školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Kompletní ŠVP

2 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Datum Název RVP Verze 1.6 vzdělávací program Platnost od Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Labská 27, Brno IČ REDIZO Ředitel Mgr. Petr Urbánek Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec Klobásova 9, Brno IČ Kontakt Vladan Krásný, starosta MČ Telefon Fax www datum, podpis, razítko 2

3 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Labská 27, Brno Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Zaměření školy a její cíl ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVPZV a koncepce školy. Na základě analýzy vlastních možností a schopností, podmínek školy, jejich specifik, obecných požadavků rodičovské veřejnosti se současným navázáním na tradice školy jsme vytvořili tento program, který by měl být prostředkem k dosažení našich stanovených cílů. Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem vzdělávací oblasti a obory a tvořící základ celkové vzdělanosti žáků. Chtěli bychom, aby žáci v průběhu základní školní docházky získali základy moderního všeobecného vzdělání. Žáci poznají hlavní oblasti lidské kultury a měli by být vybaveni takovými dovednostmi, aby mohli pokračovat ve svém vzdělávání a byli schopni se dorozumívat s lidmi a uplatnit se v životě. Škola bude rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavní směry působení školy A) Oblast výchovy a vzdělávání Škola vytváří prostor pro přirozené uplatnění zájmu a nadání všech žáků pro všestranný rozvoj každého jedince. 1) Pokračovat v profilaci školy na sportovní zaměření (sportovní třídy lední hokej, softball). Dále pokračovat v plavecké výuce tříd v rámci Tv. Rozvíjet všestrannost, vztah k tělesnému pobytu, orientovat ZČ, PvP i na další sportovní discipliny, např. atletika, míčové hry. Zvyšovat tělesnou zdatnost žáků. 2) Jazykovou výuku zaměřit na Aj, Nj a Fj. Tuto realizovat již od 1. ročníku i ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi. Důraz klást na poznání reálií a života v cizích zemích. Připravovat žáky jazykově na práci a život v EU. 3) Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, vést žáky k využívání ICT technologií, rozšiřovat komunikační dovednosti žáků a práci s daty. 4) Enviromentální výchovu provádět hlavně praktickými činnostmi. Zapojit školu do projektů. 5) Vést žáky k rozvíjení samosprávné demokracie, učit je uplatňovat demokratické zásady. Vést žáky k úctě jednoho k druhému, k humanitě, toleranci, vlastenectví. 6) Vést žáky k aktivní ZUČ a k estetickým prožitkům. 7) Důraz klást na morální a citovou výchovu, uvědomělou kázeň, dodržování VŘŠ a společenských norem a prevenci záškoláctví. Vychovávat lidskou osobnost, respektovat jedinečnost každého žáka. 8) Vytvářet u žáků vztah k poctivé práci, rozvíjet schopnost samostatně a efektivně se učit. Vzdělávat v souvislostech a s porozuměním. Zaměřit se na činnostní učení se zaměřením na praxi. Učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou moci uplatnit v životě. 9) Věnovat pozornost výchově zdravotní, sexuální, dopravní. B) Oblast péče o žáky 1) Věnovat pozornost a vytvářet podmínky pro výuku žáků s SPU a integrovaných. Zřizovat specializované výukové skupiny (např. Čj). Pokračovat v logopedické péči. 2) Věnovat zvláštní pozornost nadaným žákům. Propracovat speciální metody a formy práce. 3

