VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009"

Transkript

1 Čj.: VS/51/5/ /Všeob/002 Výtisk číslo : Počet listů : Počet příloh : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 V Brně dne 28. ledna 2010 Vrchní rada plk. Mgr. Karel Schmeidler ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno Uloţeno: výtisk číslo 1 - výtisk číslo 2 - výtisk číslo 3 - výtisk číslo 4 - GŘ VS ČR ŘVVaÚpVZD Brno evidence tisková mluvčí

2 2 Váţený pane generální řediteli, na základě metodického pokynu předkládám výroční zprávu o činnosti Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Ve výroční zprávě jsem se snaţil postihnout všechny nejpodstatnější úseky činnosti organizační jednotky a věcně popsat plnění nejdůleţitějších úkolů, které naše organizační jednotka v roce 2009 plnila. Nejednalo se o jednoduchý rok. Zahájení činnosti ústavu pro výkon zabezpečovací detence, řešení havárií ve VVaÚpVZD Brno a hlavně dokončení větší části stavebních prací v objektu Rapotice a zapracování nově přijatých zaměstnanců si vyţadovalo značné pracovní vytíţení všech zaměstnanců naší organizační jednotky. Věřím, ţe popsané, dokladuje, ţe jsme se všech úkolů roku 2009 zhostili se ctí. Představení organizační jednotky Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen VVaÚpVZD Brno) je organizační jednotka Vězeňské sluţby ČR, ve které jsou zabezpečovány výkon vazby obviněných krajů Jihomoravského a Vysočiny, výkon trestu odsouzených umístěných do dozoru a ostrahy, léčení odsouzených a obviněných ve Vězeňské nemocnici a výkon zabezpečovací detence. Kromě uvedeného je zde umístěno speciální oddělení utajeného svědka a v rámci jednoho oddělení jsou soustředěni odsouzení, kterým je v době výkonu trestu odnětí svobody umoţněno studium na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity. VVaÚpVZD Brno zajišťuje eskorty k soudním jednáním vězněných osob k 12 soudům v rámci krajů Jihomoravského, Vysočiny a Zlínského a činnost spojenou s dálkovými eskortami vězněných osob. Hlavním cílem všech vypsaných činností je v souladu s planou právní úpravou zabezpečovat uvedené činnosti bez vzniku mimořádných událostí. Výstavba dnešní VVaÚpVZD Brno byla zahájena v roce 1953 a v roce 1956 byla uvedena do provozu jako krajská věznice. Od počátku měla řadu poboček, zřízených např. v Kuřimi, Zastávce u Brna, Oslavanech aj., tj. na místech, kde byla zřízena pracoviště odsouzených. Postupem doby některé pobočky zanikly, z jiných byly vytvořeny samostatné věznice. Takto se VVaÚpVZD Brno podílela na vybudování nových věznic, v roce 1981 v Kuřimi, v roce 1994 v Břeclavi, v roce 1997 ve Znojmě a v roce 2009 v Rapoticích. V roce 1998 byla v prostorách VVaÚpVZD Brno vybudována Vězeňská nemocnice pro umisťování nemocných vězněných osob na odděleních psychiatrickém, infekčním, interním, rehabilitačním a následné lůţkové ošetřovací péče. Oddělení rehabilitace a následné lůţkové ošetřovatelské péče bylo v roce 2007 zrušeno a v těchto prostorách vznikl ústav pro výkon zabezpečovací detence. Činnost VVaÚpVZD zabezpečuje celkem 610,3 zaměstnanců, z tohoto počtu je 290 příslušníků Vězeňské sluţby, 138 příslušníků Justiční stráţe a 182,3 občanských zaměstnanců. K 1. lednu 2010 bylo ve VVaÚpVZD Brno umístěno 562 vězňů, z toho 277 obviněných, 3 odsouzení v dohledu, 167 odsouzených v dozoru, 70 odsouzených v ostraze, 42 vězňů umístěných ve Vězeňské nemocnici a 3 chovanci v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. V roce 2009 bylo hlavním úkolem VVaÚpVZD Brno zvládnout zahájení činnost detenčního ústavu a stavební dokončení a personální zabezpečení nově zřizované Věznice Rapotice. V průběhu roku byli do ústavu pro výkon zabezpečovací detence dodáváni první chovanci. V souvislosti s touto skutečností bylo nutno s minimálním počtem zaměstnanců zabezpečit realizaci programů zacházení a činnost specializovaných komisí tohoto nově zřízeného institutu. V průběhu prvního pololetí roku 2009 došlo k dokončení zásadních stavebních prací, zaškolení budoucího funkcionářského sestavu a nově přijatých příslušníků a

