Školní vzdělávací program Pestrá škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Pestrá škola"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně Školní vzdělávací program Pestrá škola pro základní školu praktickou jejíž činnost vykonává Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace 2. verze vstupuje v platnost dnem č.j. 430/09.

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program Pestrá škola Předkladatel Název školy: Základní škola praktická a speciální Adresa,: Vítězství 29, Mar. Lázně, Kontakty: tel , , Ředitelka školy: Koordinátor ŠVP: Právní forma: Mgr. Ivana Tormová Mgr. Jitka Hanzlíková příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel Název: Adresa: Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mar. Lázně, Kontakty: tel Platnost dokumentu od 1.září 2009 Podpis ředitelky školy: Razítko školy: Dne 18. srpna

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost, velikost a umístění školy: Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně (dále ZŠ) je státní, plně organizovaná základní škola v klidnější zóně města Mar. Lázně Hamrníky, umístěná na prostorném oploceném pozemku. Je úplnou základní školou, která může poskytnout až sto dvaceti žákům základní vzdělání v 1. až 9. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ (dále ZŠp), základy vzdělání v 1. až 10. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ (dále ZŠs) a přípravu na vstup do 1. třídy v PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ Výuka probíhá ve třídách, kde jsou zpravidla vyučovány dva postupné ročníky. Škola vlastní svou rozlehlou zahradu, která je využívána jak k výuce praktických činností nebo k běžné výuce v letním období, tak k relaxaci a pro rekreační přestávky. Na školní zahradě jsou dva velké skleníky, zákoutí s posezením, dětský koutek a venkovní stůl pro stolní tenis. Školní budova je tvořena původní stavbou a přístavbou, obě části jsou propojené spojovacím krčkem. Obě budovy jsou prostorné a světlé, chodby jsou vhodné pro aktivní odpočinek o přestávkách. Interiér školy je barevný, vyzdobený žákovskými pracemi a květinami. Třídy jsou prostorné, teplé, světlé, vybavené většinou jednomístnými lavicemi. Vybavení školy: Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách ( počítačová učebna, žákovská knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro individuální logopedickou péči, relaxační místnost s hudebnou, keramická dílna, prostorné dílny, cvičná kuchyně a tělocvična). Součástí školy je i školní družina a ranní klub, které využívají pro svojí činnost vhodnou oddělenou hernu a školní zahradu. Škola má ve správě nově zrekonstruované multifunkční sportovní hřiště vzdálené 150 metrů. Co se týče materiálních a technických podmínek, vybavení všech odborných učeben i kmenových tříd je na velmi dobré úrovni. Všechny učebny jsou zařízeny novým moderním, pro individuální výuku vhodným nábytkem. Za zmínku stojí vybavení počítačové učebny, keramické dílny, relaxační místnosti, cvičné kuchyně a výtvarného a tělovýchovného kabinetu. Škola každoročně investuje značnou část finančních prostředků na nákup a obnovu didaktických hraček, učebních pomůcek a učebnic, zejména pomůcek speciálně kompenzačních. Silnými stránkami školy jsou zejména: rodinné a vlídné prostředí, ve kterém se děti dobře cítí umístění SPC v budově školy přípravná třída - jediná v Mar. Lázních a okolí každoroční odborné výcviky plavecký, bruslařský, lyžařský mimoškolní aktivity pro žáky naší školy kroužky (sportovní, výtvarné, keramické) mimoškolní aktivity pro veřejnost keramické kurzy a kroužky individuální logopedická péče pro potřebné žáky velmi dobrá spolupráce s oborem sociální péče při MěÚ Mar. Lázně 3