4 Charakteristika ŠVP 3) Spolupracovat při péči o žáky (viz 1, 2) se ŠPC, PPP při diagnostice a volbě metod práce. 4) Realizovat program Zdravá škola a preventivní programy, pozornost věnovat protispolečenským jevům, násilí, šikaně, projevům rasismu. 5) Vytvořit systém smysluplného využívání volného času žáků prostřednictvím nepovinných předmětů, zájmových kroužků, nabídky mimoškolských organizací. C) Spolupráce s výchovnými činiteli 1) Pokračovat a dále prohloubit spolupráci s tělovýchovnými organizacemi, organizacemi pro děti a mládež, MŠ, PC, Policií, SOU, CVČ apod. 2) Svojí prací vytvářet důvěru rodičů i veřejnosti vůči škole. Poskytnout veřejnosti objektivní informace o práci školy. D) Oblast řízení školy 1) Optimalizovat vnitřní informační systém školy. Využívat pro hodnocení testů KALIBRO, CERMAT, PISA,COMDI. Zajistit pro žáky na úrovni školní i vyšší možnost srovnání v rámci soutěží a olympiád. 2) Zavádět do výuky efektivní metody a formy, jako např. projektové vyučování, skupinové vyučování, činnostní metody apod. Důraz klást na názornost výuky a využití učebních programů. 3) Zefektivnit práci ŠPP. 4) Vytvořit podmínky pro přípravu učitele na vyučování, pro studující učitele. Vydávat metodické materiály v rámci školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni žáci se specifickými poruchami učení nebo chování, se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením, žáci z odlišného kulturního prostředí a se sociálním znevýhodněním. Žáci se specifickými poruchami učení Základem kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení (SPU) je včasné rozpoznání poruchy. Již v prvním pololetí první třídy provádí školní psycholog ve spolupráci s třídními učiteli screening zaměřený na nezralosti a nedostatky funkcí potřebných k dobrému zvládnutí čtení, psaní, počítání. S dětmi s největším rizikem vzniku SPU je pak zahájena speciálněpedagogická náprava. Významná je zde také spolupráce s rodiči, kteří jsou poučeni o možnostech předcházení specifickým poruchám učení, příp. jejich nápravy. Ve druhých a třetích ročnících jsou pak cíleně vyhledáváni žáci s SPU a se souhlasem zákonných zástupců jsou posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Jen ve výjimečných případech je SPU u žáka rozpoznáno později. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci co nejdříve zařazováni do reedukační péče. Reedukaci se věnují jednak speciálně vyškolení pedagogové, jednak školní psycholog a se závěry vyšetření a vhodným přístupem k jednotlivým žákům s SPU jsou seznámeni všichni vyučující. Žáci s výraznějším stupněm poruchy jsou individuálně integrováni. Třídní učitel pro tyto žáky vypracovává individuální vzdělávací plán, a to na základě doporučení odborného poradenského pracoviště a ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a rodiči žáka. Obsah vzdělávacího procesu u žáků s SPU se zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků, využívají se spíše specifické postupy a metody výuky a hodnocení. Důsledně je uplatňován individuální přístup k jednotlivým žákům podle stupně a druhu jejich specifické poruchy, respektováno je žákovo pracovní tempo, využívají se reedukační postupy, žáci mají k dispozici kompenzační pomůcky (např. čtecí okénko, pomocné tabulky), specifická porucha je rovněž zohledňována při klasifikaci. Významná je zde také snaha o jednotný přístup všech vyučujících. Cílená reedukace SPU mimo běžné vyučování probíhá jednou týdně, na 1. stupni jsou vyčleňovány některé z hodin českého jazyka, na druhém stupni je jedna vyučovací hodina 4

