Alternativní styl obchodování futures na komodity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní styl obchodování futures na komodity"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha katedra bankovnictví a pojišťovnictví Alternativní styl obchodování futures na komodity Diplomová práce Autor: Bc. Radek Živec Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha Únor, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Nučicích, dne Bc. Radek Ţivec

3 Poděkování Autor diplomové práce by tímto rád poděkoval všem, kteří se podíleli radou, připomínkou či jiným způsobem. Jmenovitě vedoucímu práce panu Ing. Vladimíru Nerglovi za uţitečné rady a metodickou pomoc při zpracování diplomové práce.

4 Anotace Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje ji. Stejně jako bakalářská práce tak i diplomová práce provází problematikou obchodování na kapitálovém trhu. Budete zde seznámeni se základními znalostmi spreadového obchodování, dále pak s moţností obchodování pomocí Market Profilu tzv. profilu trhu, který odhaluje třetí rozměr pohledu na obchodování. Jako poslední z kategorie metodologie obchodování je představena metoda obchodování na základě Intermarket analýzy cenových grafů, která je velmi účinným nástrojem pro odhalování divergencí trhů. Z oblasti psychologie obchodování a technického pohledu na obchodování jsou zde rozvinuty kapitoly rozšiřující znalosti z oblasti technického a psychologického zázemí a znalostí obchodníka. Tato práce si dává za cíl charakterizovat a popsat předchozí problematiku, a to způsobem rozdělení na jednotlivé sloţky včetně navrţení moţných přístupů k řešení těchto jednotlivých sloţek. Hodnota práce spočívá v kombinaci bakalářské a diplomové práce v uceleném pohledu na přístup soukromé osoby k obchodování na kapitálových trzích. Klíčová slova: trading, futures, komodity, spread, market profile, psychologie obchodování Abstract This thesis follows on the bachelor thesis and extends it. As well as thesis and dissertation accompanies the issue of capital market. You will befamiliar with basic knowledge of spread trading, then trading with Market Profile using the market profile that reveals the third dimensionperspective on trading. The last category of trading methodology presents the method of trading based on Intermarket analysis of price charts,which is a very effective tool for detecting divergence markets. The psychology of trading and technical point of view on trading are developed in Chapter expanding knowledge of the technical and psychological background and knowledge of the trader. This work gives to characterize anddescribe the previous issue, in a way division into individual components including outlining possible approaches to address these individual components. The value of the work lies in the combination of bachelor and master thesis in a coherent view to access private persons to trading on capital markets. Key words: Trading, Futures, Commodity, Spread, Market profile, Psychology of Trading

5 Obsah 1. Spreadové obchodování Spread Spreadové obchodování Výhody obchodování spreadů Niţší volatilita Niţší počáteční a udrţovací margin Převoditelnost Ochrana pozice proti limitním dnům Utajení obchodu Sezónnost Časová náročnost Nevýhody obchodování spreadů Nedostatek informací Limitovaný ziskový potenciál Objednávka spreadového obchodu Doba trvání obchodu Brokerské komise Druhy spreadu Klasifikace spreadu I Klasifikace spreadu II Zobrazení spreadového grafu Čárový (liniový) graf Sloupcový graf Svíčkový graf... 12

6 1.7 Nástroje pro zobrazení spreadovém grafu Excel Specializovaný software Reporty MRCI Internetové aplikace Moţnosti obchodování na základě spreadového grafu Price action Základní cenové formace Indikátory Sezónnost Rollover Analýza spreadového obchodu Market Profile Obecný pojem Market Profile a jeho vznik Jak se utváří graf Zobrazení pohybu ceny Zobrazení grafu VOLUME Zobrazení kompletního grafu TPO a VOLUME Gaussova křivka Oblast hodnoty Výpočet TPO Výpočet Volume Výpočet VWAP DOM Time & Sales Rozvíjející se Market Profile... 33

7 2.8 Sledování objednávek Intermarket analýza Základní informace Informace obchodního charakteru Negativní HI-LO Nízká cenová volatilita jednoho indexu Falešný breakout, odraz od důleţité cenové hladiny Zdravé swingy Vysoká cenová volatilita jednoho indexu Nevýhoda obchodování pouze na základě intermarket analýzy Spojení intermarket analýzy a market profilu Psychologie obchodování Myšlení v pravděpodobnostech Teorie trhu (intradenní obchodník) Zodpovědnost Risk Konzistence Check-list psychologie obchodování Informace technického charakteru Software Hardware Data Broker Popis vybraných brokerů Rozdělení Forex brokerů Poplatková struktura obchodu Závěr... 66

8 1. Spreadové obchodování 1.1 Spread Spreadem je prodej jednoho, popřípadě více (futures 1 ) kontraktů a současný nákup jednoho, popřípadě více kompenzačních 2, takzvaných ofsetových kontraktů. Spreadem je i opačná situace. Nákup jednoho, popřípadě více futures kontraktů a současný prodej jednoho, popřípadě více ofsetových 3 kontraktů. 1.2 Spreadové obchodování 4 Spreadové obchodování je vyuţíváno především profesionálními obchodníky a velkými fondy, které tuto techniku vyuţívají jiţ řady let. Jsou vyuţívány z důvodu, ţe jejich obchodování je výrazně bezpečnější a poskytují menší risk neţ obchodování samotných (holých 5 ) futures kontraktů. Tento fakt je dán tím, ţe obchodník drţí v jeden moment jak krátkou 6, tak dlouhou 7 pozici. Zatímco v případě obchodování samotných futures kontraktů, kde obchodník spekuluje na vzrůst (nákup za niţší cenu s následným prodejem za vyšší cenu) nebo na pokles (prodej za vyšší cenu a následný nákup za niţší cenu), se při spreadovém obchodování o toto vůbec nesnaţí. U tohoto typu obchodování se snaţí obchodník spekulovat na jinou věc neţ na samotnou cenu podkladového aktiva, a tou je rozdíl cen jednotlivými futures kontrakty. Spreadové obchodování je spekulace na budoucí rozdíl cen mezi jednotlivými futures kontrakty. 1 Futures kontrakt= Futures kontrakt je dohoda dvou stran o nákupu či prodeji standardizovaného mnoţství komodity v předem specifikované kvalitě za danou cenu, a to k budoucímu datu. Tento typ obchodu se provádí výhradně na burzách. 2 Viz ofsetový kontrakt 3 Ofsetový neboli kompenzační kontrakt- při pouţití se z klasického obchodování stává spreadová pozice 4 Dále bude v textu uvaţováno, ţe je spread vţdy tvořen jako burzou uznávaný spread tvořený z futures kontraktů. 5 Obchodování holého nebo také samotného futures kontraktu (spekulace pouze na vývoj ceny podkladového aktiva) 6 Krátká pozice= prodejní pozice 7 Dlouhá pozice= nákupní pozice 1

9 Hodnota spreadu se vypočte jako rozdíl jednotlivých futures kontraktů. 8 Výnos Výnos ze spreadu je realizován, kdyţ je při výpočtu hodnota aktuální spreadové pozice vyšší neţ výpočet hodnoty spreadu při jeho pořízení. Ztráta Naopak, kdyţ je hodnota výpočtu aktuální spreadové pozice niţší neţ hodnota spreadové pozice vypočtená při pořízení tohoto spreadu, nachází se tato pozice ve ztrátě. 1.3 Výhody obchodování spreadů Niţší volatilita Na rozdíl od obchodování klasických holých 9 futures kontraktů se spreadové obchodování vyznačuje vysokou mírou redukce volatility díky tomu, ţe rozdíl cen mezi jednotlivými futures kontrakty nepodléhá tak výrazným krátkodobým trendům jako cena podkladového aktiva. Důvod k tomuto klidnějšímu chování spreadového diferenciálu je fakt, ţe v případě intramarketového 10 (kalendářního) spreadu (není tomu tak například v zrninách v případě rozdílných sklizní, kde se jednotlivé kontrakty mezi starou a novou sklizní mohou chovat naprosto nestandardně) se stane něco nečekaného z pohledu fundamentálních informací v dřívějším kontraktu. Je velmi pravděpodobné, ţe se tyto skutečnosti přenesou a následně i projeví v ceně kontraktu s pozdějším datem dodání. Nebude podstatným způsobem ovlivněn spreadový diferenciál, a tudíţ i risk na obchod. Závěr: Obchodování spreadů redukuje,,šum 11, který se vyskytuje při klasickém obchodování futures kontraktů a tím omezuje risk. 8 Hodnota pozice nakoupené hodnota pozice prodané = hodnota spreadu 9 Holý futures kontrakt klasický kontrakt ve směru nákupu long/short bez zajištění 10 Viz klasifikace spreadu II. 11 Šum myšleno ve smyslu krátkodobých pohybů ceny a tvoření různě velkých korekcí v krátkém časovém úseku 2

