PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 2001 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 ANNUAL REPORT 21

2 OBSAH / CONTENTS 3 PROFIL SPOLEÈNOSTI / COMPANY PROFILE 4 SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI 5... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES 6 ZÁKLADNå ÚDAJE O SPOLEÈNOSTI K / COMPANY S BASIC DATA AS OF DEC 31, 21 PØEDMÌT ÈINNOSTI / THE SUBJECT OF ACTIVITY 7 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI / COMPANY S BODIES ORGANIZAÈNå STRUKTURA SPOLEÈNOSTI / COMPANY S ORGANISATIONAL STRUCTURE 8 PÙSOBNOST JEDNOTLIVÝCH ÚTVARÙ 9 SCOPE OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENS 1 FINANÈNå POLITIKA FINANCIAL POLICY ZÁKLADNå FINANÈNå UKAZATELE / BASIC FINANCIAL INDICATORS 14 MATERIÁLY ZAJIŠTOVANÉ NAŠÍ SPOLEÈNOSTÍ V R. 21 / MATERIALS PROVIDED BY OUR COMPANY IN 21 PRODEJ SUROVÝCH ŽELEZ V R. 21 / THE SALE OF PIG IRON IN 21 PRODEJ FEROSLITIN V R. 21 / THE SALES OF FERRO-ALLOYES IN PRODEJ KOKSU V R. 21 / THE SALES OF COKE IN 21 PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 21 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 21 VÝVOJ PRODEJE ZA OBDOBÍ LET / A SALES DEVELOPMENT DURING A PERIOD OF PODåL JEDNOTLIVÝCH KOMODIT NA TRŽBÁCH SPOLEÈNOSTI V R. 21 / THE SHARE OF PART. COMODITES COMPANY SALES OBCHODNå POLITIKA 21 / BUSINESS POLICY BUDOUCå OBCHODNå STRATEGIE / FUTURE BUSINESS STRATEGY 19 OBCHODNå ZÁSOBY A ÈISTÝ OBRAT / GOODS ON STOCK AND NET TURNOVER STRUKTURA CELKOVÝCH POHLEDÁVEK K / STRUCTURE OF TOTAL OUTSTANDINGS CERTIFIKÁT 21 SPONZORSKÁ A HUMANITÁRNå ÈINNOST / SPONSORSHIP AND HUMANITARIAN ACTIVITY 23 ROÈNÍ ÚÈETNå ZÁVÌRKA 24 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (AKTIVA) 25 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (PASIVA) 26 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU K PØEHLED O PENÌŽNåCH TOCåCH K PØåLOHA ÚÈETNå ZÁVÌRKY K ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 36 ZPRÁVA AUDITORA 37 YEARLY CLOSING OF BOOKS 38 BALANCE SHEET IN FULL RANGE AS OF DEC 31, 21 (ASSETS) 39 BALANCE SHEET IN FULL RANGE AS OF DEC 31, 21 (LIABILITES) 4 PROFIT AND LOSS ACCOUNT IN FULL RANGE AS OF DEC 31, CASH FLOW REVIEW FOR THE ACCOUNTING PERIOD AS OF DEC 31, AUDITOR S REPORT

