PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 2001 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 ANNUAL REPORT 21

2 OBSAH / CONTENTS 3 PROFIL SPOLEÈNOSTI / COMPANY PROFILE 4 SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI 5... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES 6 ZÁKLADNå ÚDAJE O SPOLEÈNOSTI K / COMPANY S BASIC DATA AS OF DEC 31, 21 PØEDMÌT ÈINNOSTI / THE SUBJECT OF ACTIVITY 7 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI / COMPANY S BODIES ORGANIZAÈNå STRUKTURA SPOLEÈNOSTI / COMPANY S ORGANISATIONAL STRUCTURE 8 PÙSOBNOST JEDNOTLIVÝCH ÚTVARÙ 9 SCOPE OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENS 1 FINANÈNå POLITIKA FINANCIAL POLICY ZÁKLADNå FINANÈNå UKAZATELE / BASIC FINANCIAL INDICATORS 14 MATERIÁLY ZAJIŠTOVANÉ NAŠÍ SPOLEÈNOSTÍ V R. 21 / MATERIALS PROVIDED BY OUR COMPANY IN 21 PRODEJ SUROVÝCH ŽELEZ V R. 21 / THE SALE OF PIG IRON IN 21 PRODEJ FEROSLITIN V R. 21 / THE SALES OF FERRO-ALLOYES IN PRODEJ KOKSU V R. 21 / THE SALES OF COKE IN 21 PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 21 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 21 VÝVOJ PRODEJE ZA OBDOBÍ LET / A SALES DEVELOPMENT DURING A PERIOD OF PODåL JEDNOTLIVÝCH KOMODIT NA TRŽBÁCH SPOLEÈNOSTI V R. 21 / THE SHARE OF PART. COMODITES COMPANY SALES OBCHODNå POLITIKA 21 / BUSINESS POLICY BUDOUCå OBCHODNå STRATEGIE / FUTURE BUSINESS STRATEGY 19 OBCHODNå ZÁSOBY A ÈISTÝ OBRAT / GOODS ON STOCK AND NET TURNOVER STRUKTURA CELKOVÝCH POHLEDÁVEK K / STRUCTURE OF TOTAL OUTSTANDINGS CERTIFIKÁT 21 SPONZORSKÁ A HUMANITÁRNå ÈINNOST / SPONSORSHIP AND HUMANITARIAN ACTIVITY 23 ROÈNÍ ÚÈETNå ZÁVÌRKA 24 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (AKTIVA) 25 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (PASIVA) 26 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K PØEHLED O PENÌŽNåCH TOCåCH K PØåLOHA ÚÈETNå ZÁVÌRKY K ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 36 ZPRÁVA AUDITORA 37 YEARLY CLOSING OF BOOKS 38 BALANCE SHEET IN FULL RANGE AS OF DEC 31, 21 (ASSETS) 39 BALANCE SHEET IN FULL RANGE AS OF DEC 31, 21 (LIABILITES) 4 PROFIT AND LOSS ACCOUNT IN FULL RANGE AS OF DEC 31, CASH FLOW REVIEW FOR THE ACCOUNTING PERIOD AS OF DEC 31, AUDITOR S REPORT

3 PROFIL SPOLEÈNOSTI PROCENTO, spol. s r.o. patøí k významným obchodním spoleènostem z oblasti dodávek základních surovin pro slévárny a ocelárny jak v Èeské republice tak i na evropském trhu. V souèasné dobì úzce spolupracuje s partnery na uzemí celé Evropy. Spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a je zapsána v Obchodním rejstøíku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravì, oddíl C, èíslo vložky 288, pod obchodním jménem PROCENTO, spol. s r.o. Základní kapitál spoleènosti èiní 1,- Kè. PROCENTO, spol. s r.o. je soukromá spoleènost a její spoleèníci jsou Ing. René Matera a Ing. Radim Cvikl. Oba spoleèníci vlastní ve spoleènosti obchodní podíl ve výši 5%. Na poèátku své obchodní èinnosti se spoleènost orientovala na dodávky surového železa z oblasti zemí bývalého SNS a na dodávky kompletovaných technologických celkù. Postupnì rozšíøila své obchodní aktivity o dodávky slitin a koksárenských výrobkù. Souèástí dodavatelských služeb bylo vytvoøení rozsáhlého zásobovacího systému se zajištìním velkého objemu surovinových rezerv dnes ve více než 5-ti konsignaèních skladech rovnomìrnì rozmístìných na území Èeské republiky. Získání dlouhodobých rámcových kontraktù s tuzemskými i zahranièními výrobci umožnilo vytvoøení surovinové základny, kterou lze hodnotit jako stabilní a schopnou èelit silným konkurenèním vlivùm prostøedí a sezónním výkyvùm výroby jednotlivých materiálù. Obchodní kvalitu firmy dokazuje auditovaný systémový certifikát ISO 92 vystavený mezinárodní organizací Lloyds Register Quality Assurance už od roku Poslední obnova certifikátu probìhla na poèátku roku 21. COMPANY PROFILE PROCENTO, spol. s r.o. belongs among the significant business companies supplying primary raw materials to foundries and steelworks, both to the Czech Republic and to the European market. Procento currently cooperates closely with partners from all over Europe. The title of Ltd. was established in 1992 and was incorporated in the company register kept by the Regional Commercial Court of Ostrava, Section C, Entry Number 288, under the commercial name of PROCENTO, spol. s r.o.. The company's registered capital equals 1 CZK. PROCENTO, spol. s r.o. is a private company whose partners are Ing. René Matera and Ing. Radim Cvikl. Each partner holds a 5% business share in the company. At the beginning of its business activity, the company was orientated to supplying pig iron to the region of former UIS countries and to the delivery of assembled technological units. It has gradually spread its business activities from this to include the delivery of alloys and coke products. A component of our supplier services was the creation of an extensive supply system securing a great volume of material reserves in more than 5 consignment warehouses evenly situated all over the Czech Republic. The signing of general long term contracts with domestic and foreign producers enabled the creation of this raw material base, which can be evaluated as stable and able to face the competitive environment and the seasonal fluctuation in the manufacture of certain materials. Since 1998, the ISO 92 system certificate issued by the international organization known as Lloyd's Register Quality Assurance proves the commercial quality of the company. The last renewal of the certificate took place at the beginning of 21. 3