4 bezbariérový přístup do přízemí obou budov a další postupná úprava na školu bez bariér Charakteristika pedagogického sboru: Počet zaměstnanců ZŠ - ředitelka školy 1 - zástupky školy 1 - učitelé 9 - vychovatelka školní družiny 1 - správní zaměstnanci 4 Kvalifikovanost ped. pracovníků - kvalifikovaní 6 - nekvalifikovaní 6 Charakteristika žáků: V základní škole praktické jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením a s lehkým mentálním postižením v kombinaci s autismem, tělesným postižením, se smyslovým postižením, poruchami chování, pozornosti a specifickými poruchami učení. Žáky Základní školy praktické v Mar. Lázních jsou nejen děti místní, ale i z přilehlých obcí, neboť se jedná o školu spádovou. Děti sem bývají zařazeny většinou v průběhu školní docházky ze základních škol běžného typu, nebo jsou vřazeny přímo, zpravidla po absolvování přípravné třídy. Škola nabízí diagnostický pobyt dle přání rodičů a individuálních potřeb žáků. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: V ZŠp probíhá několik dlouhodobých projektů: Příroda a my (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy apod.) Moje zdraví (první pomoc, pitný režim, péče o chrup apod.) Bezpečně na cestách (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika apod.) Čtvero ročních období - 1. stupeň Dospívání a zdraví 8. a 9. ročník v předmětu společenská výchova Mezinárodní spolupráce na ZŠp zatím neprobíhá. Se zahájením výuky německého jazyka bychom uvažovali o spolupráci s německou partnerskou školou. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Při škole pracuje školská rada. Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a rodiči, ale to se nám vzhledem k nižší sociokulturní úrovni některých rodičů zatím nedaří. Škola pravidelně organizuje 2x ročně třídní schůzky, 2x ročně konzultační den, rodiče mohou kdykoliv navštívit výuku. Mezi nejúspěšnější formy komunikace a spolupráce patří individuální konzultace s rodiči a poradenská pomoc. Úspěšná dlouhodobá spolupráce probíhá na úrovni výstav a jiných prezentací prací našich žáků s vedeními významných kulturních a rekreačních center v Mar. Lázních. Aktivně spolupracujeme se Spc K. Vary, se speciálními pedagogy ze Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené v Plzni, s koordinátorem PAS, s odbornými lékaři, 4

5 s dotčenými odbory sociální péče, s nízkoprahovým zařízením KOTEC o.s., s PoČR, s Městskou policií ML a nově s Centrem podpory rodiny. V září 2007 se ZŠ stala zařízením pro odborné stáže vzdělávacího programu Studium asistenta pedagoga pořádaného NIDV, pracoviště K. Vary. 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy: Základní škola praktická je dle Školského zákona škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou žáci se zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Obsah, formy a metody vzdělávání musí odpovídat jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Cílem školy je vytvořit těmto žákům takové podmínky, aby jejich vzdělávání bylo úspěšné. Proto se ŠVP opírá nejen o kvalitní pedagogickou činnost vyučujících, ale využívá co nejvíce pomoci pedagogických asistentů. Škola je přihlášena do sítě škol TVOŘIVÁ ŠKOLA. Činnostní učení, které je základem tohoto typu výuky, je na naší škole samozřejmostí. Do výuky čtení jsou zavedeny prvky SPLÝVAVÉHO ČTENÍ, což je metoda čtení, která napomáhá lepšímu rozvoji čtenářských dovedností jak začínajících čtenářů, tak žáků se sníženou schopností naučit se číst. Dále k nácviku čtenářských dovedností využíváme prvků GENETICKÉ METODY ČTENÍ. Cílem ŠVP je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat jej k celoživotnímu učení, rozvíjet jeho osobnost a individualitu. Vzhledem k individuálním možnostem našich žáků preferujeme individuální vzdělávání. Přesto lze říci, že obecně klademe největší důraz na trivium (čtení, psaní, počítání), občanskou výchovu a pracovní vyučování, neboť tyto znalosti a dovednosti budou základem jejich pozdějšího zaměstnání a úspěšného života. Celý vyučovací proces se odehrává na základě vlastních zkušeností žáků a jejich prožitků. Používáme takové speciálně pedagogické metody a formy výuky, které podporují samostatné myšlení, schopnost využít získané poznatky v životních situacích, s jejíchž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem. Uvědomujeme si, jak je důležité chápat učivo nikoliv z pohledu CO učím, ale PROČ to učím a PROČ se tomu má učit žák. Nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem. Nejdůležitější cíle základního vzdělávání jsou: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 5