3 PROFIL SPOLEÈNOSTI PROCENTO, spol. s r.o. patøí k významným obchodním spoleènostem z oblasti dodávek základních surovin pro slévárny a ocelárny jak v Èeské republice tak i na evropském trhu. V souèasné dobì úzce spolupracuje s partnery na uzemí celé Evropy. Spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a je zapsána v Obchodním rejstøíku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravì, oddíl C, èíslo vložky 288, pod obchodním jménem PROCENTO, spol. s r.o. Základní kapitál spoleènosti èiní 1,- Kè. PROCENTO, spol. s r.o. je soukromá spoleènost a její spoleèníci jsou Ing. René Matera a Ing. Radim Cvikl. Oba spoleèníci vlastní ve spoleènosti obchodní podíl ve výši 5%. Na poèátku své obchodní èinnosti se spoleènost orientovala na dodávky surového železa z oblasti zemí bývalého SNS a na dodávky kompletovaných technologických celkù. Postupnì rozšíøila své obchodní aktivity o dodávky slitin a koksárenských výrobkù. Souèástí dodavatelských služeb bylo vytvoøení rozsáhlého zásobovacího systému se zajištìním velkého objemu surovinových rezerv dnes ve více než 5-ti konsignaèních skladech rovnomìrnì rozmístìných na území Èeské republiky. Získání dlouhodobých rámcových kontraktù s tuzemskými i zahranièními výrobci umožnilo vytvoøení surovinové základny, kterou lze hodnotit jako stabilní a schopnou èelit silným konkurenèním vlivùm prostøedí a sezónním výkyvùm výroby jednotlivých materiálù. Obchodní kvalitu firmy dokazuje auditovaný systémový certifikát ISO 92 vystavený mezinárodní organizací Lloyds Register Quality Assurance už od roku Poslední obnova certifikátu probìhla na poèátku roku 21. COMPANY PROFILE PROCENTO, spol. s r.o. belongs among the significant business companies supplying primary raw materials to foundries and steelworks, both to the Czech Republic and to the European market. Procento currently cooperates closely with partners from all over Europe. The title of Ltd. was established in 1992 and was incorporated in the company register kept by the Regional Commercial Court of Ostrava, Section C, Entry Number 288, under the commercial name of PROCENTO, spol. s r.o.. The company's registered capital equals 1 CZK. PROCENTO, spol. s r.o. is a private company whose partners are Ing. René Matera and Ing. Radim Cvikl. Each partner holds a 5% business share in the company. At the beginning of its business activity, the company was orientated to supplying pig iron to the region of former UIS countries and to the delivery of assembled technological units. It has gradually spread its business activities from this to include the delivery of alloys and coke products. A component of our supplier services was the creation of an extensive supply system securing a great volume of material reserves in more than 5 consignment warehouses evenly situated all over the Czech Republic. The signing of general long term contracts with domestic and foreign producers enabled the creation of this raw material base, which can be evaluated as stable and able to face the competitive environment and the seasonal fluctuation in the manufacture of certain materials. Since 1998, the ISO 92 system certificate issued by the international organization known as Lloyd's Register Quality Assurance proves the commercial quality of the company. The last renewal of the certificate took place at the beginning of 21. 3

4 Rokem 21 vstoupila spoleènost PROCENTO, spol. s r.o. do jubilejního desátého roku své existence. Pro udržení vysoké úrovnì obchodní èinnosti jsme si v roce 21 stanovili nìkolik cílù: SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI - zajistit dostateèné skladové zásoby surovin - zajistit finanèní zdroje pro financování dodávek a zásob materiálu - navýšit prodej feroslitin a èistých kovù - navýšit podíl exportu surového železa - zajistit obhajobu certifikátu ISO dle ÈSN 92:1995 Ing. René Matera Plnìní jednotlivých cílù: - na základì dlouhodobých smluv s našimi stálými obchodními partnery, a to zejména VYSOKÝMI PECEMI Ostrava, a.s., TØINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s., U.S. Steel Košice, s.r.o., TCHAS, s.r.o., ELKEM ASA International, ERAMET International S.A., EXPOL TRADE, s.r.o., výrobci a obchodními spoleènostmi na Ukrajinì a v Rusku a zemích EU se podaøilo zajistit materiály pro pravidelné zásobování našich zákazníkù - financování bylo zajištìno navýšením provozního revolvingového úvìru u bankovního domu ÈSOB a.s., factoringové nákupy surovin byly zajištovány prostøednictvím externího financování - na trhu s feroslitinami se nám podaøilo navýšit celkový prodej feroslitin, a to zejména navýšením prodeje FeMnC, FeCr, èistých kovù napø. niklu, oèkovadel bjometu a foundrisilu. - podíl exportu surového železa èeské výroby byl zajištìn dodávkami do Polska, Nìmecka, Rakouska i Chorvatska - na poèátku roku probìhla úspìšnì i obhajoba certifikátu ISO dle EN 22:1995, tím byl podpoøen náš hlavní cíl na dodávky materiálu ve stanovených termínech a v požadované kvalitì. V roce 21 jsme opìt rozšíøili spolupráci se spoleèností PROCENTO - METALURGIE spol. s r.o. Podporovali jsme ji v zajištování nákupu surovin a v zajištìní komplexního dodavatelsko odbìratelského systému pro Slévárnu Vsetín. V souèinnosti s dceøinou spoleèností PROMET SLOVAKIA s.r.o. jsme realizovali vìtšinu dodávek pro Slovenskou republiku. Další partnerskou spoleèností je PROMET - MARKETING OHG, se kterou spolupracujeme pøi nákupech materiálu ze zemí EU a spoleènì zajištujeme naše dodávky do SRN. V rámci budování image a tvorby nových obchodních vazeb se naše spoleènost zúèastnila øady tématicky orientovaných veletrhù a výstav, napø. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì, Slévárenské dny v Brnì, Slévárenské dny v Portoroži, Rakousku a Nìmecku. I v desátém roce pùsobení spoleènosti PROCENTO, spol. s r.o. se potvrzuje, že její úspìch závisí na týmové práci kolektivu zamìstnancù a stabilitì našich stálých obchodních partnerù. Za dosažené úspìchy všem dìkujeme a pøejeme to nejlepší vykroèení do dalšího desetiletí spoleènosti. Ing. Radim Cvikl 4