5 Charakteristika ŠVP nápravy organizována jako nepovinný předmět, zaměřena je buď na český jazyk nebo na matematiku. Reedukaci provádí učitel s příslušnou specializací nebo školní psycholog. Program nápravy je individuálně přizpůsobován s ohledem na doporučení školního poradenského pracoviště a podle dosahovaných výsledků žáka. Reedukace je doplňována také o upevňování a procvičování učiva osvojeného v běžných hodinách. Využívány jsou pracovní listy, dysortografické a čtenářské tabulky vydané PPP Zachova 1, Brno, dyslektické čítanky a pracovní sešity, počítačové programy Diktáty a Český jazyk vydané společností Terrasoft a další. Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním mají možnost absolvovat zdravotní tělesnou výchovu, která se na naší škole učí od prvopočátku jejího založení. Do oddělení zdravotní tělesné výchovy jsou zařazovány děti, které mají vadné držení těla, jsou po operacích, s různými zdravotními poruchami a omezeními, v neposlední řadě také ty, které jsou osvobozeny z plavání. Žáci 1.-ů se seznámí a naučí soubory cvičení a vyrovnávacích, uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cviků bez náčiní i s náčiním (plné míče, tyče, žebřiny). Při cvičení se dodržují tyto zásady: přiměřenost (věk, zdravotní stav, celková kondice jednotlivce); přesný postup (cvičení je zacíleno na konkrétní oblasti); pomalé cvičení (opakování zvolna prováděných pohybů utváří správné pohybové stereotypy); správné dýchání při každém cvičení. Prostřednictvím cvičení se děti naučí trpělivosti, vnímání sebe sama i okolí, sebezdokonalování, autoregulaci. Žáci se zdravotním postižením Pro děti zdravotně postižené je volen individuální přístup podle druhu postižení. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci pocházející z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí majoritní populace. Přestože se někteří z těchto žáků bez problémů integrují do běžné školy, jedná se skupinu žáků výrazně ohroženou školním neúspěchem, sociálním vyloučením z kolektivu třídy či školy a sociálně patologickými jevy. Do prevence těchto rizik, případně řešení obtíží těchto žáků jsou kromě třídního učitele zapojeni zejména školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. Významná je spolupráce všech těchto odborníků s rodiči. V práci s dětmi s odlišného kulturního prostředí je respektována jednak jazyková odlišnost, jednak odlišné kulturní zvyklosti a tradice, přičemž je posíleno osvojování českého jazyka a poznávání zvyklostí majoritní společnosti. Vedle vlastní péče o sociálně znevýhodněné žáky je prováděná účinná a masivní osvěta mezi ostatními žáky. Jejím cílem je vytváření prostředí bez projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti a se zvýrazňováním prvků solidarity v chování všech žáků. Péče o děti s vadami řeči Logopedickou péči zajišťuje logoped pověřený ředitelem školy. Cílem je maximální rozvoj komunikačních schopností dítěte v rámci jeho možností a náprava vady řeči. Logoped provádí orientační vyšetření v prvních třídách, jehož cílem je vyhledávání žáků s nedostatečnými komunikačními kompetencemi a jejich zařazení do speciální pedagogické péče. Pro každé dítě stanovuje individuální plán logopedické péče. Péče o tyto žáky nevyžaduje úpravu vzdělávacího programu. Přímá práce se žákem je individuální nebo skupinová, čítá většinou 15 minut jednou za 14 dní. Logoped spolupracuje s třídním učitelem a se zákonnými zástupci žáka, podle potřeby pak také s dalšími odborníky. Náplní logopedické terapie je: - přípravná cvičení, hlasové a dechové cvičení, hlavní zásady hlasové hygieny - cvičení zaměřená na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů 5

6 Charakteristika ŠVP - cvičení zaměřená na rozvíjení fonematického sluchu - praktická cvičení jednotlivých hlásek - říkadla, jednoduché dramatizace Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Výchova a vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Většina učitelů naší školy v roce 2006 absolvovala školení pro práci s nadanými dětmi. Učitelé využívají dalších metod a forem práce s mimořádně talentovanými žáky, a to jak individuálních tak skupinových. Spolupracují s rodiči žáka. K dokumentaci obohacování učiva, jeho prohlubování a rozšiřování v předmětech reprezentujících nadání je možno využít žákovského portfolia. Žákovské portfolio vytváří a aktualizuje žák společně s učitele, po dohodě s rodiči. Dokumentují zde stav vědomostí a dovedností žáka, pokroky a úspěchy v činnostech související s výukovým předmětem, mimořádné práce, projekty apod. Žákovské portfolio je přikládáno k výstupnímu hodnocení či k přihlášce na SŠ. Kromě toho jsou si učitelé vědomi častých osobnostních a sociálních problémů nadaných dětí a snaží se je ve spolupráci se školním psychologem minimalizovat, např. vhodným působením na třídní kolektiv. Naše škola je specializována na přípravu dětí s pohybovým nadáním. Hlavním zaměřením je hokej, děti se však mohou věnovat i jiným sportům, jako zájmové kroužky škola nabízí např. atletiku, softball, judo, aerobic, plavání. Hokejová příprava přesahuje rámec běžné pedagogické práce a je svěřována specialistům (trenérům). Má však přímý vliv na režim mladých hokejistů, tedy i na vyučování. V každém ročníku, počínaje pátým, je jedna třída vyčleněna jako hokejová. Výukový plán v těchto třídách je přizpůsoben hokejové přípravě. Další specifická nadání mohou děti rozvíjet v rámci zájmových kroužků organizovaných školou (výtvarný, pěvecký, hra na flétnu, dramatický atd.). 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Matematika 1. ročník Číslo a početní operace Zavislosti,vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru 2. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Závislosti a jejich vztahy Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Jednotky délky, hmotnosti a objemu Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Číselná osa 5. ročník Vlastnosti operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Osově souměrné útvary Přirozená čísla, celá čísla Aritmetický průměr Zlomky, desetinná čísla 6

