpečují odpolední zájmovou činnost žáků formou kroužků (tradičně keramika, florbal, jazykové kroužky, výtvarný, úspěšný pěvecký sbor, dramatika atd.) Spolupráce učitelů a vychovatelů s veřejností je dobrá (každoroční Den otevřených dveří, tradiční vánoční výstavy žákovských prací, akademie, keramika pro dospělé apod.) Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Výborní žáci jsou přijati na víceletá gymnázia, na školy s rozšířenou výukou matematiky a jazyků a na školy se sportovním zaměřením. A proto je 6. až 9. ročník ochuzen o nejtalentovanější žáky. Díky soustavné práci se žáky máme stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školní výlety s výchovně vzdělávacím zaměřením Cvičení v přírodě první pomoc, topografie, mimořádné situace, požární ochrana Školní mléko Tradiční vánoční výtvarné výstavy Dny evropských kuchyní Coca-cola cup - 2. stupeň Estetizace školního prostředí (učebny, třídy, chodby, jídelna, ředitelna ) Činnost Žákovské samosprávy Sportovní turnaje stolní tenis, sálová kopaná (2. stupeň) Vydávání školního časopisu Rozpraš 6

5 Olympijský den Zdravé zuby Sběr papíru, PET víček Měsíc ekologických aktivit Putování Moravou Mezinárodní spolupráce Projekt Comenius tříčlenná skupina: ČR, Švédsko, Dánsko Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rada školy byla zřízena v roce ZŠ organizuje třídní schůzky čtyřikrát do roka a aktivně spolupracuje se SRPŠ. Kromě toho škola poskytuje poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence a TU. Škola informuje veřejnost o své činnosti a důležitých skutečnostech prostřednictvím webových stránek. Rodiče mají také možnost konfrontace prospěchu žáků přes internetovou ŽK. V rámci autoevaluace využíváme testovacích forem erudovaných firem či spolupráce s jinými školami. Škola pronajímá své prostory DDM a dalším sportovním a kulturním organizacím, čímž jsou vytvořeny podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu. Škola zajišťuje praxe studentů PdF a FTK UP Olomouc. Škola také pracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Olomouci, sociálním odborem a Sborem pro občanské záležitosti při MmOl, s Městskou policií v Olomouci, Poradnou pro ženy a dívky, s DDM, s ekologickým střediskem Sluňákov, ZOO, OHS, P-centrem, s Okresní knihovnou, s Vlastivědným muzeem, Divadlem hudby, Moravským divadlem a filharmonií, s tiskem Školní družina Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti 1. stupně přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se řídí vyhláškou 2005/74 Sb., O zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace a odpočinek žáků, tedy je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování Zájmové kroužky Škola organizuje nejrůznější zájmovou činnost formou kroužků, které vedou učitelé (např. kroužky sportovní, výtvarné, jazykové, počítačové apod.). 7

6 2. 2. Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Škola zdravého životního stylu naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV a lze jej charakterizovat jako cestu ke zdravému životnímu stylu, ke kulturnímu a estetickému prožitku, k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru. Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků důležitých pro život každého jedince, podporujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků. Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité: aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe aby si žáci osvojili takové znalosti a dovednosti, které uplatní v životě aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu Na co se chceme zaměřit: vytvářet pohodové školní prostředí vychovávat lidskou osobnost zapojit žáky aktivně do procesu výuky rozšířit možnosti výuky cizích jazyků (jsme součástí Evropy), na prvním stupni v rámci mimoškolní činnosti, na druhém stupni v rámci volitelných předmětů rozšířit nabídku volitelných předmětů, vycházet ze zájmu žáků otevřít se ještě více veřejnosti webové stránky školy, školní časopis, keramika pro dospělé, ples školy, koncerty školního pěveckého sboru dále rozvíjet spolupráci s rodiči třídní schůzky, konzultace, internetová žákovská knížka Co budeme především podporovat a rozvíjet: prohlubovat podmínky a rozvíjet další možnosti pro využívání volného času žáků preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu velkou péči věnovat preventivnímu programu vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání podporovat a rozvíjet účast žáků na různých třídních a školních akcích (dětský den, Mikulášský den, vánoční besídky, sportovní den, rozloučení s 9. třídami) 8

7 Co se stane našimi prioritami: rozvíjet samosprávnou demokracii, rozumět svému místu mezi lidmi stejnou péči věnovat všem žákům, respektovat jejich osobní maximum a individuálním potřeby zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost prezentovat se a rozvíjet svoje nadání klást důraz na environmentální výchovu a péči o životní prostředí ve škole i v jejím okolí dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky připravit naše žáky k dalšímu studiu dát našim žákům dobrý jazykový základ, především aktivní znalostí anglického jazyka umožnit aktivní zvládnutí práce na PC v mimoškolním čase rozvíjet sportovní nadání žáků ve sportovních kroužcích Společné výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání 1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 9