3 3 občanských zaměstnanců objektu Rapotice, takţe k 1. červenci 2009 byla Nařízením generálního ředitele č../2009 zřízena nová Věznice Rapotice. K úplnému oddělení činností však nedošlo, neboť ve Věznici Rapotice není vybudována kuchyně, takţe stravování odsouzených i zaměstnanců nadále je zabezpečováno VVaÚpVZD Brno, nedošlo ani k ekonomickému osamostatnění, protoţe se nepodařilo dojednat s firmou Microsoft vytvoření software VIS pro novou organizační jednotku, takţe ekonomická činnost je zabezpečována pracovníky Věznice Rapotice ve VVaÚpVZD Brno. Hospodaření Rozpočet Úvodem nutno konstatovat, ţe veškeré údaje, které jsou obsahem zprávy za oblast rozpočtu, jsou souhrnnými ekonomickými údaji za VVaÚpVZD Brno a za věznici Rapotice. I přes skutečnost, ţe se věznice Rapotice osamostatnila jiţ k datu , oblast ekonomiky byla i nadále zpracovávána a vykazována v rámci účetnictví Brna. Aby mohlo dojít k ekonomickému osamostatnění, je potřeba Rapotice po stránce software zřídit jako samostatnou organizační jednotku. Tomuto však brání spory s dodavatelem Vězeňského informačního systému, firmou Microsoft. Financování běţného chodu VVaÚpVZD Brno, včetně Věznice Rapotice tak, jak bylo v průběhu roku realizováno, odráţelo skutečnost, kdy bylo Vězeňské sluţbě ČR uloţeno v souladu s usnesením Vlády ČR vázat část výdajů schváleného rozpočtu a to v objemu přes 80 mil. Kč. Tím došlo k výraznému krácení objemu výdajů na nákup materiálu stavebně udrţovacího a výdajů na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Naší věznice, včetně Rapotic, se tento deficit na uvedených poloţkách v porovnání se skutečnými výdaji roku 2008 dotknul dosti citelně, představoval částku téměř Kč 4, ,-. Oblast mandatorních výdajů (mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady (OON), pracovní odměny vězněných osob, pojistné, ošatné apod.), byla financována průběţně, v souladu s poţadavky. Ve druhé polovině roku se situace zlepšila, na základě provedené objektivizace schváleného rozpočtu, která byla provedena ze strany ekonomického odboru GŘ, byly oběma věznicím navyšovány finanční prostředky tak, jak bylo poţadováno v odůvodněných ţádostech (včetně havarijních stavů). Příjmová část rozpočtu daňové příjmy ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet skutečnost v % na uprav. rozpočet daňové příjmy 54, ,00 54, ,00 53, ,00 99,18 Daňové příjmy jsou tvořeny odvody z mezd i odvody za organizaci za pojistné příslušníků. Rozpočet je stanovován na počátku roku na základě předpokládaného vývoje mezd u této kategorie zaměstnanců, v průběhu roku k úpravě rozpočtu nedošlo. nedaňové příjmy ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet skutečnost v % na upr. rozpočet nedaňové příjmy 25, ,00 23, ,00 28, ,15 123,35 Nedaňové příjmy jsou plněny zejména těmito poloţkami (seskupení poloţek 232) náklady výkonu trestu plnění 170,39 % pohledávkami za vězni (ţivá evidence) plnění 202,02 % pohledávkami bývalých vězňů plnění 118,99 % příjmy zdravotních pojišťoven plnění 116,11 %