4 Rokem 21 vstoupila spoleènost PROCENTO, spol. s r.o. do jubilejního desátého roku své existence. Pro udržení vysoké úrovnì obchodní èinnosti jsme si v roce 21 stanovili nìkolik cílù: SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI - zajistit dostateèné skladové zásoby surovin - zajistit finanèní zdroje pro financování dodávek a zásob materiálu - navýšit prodej feroslitin a èistých kovù - navýšit podíl exportu surového železa - zajistit obhajobu certifikátu ISO dle ÈSN 92:1995 Ing. René Matera Plnìní jednotlivých cílù: - na základì dlouhodobých smluv s našimi stálými obchodními partnery, a to zejména VYSOKÝMI PECEMI Ostrava, a.s., TØINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s., U.S. Steel Košice, s.r.o., TCHAS, s.r.o., ELKEM ASA International, ERAMET International S.A., EXPOL TRADE, s.r.o., výrobci a obchodními spoleènostmi na Ukrajinì a v Rusku a zemích EU se podaøilo zajistit materiály pro pravidelné zásobování našich zákazníkù - financování bylo zajištìno navýšením provozního revolvingového úvìru u bankovního domu ÈSOB a.s., factoringové nákupy surovin byly zajištovány prostøednictvím externího financování - na trhu s feroslitinami se nám podaøilo navýšit celkový prodej feroslitin, a to zejména navýšením prodeje FeMnC, FeCr, èistých kovù napø. niklu, oèkovadel bjometu a foundrisilu. - podíl exportu surového železa èeské výroby byl zajištìn dodávkami do Polska, Nìmecka, Rakouska i Chorvatska - na poèátku roku probìhla úspìšnì i obhajoba certifikátu ISO dle EN 22:1995, tím byl podpoøen náš hlavní cíl na dodávky materiálu ve stanovených termínech a v požadované kvalitì. V roce 21 jsme opìt rozšíøili spolupráci se spoleèností PROCENTO - METALURGIE spol. s r.o. Podporovali jsme ji v zajištování nákupu surovin a v zajištìní komplexního dodavatelsko odbìratelského systému pro Slévárnu Vsetín. V souèinnosti s dceøinou spoleèností PROMET SLOVAKIA s.r.o. jsme realizovali vìtšinu dodávek pro Slovenskou republiku. Další partnerskou spoleèností je PROMET - MARKETING OHG, se kterou spolupracujeme pøi nákupech materiálu ze zemí EU a spoleènì zajištujeme naše dodávky do SRN. V rámci budování image a tvorby nových obchodních vazeb se naše spoleènost zúèastnila øady tématicky orientovaných veletrhù a výstav, napø. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì, Slévárenské dny v Brnì, Slévárenské dny v Portoroži, Rakousku a Nìmecku. I v desátém roce pùsobení spoleènosti PROCENTO, spol. s r.o. se potvrzuje, že její úspìch závisí na týmové práci kolektivu zamìstnancù a stabilitì našich stálých obchodních partnerù. Za dosažené úspìchy všem dìkujeme a pøejeme to nejlepší vykroèení do dalšího desetiletí spoleènosti. Ing. Radim Cvikl 4

5 ... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES In the year 21 the company known as PROCENTO, spol. s r.o. has entered the jubilee 1th year of its existence. We have defined a few objectives in order to maintain the high quality of our business activities: - to ensure sufficient stock of materials in warehouses - to ensure financial resources for the funding of stock supplies - to increase the sale of ferro-alloys and of pure metals - to increase the export share of pig iron - to ensure the defence of the ISO certificate according to ÈSN 92:1995 Fulfilling of individual objectives: - We have managed to ensure sufficient stock supplies for the regular supplying of our customers on the basis of long term contracts with our stable business partners and that namely VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o., TCHAS, s. r.o., ELKEM ASA International, ERAMET International ASA., EXPOL TRADE, s.r.o., producers and trade companies in the Ukraine, Russia and in EU countries. - This supplies funding was enabled due to increasing the use of our revolving credit account with the banking institution ÈSOB, a.s. (Inc.); factoring purchases have been ensured by means of external financing. - On the ferro-alloy market, we have managed to ensure the increase of the total sales of ferro-alloys, especially FeMn or FeCr, of pure metals e.g. nickel, and of the inoculants Bjomet and Foundrisil. - The export share of the Czech production of pig iron was ensured by deliveries to Poland, Germany, Austria and Croatia - At the beginning of the year 21, the ISO certificate was successfully defended according to the EN 22: 1995 and thus our main objectives of supplying materials on time and of our reputation of high quality was supported. In 21, we have extended our co-operation with the company known as PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. We have been supporting it in ensuring the purchase of raw materials and in ensuring the complex supplier-customer system it shares with Slévárna Vsetín. By cooperating with our subsidiary company PROMET SLOVAKIA s.r.o., we have ensured most deliveries for the Slovak Republic. Another partnership company we cooperate with in purchasing materials from EU countries and in ensuring together our deliveries to Germany is PROMET - MARKETING OHG. In the interest of building our company image and in order to establish connections with new businesses, our company has participated in many exhibitions and fairs with thematic orientations such as MSV Brno, Foundry Industry Days in Brno, and Foundry Industry Days in Portoroz, in Austria and in Germany. The 1th year anniversary of PROCENTO, spol. s r.o.'s existence reconfirms that its success relies on the team work of our employees and on the stability of our permanent business partners. We thank all business partners and company staff for all our achieved success and wish them a lot of success into the next decade of the company's existence. 5