10 1.3.2 Niţší počáteční a udrţovací margin 12 Z důvodu niţší volatility, a tím spojeným niţším riskem, je částka, která je blokována brokerskými firmami za otevření obchodu výrazně niţší. Brokeři stanovují své marginy na základě algoritmů, které počítají s údaji denní volatility daného instrumentu. U spreadů, které jsou kvalifikovány jako burzou uznávané spready, jsou marginy nejniţší moţné, zejména jedná-li se o srovnání s obchodováním holých futures kontraktů. Například u intermarketového spreadu v rámci burzy CMEGROUP a spreadu sloţeného z kukuřice a sójových bobů v poměru 2:1 a marginu 55% je výpočet následující: Počáteční margin u kontraktu na kukuřici je 1750 dolarů u sójových bobů 2000 dolarů. Výpočet bude probíhat jako dvojnásobek počátečního marginu na kukuřici plus hodnota marginu na sójové boby. Z kaţdé částky se vypočítá 55%. Na závěr se tyto hodnoty sečtou a získá se margin spreadové pozice. 2 * 1750 * 0, * 0,55 = 3300 Závěr: Obchodník je schopen otevřít pozici s více kontrakty Převoditelnost Vzhledem k faktu, ţe se spreadový obchod skládá z nákupu (prodeje) jednoho či více futures kontraktů a současného prodeje (nákupu) hodnotově adekvátního počtem kompenzačních kontraktů vyplývá, ţe v případě potřeby lze ze spreadu jednou nohou spreadu vystoupit z pozice a ponechat si, dle potřeby poţadovanou nohu spreadu, a změnit spreadový obchod na obchod s holým (-i) futures kontraktem (-ty). Vzhledem k této skutečnosti lze tuto situaci obrátit i v případě klasického obchodování s futures kontrakty. K tvorbě nebo redukci rizika při tomto stylu obchodování lze z klasické 12 Margin- záloha, která umoţňuje ovládat komoditní kontrakt. Tato záloha je vratná. 3

11 spekulační pozice, která se soustředí pouze na cenu podkladového aktiva, udělat spread, u kterého je důleţitější spreadový diferenciál, a tím vytvořit jakýsi hedţing. Konverze je tedy funkční oběma směry. Závěr: V případě nepříznivé situace nebo naopak jednoznačně ziskové situace lze přecházet mezi jednotlivými typy obchodování, a tím se můţe obchodník vystavovat na základě své úvahy vyššímu ziskovému potenciálu s vyšším riskovým potenciálem nebo niţšímu, avšak určitě ne zanedbatelnému, ziskovému potenciálu, a s ním provázeným niţším riskovým potenciálem Ochrana pozice proti limitním dnům Limitní den vznikne tehdy, kdyţ cena podkladového aktiva překročí burzou stanovené rozpětí, ve kterém se trh můţe obchodovat. Tato situace můţe vzniknout, kdyţ se objeví nějaká katastrofická zpráva nebo je vyhlášen důleţitý report. Kdyţ je v takové situaci obchodník v otevřené klasické pozici a vznikne limitní den, je tato pozice v takové chvíli neovladatelná, není moţné s ní cokoli dělat. Nedá se prodat (koupit). Naopak je tomu při drţení spreadové pozice, ta je vůči limitním dnům imunní a v drtivé většině případů není pozice nijak ovlivněna. Závěr: V případě klasického pozičního obchodování futures hrozí riziko limitních dnů, které se dá redukovat spreadovou pozicí. V případě intradenního obchodování futures kontraktů se dá povaţovat přechod do spreadové pozice za vhodný v případě, kdy se obchodník rozhodne drţet přes noc a chce zásadně omezit riziko Utajení obchodu 4

12 V případě obchodování holého futures pouţívá většina zodpovědných obchodníků takzvaný stop-loss 13. V případě spreadového obchodování, kdy se jedna pozice nakupuje a druhá současně prodává, ţádná takováto ochrana neexistuje. Z tohoto je patrné, ţe není v trhu viditelně umístěn výstupní příkaz, a proto nemůţe nikdo obchodovat proti této pozici. Ţádný z lokálních subjektů neví nic o opravdovém záměru tohoto obchodu, a proto nemají důvod takovýto obchod sledovat. Závěr: Samozřejmě se utajením nemusí zabývat obchodníci, kteří drţejí pozice v řádech jednotek. Toto je podstatné pro větší obchodníky, kteří disponují kapitálem, jeţ pojme kontrakty v řádek desítek a stovek kusů Sezónnost Pravděpodobně nejrozšířenějším pouţití spreadů je vyuţití historických sezónních tendencí, které se vyskytují na různých trzích futures kontraktů. Při vyuţívání sezónnosti je vysoká pravděpodobnost úspěšných obchodů. Sezónnost je v určitých trzích ovlivněna nejhlubšími fundamentálními faktory dané komodity. Sezónnost však nenáleţí pouze futures na reálné komodity jako zlato, ropu, pšenici, ale i například na měnové a finanční trhy jako futures na dolar, či státní dluhopisy. Znalost sezónních tendencí můţe poskytovat obchodníkovi vysoké %WIN 14 obchodů, a to kolem hodnoty 70-90% 15. Závěr: Pozice na jednom trhu je hedţována pozicí na například příbuzném trhu a zároveň je statisticky prokázána úspěšnost této sezónnosti. Díky této nevyvratitelné skutečnosti se spreadové obchodování s vyuţitím sezónních tendencí řadí na nejbezpečnější a nejjistější způsob obchodování s futures kontrakty. 13 Stop-loss= slouţí k redukci rizika. Při předem jasné cenové úrovni (obchodník si tuto úroveň sám určí) se pozice sama uzavře 14 %WIN= vyhrané obchody, vyjádřené jako procento z celkových obchodů. 15 Tato hodnota převzata ze stránek 5

13 1.3.7 Časová náročnost Spready, díky svému charakteru pozičního obchodování a niţší volatility, vyţadují od obchodníka rozdílnou míru pozornosti a soustředěnosti neţ klasické futures obchodování. Tato míra je o poznání niţší, tudíţ má obchodník čas například na jiné aktivity v oblasti obchodování. Čas strávený samotným spreadovým obchodováním se ve většině případů počítá na minuty denně plus nějaké plánování obchodů v rámci pár hodin měsíčně. Závěr: Spreadové obchodování je pro drobného obchodníka vhodné jako doplňkový typ obchodování. Samozřejmě určit jednoznačně závěr o tom, zda je spreadové obchodování vhodné jako hlavní či doplňkový typ obchodování, nelze. V této situaci je důleţité mít na paměti velikost obchodovaného účtu. Na velkém účtu stačí menší zhodnocení. 1.4 Nevýhody obchodování spreadů Nedostatek informací Obecně se informace o spreadovém obchodování dají sehnat jen velice těţce. O spreadovém obchodování existuje v psané podobě pouze několik knih, z toho 95% 16 není přeloţeno do češtiny. Co se týče seminářů, existují v české republice pouze dvě moţnosti kde získat informace o tomto obchodování. Z toho jeden je čistě individuální a druhý je moţné navštívit pouze jedenkrát ročně. Ostatní moţnosti, jak získat informace o tomto typu obchodování, nejsou také nijak rozsáhlé. Jedná se o internetové online webináře, či méně pravděpodobné spolupráce s nějakým profesionálním obchodníkem. Závěr: 16 Tento údaj je pouze odhadnut. Neexistuje přesná statistika. 6

14 Cesta hledání a kompletování informací o spreadovém obchodování je velice těţká. Tento důvod je zřejmý, díky vysoké úspěšnosti při vyuţívání spreadové sezónnosti nemají obchodníci, co takto obchodují, potřebu tento styl tradingu masově vyučovat či o něm informovat Limitovaný ziskový potenciál Limitovaný ziskový potenciál je v tomto případě vyjádřen jako omezení rizika holého futures kontraktu a s tím spojeného omezení ziskového potenciálu spreadového obchodu Objednávka spreadového obchodu Existuje několik způsobů, jak a kdy vytvořit spreadovou objednávku. Spreadovou objednávku lze jako takovou vytvořit pomocí spreadového brokera nebo vstoupit do kaţdé nohy spreadu samostatně. Důleţité je si uvědomit u vstupování do kaţdé nohy spreadového obchodu zvlášť, ţe dokud není vytvořena kompenzační pozice, je tato prvotní pozice odkrytá a jedná se o obchod s holým futures kontraktem. Co se týká způsobu, jakými příkazy vytvořit tuto objednávku, jsou v podstatě pouze dva způsoby, a to: příkazem typu market a příkazem limitním Doba trvání obchodu Spreadové obchodování se samozřejmě řadí svou povahou ve většině případů do pozičního typu obchodování. Samozřejmě existují situace, kdy je doba trvání obchodu v rámci dnů, ale samozřejmě také v rámci týdnů a měsíců. Tento fakt závisí na zvolené strategii Brokerské komise 7

15 Z podstaty spreadového obchodování při otevření jedné spreadové pozice, nákupu jednoho a prodeje druhého futures kontraktu, broker za ten obchod, na rozdíl od klasického obchodování s holým futures kontraktem, účtuje dvojitou komisi. 8

16 1.5 Druhy spreadu Klasifikace spreadu I Burzou uznávaný spread Nákup a prodej jednoho, či více ofsetových kontraktů 17, které jsou burzou klasifikovány jako spread Exotický spread Nákup a prodej jednoho, či více ofsetových kontraktů, které nejsou burzou klasifikovány jako spread. (Počítačem náhodně vygenerovaný spread vytvořený bez souvislostí. Například nákup jednoho kontraktu desetiletých státních dluhopisů a současný prodej ofsetového kontraktu pšenice.) Klasifikace spreadu II Intramarketový spread Je takzvaný kalendářní spread. Podstata kalendářního spreadu je otevření krátké i dlouhé pozice na jednom konkrétním trhu, avšak s různými měsíci exspirace. To vše v rámci jedné burzy. Jedná se pouze o posun po časové ose. Příklad: Nákup červnového kontraktu pšenice a současný prodej prosincového kontraktu pšenice. 17 9