5 ... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES In the year 21 the company known as PROCENTO, spol. s r.o. has entered the jubilee 1th year of its existence. We have defined a few objectives in order to maintain the high quality of our business activities: - to ensure sufficient stock of materials in warehouses - to ensure financial resources for the funding of stock supplies - to increase the sale of ferro-alloys and of pure metals - to increase the export share of pig iron - to ensure the defence of the ISO certificate according to ÈSN 92:1995 Fulfilling of individual objectives: - We have managed to ensure sufficient stock supplies for the regular supplying of our customers on the basis of long term contracts with our stable business partners and that namely VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o., TCHAS, s. r.o., ELKEM ASA International, ERAMET International ASA., EXPOL TRADE, s.r.o., producers and trade companies in the Ukraine, Russia and in EU countries. - This supplies funding was enabled due to increasing the use of our revolving credit account with the banking institution ÈSOB, a.s. (Inc.); factoring purchases have been ensured by means of external financing. - On the ferro-alloy market, we have managed to ensure the increase of the total sales of ferro-alloys, especially FeMn or FeCr, of pure metals e.g. nickel, and of the inoculants Bjomet and Foundrisil. - The export share of the Czech production of pig iron was ensured by deliveries to Poland, Germany, Austria and Croatia - At the beginning of the year 21, the ISO certificate was successfully defended according to the EN 22: 1995 and thus our main objectives of supplying materials on time and of our reputation of high quality was supported. In 21, we have extended our co-operation with the company known as PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. We have been supporting it in ensuring the purchase of raw materials and in ensuring the complex supplier-customer system it shares with Slévárna Vsetín. By cooperating with our subsidiary company PROMET SLOVAKIA s.r.o., we have ensured most deliveries for the Slovak Republic. Another partnership company we cooperate with in purchasing materials from EU countries and in ensuring together our deliveries to Germany is PROMET - MARKETING OHG. In the interest of building our company image and in order to establish connections with new businesses, our company has participated in many exhibitions and fairs with thematic orientations such as MSV Brno, Foundry Industry Days in Brno, and Foundry Industry Days in Portoroz, in Austria and in Germany. The 1th year anniversary of PROCENTO, spol. s r.o.'s existence reconfirms that its success relies on the team work of our employees and on the stability of our permanent business partners. We thank all business partners and company staff for all our achieved success and wish them a lot of success into the next decade of the company's existence. 5

6 Základní údaje o spoleènosti k Company s basic data as of Dec 31, 21 Obchodní jméno Trade name PROCENTO, spol. s r.o. Sídlo spoleènosti Company's headquarters Stará Ves nad Ondøejnicí èíslo popisné / Land-registry number 542 okr. Frýdek-Místek Sídlo provozovny Establishment's address Václavská Ostrava - Mar. Hory Identifikaèní èíslo Identification number Základní kapitál Basic capital 1..,- Kè/CZK Rezervní fond Reserve fund 1..,- Kè/CZK Telefon Phone numbers +42/69/ /69/ /69/ /69/ Fax Fax number +42/69/ Internet Web site Pøedmìt èinnosti The subject of activity koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej provádìní prùmyslových staveb ostatní služby pøevážnì osobního charakteru - kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu the purchase of goods for the purpose of their resale, and sale the implementation of industrial buildings other services, especially of personal character - complex consultancy services in the sphere of marketing and engineering 6

