VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009"

Transkript

1 Čj.: VS/51/5/ /Všeob/002 Výtisk číslo : Počet listů : Počet příloh : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 V Brně dne 28. ledna 2010 Vrchní rada plk. Mgr. Karel Schmeidler ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno Uloţeno: výtisk číslo 1 - výtisk číslo 2 - výtisk číslo 3 - výtisk číslo 4 - GŘ VS ČR ŘVVaÚpVZD Brno evidence tisková mluvčí

2 2 Váţený pane generální řediteli, na základě metodického pokynu předkládám výroční zprávu o činnosti Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Ve výroční zprávě jsem se snaţil postihnout všechny nejpodstatnější úseky činnosti organizační jednotky a věcně popsat plnění nejdůleţitějších úkolů, které naše organizační jednotka v roce 2009 plnila. Nejednalo se o jednoduchý rok. Zahájení činnosti ústavu pro výkon zabezpečovací detence, řešení havárií ve VVaÚpVZD Brno a hlavně dokončení větší části stavebních prací v objektu Rapotice a zapracování nově přijatých zaměstnanců si vyţadovalo značné pracovní vytíţení všech zaměstnanců naší organizační jednotky. Věřím, ţe popsané, dokladuje, ţe jsme se všech úkolů roku 2009 zhostili se ctí. Představení organizační jednotky Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen VVaÚpVZD Brno) je organizační jednotka Vězeňské sluţby ČR, ve které jsou zabezpečovány výkon vazby obviněných krajů Jihomoravského a Vysočiny, výkon trestu odsouzených umístěných do dozoru a ostrahy, léčení odsouzených a obviněných ve Vězeňské nemocnici a výkon zabezpečovací detence. Kromě uvedeného je zde umístěno speciální oddělení utajeného svědka a v rámci jednoho oddělení jsou soustředěni odsouzení, kterým je v době výkonu trestu odnětí svobody umoţněno studium na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity. VVaÚpVZD Brno zajišťuje eskorty k soudním jednáním vězněných osob k 12 soudům v rámci krajů Jihomoravského, Vysočiny a Zlínského a činnost spojenou s dálkovými eskortami vězněných osob. Hlavním cílem všech vypsaných činností je v souladu s planou právní úpravou zabezpečovat uvedené činnosti bez vzniku mimořádných událostí. Výstavba dnešní VVaÚpVZD Brno byla zahájena v roce 1953 a v roce 1956 byla uvedena do provozu jako krajská věznice. Od počátku měla řadu poboček, zřízených např. v Kuřimi, Zastávce u Brna, Oslavanech aj., tj. na místech, kde byla zřízena pracoviště odsouzených. Postupem doby některé pobočky zanikly, z jiných byly vytvořeny samostatné věznice. Takto se VVaÚpVZD Brno podílela na vybudování nových věznic, v roce 1981 v Kuřimi, v roce 1994 v Břeclavi, v roce 1997 ve Znojmě a v roce 2009 v Rapoticích. V roce 1998 byla v prostorách VVaÚpVZD Brno vybudována Vězeňská nemocnice pro umisťování nemocných vězněných osob na odděleních psychiatrickém, infekčním, interním, rehabilitačním a následné lůţkové ošetřovací péče. Oddělení rehabilitace a následné lůţkové ošetřovatelské péče bylo v roce 2007 zrušeno a v těchto prostorách vznikl ústav pro výkon zabezpečovací detence. Činnost VVaÚpVZD zabezpečuje celkem 610,3 zaměstnanců, z tohoto počtu je 290 příslušníků Vězeňské sluţby, 138 příslušníků Justiční stráţe a 182,3 občanských zaměstnanců. K 1. lednu 2010 bylo ve VVaÚpVZD Brno umístěno 562 vězňů, z toho 277 obviněných, 3 odsouzení v dohledu, 167 odsouzených v dozoru, 70 odsouzených v ostraze, 42 vězňů umístěných ve Vězeňské nemocnici a 3 chovanci v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. V roce 2009 bylo hlavním úkolem VVaÚpVZD Brno zvládnout zahájení činnost detenčního ústavu a stavební dokončení a personální zabezpečení nově zřizované Věznice Rapotice. V průběhu roku byli do ústavu pro výkon zabezpečovací detence dodáváni první chovanci. V souvislosti s touto skutečností bylo nutno s minimálním počtem zaměstnanců zabezpečit realizaci programů zacházení a činnost specializovaných komisí tohoto nově zřízeného institutu. V průběhu prvního pololetí roku 2009 došlo k dokončení zásadních stavebních prací, zaškolení budoucího funkcionářského sestavu a nově přijatých příslušníků a