17 Intermarketový spread V případě intermarketového spreadu otevírá obchodník pozici ve dvou rozdílných komoditách, nikoliv však v rozdílných měsících exspirace. Měsíc exspirace je u obou kontraktů stejný. Příklad: Prodej květnového kontraktu na pšenici a současný nákup květnového kontraktu na sójové boby. Z intermarketového spreadu lze vytvořit zároveň kalendářní spread. Tato situace nastane při prodeji jednoho či více kontraktů jedné komodity a nákupu jednoho či více kontraktů druhé komodity, přičemţ je zároveň u obou komodit rozdílný termín exspirace. To vše v rámci jedné burzy. Příklad: Prodej květnového kontraktu na pšenici a současný nákup srpnového kontraktu na sójové boby Inter-exchange spread Inter-exchange spread je vyuţití jiţ známých intermarketových a intramarketových spreadů s tím, ţe kaţdá noha spreadu je nakoupena a prodána na jiné burze. Příklad: 1. Nákup březnového kontraktu kukuřice na CBOT 18 a současný prodej květnového kontraktu kukuřice na KCBOT Nákup březnového kontraktu kukuřice na CBOT a současný prodej březnového kontraktu na kukuřici na KCBOT. 18 CBOT- Chicago Board of Trade 19 Kansas City Board of Trade 10

18 1.6 Zobrazení spreadového grafu Čárový (liniový) graf Patří ke zcela základním nástrojům technické analýzy. Konstruuje se z uzavíracích cen. Tento graf je velice přehledný, avšak výpovědní hodnotu má oproti ostatním typům pouze čtvrtinovou. Na ose x je sledovaným údajem čas a na ose y cena, to ostatně platí na všech typech grafů. Vykresluje se periodicky. Obrázek č. 1- Čárový liniový graf Zdroj: vlastní aplikace s vyuţitím softwaru Sierra Chart verze Sloupcový graf Na rozdíl od čárového grafu je sloupcový graf jiţ vykreslován do různě velkých svislých úseček, kde kaţdá jednotlivá úsečka představuje zvolené časové období. Velikost úsečky odpovídá velikosti rozpětí ceny v daném okamţiku. Na kaţdé straně této úsečky je zobáček, který vlevo značí otevírací cenu, vpravo uzavírací cenu. Vykresluje se také periodicky. Obrázek č. 2 - Sloupcový graf 11

19 Zdroj: vlastní aplikace s vyuţitím softwaru Sierra Chart verze Svíčkový graf Svíčkový graf byl vyvinut obchodníky s rýţí v Asii. Stejně jako sloupcový graf pracuje se čtyřmi hodnotami s maximem, minimem, open a close. Přičemţ, kdyţ je svíčka vybarvená (červená), znamená to, ţe close uzavřelo níţe neţ open a naopak, v opačném případě je svíčka bílá. Graf se vykresluje periodicky. Obrázek č. 3 Svíčkový graf 1.7 Nástroje pro zobrazení spreadovém grafu Excel Zdroj: vlastní aplikace s vyuţitím softwaru Sierra Chart verze 642 Jako jednou z nejlevnějších variant zobrazení spreadového grafu je vyuţívání Excelu a end of dat z dostupných zdrojů (jako například: data od firmy Kinetick ve spojení s programem Ninja Trader 7, Google.cz/finance atd.). Výše uvedená varianta je moţná jako zobrazení dat prvního z poţadovaného kontraktu mínus druhý poţadovaný kontrakt, výsledek se projeví jako rozdíl cen těchto kontraktů. Následně je moţno nechat z těchto dat vytvořit graf. Dále je postup shodný s kapitolou zobrazení spreadového grafu. Výhody: data k vytvoření grafu jsou zdarma Nevýhoda: manuální aktualizace dat, potřebná znalost práce s Excelem (při hlubších analýzách grafu) 12

20 1.7.2 Specializovaný software Software umoţňující zobrazování a aplikování analýzy grafu. Jedním z velmi známých a rozšířených softwarů zabývající se prací a zobrazováním spreadového grafu je program Track n Trade 5.0 s pluginem Spread poskytovaný firmou Geckosoftware. Navzdory tomu, ţe spreadový graf lze zobrazit pomocí Excelu, dávají obchodníci přednost softwarům, které poskytují určitý komfort. Komfort, který tyto softwary poskytují se týká především automatickým stahováním dat, poskytováním fundamentálních informací či praktické nástroje v podobě například indikátorů a dalších nástrojů podrobnější analýzy grafu. Obrázek č.4 Specializovaný software Zdroj: Výhoda: automatická aktualizace, fundamentální informace, implementované nástroje analýzy, jednoduchá obsluha Nevýhoda: placená data, placený software 13

21 1.7.3 Reporty MRCI Sluţba firmy Moore Research Centrer, Inc je jednou z firem zabývající se zpracováním historických dat pomocí matematicko-statistických metod. Tímto způsobem se snaţí poskytnout obchodníkům analýzy, které by jim mohly napomoci s budoucím investičním rozhodnutím. Tato sluţba je pro obchodníky dostupná od roku Úvodní strana MRCI.com Obrázek č.5- Reporty MRCI - Zdroj: Placená sluţba poskytující nabídku spreadových grafů Obrázek č. 6 - MRCI - 14

22 Zdroj: Po zvolení spreadového grafu zašle automaticky systém MRCI online všechny podklady ve formátu PDF na zvolený . Systém nemá integrovanou funkci zasílání všech podkladů všech komodit najednou, tudíţ musí obchodník diskrečně procházet evidencí a vybírat si. V případě, ţe název obsahuje pouze název jedné komodity, např.: Feeder Cattle, znamená to graf indelivery spreadu. V pravém menu sluţba obsahuje placená sluţba také další moţnosti pro obchodníky. Kromě spreadových grafů se nabízí také moţnost obchodování komodit na základě sezónních tendencí, zasílání těchto informací přímo do u, kalendář předpokládaných sezónních obchodů, sezónních spreadů a kalendář předpokládaných spreadových obchodů. Ke všem těmto sluţbám je nutno říci, ţe ţádné z informací poskytovaných tímto serverem neslouţí jako investiční doporučení, jedná se pouze o informativní matematicko-statistické modely, které jsou připraveny k další obchodní analýze Internetové aplikace Obrázek č. 7 Seasonal Futures Charts Zdroj: Existuje řada serverů, na kterých je moţno zdarma obdrţet informace o spreadových a sezonních obchodech. 15

23 Zde uvedený příklad serveru seasonalfuturescharts.com poskytuje řadu sluţeb včetně vyhledávače spreadových obchodů pomocí kriteriální tabulky. 1.8 Moţnosti obchodování na základě spreadového grafu Price action Obchodní přístup zaloţený na předpokladu, ţe jediným vodítkem je pro obchodníka cena aktiva, a to za předpokladu nevyuţívání dalších pomocných indikátorů. Filozofií price action spočívá v premisy, ţe cena sama o sobě poskytuje jiţ všechny potřebné informace k provedení obchodu (všechny relevantní informace jsou jiţ zahrnuty v aktuální ceně) Základní cenové formace Cenové formace jsou v podstatě formace, které vytváří cenový graf s vyuţitím všeobecně uznávaných vzorů, které indikují budoucí pohyb ceny aktiva. Indikace budoucího pohybu ceny je zaloţena na neustálém opakování těchto vzorů, které jsou vysvětleny na základě chování obchodníků v jednotlivých situacích. Cenové formace se dají vyuţít pro všechny kapitálové trhy i pro trh Forexu. Formace Cena vytvoří nový cenový vrchol a dále klesne pod tento cenový vrchol, vytvoří swing a zároveň dno tohoto cenového poklesu. Následně zkouší cena otestovat toto nově vytvořené high, ale tento pokus se nevydaří a vytváří další swing cena nedojde na úroveň předchozího high. Tato formace indikuje oslabení trhu a následný zvrat. Dochází k pokušení souvislostí vyšších high a vyšších low. Signál ke vstupu do obchodní pozice (short) je protnutí supportu vytvořeným předchozím oslabením ceny. K indikaci do long pozice by situace byla stejná avšak v reverzní podobě. 16

24 Trojúhelníková formace Trojúhelníková formace je další z grafických vzorů tvořených z podstaty swingování ceny. Jsou definovány úrovní supportu a úrovní resistence, které se vůči sobě sbíhají, a tím vytváří obraz trojúhelníku. Cenová aktivita se v této situaci stává čím dál méně volatilní a obchodník by měl v nejbliţší budoucnosti očekávat průraz tohoto trojúhelníku a vstup do obchodní pozice ve směru průrazu této formace. Dvojitý vrchol a dno Cena vytvoří nový cenový vrchol a dále klesne pod tento cenový vrchol, vytvoří swing a zároveň dno tohoto cenového poklesu. Následně zkouší cena otestovat toto nově vytvořené high, ale tento pokus se nevydaří a vytváří další swing cena dojde na úroveň předchozího high. Jedná se o reverzní cenovou formaci, kde vstup do pozice probíhá jiţ na úrovni předchozího swingu Indikátory Indikátory jsou nástrojem obchodníka. Při správném vyuţívání jsou schopny sledovat body obratu či trend. Problém spočívající v indikátorech je jejich neuniverzálnost. K dispozici je několik skupin indikátorů, z nichţ kaţdá je určena pro jiný charakter trhu. K základním skupinám patří takzvané trendové indikátory, indikátory momenta, volume indikátory a indikátory smíšeného charakteru. Trendové indikátory slouţí jako pomůcka k určování trendu. Trend je setrvačnost, v níţ se cena pohybuje. Indikátory momenta slouţí k obchodování trhů, které se vyznačují nízkou volatilitou. Indikátory momenta vyuţívají takzvané momentum ceny, které indikuje předprodaný nebo předkoupený trh, a snaţí se zachytit korekce. Volume indikátory se snaţí předpovídat obraty cen pomocí sloţky volume, tedy objemu. Kaţdá jednotka objemu na trhu odráţí akci dvou osob: jeden obchodník prodává a druhý nakupuje, anebo jeden nakupuje kontrakt a jiný jej prodává. Day volume je počet kontraktů 17