6 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Výchovné a vzdělávací strategie: Jde o společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. KOMETENCE K UČENÍ učitel umožňuje žákům využívat vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky učitel předkládá studijní materiály a zdroje ve výuce v dostatečném výběru a dostupným způsobem, aby žáci pracovali s učebnicemi, učebními materiály, učebními pomůckami učitel vytváří příležitosti, při kterých žák používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí učitel zařazuje takové metody (především názorné), aby žák chápal obecně používané termíny, znaky a symboly učitel vnímá a aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a vede je k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy, které vedou žáka k vnímání problémové situace, rozpoznání problému a hledání nejvhodnějšího způsobu řešení učitel zadává úlohy rozvíjející tvořivost, učí žáky nenechat se při řešení problému odradit nezdarem, vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu učitel vštěpuje žákům zodpovědnost a schopnost i dovednost přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ učitel se zajímá o názory a zkušenosti žáků, vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu, čímž rozvíjí srozumitelné vyjadřování v ústním projevu a umění vést dialog učitel vybízí žáky, aby kladli otázky (k věci), a tím dosahuje, že žáci rozumí obsahu sdělení a umí na něj přiměřeně reagovat učitel zadává úkoly a náměty, při kterých žáci zvládnou jednoduchou formu písemné komunikace učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory a učí je využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ učitel vnímá a respektuje každého žáka, vytváří příležitosti, aby žáci mohli posilovat své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby učitel využívá vzniklých situací a vytváří takové modelové situace, ve kterých žáci získají povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti 6

7 učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k rozpoznání nevhodného a rizikového chování, uvědomují si jeho možné důsledky učitel vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních, naučí je navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi, spolupracovat a snažit se upevňovat dobré mezilidské vztahy učitel navozuje takové situace, při kterých žáci posilují sociální chování a sebeovládání, jsou vnímaví k potřebám starých, nemocných a postižených lidí KOMPETENCE OBČANSKÉ učitel ukazuje žákům, jak použít znalost základních práv a povinností občanů, učí je respektovat společenské normy a pravidla soužití učitel vede žáky, aby chápali nebezpečí rasizmu a xenofobie KOMPETENCE PRACOVNÍ učitel vytváří žákům prostor pro prezentaci, a tím je motivuje k zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů, k rozšiřování svých komunikačních schopností při kolektivní práci učitel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu, sleduje úspěšnost jednotlivých žáků, oceňuje jejich pokrok, a tím u žáků vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem učitel vede ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a jiného vybavení, k plánování úkolů a postupů, aby žáci dodržovali zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňovali je při pracovních činnostech učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech, a tím rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení učitel seznamuje žáky s různými pracovními technikami a postupy tak, aby si mohli vytvořili konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí Zabezpečení výuky žáků s individuálními vzdělávacími plány: Individuální vzdělávací plány (dále IVP) vytváříme na doporučení poradenských zařízení žákům integrovaným, žákům, kteří neprospívají v jednom nebo několika předmětech a již nemohou opakovat ročník, dále i dětem, které svými znalostmi v některém předmětu převyšují rámec osnov daného ročníku. Žáky, kteří přišli na naši školu v průběhu plnění své základní devítileté docházky ze ZŠ běžného typu, kde již opakovali ročník, zařazujeme v souvislosti s rozsahem jejich vědomostí do stejného nebo i vyššího ročníku, tak aby odpovídal počtu let školní docházky. Ve výjimečných případech mohou žáci během jednoho školního roku splnit dva postupné ročníky. Se souhlasem Krajského úřadu Karlovy Vary organizujeme KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ. Frekventanti mají denní docházku do školy, vypracovaný individuální plán a jsou zařazeni do nejvyššího ročníku. 7