3 3 občanských zaměstnanců objektu Rapotice, takţe k 1. červenci 2009 byla Nařízením generálního ředitele č../2009 zřízena nová Věznice Rapotice. K úplnému oddělení činností však nedošlo, neboť ve Věznici Rapotice není vybudována kuchyně, takţe stravování odsouzených i zaměstnanců nadále je zabezpečováno VVaÚpVZD Brno, nedošlo ani k ekonomickému osamostatnění, protoţe se nepodařilo dojednat s firmou Microsoft vytvoření software VIS pro novou organizační jednotku, takţe ekonomická činnost je zabezpečována pracovníky Věznice Rapotice ve VVaÚpVZD Brno. Hospodaření Rozpočet Úvodem nutno konstatovat, ţe veškeré údaje, které jsou obsahem zprávy za oblast rozpočtu, jsou souhrnnými ekonomickými údaji za VVaÚpVZD Brno a za věznici Rapotice. I přes skutečnost, ţe se věznice Rapotice osamostatnila jiţ k datu , oblast ekonomiky byla i nadále zpracovávána a vykazována v rámci účetnictví Brna. Aby mohlo dojít k ekonomickému osamostatnění, je potřeba Rapotice po stránce software zřídit jako samostatnou organizační jednotku. Tomuto však brání spory s dodavatelem Vězeňského informačního systému, firmou Microsoft. Financování běţného chodu VVaÚpVZD Brno, včetně Věznice Rapotice tak, jak bylo v průběhu roku realizováno, odráţelo skutečnost, kdy bylo Vězeňské sluţbě ČR uloţeno v souladu s usnesením Vlády ČR vázat část výdajů schváleného rozpočtu a to v objemu přes 80 mil. Kč. Tím došlo k výraznému krácení objemu výdajů na nákup materiálu stavebně udrţovacího a výdajů na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Naší věznice, včetně Rapotic, se tento deficit na uvedených poloţkách v porovnání se skutečnými výdaji roku 2008 dotknul dosti citelně, představoval částku téměř Kč 4, ,-. Oblast mandatorních výdajů (mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady (OON), pracovní odměny vězněných osob, pojistné, ošatné apod.), byla financována průběţně, v souladu s poţadavky. Ve druhé polovině roku se situace zlepšila, na základě provedené objektivizace schváleného rozpočtu, která byla provedena ze strany ekonomického odboru GŘ, byly oběma věznicím navyšovány finanční prostředky tak, jak bylo poţadováno v odůvodněných ţádostech (včetně havarijních stavů). Příjmová část rozpočtu daňové příjmy ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet skutečnost v % na uprav. rozpočet daňové příjmy 54, ,00 54, ,00 53, ,00 99,18 Daňové příjmy jsou tvořeny odvody z mezd i odvody za organizaci za pojistné příslušníků. Rozpočet je stanovován na počátku roku na základě předpokládaného vývoje mezd u této kategorie zaměstnanců, v průběhu roku k úpravě rozpočtu nedošlo. nedaňové příjmy ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet skutečnost v % na upr. rozpočet nedaňové příjmy 25, ,00 23, ,00 28, ,15 123,35 Nedaňové příjmy jsou plněny zejména těmito poloţkami (seskupení poloţek 232) náklady výkonu trestu plnění 170,39 % pohledávkami za vězni (ţivá evidence) plnění 202,02 % pohledávkami bývalých vězňů plnění 118,99 % příjmy zdravotních pojišťoven plnění 116,11 %