25 nebo akcií zobchodovaných v jednom dni, 5min volume je počet kontraktů zobchodovaných v 5 minutách. Smíšené indikátory nelze zařadit do ţádné z těchto kategorií. Z kaţdé skupiny indikátorů obsahují identifikační znak kaţdé ze skupin Sezónnost Například zemědělské plodiny jsou jiţ z podstaty spojeny se sezónností, a to svými sezónními cykly. Setí, růst a následná sklizeň těchto komodit se povětšinou opakuje kaţdoročně ve stejnou nebo podobnou dobu. Z tohoto faktu je patrné, ţe výrobci, v tomto případě farmáři, se budou snaţit tyto komodity prodat na trhu co nejdříve po sklizni, a proto je patrné, kdy u které komodity můţe nastat sezónní trend. Rovněţ u spotřebitelů těchto komodit bude docházet k určité sezónnosti, a to v závislosti charakteru spotřeby dané komodity. Trţní cena jakékoli komodity je tvořena a ovlivňována mnoha různými faktory, z nichţ mezi významné bude patřit fundamentální zpravodajství, očekávání, apod. Všechny tyto faktory se promítají do ceny komodity, kde mohou dopomoci ke zvýšení trţní ceny nebo ke sníţení trţní ceny, avšak v případě spreadu intramarket, intradelivery (v rámci jedné komodity pouze však s jinou dobou dodání, avšak v rámci jedné sklizňové sezóny) můţe obchodník očekávat určité vyrušení volatility těchto zpráv na holý futures kontrakt. Výhodou zůstává schopnost tvoření podobného rozdílu ceny mezi těmito kontrakty, který je méně volatilní. Zachování této cenové diference je platné zejména u intramarket, intradelivery spreadů. Naopak je tomu u intramarket, interdelivery spreadu (stejná komodita, jiná doba dodání, avšak rozdílnou sklizňovou sezónou). Cenová diference u takového typu intramarket, interdelivery spreadu je výrazně volatilnější (tato skutečnost je dána znalostí úrody z jiţ sklizené úrody a neznalostí sklizené budoucí úrody, která se pouze odhaduje) Rollover 18

26 Rollover znamená obecně v obchodování s futures kontrakty komodit změnu měsíce, kdy kontrakty v dané komoditě jsou vyřizovány dodávkou či odběrem. Největší obchodní aktivita se vţdy odehrává v nejbliţším kontraktním měsíci od data současnosti, takzvaný front month. Po uplynutí tohoto front měsíce jsou všechny kontrakty spadající do tohoto měsíce vyřízeny dodávkou nebo odběrem. Pokud se blíţí termín rolování kontraktu, tomuto termínu předchází několik upozornění pro obchodníky. První je First Notice Day (FND) nebo telefonát potvrzující dodání nebo odběr fyzické komodity. Druhý je Last Trading Day (LTD) poslední den v rámci tohoto komoditního kontraktu, kdy můţe být uskutečněn obchod, a tím změnit vlastníka povinnosti. Avšak pokud obchodník nemá zájem o fyzickou dodávku, a přesto chce drţet svou otevřenou pozici, má moţnost svůj kontrakt přerolovat do následujícího měsíce ve stejné hodnotě Contango Standardní situace, kdy vzdálenější měsíce futures kontraktů jsou draţší. Tento jev se nazývá Contango 20. Stav Contango je situace u většiny futures, kdy se cena futures zvyšuje s rostoucí splatností kontraktu, a to díky dodatečným nákladům spojeným s pozdější dobou dodání. Za takové situace je aktuální, tedy spotová, cena futures niţší neţ jakákoli budoucí, tedy futures cena tohoto futures kontraktu. Jedná se o normální situaci na trhu

27 Backwardation Opakem normálního stavu trhu Contango je méně běţný stav na trhu s futures, a to Backwardation 21. Stav Backwardation je situace u některých futures, kdy se cena futures sniţuje s rostoucí splatností kontraktu, vzdálenější měsíce jsou cenově levnější neţ měsíce bliţší. Jedná se o stav, kdy spotová cena podkladového nástroje je vyšší neţ jakákoli budoucí cena tohoto futures kontraktu. Tato situace zobrazuje inverzní vztah k normální situaci na trhu. Hlavním faktorem je předpokládaná nízká poptávka či značná nabídka podkladového nástroje. Toto silné sníţení cen futures pod úroveň nákladů přenosu znamená, ţe ceny futures se sniţují s rostoucí splatností kontraktu. Stav Backwardation je tedy silným znamením a obchodníci mohou předpokládat, ţe ceny komodity budou v nejbliţší budoucnosti výrazně růst, a z tohoto stavu těţit Bezriziková arbitráţ 22 Stav Backwardation nemívá dlouhé trvání a přechází posléze opět do stavu Contango. Tento stav je obchodníky vyuţíván pro arbitráţ. Prodejem jednoho kontraktu v předním draţším měsíci a zároveň nákupem jednoho kontraktu téţe komodity ve vzdálenějším levnějším měsíci si je schopen obchodník zajistit téměř jistý zisk, jelikoţ obchodník v této situaci obchoduje spread, je mu jedno, jakým směrem se vydá cena podkladového aktiva, pouze pozoruje sbliţování kontraktů potvrzení jeho spekulace. Hrozí, ţe inverzní situace na trhu bude přetrvávat, nicméně obchodník nesmí tuto situaci podceňovat, ale zároveň je schopen předpokládat, ţe je v bezpečnějším 23 obchodu neţ při obchodování s holými futures kontrakty

28 Obrázek č.8 Contango-backwardation 1.9 Analýza spreadového obchodu Zdroj: Data k těmto spreadovým analýzám byly získány pomocí sluţby Moore Research Centrer, Inc. V analýze Price action vyuţita formace Spreadový graf pšenice Červen 2000 Březen 2000 Obrázek č. 9 Spreadový graf Pšenice Zdroj: vlastní zpracovaní, data MRCI Za 1 vstup do obchodu povaţujme nákup aktivně obchodovatelného kontraktu na pšenici se specifikací červen 2000 a prodej jiţ aktivně obchodovaného kontraktu se specifikací březen 2000 a to v bodě č.1 ( ) na ose x obrázku č Cena nového pozdějšího kontraktu je vyšší, a to díky času dodání dále v budoucnosti, a tím spojených vyších nákladů s podkladovým aktivem (například pojištění, skladování atd.). 21

29 Vstupní hodnota spreadu +20,25 bodu. Cena se dále vyvíjí příznivě aţ do , kdy z předchozích hodnot kolem +21,25 klesne na hodnotu +20,75 a vytvoří formaci 1-2-3, coţ indikuje výstup z nákupní pozice spreadu. Výsledný zisk je +0,5 bodu. Další vstup je na hodnotě +21,75 bodu, kdy se opět vytvoří formace opačného patternu a je proraţena hodnota +21,25, která působila jako rezistence řadu dní předtím. Vstup do long pozice spreadu. Ačkoli hodnota spreadu se následně sníţila a vytvořila hodnotová low na hodnotě +21,25, nebylo vytvořeno níţší low, naopak hodnota se začala dále zvyšovat, coţ vedlo k vytvoření dalšího vstupního signálu a otevření další long pozice spreadu, a to na hodnotě +22. Závěr obchodů: Výstup z prvního obchodu byl dán proraţením vstupního swingu, zatímco ostatní dvě pozice byly zrušeny z důvodu exspirace březnového kontraktu. 1.obchod zisk +0,5bodu 2.obchod zisk +1,25 bodu, 3. obchod zisk +0,5 bodu 2. Market Profile K výpočtu většiny informací je nutno vyuţívat ticková data. 2.1 Obecný pojem Market Profile a jeho vznik Market profile pochází z americké burzy CBOT, kde fungovaly týmy, které měly za úkol poskytovat poradenskou činnost. Jeden z týmů pod vedením Petera Steidlmayera se snaţil zhotovit postup, který by lépe zobrazoval skutečnou hodnotu investičního aktiva, a byl schopen tuto hodnotu nějakým způsobem analyzovat. Postupnou prací se tento tým dopracoval aţ k metodě Market Profile. 22

30 Především je důleţité upozornit na to, ţe metoda MP 24 nevznikla za účelem pomoci drobným obchodníkům (spekulantům), ale vznikla pro potřeby velkým finančních korporací a institucí, které potřebovaly třetí rozměr informací o hodnotě daného investičního aktiva. MP nabízí moţnost nahlédnout pod povrch klasické technické analýzy a určit, na kterých cenových oblastech se nachází rovnováha ceny a určit, na kterých cenových hladinách má cena tendenci nesetrvávat. MP vznikl kolem roku 1980 na burze CBOT 25 a jeho základní myšlenkou je zobrazit kupují a prodávající. MP není obchodní systém, slouţí pouze jako rozdílný grafický zobrazovač ceny investičního aktiva. Ke svému zobrazení vyuţívá veličiny jako: čas, cena a objem obchodů, oproti svíčkovému grafu, který sleduje pouze cenu v závislosti na čase. Nejmarkantnější rozdíl mezi svíčkovým grafem zobrazeným s volume grafem a MP spočívá v tom, ţe MP zobrazuje tzv. volume at price 26 a ne, jako v případě klasického svíčkového grafu, jen za časový úsek. MP zobrazuje obchodní situace z pohledu nakupujících a prodávajících. Vymezuje oblasti rovnováţné ceny a oblasti, kde mají obchodníci zájem realizovat obchody na rozdíl od myšlenky klasické technické analýzy, jejíţ hlavní myšlenkou je statistické obchodování na základě historických dat. MP vychází z myšlenky porozumění a čtení hodnoty aktiva. Trhy, které se dají obchodovat s vyuţitím Market Profilu: Trhy s Futures Forex trhy Akciové trhy trhy s Exchange Trade Funds (ETF) nebo vzájemná kombinace jednotlivých trhů 24 Market Profile 25 Chicago Board of Trade 26 objem na jednotlivých cenách 23

