PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 2001 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 ANNUAL REPORT 21

2 OBSAH / CONTENTS 3 PROFIL SPOLEÈNOSTI / COMPANY PROFILE 4 SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI 5... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES 6 ZÁKLADNå ÚDAJE O SPOLEÈNOSTI K / COMPANY S BASIC DATA AS OF DEC 31, 21 PØEDMÌT ÈINNOSTI / THE SUBJECT OF ACTIVITY 7 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI / COMPANY S BODIES ORGANIZAÈNå STRUKTURA SPOLEÈNOSTI / COMPANY S ORGANISATIONAL STRUCTURE 8 PÙSOBNOST JEDNOTLIVÝCH ÚTVARÙ 9 SCOPE OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENS 1 FINANÈNå POLITIKA FINANCIAL POLICY ZÁKLADNå FINANÈNå UKAZATELE / BASIC FINANCIAL INDICATORS 14 MATERIÁLY ZAJIŠTOVANÉ NAŠÍ SPOLEÈNOSTÍ V R. 21 / MATERIALS PROVIDED BY OUR COMPANY IN 21 PRODEJ SUROVÝCH ŽELEZ V R. 21 / THE SALE OF PIG IRON IN 21 PRODEJ FEROSLITIN V R. 21 / THE SALES OF FERRO-ALLOYES IN PRODEJ KOKSU V R. 21 / THE SALES OF COKE IN 21 PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 21 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 21 VÝVOJ PRODEJE ZA OBDOBÍ LET / A SALES DEVELOPMENT DURING A PERIOD OF PODåL JEDNOTLIVÝCH KOMODIT NA TRŽBÁCH SPOLEÈNOSTI V R. 21 / THE SHARE OF PART. COMODITES COMPANY SALES OBCHODNå POLITIKA 21 / BUSINESS POLICY BUDOUCå OBCHODNå STRATEGIE / FUTURE BUSINESS STRATEGY 19 OBCHODNå ZÁSOBY A ÈISTÝ OBRAT / GOODS ON STOCK AND NET TURNOVER STRUKTURA CELKOVÝCH POHLEDÁVEK K / STRUCTURE OF TOTAL OUTSTANDINGS CERTIFIKÁT 21 SPONZORSKÁ A HUMANITÁRNå ÈINNOST / SPONSORSHIP AND HUMANITARIAN ACTIVITY 23 ROÈNÍ ÚÈETNå ZÁVÌRKA 24 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (AKTIVA) 25 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (PASIVA) 26 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K PØEHLED O PENÌŽNåCH TOCåCH K PØåLOHA ÚÈETNå ZÁVÌRKY K ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 36 ZPRÁVA AUDITORA 37 YEARLY CLOSING OF BOOKS 38 BALANCE SHEET IN FULL RANGE AS OF DEC 31, 21 (ASSETS) 39 BALANCE SHEET IN FULL RANGE AS OF DEC 31, 21 (LIABILITES) 4 PROFIT AND LOSS ACCOUNT IN FULL RANGE AS OF DEC 31, CASH FLOW REVIEW FOR THE ACCOUNTING PERIOD AS OF DEC 31, AUDITOR S REPORT

3 PROFIL SPOLEÈNOSTI PROCENTO, spol. s r.o. patøí k významným obchodním spoleènostem z oblasti dodávek základních surovin pro slévárny a ocelárny jak v Èeské republice tak i na evropském trhu. V souèasné dobì úzce spolupracuje s partnery na uzemí celé Evropy. Spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a je zapsána v Obchodním rejstøíku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravì, oddíl C, èíslo vložky 288, pod obchodním jménem PROCENTO, spol. s r.o. Základní kapitál spoleènosti èiní 1,- Kè. PROCENTO, spol. s r.o. je soukromá spoleènost a její spoleèníci jsou Ing. René Matera a Ing. Radim Cvikl. Oba spoleèníci vlastní ve spoleènosti obchodní podíl ve výši 5%. Na poèátku své obchodní èinnosti se spoleènost orientovala na dodávky surového železa z oblasti zemí bývalého SNS a na dodávky kompletovaných technologických celkù. Postupnì rozšíøila své obchodní aktivity o dodávky slitin a koksárenských výrobkù. Souèástí dodavatelských služeb bylo vytvoøení rozsáhlého zásobovacího systému se zajištìním velkého objemu surovinových rezerv dnes ve více než 5-ti konsignaèních skladech rovnomìrnì rozmístìných na území Èeské republiky. Získání dlouhodobých rámcových kontraktù s tuzemskými i zahranièními výrobci umožnilo vytvoøení surovinové základny, kterou lze hodnotit jako stabilní a schopnou èelit silným konkurenèním vlivùm prostøedí a sezónním výkyvùm výroby jednotlivých materiálù. Obchodní kvalitu firmy dokazuje auditovaný systémový certifikát ISO 92 vystavený mezinárodní organizací Lloyds Register Quality Assurance už od roku Poslední obnova certifikátu probìhla na poèátku roku 21. COMPANY PROFILE PROCENTO, spol. s r.o. belongs among the significant business companies supplying primary raw materials to foundries and steelworks, both to the Czech Republic and to the European market. Procento currently cooperates closely with partners from all over Europe. The title of Ltd. was established in 1992 and was incorporated in the company register kept by the Regional Commercial Court of Ostrava, Section C, Entry Number 288, under the commercial name of PROCENTO, spol. s r.o.. The company's registered capital equals 1 CZK. PROCENTO, spol. s r.o. is a private company whose partners are Ing. René Matera and Ing. Radim Cvikl. Each partner holds a 5% business share in the company. At the beginning of its business activity, the company was orientated to supplying pig iron to the region of former UIS countries and to the delivery of assembled technological units. It has gradually spread its business activities from this to include the delivery of alloys and coke products. A component of our supplier services was the creation of an extensive supply system securing a great volume of material reserves in more than 5 consignment warehouses evenly situated all over the Czech Republic. The signing of general long term contracts with domestic and foreign producers enabled the creation of this raw material base, which can be evaluated as stable and able to face the competitive environment and the seasonal fluctuation in the manufacture of certain materials. Since 1998, the ISO 92 system certificate issued by the international organization known as Lloyd's Register Quality Assurance proves the commercial quality of the company. The last renewal of the certificate took place at the beginning of 21. 3