4 4 Výdajová část rozpočtu ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet běţné výdaje celkem 391, ,00 432, ,00 ukazatel rozpočet 2008 upravený rozpočet běţné výdaje celkem 365, ,00 398, ,00 ukazatel rozpočet 2007 upravený rozpočet běţné výdaje celkem 347, ,00 362, ,00 srovnání upraveného rozpočtu v letech rok 2007 rok 2008 rok 2009 v tis.kč upravený rozpočet běžných výdajů Ze strany ekonomického odboru GŘ byl v průběhu roku rozpočet upravován na základě vydání 31 rozpočtových opatření. Interních rozpočtových opatření bylo za uplynulý rok realizováno 82. Výběr nejdůleţitějších akcí, na které byl v průběhu roku rozpočet navyšován: VVaÚpVZD Brno ,00 na opravu monitoru a infuzní pumpy (poškozeno vězněnou osobou), ,00 signalizační zařízení operačního střediska, ,00 posílení poloţek materiálových, sluţeb a ostatních nákupů, ,00 na sociální kapesné vězněným osobám (včetně Rapotic), ,00 na sluţby telekomunikací, ,00 na cestovné tuzemské výpomoci příslušníků na Pankráci), ,00 na potraviny vězněných osob (včetně Rapotic), ,00 oprava kanalizace, ,00 DDHM pro zdravotnické zařízení, ,00 oprava oken na administrativní budově, ,00 oprava kanalizace od lapolu, ,00 výstrojní náleţitosti příslušníků na II.pololetí 2009 (včetně Rapotic), ,00 posílení ostatních věcných výdajů ( DDHM), Věznice Rapotice 1, ,- na vybavení pro zaměstnance, ,- na vybavení pro odsouzené, ,- na revize, školení apod. (mimorozpočtové zdroje), ,- na zprovoznění kuchyně (drobné dovybavení mimorozpočtové zdroje), ,- na mzdy vězněných osob, ,- posílení poloţek materiálu, sluţeb a oprav,

5 ,- na opravu střechy (SO 019). Přidělené limity na protidrogový program ( 3541) VVaÚpVZD Brno Kč ,- Věznice Rapotice Kč ,- Přidělené limity na program prevence kriminality ( 5399) VVaÚpVZD Brno Kč ,- Věznice Rapotice Kč ,- Financování a čerpání prostředků protidrogového programu a programu prevence kriminality se výrazným způsobem neodlišovalo od minulých období. V průběhu roku došlo i k navýšení pro obě věznice na základě vznesených poţadavků. Vzhledem ke skutečnosti, ţe finance na tyto programy jsou přidělovány v období kolem pololetí, bylo nutno provést přeúčtování tam, kde byly dočasně pouţity prostředky běţných výdajů. Platy zaměstnanců Odměňování příslušníků i občanských zaměstnanců (včetně Rapotic) bylo během rozpočtového roku regulováno průběţně, ekonomický odbor GŘ aktuálně reagoval na změny vydáváním příslušných rozpočtových opatření. V této souvislosti nutno podotknout, ţe v roce 2009 byly vyplaceny 3 x mimořádné odměny občanským zaměstnancům a 4 x příslušníkům. Osobní příplatky - ke konci roku platily tyto limity (včetně věznice Rapotice) Zaměstnanci v pracovním poměru Kč ,- Příslušníci ve sluţebním poměru Kč ,- Průměrný příjem Kategrie průměrný příjem rok 2006 průměrný příjem rok 2007 průměrný příjem rok 2008 průměrný příjem rok 2009 Příslušníci , , , ,00 Občanští zaměstnanci , , , ,00 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 služební příjem příjem OZ Odměňování vězněných osob Limit pro VVaÚpVZD Brno (včetně Rapotic) byl původně stanoven a limitován výší Kč 7, ,-. V návaznosti na poţadavek věznice Rapotice (z důvodu zvýšení počtu pracovně zařazených ve vnitřní reţii), došlo k navýšení o Kč ,-. Kategorie průměrný příjem rok 2006 průměrný příjem rok 2007 průměrný příjem rok 2008 průměrný příjem rok 2009 vězni 5.028, , , ,00