4 4 Výdajová část rozpočtu ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet běţné výdaje celkem 391, ,00 432, ,00 ukazatel rozpočet 2008 upravený rozpočet běţné výdaje celkem 365, ,00 398, ,00 ukazatel rozpočet 2007 upravený rozpočet běţné výdaje celkem 347, ,00 362, ,00 srovnání upraveného rozpočtu v letech rok 2007 rok 2008 rok 2009 v tis.kč upravený rozpočet běžných výdajů Ze strany ekonomického odboru GŘ byl v průběhu roku rozpočet upravován na základě vydání 31 rozpočtových opatření. Interních rozpočtových opatření bylo za uplynulý rok realizováno 82. Výběr nejdůleţitějších akcí, na které byl v průběhu roku rozpočet navyšován: VVaÚpVZD Brno ,00 na opravu monitoru a infuzní pumpy (poškozeno vězněnou osobou), ,00 signalizační zařízení operačního střediska, ,00 posílení poloţek materiálových, sluţeb a ostatních nákupů, ,00 na sociální kapesné vězněným osobám (včetně Rapotic), ,00 na sluţby telekomunikací, ,00 na cestovné tuzemské výpomoci příslušníků na Pankráci), ,00 na potraviny vězněných osob (včetně Rapotic), ,00 oprava kanalizace, ,00 DDHM pro zdravotnické zařízení, ,00 oprava oken na administrativní budově, ,00 oprava kanalizace od lapolu, ,00 výstrojní náleţitosti příslušníků na II.pololetí 2009 (včetně Rapotic), ,00 posílení ostatních věcných výdajů ( DDHM), Věznice Rapotice 1, ,- na vybavení pro zaměstnance, ,- na vybavení pro odsouzené, ,- na revize, školení apod. (mimorozpočtové zdroje), ,- na zprovoznění kuchyně (drobné dovybavení mimorozpočtové zdroje), ,- na mzdy vězněných osob, ,- posílení poloţek materiálu, sluţeb a oprav,

5 ,- na opravu střechy (SO 019). Přidělené limity na protidrogový program ( 3541) VVaÚpVZD Brno Kč ,- Věznice Rapotice Kč ,- Přidělené limity na program prevence kriminality ( 5399) VVaÚpVZD Brno Kč ,- Věznice Rapotice Kč ,- Financování a čerpání prostředků protidrogového programu a programu prevence kriminality se výrazným způsobem neodlišovalo od minulých období. V průběhu roku došlo i k navýšení pro obě věznice na základě vznesených poţadavků. Vzhledem ke skutečnosti, ţe finance na tyto programy jsou přidělovány v období kolem pololetí, bylo nutno provést přeúčtování tam, kde byly dočasně pouţity prostředky běţných výdajů. Platy zaměstnanců Odměňování příslušníků i občanských zaměstnanců (včetně Rapotic) bylo během rozpočtového roku regulováno průběţně, ekonomický odbor GŘ aktuálně reagoval na změny vydáváním příslušných rozpočtových opatření. V této souvislosti nutno podotknout, ţe v roce 2009 byly vyplaceny 3 x mimořádné odměny občanským zaměstnancům a 4 x příslušníkům. Osobní příplatky - ke konci roku platily tyto limity (včetně věznice Rapotice) Zaměstnanci v pracovním poměru Kč ,- Příslušníci ve sluţebním poměru Kč ,- Průměrný příjem Kategrie průměrný příjem rok 2006 průměrný příjem rok 2007 průměrný příjem rok 2008 průměrný příjem rok 2009 Příslušníci , , , ,00 Občanští zaměstnanci , , , ,00 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 služební příjem příjem OZ Odměňování vězněných osob Limit pro VVaÚpVZD Brno (včetně Rapotic) byl původně stanoven a limitován výší Kč 7, ,-. V návaznosti na poţadavek věznice Rapotice (z důvodu zvýšení počtu pracovně zařazených ve vnitřní reţii), došlo k navýšení o Kč ,-. Kategorie průměrný příjem rok 2006 průměrný příjem rok 2007 průměrný příjem rok 2008 průměrný příjem rok 2009 vězni 5.028, , , ,00

