Škola zdravého životního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola zdravého životního stylu"

Transkript

1 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání I. verze Škola zdravého životního stylu Č.j. ZŠHOR/594/07 Školní vzdělávací program Škola zdravého životního stylu je vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Cílovou skupinu tvoří žáci 8.ročníku. Tento dokument byl projednán a doporučen Školskou radou dne Platnost dokumentu od V Olomouci Mgr. Milan Král ředitel školy

2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 REDIZO IČ adresa školy ředitel Rožňavská 21, Olomouc Milan Král kontakty telefon , www fax Zřizovatel: Název Statutární město Olomouc IČ Kontakt Adresa Horní náměstí, odbor školství Horní náměstí 1, Olomouc Telefon , Fax WWW 4

3 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Vybavenost školy Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 FZŠ je úplnou školou s 1. a 9. postupným ročníkem a odděleními školní družiny. Děti vstoupily do školy poprvé v roce Od září tohoto roku škola na okraji stotisícového města, ale současně v srdci sídliště Nové Sady vyvíjí svou činnost. Školu v posledních letech navštěvuje v průměru kolem 500 žáků nejen ze zmíněného sídliště, ale i vzdálenějších míst a obcí. Vzhledem k tomu, že škola existuje teprve 12. rokem, lze ji bez nadsázky považovat za nejnovější, a tudíž i nejmoderněji vybavenou školu na území města Olomouce. K přednostem je možno počítat: bezbariérový přístup do školy i všech jejích prostor, bezpečnost žáků díky ochraně pomocí kamerového systému a elektronického zabezpečení, vybavení moderními technologiemi, jež jsou běžně přístupné i dětem (2 učebny výpočetní techniky s přístupem na internet, z toho 1 učebna je osazena zcela novými výkonnými počítači), výuku probíhající s využitím interaktivních tabulí, komunikaci s rodiči po internetu, zavedení internetové žákovské knížky, specializovaná pracoviště: jazykové učebny, knihovnu, odborné pracovny chemie, fyziky, přírodopisu a polytechniky a dále keramickou dílnu, další specializovaná pracoviště v podobě multifunkčního školního hřiště a dvou plně vybavených tělocvičen s posilovnou, díky výše uvedeným skutečnostem pestrou nabídku volitelných předmětů vyučovaných na II. stupni ZŠ. Prostorná a moderní budova v kombinaci s obětavostí učitelů umožňuje, aby bylo odpovídajícím způsobem postaráno i o psychohygienu a zdraví žáků, kteří tak mají možnost: o velkých přestávkách využít k pohybu a osvěžení dlážděná atria, v průběhu všech přestávek hrát stolní tenis, a to ve všech patrech školy, využít rozsáhlé nabídky volnočasových aktivit v době mimo vyučování buď prostřednictvím velkého množství kroužků pod vedením zkušených učitelů, nebo prostřednictvím kroužků, které se nacházejí v nabídce odloučeného pracoviště DDM, využít nabídky školy a SRPŠ a zúčastnit se ozdravných pobytů u mořského pobřeží států Středozemního moře. 5