8 Škola směřuje k cílům základního vzdělání a tedy k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, hlavně zkvalitněním a modernizací výuky nejen technickým vybavením (interaktivní tabule), ale zejména moderními pedagogickými přístupy. praktické ukázky a příklady projektové dny a projekty práce v týmu organizace exkurzí Realizace výuky probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech. Žáci mají možnost na druhém stupni výběru z několika volitelných předmětů, podle svého zaměření a zájmu. Našim žákům nabízíme tyto volitelné předměty: informatika ruský jazyk francouzský jazyk moderní domácnost seminář a praktika ze zeměpisu ekologická praktika Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesnými nebo smyslovými postižením či jiným znevýhodněním, uplatňujeme speciální pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů: škola umožňuje bezbariérový přístup vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme spolupracujeme a PPP a SPC vytváříme individuální vzdělávací programy podle doporučení PPP a SPC vzděláváme pedagogy v této problematice snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti konkrétní pedagogická opatření u žáků uplatňujeme individuální přístup používáme odlišné metody výuky a hodnocení respektujeme individuální tempo posilujeme motivaci 10

9 uplatňujeme vhodné formy komunikace nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky na doporučení PPP a SPC redukujeme obsah a rozsah učiva Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem v průběhu školního roku pracuje a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a na výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, dále zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků s tělesným postižením Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Naše škola je bezbariérová, s výtahem, a tak přesuny do poschodí a odborných učeben není problém. Třídní učitel musí žáky na přítomnost spolužáka s tělesným postižením předem připravit, stanovit pravidla chování, způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, zajistit spolupráci a pomoc spolužákovi. 11

10 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním Vypracování individuálního plánu, zajištění skupinové nebo individuální péče, snížení počtu žáků ve třídě, zajištění specifických učebnic a pomůcek, vytvořit pro žáka odpovídající metody a formy práce, případná pomoc asistenta pedagoga, pravidelná spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm a vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat na základě zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým žákem, bude pomáhat při komunikaci tohoto dítěte se spolužáky Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v těch předmětech, které reprezentují nadání žáka. Tito žáci mají totiž své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat zvýšenou motivací k rozšiřování a prohlubování základního učiva. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce (ve výběru témat, větší formáty, složitější techniky, rozšiřování teoretického zázemí), jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují ZUŠ. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch, kde projevují největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží a reprezentují školu. Žáci manuálně zruční jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, ZUŠ či jinými subjekty. 12

11 Žáci s dobrou pamětí, výbornou koncentrací a znalostmi přesahujícími stanovené požadavky mohou individuálně pracovat s naučnou literaturou, zpracovávat náročnější samostatné úkoly, pracovat na počítači, mohou být pověřeni řízením skupiny při práci, mohou navštívit hodiny ve vyšších ročnících, je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán apod. Nadaní žáci mívají často výkyvy v chování. Je nutné důsledně, ale taktně usměrňovat žáky v osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat. 13

12 3. Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání, proto usilujeme o naplňování těchto cílů: 1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - rozvíjí kompetence k učení Předkládáme různé zdroje informací žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a praktickém životě Motivujeme žáky k samostatnosti v učení a k pochopení nutnosti celoživotního studia žák plánuje své učení na základě svých schopností, chápe potřebu dalšího vzdělávání 2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - rozvíjí kompetence k řešení problémů Předkládáme problém žák hledá vhodná řešení problému Rozebíráme modelové situace žák aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací 3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - rozvíjí kompetence komunikativní Rozvíjíme všechny formy komunikace,vedeme žáky k jejich praktickému využití v běžném životě žák využívá komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem Učíme žáky vyjádřit vlastní názor a tolerovat jej u druhých lidí žák výstižně a kultivovaně vyjadřuje svůj vlastní názor, naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - rozvíjí kompetence sociální a personální Zadáváme žákům práce probíhající ve skupinách žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování ve skupině žák oceňuje práci jiných lidí a vytváří si pozitivní představu o sobě samém 5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - rozvíjí kompetence sociální a personální, občanské 14