6 Základní údaje o spoleènosti k Company s basic data as of Dec 31, 21 Obchodní jméno Trade name PROCENTO, spol. s r.o. Sídlo spoleènosti Company's headquarters Stará Ves nad Ondøejnicí èíslo popisné / Land-registry number 542 okr. Frýdek-Místek Sídlo provozovny Establishment's address Václavská Ostrava - Mar. Hory Identifikaèní èíslo Identification number Základní kapitál Basic capital 1..,- Kè/CZK Rezervní fond Reserve fund 1..,- Kè/CZK Telefon Phone numbers +42/69/ /69/ /69/ /69/ Fax Fax number +42/69/ Internet Web site Pøedmìt èinnosti The subject of activity koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej provádìní prùmyslových staveb ostatní služby pøevážnì osobního charakteru - kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu the purchase of goods for the purpose of their resale, and sale the implementation of industrial buildings other services, especially of personal character - complex consultancy services in the sphere of marketing and engineering 6

7 Orgány spoleènosti Company's bodies Valná hromada spoleèníkù General Assembly of partners: Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Jednatelé spoleènosti Company's executives: Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Management Management Vedoucí obchodního úseku Head of the Commercial Department: Ing. Jan Koláø Vedoucí finanèního úseku Head of the Financial Department: Ing. Zbynìk Martinek Hlavní úèetní General Accountant: Pavla Vodváøková Organizaèní struktura spoleènosti Úèelné a efektivní plnìní podnikatelských cílù zabezpeèuje vnitøní organizaèní struktura firmy, kterou schvaluje jednatel spoleènosti. Company's organisational structure Purposeful and effective performance of business objectives is secured by company s internal organisational structure that is approved by company's executives. JEDNATELÉ EXECUTIVES Obchodní úsek Commercial Department Ekonomický úsek Economic Department Technologické dodávky Technological Supplies Department Úèetní zpracování dat Procesing of Accouting Data Financování Financing Controlling Marketing Nákup a prodej surových želez Purchase and Sale of Raw Iron Kusové dodávky Piece Supplies Kompletované dodávky Completed Supplies Nákup a prodej feroslitin Purchase and Sale of Ferro-Alloys Nákup a prodej koksochemických výrobkù Purchase and Sales of Coke-Chemical Products Dispeèink Dispatching 7

8 PÙSOBNOST JEDNOTLIVÝCH ÚTVARÙ Obchodní úsek zajištuje veškerý styk se zákazníky pøezkoumává poptávky zpracovává nabídky a kalkulaèní listy eviduje a pøezkoumává objednávky zpracovává návrhy kupních smluv vyhodnocuje plnìní smluv Ekonomický úsek styk se správcem danì, správou sociálního zabezpeèení a zpracování s tím související agendy kontakt s auditorem styk s penìžními institucemi vedení úèetnictví a zpracování úèetních dat fakturace a evidence pohledávek a závazkù mzdová agenda evidence investièního majetku zajištìní pohledávek a závazkù formou zápoètù a jejich zpracování Úsek technologických dodávek styk se zákazníky zpracování nabídky pøezkoumávání poptávky evidence objednávek zpracovávání návrhù smluv o dílo plnìní smluv 8

9 SCOPE OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENS Commercial Section it secures all contact with customers it reviews demands it processes offers and calculation documents it registers and reviews orders it processes the drafts of purchase contracts it evaluates the fulfilment of contracts Economic Section contact with tax administration, social security administration and it processes connected documents contact with the auditor contact with financial institutions bookkeeping and accounting data processing the invoicing and registration of claims and obligations wage administration the registration of investment property securing claims and obligations in the form of their adjusting and setting off and their processing The Section of Technological Supplies contact with customers the processing of offers the review of demand the administration of offers the processing of drafts of performance contracts the fulfilment of contracts 9