4 Kvalitním způsobem je postaráno i o stravování a pitný režim dětí, a to nejen v průběhu dne, ale i po ukončení vyučování. Nabízíme: možnost zakoupení svačinek v bufetu školy a odběru mléčných výrobků a nápojů z automatů v průběhu kterékoliv přestávky, jako jediná školní jídelna výběr ze tří jídel (2 hlavní + individuálně 1 dietní po domluvě s rodiči) vše prostřednictvím speciálního terminálu Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupci ředitele pro 1. a 2. stupeň, potřebný počet učitelů. Součástí pedagogického sboru je výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagogové a vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený s převahou žen, spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. Všichni učitelé jsou plně kvalifikováni. Učitelé se každoročně účastní řady různých projektů DVPP. Pedagogové a vychovatelky zabezpečují odpolední zájmovou činnost žáků formou kroužků (tradičně keramika, florbal, jazykové kroužky, výtvarný, úspěšný pěvecký sbor, dramatika atd.) Spolupráce učitelů a vychovatelů s veřejností je dobrá (každoroční Den otevřených dveří, tradiční vánoční výstavy žákovských prací, akademie, keramika pro dospělé apod.) Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Výborní žáci jsou přijati na víceletá gymnázia, na školy s rozšířenou výukou matematiky a jazyků a na školy se sportovním zaměřením. A proto je 6. až 9. ročník ochuzen o nejtalentovanější žáky. Díky soustavné práci se žáky máme stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školní výlety s výchovně vzdělávacím zaměřením Cvičení v přírodě první pomoc, topografie, mimořádné situace, požární ochrana Školní mléko Tradiční vánoční výtvarné výstavy Dny evropských kuchyní Coca-cola cup - 2. stupeň Estetizace školního prostředí (učebny, třídy, chodby, jídelna, ředitelna ) Činnost Žákovské samosprávy Sportovní turnaje stolní tenis, sálová kopaná (2. stupeň) Vydávání školního časopisu Rozpraš 6

5 Olympijský den Zdravé zuby Sběr papíru, PET víček Měsíc ekologických aktivit Putování Moravou Mezinárodní spolupráce Projekt Comenius tříčlenná skupina: ČR, Švédsko, Dánsko Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rada školy byla zřízena v roce ZŠ organizuje třídní schůzky čtyřikrát do roka a aktivně spolupracuje se SRPŠ. Kromě toho škola poskytuje poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence a TU. Škola informuje veřejnost o své činnosti a důležitých skutečnostech prostřednictvím webových stránek. Rodiče mají také možnost konfrontace prospěchu žáků přes internetovou ŽK. V rámci autoevaluace využíváme testovacích forem erudovaných firem či spolupráce s jinými školami. Škola pronajímá své prostory DDM a dalším sportovním a kulturním organizacím, čímž jsou vytvořeny podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu. Škola zajišťuje praxe studentů PdF a FTK UP Olomouc. Škola také pracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Olomouci, sociálním odborem a Sborem pro občanské záležitosti při MmOl, s Městskou policií v Olomouci, Poradnou pro ženy a dívky, s DDM, s ekologickým střediskem Sluňákov, ZOO, OHS, P-centrem, s Okresní knihovnou, s Vlastivědným muzeem, Divadlem hudby, Moravským divadlem a filharmonií, s tiskem Školní družina Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti 1. stupně přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se řídí vyhláškou 2005/74 Sb., O zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace a odpočinek žáků, tedy je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování Zájmové kroužky Škola organizuje nejrůznější zájmovou činnost formou kroužků, které vedou učitelé (např. kroužky sportovní, výtvarné, jazykové, počítačové apod.). 7

6 2. 2. Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Škola zdravého životního stylu naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV a lze jej charakterizovat jako cestu ke zdravému životnímu stylu, ke kulturnímu a estetickému prožitku, k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru. Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků důležitých pro život každého jedince, podporujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků. Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité: aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe aby si žáci osvojili takové znalosti a dovednosti, které uplatní v životě aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu Na co se chceme zaměřit: vytvářet pohodové školní prostředí vychovávat lidskou osobnost zapojit žáky aktivně do procesu výuky rozšířit možnosti výuky cizích jazyků (jsme součástí Evropy), na prvním stupni v rámci mimoškolní činnosti, na druhém stupni v rámci volitelných předmětů rozšířit nabídku volitelných předmětů, vycházet ze zájmu žáků otevřít se ještě více veřejnosti webové stránky školy, školní časopis, keramika pro dospělé, ples školy, koncerty školního pěveckého sboru dále rozvíjet spolupráci s rodiči třídní schůzky, konzultace, internetová žákovská knížka Co budeme především podporovat a rozvíjet: prohlubovat podmínky a rozvíjet další možnosti pro využívání volného času žáků preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu velkou péči věnovat preventivnímu programu vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání podporovat a rozvíjet účast žáků na různých třídních a školních akcích (dětský den, Mikulášský den, vánoční besídky, sportovní den, rozloučení s 9. třídami) 8