13 Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě třídních pravidel žák se podílí na tvorbě třídních pravidel, která se učí respektovat Seznamujeme žáky se školním řádem žák respektuje školní řád v každodenních situacích školního života Seznamujeme žáky s všeobecně uznávanými společenskými normami, právy a povinnostmi žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni Pěstujeme pozitivní postoj k tradicím, kulturnímu a historickému dědictví, environmentálním problémům regionu i celé společnosti chrání a oceňuje naše tradice, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě - rozvíjí kompetence sociální a personální, občanské Uplatňujeme individuální přístup k žákům žák poznává hranice svých možností a zvyšuje své sebevědomí Vedeme žáky k udržování zdravého životního prostředí a životního stylu žák se rozhoduje v zájmu ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu 7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - rozvíjí kompetence občanské, pracovní Předkládáme žákům zásady zdravého způsobu života žák chrání zdraví své i ostatních a chápe důsledky nezdravého způsobu života Organizujeme praktická cvičení na ochranu člověka v mimořádných situacích žák si prakticky ověřuje pravidla chování v krizových situacích 8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - rozvíjí kompetence občanské Vyžadujeme uplatňování základních společenských norem a pravidel soužití žáci si stanovují pravidla života ve třídě, volí třídní samosprávu, učí se respektovat základní normy společenského soužití Seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi jiných kultur, náboženských a etnických skupin žáci poznávají a respektují jiné kultury 9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - rozvíjí kompetence pracovní Vedeme žáky k sebehodnocení - žák reálně posuzuje a hodnotí svůj vlastní výkon a schopnosti. Nabízíme a zajišťujeme besedy a exkurze k volbě povolání - žák získává vlastní představu o různých zaměstnáních. 15

14 3. 2. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy procházejí v našem ŠVP napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Jednotlivá témata většinou integrujeme do různých vyučovacích předmětů, popřípadě jsou řešena jako samostatné projekty, ve kterých žáci musí propojit znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Vztah osobnostní a sociální výchovy k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. psychohygiena, komunikace, role a situace. Osobnostní a sociální výchova navazuje na vzdělávací obsah této oblasti a prohlubuje jej. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to zejména k Výchově k občanství a k jejím částem Člověk ve společnosti a Člověk jako jedinec. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na učení se praktickým dovednostem spjatým s uvedenými tématy. Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy. Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy 16

15 sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž výrazně přispívá k oblasti Člověk a svět práce, zejména vybavením dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích. Rozvoj schopností poznávání pokrytí předmětem: téma pokryto všemi předměty Rozvoj schopností poznávání pokrytí projektem: 1) Lidové obyčeje určen pro: 2. ročník 2) Z pohádky do pohádky určen pro: 1. ročník 3) Den Země určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 4) Putování Moravou Určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 5) Sluňákov 8. ročník; 9. ročník určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 6) ZOO Kopeček určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura - Čtení; Vyjadřovací schopnosti Matematika - číselný obor do 3; Číselný obor do 10; Přirozená čísla 0 20 Prvouka - Škola, třída; Podzim; Lidské tělo; Domácí zvířata; Jaro Hudební výchova - Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Poslechové činnosti 2. ročník Český jazyk a literatura - Věta a slovo; Význam slov; Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Matematika Numerace do 100; Násobení a dělení Prvouka - Podzim 17

16 3. ročník Český jazyk a literatura - Opakování učiva 2. ročníku; Předložky, Spodoba slov; Podstatná jména Prvouka - Domov Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Zima Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem; Pěstitelské práce 4. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Cizí jazyk - Témata slovní zásoby; Gramatika Matematika - Číslo a početní operace; Geometrie v rovině a v prostoru; Obvody a obsahy rovinných útvarů Výtvarná výchova Zima; Vánoce; Masopust Člověk a svět práce - Podzim 5. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Tematické okruhy slovní zásoby Výtvarná výchova - Podzim 6. ročník Český jazyk a literatura - Stavba slova a pravopis Dějepis - Pravěk Hudební výchova - Hudební teorie; Hudební nástroje; Hudba spjatá s jinými druhy umění; Hudební divadlo Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Sportovní hry 7. ročník Český jazyk a literatura - Pravopis Dějepis - Raný středověk; Vrcholný středověk; Pozdní středověk Výchova k občanství - Kulturní život Hudební výchova - Písně našeho národního obrození; Slovanští skladatelé 19. st.; Symfonická hudba; Lidová hudba v různých krajích naší vlasti; Hudební slohy Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Sportovní hry 8. ročník Český jazyk a literatura - Nauka o slovní zásobě Dějepis - Počátek novověku v Evropě; Národní hnutí v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století Hudební výchova - Populární hudba; Umění v proměnách staletí Tělesná výchova - Sportovní hry 9. ročník Český jazyk a literatura - Pravopis Dějepis - Situace v letech ; 2. světová válka; Evropa a svět od poloviny 20. století do současnosti Výchova k občanství - Člověk ve světě práce Estetická výchova - Populární hudba Tělesná výchova - Sportovní hry 18