10 FINANÈNå POLITIKA 21 V uplynulém roce 21 naše spoleènost splnila pøedpoklad, a to že bude pøekroèen výsledek hospodaøení v porovnání s rokem 2 a dnes již mùžeme øíci, že byl mírnì pøekonán i námi plánovaný hospodáøský výsledek pro rok 21. Vyjádøeno v absolutních èíslech to znamená, že meziroèní rùst tržeb èinil 4,69 % a v tržbách za prodej zboží tak bylo dosaženo tis. Kè. Z pohledu zemìpisné struktury obratu èinilo tuzemsko tis. Kè a zahranièí tis. Kè, obrat se zahranièím tak zaznamenal nárùst oproti roku 2 o 72%, což považujeme za jeden z dùležitých aspektù dosažených v tomto roce, a to zvláštì s ohledem na dlouhodobou strategii pøípravy firmy na vstup naší zemì na trh Evropské unie. Rok 21 mùžeme charakterizovat jako období stabilního trhu. Orientace na vzájemné vazbové obchody s vìtšími hutìmi, kdy dochází k eliminaci finanèního rizika a na druhé stranì ke zvýšení ziskovosti vùèi vloženým finanèním prostøedkùm, se ukázala jako velmi pozitivní prvek, at již se jednalo o vzájemné obchody s U.S. STEEL Košice, NOVOU HUTÍ Ostrava, resp. VYSOKÝMI PECEMI Ostrava, nebo hutìmi v Polsku. Dosažený hospodáøský výsledek byl také ovlivòován vývojem na devizových trzích, ve srovnání s rokem 2 však tento vliv nebyl zdaleka tak významný. Závìr roku zastihl obì významné svìtové mìny EUR a USD na svých minimech vùèi èeské korunì, což zlevòovalo importy na US dolarové bázi, na druhé stranì však nepøíznivì pùsobilo na cenu exportù do zemí eurozóny. Výhodným øešením se proto stalo, pøi jednáních s nìkterými našimi dodavateli, dosažení EUR mìny v uzavøených kontraktech. Možnost èerpání provozního revolvingového úvìru v rámci otevøeného rámcového limitu u Èeskoslovenské obchodní banky, se stejnì jako v roce 2, ukázala jako strategicky zdaøilá operace, díky níž jsme mohli uskuteènit cenovì výhodné nákupy surovin z konce roku 2, opènì blokované se splatností až v roce 21. Na základì úvìru jsme mohli u importních dodávek mít sjednané individuální podmínky, za kterých jsme využívali uplatnìných slev od dodavatele. Tato samotná transakce se jeví natolik efektivní, že z ní dosažený zisk, vzhledem ke stabilnímu kurzu švýcarského franku, ve kterém jsou èerpány jednotlivé tranže, pokryje celkové náklady úvìru za celý rok. Zde je nutno zmínit, že v závìru roku 21 èeská koruna zpevnila vùèi švýcarskému franku, což se pøíznivì promítlo do vlastní výše èerpané tranže, na druhé stranì je nutno tuto skuteènost zakomponovat do navýšení rezervy na kurzové ztráty. Z pohledu rozdìlení odbytu mùžeme øíci, že více než 7 % je smìrováno na tuzemský trh. Zbylá èást je export do zahranièí inkasovaný v cizí mìnì. Vzhledem k tomu, že pomìr importu a exportu je dvojnásobný ve prospìch dovozu zboží, vyvstává potøeba efektivního zajištìní devizového inkasa s minimalizací rizika kurzových ztrát. Z tohoto dùvodu má naše spoleènost zøízeny bankovní devizové úèty v USD, EUR, SKK a CHF. Na nákupy zboží v devizách jsme využívali operativní spolupráce s pracovištìm dealingu ÈSOB v Praze. V rámci této spolupráce se nám podaøilo dosáhnout vyrovnaných, v nìkterých pøípadech i ziskových, zejména, spotových obchodù, což se pøíznivì promítlo do hospodáøského výsledku z finanèních operací, zvláštì v porovnání s rokem 2, kdy jsme zaznamenali ztrátu z kurzových rozdílù, která však tehdy pouze snížila celkový HV za úèetní období. Zdroje deviz a souèasnì získávání inkasa v rámci likvidity pohledávek jako další z nástrojù v této oblasti, stejnì jako v roce 2, byla dohoda s nìkterými našimi tuzemskými obchodními partnery, kdy bylo provádìno inkaso v devizách. V prùbìhu roku 21 byl tento trend natolik významný, že v potøebì úhrady svých závazkù v EUR, jsme byli zcela sobìstaèní. Bìhem celého roku Ing. Zbynìk Martinek jsme si byli vìdomi možnosti a tlaku na naši spoleènost ze strany našich, popø. nových, odbìratelù, na navýšení dodávek zboží, a tím možného navýšení obratu, avšak za cenu nejistého financování, ale tento zpùsob se neshoduje s naší filozofií. Tady jsme postupovali s patøiènou opatrností a dnes mùžeme tento zpùsob hodnotit jako výhradnì pozitivní v kontextu s finanèní nestabilitou na našem trhu. Pøi hodnocení roku 21 nesmíme opomenout dosažený výsledek naší dceøinné spoleènosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o., která je svým charakterem identickým pokraèovatelem filozofie kompletního a co nejefektivnìjšího dodavatelského servisu, zejména pro odbìratelské pozice na území Slovenska. Jestliže v roce 2, za necelého pùl roku èinnosti od svého založení, dosáhla obratu tis. SKK, v tomto roce to již bylo tis. SKK. Významným poèinem, který podpoøil obchodní aktivity, bylo otevøení úvìrové linky na provozní financování této spoleènosti u Èeskoslovenské obchodní banky. Takto získaný provozní kapitál byl pøíznivì zhodnocen v navýšeném hospodáøském výsledku, a to i s veškerými náklady, které èerpání tohoto úvìru obnášely. Dosavadní politika je pøedevším spojena s neustálým nárùstem obchodních aktivit, a tím i zvyšováním celkového obratu firmy. Základním rysem obchodní strategie je postupné navyšování objemu trhu, a to v takové výši a cenové úrovni, aby bylo dosaženo stálého zisku, a tím navyšování vlastního jmìní firmy. U dodávek na tuzemský trh je rozhodujícím faktorem solventnost a smluvní dlouhodobá spolupráce zákazníka. Dùraz je kladen na zabezpeèování plateb a likviditu pohledávek. Plánovaný hospodáøský výsledek byl splnìn. Spoleènost plnila své závazky vùèi státnímu rozpoètu, pojištovnám i bankám øádnì a vèas. Finanèní situace spoleènosti je dobrá, je schopna plnit své závazky, a to i v období ztíženého cash-flow, zapøíèinìného finanèní nestabilitou trhu. V tomto trendu chce naše spoleènost pokraèovat i v roce 22. Ing. Zbynìk Martinek vedoucí ekonomického úseku 1