7 Co se stane našimi prioritami: rozvíjet samosprávnou demokracii, rozumět svému místu mezi lidmi stejnou péči věnovat všem žákům, respektovat jejich osobní maximum a individuálním potřeby zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost prezentovat se a rozvíjet svoje nadání klást důraz na environmentální výchovu a péči o životní prostředí ve škole i v jejím okolí dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky připravit naše žáky k dalšímu studiu dát našim žákům dobrý jazykový základ, především aktivní znalostí anglického jazyka umožnit aktivní zvládnutí práce na PC v mimoškolním čase rozvíjet sportovní nadání žáků ve sportovních kroužcích Společné výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání 1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 9

8 Škola směřuje k cílům základního vzdělání a tedy k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, hlavně zkvalitněním a modernizací výuky nejen technickým vybavením (interaktivní tabule), ale zejména moderními pedagogickými přístupy. praktické ukázky a příklady projektové dny a projekty práce v týmu organizace exkurzí Realizace výuky probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech. Žáci mají možnost na druhém stupni výběru z několika volitelných předmětů, podle svého zaměření a zájmu. Našim žákům nabízíme tyto volitelné předměty: informatika ruský jazyk francouzský jazyk moderní domácnost seminář a praktika ze zeměpisu ekologická praktika Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesnými nebo smyslovými postižením či jiným znevýhodněním, uplatňujeme speciální pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů: škola umožňuje bezbariérový přístup vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme spolupracujeme a PPP a SPC vytváříme individuální vzdělávací programy podle doporučení PPP a SPC vzděláváme pedagogy v této problematice snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti konkrétní pedagogická opatření u žáků uplatňujeme individuální přístup používáme odlišné metody výuky a hodnocení respektujeme individuální tempo posilujeme motivaci 10

9 uplatňujeme vhodné formy komunikace nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky na doporučení PPP a SPC redukujeme obsah a rozsah učiva Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem v průběhu školního roku pracuje a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a na výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, dále zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků s tělesným postižením Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Naše škola je bezbariérová, s výtahem, a tak přesuny do poschodí a odborných učeben není problém. Třídní učitel musí žáky na přítomnost spolužáka s tělesným postižením předem připravit, stanovit pravidla chování, způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, zajistit spolupráci a pomoc spolužákovi. 11

10 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním Vypracování individuálního plánu, zajištění skupinové nebo individuální péče, snížení počtu žáků ve třídě, zajištění specifických učebnic a pomůcek, vytvořit pro žáka odpovídající metody a formy práce, případná pomoc asistenta pedagoga, pravidelná spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm a vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat na základě zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým žákem, bude pomáhat při komunikaci tohoto dítěte se spolužáky Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v těch předmětech, které reprezentují nadání žáka. Tito žáci mají totiž své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat zvýšenou motivací k rozšiřování a prohlubování základního učiva. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce (ve výběru témat, větší formáty, složitější techniky, rozšiřování teoretického zázemí), jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují ZUŠ. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch, kde projevují největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží a reprezentují školu. Žáci manuálně zruční jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, ZUŠ či jinými subjekty. 12

11 Žáci s dobrou pamětí, výbornou koncentrací a znalostmi přesahujícími stanovené požadavky mohou individuálně pracovat s naučnou literaturou, zpracovávat náročnější samostatné úkoly, pracovat na počítači, mohou být pověřeni řízením skupiny při práci, mohou navštívit hodiny ve vyšších ročnících, je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán apod. Nadaní žáci mívají často výkyvy v chování. Je nutné důsledně, ale taktně usměrňovat žáky v osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat. 13