4 Rokem 21 vstoupila spoleènost PROCENTO, spol. s r.o. do jubilejního desátého roku své existence. Pro udržení vysoké úrovnì obchodní èinnosti jsme si v roce 21 stanovili nìkolik cílù: SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI - zajistit dostateèné skladové zásoby surovin - zajistit finanèní zdroje pro financování dodávek a zásob materiálu - navýšit prodej feroslitin a èistých kovù - navýšit podíl exportu surového železa - zajistit obhajobu certifikátu ISO dle ÈSN 92:1995 Ing. René Matera Plnìní jednotlivých cílù: - na základì dlouhodobých smluv s našimi stálými obchodními partnery, a to zejména VYSOKÝMI PECEMI Ostrava, a.s., TØINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s., U.S. Steel Košice, s.r.o., TCHAS, s.r.o., ELKEM ASA International, ERAMET International S.A., EXPOL TRADE, s.r.o., výrobci a obchodními spoleènostmi na Ukrajinì a v Rusku a zemích EU se podaøilo zajistit materiály pro pravidelné zásobování našich zákazníkù - financování bylo zajištìno navýšením provozního revolvingového úvìru u bankovního domu ÈSOB a.s., factoringové nákupy surovin byly zajištovány prostøednictvím externího financování - na trhu s feroslitinami se nám podaøilo navýšit celkový prodej feroslitin, a to zejména navýšením prodeje FeMnC, FeCr, èistých kovù napø. niklu, oèkovadel bjometu a foundrisilu. - podíl exportu surového železa èeské výroby byl zajištìn dodávkami do Polska, Nìmecka, Rakouska i Chorvatska - na poèátku roku probìhla úspìšnì i obhajoba certifikátu ISO dle EN 22:1995, tím byl podpoøen náš hlavní cíl na dodávky materiálu ve stanovených termínech a v požadované kvalitì. V roce 21 jsme opìt rozšíøili spolupráci se spoleèností PROCENTO - METALURGIE spol. s r.o. Podporovali jsme ji v zajištování nákupu surovin a v zajištìní komplexního dodavatelsko odbìratelského systému pro Slévárnu Vsetín. V souèinnosti s dceøinou spoleèností PROMET SLOVAKIA s.r.o. jsme realizovali vìtšinu dodávek pro Slovenskou republiku. Další partnerskou spoleèností je PROMET - MARKETING OHG, se kterou spolupracujeme pøi nákupech materiálu ze zemí EU a spoleènì zajištujeme naše dodávky do SRN. V rámci budování image a tvorby nových obchodních vazeb se naše spoleènost zúèastnila øady tématicky orientovaných veletrhù a výstav, napø. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì, Slévárenské dny v Brnì, Slévárenské dny v Portoroži, Rakousku a Nìmecku. I v desátém roce pùsobení spoleènosti PROCENTO, spol. s r.o. se potvrzuje, že její úspìch závisí na týmové práci kolektivu zamìstnancù a stabilitì našich stálých obchodních partnerù. Za dosažené úspìchy všem dìkujeme a pøejeme to nejlepší vykroèení do dalšího desetiletí spoleènosti. Ing. Radim Cvikl 4

5 ... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES In the year 21 the company known as PROCENTO, spol. s r.o. has entered the jubilee 1th year of its existence. We have defined a few objectives in order to maintain the high quality of our business activities: - to ensure sufficient stock of materials in warehouses - to ensure financial resources for the funding of stock supplies - to increase the sale of ferro-alloys and of pure metals - to increase the export share of pig iron - to ensure the defence of the ISO certificate according to ÈSN 92:1995 Fulfilling of individual objectives: - We have managed to ensure sufficient stock supplies for the regular supplying of our customers on the basis of long term contracts with our stable business partners and that namely VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o., TCHAS, s. r.o., ELKEM ASA International, ERAMET International ASA., EXPOL TRADE, s.r.o., producers and trade companies in the Ukraine, Russia and in EU countries. - This supplies funding was enabled due to increasing the use of our revolving credit account with the banking institution ÈSOB, a.s. (Inc.); factoring purchases have been ensured by means of external financing. - On the ferro-alloy market, we have managed to ensure the increase of the total sales of ferro-alloys, especially FeMn or FeCr, of pure metals e.g. nickel, and of the inoculants Bjomet and Foundrisil. - The export share of the Czech production of pig iron was ensured by deliveries to Poland, Germany, Austria and Croatia - At the beginning of the year 21, the ISO certificate was successfully defended according to the EN 22: 1995 and thus our main objectives of supplying materials on time and of our reputation of high quality was supported. In 21, we have extended our co-operation with the company known as PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. We have been supporting it in ensuring the purchase of raw materials and in ensuring the complex supplier-customer system it shares with Slévárna Vsetín. By cooperating with our subsidiary company PROMET SLOVAKIA s.r.o., we have ensured most deliveries for the Slovak Republic. Another partnership company we cooperate with in purchasing materials from EU countries and in ensuring together our deliveries to Germany is PROMET - MARKETING OHG. In the interest of building our company image and in order to establish connections with new businesses, our company has participated in many exhibitions and fairs with thematic orientations such as MSV Brno, Foundry Industry Days in Brno, and Foundry Industry Days in Portoroz, in Austria and in Germany. The 1th year anniversary of PROCENTO, spol. s r.o.'s existence reconfirms that its success relies on the team work of our employees and on the stability of our permanent business partners. We thank all business partners and company staff for all our achieved success and wish them a lot of success into the next decade of the company's existence. 5