31 Programy umoţňující sledování Market Profilu: Tradestation (poskytující firmou TradeStation Group, Inc) Metatrader (poskytující firmou MetaQuotes Software Corp.) Ninja Trader (poskytující firmou Ninja Trader, LLC) Market Delta (poskytující firmoumarketdelta, LLC) Sierra Chart (poskytující firmou Sierra Pacific Software, Ltd.) 2.2 Jak se utváří graf Zobrazení pohybu ceny TPO graf ve své podstatě funguje na stejném principu jako svíčkový graf, avšak s tím rozdílem, ţe nevyuţívá ke svému grafickému zobrazování svíčkové, čárové, liniové, nýbrţ se vykresluje pomocí písmen. Obdobně jako svíčkový, čárový a liniový graf se ve standartním zobrazení vykresluje na základě osy x, tudíţ ke svému vykreslování vyuţívá časový parametr. Zvolíme-li jako parametr např. 30min, pak můţeme říci, ţe, co jedna vykreslená svíčka grafu, to časový úsek 30ti minut. Stejná situace nastává i v případě TPO grafu pouze s tím rozdílem, ţe na místo svíčky je pomocí písmen vykreslen sloupec se shodnými písmeny. Stejná písmena v jednom sloupci indikují pohyb ceny ve stanoveném časovém úseku. Pokaţdé, kdyţ se cena sledovaného aktiva zobchoduje na nějaké cenové úrovni, tak tam v rámci vykreslování TPO grafu zanechá obtisk v podobě písmena. Obrázek č TPO 24

32 Zdroj: Vlastní nákres Fáze 1: OPEN v tomto případě se za open nepovaţuje otevření trhu 27, nýbrţ otevření grafu market TPO a započetí jeho vykreslování. TPO graf je moţné si nechat vykreslit za jakýkoliv časový úsek. Na obrázku č. (10) pozorujeme otevření, které je vykresleno symbolem kde se poprvé obtiskla hodnota ceny v rámci zvoleného časového úseku. Fáze 2: RUNNING cena se v rámci časového úseku obchoduje na různých cenových hladinách. Na kaţdé cenové hladině, na níţ se sledované aktivum zobchodovalo, zakreslí TPO graf jedno písmeno. Fáze 3: CLOSE close je poslední cenová úroveň, na které v rámci zvoleného časového úseku byl uzavřen obchod. Na grafu TPO je close označeno čtverečkem kolem písmena Zobrazení grafu VOLUME Obrázek č. 11 zobrazuje vykreslování grafu volume s ohledem na oblast hodnoty. Jednotlivý graf volume je ve své podstatě pouze volume at price (počet zobchodovaných kontraktů na jednotlivých cenových hladinách). Kaţdý z obrázků symbolizuje v tomto případě počet zobchodovaných kontraktů v rámci jednoho dne, kde nejspodnější horizontální čárka vyznačuje low daného obchodního dne a nejvrchnější čárka symbolizuje high daného obchodního dne. 27 otevření trhu= oficiální obchodní hodiny daného instrumentu či burzy 25

33 Nicméně situace začíná být zajímavou ve chvíli, kdy si obchodník aktivuje zobrazení nejvíce proobchodovaného místa. V grafu je tato situace označena zelenou vertikální úsečkou s vyznačeným extrémním bodem ve tvaru tmavě zeleného obdélníku. Vykreslování volume grafu probíhá v několika fázích, a to: 1. Vykreslování v rámci oblasti hodnoty (zde zobrazeno jako zelené oblasti) a 2. Vykreslování mimo oblast hodnoty (zde zobrazeno jako červené oblasti) Obrázek č Volume Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Zobrazení kompletního grafu TPO a VOLUME Na obrázku č. 12 je vidět Market Profil graf, který má finální podobu spolu s volume grafem. Jak je vidět, celkový pohled na trh tvoří vlevo graf MP 28 graf, který obsahuje mimo high a low (tuto informaci však poskytne i cenový graf) také cenu, na kterém se aktivum obchodovalo co nejdelší dobu (na obrázku viz bod POC 29 ) a také oblast hodnoty 30 vypočítanou na obě strany od bodu kontroly (na obrázku viz Value area). Skutečnost, ţe podle tohoto grafu pozná obchodník ty nejvíce frekventované cenové hladiny je nepopíratelná, avšak kompletní obraz na daný trh dokresluje aţ volume graf napravo od 28 MP-Market Profil 29 POC-bod kontroly 30 Oblast hodnoty- 1. směrodatná odchylka od bodu kontroly 26

34 grafu MP. Ten zobrazuje ve své podstatě volume at price (počet kontraktů či akcií zobchodovaných na jednotlivých cenových hladinách). Graf volume v podstatě dokresluje relevantnost jednotlivých cenových úrovní utvořených na grafu MP. Situace 1. Graf MP utvoří své POC (cenová úroveň, na které strávila cena nejvíce času) v podobném místě, kde graf Volume utvořil své POC (v tomto případě místo, kde se zobchodovalo nejvíce kontraktů), je pravděpodobné, ţe tato cenová úroveň bude velmi silná. Obrázek č. 12 MP Graf Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Situace 2. Graf MP utvoří své POC v naprosto odlišném místě neţ vytvoří své POC graf Volume. V tomto případě je dobré prozkoumat strukturu tvorby profilu pomocí jeho rozloţení, viz obrázek č. 13 a vyšetřit, ve kterých obchodních hodinách se tato skutečnost začala rodit, popřípadě jaký k tomu byl důvod. Nicméně situace vytvoření Volume POC jinde neţ poblíţ MP POC, indikuje určitou nerovnováhu na trhu. Body POC v tomto případě nevytvářejí samy sobě oporu, coţ lze povaţovat za slabost těchto informací. Obrázek č. 13 MP Graf 2 27

35 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Závěr: I přesto, ţe obchodování na základě MP a Volume POC je v celku spolehlivé, je neodvratitelnou skutečností, ţe je pro intradenního obchodníka hodně často velmi nepřesné, jelikoţ do hry vstupují i další cenové a volume úrovně neţ pouze ty, které vykreslí software jako POC, či oblast hodnoty. Proto by tato znalost měla slouţit spíše jako jistý druh filtru při výběru obchodu neţ jako impuls pro obchodní signál sám o sobě. 2.3 Gaussova křivka Jako nejčastěji vyuţívané rozdělení pro modelování náhodného chování se vyuţívá normální rozdělení. Často se obchodník setkává na trzích aktiv s větším počtem náhodných jevů, které v celkovém počtu obchodníků, kteří daný instrument obchodují a vzhledem k jejich racionalitě, lze povaţovat za jevy slabé. 28

36 Takovéto působení více vlivů, které působí téměř současně, se projevuje tak, ţe velká část výsledku se bude soustřeďovat kolem střední hodnoty, přičemţ výsledky na obě strany od této hodnoty budou méně časté. Extrémní hodnoty se vyskytují jen ojediněle. Toto rozdělení lze graficky vyjádřit pomocí křivky, která lze sestrojit za vyuţití aritmetického průměru A a směrodatné odchylky SD. Jedná se o jednu vrcholovou, zvonovitou křivku, symetrickou podle svislé osy procházející aritmetickým průměrem A. Pro normální rozdělení dat platí, ţe v intervalu (A-SD, A+SD) se vyskytuje 68,27 % všech hodnot. V intervalu (A-2SD, A+2SD) se jiţ vyskytuje 95,4 % hodnot a v intervalu (A-3SD, A+3SD) jiţ 99,73 % hodnot. Obrázek č. 14 Gaussova křivka Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Při aplikaci této teorie na obchodování budeme povaţovat za dokončenou Gaussovu křivku pouze graf, který se obchodníkovi vykreslí jako graf předchozího časového intervalu, který byl obchodníkem zvolen. 2.4 Oblast hodnoty Oblast hodnoty se vypočítává na základě Gaussovy křivky. Zohledňuje první a druhou standardní odchylku. Oblast hodnoty lze vypočítat pomocí 3 přístupů: Výpočet TPO 29