12 3. Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání, proto usilujeme o naplňování těchto cílů: 1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - rozvíjí kompetence k učení Předkládáme různé zdroje informací žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a praktickém životě Motivujeme žáky k samostatnosti v učení a k pochopení nutnosti celoživotního studia žák plánuje své učení na základě svých schopností, chápe potřebu dalšího vzdělávání 2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - rozvíjí kompetence k řešení problémů Předkládáme problém žák hledá vhodná řešení problému Rozebíráme modelové situace žák aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací 3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - rozvíjí kompetence komunikativní Rozvíjíme všechny formy komunikace,vedeme žáky k jejich praktickému využití v běžném životě žák využívá komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem Učíme žáky vyjádřit vlastní názor a tolerovat jej u druhých lidí žák výstižně a kultivovaně vyjadřuje svůj vlastní názor, naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - rozvíjí kompetence sociální a personální Zadáváme žákům práce probíhající ve skupinách žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování ve skupině žák oceňuje práci jiných lidí a vytváří si pozitivní představu o sobě samém 5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - rozvíjí kompetence sociální a personální, občanské 14

13 Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě třídních pravidel žák se podílí na tvorbě třídních pravidel, která se učí respektovat Seznamujeme žáky se školním řádem žák respektuje školní řád v každodenních situacích školního života Seznamujeme žáky s všeobecně uznávanými společenskými normami, právy a povinnostmi žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni Pěstujeme pozitivní postoj k tradicím, kulturnímu a historickému dědictví, environmentálním problémům regionu i celé společnosti chrání a oceňuje naše tradice, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě - rozvíjí kompetence sociální a personální, občanské Uplatňujeme individuální přístup k žákům žák poznává hranice svých možností a zvyšuje své sebevědomí Vedeme žáky k udržování zdravého životního prostředí a životního stylu žák se rozhoduje v zájmu ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu 7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - rozvíjí kompetence občanské, pracovní Předkládáme žákům zásady zdravého způsobu života žák chrání zdraví své i ostatních a chápe důsledky nezdravého způsobu života Organizujeme praktická cvičení na ochranu člověka v mimořádných situacích žák si prakticky ověřuje pravidla chování v krizových situacích 8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - rozvíjí kompetence občanské Vyžadujeme uplatňování základních společenských norem a pravidel soužití žáci si stanovují pravidla života ve třídě, volí třídní samosprávu, učí se respektovat základní normy společenského soužití Seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi jiných kultur, náboženských a etnických skupin žáci poznávají a respektují jiné kultury 9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - rozvíjí kompetence pracovní Vedeme žáky k sebehodnocení - žák reálně posuzuje a hodnotí svůj vlastní výkon a schopnosti. Nabízíme a zajišťujeme besedy a exkurze k volbě povolání - žák získává vlastní představu o různých zaměstnáních. 15

14 3. 2. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy procházejí v našem ŠVP napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Jednotlivá témata většinou integrujeme do různých vyučovacích předmětů, popřípadě jsou řešena jako samostatné projekty, ve kterých žáci musí propojit znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Vztah osobnostní a sociální výchovy k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. psychohygiena, komunikace, role a situace. Osobnostní a sociální výchova navazuje na vzdělávací obsah této oblasti a prohlubuje jej. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to zejména k Výchově k občanství a k jejím částem Člověk ve společnosti a Člověk jako jedinec. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na učení se praktickým dovednostem spjatým s uvedenými tématy. Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy. Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy 16

15 sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž výrazně přispívá k oblasti Člověk a svět práce, zejména vybavením dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích. Rozvoj schopností poznávání pokrytí předmětem: téma pokryto všemi předměty Rozvoj schopností poznávání pokrytí projektem: 1) Lidové obyčeje určen pro: 2. ročník 2) Z pohádky do pohádky určen pro: 1. ročník 3) Den Země určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 4) Putování Moravou Určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 5) Sluňákov 8. ročník; 9. ročník určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 6) ZOO Kopeček určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura - Čtení; Vyjadřovací schopnosti Matematika - číselný obor do 3; Číselný obor do 10; Přirozená čísla 0 20 Prvouka - Škola, třída; Podzim; Lidské tělo; Domácí zvířata; Jaro Hudební výchova - Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Poslechové činnosti 2. ročník Český jazyk a literatura - Věta a slovo; Význam slov; Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Matematika Numerace do 100; Násobení a dělení Prvouka - Podzim 17