6 6 pracovní odměna vězně rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Vymáhání pohledávek Vyhodnocení nově vzniklých škod v roce 2009 druh škody počet škod částka škody vymáháno odepsáno v řešení počet za Kč na penězích , , ,00 případ 0 ů 0,00 na materiálu , , , ,00 na dopravních prostředcích , , , ,00 Škody celkem , , , ,00 Vyhodnocení škod na zdraví v roce 2009 a jejich finanční vyčíslení kategorie pracovníků sluţební (pracovní) úrazy Z toho počet případů v řešení Sluţební (pracovní) úrazy bez neschopnosti mimosluţební (nepracovní) úrazy vyplacené náhrady příslušníci ,00 občanští zaměstnanci vězni , u cizích subj ,00 Celkem ,00 V porovnání s rokem předcházejícím se počet úrazů sníţil o 8 případů. Stav cizích pohledávek Ke dni eviduje VVaÚpVZD Brno cizí pohledávky u 345 odsouzených a obviněných osob v celkové výši Kč 77, ,00. Ve většině případů se jedná o pohledávky soudů, pohledávky pojišťoven, právnických a fyzických osob a pohledávky exekutorů v celkové výši Kč 69, ,00. Dále jsou vymáhány pohledávky za trestné činy v celkové výši Kč 8, ,00. Deponované pohledávky jsou v celkové výši Kč ,00. Evidenčně jsou podchyceny všechny pohledávky, aby v případě pracovního zařazení povinného, mohly být okamţitě prováděny sráţky z jeho pracovní odměny dle procentní výměry, která je stanovena vyhláškou MS č. 10/2000 Sb.v platném znění. Při propuštění vězně vyrozumí odpovědný pracovník ekonomického oddělení zasláním zápočtového listu povinného příslušný soud a další oprávněné o stavu pohledávek a jejich splácení ve výkonu trestu odnětí svobody či vazby.

7 7 Stav vlastních pohledávek za propuštěnými Na tomto úseku je evidováno celkem 824 dluţníků, kterým je pravidelně připomínána povinnost uhradit náklady výkonu vazby, trestu a škody. V roce 2009 bylo uhrazeno na pohledávkách NVVT po propuštění celkem Kč ,00. V průběhu roku 2009 byly z evidence vyřazeny z důvodu promlčení, úmrtí, prominutí a zastavení soudního vymáhání pohledávky v částce Kč ,00. K soudům bylo podáno celkem 95 exekučních titulů. Stav k představuje částku Kč 6, ,01 Statistika vývoje tohoto úseku činnost zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 5, ,70 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 8, ,32 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 10, ,27 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 12, ,20 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 13, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 11, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 11, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 11, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč 7, ,61 zůstatek evidovaných pohledávek k činil Kč ,61 vývoj pohledávek v tis.kč Vymáhání pohledávek je stále velice obtíţné, neboť dluţníci se nezdrţují na adrese nahlášené na CEO Praha a jejich nalezení je prakticky nemoţné. Z naší strany je i nadále vyuţívána moţnost vyuţívání připojení k registru evidence obyvatel ČR. Stav na úseku vymáhání nákladů VV, VT, škod a regulačních poplatků Většina dokladů tohoto úseku je předávána s eskortovanými osobami k dalšímu vymáhání věznicím, kam jsou obvinění a odsouzení přemístěni. Ţivý stav pohledávek ks 256 Kč ,00 Pohledávky po propuštění (nepřevedené) ks 7 Kč ,00 Úhrady pohledávek Kč 3, ,00 Vyřazení - NVVT, škody Kč 1.258,00 Vyřazení - regulační poplatky Kč 5.489,00 V rámci VVaÚpVZD Brno (včetně Rapotic), byly v roce 2009 na úsek za propuštěnými vězni převedeny k vymáhání pohledávky v celkové výši Kč ,00. Tak, jak v předchozích letech, tak i rok 2009 byl z hlediska efektivity vymáhání podprůměrný. Je to dáno hlavně strukturou osob, u kterých se vymáhání provádí (ve většině případů nepracují, nevlastní ţádný majetek). Další vývoj pohledávek tedy směřuje ke stálému zvyšování nevymoţitelných dluhů.