7 Orgány spoleènosti Company's bodies Valná hromada spoleèníkù General Assembly of partners: Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Jednatelé spoleènosti Company's executives: Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Management Management Vedoucí obchodního úseku Head of the Commercial Department: Ing. Jan Koláø Vedoucí finanèního úseku Head of the Financial Department: Ing. Zbynìk Martinek Hlavní úèetní General Accountant: Pavla Vodváøková Organizaèní struktura spoleènosti Úèelné a efektivní plnìní podnikatelských cílù zabezpeèuje vnitøní organizaèní struktura firmy, kterou schvaluje jednatel spoleènosti. Company's organisational structure Purposeful and effective performance of business objectives is secured by company s internal organisational structure that is approved by company's executives. JEDNATELÉ EXECUTIVES Obchodní úsek Commercial Department Ekonomický úsek Economic Department Technologické dodávky Technological Supplies Department Úèetní zpracování dat Procesing of Accouting Data Financování Financing Controlling Marketing Nákup a prodej surových želez Purchase and Sale of Raw Iron Kusové dodávky Piece Supplies Kompletované dodávky Completed Supplies Nákup a prodej feroslitin Purchase and Sale of Ferro-Alloys Nákup a prodej koksochemických výrobkù Purchase and Sales of Coke-Chemical Products Dispeèink Dispatching 7

8 PÙSOBNOST JEDNOTLIVÝCH ÚTVARÙ Obchodní úsek zajištuje veškerý styk se zákazníky pøezkoumává poptávky zpracovává nabídky a kalkulaèní listy eviduje a pøezkoumává objednávky zpracovává návrhy kupních smluv vyhodnocuje plnìní smluv Ekonomický úsek styk se správcem danì, správou sociálního zabezpeèení a zpracování s tím související agendy kontakt s auditorem styk s penìžními institucemi vedení úèetnictví a zpracování úèetních dat fakturace a evidence pohledávek a závazkù mzdová agenda evidence investièního majetku zajištìní pohledávek a závazkù formou zápoètù a jejich zpracování Úsek technologických dodávek styk se zákazníky zpracování nabídky pøezkoumávání poptávky evidence objednávek zpracovávání návrhù smluv o dílo plnìní smluv 8

9 SCOPE OF THE INDIVIDUAL DEPARTMENS Commercial Section it secures all contact with customers it reviews demands it processes offers and calculation documents it registers and reviews orders it processes the drafts of purchase contracts it evaluates the fulfilment of contracts Economic Section contact with tax administration, social security administration and it processes connected documents contact with the auditor contact with financial institutions bookkeeping and accounting data processing the invoicing and registration of claims and obligations wage administration the registration of investment property securing claims and obligations in the form of their adjusting and setting off and their processing The Section of Technological Supplies contact with customers the processing of offers the review of demand the administration of offers the processing of drafts of performance contracts the fulfilment of contracts 9