6 Základní údaje o spoleènosti k Company s basic data as of Dec 31, 21 Obchodní jméno Trade name PROCENTO, spol. s r.o. Sídlo spoleènosti Company's headquarters Stará Ves nad Ondøejnicí èíslo popisné / Land-registry number 542 okr. Frýdek-Místek Sídlo provozovny Establishment's address Václavská Ostrava - Mar. Hory Identifikaèní èíslo Identification number Základní kapitál Basic capital 1..,- Kè/CZK Rezervní fond Reserve fund 1..,- Kè/CZK Telefon Phone numbers +42/69/ /69/ /69/ /69/ Fax Fax number +42/69/ Internet Web site Pøedmìt èinnosti The subject of activity koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej provádìní prùmyslových staveb ostatní služby pøevážnì osobního charakteru - kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu the purchase of goods for the purpose of their resale, and sale the implementation of industrial buildings other services, especially of personal character - complex consultancy services in the sphere of marketing and engineering 6

7 Orgány spoleènosti Company's bodies Valná hromada spoleèníkù General Assembly of partners: Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Jednatelé spoleènosti Company's executives: Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Management Management Vedoucí obchodního úseku Head of the Commercial Department: Ing. Jan Koláø Vedoucí finanèního úseku Head of the Financial Department: Ing. Zbynìk Martinek Hlavní úèetní General Accountant: Pavla Vodváøková Organizaèní struktura spoleènosti Úèelné a efektivní plnìní podnikatelských cílù zabezpeèuje vnitøní organizaèní struktura firmy, kterou schvaluje jednatel spoleènosti. Company's organisational structure Purposeful and effective performance of business objectives is secured by company s internal organisational structure that is approved by company's executives. JEDNATELÉ EXECUTIVES Obchodní úsek Commercial Department Ekonomický úsek Economic Department Technologické dodávky Technological Supplies Department Úèetní zpracování dat Procesing of Accouting Data Financování Financing Controlling Marketing Nákup a prodej surových želez Purchase and Sale of Raw Iron Kusové dodávky Piece Supplies Kompletované dodávky Completed Supplies Nákup a prodej feroslitin Purchase and Sale of Ferro-Alloys Nákup a prodej koksochemických výrobkù Purchase and Sales of Coke-Chemical Products Dispeèink Dispatching 7

8 PÙSOBNOST JEDNOTLIVÝCH ÚTVARÙ Obchodní úsek zajištuje veškerý styk se zákazníky pøezkoumává poptávky zpracovává nabídky a kalkulaèní listy eviduje a pøezkoumává objednávky zpracovává návrhy kupních smluv vyhodnocuje plnìní smluv Ekonomický úsek styk se správcem danì, správou sociálního zabezpeèení a zpracování s tím související agendy kontakt s auditorem styk s penìžními institucemi vedení úèetnictví a zpracování úèetních dat fakturace a evidence pohledávek a závazkù mzdová agenda evidence investièního majetku zajištìní pohledávek a závazkù formou zápoètù a jejich zpracování Úsek technologických dodávek styk se zákazníky zpracování nabídky pøezkoumávání poptávky evidence objednávek zpracovávání návrhù smluv o dílo plnìní smluv 8

9 SCOPE OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENS Commercial Section it secures all contact with customers it reviews demands it processes offers and calculation documents it registers and reviews orders it processes the drafts of purchase contracts it evaluates the fulfilment of contracts Economic Section contact with tax administration, social security administration and it processes connected documents contact with the auditor contact with financial institutions bookkeeping and accounting data processing the invoicing and registration of claims and obligations wage administration the registration of investment property securing claims and obligations in the form of their adjusting and setting off and their processing The Section of Technological Supplies contact with customers the processing of offers the review of demand the administration of offers the processing of drafts of performance contracts the fulfilment of contracts 9