6 6 pracovní odměna vězně rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Vymáhání pohledávek Vyhodnocení nově vzniklých škod v roce 2009 druh škody počet škod částka škody vymáháno odepsáno v řešení počet za Kč na penězích , , ,00 případ 0 ů 0,00 na materiálu , , , ,00 na dopravních prostředcích , , , ,00 Škody celkem , , , ,00 Vyhodnocení škod na zdraví v roce 2009 a jejich finanční vyčíslení kategorie pracovníků sluţební (pracovní) úrazy Z toho počet případů v řešení Sluţební (pracovní) úrazy bez neschopnosti mimosluţební (nepracovní) úrazy vyplacené náhrady příslušníci ,00 občanští zaměstnanci vězni , u cizích subj ,00 Celkem ,00 V porovnání s rokem předcházejícím se počet úrazů sníţil o 8 případů. Stav cizích pohledávek Ke dni eviduje VVaÚpVZD Brno cizí pohledávky u 345 odsouzených a obviněných osob v celkové výši Kč 77, ,00. Ve většině případů se jedná o pohledávky soudů, pohledávky pojišťoven, právnických a fyzických osob a pohledávky exekutorů v celkové výši Kč 69, ,00. Dále jsou vymáhány pohledávky za trestné činy v celkové výši Kč 8, ,00. Deponované pohledávky jsou v celkové výši Kč ,00. Evidenčně jsou podchyceny všechny pohledávky, aby v případě pracovního zařazení povinného, mohly být okamţitě prováděny sráţky z jeho pracovní odměny dle procentní výměry, která je stanovena vyhláškou MS č. 10/2000 Sb.v platném znění. Při propuštění vězně vyrozumí odpovědný pracovník ekonomického oddělení zasláním zápočtového listu povinného příslušný soud a další oprávněné o stavu pohledávek a jejich splácení ve výkonu trestu odnětí svobody či vazby.

7 7 Stav vlastních pohledávek za propuštěnými Na tomto úseku je evidováno celkem 824 dluţníků, kterým je pravidelně připomínána povinnost uhradit náklady výkonu vazby, trestu a škody. V roce 2009 bylo uhrazeno na pohledávkách NVVT po propuštění celkem Kč ,00. V průběhu roku 2009 byly z evidence vyřazeny z důvodu promlčení, úmrtí, prominutí a zastavení soudního vymáhání pohledávky v částce Kč ,00. K soudům bylo podáno celkem 95 exekučních titulů. Stav k představuje částku Kč 6, ,01 Statistika vývoje tohoto úseku činnost zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 5, ,70 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 8, ,32 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 10, ,27 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 12, ,20 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 13, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 11, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 11, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 11, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 7, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč ,61 vývoj pohledávek v tis.kč Vymáhání pohledávek je stále velice obtíţné, neboť dluţníci se nezdrţují na adrese nahlášené na CEO Praha a jejich nalezení je prakticky nemoţné. Z naší strany je i nadále vyuţívána moţnost vyuţívání připojení k registru evidence obyvatel ČR. Stav na úseku vymáhání nákladů VV, VT, škod a regulačních poplatků Většina dokladů tohoto úseku je předávána s eskortovanými osobami k dalšímu vymáhání věznicím, kam jsou obvinění a odsouzení přemístěni. Ţivý stav pohledávek ks 256 Kč ,00 Pohledávky po propuštění (nepřevedené) ks 7 Kč ,00 Úhrady pohledávek Kč 3, ,00 Vyřazení - NVVT, škody Kč 1.258,00 Vyřazení - regulační poplatky Kč 5.489,00 V rámci VVaÚpVZD Brno (včetně Rapotic), byly v roce 2009 na úsek za propuštěnými vězni převedeny k vymáhání pohledávky v celkové výši Kč ,00. Tak, jak v předchozích letech, tak i rok 2009 byl z hlediska efektivity vymáhání podprůměrný. Je to dáno hlavně strukturou osob, u kterých se vymáhání provádí (ve většině případů nepracují, nevlastní ţádný majetek). Další vývoj pohledávek tedy směřuje ke stálému zvyšování nevymoţitelných dluhů.