17 Sebepoznání a sebepojetí pokrytí předmětem: Výchova k občanství; Člověk a svět práce Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Škola, třída; Podzim; Lidské tělo, Domácí zvířata; Jaro 2. ročník Prvouka - Podzim Člověk a svět práce - Práce s papírem, s modelovací hmotou 3. ročník Český jazyk a literatura - Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z Matematika - Přirozená čísla v oboru do 1000 Prvouka - Ve škole Hudební výchova - Vokální činnosti 4. ročník Hudební výchova - Hudebně - pohybová činnost 5. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 6. ročník Cizí jazyk - My World Výtvarná výchova - Bytosti Tělesná výchova - Gymnastika 7. ročník Tělesná výchova - Gymnastika 8. ročník Tělesná výchova - Gymnastika 9. ročník Cizí jazyk - Imagination Estetická výchova - Člověk Seberegulace a sebeorganizace pokrytí předmětem: Výchova k občanství Seberegulace a sebeorganizace pokrytí projektem: 1) Den Země určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 2) Putování Moravou určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura - Psaní Tělesná výchova - Bezpečnost, pohybové hry; Žebřiny, lavičky; Švihadla, slalomová dráha, vytrvalostní běh; Sportovní hry, vybíjená Člověk a svět práce - Práce s papírem; Práce s modelovací hmotou, moduritem a 19

18 jiným materiálem 2. ročník Prvouka - Podzim 3. ročník Cizí jazyk - Komunikační situace Tělesná výchova - sportovní hry, vybíjená Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem a pěstitelské práce 4. ročník Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, Pohybové hry, Atletika; Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika 5. ročník Člověk a svět práce - Podzim 6. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry Člověk a svět práce - Práce se dřevem; Práce s kovem; Práce s plastem 7. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry 8. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry Psychohygiena pokrytí předmětem: Výchova k občanství Psychohygiena - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka - Zima Tělesná výchova - Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika 3. ročník Prvouka - Ve škole Tělesná výchova - Relaxační cvičení 4. ročník Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace Hudební výchova - Pěvecké dýchání Výtvarná výchova - Podzim Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, pohybové hry, Atletika 5. ročník Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace Výtvarná výchova - Podzim 6. ročník Informační a komunikační technologie - Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace Hudební výchova - Vánoční písně Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace Hudební výchova - Písně našeho národního obrození; Vánoční písně; Lidová hudba v různých krajích naší vlasti; Výrazové prostředky v hudbě Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 20

19 8. ročník Hudební výchova - Populární hudba; Umění v proměnách staletí Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Estetická výchova - Hudební dějiny Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Kreativita 1) pokrytí projektem: U nás dnes nezvoní určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 2) Lidové obyčeje určen pro: 2. ročník 3) Z pohádky do pohádky určen pro: 1. ročník 4) Den Země určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Hudební výchova - Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova - Podzim; Zima; Jaro; Léto Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem; Práce s textilem; Konstruktivní činnosti; Práce s modelovací hmotou, moduritem a jiným materiálem 2. ročník Hudební výchova - Vokální činnost, Pěvecké dýchání, Výslovnost při zpěvu Výtvarná výchova - Podzim; Zima; Jaro; Léto Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem 3. ročník Matematika - Geometrie Výtvarná výchova - Podzim; Léto Tělesná výchova - Rytmická gymnastika, tanec Člověk a svět práce - Práce s modelovací hmotou a konstruktivní činnosti; Práce s přírodním materiálem 4. ročník Český jazyk a literatura - Písemný projev Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací Hudební výchova - Rytmus; Hudebně - pohybová činnost Výtvarná výchova - Podzim; Zima, Vánoce, Masopust; Jaro, Velikonoce; Léto Tělesná výchova - Zimní sporty; Rytmická gymnastika a tanec, Akrobacie Člověk a svět práce - Podzim; Zima, Vánoce; Jaro, Velikonoce; Léto 5. ročník Český jazyk a literatura - Písemný projev Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací Výtvarná výchova - Podzim; Vánoce, zima, masopust; Jaro, Velikonoce; Léto, Svět dětí 21

20 Tělesná výchova - Sportovní gymnastika a pořadová cvičení Člověk a svět práce - Zima; Vánoce; Jaro, Velikonoce; Léto 6. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Informační a komunikační technologie - Základy práce s počítačem Výtvarná výchova - Události; Prostory 7. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací Výtvarná výchova - Věci 8. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Výtvarná výchova - Zvíře; Člověk; Město; Stroj Volitelné 1 - Profese; Volný čas 9. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Literární a žurnalistická výchova - Žurnalistické žánry; Literární žánry; Práce s počítačem Estetická výchova - Zvíře; Město; Stroj Poznávání lidí pokrytí předmětem: Výchova k občanství Poznávání lidí pokrytí projektem: 1) Putování Moravou určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 2) Comenius 8. ročník; 9. ročník určen pro:1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Škola, třída; Podzim 4. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Komunikační situace Vlastivěda - Lidé a čas 5. ročník Cizí jazyk - Reálie Vlastivěda - České dějiny 6. ročník Český jazyk a literatura - Literatura Cizí jazyk - Communication 7. ročník Český jazyk a literatura - Literatura 22

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více