37 Toto je nejstarší způsob výpočtu oblasti hodnoty, je zaloţený na TPO. Cenová hladina, na které se v rámci profilu obtisklo nejvíce TPO, bude při tomto způsobu výpočtu bodem kontroly (POC). Na základě tohoto bodu kontroly potom vizualizace vypočítá VAH a VAL Výpočet Volume Toto je další rozšířený způsob výpočtu oblasti hodnoty, je zaloţený na objemech obchodů. Cenová hladina, na které v rámci profilu proběhl největší objem obchodů, bude při tomto způsobu výpočtu bodem kontroly (POC). Na základě tohoto bodu kontroly se dále vypočítává VAH a VAL Výpočet VWAP Tento alternativní způsob výpočtu oblasti hodnoty je zaloţený na VWAP. VWAP je cena, která ve svém výpočtu zohledňuje počet zobchodovaných kontraktů na jednotlivých cenách daného profilu. Větší váhu má cena, na které se zobchoduje více kusů CP 31, a menší váhu má ta cena, na které se zobchoduje méně kusů CP. Samotná VWAP cena je často obchodníky v praxi pouţívána a v některých softwarech ji lze nalézt jako samostatný indikátor. Některé vizualizace počítají a zobrazují na základě VWAP navíc i oblast hodnoty. 2.5 DOM Funkce DOM je běţně označována jako hloubka trhu. Tato funkce je velmi uţitečná, jelikoţ zobrazuje čekající objednávky na jednotlivých cenách. Funkce DOMu je v tomto konkrétním případě graficky zobrazena takto obr. č. (15). Prostředí je zobrazeno jako tabulka o třech sloupcích a rychlé menu. V prostředním sloupci lze vidět jednotlivé cenové hladiny, které jsou relevantní pro aktuální trţní cenu. V pravém sloupci je na jednotlivých cenových hladinách zobrazen počet kontraktů, které obchodníci chtějí za danou cenu zobchodovat v tomto případě prodat. V levém sloupci je taktéţ na jednotlivých cenových hladinách zobrazen počet kontraktů, které obchodníci chtějí za danou cenu zobchodovat, v tomto případě nakoupit. Jak v jednom, tak v druhém sloupci jsou však zobrazovány pouze příkazy typu limit, pouze na dvou cenových hladinách se zobrazují i příkazy typu market, a to: 31 CP = cenný papír 30

38 a)v případě, ţe cena dojde k některému z příkazů limit, v tu chvíli ho změní na příkaz typu market a je zobrazen na barevně zvýrazněných cenových hladinách a b)příkazy, které do trhu vstupují přímo jako příkazy typu market V tomto případě nejsme schopni rozeznat, zda na bojišti, kde právě probíhá bitva mezi ask a bid cenou, se obchodují právě příchozí market příkazy nebo čekající limitní příkazy. Obrázek č DOM 2.6 Time & Sales Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader, data AMP Futures Jedná se o funkci, kterou nabízí v podstatě kaţdý moderní tradingový software. Tato funkce zobrazuje skutečně uskutečněné obchody v daný čas. Na rozdíl od DOMu poskytuje uţivateli jiţ nezpochybnitelnou informaci o uskutečněných obchodech. Funkce T& S je vhodná pro potvrzení síly směrového přesvědčení ceny podkladového aktiva. Obrázek č.16 Time and Sales 31

39 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader, data AMP Futures Zejména v obchodování na elektronických trzích mimo relevantní obchodní seanci je vhodné vyuţívat tento nástroj jako pomůcku, která je schopna vypovědět v jak volatilním prostředí se obchodník nachází a jakou obchodní strategii by měl v tomto případě zvolit. Funkce time & sales v základním nastavení zobrazuje uskutečněné všechny obchody na všech cenách, proto je vhodné pro diskreční pouţití této funkce vyuţít filtraci, jeţ je součástí nastavení. Filtraci samozřejmě nelze v jednotlivých etapách obchodního dne volit stejnou, jelikoţ se uţ z principu obchodních seancí mění volatilita. Například při obchodování kontraktu 6E (futures na eurodolar-elektronický trh) v našich dopoledních hodinách je podstatně menší volatilita, neţ kdyţ začne regulérní americká obchodní seance. Z tohoto důvodu je ţádoucí navolit ve filtraci menší celkový počet zobchodovaných kontraktů/akcií (zadaných jedním příkazem), zatímco v odpoledních obchodních hodinách po zapojení americké regulérní obchodní seance je díky exponenciálně zvýšené volatilitě ţádoucí navolit větší celkový počet zobchodovaných kontraktů v jedné objednávce. Tato metoda je schopna díky určení přibliţné volatility na trhu poukázat na to, jaký druh obchodníků se na trhu právě nachází a podle toho volit obchodní strategie. 32

40 2.7 Rozvíjející se Market Profile Rozvíjející se MP vychází z klasického cenového grafu. Jedná se o jednodušší a srozumitelnější zobrazení standardního Market Profilu. Základní část zobrazovacího okna tvoří standardní cenový graf, ke kterému je implementován indikátor zobrazující rozvíjející se Market Profile na pozadí cenového grafu. Obrázek č VWAP Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Obrázek č. 17 reflektuje situace při vyuţití rozvíjející se MP. Ţlutá křivka zobrazuje rozvíjející se bod kontroly, zatímco oranţové křivky zobrazují rozvíjející se rozmezí první standardní odchylky (oranţově zabarvená oblast). Druhou standardní odchylku zachycuje tmavě fialové linie. Prostor mezi první a druhou standardní odchylkou zachycuje modře podbarvená oblast. Nutno zohlednit výpočet zobrazeného rozvíjejícího se MP, program poskytuje moţnost výpočtu všech výše zmiňovaných, nicméně asi nejlepší výpovědní hodnotu skutečnosti má metoda váţeného průměru (VWAP). 33

41 Kromě aktuálních hodnot je program schopen vykreslovat i hodnoty, které byly přítomny na hodnotách CLOSE předchozí obchodní seance, má schopnost reflektovat i situaci z předchozí obchodní seance. Vpravo v okně je zobrazena alternativa volume grafu. 2.8 Sledování objednávek Sledování objednávek někdy známé také jako volume at price. Tato vizualizace zobrazuje realizované objednávky na konkrétních cenách a v konkrétní čas. Rozkrývá dění za určitou cenovou svíčkou. Na obrázku č. 18 jsou vidět čtyři kompletní sloupce obsahující čísla, tyto sloupce představují v tomto nastavení překreslení minutové svíčky. Zároveň na levé straně obrázku je vidět modrý sloupec, který představuje kumulativní volume at price (počet zobchodovaných kontraktů na konkrétní ceně). Klasický svíčkový graf poskytuje čtyři informace, těmi jsou: high, low, open a close. Tato vizualizace poskytuje i tyto informace, nicméně poskytuje řadu informací, které sice nejsou utajované, ale většina obchodníků je není vizuálně z Time and sales schopna vysledovat. Zjištěním počtu zobchodovaných kontraktů na jednotlivých cenách poskytuje obchodníkovi jedinečnou moţnost sledovat úspěšnost aukce cenného papíru, popřípadě konkrétního počtu. Za úspěšnou aukci obchodování se povaţuje, kdyţ na high a low dané cenové svíčky vznikne kombinace celého čísla a nuly (18x0; 23x0). Za neúspěšnou aukci se povaţuje situace, kdy se na high a low vytvoří kombinace celého čísla a celého čísla (23x12; 56x47). Cenová úroveň, na které proběhne neúspěšná aukce, indikuje určitou nerovnováhu na trhu a dá se povaţovat za hladinu, kam by se měl efektivní trh vrátit a vytvořit hranici odporu. Z tohoto důvodu lze pomocí sledování objednávek reálně odhadovat skutečné supporty a resistence daného trhu a to i s pomocí kumulativního volume at price. Obrázek č. 18 Sledování objednávek 34

42 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Na obrázku č.18 zobrazuje spodní lištu aplikace pro zobrazování sledování objednávek. Mezi základní schopnosti zobrazování patří konkrétní výpočty potřebných dat pod kaţdou cenovou svíčkou formou stručné tabulky. První řádek (Session Letter) označuje písmenem momentální časový úsek, ve kterém se obchodník v danou dobu nachází (kaţdé písmeno označuje dle nastavení určité časové rozpětí). Druhý řádek (Ask) zobrazuje celkový počet nakoupených či prodaných kontraktů za cenu ask, třetí řádek (Bid) zobrazuje celkový počet kontraktů nakoupených či prodaných za cenu bid. Mohlo by se zdát, ţe sledování poloţek ask/bid je dostatečné k tomu, aby obchodník určil, zda se cena vydá směrem nahoru či směrem dolů. V mnoha případech, kdy se na trhu vyskují převáţně typu market, se dá tato metoda označit za účinnou. Problém nastává v realitě burzovního obchodování. Na trhu se totiţ vyskují oba dva typy příkazů a není moţno odhalit, zda v daný moment jsou aktivovány příkazy typu market nebo příkazy typu limit, a proto není moţné ve stoprocentech případů vědět, zda je relevantní následovat tento systém. Metoda pro alespoň částečné odhadnutí existuje a dala by se popsat jako odhadování, na kterých cenových hladinách lze očekávat příkazy typu limit. Například v dobách, kdy je pravděbodobné, ţe velcí hráči typu bank a hedţových fondů jsou mimo,,hru, je moţné usuzovat, kam drobní obchodníci umísťují své stop-lossy a na těchto místech očekávat limitní příkazy a tomuto faktu přizpůsobit i interpretaci sledování ask/bid. Ačkoli se příkaz typu limit při aktivaci přemění na příkaz typu market, obchodníkovi umoţnuje tato varianta nakoupit za niţší cenu neţ příkazem typu market, a tím zmást tento ukazatel. Od informací ohledně ask/bid se dále odvíjejí další řádky jako: Delta-rozdíl mezi ask a bid. 35

43 Cumulative delta-sčítaní jednotlivé delty od počátku obchodní seance. Volume- počet kontraktů zobchodovaných za časový úsek. Cumulative volume-zobrazuje celkový počet zochodovaných kontraktů od počátku obchodní seance. Obrázek č. 19 Lišta Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Na obrázku č. 20 je zobrazen celkový pohled na vizualizace sledování objednávek. Obrázek č. 20 Celkový pohled na sledování objednávek Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures 36