10 FINANÈNå POLITIKA 21 V uplynulém roce 21 naše spoleènost splnila pøedpoklad, a to že bude pøekroèen výsledek hospodaøení v porovnání s rokem 2 a dnes již mùžeme øíci, že byl mírnì pøekonán i námi plánovaný hospodáøský výsledek pro rok 21. Vyjádøeno v absolutních èíslech to znamená, že meziroèní rùst tržeb èinil 4,69 % a v tržbách za prodej zboží tak bylo dosaženo tis. Kè. Z pohledu zemìpisné struktury obratu èinilo tuzemsko tis. Kè a zahranièí tis. Kè, obrat se zahranièím tak zaznamenal nárùst oproti roku 2 o 72%, což považujeme za jeden z dùležitých aspektù dosažených v tomto roce, a to zvláštì s ohledem na dlouhodobou strategii pøípravy firmy na vstup naší zemì na trh Evropské unie. Rok 21 mùžeme charakterizovat jako období stabilního trhu. Orientace na vzájemné vazbové obchody s vìtšími hutìmi, kdy dochází k eliminaci finanèního rizika a na druhé stranì ke zvýšení ziskovosti vùèi vloženým finanèním prostøedkùm, se ukázala jako velmi pozitivní prvek, at již se jednalo o vzájemné obchody s U.S. STEEL Košice, NOVOU HUTÍ Ostrava, resp. VYSOKÝMI PECEMI Ostrava, nebo hutìmi v Polsku. Dosažený hospodáøský výsledek byl také ovlivòován vývojem na devizových trzích, ve srovnání s rokem 2 však tento vliv nebyl zdaleka tak významný. Závìr roku zastihl obì významné svìtové mìny EUR a USD na svých minimech vùèi èeské korunì, což zlevòovalo importy na US dolarové bázi, na druhé stranì však nepøíznivì pùsobilo na cenu exportù do zemí eurozóny. Výhodným øešením se proto stalo, pøi jednáních s nìkterými našimi dodavateli, dosažení EUR mìny v uzavøených kontraktech. Možnost èerpání provozního revolvingového úvìru v rámci otevøeného rámcového limitu u Èeskoslovenské obchodní banky, se stejnì jako v roce 2, ukázala jako strategicky zdaøilá operace, díky níž jsme mohli uskuteènit cenovì výhodné nákupy surovin z konce roku 2, opènì blokované se splatností až v roce 21. Na základì úvìru jsme mohli u importních dodávek mít sjednané individuální podmínky, za kterých jsme využívali uplatnìných slev od dodavatele. Tato samotná transakce se jeví natolik efektivní, že z ní dosažený zisk, vzhledem ke stabilnímu kurzu švýcarského franku, ve kterém jsou èerpány jednotlivé tranže, pokryje celkové náklady úvìru za celý rok. Zde je nutno zmínit, že v závìru roku 21 èeská koruna zpevnila vùèi švýcarskému franku, což se pøíznivì promítlo do vlastní výše èerpané tranže, na druhé stranì je nutno tuto skuteènost zakomponovat do navýšení rezervy na kurzové ztráty. Z pohledu rozdìlení odbytu mùžeme øíci, že více než 7 % je smìrováno na tuzemský trh. Zbylá èást je export do zahranièí inkasovaný v cizí mìnì. Vzhledem k tomu, že pomìr importu a exportu je dvojnásobný ve prospìch dovozu zboží, vyvstává potøeba efektivního zajištìní devizového inkasa s minimalizací rizika kurzových ztrát. Z tohoto dùvodu má naše spoleènost zøízeny bankovní devizové úèty v USD, EUR, SKK a CHF. Na nákupy zboží v devizách jsme využívali operativní spolupráce s pracovištìm dealingu ÈSOB v Praze. V rámci této spolupráce se nám podaøilo dosáhnout vyrovnaných, v nìkterých pøípadech i ziskových, zejména, spotových obchodù, což se pøíznivì promítlo do hospodáøského výsledku z finanèních operací, zvláštì v porovnání s rokem 2, kdy jsme zaznamenali ztrátu z kurzových rozdílù, která však tehdy pouze snížila celkový HV za úèetní období. Zdroje deviz a souèasnì získávání inkasa v rámci likvidity pohledávek jako další z nástrojù v této oblasti, stejnì jako v roce 2, byla dohoda s nìkterými našimi tuzemskými obchodními partnery, kdy bylo provádìno inkaso v devizách. V prùbìhu roku 21 byl tento trend natolik významný, že v potøebì úhrady svých závazkù v EUR, jsme byli zcela sobìstaèní. Bìhem celého roku Ing. Zbynìk Martinek jsme si byli vìdomi možnosti a tlaku na naši spoleènost ze strany našich, popø. nových, odbìratelù, na navýšení dodávek zboží, a tím možného navýšení obratu, avšak za cenu nejistého financování, ale tento zpùsob se neshoduje s naší filozofií. Tady jsme postupovali s patøiènou opatrností a dnes mùžeme tento zpùsob hodnotit jako výhradnì pozitivní v kontextu s finanèní nestabilitou na našem trhu. Pøi hodnocení roku 21 nesmíme opomenout dosažený výsledek naší dceøinné spoleènosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o., která je svým charakterem identickým pokraèovatelem filozofie kompletního a co nejefektivnìjšího dodavatelského servisu, zejména pro odbìratelské pozice na území Slovenska. Jestliže v roce 2, za necelého pùl roku èinnosti od svého založení, dosáhla obratu tis. SKK, v tomto roce to již bylo tis. SKK. Významným poèinem, který podpoøil obchodní aktivity, bylo otevøení úvìrové linky na provozní financování této spoleènosti u Èeskoslovenské obchodní banky. Takto získaný provozní kapitál byl pøíznivì zhodnocen v navýšeném hospodáøském výsledku, a to i s veškerými náklady, které èerpání tohoto úvìru obnášely. Dosavadní politika je pøedevším spojena s neustálým nárùstem obchodních aktivit, a tím i zvyšováním celkového obratu firmy. Základním rysem obchodní strategie je postupné navyšování objemu trhu, a to v takové výši a cenové úrovni, aby bylo dosaženo stálého zisku, a tím navyšování vlastního jmìní firmy. U dodávek na tuzemský trh je rozhodujícím faktorem solventnost a smluvní dlouhodobá spolupráce zákazníka. Dùraz je kladen na zabezpeèování plateb a likviditu pohledávek. Plánovaný hospodáøský výsledek byl splnìn. Spoleènost plnila své závazky vùèi státnímu rozpoètu, pojištovnám i bankám øádnì a vèas. Finanèní situace spoleènosti je dobrá, je schopna plnit své závazky, a to i v období ztíženého cash-flow, zapøíèinìného finanèní nestabilitou trhu. V tomto trendu chce naše spoleènost pokraèovat i v roce 22. Ing. Zbynìk Martinek vedoucí ekonomického úseku 1