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 2. ročník Čtení a literární výchova Psaní 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 4. ročník Nauka o slově Slovní druhy Slova s i/í a y/ý po obojetných souhláskách Stavba věty 5. ročník Nauka o slově Slovní druhy Stavba věty Anglický jazyk 1. ročník Seznámení s jazykem Témata 2. ročník Pozitivní vztah k cizímu jazyku 3. ročník Věci ve třídě Prázdniny Svět Zábava Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Živá příroda - živočichové Ekosystémy 5. ročník Rostliny Živočichové Vlastivěda 4. ročník Práce s mapou Města ČR Obrazy se starších českých dějin 5. ročník Orientace na mapě ČR Obrazy z novějších českých dějin Dějepis Objevy a dobývání Svět a nová doba Fyzika Těleso a látka Přírodopis Člověk Dějiny Země Chemie Čím se zabývá chemie Směsi Významné chemické prvky Vzduch Voda Deriváty uhlovodíků Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 2. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 3. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 5. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 1. ročník Svět tvarů 2. ročník Svět tvarů Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Rozvoj osobnosti, rodina Sexuální výchova Společenské chování Rodina Sportovní výchova Sportovní hry 1. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 3. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Pěstitelské práce 5. ročník Pěstitelské práce Práce s technickými materiály Volba profesní orientace Domácnost Práce s různými materiály Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky 3. ročník Čtení a literární výchova Anglický jazyk Prázdniny Svět Konverzace v anglickém jazyce Oblečení, móda Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Základy společenských věd Člověk jako jedinec Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti 1. ročník Tématická kresba a malba 4. ročník Kresba Kresba Malba Malba Kresba 7

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Malba Kresba Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Zdravotní tělesná výchova 2. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Zdravotní tělesná výchova 3. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou 4. ročník Zdravotní tělesná výchova 5. ročník Zdravotní tělesná výchova Gymnastika, atletika, plavání, sportovní hry Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti, rodina Společenské chování Sportovní výchova Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Volba profesní orientace Poradenské služby a možnosti vzdělání Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky 3. ročník Psaní Jazyková výchova Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé a čas 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé a čas Člověk a jeho zdraví Chemie Vzduch Voda Hudební výchova Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Tělesná výchova 1. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě Zdravotní tělesná výchova 2. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě Zdravotní tělesná výchova 3. ročník Gymnastika Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 4. ročník Zdravotní tělesná výchova Cvičení v přírodě Zdravotní tělesná výchova 5. ročník Atletika Cvičení v přírodě Gymnastika, atletika, plavání, sportovní hry Činnosti ovlivňující zdraví Cvičení v přírodě Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti, rodina Rodina Sportovní výchova Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání 4. ročník Příprava pokrmů Dopravní výchova 5. ročník Příprava pokrmů Práce s technickými materiály Domácnost Výživa v rodině Práce s různými materiály Zdravotní výchova Psychohygiena Integrace do výuky 2. ročník Psaní Jazyková výchova 3. ročník Psaní Anglický jazyk Jídlo 8

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Konverzace v anglickém jazyce Denní režim Přírodověda 4. ročník Živá příroda 5. ročník Lidské tělo Přírodopis Člověk Hudební výchova 1. ročník Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti 2. ročník Poslechové činnosti 3. ročník Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti 5. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti Vokální činnosti Vokální činnosti Tělesná výchova 4. ročník Zdravotní tělesná výchova 5. ročník Zdravotní tělesná výchova Sportovní výchova Plavání Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Domácnost Zdravotní výchova Kreativita Integrace do výuky 3. ročník Psaní 4. ročník Psaní a sloh Nauka o slově 5. ročník Psaní a sloh Nauka o slově Stavba věty Anglický jazyk 2. ročník Témata 3. ročník Čísla,barvy zvířata 4. ročník Čísla Zvířata Čas Konverzace v anglickém jazyce Volný čas Kultura - knihy, filmy, hudba Fyzika Pohyb tělesa Chemie Soli Hudební výchova 1. ročník Instrumentální činnosti 2. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti 3. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 1. ročník Experiment 3. ročník Svět tvarů 4. ročník Grafika 5. ročník Kresba Grafika Prostorová tvorba Prostorová tvorba Kresba Malba Kresba Prostorová tvorba Malba Kresba Tělesná výchova 1. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 2. ročník Sportovní hry 3. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Sportovní hry 4. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 5. ročník Gymnastika Gymnastika, atletika, plavání, sportovní hry Cvičení v přírodě Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Plavání Sportovní hry 1. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 3. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Lidové zvyky, tradice a řemesla 9