8 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ROČ. 2. ROČ 3. ROČ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí HV, VV ČJ, VV, HV PRV VV, HV 4. ROČ HV, INF TV, PRV 5. ROČ HV, INF, ČJ TV 6. ROČ Z, ESV, ČJ, PV TV, ČJ, ESV, PŘ 7. ROČ Z, ESV, PV TV, ČJ, ESV 8. ROČ EV, ČJ, PV TV, SPV, OV, ESV Seberegulace a sebeorganizace PRV TV, INF TV, INF PV PV PV, SPV Psychohygiena PRV PRV ESV ESV ESV, SPV Kreativita ČJ, ČJ, ČJ, ČJ, VV, ESV, INF ESV, VV, VV, VV, VV, PV ČJ, ESV, PV, PV, PV, PV, PV PV, PV NJ, TV TV TV INF INF SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávací schopnosti PRV, ČJ PRV ČJ, INF, D ČJ, INF INF, D 9. ROČ ESV, ČJ, PV TV, ESV OV, PV ESV, SPV INF, ESV, PV INF, NJ Mezilidské vztahy PRV PRV PRV ČJ ČJ SPV OV, NJ Komunikace ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ, OV NJ, NJ PV SPV Spolupráce a soutěživost PRV, TV TV PV, TV PV, TV TV, PV MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika TV, ČJ, PV PRV PRV PV PV OV, ČJ, PV, NJ PRV, TV TV TV TV TV TV, PV TV, ČJ, PV, D TV, PV, SPV PV, SPV TV, PV 8

9 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ROČ. 2. ROČ 3. ROČ Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 4. ROČ 5. ROČ 6. ROČ 7. ROČ 8. ROČ 9. ROČ PRV OV OV PRV OV OV OV, D PRV D D PRV OV OV OV, D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ROČ. 2. ROČ 3. ROČ 4. ROČ Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 5. ROČ 6. ROČ 7. ROČ 8. ROČ PRV D D NJ PRV Z, D Jsme Evropané PRV Z OV 9. ROČ MULTIKULTŮRNÍ VÝCHOVA NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ROČ. 2. ROČ 3. ROČ 4. ROČ 5. ROČ 6. ROČ 7. ROČ 8. ROČ Kulturní rozdíly HV HV HV VV VV D Z, PŘ, D Lidské vztahy PRV ČJ, OV, PŘ ČJ 9. ROČ Z OV, ČJ, SPV, NJ, D Etnický původ PRV PŘ D OV Multikulturalita ČJ PŘ ČJ Z, NJ Princip sociálního smíru a solidarity PRV, VV VV OV Z, OV 9

10 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU 1. ROČ. 2. ROČ 3. ROČ 4. ROČ 5. ROČ Ekosystémy PV PV PV PV PV, PRV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k životnímu prostředí 6. ROČ PRV Z, PV, PŘ PRV PRV PRV Z, PV, PŘ 7. ROČ 8. ROČ 9. ROČ Z, PŘ PŘ PŘ Z, PŘ Z, PV, PŘ PV, PŘ PV Z, PV, PV, PŘ, CH PV,PŘ, CH PŘ, F PRV PRV PRV Z Z, PŘ F PŘ, CH, F MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NÁZEV TEMATICKÉHO OKRUHU TEMATICKÉ OKRUHY RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti TÉMATICKÉ OKRUHY PRODUKTIVNÍCH ČINNOSTÍ Tvorba mediálního sdělení 1. ROČ. 2. ROČ 3. ROČ 4. ROČ 5. ROČ 6. ROČ 7. ROČ 8. ROČ 9. ROČ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ESV ESV ESV ESV, SPV VV VV ČJ SPV ČJ ESV ESV, ČJ ESV ESV, NJ Všechna průřezová témata budou zpracovávána v rámci vyučovacích předmětů, viz tabulka, forma a způsob realizace budou aktuálně upravovány dle podmínek školy a charakter žáků a konkrétní podoba bude zahrnuta v učebních a tématických plánech. 10

11 4. UČEBNÍ PLÁN PRVNÍ STUPEŇ Ročník ČJ (ŘV) M INF. PRV VV HV TV (alt.) PV CELKEM 1. 5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) Celkem 33 23(1.d) 2 13(1.d.) (3.d) 19(4.d) 118 DRUHÝ STUPEŇ Ročník ČJ NJ M INF D OV F CH PŘ Z ESV SPV TV PV Celkem Celkem 25(6.d) 4 22(2.d) (4.d) 122 Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura vyučovací předmět se nazývá ČESKÝ JAZYK - ČJ jeho součástí je i řečová výchova - ŘV Cizí jazyk bude vyučován NĚMECKÝ JAZYK - NJ Matematika a její aplikace - vyučovací předmět se nazývá MATEMATIKA - M Informační a komunikační technologie - vyučovací předmět se nazývá INFORMATIKA INF Člověk a jeho svět - vyučovací předmět se nazývá PRVOUKA PRV DĚJEPIS D Výchova k občanství - vyučovací předmět se nazývá OBČANSKÁ VÝCHOVA OV, její součástí je v 8. a 9. ročníku svět práce = předprofesní příprava FYZIKA F CHEMIE CH PŘÍRODOPIS PŘ ZEMĚPIS Z HUDEBNÍ VÝCHOVA HV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV ESTETICKÁ VÝCHOVA ESV, vznikl sloučením HV a VV, vyučován na 2. stupni Výchova ke zdraví vyučovací předmět se nazývá SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA SPV TĚLESNÁ VÝCHOVA TV Člověk a svět práce - vyučovací předmět se nazývá PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ PV 11