44 3. Intermarket analýza 3.1 Základní informace Intermarket analýza představuje analýzu více neţ jednoho trhu, a to za předpokladu, ţe dané trhy korelují. Z analýzy je schopen obchodník vyčíst informace o síle nebo oslabení daných trhů, coţ je velmi dobrý základ pro aplikování případných vstupních patternů obchodního systému či odhalení vstupních úrovní. Velmi moderní instrumenty pro intradenní obchodování pomocí intermarket analýzy jsou čtyři americké akciové indexy většinou se obchodují prostřednictvím příslušných komoditních kontraktů z důvodu vnořené finanční páky a hodnotové podobnosti jedná se o kontrakty: Mini Dow Jones Industrial Average- YM (DJIA-CME Group), Mini Standard and Poors -ES (S&P 500-CME Group), Mini Nasdaq -NQ (Nasdaq-CME Group), Mini Russel - TF(Russell - ICE). Následující tabulka popisuje specifikaci vybraných amerických e-mini futures kontraktů kotovaných na burze CME Group. Obrázek č Snapsshot Jednotlivé akciové indexy se skládají z různých akcií a mají zastoupené různé sektory, ale přesto velmi silně korelují (viz tabulka). Z jejich vzájemného vztahu tak můţe obchodník na základě intermarket analýzy odvozovat velmi silné obchodní signály. 37

45 Většina podstatných informací je k dispozici zdarma přímo na stránkách burz. Takto například vypadá sloţení indexů obchodovaných na CME Group z pohledu váhy zastoupených sektorů na celkovém indexu: Obrázek č Tabulka Z tabulky je patrné, ţe například indexy S&P 500 (Standard and Poors) a DJIA (Dow Jones Industrial Average) jsou sloţeny z akcií tak, ţe zastoupení jednotlivých oborů je v obou indexech velmi podobné. Ţádného obchodníka by z této skutečnosti nemělo nepřekvapit, ţe indexy velmi úzce korelují. Oproti tomu index Nasdaq 100 je zaměřen více technologicky a vůbec neobsahuje akcie finančních institucí. I přesto korelace tohoto indexu je s ostatními velmi vysoká. Např. korelace NASDAQu k S&P 500 je přes 91% a DJIA je přes 88%. Podrobné informace můţe kaţdý obchodník čerpat z oficiálních stránek jednotlivých burz. Zde je přehled aktuální korelace jednotlivých indexů staţený z burzy CME GROUP: 38

46 Obrázek č Korelace Zdroj: CME Group 2012 Následující obrázek vystihuje princip intermarket analýzy: Na obrázku jsou zobrazeny (v programu Ninja Trader s daty od AMP Futures) futures na americké akciové indexy, konkrétně na trhy YM, NQ, ES a TF. Je patrná vysoká korelace i na jednominutovém grafu. Obrázek č. 24 Ukázka 1 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures 39

47 3.2 Informace obchodního charakteru Intermarket analýza můţe obchodníkovi poskytovat mnoho uţitečných informací, například: Negativní HI-LO Vysvětlení: jeden z vysoce korelovaných trhů vytvoří nové high 32 nebo nové low 1 a ostatní tuto situaci nenásledují, tzn. nové high ani low netvoří. V této situaci je dobré jít do obchodu proti směru tohoto trendu, jelikoţ je pravděpodobné, ţe jde pouze o falešný breakout 33. Obrázek č. 25 Ukázka 2 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Na obrázku je znázorněna obchodní situace ze dne čas mezi 16:20 a 16:40 hodin SEČ. Trhy ES, YM a TF vytvořily nové low označené červenou šipkou a modrou přímkou, zatímco trh NQ vytvořil za tuto dobu nové high. Tato slabost na všech třech trzích indikovala, ţe nové high vytvořené na trhu NQ není podloţeno ţádným podstatným faktem. Z tohoto důvodu je logické obchodovat proti směru tvoření nového high a otevřít short pozici. 32 High= tvoření nového vrcholu, Low=tvoření nového dna 33 Breakout= proražení úrovně (např. předchozího high nebo low) 40

48 Cíl: Za cíl obchodu je moţné stanovit jakýkoli profit target, nicméně je rozumné volit spíše nějaký logický bod grafu, který by slouţil jako signál vystoupení z pozice. V této situaci by bylo vhodné jako profit target (ziskový potenciál) určit cenovou hladinu odpovídající low swingu mezi časy 16:20 a 16:40 hod., resp. cenová hladina odpovídající 2530,50 bodu trhu NQ. V čase 17:05 trh NQ skutečně tuto hranici prorazil, a tím splnil předpoklad Nízká cenová volatilita jednoho indexu Vysvětlení: jeden z vysoce korelovaných trhů tvoří úzký cenový kanál (nízkou cenovou volatilitu), zatímco ostatní indexy tvoří výrazně vyšší cenovou volatilitu a mají tendenci vytvářet nové trendy. V této situaci je vhodné nevyuţívat strategie zaloţené na vstupu do trhu v tzv. protisměru (vstup do trhu proti aktuálnímu směru ceny), jelikoţ je pravděpodobné, ţe i tento zpoţděný trh bude v nejbliţším časovém horizontu následovat směr ostatních trhů Falešný breakout, odraz od důleţité cenové hladiny Vysvětlení: obchodník má stanovenou nějakou důleţitou cenovou úroveň, například nějaký support či rezistenci v podobě například denního pivot pointu. Jeden z trhů tuto cenovou úroveň prorazí, ale ostatní tuto úroveň respektují. V tuto chvíli je situace podobná jako u negativního Hi-Lo. Z pohledu intermarket analýzy lze tuto situaci vysvětlit jako tzv. skalpování stop-lossů a je pravděpodobné, ţe ačkoli měl trh sílu tuto hranici překonat, tak se nad touto úrovní neudrţí. Další situace můţe nastat v podobě odrazu od důleţité cenové hladiny, zatímco ostatní trhy k této cenové úrovni nepřiblíţí. Obrázek č. 26 Ukázka 3 41

49 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Na obrázku č. 26 jsou tradičně zobrazeny čtyři akciové indexy, červenými šipkami jsou označeny cenové úrovně na všech čtyřech trzích v podobě denních supportů a denních pivot pointů. V levém horním rohu obrázku je zobrazen trh NQ, který v čase 16:05 oslabil aţ na úroveň svého denního supportu. Všechny ostatní trhy se pohybují spíše v horní třetině rozpětí mezi svými denními supporty a pivotpointy, coţ opět indikuje slabost trhu NQ moţnost otevřít poblíţ hladiny supportu trhu NQ nákupní pozici s poteciálem neţ jeden y ostatních trhů neohrozí nějaká jiná důleţitá cenová hladina. V tomto případě by se jednalo o čas 16:09, kdy trh TF narazil o svůj denní pivot a před časem, konkrétně mezi 15:40 aţ 15:55, na této cenové hladině stagnoval. Další nákupní indície, která potvrzuje směr obchoduje, ţe trhy v době popisu této intermarket situace mezi sebou vytvořily situaci popsanou jako negativní HI-LO Zdravé swingy Vysvětlení: na všech korelovaných trzích probíhá zdravé tvoření swingů (tvoření nových high a low na jednotlivých trzích v podobném cenovém a časovém rozpětí). Tento jev značí, ţe celý akciový index je ve zdravém rozpoloţení a je vhodný pro obchodní strategie, které se soustředí na vyšší profitový potenciál někdy zvané taky jako trendové strategie. 42

50 Obrázek č. 27 Ukázka 4 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Vysoká cenová volatilita jednoho indexu Vysvětlení: jeden z vysoce korelovaných trhů tvoří široký cenový kanál (vysokou cenovou volatilitu), zatímco ostatní indexy tvoří výrazně niţší cenovou volatilitu a mají tendenci vytvářet mrtvé trendy (úzký cenový kanál). V této situaci je vhodné vyuţívat strategie zaloţené na vstupu do trhu v tzv. protisměru (vstup do trhu proti aktuálnímu směru ceny), jelikoţ je pravděpodobné, ţe tento volatilní trh bude v nejbliţším časovém horizontu následovat směr ostatních trhů a vznikne na něm situace mrtvého trendu-úzkého cenového kanálu. Obrázek č. 28 Ukázka 5 43

51 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Na obrázku je patrné výrazné zhuštění ceny (vytváření úzkého cenového kanálu) na trzích NQ, ES, YM, pouze trh TF začal tvořil výrazný cenový pohyb. Tato zkutečnost indikuje moţné oţivení ostatních trhů. Po zahuštění většinou probíhá určitá větší cenová aktivita, indikátory reflektují cenu zpoţděně, tudíţ není moţné, aby obchodník dokázal předpovědět tuto cenovou aktivitu a upravil obchodní strategie. Tato metoda sice není vhodná pro konkrétní obchodní rozhodnutí, nicméně jako indikativní filtr slouţí výborně Nevýhoda obchodování pouze na základě intermarket analýzy Hlavní nevýhodou, kterou v sobě skrývá jinak skvělá metoda intermarket analýzy, je nemoţnost odhadu protipohybu trhu. To, ţe trhy vzájemně korelují je bezprecedentní, nicméně další bezprecedentní skutečností je i to, ţe trhy nekorelují ve sto procentech času. Z tohoto faktu vyplývá, ţe jakmile dojde k vybočení jednoho trhu a zároveň ostatní korelující trhy pokračují stejným směrem v podobných swingách, zvyšuje se šance úspěchu odhadu budoucího pohybu trhu předpokládaným směrem. 44