8 8 Zaměstnávání vězněných osob Ve VV a ÚpVZD Brno pracovali v roce 2009 odsouzení na 15 pracovištích vnitřního provozu a na 4 pracovištích u cizích subjektů, obvinění na 1 pracovišti vnitřního provozu. U cizích subjektů byla 2 pracoviště pouze dočasná. Tato pracoviště jiţ nebudou v roce 2010 obsazována, jednalo se o Krajský soud v Brně (stěhování archivu) a Justiční palác v Brně (stěhování nábytku). Další 2 pracoviště u cizích subjektů budou pokračovat i v roce 2010 (Tiskárna Centa a velkosklad potravin Zlatá Hvězda Holasice). Rekapitulace pracovních směn a pracovních odměn za období Ukazatel počet odprac počet odprac. Pracovní odměna hod dnů odměna za přesčas celkem Vlastní reţie , , , Cizí subjekty , , , CELKEM , , , Dávky sociálního zabezpečení ukazatel rozpočet 2009 upravený rozpočet čerpání % uprav.rozpočtu odchodné 1, , , ,98 nemocenské dávky ,00 peněţ.pomoc v mat ,00 úmrtné ,69 soc.dávky celkem 1, , , ,96 V souvislosti s úmrtným byly tyto dávky vyplaceny ve dvou případech pozůstalým příslušníků (jeden případ - příslušník justiční stráţe, druhý - příslušník Věznice Rapotice). Logistika Správa majetku Plán akcí na úseku investic, oprav a údrţby nemovitostí byl zpracován na základě poţadavků na údrţbu a potřeb souvisejících se zajištěním bezpečného a plynulého provozu. a) opravy a udrţování Pro rok 2009 činila poloţka částku ,- Kč. V průběhu roku byly na poloţku postupně dle potřeb přidělovány další prostředky. V souvislosti s havárií kanalizace vlivem přívalových dešťů před bytovým domem na ul. Jihlavská byla poloţka navýšena o ,- Kč. V listopadu bylo přiděleno dalších ,- Kč na opravu kanalizace od lapolu v délce 38 bm a začátkem prosince ,- Kč na vícepráce na kanalizaci Oprava byla nutná vzhledem k tomu, ţe se začaly zkracovat intervaly při čištění kanalizačního potrubí vybudovaného v roce 1985 u objektu č , kdy tlaková voda vháněná do kanálové vpusti neprocházela kanalizačním řadem, voda se ztrácela mimo proto bylo nutno tento závaţný problém řešit. Obsazenost budovy č je v průměru 180 vězněných osob a ústavní kuchyně, která svařuje denně cca jídel. V tomto úseku bylo trubní vedení značně poškozeno, hrdla trub jsou posunuta a na 2 místech byla niveleta zlomena. Docházelo zde vlivem průsaku vody mimo kanalizační

9 9 sběrač k podmáčení jak budovy č plochy pod vycházkovými dvory. Podloţí je tvořeno jíly a sprašemi, které vlivem prosakující vody nabobtnávají a docházelo k pohybu základové spáry budovy č ( trhání hydroizolace v koupelnách, praskání a posun dlaţby na chodbách), čímţ byla ohroţena statika celé budovy. Na tento kanalizační řad navazuje tuková jímka, která byla rekonstruovaná v roce 1999 a v důsledku sníţené funkčnosti kanalizace neplnila dostatečně svou funkci. Tímto radikálním zásahem se předešlo zaplavení suterénu budovy a nedošlo k porušení hygienických norem na ústavní kuchyni. Na tento kritický stav bylo upozorňováno jiţ na podzim 2006, následující revize kanalizace včetně videozáznamu byla provedena v lednu 2007, kdy uţ nastala kritická situace. Došlo k ucpání kanalizace a splaškové vody zaplavily suterén vězeňské kuchyně, kde se nachází sklady a přípravny. Dále nám byly nad rámec rozpočtu přiděleny finanční prostředky na výměnu 24 ks oken ve 4.NP a výměnu 3 ks dveří v 1. a 2. NP v objektu č ve výši ,- Kč Budova, které se záměr týkal, je v provozu od roku Okna v kancelářích a ostatních místnostech jsou jiţ v nevyhovujícím technickém stavu (jsou zčásti ztrouchnivělá, netěsní, nejdou dovírat, vypadává sklenářský tmel budova z roku 1950) a svým provedením neodpovídají stávajícím Euro normám. Nutnost provedení výměny oken vyplynula téţ z provedeného Energetického auditu, zpracovaného na základě objednávky hlavního energetika GŘ VS ČR firmou ENVIROS s.r.o., v říjnu roku Obdobně toto platí i u vstupních dveří do chodeb jednotlivých podlaţí. K poloţka , ,- Kč Čerpání poloţky instalace retardérů na vjezdové bráně oprava skleněné výplně dveří bytovka instalace zvonků na bytovce oprava schodiště k ústavní kuchyni oprava katrů na nemocnici terénní úpravy v psinci instalace selenoidů na odděleních havárie kanalizace před bytovkou oprava oken výměnou ve 2. NP administrativní budovy osazení lišt k oknům (parapet a okno) opravy odpadů a vodoinstalace v zaměstnanecké kuchyni oprava dveří výměnou - OČTŘ výměna 2 ks oken v garáţích (místnost řidičů) oprava kanalizace od lapolu oprava oken výměnou ve 4. NP administrativní budovy a oprava 3 ks chodbových dveří výměnou ve 2. a 3. NP oprava kabelu Čerpání CELKEM ,57 Kč 3.570,00 Kč 1.371,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč 4.500,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,30 Kč 6.878,20 Kč 1, ,67 Kč

