školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Kompletní ŠVP

2 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Datum Název RVP Verze 1.6 vzdělávací program Platnost od Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Labská 27, Brno IČ REDIZO Ředitel Mgr. Petr Urbánek Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec Klobásova 9, Brno IČ Kontakt Vladan Krásný, starosta MČ Telefon Fax www datum, podpis, razítko 2

3 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Labská 27, Brno Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Zaměření školy a její cíl ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVPZV a koncepce školy. Na základě analýzy vlastních možností a schopností, podmínek školy, jejich specifik, obecných požadavků rodičovské veřejnosti se současným navázáním na tradice školy jsme vytvořili tento program, který by měl být prostředkem k dosažení našich stanovených cílů. Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem vzdělávací oblasti a obory a tvořící základ celkové vzdělanosti žáků. Chtěli bychom, aby žáci v průběhu základní školní docházky získali základy moderního všeobecného vzdělání. Žáci poznají hlavní oblasti lidské kultury a měli by být vybaveni takovými dovednostmi, aby mohli pokračovat ve svém vzdělávání a byli schopni se dorozumívat s lidmi a uplatnit se v životě. Škola bude rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavní směry působení školy A) Oblast výchovy a vzdělávání Škola vytváří prostor pro přirozené uplatnění zájmu a nadání všech žáků pro všestranný rozvoj každého jedince. 1) Pokračovat v profilaci školy na sportovní zaměření (sportovní třídy lední hokej, softball). Dále pokračovat v plavecké výuce tříd v rámci Tv. Rozvíjet všestrannost, vztah k tělesnému pobytu, orientovat ZČ, PvP i na další sportovní discipliny, např. atletika, míčové hry. Zvyšovat tělesnou zdatnost žáků. 2) Jazykovou výuku zaměřit na Aj, Nj a Fj. Tuto realizovat již od 1. ročníku i ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi. Důraz klást na poznání reálií a života v cizích zemích. Připravovat žáky jazykově na práci a život v EU. 3) Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, vést žáky k využívání ICT technologií, rozšiřovat komunikační dovednosti žáků a práci s daty. 4) Enviromentální výchovu provádět hlavně praktickými činnostmi. Zapojit školu do projektů. 5) Vést žáky k rozvíjení samosprávné demokracie, učit je uplatňovat demokratické zásady. Vést žáky k úctě jednoho k druhému, k humanitě, toleranci, vlastenectví. 6) Vést žáky k aktivní ZUČ a k estetickým prožitkům. 7) Důraz klást na morální a citovou výchovu, uvědomělou kázeň, dodržování VŘŠ a společenských norem a prevenci záškoláctví. Vychovávat lidskou osobnost, respektovat jedinečnost každého žáka. 8) Vytvářet u žáků vztah k poctivé práci, rozvíjet schopnost samostatně a efektivně se učit. Vzdělávat v souvislostech a s porozuměním. Zaměřit se na činnostní učení se zaměřením na praxi. Učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou moci uplatnit v životě. 9) Věnovat pozornost výchově zdravotní, sexuální, dopravní. B) Oblast péče o žáky 1) Věnovat pozornost a vytvářet podmínky pro výuku žáků s SPU a integrovaných. Zřizovat specializované výukové skupiny (např. Čj). Pokračovat v logopedické péči. 2) Věnovat zvláštní pozornost nadaným žákům. Propracovat speciální metody a formy práce. 3