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Domácnost Využití tradic v domácnosti Funkce a význam oděvu Práce s různými materiály Historie a vývoj bydlení Výživa v rodině Práce s různými materiály Zásady zdravého stravování Pokrytí v projektu Vesmír Lidské tělo Velikonoce Poznávání lidí Integrace do výuky 1. ročník Předslabikářové období 2. ročník Psaní 3. ročník Psaní Jazyková výchova Anglický jazyk Představování 4. ročník Zvířata Potraviny 5. ročník Představování Svět kolem nás Prázdniny Představování Konverzace v anglickém jazyce Volný čas Prázdniny, svátky, oslavy Cestování Nakupování Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pohádky 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé kolem nás Pohádky a pověsti 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Přírodopis Člověk 3. ročník Malba a kresba 5. ročník Malba Výchova ke zdraví Sexuální výchova Sexuální výchova Společenské chování Rodina Sportovní výchova Sportovní výchova Sportovní hry 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Historie a vývoj bydlení Mezilidské vztahy Integrace do výuky 1. ročník Předslabikářové období Slabikářové období Poslabikářové období 2. ročník Čtení a literární výchova Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Anglický jazyk 2. ročník Témata 3. ročník Lidé 4. ročník Potraviny 5. ročník Svět kolem nás Prázdniny Představování Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Prázdniny, svátky, oslavy Jídlo, stravování Nakupování Sporty, hry Informatika 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Pohádky a pověsti 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Pohádky a pověsti Dějepis Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Škola,rodina,domov Život mezi lidmi Lidská práva Člověk v sociálních vztazích Právní minimum Hudební výchova Poslechové činnosti 1. ročník Tématická kresba a malba 10

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 2. ročník Kresba a malba 5. ročník Malba Kresba Kresba Malba Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 2. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 3. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 4. ročník Sportovní hry Cvičení v přírodě 5. ročník Cvičení v přírodě Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Sexuální výchova Společenské chování Rozvoj osobnosti, rodina Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Plavání Sportovní hry 1. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Příprava pokrmů Zaměstnání Domácnost Vedení domácnosti Práce s různými materiály Zdravotní výchova Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Slabikářové období Poslabikářové období 2. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Slovo a jazyk Anglický jazyk 1. ročník Seznámení s jazykem Témata 2. ročník Pozitivní vztah k cizímu jazyku Témata 3. ročník Představování Věci ve třídě Lidé zvířata Anglické svátky 4. ročník Zvířata Čas 5. ročník Představování Přátelé a rodina Svět kolem nás Čas Prázdniny Jídlo Svět Představování Konverzace v anglickém jazyce Nakupování Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé kolem nás 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Základy společenských věd Život mezi lidmi Člověk v sociálních vztazích Člověk ve společnosti Fyzika Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Elektrický obvod Síly a jejich vlastnosti Chemie Deriváty uhlovodíků Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Hudební výchova 1. ročník Instrumentální činnosti 2. ročník Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Instrumentální činnosti ICT Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s 11

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Tělesná výchova 1. ročník hudbou, tanec Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 2. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 3. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 4. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Cvičení v přírodě 5. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Cvičení v přírodě Cvičení v přírodě Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Společenské chování Rozvoj osobnosti, rodina Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Příprava pokrmů Elektrotechnika v domácnosti Poradenské služby a možnosti vzdělání Zaměstnání Domácnost Využití tradic v domácnosti Práce s různými materiály Historie a vývoj bydlení Výživa v rodině Práce s různými materiály Vedení domácnosti Zdravotní výchova Zásady zdravého stravování Pokrytí v projektu Vesmír Lidské tělo Kooperace a kompetice Integrace do výuky Matematika 2. ročník Nestandartní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Nestandartní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 5. ročník Vlastnosti operací s přirozenými čísly Přírodověda 4. ročník Neživá příroda Fyzika Pohyb tělesa Elektrický proud Hudební výchova 1. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 2. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 3. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální činnosti Tělesná výchova 1. ročník Gymnastika Atletika 2. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 3. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 4. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Atletika Plavání Gymnastika 5. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry Plavání 3. ročník Konstrukční činnosti Pokrytí v projektu Vesmír 12