11 FINANCIAL POLICY 21 In the past year of 21, our company has fulfilled the prerequisite that the economic profit should be greater than compared to one of the year 2. We can safely say even today that the goal of economic profit that we have planned for the year 21 has been also slightly overfulfilled. This means, expressed in absolute numbers, that the semi-annual growth of earnings was 4,69 % and thousand CZK was earned for the sale of goods. From the geographic point of view, the domestic turnover was thousand CZK and the foreign turnover thousand CZK. This shows that the foreign turnover has noted a growth of 72% compared to the year 2, which we consider to be one of the most important aspects achieved this year, especially in regard to the long-term strategy for preparing the company for the Czech Republic's entrance on the EU market. We characterize the year 21 as a period of a stable market. Our orientation on bilaterally structured trades with larger steel-works, thus eliminating financial risk on one hand and increasing profitability in regard to imbedded financial means on the other hand, has appeared to be a very positive element, whether concerning the bilateral trades with U.S. STEEL Košice, NOVAHUT Ostrava, resp. VYSOKE PECE Ostrava, or steel-works in Poland. The achieved economic income has also been influenced by development on the exchange markets; compared to the year 2, however, this influence has now been less meaningful. At the end of the year, both important world currencies (EUR and USD) reached their minimum value in regards to the Czech Crown, making imports in USD cheaper. On the other hand, it had an infavourable influence on the price of export to EEC countries. That is why the use of EUR currency in closed contracts at business meetings with some of our suppliers has become an advantageous solution. The possibility of withdrawal from the revolving credit account in terms of the open range limit by Èeskoslovenská obchodní banka appeared as a strategically successful VÝBÌR KURZOVNåCH LåSTKÙ CHOICE OF EXCHANGE RATE LISTS operation in 2, thanks to which we could realize bargain purchases of raw materials at the end of the year 2. This was voluntarily blocked with maturity in the year 21. We could, on the basis of this loan, negotiate individual conditions concerning the import of supplies, thus allowing us to take advantage of the supplier's discounts. This operation itself appears to be so effective that the profit reached from it will cover all yearly expenses considering the stable exchange rate of the Swiss Franc, in which we draw single tranches. It is necessary to mention here that the CZK has strengthened its position in regard to the Swiss Franc at the end of the year 21, which has been favourably reflected into the very amount of the drawn tranche; on the other hand, it is necessary to count with this fact into the reserves of loss in the exchange rate. From the point of view of sales division, we can say that more than 7 % tends toward the Czech market. The remainder is export abroad collected in foreign currency. The fact that the proportion between export and import is double in favour of goods import results in the need to secure the efficient collection of foreign currency and the minimalisation of the risk of loss due to the exchange rate. That is why our company opened foreign currency bank accounts in USD, in EUR, in SKK and in CHF. We have taken advantage of the operating co-operation with a Prague workplace of CSOB dealing for goods purchase in foreign currencies. We have managed to reach a well-balanced economic profit; in some cases they are even profitable, as mainly seen in the spot business within this co-operation. This fact has positively affected economic profit from financial operations, especially in comparison with the year 2, when we noted a loss within exchange rate differences, which then merely caused a lower total economic result for that accounting period. As in 2, the sources of foreign currencies and the simultaneous collection of gains in terms of another tool in this area - the liquidity of receivables - were the subject of agreements with several of our domestic business partners whose collection from their sides was executed in foreign currencies. During the year 2, the above mentioned trend became so vital that we were highly self-sufficient when concerning the need to cover our payables in EUR. During the entire year, we were ourselves conscious of the possibility of and increase in turnover due to the pressure placed on our company from not only our own side, but, for instance, from the side of new purchases to increase goods delivery. This, however, took into consideration barge financing, which goes against our company philosophy. We continued on carefully here and now we can value this method in the context of today's financial instability on our market. In comparison with the year 21, we can not overlook the achieved results of our subsidiary PROMET SLOVAKIA, s.r.o., whose business character is a continuation of the philosophy of the most efficient and most complete supplier services, especially for consumers located within the territory of Slovakia. If it has, within the first half-year of its activity in 2 reached a turnover of thousand SKK, this year it has already witnessed a turnover of thousand SKK. The significant enterprise, which has supported these business activities, was the opening of a credit line by CSOB for financing the operations of this company. The operational capital acquired this way has been positively evaluated by increased economic profit, and that considering all costs that have amounted in withdrawing this credit. The present policy is, first of all, connected with a continuous increase in business activities, thereby increasing the total company turnover. The basic attribute of business strategy is a gradual increase of the market capacity, and that at such high price level in order to achieve a constant profit, so increasing company equity. The solvency and the long term contractual co-operation of a customer is a decisive factor for supplies on a domestic market. The emphasis is put on ensuring payments and on the liquidation of outstandings. The planned economic goal was achieved. The company met its obligations towards the government budget, insurance companies and banks regularly and in time. The financial position of the company is sound; the company is able is to meet its obligations even during the more difficult cashflow period caused by financial instability on the market. Our company wishes to continue this trend in the year 22 as well. Ing. Zbynìk Martinek Head of the Financial Department 11

12 ZÁKLADNå FINANÈNå UKAZATELE BASIC FINANCIAL INDICATORS Ukazatel Indicator Rok / Year Dlouhodobá zadluženost 2. Likvidita bìžná 3. Podíl pohledávek na obìžných aktivech 4. Z - Skore (Bonita) 5. Nákladovost 6. Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 7. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 8. Rentabilita tržeb 1. Long-term indebtedness 5,12 6,39 1,48 2,26 2,45 2,47 2. Disposable liquidity,81,56,57,83,99,96 3. The share of claims in total current assets 38,64 42,3 43,1 61,26 68,28 62,97 4. Solvency 4,38 2,64 2,92 2,31 3,6 3,26 5. The rate of costs 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,3 6. Total capital profitability 21,54 8,93 14,71 5,92 8,32 6,89 7. Owned capital profitability 91,5 58,87 91,6 3,3 35,63 27,75 8. Sales profitability 4,53 2,84 4,99 2,28 2,33 3,1,99,96 68,28 62, ,12 6,39 2,26 2,47 2,45 1, ,9,8,7,6,5,4,3,2,1,83,81,57, ,64 42,3 43,1 61, Dlouhodobá zadluženost Tento ukazatel vyjadøuje zatížení firmy dlouhodobými závazky. Jako dlouhodobé závazky jsou zde použity nákladové rezervy, dlouhodobé závazky a úvìry, vztaženy jsou pak k celkovému kapitálu. Vývoj ukazatele ukazuje vcelku nízkou dlouhodobou zadluženost. Long-term indebtedness This indicator indicates company s long-term obligations. Also, cost reserves are used here as long-term obligations, Obligations are related to the total capital. The development of the indicator indicates low long-term indebtedness in the whole. Likvidita bìžná Ukazatel pøedstavuje schopnost podniku uspokojit své krátkodobé finanèní závazky a i vzhledem k rùstu se pohybuje ve stanovených optimálních mezích (tj. interval,5-1). Disposable liquidity The indicator represents the enterprise's ability to fulfil short-term financial obligations. Optimal value of this indicator ranges within the interval.5-1. Podíl pohledávek na obìžných aktivech Ukazatel vyjadøuje, jak se podílí pohledávky na celkových obìžných aktivech. V pøípadì pravidelného splácení pohledávek od odbìratelù je pozitivní rùst ukazatele a jeho vysoká hodnota. Mírný rùst tohoto podílu je vzhledem ke struktuøe pohledávek pozitivní. The share of claims in total current assets The indicator indicates how the claims participate in total current assets. In the case of regular repayment of claims from customers, the increase of the indicator and its high value are positive. Slight increase of this share is positive in respect of the claims structure. 12