10 10 Převáţná část běţné údrţby byla opětovně prováděna svépomocně ve vlastních dílenských provozech. Dodavatelské sluţby byly vyuţívány pouze na specializované, odborné práce, které jsme z vlastních zdrojů nebyli schopni zabezpečit (speciální zkoušky aj.). b) investiční část Na rok 2009 nebyla do programu ISPROFIN zařazena ţádná investiční akce. Z prosince 2008 přešlo do roku 2009 dokončení IA Brno Bezpečnostní prvky detenčního ústavu s dofinancováním ,50 Kč. Dílo bylo předáno dne a předmětná faktura po problémech uhrazena , tedy 130 dnů po splatnosti. Zahájeny byly kroky pro moţné provedení registrace akcí jiţ dříve předloţených a významných pro rok V souvislosti s posunutím termínu realizace tzv. regionalizace byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2, ,- Kč na realizaci jiţ dříve předloţených akcí. Rozhodnuto bylo pouţit prostředky na financování čtyř investičních záměrů, a to: VV a ÚpVZD Brno Vozík pro psy ,00 Kč Brno Kartový přístupový systém 1, ,66 Kč Brno Elektronická poţární signalizace ,00 Kč Brno - Samohasící zařízení ,00 Kč Po linii výstrojní sluţby byly zavedeny nové eskortní vaky s bezpečnostním uzavíráním kde je zip přizpůsobený na pouţití plastové pečeti. V průběhu roku byly převedeny signální pistole včetně příslušenství a přileb vz.53 do ES Skuteč. Provedena byla obměna brašen sluţebních hnědých za nové brašny sluţební černé a tyto jsou dále postupně nahrazovány novými typy tašek černých nylonových.. Koncem roku byly přiděleny nové kasry, které budou obměněny do 31.března Celoročně byla vyuţívána hospodárně a efektivně kapacita prádelny VV a ÚpVZD Brno. Větší oprava byla provedena na hlavním ţehlícím lisu a na pracím stroji PAC 120. Mnoţství vypraného prádla a spotřeba pracího prášku za období od 1.1. do (kg) Věznice LEDEN ÚNOR BŘEZEN I/Q DUBEN KVĚTEN ČERVEN II/Q K BRNO VN BRNO KUŘIM ZNOJMO BŘECLAV RAPOTICE C e l k e m Prášek Věznice Červenec Srpen Září III/Q Říjen Listopad Prosince IV/Q K BRNO VN BRNO KUŘIM ZNOJMO BŘECLAV RAPOTICE OLOMOUC CELKEM PRÁŠEK