4 Charakteristika ŠVP 3) Spolupracovat při péči o žáky (viz 1, 2) se ŠPC, PPP při diagnostice a volbě metod práce. 4) Realizovat program Zdravá škola a preventivní programy, pozornost věnovat protispolečenským jevům, násilí, šikaně, projevům rasismu. 5) Vytvořit systém smysluplného využívání volného času žáků prostřednictvím nepovinných předmětů, zájmových kroužků, nabídky mimoškolských organizací. C) Spolupráce s výchovnými činiteli 1) Pokračovat a dále prohloubit spolupráci s tělovýchovnými organizacemi, organizacemi pro děti a mládež, MŠ, PC, Policií, SOU, CVČ apod. 2) Svojí prací vytvářet důvěru rodičů i veřejnosti vůči škole. Poskytnout veřejnosti objektivní informace o práci školy. D) Oblast řízení školy 1) Optimalizovat vnitřní informační systém školy. Využívat pro hodnocení testů KALIBRO, CERMAT, PISA,COMDI. Zajistit pro žáky na úrovni školní i vyšší možnost srovnání v rámci soutěží a olympiád. 2) Zavádět do výuky efektivní metody a formy, jako např. projektové vyučování, skupinové vyučování, činnostní metody apod. Důraz klást na názornost výuky a využití učebních programů. 3) Zefektivnit práci ŠPP. 4) Vytvořit podmínky pro přípravu učitele na vyučování, pro studující učitele. Vydávat metodické materiály v rámci školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni žáci se specifickými poruchami učení nebo chování, se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením, žáci z odlišného kulturního prostředí a se sociálním znevýhodněním. Žáci se specifickými poruchami učení Základem kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení (SPU) je včasné rozpoznání poruchy. Již v prvním pololetí první třídy provádí školní psycholog ve spolupráci s třídními učiteli screening zaměřený na nezralosti a nedostatky funkcí potřebných k dobrému zvládnutí čtení, psaní, počítání. S dětmi s největším rizikem vzniku SPU je pak zahájena speciálněpedagogická náprava. Významná je zde také spolupráce s rodiči, kteří jsou poučeni o možnostech předcházení specifickým poruchám učení, příp. jejich nápravy. Ve druhých a třetích ročnících jsou pak cíleně vyhledáváni žáci s SPU a se souhlasem zákonných zástupců jsou posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Jen ve výjimečných případech je SPU u žáka rozpoznáno později. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci co nejdříve zařazováni do reedukační péče. Reedukaci se věnují jednak speciálně vyškolení pedagogové, jednak školní psycholog a se závěry vyšetření a vhodným přístupem k jednotlivým žákům s SPU jsou seznámeni všichni vyučující. Žáci s výraznějším stupněm poruchy jsou individuálně integrováni. Třídní učitel pro tyto žáky vypracovává individuální vzdělávací plán, a to na základě doporučení odborného poradenského pracoviště a ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a rodiči žáka. Obsah vzdělávacího procesu u žáků s SPU se zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků, využívají se spíše specifické postupy a metody výuky a hodnocení. Důsledně je uplatňován individuální přístup k jednotlivým žákům podle stupně a druhu jejich specifické poruchy, respektováno je žákovo pracovní tempo, využívají se reedukační postupy, žáci mají k dispozici kompenzační pomůcky (např. čtecí okénko, pomocné tabulky), specifická porucha je rovněž zohledňována při klasifikaci. Významná je zde také snaha o jednotný přístup všech vyučujících. Cílená reedukace SPU mimo běžné vyučování probíhá jednou týdně, na 1. stupni jsou vyčleňovány některé z hodin českého jazyka, na druhém stupni je jedna vyučovací hodina 4

5 Charakteristika ŠVP nápravy organizována jako nepovinný předmět, zaměřena je buď na český jazyk nebo na matematiku. Reedukaci provádí učitel s příslušnou specializací nebo školní psycholog. Program nápravy je individuálně přizpůsobován s ohledem na doporučení školního poradenského pracoviště a podle dosahovaných výsledků žáka. Reedukace je doplňována také o upevňování a procvičování učiva osvojeného v běžných hodinách. Využívány jsou pracovní listy, dysortografické a čtenářské tabulky vydané PPP Zachova 1, Brno, dyslektické čítanky a pracovní sešity, počítačové programy Diktáty a Český jazyk vydané společností Terrasoft a další. Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním mají možnost absolvovat zdravotní tělesnou výchovu, která se na naší škole učí od prvopočátku jejího založení. Do oddělení zdravotní tělesné výchovy jsou zařazovány děti, které mají vadné držení těla, jsou po operacích, s různými zdravotními poruchami a omezeními, v neposlední řadě také ty, které jsou osvobozeny z plavání. Žáci 1.-ů se seznámí a naučí soubory cvičení a vyrovnávacích, uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cviků bez náčiní i s náčiním (plné míče, tyče, žebřiny). Při cvičení se dodržují tyto zásady: přiměřenost (věk, zdravotní stav, celková kondice jednotlivce); přesný postup (cvičení je zacíleno na konkrétní oblasti); pomalé cvičení (opakování zvolna prováděných pohybů utváří správné pohybové stereotypy); správné dýchání při každém cvičení. Prostřednictvím cvičení se děti naučí trpělivosti, vnímání sebe sama i okolí, sebezdokonalování, autoregulaci. Žáci se zdravotním postižením Pro děti zdravotně postižené je volen individuální přístup podle druhu postižení. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci pocházející z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí majoritní populace. Přestože se někteří z těchto žáků bez problémů integrují do běžné školy, jedná se skupinu žáků výrazně ohroženou školním neúspěchem, sociálním vyloučením z kolektivu třídy či školy a sociálně patologickými jevy. Do prevence těchto rizik, případně řešení obtíží těchto žáků jsou kromě třídního učitele zapojeni zejména školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. Významná je spolupráce všech těchto odborníků s rodiči. V práci s dětmi s odlišného kulturního prostředí je respektována jednak jazyková odlišnost, jednak odlišné kulturní zvyklosti a tradice, přičemž je posíleno osvojování českého jazyka a poznávání zvyklostí majoritní společnosti. Vedle vlastní péče o sociálně znevýhodněné žáky je prováděná účinná a masivní osvěta mezi ostatními žáky. Jejím cílem je vytváření prostředí bez projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti a se zvýrazňováním prvků solidarity v chování všech žáků. Péče o děti s vadami řeči Logopedickou péči zajišťuje logoped pověřený ředitelem školy. Cílem je maximální rozvoj komunikačních schopností dítěte v rámci jeho možností a náprava vady řeči. Logoped provádí orientační vyšetření v prvních třídách, jehož cílem je vyhledávání žáků s nedostatečnými komunikačními kompetencemi a jejich zařazení do speciální pedagogické péče. Pro každé dítě stanovuje individuální plán logopedické péče. Péče o tyto žáky nevyžaduje úpravu vzdělávacího programu. Přímá práce se žákem je individuální nebo skupinová, čítá většinou 15 minut jednou za 14 dní. Logoped spolupracuje s třídním učitelem a se zákonnými zástupci žáka, podle potřeby pak také s dalšími odborníky. Náplní logopedické terapie je: - přípravná cvičení, hlasové a dechové cvičení, hlavní zásady hlasové hygieny - cvičení zaměřená na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů 5