11 FINANCIAL POLICY 21 In the past year of 21, our company has fulfilled the prerequisite that the economic profit should be greater than compared to one of the year 2. We can safely say even today that the goal of economic profit that we have planned for the year 21 has been also slightly overfulfilled. This means, expressed in absolute numbers, that the semi-annual growth of earnings was 4,69 % and thousand CZK was earned for the sale of goods. From the geographic point of view, the domestic turnover was thousand CZK and the foreign turnover thousand CZK. This shows that the foreign turnover has noted a growth of 72% compared to the year 2, which we consider to be one of the most important aspects achieved this year, especially in regard to the long-term strategy for preparing the company for the Czech Republic's entrance on the EU market. We characterize the year 21 as a period of a stable market. Our orientation on bilaterally structured trades with larger steel-works, thus eliminating financial risk on one hand and increasing profitability in regard to imbedded financial means on the other hand, has appeared to be a very positive element, whether concerning the bilateral trades with U.S. STEEL Košice, NOVAHUT Ostrava, resp. VYSOKE PECE Ostrava, or steel-works in Poland. The achieved economic income has also been influenced by development on the exchange markets; compared to the year 2, however, this influence has now been less meaningful. At the end of the year, both important world currencies (EUR and USD) reached their minimum value in regards to the Czech Crown, making imports in USD cheaper. On the other hand, it had an infavourable influence on the price of export to EEC countries. That is why the use of EUR currency in closed contracts at business meetings with some of our suppliers has become an advantageous solution. The possibility of withdrawal from the revolving credit account in terms of the open range limit by Èeskoslovenská obchodní banka appeared as a strategically successful VÝBÌR KURZOVNåCH LåSTKÙ CHOICE OF EXCHANGE RATE LISTS operation in 2, thanks to which we could realize bargain purchases of raw materials at the end of the year 2. This was voluntarily blocked with maturity in the year 21. We could, on the basis of this loan, negotiate individual conditions concerning the import of supplies, thus allowing us to take advantage of the supplier's discounts. This operation itself appears to be so effective that the profit reached from it will cover all yearly expenses considering the stable exchange rate of the Swiss Franc, in which we draw single tranches. It is necessary to mention here that the CZK has strengthened its position in regard to the Swiss Franc at the end of the year 21, which has been favourably reflected into the very amount of the drawn tranche; on the other hand, it is necessary to count with this fact into the reserves of loss in the exchange rate. From the point of view of sales division, we can say that more than 7 % tends toward the Czech market. The remainder is export abroad collected in foreign currency. The fact that the proportion between export and import is double in favour of goods import results in the need to secure the efficient collection of foreign currency and the minimalisation of the risk of loss due to the exchange rate. That is why our company opened foreign currency bank accounts in USD, in EUR, in SKK and in CHF. We have taken advantage of the operating co-operation with a Prague workplace of CSOB dealing for goods purchase in foreign currencies. We have managed to reach a well-balanced economic profit; in some cases they are even profitable, as mainly seen in the spot business within this co-operation. This fact has positively affected economic profit from financial operations, especially in comparison with the year 2, when we noted a loss within exchange rate differences, which then merely caused a lower total economic result for that accounting period. As in 2, the sources of foreign currencies and the simultaneous collection of gains in terms of another tool in this area - the liquidity of receivables - were the subject of agreements with several of our domestic business partners whose collection from their sides was executed in foreign currencies. During the year 2, the above mentioned trend became so vital that we were highly self-sufficient when concerning the need to cover our payables in EUR. During the entire year, we were ourselves conscious of the possibility of and increase in turnover due to the pressure placed on our company from not only our own side, but, for instance, from the side of new purchases to increase goods delivery. This, however, took into consideration barge financing, which goes against our company philosophy. We continued on carefully here and now we can value this method in the context of today's financial instability on our market. In comparison with the year 21, we can not overlook the achieved results of our subsidiary PROMET SLOVAKIA, s.r.o., whose business character is a continuation of the philosophy of the most efficient and most complete supplier services, especially for consumers located within the territory of Slovakia. If it has, within the first half-year of its activity in 2 reached a turnover of thousand SKK, this year it has already witnessed a turnover of thousand SKK. The significant enterprise, which has supported these business activities, was the opening of a credit line by CSOB for financing the operations of this company. The operational capital acquired this way has been positively evaluated by increased economic profit, and that considering all costs that have amounted in withdrawing this credit. The present policy is, first of all, connected with a continuous increase in business activities, thereby increasing the total company turnover. The basic attribute of business strategy is a gradual increase of the market capacity, and that at such high price level in order to achieve a constant profit, so increasing company equity. The solvency and the long term contractual co-operation of a customer is a decisive factor for supplies on a domestic market. The emphasis is put on ensuring payments and on the liquidation of outstandings. The planned economic goal was achieved. The company met its obligations towards the government budget, insurance companies and banks regularly and in time. The financial position of the company is sound; the company is able is to meet its obligations even during the more difficult cashflow period caused by financial instability on the market. Our company wishes to continue this trend in the year 22 as well. Ing. Zbynìk Martinek Head of the Financial Department 11

12 ZÁKLADNå FINANÈNå UKAZATELE BASIC FINANCIAL INDICATORS Ukazatel Indicator Rok / Year Dlouhodobá zadluženost 2. Likvidita bìžná 3. Podíl pohledávek na obìžných aktivech 4. Z - Skore (Bonita) 5. Nákladovost 6. Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 7. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 8. Rentabilita tržeb 1. Long-term indebtedness 5,12 6,39 1,48 2,26 2,45 2,47 2. Disposable liquidity,81,56,57,83,99,96 3. The share of claims in total current assets 38,64 42,3 43,1 61,26 68,28 62,97 4. Solvency 4,38 2,64 2,92 2,31 3,6 3,26 5. The rate of costs 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,3 6. Total capital profitability 21,54 8,93 14,71 5,92 8,32 6,89 7. Owned capital profitability 91,5 58,87 91,6 3,3 35,63 27,75 8. Sales profitability 4,53 2,84 4,99 2,28 2,33 3,1,99,96 68,28 62, ,12 6,39 2,26 2,47 2,45 1, ,9,8,7,6,5,4,3,2,1,83,81,57, ,64 42,3 43,1 61, Dlouhodobá zadluženost Tento ukazatel vyjadøuje zatížení firmy dlouhodobými závazky. Jako dlouhodobé závazky jsou zde použity nákladové rezervy, dlouhodobé závazky a úvìry, vztaženy jsou pak k celkovému kapitálu. Vývoj ukazatele ukazuje vcelku nízkou dlouhodobou zadluženost. Long-term indebtedness This indicator indicates company s long-term obligations. Also, cost reserves are used here as long-term obligations, Obligations are related to the total capital. The development of the indicator indicates low long-term indebtedness in the whole. Likvidita bìžná Ukazatel pøedstavuje schopnost podniku uspokojit své krátkodobé finanèní závazky a i vzhledem k rùstu se pohybuje ve stanovených optimálních mezích (tj. interval,5-1). Disposable liquidity The indicator represents the enterprise's ability to fulfil short-term financial obligations. Optimal value of this indicator ranges within the interval.5-1. Podíl pohledávek na obìžných aktivech Ukazatel vyjadøuje, jak se podílí pohledávky na celkových obìžných aktivech. V pøípadì pravidelného splácení pohledávek od odbìratelù je pozitivní rùst ukazatele a jeho vysoká hodnota. Mírný rùst tohoto podílu je vzhledem ke struktuøe pohledávek pozitivní. The share of claims in total current assets The indicator indicates how the claims participate in total current assets. In the case of regular repayment of claims from customers, the increase of the indicator and its high value are positive. Slight increase of this share is positive in respect of the claims structure. 12