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Matematika 1. ročník Číslo a početní operace Zavislosti,vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru 2. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Závislosti a jejich vztahy Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Jednotky délky, hmotnosti a objemu Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Číselná osa 5. ročník Vlastnosti operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Osově souměrné útvary Přirozená čísla, celá čísla Aritmetický průměr Zlomky, desetinná čísla Desetinná čísla 3. ročník Jazyková výchova 4. ročník Slovní druhy Slova s i/í a y/ý po obojetných souhláskách Stavba věty 5. ročník Slovní druhy Slova s i/í a y/ý po obojetných souhláskách Stavba věty Anglický jazyk 4. ročník Čísla 5. ročník Čas Svět Konverzace v anglickém jazyce Cestování Informatika 5. ročník Základy práce s počítačem Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Přírodověda 4. ročník Neživá příroda 5. ročník Člověk a technika Základy společenských věd Člověk v sociálních vztazích Stát a hospodářství Fyzika Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Elektrický obvod Pohyb tělesa Přírodopis Společenstvo organismů - ekosystém Země - naše planeta Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Čím se zabývá chemie Směsi Voda Soli Uhlovodíky Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Hudební výchova Instrumentální činnosti 2. ročník Experiment Tělesná výchova 1. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 2. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 3. ročník Sportovní hry Cvičení v přírodě Cvičení v přírodě Výchova ke zdraví Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Zdravý způsob života Sexuální výchova Zdravý životní styl Sexuální výchova Sportovní výchova Plavání Sportovní hry Plavání 1. ročník Konstrukční činnosti 2. ročník Konstrukční činnosti 3. ročník Konstrukční činnosti 4. ročník Dopravní výchova 5. ročník Práce v dílnách Práce s technickými materiály Elektrotechnika v domácnosti Zaměstnání Provoz a údržba domácnosti Domácnost Vedení domácnosti Využití tradic v domácnosti 13

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Funkce a význam oděvu Historie a vývoj bydlení Výživa v rodině Práce s různými materiály Vedení domácnosti Zdravotní výchova Zásady zdravého stravování Pokrytí v projektu Lidské tělo Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Konverzace v anglickém jazyce Denní režim Kultura - knihy, filmy, hudba Prvouka 1. ročník Pohádky 2. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti 3. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Základy společenských věd Mezinárodní vztahy a globální svět Fyzika Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Elektrický obvod Zvukové jevy Přírodopis Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Vzduch Voda Kyseliny a zásady Makromolekulární látky Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Společenské chování Rozvoj osobnosti, rodina Zdravý způsob života Sexuální výchova Společenské chování Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Sportovní výchova Sportovní hry 4. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Práce s různými materiály VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Anglický jazyk 5. ročník Čas Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Základy společenských věd Škola,rodina,domov Fyzika Těleso a látka Kapaliny a plyny 4. ročník Malba Trh práce Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Konverzace v anglickém jazyce Kultura - knihy, filmy, hudba Vlastivěda 4. ročník ČR jako demokratický stát Dějepis Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Naše obec,region Právní minimum Člověk ve společnosti Fyzika Atomy a záření, jaderná energie Trh práce Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Konverzace v anglickém jazyce Moje město, vesnice Dějepis Kořeny evropské kultury Svět a nová doba Modernizace společnosti Konflikty v moderní společnosti Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Stát a hospodářství 14

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe, aplikace Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis Kořeny evropské kultury Konflikty v moderní společnosti Zeměpis Amerika, Asie,Atlanský a Severní ledový oceán Lidé a jejich svět VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Matematika Statistika Anglický jazyk 5. ročník Přátelé a rodina Zábava Konverzace v anglickém jazyce Volný čas Prázdniny, svátky, oslavy Přírodověda 5. ročník Rozmanitost životních podmínek na Zemi Dějepis Rozvoj společnosti na přelomu 19. a 20.století Konflikty v moderní společnosti Rozdělený a integrující svět Přírodopis Společenstvo organismů - ekosystém Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Savci Člověk Horniny Geologická stavba území ČR Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Zdroje energie a uhlovodíků Zeměpis Regiony Evropy a jejich hospodářství ICT Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Matematika Procenta Základy finanční matematiky Anglický jazyk 1. ročník Seznámení s jazykem 3. ročník Představování Anglické svátky 4. ročník Bydlení Svět Konverzace v anglickém jazyce Cestování Vlastivěda 5. ročník Evropa jako kontinent Dějepis Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace Kořeny evropské kultury Objevy a dobývání Modernizace společnosti Přírodopis Společenstva - ekosystémy Botanika - nauka o rostlinách Savci Horniny Geologická stavba území ČR 5. ročník Malba Kresba Malba Kresba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Domácnost Výživa v rodině Jsme Evropané Integrace do výuky Matematika Statistika Anglický jazyk Prázdniny Německý jazyk První kroky Konverzace v anglickém jazyce Moje město, vesnice Oblečení, móda Sporty, hry Vlastivěda 5. ročník Evropa jako kontinent Dějepis Křesťanství a středověká Evropa 15