6 Charakteristika ŠVP - cvičení zaměřená na rozvíjení fonematického sluchu - praktická cvičení jednotlivých hlásek - říkadla, jednoduché dramatizace Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Výchova a vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Většina učitelů naší školy v roce 2006 absolvovala školení pro práci s nadanými dětmi. Učitelé využívají dalších metod a forem práce s mimořádně talentovanými žáky, a to jak individuálních tak skupinových. Spolupracují s rodiči žáka. K dokumentaci obohacování učiva, jeho prohlubování a rozšiřování v předmětech reprezentujících nadání je možno využít žákovského portfolia. Žákovské portfolio vytváří a aktualizuje žák společně s učitele, po dohodě s rodiči. Dokumentují zde stav vědomostí a dovedností žáka, pokroky a úspěchy v činnostech související s výukovým předmětem, mimořádné práce, projekty apod. Žákovské portfolio je přikládáno k výstupnímu hodnocení či k přihlášce na SŠ. Kromě toho jsou si učitelé vědomi častých osobnostních a sociálních problémů nadaných dětí a snaží se je ve spolupráci se školním psychologem minimalizovat, např. vhodným působením na třídní kolektiv. Naše škola je specializována na přípravu dětí s pohybovým nadáním. Hlavním zaměřením je hokej, děti se však mohou věnovat i jiným sportům, jako zájmové kroužky škola nabízí např. atletiku, softball, judo, aerobic, plavání. Hokejová příprava přesahuje rámec běžné pedagogické práce a je svěřována specialistům (trenérům). Má však přímý vliv na režim mladých hokejistů, tedy i na vyučování. V každém ročníku, počínaje pátým, je jedna třída vyčleněna jako hokejová. Výukový plán v těchto třídách je přizpůsoben hokejové přípravě. Další specifická nadání mohou děti rozvíjet v rámci zájmových kroužků organizovaných školou (výtvarný, pěvecký, hra na flétnu, dramatický atd.). 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Matematika 1. ročník Číslo a početní operace Zavislosti,vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru 2. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Závislosti a jejich vztahy Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Jednotky délky, hmotnosti a objemu Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Číselná osa 5. ročník Vlastnosti operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Osově souměrné útvary Přirozená čísla, celá čísla Aritmetický průměr Zlomky, desetinná čísla 6