13 3,6 3,26 1,3 4,5 4 3,5 3 2,5 4,38 2,92 2,31 2,64 1,3 1,25 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 2 1,5 1, ,15 1,1 1, Z-Skore (Bonita) Ukazatel se používá pro rychlé zhodnocení ekonomické situace spoleènosti. Dosahovaná hodnota ukazatele oznaèuje finanènì pevný podnik. Solvency The indicator applies for the quick assessment of economic situation. The reached value identifies financially strong enterprise. Nákladovost Tento ukazatel vyjadøuje, kolik korun tržeb pøinese každá koruna nákladù. Vyšší hodnota ukazatele než jedna znamená ziskovou produkci The rate of costs This indicates how many crowns in sale will be brought by each crown of costs. The higher value of the indicator than one indicates profitable production. 91, ,54 14,71 8,32 6,89 5,92 8, ,5 58,87 3,3 35,63 27, Rentabilita celkového kapitálu (ROA) Ukazatel vyjadøuje ziskovost celkového vloženého kapitálu a jeho dosažená výše vypovídá o celkem dobré úrovni tohoto ukazatele Total capital profitability This indicates total capital profitability and the reached value showes a good level of this indicator. 4,99 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Ukazatel vyjadøuje ziskovost vlastního kapitálu. Dosažené hodnoty v roce 1996 a v roce 1998 jsou ovlivnìny v prvém pøípadì navýšením vlastního kapitálu a ve druhém enormní výši dosaženého zisku. This indicates owned capital profitability The values reached in the years 1996 and 1998 are influenced in the first case by encreasing of own capital and in the second case by enormous height of the achieved profit 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 4,53 2,84 2,33 2, , Rentabilita tržeb Ukazatel vyjadøuje výši dosaženého zisku v procentech z celkových tržeb. Ukazatel v èitateli obsahuje zisk z bìžné èinnosti pøed zdanìním. Sales Profitability This indicates the amount of the profit reached in per cents from sales. The indicator has profit from current activity before taxation in the numerator. Na základì rozboru výše uvedených ukazatelù lze konstatovat, že finanèní situace firmy PROCENTO, spol. s r.o. je dobrá a spoleènost je schopná plnit své závazky a tím dosáhnout svých podnikových cílù. Based on financial indicators, we can state that the firm PROCENTO, spol. s r.o. is in a good condition and able to meet all its obligations and companies objectives. 13

14 Materiály zajištované naší spoleèností v roce 21 Materials provided by our company in the year 21 1) Surová železa - slévárenská Pig-P1 Si / foundry Pig-Iron Pig Iron - ocelárenská Pig-P2 / steel-making Pig-Iron - slévárenská s kulièkovým grafitem Pig-Nod / foundry Pig-Iron, Nodular (SG)base Pig-Nod 2) Feroslitiny a kovy - ferosilicium (FeSi 45%, 65%, 75%) Ferro-alloys and metals - feromangan (uhlíkatý, nízkouhlíkatý) / ferromanganese (high carbon, low carbon) - ferochrom (nízkouhlíkatý, støednìuhlíkatý, uhlíkatý) / ferrochromium (high carbon, medium carbon, low carbon) - ferofosfor (25 %) / ferrophosphorus - ušlechtilé feroslitiny (FeMo, FeV, FeTi, FeNb) / noble ferro alloys - nikl / nickel - ostatní (hliník, hoøèík, FeB, FeS atd.) / others (aluminium, magnesium etc.) 3) Koksy - slévárenské (SLK I, SLK II) / foundry coke Cokes - vysokopecní (VK) / blast furnace coke - ostatní (koksový prach, koks oøech, koks hrášek atd.) / others (pulverized coke, coke nut, coke peas etc.) Ing. Jan Koláø 4) Oèkovadla a modifikátory - Bjomety, Foundrisil, Zircinoc atd. Inoculants and modifiers PRODEJ SUROVÝCH ZELEZ V ROCE 21 THE SALE OF PIG IRON IN 21 Typ surového železa prodané množství prodané množství celkem (t) podíl na tržbách v tuzemsku (t) do zahranièí (t) total (MT) za surová železa Pig Iron type total sales (MT) total sales (MT) percentage share domestic export for Pig Iron Pig-P1 Si / Foundry Pig-Iron , , ,15 55,35 % Pig-P2 / Steel-making Pig-Iron ,53 2, ,53 19,12 % Pig-Nod / Foundry Pig-Iron, 9.779, , ,69 25,53 % Nodular (SG) base Pig-Nod Celkem (t) / Total (MT): , , ,37 1, % Podíl surových želez na celkovém obratu spoleènosti klesl z loòských 51,55 % na 47,3 % v roce 21. Meziroèní pokles v tržbách v surových železech èinil 6,5 %. The share of Pig Iron in the total company turnover has decreased from last year's 51,55 % to 47,3 % in the year 21. The semi-annual decrease in Pig Iron earnings constitutes 6,5 %. PRODEJ FEROSLITIN V ROCE 21 THE SALES OF FERRO-ALLOYS IN 21 Typ feroslitiny prodané množství (t) podíl na tržbách Ferro-alloy type total sales (MT) za feroslitiny a kovy percentage share for Ferro-Alloys Ferosilicium / Ferrosilicon 5.832,47 24,93 % Feromangan / Ferromanganese ,35 52,55 % Ferochrom / Ferrochromium 25, 1,66 % Ferofosfor / Ferrophosphorus 69, 2,26 % Ušlechtilé feroslitiny / High grade ferro alloys 27, 11,94 % Nikl / Nickel 8, 5,56 % Ostatní / Others 14,65 1,1 % Celkem (t) / Total (MT): 19.38,47 1, % Podíl prodeje feroslitin a kovù i v roce 21 pokraèoval v rostoucí tendenci. Z loòských 22,12 % podílu na celkových tržbách jsme v roce 21 dosáhli 32,63 %. Meziroèní nárust tržeb za tyto komodity èinil 54,23 %, což pokládáme za obrovský úspìch. The share of ferro-alloys and metals sales in year 21 tended to continue in growth. Last year's share in total company earnings of 22,12% have grown to 32,63 %. The semi-annual growth of earnings for these commodities equaled 54,23 % we consider this a big success. 14