12 5. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk vznikl vyčleněním ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Na 2. stupni využíváme k upevňování čtenářských dovedností odborné texty z knih, časopisů a internetu týkající se historie, geografických zajímavostí, významných společenských událostí apod. Snažíme se rozvíjet dorozumívací schopnosti, obohacovat slovní zásobu a seznamovat žáky se spisovnou podobou českého jazyka. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité pro získávání poznatků ve všech dalších oborech. Je rozdělen do 3 specifických složek. Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Na 1. stupni jsou k výuce čtení používány alternativní metody výuky (splývavé čtení, prvky genetické metody čtení atd.) Některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Do předmětu Český jazyk je v ročníku v rámci komunikační výchovy vyučována řečová výchova (logopedická cvičení, říkanky, básničky, jazykolamy). Cíle Vzdělávání vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení řečových schopností, emocionálního a estetického vnímání - srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka - dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ve sdělování názoru - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku - osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním - zvládání orientace v textech různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku následovně: 1.r. 6h 2.r. 6h 3.r. 7h 4.r. 7h 5.r. 7h 6.r. 7h 7.r. 7h 8.r. 6h 9.r. 5h V rámci předmětu Český jazyk a literatura se realizují tato průřezová témata: OSV, MKV, MDV, VMEGS. 12

13 Organizační vymezení vyučovacího předmětu: Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně INF, ve školní a městské knihovně. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: - zadává takové úkoly, které vedou žáka k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě Kompetence k řešení problémů Učitel: - vede žáka k tomu, aby dokázal popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů žák požádá o radu a řídí se jí Kompetence komunikativní Učitel: - vytváří příležitosti pro využívání tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, k pochopení běžně užívaných textů, záznamů a obrazových materiálů klade otevřené otázky, kterými vede žáka k vyjádření svých názorů, postojů a ke schopnosti vhodnou formou obhájit svůj názor umožňuje žákovi využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky Kompetence sociální a personální Učitel: - vytváří a využívá příležitosti, při kterých žák respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce Kompetence občanské Učitel: - vede žáka ke zvládání běžné komunikace s úřady Kompetence pracovní Učitel: - podporuje žáka při využívání získané znalosti a zkušenosti a vytváření si představy o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 13