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 2. ročník Čtení a literární výchova Psaní 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 4. ročník Nauka o slově Slovní druhy Slova s i/í a y/ý po obojetných souhláskách Stavba věty 5. ročník Nauka o slově Slovní druhy Stavba věty Anglický jazyk 1. ročník Seznámení s jazykem Témata 2. ročník Pozitivní vztah k cizímu jazyku 3. ročník Věci ve třídě Prázdniny Svět Zábava Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Živá příroda - živočichové Ekosystémy 5. ročník Rostliny Živočichové Vlastivěda 4. ročník Práce s mapou Města ČR Obrazy se starších českých dějin 5. ročník Orientace na mapě ČR Obrazy z novějších českých dějin Dějepis Objevy a dobývání Svět a nová doba Fyzika Těleso a látka Přírodopis Člověk Dějiny Země Chemie Čím se zabývá chemie Směsi Významné chemické prvky Vzduch Voda Deriváty uhlovodíků Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 2. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 3. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 5. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 1. ročník Svět tvarů 2. ročník Svět tvarů Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Rozvoj osobnosti, rodina Sexuální výchova Společenské chování Rodina Sportovní výchova Sportovní hry 1. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 3. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Pěstitelské práce 5. ročník Pěstitelské práce Práce s technickými materiály Volba profesní orientace Domácnost Práce s různými materiály Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky 3. ročník Čtení a literární výchova Anglický jazyk Prázdniny Svět Konverzace v anglickém jazyce Oblečení, móda Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Základy společenských věd Člověk jako jedinec Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti 1. ročník Tématická kresba a malba 4. ročník Kresba Kresba Malba Malba Kresba 7

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Malba Kresba Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Zdravotní tělesná výchova 2. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Zdravotní tělesná výchova 3. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou 4. ročník Zdravotní tělesná výchova 5. ročník Zdravotní tělesná výchova Gymnastika, atletika, plavání, sportovní hry Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti, rodina Společenské chování Sportovní výchova Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Volba profesní orientace Poradenské služby a možnosti vzdělání Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky 3. ročník Psaní Jazyková výchova Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé a čas 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé a čas Člověk a jeho zdraví Chemie Vzduch Voda Hudební výchova Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Tělesná výchova 1. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě Zdravotní tělesná výchova 2. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě Zdravotní tělesná výchova 3. ročník Gymnastika Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 4. ročník Zdravotní tělesná výchova Cvičení v přírodě Zdravotní tělesná výchova 5. ročník Atletika Cvičení v přírodě Gymnastika, atletika, plavání, sportovní hry Činnosti ovlivňující zdraví Cvičení v přírodě Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti, rodina Rodina Sportovní výchova Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání 4. ročník Příprava pokrmů Dopravní výchova 5. ročník Příprava pokrmů Práce s technickými materiály Domácnost Výživa v rodině Práce s různými materiály Zdravotní výchova Psychohygiena Integrace do výuky 2. ročník Psaní Jazyková výchova 3. ročník Psaní Anglický jazyk Jídlo 8

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Konverzace v anglickém jazyce Denní režim Přírodověda 4. ročník Živá příroda 5. ročník Lidské tělo Přírodopis Člověk Hudební výchova 1. ročník Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti 2. ročník Poslechové činnosti 3. ročník Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti 5. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti Vokální činnosti Vokální činnosti Tělesná výchova 4. ročník Zdravotní tělesná výchova 5. ročník Zdravotní tělesná výchova Sportovní výchova Plavání Sportovní hry Plavání Sportovní hry Plavání Domácnost Zdravotní výchova Kreativita Integrace do výuky 3. ročník Psaní 4. ročník Psaní a sloh Nauka o slově 5. ročník Psaní a sloh Nauka o slově Stavba věty Anglický jazyk 2. ročník Témata 3. ročník Čísla,barvy zvířata 4. ročník Čísla Zvířata Čas Konverzace v anglickém jazyce Volný čas Kultura - knihy, filmy, hudba Fyzika Pohyb tělesa Chemie Soli Hudební výchova 1. ročník Instrumentální činnosti 2. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti 3. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 1. ročník Experiment 3. ročník Svět tvarů 4. ročník Grafika 5. ročník Kresba Grafika Prostorová tvorba Prostorová tvorba Kresba Malba Kresba Prostorová tvorba Malba Kresba Tělesná výchova 1. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 2. ročník Sportovní hry 3. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Sportovní hry 4. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 5. ročník Gymnastika Gymnastika, atletika, plavání, sportovní hry Cvičení v přírodě Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Plavání Sportovní hry 1. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 3. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Lidové zvyky, tradice a řemesla 9