52 Problém však nastává v situaci, kdy sice obchodník odhadne směr pohybu na základě výše zmíněných skutečností, ale neodhadne, kdy a na jaké cenové úrovni se začne trh, co vybočuje z korelace do této korelace, chápejme jako symbiózu, vracet. Tato nevýhoda je však uvaţována pouze u těch obchodníků, kteří pracují s nějakou předem definovanou mírou rizika, chápejme jako stop-loss. U obchodníků, kteří nevyţadují ochranu pozice pomocí stop-lossu, je pravděpodobnost úspěchu obchodu vyšší, nicméně jsou na tom podstatně hůře kontroly risk reward ratia, chápejme jako předpokládaný risk vůči předpokládanému zisku. Obrázek č.29 Ukázka 6 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader, data AMP Futures Na obrázku č. 29 je situce ze dne , čas konkrétně mezi 15:30 aţ 15:42 SEČ. Všechny čtyři trhy začaly, krátce po otevření hlavní seance, růst. Po tomto pohybu, který na trhy ES činil 3,5 bodu, nastala na všech trzích korekce. V případě up-trendu očekávejme, ţe korekce vytvoří swing, jehoţ low bude na vyšší cenové hladině neţ low swingu při otevření. Jak je moţné vidět na obrázku, sktutečně se tato situace odehrála, dle scénáře pouze však na třech trzích. Poslední z trhů, v tomto případě Russel 2000 (TF), projevil slabost a low u swingu po korekci vytvořil pod low swingu otevření. Tato skutečnost dává jiţ hodně šancí, vstoupit do profitabilního obchodu (na obrázku je vidět, ţe tento obchod byl ukázkovým 45

53 obchodem intermarket analýzy), nicméně vstup do obchodu byl načasován jako proraţení low otevíracího swingu, přičemţ byl nastaven stop-loss, který byl zadán na úroveň posledního dosaţeného low swingu z obchodního času mimo hlavní obchodní seanci (čas 14:35). Jinak úspěšný obchod skončil jako obchod ztrátový pouze díky tomu, ţe obchodník pouţil pouze znalosti cenového grafu, který pouţívá 99,9% obchodní populace. V ţádném případě zde neprosazuji obchodování bez stop-lossu, pouze namítám, ţe umístění stop-lossu můţe vycházet z logičtějších východisek neţ low, v tomto případě předposledního swingu, u kterého obchodník nezná skutečnou podstatu vytvoření Spojení intermarket analýzy a market profilu Spojení intermarket analýzy a rozvíjejícího se MP dává obchodníkovi do rukou silnou obchodní metodu. Podstatou spojení těchto dvou metod je snaha vyuţít korelace sledovaných trhů ve prospěch odhadu správného pohybu obchodovaného trhu. Tato metoda byla podrobně popsána v kapitole intermarket analýza, nicméně problematickou otázkou byla nemoţnost odhadu protipohybu obchodovaného trhu i za předpokladu správného konečného odhadu. Kaţdý trh se snaţí při vykreslování svých swingů dodrţovat či spíše respektovat určité hranice masově vyuţívaných metod. Například různé druhy klouzavých průměrů, pivot pointy, atd., ale z popsání Gaussovy křivky vyplývá, ţe ze statistického hlediska by pravděpodobné místo obratu ceny měla být první či druhá standardní odchylka. Samo o sobě bez vyuţití intermarket analýzy se jedná pouze o další metodu, jak nahlíţet na ţivot trhu, ale při vyuţití poznatku o negativním high-low poskytuje tento systém jedinečnou vlastnost odhadu vstupu do pozice s následným pouze drobným protipohybem proti otevřené pozici. Na obrázku č. 30 můţeme spatřit situaci za pouţití dříve popsaného systému. Konkrétně se jedná o v čase těsně po začátku obchodní seance (15:40 hod SEČ). Po otevření hlavní obchodní seance se trhy YM, ES, TF vydaly směrem pod své body kontroly, zatímco trh NQ se snaţil vytvořit nové high swingu. Toto high sice utvořeno 46

54 nebylo, nicméně v době, kdy se ostatní trhy snaţily prorazit svoji hranici první standardní záporné odchylky, trh NQ testoval první standardní odchylku, ovšem ale kladnou. Na základě všech těchto informací byl proveden vstup do obchodu (short pozice) na hodnotě 2692,75 a výstup z logiky věci na první záporné odchylce, tudíţ 2688,5. Obrázek č. 30 Ukázka 7 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Přesnou situaci ideální obchodní situace můţeme spatřit stejný den, avšak o něco později (16:26 hod. SEČ). V rámci hlavní obchodní seance trhy YM, ES, TF pokračovaly dále pod svými body kontroly a dokonce se podívaly i za oblast druhé standardní odchylky, coţ indikovalo pravděpodobnost rozsáhlého pohybu a vytváření zdravých swingů, zatímco trh TF vytvořil nové high swingu, a tím potvrdil negativní high-low formaci. Opět je situace jasná. Trhy se snaţily prorazit svoji hranici první standardní záporné odchylky, popřípadě se minimálně nacházely pod bodem své kontroly, trh TF testoval první standardní odchylku, ovšem ale kladnou. Na základě všech těchto informací byl proveden vstup do obchodu (short pozice) na hodnotě 835,5 dle sledování objednávek a výstup první záporné odchylce dle sledování objednávek 834,2, coţ sice nereflektovalo hodnotu první negativní standardní odchylky, ale jednalo se o bezrizikový výstup. 47

55 Obrázek č. 31 Ukázka 8 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Poslední ze zde uvedených situací, která je zaloţena na principu spojení intermarket analýzy a rozvíjejícího se profilu, je ze dne , přesněji se jedná o 10minutový prostor hned po otevření hlavní obchodní seance. Počátek analýzy by měl zacházet i do předobchodních hodin, kde můţe obchodník spatřit určitou setrvačnost všech čtyřech trhů pohybovat se na úrovni své druhé kladné standardní odchylky, respektive se minimálně pohybují nad oblastí svých hodnot. Tento stav zobrazuje optimismus a ochotu ostatních obchodníků pohybovat cenou nahoru. Čas 15:38 byl rozhodující u trhu TF, který znenadání v čase kolem otevření propadl aţ na úroveň své první záporné standardní odchylky. Toto je silný argument pro vstup do obchodu (do long pozice na 830). Intermarket analýza potvrzuje vstup svým negativním high-low a cena se dostala aţ na odchylku. Pravdou zůstává protipohyb proti otevřené long pozici ve výši 1bodu (100dolarů), ale přes tento negativní fakt dopadl obchod úspěšně. Obrázek č.32 Ukázka 9 48

56 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures Musíme se ovšem ohlédnout i za situacemi, které nevypadají zrovna kniţně, nicméně jsou nedílnou součástí obchodování. Na obrázku je zobrazena situace ze dne (15:47 hod SEČ), kdy do této doby spolu běţně korelovaly. Obchodník v takovýto okamţik vyčkává na svůj obchodní signál v podobě intermarket analýzy ve spojení s MP, ten skutečně přichází v 15:47hod. Situace se zde ale stává velmi nepříjemnou, jelikoţ trh TF sice otestoval svoji první standardní odchylku, zatímco ostatní trhy byly pod svými POC, ale vzápětí se z něj stav vůdčí trh, nastartoval uptrend. Pozice short byla uzavřena díky vstupní objednávce OCO se stop-loss příkazem. Závěr s tohoto obchodu je takový, ţe byl otevřen bez podpory intermarket analýzy, coţ mohlo naznačovat určitou slabost systému v tuto chvíli. 49

57 Obrázek č. 33 Ukázka 10 Zdroj: vlastní licence programu Ninja Trader a Market Profit Pack, data AMP Futures 4. Psychologie obchodování 4.1 Myšlení v pravděpodobnostech Hráčský průmysl v Las Vegas je zaloţen na událostech, jejichţ výsledek je zcela náhodný. I přes tento paradox jsou kasina schopna souvisle profitovat a vytvářet zisk. Profesionální obchodníci tvrdí, ţe pokud má obchodník (kasino) k dispozici dostatečný vzorek chování a pokud pravděpodobnost (výhoda) stojí na straně obchodníka (kasina), je schopen z jakékoliv náhodné situace vytvořit souvislý úspěch. Zároveň chápou, ţe kaţdý obchod je statisticky nezávislý na jiném, a jedná se o unikátní událost, ve které lze pozorovat jenom náhodnost, a ve které nelze předpokládat podíl mezi výhrou a prohrou. Pokud však obchodník (kasino) uskuteční dostatečnou řadu obchodů (her), začnou se objevovat vzorce, s jejichţ pomocí lze z náhodného obchodování (hraní) učinit konzistentní, předvídatelné a statisticky spolehlivé obchodování (hraní). Myšlení v pravděpodobnostech lze rozdělit na mikro a makro úroveň, kdy na mikroúrovni musí obchodník zastávat názor popsaný v druhém odstavci, a na makroúrovni zastávat názor popsaný ve druhém a čtvrtém odstavci. 50

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy Vedoucí: Ing. Patrice Marek Vypracovala: Erchis Ariunjargal

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Rudolf Kalkus Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bakalářská práce Autor: František Zděnovec, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Správa barev. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Správa barev. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Správa barev Diplomová práce Bc. David Šiml duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Správa barev Diplomová práce Autor: Bc.

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Moderní aplikace porovnávací metody

Moderní aplikace porovnávací metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Moderní aplikace porovnávací metody Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D Praha Červen

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

Komoditní trh a drahé kovy

Komoditní trh a drahé kovy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Komoditní trh a drahé kovy Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Michálková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Doc. JUDr. Lubomír Grúň,

Více