11 11 Ukazatel 2009 V ě z n i c e Stav Stav Stav Stav k k k k BRNO , , , ,- VN Brno , , , ,- KUŘIM , , , ,- BŘECLAV , , , ,- ZNOJMO , , , ,- RAPOTICE , , , ,,- OLOMOUC ,,- C e l k e m (kg) , , , ,- NÁ K L A D Y - prášky , , , , , ,- - cena prášku , , , , , ,- - dezinfekce - ZEVA P , , , , , ,- - ZEVA B , , , , , ,- Ostatní náklady : , , , , , ,62 Mat. DDHM nad 3 000, , ,- 0, , , ,- Všeobecný materiál , , , , ,- Náhradní díly , ,20 0, , , ,- Revize 8.904, ,- 0,- 0, , ,- Opravy , , , , , ,62 Mzdové náklady : 1, ,- 1, , , ,- 1, ,- 1, ,- - občanští zaměstnanci , , , , , ,- - odsouzení , , , , , ,- - odvody státu , , , , , ,- Média : 1, ,3 1, , ,- 1, ,- 1, ,- 1, ,- - plyn 1, , , , ,- 1, ,- 1, ,- - elektrická energie , , , , , ,- - voda , , , , , ,- Odpady , , , , , ,- Náklady c e l k e m 3, ,2 4, ,5 1, ,46 2, ,- 2, ,- 4, ,62 Náklady / kg prádla 15,26 14,15 13,81 12,97 12,27 12,74 V I/Q 2009 provedli zapojení dalšího sušiče prádla, z důvodů navýšení kapacity prádla z Věznice Rapotice. Od října 2009 dle rozhodnutí GŘ, zajišťujeme praní prádla i pro VV Olomouc. Z tohoto důvodu byl v listopadu zprovoznění dalšího sušícího stroje SB 30, pořízený bezúplatným převodem z Věznice Pardubice. Dále došlo k doplnění prádelenského zařízení, a to vozíky na prádlo a pojízdné regály na prádlo. Objem praného prádla plně vyuţívá všechny prádelenské stroje a zařízení. Hlavní sklad vypraného prádla je kapacitně vyuţit na 100%. Současné poţadavky odpovídají jedné pracovní směně.

12 12 Stravování a výţiva Na tomto úseku činnost bylo nutno řešit problémy se stravovacím programem ANETTE, ve kterém nejsou pevně dané receptury ani normy. Celoročně jsme se potýkali s peněţními limitem stravní normy pro odsouzené, které jsou jiţ několik let ve stejné výši. Ceny potravin v průběhu roku značně kolísaly, proto bylo velmi obtíţné zajistit poţadovanou kvalitu a nutriční hodnotu stravy. V návaznosti na přidělené finanční prostředky VVaÚpVZD Brno pokračovala v obnově a rekonstrukci stravovacího provozu a obměně technologií. V roce 2009 se podařilo zajistit: rekonstrukci elektroinstalace na závodní vyvařovně, včetně opravy vpustí a přívodů ke kotlům, montáţ digestoře nad varné centrum, vyvloţkování komína odvádějícího plynové spaliny včetně jejich odsávání, v průběhu měsíce února byla na závodní kuchyni provedena výměna myček starých téměř 15 let za nové výkonnější. v závěru roku jsme provedli renovaci 3 ks sporáků a 1 ks pánve na ústavní kuchyni. V roce 2009 bylo v závodní vyvařovně denně v průměru svařeno 270 obědů a v ústavní vyvařovně v průměru 880 aţ 900 jídel, tj včetně vaření stravy pro Věznici Rapotice. Závodní kuchyně Měsíc Svařeno O + V, V II. Limit/ měsíční Vzorky 35 Kč/den Limit celkem Výdejky Rozdíl Rozdíl celkem Převod ,30 Leden , , , , , ,60 Únor ,15 980, , , , ,63 Březen , , , , , ,12 Duben , , , , , ,76 Květen , , , , ,67-105,09 Červen , , , , , ,63 Červenec , , , , ,05-246,58 Srpen , , , , , ,10 Září , , , ,36-428, ,60 Říjen ,63 595, , , , ,03 Listopad , , , ,59 672, ,94 Prosinec , , , , , ,38 Měsíc Svařeno O + V, V II. Limit/ měsíční Vzorky 35 Kč/den Limit celkem Výdejky Rozdíl Rozdíl celkem Převod 894,74 Leden , ,- 1, , , , ,09 Únor , ,- 1, , , , ,72 Březen , ,- 1, , , , ,83 Duben , ,- 1, , , , ,78 Květen , ,- 1, , , , ,47 Červen , ,- 1, , , , ,23 Červenec , ,- 1, , , , ,37 Srpen , ,- 1, , , , ,01 Září , ,- 1, , , , ,92 Říjen , ,- 1, , , , ,46