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Domácnost Využití tradic v domácnosti Funkce a význam oděvu Práce s různými materiály Historie a vývoj bydlení Výživa v rodině Práce s různými materiály Zásady zdravého stravování Pokrytí v projektu Vesmír Lidské tělo Velikonoce Poznávání lidí Integrace do výuky 1. ročník Předslabikářové období 2. ročník Psaní 3. ročník Psaní Jazyková výchova Anglický jazyk Představování 4. ročník Zvířata Potraviny 5. ročník Představování Svět kolem nás Prázdniny Představování Konverzace v anglickém jazyce Volný čas Prázdniny, svátky, oslavy Cestování Nakupování Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pohádky 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé kolem nás Pohádky a pověsti 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Přírodopis Člověk 3. ročník Malba a kresba 5. ročník Malba Výchova ke zdraví Sexuální výchova Sexuální výchova Společenské chování Rodina Sportovní výchova Sportovní výchova Sportovní hry 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Historie a vývoj bydlení Mezilidské vztahy Integrace do výuky 1. ročník Předslabikářové období Slabikářové období Poslabikářové období 2. ročník Čtení a literární výchova Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Anglický jazyk 2. ročník Témata 3. ročník Lidé 4. ročník Potraviny 5. ročník Svět kolem nás Prázdniny Představování Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Prázdniny, svátky, oslavy Jídlo, stravování Nakupování Sporty, hry Informatika 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Pohádky a pověsti 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Pohádky a pověsti Dějepis Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Škola,rodina,domov Život mezi lidmi Lidská práva Člověk v sociálních vztazích Právní minimum Hudební výchova Poslechové činnosti 1. ročník Tématická kresba a malba 10

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 2. ročník Kresba a malba 5. ročník Malba Kresba Kresba Malba Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 2. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 3. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 4. ročník Sportovní hry Cvičení v přírodě 5. ročník Cvičení v přírodě Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Sexuální výchova Společenské chování Rozvoj osobnosti, rodina Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Plavání Sportovní hry 1. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Příprava pokrmů Zaměstnání Domácnost Vedení domácnosti Práce s různými materiály Zdravotní výchova Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Slabikářové období Poslabikářové období 2. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Slovo a jazyk Anglický jazyk 1. ročník Seznámení s jazykem Témata 2. ročník Pozitivní vztah k cizímu jazyku Témata 3. ročník Představování Věci ve třídě Lidé zvířata Anglické svátky 4. ročník Zvířata Čas 5. ročník Představování Přátelé a rodina Svět kolem nás Čas Prázdniny Jídlo Svět Představování Konverzace v anglickém jazyce Nakupování Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás 2. ročník Místo,kde žijeme Lidé kolem nás 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Základy společenských věd Život mezi lidmi Člověk v sociálních vztazích Člověk ve společnosti Fyzika Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Elektrický obvod Síly a jejich vlastnosti Chemie Deriváty uhlovodíků Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Hudební výchova 1. ročník Instrumentální činnosti 2. ročník Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Instrumentální činnosti ICT Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s 11

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Tělesná výchova 1. ročník hudbou, tanec Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 2. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 3. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Cvičení v přírodě 4. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Cvičení v přírodě 5. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Cvičení v přírodě Cvičení v přírodě Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Společenské chování Rozvoj osobnosti, rodina Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Příprava pokrmů Elektrotechnika v domácnosti Poradenské služby a možnosti vzdělání Zaměstnání Domácnost Využití tradic v domácnosti Práce s různými materiály Historie a vývoj bydlení Výživa v rodině Práce s různými materiály Vedení domácnosti Zdravotní výchova Zásady zdravého stravování Pokrytí v projektu Vesmír Lidské tělo Kooperace a kompetice Integrace do výuky Matematika 2. ročník Nestandartní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Nestandartní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 5. ročník Vlastnosti operací s přirozenými čísly Přírodověda 4. ročník Neživá příroda Fyzika Pohyb tělesa Elektrický proud Hudební výchova 1. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 2. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 3. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální činnosti Tělesná výchova 1. ročník Gymnastika Atletika 2. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 3. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 4. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou Atletika Plavání Gymnastika 5. ročník Gymnastika Atletika Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry Plavání Sportovní výchova Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry Plavání 3. ročník Konstrukční činnosti Pokrytí v projektu Vesmír 12