8 8 Zaměstnávání vězněných osob Ve VV a ÚpVZD Brno pracovali v roce 2009 odsouzení na 15 pracovištích vnitřního provozu a na 4 pracovištích u cizích subjektů, obvinění na 1 pracovišti vnitřního provozu. U cizích subjektů byla 2 pracoviště pouze dočasná. Tato pracoviště jiţ nebudou v roce 2010 obsazována, jednalo se o Krajský soud v Brně (stěhování archivu) a Justiční palác v Brně (stěhování nábytku). Další 2 pracoviště u cizích subjektů budou pokračovat i v roce 2010 (Tiskárna Centa a velkosklad potravin Zlatá Hvězda Holasice). Rekapitulace pracovních směn a pracovních odměn za období Ukazatel počet odprac počet odprac. Pracovní odměna hod dnů odměna za přesčas celkem Vlastní reţie , , , Cizí subjekty , , , CELKEM , , , Dávky sociálního zabezpečení ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet čerpání % uprav.rozpočtu odchodné 1, , , ,98 nemocenské dávky ,00 peněţ.pomoc v mat ,00 úmrtné ,69 soc.dávky celkem 1, , , ,96 V souvislosti s úmrtným byly tyto dávky vyplaceny ve dvou případech pozůstalým příslušníků (jeden případ - příslušník justiční stráţe, druhý - příslušník Věznice Rapotice). Logistika Správa majetku Plán akcí na úseku investic, oprav a údrţby nemovitostí byl zpracován na základě poţadavků na údrţbu a potřeb souvisejících se zajištěním bezpečného a plynulého provozu. a) opravy a udrţování Pro rok 2009 činila poloţka částku ,- Kč. V průběhu roku byly na poloţku postupně dle potřeb přidělovány další prostředky. V souvislosti s havárií kanalizace vlivem přívalových dešťů před bytovým domem na ul. Jihlavská byla poloţka navýšena o ,- Kč. V listopadu bylo přiděleno dalších ,- Kč na opravu kanalizace od lapolu v délce 38 bm a začátkem prosince ,- Kč na vícepráce na kanalizaci Oprava byla nutná vzhledem k tomu, ţe se začaly zkracovat intervaly při čištění kanalizačního potrubí vybudovaného v roce 1985 u objektu č , kdy tlaková voda vháněná do kanálové vpusti neprocházela kanalizačním řadem, voda se ztrácela mimo proto bylo nutno tento závaţný problém řešit. Obsazenost budovy č je v průměru 180 vězněných osob a ústavní kuchyně, která svařuje denně cca jídel. V tomto úseku bylo trubní vedení značně poškozeno, hrdla trub jsou posunuta a na 2 místech byla niveleta zlomena. Docházelo zde vlivem průsaku vody mimo kanalizační