15 PRODEJ KOKSU V ROCE 21 THE SALES OF COKE IN 21 Typ koksu prodané množství (t) podíl na tržbách za koksy Coke type total sales (MT) percentage share for Coke Slévárenský / Foundry 16.88,73 31,93 % Vysokopecní / Blast furnace ,46 43,8 % Ostatní / Others 2.362,57 24,27 % Celkem (t) / Total (MT): ,76 1, % V oblasti koksu, který se v loòském roce podílel na celkovém obratu spoleènosti 24,19 %, jsme zaznamenali pokles na 18,94 %. Meziroèní pokles tržeb za koksy pak èinil 17,9 %. Tento trend sice není pøíznivý, ale koks (kromì slévárenského) nepatøí z hlediska dlouhodobého vývoje spoleènosti ke komoditì prvoøadého zájmu. In the sphere of coke, which last year had a 24,19% share in the total company turnover, we have decreased shares to 18,94%. The semi-annual decrease of earnings for coke was then 17,9 %. This trend in not so favourable, but the coke (except foundry coke) does not rank as a commodity of priority interest from the point of view of company development. PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V ROCE 21 THE SALES OF INOCULANTS AND MODIFIERS IN 21 Oproti loòskému roku, ve kterém jsme zaèali na základì požadavkù našich zákazníkù tyto materiály zajištovat jsme zaznamenali dvojnásobný nárùst prodeje tìchto surovin. Celkovì se oèkovadla a modifikátory podílejí na obratu spoleènosti 1,4 %. Compared to last year, when we started to deliver these materials on the basis of customer demand, we have noted a doubled increase in the sale of these commodities. The share of inoculants and modifiers on the company turnover is 1,4 %. VÝVOJ PRODEJE ZA OBDOBÍ LET (tuny/rok) A SALES DEVELOPMENT DURING A PERIOD OF (MT/year) Zboží / Goods Surová železa / Pig Iron Feroslitiny a kovy / Ferro-alloys Koksy / Coke Oèkovadla a modifikátory / Inoculants and mod Celkem (t) / Total (MT): Surová železa / Pig Iron Feroslitiny a kovy / Ferro-Alloys Koksy / Coke Množství (t) Quantity (MT) Rok/Year Tuny/MT Množství (t) Quantity (MT) Množství (t) Quantity (MT)

16 Oèkovadla a modifikátory / Inoculants and modifiers Celkem / Total Množství (t) Quantity (MT) Rok/Year Tuny/MT Množství (t) Quantity (MT) nn PODåL JEDNOTLIVÝCH KOMODIT NA TRZBÁCH SPOLEÈNOSTI V ROCE 21 THE SHARE OF PARTICULAR COMODITIES IN COMPANY SALES IN 21 47,3 % Surová železa / Pig Iron 18,94 % Koksy / Coke 32,63 % Feroslitiny a kovy / Ferro-Alloys 1,4 % Oèkovadla a modifikátory / Inoculants and modifiers 16