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Matematika 1. ročník Číslo a početní operace Zavislosti,vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru 2. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Číslo a početní operace Závislost, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Závislosti a jejich vztahy Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Jednotky délky, hmotnosti a objemu Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Číselná osa 5. ročník Vlastnosti operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Základní útvary v prostoru Obvod a obsah obrazce Osově souměrné útvary Přirozená čísla, celá čísla Aritmetický průměr Zlomky, desetinná čísla Desetinná čísla 3. ročník Jazyková výchova 4. ročník Slovní druhy Slova s i/í a y/ý po obojetných souhláskách Stavba věty 5. ročník Slovní druhy Slova s i/í a y/ý po obojetných souhláskách Stavba věty Anglický jazyk 4. ročník Čísla 5. ročník Čas Svět Konverzace v anglickém jazyce Cestování Informatika 5. ročník Základy práce s počítačem Prvouka 1. ročník Místo, kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme 3. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Přírodověda 4. ročník Neživá příroda 5. ročník Člověk a technika Základy společenských věd Člověk v sociálních vztazích Stát a hospodářství Fyzika Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Elektrický obvod Pohyb tělesa Přírodopis Společenstvo organismů - ekosystém Země - naše planeta Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Čím se zabývá chemie Směsi Voda Soli Uhlovodíky Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Hudební výchova Instrumentální činnosti 2. ročník Experiment Tělesná výchova 1. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 2. ročník Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti Sportovní hry 3. ročník Sportovní hry Cvičení v přírodě Cvičení v přírodě Výchova ke zdraví Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Zdravý způsob života Sexuální výchova Zdravý životní styl Sexuální výchova Sportovní výchova Plavání Sportovní hry Plavání 1. ročník Konstrukční činnosti 2. ročník Konstrukční činnosti 3. ročník Konstrukční činnosti 4. ročník Dopravní výchova 5. ročník Práce v dílnách Práce s technickými materiály Elektrotechnika v domácnosti Zaměstnání Provoz a údržba domácnosti Domácnost Vedení domácnosti Využití tradic v domácnosti 13

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Funkce a význam oděvu Historie a vývoj bydlení Výživa v rodině Práce s různými materiály Vedení domácnosti Zdravotní výchova Zásady zdravého stravování Pokrytí v projektu Lidské tělo Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Konverzace v anglickém jazyce Denní režim Kultura - knihy, filmy, hudba Prvouka 1. ročník Pohádky 2. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti 3. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Základy společenských věd Mezinárodní vztahy a globální svět Fyzika Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Elektrický obvod Zvukové jevy Přírodopis Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Vzduch Voda Kyseliny a zásady Makromolekulární látky Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Společenské chování Rozvoj osobnosti, rodina Zdravý způsob života Sexuální výchova Společenské chování Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Sportovní výchova Sportovní hry 4. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Práce s různými materiály VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Anglický jazyk 5. ročník Čas Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Základy společenských věd Škola,rodina,domov Fyzika Těleso a látka Kapaliny a plyny 4. ročník Malba Trh práce Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Konverzace v anglickém jazyce Kultura - knihy, filmy, hudba Vlastivěda 4. ročník ČR jako demokratický stát Dějepis Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Naše obec,region Právní minimum Člověk ve společnosti Fyzika Atomy a záření, jaderná energie Trh práce Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Konverzace v anglickém jazyce Moje město, vesnice Dějepis Kořeny evropské kultury Svět a nová doba Modernizace společnosti Konflikty v moderní společnosti Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Stát a hospodářství 14

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe, aplikace Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis Kořeny evropské kultury Konflikty v moderní společnosti Zeměpis Amerika, Asie,Atlanský a Severní ledový oceán Lidé a jejich svět VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Matematika Statistika Anglický jazyk 5. ročník Přátelé a rodina Zábava Konverzace v anglickém jazyce Volný čas Prázdniny, svátky, oslavy Přírodověda 5. ročník Rozmanitost životních podmínek na Zemi Dějepis Rozvoj společnosti na přelomu 19. a 20.století Konflikty v moderní společnosti Rozdělený a integrující svět Přírodopis Společenstvo organismů - ekosystém Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Savci Člověk Horniny Geologická stavba území ČR Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Zdroje energie a uhlovodíků Zeměpis Regiony Evropy a jejich hospodářství ICT Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Matematika Procenta Základy finanční matematiky Anglický jazyk 1. ročník Seznámení s jazykem 3. ročník Představování Anglické svátky 4. ročník Bydlení Svět Konverzace v anglickém jazyce Cestování Vlastivěda 5. ročník Evropa jako kontinent Dějepis Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace Kořeny evropské kultury Objevy a dobývání Modernizace společnosti Přírodopis Společenstva - ekosystémy Botanika - nauka o rostlinách Savci Horniny Geologická stavba území ČR 5. ročník Malba Kresba Malba Kresba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví Domácnost Výživa v rodině Jsme Evropané Integrace do výuky Matematika Statistika Anglický jazyk Prázdniny Německý jazyk První kroky Konverzace v anglickém jazyce Moje město, vesnice Oblečení, móda Sporty, hry Vlastivěda 5. ročník Evropa jako kontinent Dějepis Křesťanství a středověká Evropa 15