9 9 sběrač k podmáčení jak budovy č plochy pod vycházkovými dvory. Podloţí je tvořeno jíly a sprašemi, které vlivem prosakující vody nabobtnávají a docházelo k pohybu základové spáry budovy č ( trhání hydroizolace v koupelnách, praskání a posun dlaţby na chodbách), čímţ byla ohroţena statika celé budovy. Na tento kanalizační řad navazuje tuková jímka, která byla rekonstruovaná v roce 1999 a v důsledku sníţené funkčnosti kanalizace neplnila dostatečně svou funkci. Tímto radikálním zásahem se předešlo zaplavení suterénu budovy a nedošlo k porušení hygienických norem na ústavní kuchyni. Na tento kritický stav bylo upozorňováno jiţ na podzim 2006, následující revize kanalizace včetně videozáznamu byla provedena v lednu 2007, kdy uţ nastala kritická situace. Došlo k ucpání kanalizace a splaškové vody zaplavily suterén vězeňské kuchyně, kde se nachází sklady a přípravny. Dále nám byly nad rámec rozpočtu přiděleny finanční prostředky na výměnu 24 ks oken ve 4.NP a výměnu 3 ks dveří v 1. a 2. NP v objektu č ve výši ,- Kč Budova, které se záměr týkal, je v provozu od roku Okna v kancelářích a ostatních místnostech jsou jiţ v nevyhovujícím technickém stavu (jsou zčásti ztrouchnivělá, netěsní, nejdou dovírat, vypadává sklenářský tmel budova z roku 1950) a svým provedením neodpovídají stávajícím Euro normám. Nutnost provedení výměny oken vyplynula téţ z provedeného Energetického auditu, zpracovaného na základě objednávky hlavního energetika GŘ VS ČR firmou ENVIROS s.r.o., v říjnu roku Obdobně toto platí i u vstupních dveří do chodeb jednotlivých podlaţí. K poloţka , ,- Kč Čerpání poloţky instalace retardérů na vjezdové bráně oprava skleněné výplně dveří bytovka instalace zvonků na bytovce oprava schodiště k ústavní kuchyni oprava katrů na nemocnici terénní úpravy v psinci instalace selenoidů na odděleních havárie kanalizace před bytovkou oprava oken výměnou ve 2. NP administrativní budovy osazení lišt k oknům (parapet a okno) opravy odpadů a vodoinstalace v zaměstnanecké kuchyni oprava dveří výměnou - OČTŘ výměna 2 ks oken v garáţích (místnost řidičů) oprava kanalizace od lapolu oprava oken výměnou ve 4. NP administrativní budovy a oprava 3 ks chodbových dveří výměnou ve 2. a 3. NP oprava kabelu Čerpání CELKEM ,57 Kč 3.570,00 Kč 1.371,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč 4.500,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,30 Kč 6.878,20 Kč 1, ,67 Kč

10 10 Převáţná část běţné údrţby byla opětovně prováděna svépomocně ve vlastních dílenských provozech. Dodavatelské sluţby byly vyuţívány pouze na specializované, odborné práce, které jsme z vlastních zdrojů nebyli schopni zabezpečit (speciální zkoušky aj.). b) investiční část Na rok 2009 nebyla do programu ISPROFIN zařazena ţádná investiční akce. Z prosince 2008 přešlo do roku 2009 dokončení IA Brno Bezpečnostní prvky detenčního ústavu s dofinancováním ,50 Kč. Dílo bylo předáno dne a předmětná faktura po problémech uhrazena , tedy 130 dnů po splatnosti. Zahájeny byly kroky pro moţné provedení registrace akcí jiţ dříve předloţených a významných pro rok V souvislosti s posunutím termínu realizace tzv. regionalizace byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2, ,- Kč na realizaci jiţ dříve předloţených akcí. Rozhodnuto bylo pouţit prostředky na financování čtyř investičních záměrů, a to: VV a ÚpVZD Brno Vozík pro psy ,00 Kč Brno Kartový přístupový systém 1, ,66 Kč Brno Elektronická poţární signalizace ,00 Kč Brno - Samohasící zařízení ,00 Kč Po linii výstrojní sluţby byly zavedeny nové eskortní vaky s bezpečnostním uzavíráním kde je zip přizpůsobený na pouţití plastové pečeti. V průběhu roku byly převedeny signální pistole včetně příslušenství a přileb vz.53 do ES Skuteč. Provedena byla obměna brašen sluţebních hnědých za nové brašny sluţební černé a tyto jsou dále postupně nahrazovány novými typy tašek černých nylonových.. Koncem roku byly přiděleny nové kasry, které budou obměněny do 31.března Celoročně byla vyuţívána hospodárně a efektivně kapacita prádelny VV a ÚpVZD Brno. Větší oprava byla provedena na hlavním ţehlícím lisu a na pracím stroji PAC 120. Mnoţství vypraného prádla a spotřeba pracího prášku za období od 1.1. do (kg) Věznice LEDEN ÚNOR BŘEZEN I/Q DUBEN KVĚTEN ČERVEN II/Q K BRNO VN BRNO KUŘIM ZNOJMO BŘECLAV RAPOTICE C e l k e m Prášek Věznice Červenec Srpen Září III/Q Říjen Listopad Prosince IV/Q K BRNO VN BRNO KUŘIM ZNOJMO BŘECLAV RAPOTICE OLOMOUC CELKEM PRÁŠEK