13 13 Listopad , ,- 1, , , , ,66 Prosinec , ,- 1, , , , ,30 C e l k e 1, , m ,- 16, , , , ,70 Energetika Při hospodaření s energiemi se VVaÚpVZD v roce 2009 snaţila pokračovat v trendu meziroční pětiprocentní úspory v měrných jednotkách. Předpoklad úspory se nepodařil ve všech oblastech. U plynu a elektrické energie sice došlo k výrazným úsporám, ve větší míře tato skutečnost byla ovlivněna mírnými klimatickými podmínkami. Spotřeba plynu se o proti roku 2008 v měrných jednotkách sníţila o 1,7% při sníţení ceny o 5,8 %. Na sníţení se podepsalo nejen příznivé počasí v podzimních měsících, ale svou roli zde sehrála i výměna oken v administrativní budově a speciální reţimy vytápění konkrétních prostor. Spotřeba elektrické energie oproti roku 2008 se sníţila o 30,4%, cena media se naopak zvýšila o 24,8 %. Ke sníţení přispěla přijatá úsporná opatření, např. důsledné zhasínaní na celách, sníţení počtu a struktury svítidel. U spotřeby vody pokračoval trend nárůstu spotřeby i ceny, který byl ovlivněn, jak vyšším počet umístěných obviněných a odsouzených, tak i častějším koupání u odsouzených v rámci realizace programů zacházení. Svou roli zde sehrálo rozšíření praní prádla i pro Věznici Olomouc od I přes tyto nepříznivé dopady se stále pokračovalo v realizaci úsporných opatření, zejména stálými periodickými kontrolami stavu vodovodního potrubí, včasného nahlášení protékajících splachovačů a vodovodních baterií a jejich rychlou opravou. OJ: BRNO 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q IČO mj č.ř. Spotřeba v mj Spotřeba v mj Spotřeba v mj Spotřeba v mj Automobilové benzíny bezolovnaté l Motorové nafty pro pohon l Zemní plyn celkem kwh 20 2, , , na technologické teplo kwh v tom na vytápění a TUV kwh 22 2, , technologie (přímá spotřeba) kwh Teplo z vlastních zařízení (kotelna, kotel, el. přímotop) GJ Vlastní spotřeba tepla celkem GJ v tom technologie (přímá spotřeba) GJ na vytápění a TUV GJ Elektrická energie celkem kwh technologie a provoz kwh v tom na vytápění a TUV kwh prodej (přeúčtování) kwh 42 Voda - vodné m³ Voda - stočné m³ Sráţková voda m³ Evidenční počet osob ks

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 12.2.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 8.8.2016 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 11.1.2016 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax:

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, Praha Tel.: Fax: Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 7.4.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ - odbor správní a právní - S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 5 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Příloha č. 2/1 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2015 Rozpočtové příjmy: v tis. Kč Schválený rozpočet 620 o Skutečnost k 31.12.2015 2 332

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc. prosinec 2014

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc. prosinec 2014 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 672/a, P.O.Box 3, 4 67 Praha Tel.: 244 24 823 Fax: 244 24 843 www.vscr.cz V Praze dne..25 I N F O R A C E o stavu a složení vězeňské populace

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 67/a, P.O.Box 3, 4 67 Praha Tel.: 44 4 83 Fax: 44 4 843 www.vscr.cz V Praze dne 9..3 I N F O R A C E o stavu a složení vězeňské populace v České

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Název organizace: PREVENT 99 z.ú. IČO: 69100641 Sídlo: Heydukova 349, 386

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězněných osob ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky za měsíc Červenec 2012

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězněných osob ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky za měsíc Červenec 2012 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 67/a, P.O.Box 3, 4 67 Praha Tel.: 44 4 83 Fax: 44 4 843 www.vscr.cz V Praze dne.8. I N F O R A C E o stavu a složení vězněných osob ve vazebních

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více