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rozdělený a integrující svět Základy společenských věd Svět kolem nás Právní minimum Člověk ve společnosti Fyzika Veličiny a jejich měření Atomy a záření, jaderná energie Přírodopis Člověk Zeměpis Regiony Evropy a jejich hospodářství MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Slovo a jazyk Anglický jazyk 3. ročník Anglické svátky 4. ročník Čas Prázdniny Jídlo Zábava Představování Konverzace v anglickém jazyce Prázdniny, svátky, oslavy Jídlo, stravování Prvouka 3. ročník Pohádky a pověsti Vlastivěda 4. ročník Města ČR Obrazy se starších českých dějin 5. ročník Orientace na mapě ČR Obrazy z novějších českých dějin Dějepis Kořeny evropské kultury Objevy a dobývání Vznik novodobých národů Základy společenských věd Život mezi lidmi Zeměpis Amerika, Asie,Atlanský a Severní ledový oceán Obyvatelstvo a sídla ČR Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti 2. ročník Poslechové činnosti Kresba 1. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 4. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Využití tradic v domácnosti Lidské vztahy Integrace do výuky 2. ročník Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Anglický jazyk Představování Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Sporty, hry Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Pohádky 2. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti 3. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Přírodověda 5. ročník Lidské tělo Dějepis Počátky lidské společnosti Konflikty v moderní společnosti Základy společenských věd Lidská práva Přírodopis Člověk Chemie Uhlovodíky Zeměpis Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Obyvatelstvo Evropy Terénní geografická výuka, praxe, aplikace Lidé a jejich svět 3. ročník Malba a kresba 4. ročník Malba Kresba Malba Malba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Sexuální výchova 16

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sexuální výchova Společenské chování Sexuální výchova 1. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Práce s technickými materiály Trh práce Domácnost Práce s různými materiály Práce s různými materiály Etnický původ Integrace do výuky Slovo a jazyk Konverzace v anglickém jazyce Oblečení, móda Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Pohádky a pověsti Dějepis Člověk v dějinách Křesťanství a středověká Evropa Přírodopis Člověk Zeměpis Obyvatelstvo Evropy Obyvatelstvo a sídla ČR Hudební výchova Vokální činnosti Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Tělesná výchova 1. ročník Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec 2. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla 3. ročník Lidové zvyky, tradice a řemesla Domácnost Využití tradic v domácnosti Funkce a význam oděvu Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk Svět Konverzace v anglickém jazyce Cestování Kultura - knihy, filmy, hudba Prvouka 3. ročník Lidé kolem nás Dějepis Nejstarší civilizace Český stát v počátcích nové doby Přírodopis Člověk Zeměpis Afrika Obyvatelstvo Evropy Obyvatelstvo na Zemi Poměry současného světa Obyvatelstvo a sídla ČR Hudební výchova 3. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 5. ročník Vokální činnosti Hudebně pohybové činnosti Malba Kresba Malba Kresba Malba Kresba ICT Kresba Malba Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Matematika Statistika Přírodopis Člověk Zeměpis Afrika Poměry současného světa ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Živá příroda Ekosystémy Vlastivěda Klimatické podmínky, hospodářství v ČR 17

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 5. ročník Evropa jako kontinent Přírodopis Planeta Země Společenstvo organismů - ekosystém Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Země - naše planeta Minerály Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Významné chemické prvky Voda Přírodní látky Zeměpis Obecný fyzický zeměpis Terénní geografická výuka, praxe, aplikace Přírodní podmínky ČR 2. ročník Kresba a malba 4. ročník Kresba Prostorová tvorba 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce Základní podmínky života Integrace do výuky 2. ročník Čtení a literární výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Volný čas Svět Konverzace v anglickém jazyce Denní režim Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody 2. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Živá příroda - živočichové 5. ročník Živočichové Země ve vesmíru Dějepis Člověk v dějinách Fyzika Těleso a látka Přírodopis Planeta Země Podmínky života - rozmanitost přírody Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Země - naše planeta Minerály Horniny Utváření zemského povrchu Dějiny Země Chemie Vzduch Voda Přírodní látky Zeměpis Obecný fyzický zeměpis Hospodářství ČR 3. ročník Prostorová tvorba Tělesná výchova 1. ročník Zdravotní tělesná výchova 2. ročník Zdravotní tělesná výchova 4. ročník Zdravotní tělesná výchova 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Anglický jazyk 4. ročník Zvířata Jídlo Zábava Konverzace v anglickém jazyce Moje město, vesnice Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Ekosystémy 5. ročník Rostliny Rozmanitost životních podmínek na Zemi Vlastivěda 4. ročník Klimatické podmínky, hospodářství v ČR Základy společenských věd Život mezi lidmi Mezinárodní vztahy a globální svět Fyzika Elektrický obvod 18