14 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Období: 1. Očekávané výstupy Žák by měl: -orientovat se v budovách školy -znát jednotlivé vyučující -vyjadřovat své pocity ze školy -popisovat obrázek -orientovat se na ploše -určovat a řadit předměty podle velikosti -porovnávat podobné obrázky -hledat rozdíly -uvolňovacími a průpravnými cviky se připravovat na psaní (prvky psacích písmen) -správně sedět, dodržovat správný úchop a zacházení s psacím náčiním - přečíst a napsat tiskací podobu - velkého písmene O -připojit hlásku O k syčivému zvuku (sooo) -učit se mluvit zřetelně, srozumitelně, v jednoduchých větách -řeč rozvíjet v jednoduchých říkankách -řadit předměty za sebou -procvičovat pojmy vlevo, vpravo -dokázat uspořádat předměty zleva doprava -tvořit věty k obrázkům z pohádek -reprodukovat pohádku s pomocí názoru -utvořit dvou a tříslovné věty -vybrat slova začínající na A -vymýšlet slova začínající na A -poznat tvar písmene Aa v textu -používat a jako spojku -rozlišit a správně vyslovit a / á -vybrat slova začínající na I -vymýšlet slova začínající na I -poznat tvar písmene Ii v textu -používat i jako spojku -rozlišit a správně vyslovit i / í -diferencovat spojku a / i v textu -přečíst samohlásky Aa, Ii, Oo -vybrat slova začínající na E -vymýšlet slova začínající na E -poznat tvar písmene Ee v textu -rozlišit a správně vysloví e / é Učivo Ročník Průřezová témata Průpravná diferenciační cvičení a hry Rozvíjení psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní Vytváření potřebných hygienických návyků pro psaní Základy splývavého čtení, manipulace s písmenem O formou hry Základy techniky mluveného projevu (tempo řeči a pravidelné dýchání, výslovnost, tvoření hlasu) Edukace a reedukace řeči Práce s knihou, jednoduchými pohádkami Průpravná diferenciační cvičení a hry Práce s knihou, pohádkovým lístečky apod. Tvoření vět podle obrázku Sluchová a zraková analýza hlásky A na počátku slov Manipulace s písmenem A Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza a/á Sluchová a zraková analýza hlásky I na počátku slov Manipulace s písmenem I Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza i/í Práce s textem, manipulace s písmeny a, i, o Sluchová a zraková analýza hlásky E na počátku slov Manipulace s písmenem E Sluchová a zraková analýza e/é první OSV sociální rozvoj poznávací schopnosti OSV osobnostní rozvojkreativita 14

15 -správně přečíst samohlásky Aa, Ii, Oo, Ee. -vybrat slova začínající na M -vymýšlet slova začínající na M -poznat tvar písmene Mm v textu -přečíst hlásku Mm -číst slabiky ma, mi, mo, me, rozlišovat jejich délku -psát písmena, se kterými se seznamuje ve čtení (velká jen ta, která se od malých neodlišují tvarem) -c -procvičovat naučená písmena ve slabikách -skládat a číst krátká slova složená z osvojených hlásek -vybrat slova začínající na U -vymýšlet slova začínající na U -poznat tvar písmene Uu v textu -rozlišit a správně vyslovit u /ů -číst slabiky mu/mů a slova s nimi -vybrat slova začínající na L -vymýšlet slova začínající na L -poznat tvar písmene Ll v textu -přečíst hlásku Ll -číst slabiky a slova s hláskou L -vybrat slova začínající na V -vymýšlet slova začínající na V -poznat tvar písmene Vv v textu -přečíst hlásku Vv -číst slabiky a slova s hláskou V -vybrat slova začínající na T -vymýšlet slova začínající na T -poznat tvar písmene Tt v textu -přečíst hlásku Tt -číst slabiky a slova s hláskou T -vybrat slova začínající na S -vymýšlet slova začínající na S -poznat tvar písmene Ss v textu -přečíst hlásku Ss -číst slabiky a slova s hláskou S -přečíst slovo s předložkou -vybrat slova začínající na J -vymýšlet slova začínající na J -poznat tvar písmene Jj v textu -přečíst hlásku Jj -číst slabiky a slova s hláskou J Práce s textem, manipulace s písmeny a, i, o, e Sluchová a zraková analýza hlásky M na počátku slov Manipulace s písmenem M Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza M Syntéza slabik ma, mi, mo,me za pomoci kostek Psaní písmen Psaní slabik Analýza, syntéza slov Sluchová a zraková analýza hlásky U na počátku slov Manipulace s písmenem U Sluchová a zraková analýza u/ů Analýza, syntéza slabik, slov Sluchová a zraková analýza hlásky L na počátku slov Manipulace s písmenem L Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza L Analýza, syntéza slabik a slov Sluchová a zraková analýza hlásky V na počátku slov Manipulace s písmenem V Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza V Analýza, syntéza slabik a slov Sluchová a zraková analýza hlásky T na počátku slov Manipulace s písmenem T Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza T Analýza, syntéza slabik a slov Sluchová a zraková analýza hlásky S na počátku slov Manipulace s písmenem S Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza S Analýza, syntéza slabik a slov Tvorba předložkového spojení (u lesa apod.) Sluchová a zraková analýza hlásky J na počátku slov Manipulace s písmenem J Obrázkové čtení Sluchová a zraková analýza J Analýza, syntéza slabik a slov 15