11 11 Ukazatel 2009 V ě z n i c e Stav Stav Stav Stav k k k k BRNO , , , ,- VN Brno , , , ,- KUŘIM , , , ,- BŘECLAV , , , ,- ZNOJMO , , , ,- RAPOTICE , , , ,,- OLOMOUC ,,- C e l k e m (kg) , , , ,- NÁ K L A D Y - prášky , , , , , ,- - cena prášku , , , , , ,- - dezinfekce - ZEVA P , , , , , ,- - ZEVA B , , , , , ,- Ostatní náklady : , , , , , ,62 Mat. DDHM nad 3 000, , ,- 0, , , ,- Všeobecný materiál , , , , ,- Náhradní díly , ,20 0, , , ,- Revize 8.904, ,- 0,- 0, , ,- Opravy , , , , , ,62 Mzdové náklady : 1, ,- 1, , , ,- 1, ,- 1, ,- - občanští zaměstnanci , , , , , ,- - odsouzení , , , , , ,- - odvody státu , , , , , ,- Média : 1, ,3 1, , ,- 1, ,- 1, ,- 1, ,- - plyn 1, , , , ,- 1, ,- 1, ,- - elektrická energie , , , , , ,- - voda , , , , , ,- Odpady , , , , , ,- Náklady c e l k e m 3, ,2 4, ,5 1, ,46 2, ,- 2, ,- 4, ,62 Náklady / kg prádla 15,26 14,15 13,81 12,97 12,27 12,74 V I/Q 2009 provedli zapojení dalšího sušiče prádla, z důvodů navýšení kapacity prádla z Věznice Rapotice. Od října 2009 dle rozhodnutí GŘ, zajišťujeme praní prádla i pro VV Olomouc. Z tohoto důvodu byl v listopadu zprovoznění dalšího sušícího stroje SB 30, pořízený bezúplatným převodem z Věznice Pardubice. Dále došlo k doplnění prádelenského zařízení, a to vozíky na prádlo a pojízdné regály na prádlo. Objem praného prádla plně vyuţívá všechny prádelenské stroje a zařízení. Hlavní sklad vypraného prádla je kapacitně vyuţit na 100%. Současné poţadavky odpovídají jedné pracovní směně.