16 3. ročník Český jazyk a literatura - Opakování učiva 2. ročníku; Předložky, Spodoba slov; Podstatná jména Prvouka - Domov Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Zima Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem; Pěstitelské práce 4. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Cizí jazyk - Témata slovní zásoby; Gramatika Matematika - Číslo a početní operace; Geometrie v rovině a v prostoru; Obvody a obsahy rovinných útvarů Výtvarná výchova Zima; Vánoce; Masopust Člověk a svět práce - Podzim 5. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Tematické okruhy slovní zásoby Výtvarná výchova - Podzim 6. ročník Český jazyk a literatura - Stavba slova a pravopis Dějepis - Pravěk Hudební výchova - Hudební teorie; Hudební nástroje; Hudba spjatá s jinými druhy umění; Hudební divadlo Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Sportovní hry 7. ročník Český jazyk a literatura - Pravopis Dějepis - Raný středověk; Vrcholný středověk; Pozdní středověk Výchova k občanství - Kulturní život Hudební výchova - Písně našeho národního obrození; Slovanští skladatelé 19. st.; Symfonická hudba; Lidová hudba v různých krajích naší vlasti; Hudební slohy Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Sportovní hry 8. ročník Český jazyk a literatura - Nauka o slovní zásobě Dějepis - Počátek novověku v Evropě; Národní hnutí v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století Hudební výchova - Populární hudba; Umění v proměnách staletí Tělesná výchova - Sportovní hry 9. ročník Český jazyk a literatura - Pravopis Dějepis - Situace v letech ; 2. světová válka; Evropa a svět od poloviny 20. století do současnosti Výchova k občanství - Člověk ve světě práce Estetická výchova - Populární hudba Tělesná výchova - Sportovní hry 18

17 Sebepoznání a sebepojetí pokrytí předmětem: Výchova k občanství; Člověk a svět práce Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Škola, třída; Podzim; Lidské tělo, Domácí zvířata; Jaro 2. ročník Prvouka - Podzim Člověk a svět práce - Práce s papírem, s modelovací hmotou 3. ročník Český jazyk a literatura - Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z Matematika - Přirozená čísla v oboru do 1000 Prvouka - Ve škole Hudební výchova - Vokální činnosti 4. ročník Hudební výchova - Hudebně - pohybová činnost 5. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 6. ročník Cizí jazyk - My World Výtvarná výchova - Bytosti Tělesná výchova - Gymnastika 7. ročník Tělesná výchova - Gymnastika 8. ročník Tělesná výchova - Gymnastika 9. ročník Cizí jazyk - Imagination Estetická výchova - Člověk Seberegulace a sebeorganizace pokrytí předmětem: Výchova k občanství Seberegulace a sebeorganizace pokrytí projektem: 1) Den Země určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 2) Putování Moravou určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura - Psaní Tělesná výchova - Bezpečnost, pohybové hry; Žebřiny, lavičky; Švihadla, slalomová dráha, vytrvalostní běh; Sportovní hry, vybíjená Člověk a svět práce - Práce s papírem; Práce s modelovací hmotou, moduritem a 19