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Svět kolem nás Právní minimum Člověk ve společnosti Fyzika Veličiny a jejich měření Atomy a záření, jaderná energie Přírodopis Člověk Zeměpis Regiony Evropy a jejich hospodářství MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Slovo a jazyk Anglický jazyk 3. ročník Anglické svátky 4. ročník Čas Prázdniny Jídlo Zábava Představování Konverzace v anglickém jazyce Prázdniny, svátky, oslavy Jídlo, stravování Prvouka 3. ročník Pohádky a pověsti Vlastivěda 4. ročník Města ČR Obrazy se starších českých dějin 5. ročník Orientace na mapě ČR Obrazy z novějších českých dějin Dějepis Kořeny evropské kultury Objevy a dobývání Vznik novodobých národů Základy společenských věd Život mezi lidmi Zeměpis Amerika, Asie,Atlanský a Severní ledový oceán Obyvatelstvo a sídla ČR Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti 2. ročník Poslechové činnosti Kresba 1. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 4. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Využití tradic v domácnosti Lidské vztahy Integrace do výuky 2. ročník Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Anglický jazyk Představování Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Sporty, hry Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pohádky 2. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti 3. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Přírodověda 5. ročník Lidské tělo Dějepis Počátky lidské společnosti Konflikty v moderní společnosti Základy společenských věd Lidská práva Přírodopis Člověk Chemie Uhlovodíky Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Obyvatelstvo Evropy Terénní geografická výuka, praxe, aplikace Lidé a jejich svět 3. ročník Malba a kresba 4. ročník Malba Kresba Malba Malba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Sexuální výchova 16

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sexuální výchova Společenské chování Sexuální výchova 1. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Práce s technickými materiály Trh práce Domácnost Práce s různými materiály Práce s různými materiály Etnický původ Integrace do výuky Slovo a jazyk Konverzace v anglickém jazyce Oblečení, móda Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Dějepis Člověk v dějinách Křesťanství a středověká Evropa Přírodopis Člověk Zeměpis Obyvatelstvo Evropy Obyvatelstvo a sídla ČR Hudební výchova Vokální činnosti Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Využití tradic v domácnosti Funkce a význam oděvu Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk Svět Konverzace v anglickém jazyce Cestování Kultura - knihy, filmy, hudba Prvouka 3. ročník Lidé kolem nás Dějepis Nejstarší civilizace Český stát v počátcích nové doby Přírodopis Člověk Zeměpis Afrika Obyvatelstvo Evropy Obyvatelstvo na Zemi Poměry současného světa Obyvatelstvo a sídla ČR Hudební výchova 3. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 5. ročník Vokální činnosti Hudebně pohybové činnosti Malba Kresba Malba Kresba Malba Kresba ICT Kresba Malba Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Matematika Statistika Přírodopis Člověk Zeměpis Afrika Poměry současného světa ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Živá příroda Ekosystémy Vlastivěda Klimatické podmínky, hospodářství v ČR 17

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 5. ročník Evropa jako kontinent Přírodopis Planeta Země Společenstvo organismů - ekosystém Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Země - naše planeta Minerály Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Významné chemické prvky Voda Přírodní látky Zeměpis Obecný fyzický zeměpis Terénní geografická výuka, praxe, aplikace Přírodní podmínky ČR 2. ročník Kresba a malba 4. ročník Kresba Prostorová tvorba 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce Základní podmínky života Integrace do výuky 2. ročník Čtení a literární výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Volný čas Svět Konverzace v anglickém jazyce Denní režim Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody 2. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Živá příroda - živočichové 5. ročník Živočichové Země ve vesmíru Dějepis Člověk v dějinách Fyzika Těleso a látka Přírodopis Planeta Země Podmínky života - rozmanitost přírody Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Země - naše planeta Minerály Horniny Utváření zemského povrchu Dějiny Země Chemie Vzduch Voda Přírodní látky Zeměpis Obecný fyzický zeměpis Hospodářství ČR 3. ročník Prostorová tvorba Tělesná výchova 1. ročník Zdravotní tělesná výchova 2. ročník Zdravotní tělesná výchova 4. ročník Zdravotní tělesná výchova 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Zvířata Jídlo Zábava Konverzace v anglickém jazyce Moje město, vesnice Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Ekosystémy 5. ročník Rostliny Rozmanitost životních podmínek na Zemi Vlastivěda 4. ročník Klimatické podmínky, hospodářství v ČR Základy společenských věd Život mezi lidmi Mezinárodní vztahy a globální svět Fyzika Elektrický obvod 18