17 1) Surová železa - podaøilo se nám udržet si dominantní postavení na èeském trhu. Pokles celkového objemu prodeje lze spatøovat v následujících faktorech: a) zmìna pomìru surového železa a šrotu ve vsázce u nìkolika našich zákazníkù b) uzavøení Siemens Martinské pece v Železárnách Hrádek v prùbìhu 1. kvartálu 21 (roèní potøeba cca 2. tun) c) pøevedení našich slovenských zákazníkù pod správu naší dceøinné spoleènosti PROMET SLOVAKIA s.r.o. (cca 25. tun/rok). OBCHODNå POLITIKA 21 2) Feroslitiny a kovy - jak již bylo prezentováno, zaznamenali jsme markantní, více než 5-ti procentní nárùst prodeje tìchto komodit. Pøedevším feromanganu jsme prodali 11 krát více než v pøedchozím roce. Stali jsme se strategickým partnerem dodávek feromanganu pro U.S. Steel Košice a Stalexport S.A. Bohužel, v prùbìhu roku Stalexport prošel mimoøádnou finanèní krizí, která vyústila návrhem na mimosoudní vyrovnání. Z tohoto dùvodu jsme nemohli dále pokraèovat v obchodních aktivitách s touto spoleèností. Dalším faktorem, který významnì ovlivnil tento výsledek bylo úspìšné mimosoudní vyrovnání ve spoleènosti Vítkovice a.s., pro kterou jsme se stali jedním z významných dodavatelù. 3) Koksy - i v roce 21 zajištovala naše spoleènost dodávky koksù. Významnìjší pokles prodeje pøedevším vysokopecního koksu byl zpùsoben sníženou potøebou této suroviny našeho nejvýznamnìjšího odbìratele, spoleèností Nová Hut. 4) Oèkovadla a modifikátory - jedná se o speciální materiály norského výrobce Elkem ASA, které naše spoleènost ve spolupráci s pražským zastoupením této spoleènosti distribuje na èeském a slovenském trhu. Zdvojnásobení objemu prodeje tìchto materiálù v roce 21 je pro nás úspìchem a chceme i nadále v tomto trendu pokraèovat. BUSINESS POLICY 21 1) Pig Iron - we have managed to keep a dominant position on the Czech market. In the following factors, a decrease of the total volume of sale is noticeable: a) a change made by several of our customers in the ratio of Pig Iron to scrap metal in the mixture b) the shutting down of the Siemens-Martinska Furnace in the Hradek Ironworks during the 1st quarter of 21 (annual demand cca 2. MT) c) Slovak customers transferred to the management of our subsidiary company PROMET SLOVAKIA s.r.o. (cca 25. MT/year). 2) Ferro-Alloys and Metals - We have registered a striking increase - more than 5% - in the sales of these commodities. Firstly, we have sold 11 times more ferromangan than in the last year. We have become a strategic partner of the ferromangan suppliers U.S. Steel Košice and Stalexport S.A. Stalexport has unfortunately undergone a financial crisis during the last year, eliciting a proposal for extrajudical settling. This is why we could not continue co-operating in business activities with this company. Another factor that has significantly influenced this result was the successful extrajudical settling of the Vítkovice a.s. Company, for which we have become one of their main suppliers. 3) Cokes - our company has continued to deliver coke in the year 21. A more significant decrease in the sales of blast furnace coke was caused mainly by the decreased need of this raw material in our most important customer - the Nova Hut company. 4) Inoculants and Modifiers - these are special materials from the Norwegian manufacturer Elkem ASA, distributed by our company, in co-operation with the aforementioned company's representation in Prague, on the Czech and Slovak markets. The doubling of the sales volume of these materials in the year 21 means a success for us and we wish to continue this trend in the future as well. 17

18 BUDOUCå OBCHODNå STRATEGIE Pro rok 22 jsme si dali za prvoøadý úkol navýšit objem prodeje feroslitin a kovù o 5 % oproti roku 21. Chtìli bychom toho dosáhnout v oblasti ušlechtilých feroslitin a kovù. Podaøilo se nám zajistit pro rok 22 zcela novou komoditu feroniob. Pøedpokládaný objem prodeje této feroslitiny by se dle našich pøedpokladù mìl pohybovat mezi 1-12 mil Kè. Taktéž prodej niklu považujeme za strategický pøi plnìní stanoveného cíle. V surovém železe bychom si chtìli udržet stávající postavení na èeském, slovenském (ve spolupráci se spoleèností PROMET SLOVAKIA) i evropském (ve spolupráci se spoleèností PROMET MARKETING OHG) trhu. I pro rok 22 se nám podaøilo uzavøít rámcové kupní smlouvy s výrobci surových želez v Rusku, Ukrajinì, Slovenské republice a v první øadì v Èeské republice. Smluvnì máme potvrzeno pro rok tun surových želez v jednotlivých komoditách pro naše zákazníky. Koksy, pøedevším slévárenské, budeme i nadále zajištovat pro naše zákazníky tak, jak tomu bylo v uplynulých letech. V oblasti oèkovadel a modifikátorù chceme ještì více rozšíøit sortiment tìchto materiálù, abychom byli schopni uspokojit co nejvìtší okruh našich obchodních partnerù. Ing. Jan Koláø vedoucí obchodního úseku FUTURE BUSINESS STRATEGY Primary objective for the year 22 will be encreasing of the Ferro Alloy and metal sell capacity on 5 % compare to year 21. We would like to reach it in the spere of noble Ferro Alloy and metals.we have managed to secure a totaly new comodity feroniob for the year 22. The supposed sales volume of this Ferro alloy should balance among 1-12 mil. CZK according to our hypotheses. As well we consider the sell of nickel to be strategical by fullfilling of the set objectives. We would like to keep temporary position in Ferro Alloys on the Czech, Slovak (in cooperation with PROMET SLOVAKIA company) and European (in cooperation with PROMET MARKETING OHG) market. As in past years, we have succeeded in entering into long-term general purchase agreements with producers of pig iron in Russia, the Ukraine, the Slovak Republic and especially in the Czech Republic for the year MT of pig iron in single commodities are contractually confirmed for our customers in the year 22. We will continue in securing cokes, especially foundry cokes, for our customers as it were in the past years. We want to spread assortment in the sphere of inoculants and modifiers to be able to satisfy as largest circle of our business partners as possible. Ing. Jan Koláø Head of the Commercial Depatment 18

19 Obchodní zásoby a èistý obrat Goods on Stock and Net Turnover Množství (t) Quantity (MT) Obchodní zásoby / Goods on Stock (v tis. Kè / in thous. CZK) Množství (t) Quantity (MT) Èistý obrat / Net Turnover (v tis. Kè / in thous. CZK) Rok/Year Tis.Kè/ Thous.CZK Rok / Year Zamìstnanci / Employees Struktura celkových pohledávek k (v tis. Kè) Structure of total outstandings (CZK thousands) Pøed splatností / Before maturity Do 3 dnù po splatnosti / Within 3 days Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tis.Kè/Thous.CZK Do 9 dnù po splatnosti / Within 9 days Do 18 dnù po splatnosti / Within 18 days Nad 18 dnù po splatnosti / Over 18 days Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tis.Kè/Thous.CZK Tuzemsko / Domestic Zahranièní / Foreign Celkem / Total 19

20 2

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T C Z E C H K A R B O N s. r. o. CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva Annual report 2008 Obsah Contents 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více