16 -rozlišit a číst psanou formu textu -skládáním písmen a slabik převést větu z psací podoby do tiskací -vybavit si všechna známá písmena, používat je při psaní -rozumět pokynům přiměřené složitosti -učit se naslouchat mluvené řeči v bezprostředním kontaktu Čtení psací podoby písma Analýza, syntéza, slabik, slov a vět v tiskací i psací formě Opis, přepis, diktát písmen a slabik, opis slov Koncentrační cvičení Poslech předčítaného textu OSV sociální rozvoj - komunikace 16

17 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Období: 1. Očekávané výstupy Žák by měl: -procvičovat a zvládat učivo 1.ročníku -číst všechna písmena velké a malé abecedy -psát všechna písmena malé abecedy a velká jen ta, která se od malých neodlišují tvarem -sluchově rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky -správně spojovat písmena ve slabiky -číst jednoslabičná slova typu les -číst dvojslabičná slova se zavřenou slabikou na konci -psát velká písmena ve vlastních jménech -rozlišovat slova, slabiky, hlásky -rytmicky vytleskat slovo, popřípadě říkanku -číst jednoduché věty -učit se mluvit zřetelně, srozumitelně, v jednoduchých větách -řeč rozvíjet v jednoduchých říkankách -pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a rozpočitadla -chápat význam slova čtenář, divadelní představení, herec -zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním -číst a psát slova s dvojhláskami -převádět slabiky a slova z mluvené podoby do psané polohy -zvládat opis a přepis krátkých vět -dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů (audio) -reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací -podílet se na dramatizaci podle obrázkové osnovy -pochopit charakter postav Učivo Ročník Průřezová témata Opakování poznaných písmen z 1.ročníku Vyvozování zbývajících hlásek a písmen abecedy (malá, velká, tiskací, psací) Rozvíjení fonematického zvuku Výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin Technika psaní Automatizace čtení jednoslabičných slov typu les Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov majících zavřenou slabiku na konci Vlastní jména spolužáků Slovo, slabika, hláska Rytmizace Čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem přiměřených schopnostem žáků Základy techniky mluveného projevu (tempo řeči a pravidelné dýchání, výslovnost, tvoření hlasu) Edukace a reedukace řeči Memorování říkadel a krátkých básniček Literární druhy a žánry (rozpočitadlo, hádanka, říkanka) Základní hygienické návyky při psaní Dvojhláska ou, au Diktát slabik, slov a písmen Opis a přepis Koncentrační cvičení Poslech textu Reprodukce textu druhý OSV osobnostní rozvoj rozvíjení schopnosti poznávání OSV sociální rozvoj - komunikace Dramatizace podle dané osnovy OSV osobnostní rozvoj - kreativita 17

18 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy Žák by měl: -procvičovat a zvládat učivo 2.ročníku -procvičit naučená písmena malé i velké abecedy -rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky, písmena -dokončit nácvik všech písmen abecedy -dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen a číslic -pokračovat v procvičování správného navazování písmen -dodržovat čitelnost psaného projevu -psát velké písmeno na začátku věty, ve vlastních jménech -číst slova se souhláskovými skupinami, zřetelně vyslovuje -volit vhodná pojmenování -číst slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě -rozlišovat tvrdé a měkké slabiky, správně je vyslovovat -číst s porozuměním jednoduché texty -dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov -správně číst předložkové vazby -orientovat se tichým čtením ve větě -chápat rozdíl mezi pojmy básník a spisovatel, poznat báseň -pamatovat si a reprodukovat báseň, dbát na výrazný přednes -dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání -dbát na kultivovaný projev a volit vhodná slova Předmět: Český jazyk Učivo Opakování učiva z 2.ročníku Prohloubení a ukončení výcviku čtení Nácvik psaní neprobraných písmen velké abecedy, číslic Spojování písmen ve slabiky, slova Opis psacího písma, přepis tištěného textu Psaní krátkých vět Zvuková stránka jazyka výslovnost souhláskových skupin Obohacování a zpřesňování slovní zásoby Čtení slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Čtení slabik di, ti, ni, dy, ty, ny Zřetelné čtení jednoduchých vět s porozuměním Psaní slov, vět a číslic podle nápovědi Čtení předložky se slovem Tiché čtení - nácvik Ročník třetí Období: 1. Průřezová témata Základní literární pojmy a žánry báseň, spisovatel, básník Výrazný přednes, říkanek a básní zpaměti Reprodukce a dramatizace OSV osobnostní rozvoj - jednoduchých textů podle dané kreativita osnovy, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Kultura mluveného projevu OSV sociální rozvoj - komunikace 18