13 3,6 3,26 1,3 4,5 4 3,5 3 2,5 4,38 2,92 2,31 2,64 1,3 1,25 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 2 1,5 1, ,15 1,1 1, Z-Skore (Bonita) Ukazatel se používá pro rychlé zhodnocení ekonomické situace spoleènosti. Dosahovaná hodnota ukazatele oznaèuje finanènì pevný podnik. Solvency The indicator applies for the quick assessment of economic situation. The reached value identifies financially strong enterprise. Nákladovost Tento ukazatel vyjadøuje, kolik korun tržeb pøinese každá koruna nákladù. Vyšší hodnota ukazatele než jedna znamená ziskovou produkci The rate of costs This indicates how many crowns in sale will be brought by each crown of costs. The higher value of the indicator than one indicates profitable production. 91, ,54 14,71 8,32 6,89 5,92 8, ,5 58,87 3,3 35,63 27, Rentabilita celkového kapitálu (ROA) Ukazatel vyjadøuje ziskovost celkového vloženého kapitálu a jeho dosažená výše vypovídá o celkem dobré úrovni tohoto ukazatele Total capital profitability This indicates total capital profitability and the reached value showes a good level of this indicator. 4,99 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Ukazatel vyjadøuje ziskovost vlastního kapitálu. Dosažené hodnoty v roce 1996 a v roce 1998 jsou ovlivnìny v prvém pøípadì navýšením vlastního kapitálu a ve druhém enormní výši dosaženého zisku. This indicates owned capital profitability The values reached in the years 1996 and 1998 are influenced in the first case by encreasing of own capital and in the second case by enormous height of the achieved profit 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 4,53 2,84 2,33 2, , Rentabilita tržeb Ukazatel vyjadøuje výši dosaženého zisku v procentech z celkových tržeb. Ukazatel v èitateli obsahuje zisk z bìžné èinnosti pøed zdanìním. Sales Profitability This indicates the amount of the profit reached in per cents from sales. The indicator has profit from current activity before taxation in the numerator. Na základì rozboru výše uvedených ukazatelù lze konstatovat, že finanèní situace firmy PROCENTO, spol. s r.o. je dobrá a spoleènost je schopná plnit své závazky a tím dosáhnout svých podnikových cílù. Based on financial indicators, we can state that the firm PROCENTO, spol. s r.o. is in a good condition and able to meet all its obligations and companies objectives. 13

14 Materiály zajištované naší spoleèností v roce 21 Materials provided by our company in the year 21 1) Surová železa - slévárenská Pig-P1 Si / foundry Pig-Iron Pig Iron - ocelárenská Pig-P2 / steel-making Pig-Iron - slévárenská s kulièkovým grafitem Pig-Nod / foundry Pig-Iron, Nodular (SG)base Pig-Nod 2) Feroslitiny a kovy - ferosilicium (FeSi 45%, 65%, 75%) Ferro-alloys and metals - feromangan (uhlíkatý, nízkouhlíkatý) / ferromanganese (high carbon, low carbon) - ferochrom (nízkouhlíkatý, støednìuhlíkatý, uhlíkatý) / ferrochromium (high carbon, medium carbon, low carbon) - ferofosfor (25 %) / ferrophosphorus - ušlechtilé feroslitiny (FeMo, FeV, FeTi, FeNb) / noble ferro alloys - nikl / nickel - ostatní (hliník, hoøèík, FeB, FeS atd.) / others (aluminium, magnesium etc.) 3) Koksy - slévárenské (SLK I, SLK II) / foundry coke Cokes - vysokopecní (VK) / blast furnace coke - ostatní (koksový prach, koks oøech, koks hrášek atd.) / others (pulverized coke, coke nut, coke peas etc.) Ing. Jan Koláø 4) Oèkovadla a modifikátory - Bjomety, Foundrisil, Zircinoc atd. Inoculants and modifiers PRODEJ SUROVÝCH ZELEZ V ROCE 21 THE SALE OF PIG IRON IN 21 Typ surového železa prodané množství prodané množství celkem (t) podíl na tržbách v tuzemsku (t) do zahranièí (t) total (MT) za surová železa Pig Iron type total sales (MT) total sales (MT) percentage share domestic export for Pig Iron Pig-P1 Si / Foundry Pig-Iron , , ,15 55,35 % Pig-P2 / Steel-making Pig-Iron ,53 2, ,53 19,12 % Pig-Nod / Foundry Pig-Iron, 9.779, , ,69 25,53 % Nodular (SG) base Pig-Nod Celkem (t) / Total (MT): , , ,37 1, % Podíl surových želez na celkovém obratu spoleènosti klesl z loòských 51,55 % na 47,3 % v roce 21. Meziroèní pokles v tržbách v surových železech èinil 6,5 %. The share of Pig Iron in the total company turnover has decreased from last year's 51,55 % to 47,3 % in the year 21. The semi-annual decrease in Pig Iron earnings constitutes 6,5 %. PRODEJ FEROSLITIN V ROCE 21 THE SALES OF FERRO-ALLOYS IN 21 Typ feroslitiny prodané množství (t) podíl na tržbách Ferro-alloy type total sales (MT) za feroslitiny a kovy percentage share for Ferro-Alloys Ferosilicium / Ferrosilicon 5.832,47 24,93 % Feromangan / Ferromanganese ,35 52,55 % Ferochrom / Ferrochromium 25, 1,66 % Ferofosfor / Ferrophosphorus 69, 2,26 % Ušlechtilé feroslitiny / High grade ferro alloys 27, 11,94 % Nikl / Nickel 8, 5,56 % Ostatní / Others 14,65 1,1 % Celkem (t) / Total (MT): 19.38,47 1, % Podíl prodeje feroslitin a kovù i v roce 21 pokraèoval v rostoucí tendenci. Z loòských 22,12 % podílu na celkových tržbách jsme v roce 21 dosáhli 32,63 %. Meziroèní nárust tržeb za tyto komodity èinil 54,23 %, což pokládáme za obrovský úspìch. The share of ferro-alloys and metals sales in year 21 tended to continue in growth. Last year's share in total company earnings of 22,12% have grown to 32,63 %. The semi-annual growth of earnings for these commodities equaled 54,23 % we consider this a big success. 14