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Veličiny a jejich měření Síly a jejich vlastnosti Světelné jevy Zvukové jevy Elektrický proud Atomy a záření, jaderná energie Přírodopis Planeta Země Společenstvo organismů - ekosystém Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Země - naše planeta Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Čím se zabývá chemie Vzduch Voda Zdroje energie a uhlovodíků Makromolekulární látky Redoxní reakce Zeměpis Afrika Austrálie, Oceánie, Antarktida, Indický a Tichý oceán Amerika, Asie,Atlanský a Severní ledový oceán Světové hospodářství Lidé a jejich svět Přírodní podmínky ČR Hospodářství ČR 3. ročník Experiment Kresba Malba Prostorová tvorba Kresba Prostorová tvorba Tělesná výchova 1. ročník Cvičení v přírodě 2. ročník Cvičení v přírodě Cvičení v přírodě Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Zdravý způsob života 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce Domácnost Zásady zdravého stravování Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky 2. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Anglický jazyk Čísla,barvy 4. ročník Bydlení Prázdniny Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Volný čas Sporty, hry Kultura - knihy, filmy, hudba Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Pohádky 2. ročník Rozmanitost přírody Pohádky a pověsti 3. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Pohádky a pověsti Přírodověda 5. ročník Člověk a technika Vlastivěda 4. ročník Města ČR Klimatické podmínky, hospodářství v ČR 5. ročník Orientace na mapě ČR Dějepis Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Kořeny evropské kultury Základy společenských věd Rok v proměnách času Přírodopis Podmínky života - rozmanitost přírody Společenstvo organismů - ekosystém Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Člověk Země - naše planeta Minerály Utváření zemského povrchu Geologická stavba území ČR Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Čím se zabývá chemie Významné chemické prvky Vzduch Voda Kyseliny a zásady Soli Uhlovodíky Zdroje energie a uhlovodíků Deriváty uhlovodíků Přírodní látky 19

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Redoxní reakce Zeměpis Afrika Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Lidé a jejich svět Přírodní podmínky ČR 3. ročník Prostorová tvorba 5. ročník Prostorová tvorba Kresba Malba Kresba Malba Prostorová tvorba Kresba Prostorová tvorba Malba Kresba Malba Tělesná výchova Cvičení v přírodě Sportovní výchova Plavání 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce 4. ročník Pěstitelské práce 5. ročník Pěstitelské práce Práce v dílnách Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Elektrotechnika v domácnosti Provoz a údržba domácnosti Domácnost Vedení domácnosti Výživa v rodině Zásady zdravého stravování MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky 4. ročník Čtení a literární výchova Výpisky a výtah Slohové útvary Informatika Zpracování odborných textů Dějepis Kořeny evropské kultury Český stát v počátcích nové doby Fyzika Elektrický proud Atomy a záření, jaderná energie Přírodopis Planeta Země Podmínky života - rozmanitost přírody Společenstvo organismů - ekosystém Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Savci Země - naše planeta Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Vzduch Voda Uhlovodíky Zdroje energie a uhlovodíků Zeměpis Lidé a jejich svět Hudební výchova Poslechové činnosti Poslechové činnosti 5. ročník ICT Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Společenské chování Zdravý způsob života Sexuální výchova Zdravý životní styl Sexuální výchova Práce s technickými materiály Trh práce Pokrytí v projektu Vesmír Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Výpisky a výtah Slohové útvary Konverzace v anglickém jazyce Cestování Sporty, hry Informatika Zpracování odborných textů Přírodopis Savci 20

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Kompletní ŠVP PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Základní škola, Brno, Labská 27

Základní škola, Brno, Labská 27 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 - Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č.2 ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 11.ZŠ Plzeň, Baarova 31 Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá Účinnost dokumentu: od 1.9.2016 Dodatek k

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více