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Veličiny a jejich měření Síly a jejich vlastnosti Světelné jevy Zvukové jevy Elektrický proud Atomy a záření, jaderná energie Přírodopis Planeta Země Společenstvo organismů - ekosystém Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Země - naše planeta Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Čím se zabývá chemie Vzduch Voda Zdroje energie a uhlovodíků Makromolekulární látky Redoxní reakce Zeměpis Afrika Austrálie, Oceánie, Antarktida, Indický a Tichý oceán Amerika, Asie,Atlanský a Severní ledový oceán Světové hospodářství Lidé a jejich svět Přírodní podmínky ČR Hospodářství ČR 3. ročník Experiment Kresba Malba Prostorová tvorba Kresba Prostorová tvorba Tělesná výchova 1. ročník Cvičení v přírodě 2. ročník Cvičení v přírodě Cvičení v přírodě Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Zdravý způsob života 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce Domácnost Zásady zdravého stravování Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky 2. ročník Čtení a literární výchova Psaní Jazyková výchova 3. ročník Čtení a literární výchova Psaní Anglický jazyk Čísla,barvy 4. ročník Bydlení Prázdniny Konverzace v anglickém jazyce Moje rodina, domov Volný čas Sporty, hry Kultura - knihy, filmy, hudba Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Pohádky 2. ročník Rozmanitost přírody Pohádky a pověsti 3. ročník Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Pohádky a pověsti Přírodověda 5. ročník Člověk a technika Vlastivěda 4. ročník Města ČR Klimatické podmínky, hospodářství v ČR 5. ročník Orientace na mapě ČR Dějepis Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Kořeny evropské kultury Základy společenských věd Rok v proměnách času Přírodopis Podmínky života - rozmanitost přírody Společenstvo organismů - ekosystém Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Botanika - nauka o rostlinách Savci Člověk Země - naše planeta Minerály Utváření zemského povrchu Geologická stavba území ČR Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Čím se zabývá chemie Významné chemické prvky Vzduch Voda Kyseliny a zásady Soli Uhlovodíky Zdroje energie a uhlovodíků Deriváty uhlovodíků Přírodní látky 19

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Redoxní reakce Zeměpis Afrika Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Lidé a jejich svět Přírodní podmínky ČR 3. ročník Prostorová tvorba 5. ročník Prostorová tvorba Kresba Malba Kresba Malba Prostorová tvorba Kresba Prostorová tvorba Malba Kresba Malba Tělesná výchova Cvičení v přírodě Sportovní výchova Plavání 1. ročník Pěstitelské práce 2. ročník Pěstitelské práce 3. ročník Pěstitelské práce 4. ročník Pěstitelské práce 5. ročník Pěstitelské práce Práce v dílnách Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Elektrotechnika v domácnosti Provoz a údržba domácnosti Domácnost Vedení domácnosti Výživa v rodině Zásady zdravého stravování MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky 4. ročník Čtení a literární výchova Výpisky a výtah Slohové útvary Informatika Zpracování odborných textů Dějepis Kořeny evropské kultury Český stát v počátcích nové doby Fyzika Elektrický proud Atomy a záření, jaderná energie Přírodopis Planeta Země Podmínky života - rozmanitost přírody Společenstvo organismů - ekosystém Přehled organismů Společenstva - ekosystémy Zoologie - nauka o živočiších Savci Země - naše planeta Základy ekologie a ochrana životního prostředí Chemie Vzduch Voda Uhlovodíky Zdroje energie a uhlovodíků Zeměpis Lidé a jejich svět Hudební výchova Poslechové činnosti Poslechové činnosti 5. ročník ICT Výchova ke zdraví Společenské chování Rodina Zdravý životní styl Sexuální výchova Společenské chování Zdravý způsob života Sexuální výchova Zdravý životní styl Sexuální výchova Práce s technickými materiály Trh práce Pokrytí v projektu Vesmír Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Výpisky a výtah Slohové útvary Konverzace v anglickém jazyce Cestování Sporty, hry Informatika Zpracování odborných textů Přírodopis Savci 20

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Lišov

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Lišov ZŠ a MŠ Lišov ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Verze 2. z 01. 09. 2007 Platnost 1.9.2013 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více