15 PRODEJ KOKSU V ROCE 21 THE SALES OF COKE IN 21 Typ koksu prodané množství (t) podíl na tržbách za koksy Coke type total sales (MT) percentage share for Coke Slévárenský / Foundry 16.88,73 31,93 % Vysokopecní / Blast furnace ,46 43,8 % Ostatní / Others 2.362,57 24,27 % Celkem (t) / Total (MT): ,76 1, % V oblasti koksu, který se v loòském roce podílel na celkovém obratu spoleènosti 24,19 %, jsme zaznamenali pokles na 18,94 %. Meziroèní pokles tržeb za koksy pak èinil 17,9 %. Tento trend sice není pøíznivý, ale koks (kromì slévárenského) nepatøí z hlediska dlouhodobého vývoje spoleènosti ke komoditì prvoøadého zájmu. In the sphere of coke, which last year had a 24,19% share in the total company turnover, we have decreased shares to 18,94%. The semi-annual decrease of earnings for coke was then 17,9 %. This trend in not so favourable, but the coke (except foundry coke) does not rank as a commodity of priority interest from the point of view of company development. PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V ROCE 21 THE SALES OF INOCULANTS AND MODIFIERS IN 21 Oproti loòskému roku, ve kterém jsme zaèali na základì požadavkù našich zákazníkù tyto materiály zajištovat jsme zaznamenali dvojnásobný nárùst prodeje tìchto surovin. Celkovì se oèkovadla a modifikátory podílejí na obratu spoleènosti 1,4 %. Compared to last year, when we started to deliver these materials on the basis of customer demand, we have noted a doubled increase in the sale of these commodities. The share of inoculants and modifiers on the company turnover is 1,4 %. VÝVOJ PRODEJE ZA OBDOBÍ LET (tuny/rok) A SALES DEVELOPMENT DURING A PERIOD OF (MT/year) Zboží / Goods Surová železa / Pig Iron Feroslitiny a kovy / Ferro-alloys Koksy / Coke Oèkovadla a modifikátory / Inoculants and mod Celkem (t) / Total (MT): Surová železa / Pig Iron Feroslitiny a kovy / Ferro-Alloys Koksy / Coke Množství (t) Quantity (MT) Rok/Year Tuny/MT Množství (t) Quantity (MT) Množství (t) Quantity (MT)

16 Oèkovadla a modifikátory / Inoculants and modifiers Celkem / Total Množství (t) Quantity (MT) Rok/Year Tuny/MT Množství (t) Quantity (MT) nn PODåL JEDNOTLIVÝCH KOMODIT NA TRZBÁCH SPOLEÈNOSTI V ROCE 21 THE SHARE OF PARTICULAR COMODITIES IN COMPANY SALES IN 21 47,3 % Surová železa / Pig Iron 18,94 % Koksy / Coke 32,63 % Feroslitiny a kovy / Ferro-Alloys 1,4 % Oèkovadla a modifikátory / Inoculants and modifiers 16

17 1) Surová železa - podaøilo se nám udržet si dominantní postavení na èeském trhu. Pokles celkového objemu prodeje lze spatøovat v následujících faktorech: a) zmìna pomìru surového železa a šrotu ve vsázce u nìkolika našich zákazníkù b) uzavøení Siemens Martinské pece v Železárnách Hrádek v prùbìhu 1. kvartálu 21 (roèní potøeba cca 2. tun) c) pøevedení našich slovenských zákazníkù pod správu naší dceøinné spoleènosti PROMET SLOVAKIA s.r.o. (cca 25. tun/rok). OBCHODNå POLITIKA 21 2) Feroslitiny a kovy - jak již bylo prezentováno, zaznamenali jsme markantní, více než 5-ti procentní nárùst prodeje tìchto komodit. Pøedevším feromanganu jsme prodali 11 krát více než v pøedchozím roce. Stali jsme se strategickým partnerem dodávek feromanganu pro U.S. Steel Košice a Stalexport S.A. Bohužel, v prùbìhu roku Stalexport prošel mimoøádnou finanèní krizí, která vyústila návrhem na mimosoudní vyrovnání. Z tohoto dùvodu jsme nemohli dále pokraèovat v obchodních aktivitách s touto spoleèností. Dalším faktorem, který významnì ovlivnil tento výsledek bylo úspìšné mimosoudní vyrovnání ve spoleènosti Vítkovice a.s., pro kterou jsme se stali jedním z významných dodavatelù. 3) Koksy - i v roce 21 zajištovala naše spoleènost dodávky koksù. Významnìjší pokles prodeje pøedevším vysokopecního koksu byl zpùsoben sníženou potøebou této suroviny našeho nejvýznamnìjšího odbìratele, spoleèností Nová Hut. 4) Oèkovadla a modifikátory - jedná se o speciální materiály norského výrobce Elkem ASA, které naše spoleènost ve spolupráci s pražským zastoupením této spoleènosti distribuje na èeském a slovenském trhu. Zdvojnásobení objemu prodeje tìchto materiálù v roce 21 je pro nás úspìchem a chceme i nadále v tomto trendu pokraèovat. BUSINESS POLICY 21 1) Pig Iron - we have managed to keep a dominant position on the Czech market. In the following factors, a decrease of the total volume of sale is noticeable: a) a change made by several of our customers in the ratio of Pig Iron to scrap metal in the mixture b) the shutting down of the Siemens-Martinska Furnace in the Hradek Ironworks during the 1st quarter of 21 (annual demand cca 2. MT) c) Slovak customers transferred to the management of our subsidiary company PROMET SLOVAKIA s.r.o. (cca 25. MT/year). 2) Ferro-Alloys and Metals - We have registered a striking increase - more than 5% - in the sales of these commodities. Firstly, we have sold 11 times more ferromangan than in the last year. We have become a strategic partner of the ferromangan suppliers U.S. Steel Košice and Stalexport S.A. Stalexport has unfortunately undergone a financial crisis during the last year, eliciting a proposal for extrajudical settling. This is why we could not continue co-operating in business activities with this company. Another factor that has significantly influenced this result was the successful extrajudical settling of the Vítkovice a.s. Company, for which we have become one of their main suppliers. 3) Cokes - our company has continued to deliver coke in the year 21. A more significant decrease in the sales of blast furnace coke was caused mainly by the decreased need of this raw material in our most important customer - the Nova Hut company. 4) Inoculants and Modifiers - these are special materials from the Norwegian manufacturer Elkem ASA, distributed by our company, in co-operation with the aforementioned company's representation in Prague, on the Czech and Slovak markets. The doubling of the sales volume of these materials in the year 21 means a success for us and we wish to continue this trend in the future as well. 17