12 12 Stravování a výţiva Na tomto úseku činnost bylo nutno řešit problémy se stravovacím programem ANETTE, ve kterém nejsou pevně dané receptury ani normy. Celoročně jsme se potýkali s peněţními limitem stravní normy pro odsouzené, které jsou jiţ několik let ve stejné výši. Ceny potravin v průběhu roku značně kolísaly, proto bylo velmi obtíţné zajistit poţadovanou kvalitu a nutriční hodnotu stravy. V návaznosti na přidělené finanční prostředky VVaÚpVZD Brno pokračovala v obnově a rekonstrukci stravovacího provozu a obměně technologií. V roce 2009 se podařilo zajistit: rekonstrukci elektroinstalace na závodní vyvařovně, včetně opravy vpustí a přívodů ke kotlům, montáţ digestoře nad varné centrum, vyvloţkování komína odvádějícího plynové spaliny včetně jejich odsávání, v průběhu měsíce února byla na závodní kuchyni provedena výměna myček starých téměř 15 let za nové výkonnější. v závěru roku jsme provedli renovaci 3 ks sporáků a 1 ks pánve na ústavní kuchyni. V roce 2009 bylo v závodní vyvařovně denně v průměru svařeno 270 obědů a v ústavní vyvařovně v průměru 880 aţ 900 jídel, tj včetně vaření stravy pro Věznici Rapotice. Závodní kuchyně Měsíc Svařeno O + V, V II. Limit/ měsíční Vzorky 35 Kč/den Limit celkem Výdejky Rozdíl Rozdíl celkem Převod ,30 Leden , , , , , ,60 Únor ,15 980, , , , ,63 Březen , , , , , ,12 Duben , , , , , ,76 Květen , , , , ,67-105,09 Červen , , , , , ,63 Červenec , , , , ,05-246,58 Srpen , , , , , ,10 Září , , , ,36-428, ,60 Říjen ,63 595, , , , ,03 Listopad , , , ,59 672, ,94 Prosinec , , , , , ,38 Měsíc Svařeno O + V, V II. Limit/ měsíční Vzorky 35 Kč/den Limit celkem Výdejky Rozdíl Rozdíl celkem Převod 894,74 Leden , ,- 1, , , , ,09 Únor , ,- 1, , , , ,72 Březen , ,- 1, , , , ,83 Duben , ,- 1, , , , ,78 Květen , ,- 1, , , , ,47 Červen , ,- 1, , , , ,23 Červenec , ,- 1, , , , ,37 Srpen , ,- 1, , , , ,01 Září , ,- 1, , , , ,92 Říjen , ,- 1, , , , ,46

13 13 Listopad , ,- 1, , , , ,66 Prosinec , ,- 1, , , , ,30 C e l k e 1, , m ,- 16, , , , ,70 Energetika Při hospodaření s energiemi se VVaÚpVZD v roce 2009 snaţila pokračovat v trendu meziroční pětiprocentní úspory v měrných jednotkách. Předpoklad úspory se nepodařil ve všech oblastech. U plynu a elektrické energie sice došlo k výrazným úsporám, ve větší míře tato skutečnost byla ovlivněna mírnými klimatickými podmínkami. Spotřeba plynu se o proti roku 2008 v měrných jednotkách sníţila o 1,7% při sníţení ceny o 5,8 %. Na sníţení se podepsalo nejen příznivé počasí v podzimních měsících, ale svou roli zde sehrála i výměna oken v administrativní budově a speciální reţimy vytápění konkrétních prostor. Spotřeba elektrické energie oproti roku 2008 se sníţila o 30,4%, cena media se naopak zvýšila o 24,8 %. Ke sníţení přispěla přijatá úsporná opatření, např. důsledné zhasínaní na celách, sníţení počtu a struktury svítidel. U spotřeby vody pokračoval trend nárůstu spotřeby i ceny, který byl ovlivněn, jak vyšším počet umístěných obviněných a odsouzených, tak i častějším koupání u odsouzených v rámci realizace programů zacházení. Svou roli zde sehrálo rozšíření praní prádla i pro Věznici Olomouc od I přes tyto nepříznivé dopady se stále pokračovalo v realizaci úsporných opatření, zejména stálými periodickými kontrolami stavu vodovodního potrubí, včasného nahlášení protékajících splachovačů a vodovodních baterií a jejich rychlou opravou. OJ: BRNO 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q IČO mj č.ř. Spotřeba v mj Spotřeba v mj Spotřeba v mj Spotřeba v mj Automobilové benzíny bezolovnaté l Motorové nafty pro pohon l Zemní plyn celkem kwh 20 2, , , na technologické teplo kwh v tom na vytápění a TUV kwh 22 2, , technologie (přímá spotřeba) kwh Teplo z vlastních zařízení (kotelna, kotel, el. přímotop) GJ Vlastní spotřeba tepla celkem GJ v tom technologie (přímá spotřeba) GJ na vytápění a TUV GJ Elektrická energie celkem kwh technologie a provoz kwh v tom na vytápění a TUV kwh prodej (přeúčtování) kwh 42 Voda - vodné m³ Voda - stočné m³ Sráţková voda m³ Evidenční počet osob ks

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více