19 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Období: 2. Očekávané výstupy Žák by měl: -procvičovat a zvládat učivo 3.ročníku -vybavit si a napsat všechna malá i velká písmena psací abecedy -tvořit věty podle obrázků -odpovídat na otázky celými větami -řadit věty do logických celků -vyčlenit větu z textu -rozlišit větu v řeči -používat správnou intonaci -na začátku psát velké písmeno, -na konci diakritické znaménko -poznat větu oznamovací, tázací, rozkazovací -používat a správně psát diakritická znaménka -zachovávat správnou melodii vět a správný slovní přízvuk v mluveném projevu -tvořit otázky -podílet se na dramatizaci jednoduchého příběhu -vytvářet věty -analyzovat větu na slova - rozvíjet holou větu, dodržovat pořádek slov ve větě -doplňovat neúplné věty, používat slova ve správných tvarech -rozčlenit slova do skupin ke slovům nadřazeným -najít dvojice slov stejného nebo opačného významu -nahradit slova slovy stejného významu -vymýšlet slova opačného významu Učivo Opakování učiva 3.ročníku Věta jako jazykový celek Skládání krátkých textů z vět Tvoření jednoduchých jazykových projevů - vypravování Odpovědi na otázky Začátek a konec věty v řeči a písmu Druhy vět Tvoření otázek Přirozená intonace Dramatizace podle dané osnovy Slova ve větě význam slova Slova stejného a opačného významu Ročník čtvrtý Průřezová témata OSV osobnostní rozvoj - kreativita 19

20 -smysluplně řadit slova do věty -popisovat jednoduché předměty, činnosti a děje -samostatně se vyjadřovat a formulovat vlastní myšlenky do vět, vyprávět vlastní zážitky -s porozuměním číst krátké texty, dokážat je reprodukovat podle jednoduché osnovy, poznat hlavní postavy -orientovat se ve čteném textu -bezchybně přepsat jednoduchý krátký text -poznat slova spisovná a nespisovná v mluvené i psané podobě -nahradit slova nespisovná slovy spisovnými -ve svém projevu používat slova spisovná -doplnit chybějící slabiku do slova -rozložit slovo na slabiky, z daných slabik sestavit slovo -rozkládat slova na hlásky, určovat počet písmen -skládat z písmen slova -rozlišovat dlouhé a krátké samohlásky -zřetelně vyslovovat -doplňovat dlouhé a krátké samohlásky do slov -zdůvodňovat a správně používat ú/ů -číst a psát slova s dvojhláskou ou -vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky aplikovat znalosti tvrdých a měkkých souhlásek při psaní i/ y ve slovech -rozeznat jednotlivá média -rozlišit verš od prózy -dodržovat velikost, sklon písma, správné spojování -rozlišovat štíhlost písmen -respektovat poměr výšky písmen -psát úhledně, dodržovat náležitosti textu:nadpis,okraje,odstavce Pořádek slov ve větě Popis jednoduchých předmětů Formy společenského styku (pozdrav, poděkování, omluva, oslovení, vzkaz, blahopřání) Čtení krátkých textů, pohádek Tiché čtení Orientace ve čteném textu Přepis jednoduchého krátkého textu OSV sociální rozvoj komunikace Slova spisovná a nespisovná OSV sociální rozvoj - komunikace Slabika Analýza, syntéza slov Hlásky, písmena Sluchové rozlišení hlásek Krátké a dlouhé samohlásky a jejich výslovnost Správné čtení Samohláska ú/ů Dvojhláska ou Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné Psaní správného i / -y po tvrdých a měkkých souhláskách Základní literární pojmy a žánry: kniha, noviny, časopis, ilustrace, text, bajka, povídka Verš, próza Zpřesnění tvarů písmen a číslic Úprava písemných prací MV - TORČ interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

1. CHARAKTERISTIKA ŠVP

1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy: Program základní školy praktické dle Školského zákona je vytvořen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více