18 BUDOUCå OBCHODNå STRATEGIE Pro rok 22 jsme si dali za prvoøadý úkol navýšit objem prodeje feroslitin a kovù o 5 % oproti roku 21. Chtìli bychom toho dosáhnout v oblasti ušlechtilých feroslitin a kovù. Podaøilo se nám zajistit pro rok 22 zcela novou komoditu feroniob. Pøedpokládaný objem prodeje této feroslitiny by se dle našich pøedpokladù mìl pohybovat mezi 1-12 mil Kè. Taktéž prodej niklu považujeme za strategický pøi plnìní stanoveného cíle. V surovém železe bychom si chtìli udržet stávající postavení na èeském, slovenském (ve spolupráci se spoleèností PROMET SLOVAKIA) i evropském (ve spolupráci se spoleèností PROMET MARKETING OHG) trhu. I pro rok 22 se nám podaøilo uzavøít rámcové kupní smlouvy s výrobci surových želez v Rusku, Ukrajinì, Slovenské republice a v první øadì v Èeské republice. Smluvnì máme potvrzeno pro rok tun surových želez v jednotlivých komoditách pro naše zákazníky. Koksy, pøedevším slévárenské, budeme i nadále zajištovat pro naše zákazníky tak, jak tomu bylo v uplynulých letech. V oblasti oèkovadel a modifikátorù chceme ještì více rozšíøit sortiment tìchto materiálù, abychom byli schopni uspokojit co nejvìtší okruh našich obchodních partnerù. Ing. Jan Koláø vedoucí obchodního úseku FUTURE BUSINESS STRATEGY Primary objective for the year 22 will be encreasing of the Ferro Alloy and metal sell capacity on 5 % compare to year 21. We would like to reach it in the spere of noble Ferro Alloy and metals.we have managed to secure a totaly new comodity feroniob for the year 22. The supposed sales volume of this Ferro alloy should balance among 1-12 mil. CZK according to our hypotheses. As well we consider the sell of nickel to be strategical by fullfilling of the set objectives. We would like to keep temporary position in Ferro Alloys on the Czech, Slovak (in cooperation with PROMET SLOVAKIA company) and European (in cooperation with PROMET MARKETING OHG) market. As in past years, we have succeeded in entering into long-term general purchase agreements with producers of pig iron in Russia, the Ukraine, the Slovak Republic and especially in the Czech Republic for the year MT of pig iron in single commodities are contractually confirmed for our customers in the year 22. We will continue in securing cokes, especially foundry cokes, for our customers as it were in the past years. We want to spread assortment in the sphere of inoculants and modifiers to be able to satisfy as largest circle of our business partners as possible. Ing. Jan Koláø Head of the Commercial Depatment 18

19 Obchodní zásoby a èistý obrat Goods on Stock and Net Turnover Množství (t) Quantity (MT) Obchodní zásoby / Goods on Stock (v tis. Kè / in thous. CZK) Množství (t) Quantity (MT) Èistý obrat / Net Turnover (v tis. Kè / in thous. CZK) Rok/Year Tis.Kè/ Thous.CZK Rok / Year Zamìstnanci / Employees Struktura celkových pohledávek k (v tis. Kè) Structure of total outstandings (CZK thousands) Pøed splatností / Before maturity Do 3 dnù po splatnosti / Within 3 days Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tis.Kè/Thous.CZK Do 9 dnù po splatnosti / Within 9 days Do 18 dnù po splatnosti / Within 18 days Nad 18 dnù po splatnosti / Over 18 days Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tis.Kè/Thous.CZK Tuzemsko / Domestic Zahranièní / Foreign Celkem / Total 19

20 2

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci

I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci Příloha 1: Dotazník pro zahraniční společnosti I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci 1. Můžete mi prosím přiblížit historii vaší firmy? 1a) Co je konkrétní produkt Vaší firmy? 1b) Kdo jsou

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy. Eva Marcoňová

Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy. Eva Marcoňová Analýza majetkové a finanční struktury podniku XY za účelem zlepšení hospodaření firmy Eva Marcoňová Bakalářská práce 2010 1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Credit Analysis Report

Credit Analysis Report Page 1 of 12 Credit Analysis Report Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: office@coface.cz 18.02.2013 10:47 DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: sales praha Číslo objednávky: 1328219 Dodací

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více