18 jiným materiálem 2. ročník Prvouka - Podzim 3. ročník Cizí jazyk - Komunikační situace Tělesná výchova - sportovní hry, vybíjená Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem a pěstitelské práce 4. ročník Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, Pohybové hry, Atletika; Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika 5. ročník Člověk a svět práce - Podzim 6. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry Člověk a svět práce - Práce se dřevem; Práce s kovem; Práce s plastem 7. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry 8. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry 9. ročník Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry Psychohygiena pokrytí předmětem: Výchova k občanství Psychohygiena - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka - Zima Tělesná výchova - Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika 3. ročník Prvouka - Ve škole Tělesná výchova - Relaxační cvičení 4. ročník Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace Hudební výchova - Pěvecké dýchání Výtvarná výchova - Podzim Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, pohybové hry, Atletika 5. ročník Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace Výtvarná výchova - Podzim 6. ročník Informační a komunikační technologie - Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace Hudební výchova - Vánoční písně Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace Hudební výchova - Písně našeho národního obrození; Vánoční písně; Lidová hudba v různých krajích naší vlasti; Výrazové prostředky v hudbě Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 20

19 8. ročník Hudební výchova - Populární hudba; Umění v proměnách staletí Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Estetická výchova - Hudební dějiny Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Kreativita 1) pokrytí projektem: U nás dnes nezvoní určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník 2) Lidové obyčeje určen pro: 2. ročník 3) Z pohádky do pohádky určen pro: 1. ročník 4) Den Země určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Hudební výchova - Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova - Podzim; Zima; Jaro; Léto Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem; Práce s textilem; Konstruktivní činnosti; Práce s modelovací hmotou, moduritem a jiným materiálem 2. ročník Hudební výchova - Vokální činnost, Pěvecké dýchání, Výslovnost při zpěvu Výtvarná výchova - Podzim; Zima; Jaro; Léto Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem 3. ročník Matematika - Geometrie Výtvarná výchova - Podzim; Léto Tělesná výchova - Rytmická gymnastika, tanec Člověk a svět práce - Práce s modelovací hmotou a konstruktivní činnosti; Práce s přírodním materiálem 4. ročník Český jazyk a literatura - Písemný projev Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací Hudební výchova - Rytmus; Hudebně - pohybová činnost Výtvarná výchova - Podzim; Zima, Vánoce, Masopust; Jaro, Velikonoce; Léto Tělesná výchova - Zimní sporty; Rytmická gymnastika a tanec, Akrobacie Člověk a svět práce - Podzim; Zima, Vánoce; Jaro, Velikonoce; Léto 5. ročník Český jazyk a literatura - Písemný projev Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací Výtvarná výchova - Podzim; Vánoce, zima, masopust; Jaro, Velikonoce; Léto, Svět dětí 21

20 Tělesná výchova - Sportovní gymnastika a pořadová cvičení Člověk a svět práce - Zima; Vánoce; Jaro, Velikonoce; Léto 6. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Informační a komunikační technologie - Základy práce s počítačem Výtvarná výchova - Události; Prostory 7. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací Výtvarná výchova - Věci 8. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Výtvarná výchova - Zvíře; Člověk; Město; Stroj Volitelné 1 - Profese; Volný čas 9. ročník Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura Literární a žurnalistická výchova - Žurnalistické žánry; Literární žánry; Práce s počítačem Estetická výchova - Zvíře; Město; Stroj Poznávání lidí pokrytí předmětem: Výchova k občanství Poznávání lidí pokrytí projektem: 1) Putování Moravou určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 2) Comenius 8. ročník; 9. ročník určen pro:1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Škola, třída; Podzim 4. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Komunikační situace Vlastivěda - Lidé a čas 5. ročník Cizí jazyk - Reálie Vlastivěda - České dějiny 6. ročník Český jazyk a literatura - Literatura Cizí jazyk - Communication 7. ročník Český jazyk a literatura - Literatura 22

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Škola zdravého životního stylu

Škola zdravého životního stylu Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání III. verze Škola zdravého životního stylu Č.j. ZŠHOR/602/11 Školní vzdělávací program

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Poznáváme sebe a svět

Poznáváme sebe a svět Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze Poznáváme sebe a svět č. j. ZŠHOR/661/13 Školní vzdělávací program Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V. verze. Poznáváme sebe a svět

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V. verze. Poznáváme sebe a svět Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V. verze Poznáváme sebe a svět č. j. ZŠHOR/675/16 Školní vzdělávací program Poznáváme

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více