10 FINANÈNå POLITIKA 21 V uplynulém roce 21 naše spoleènost splnila pøedpoklad, a to že bude pøekroèen výsledek hospodaøení v porovnání s rokem 2 a dnes již mùžeme øíci, že byl mírnì pøekonán i námi plánovaný hospodáøský výsledek pro rok 21. Vyjádøeno v absolutních èíslech to znamená, že meziroèní rùst tržeb èinil 4,69 % a v tržbách za prodej zboží tak bylo dosaženo tis. Kè. Z pohledu zemìpisné struktury obratu èinilo tuzemsko tis. Kè a zahranièí tis. Kè, obrat se zahranièím tak zaznamenal nárùst oproti roku 2 o 72%, což považujeme za jeden z dùležitých aspektù dosažených v tomto roce, a to zvláštì s ohledem na dlouhodobou strategii pøípravy firmy na vstup naší zemì na trh Evropské unie. Rok 21 mùžeme charakterizovat jako období stabilního trhu. Orientace na vzájemné vazbové obchody s vìtšími hutìmi, kdy dochází k eliminaci finanèního rizika a na druhé stranì ke zvýšení ziskovosti vùèi vloženým finanèním prostøedkùm, se ukázala jako velmi pozitivní prvek, at již se jednalo o vzájemné obchody s U.S. STEEL Košice, NOVOU HUTÍ Ostrava, resp. VYSOKÝMI PECEMI Ostrava, nebo hutìmi v Polsku. Dosažený hospodáøský výsledek byl také ovlivòován vývojem na devizových trzích, ve srovnání s rokem 2 však tento vliv nebyl zdaleka tak významný. Závìr roku zastihl obì významné svìtové mìny EUR a USD na svých minimech vùèi èeské korunì, což zlevòovalo importy na US dolarové bázi, na druhé stranì však nepøíznivì pùsobilo na cenu exportù do zemí eurozóny. Výhodným øešením se proto stalo, pøi jednáních s nìkterými našimi dodavateli, dosažení EUR mìny v uzavøených kontraktech. Možnost èerpání provozního revolvingového úvìru v rámci otevøeného rámcového limitu u Èeskoslovenské obchodní banky, se stejnì jako v roce 2, ukázala jako strategicky zdaøilá operace, díky níž jsme mohli uskuteènit cenovì výhodné nákupy surovin z konce roku 2, opènì blokované se splatností až v roce 21. Na základì úvìru jsme mohli u importních dodávek mít sjednané individuální podmínky, za kterých jsme využívali uplatnìných slev od dodavatele. Tato samotná transakce se jeví natolik efektivní, že z ní dosažený zisk, vzhledem ke stabilnímu kurzu švýcarského franku, ve kterém jsou èerpány jednotlivé tranže, pokryje celkové náklady úvìru za celý rok. Zde je nutno zmínit, že v závìru roku 21 èeská koruna zpevnila vùèi švýcarskému franku, což se pøíznivì promítlo do vlastní výše èerpané tranže, na druhé stranì je nutno tuto skuteènost zakomponovat do navýšení rezervy na kurzové ztráty. Z pohledu rozdìlení odbytu mùžeme øíci, že více než 7 % je smìrováno na tuzemský trh. Zbylá èást je export do zahranièí inkasovaný v cizí mìnì. Vzhledem k tomu, že pomìr importu a exportu je dvojnásobný ve prospìch dovozu zboží, vyvstává potøeba efektivního zajištìní devizového inkasa s minimalizací rizika kurzových ztrát. Z tohoto dùvodu má naše spoleènost zøízeny bankovní devizové úèty v USD, EUR, SKK a CHF. Na nákupy zboží v devizách jsme využívali operativní spolupráce s pracovištìm dealingu ÈSOB v Praze. V rámci této spolupráce se nám podaøilo dosáhnout vyrovnaných, v nìkterých pøípadech i ziskových, zejména, spotových obchodù, což se pøíznivì promítlo do hospodáøského výsledku z finanèních operací, zvláštì v porovnání s rokem 2, kdy jsme zaznamenali ztrátu z kurzových rozdílù, která však tehdy pouze snížila celkový HV za úèetní období. Zdroje deviz a souèasnì získávání inkasa v rámci likvidity pohledávek jako další z nástrojù v této oblasti, stejnì jako v roce 2, byla dohoda s nìkterými našimi tuzemskými obchodními partnery, kdy bylo provádìno inkaso v devizách. V prùbìhu roku 21 byl tento trend natolik významný, že v potøebì úhrady svých závazkù v EUR, jsme byli zcela sobìstaèní. Bìhem celého roku Ing. Zbynìk Martinek jsme si byli vìdomi možnosti a tlaku na naši spoleènost ze strany našich, popø. nových, odbìratelù, na navýšení dodávek zboží, a tím možného navýšení obratu, avšak za cenu nejistého financování, ale tento zpùsob se neshoduje s naší filozofií. Tady jsme postupovali s patøiènou opatrností a dnes mùžeme tento zpùsob hodnotit jako výhradnì pozitivní v kontextu s finanèní nestabilitou na našem trhu. Pøi hodnocení roku 21 nesmíme opomenout dosažený výsledek naší dceøinné spoleènosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o., která je svým charakterem identickým pokraèovatelem filozofie kompletního a co nejefektivnìjšího dodavatelského servisu, zejména pro odbìratelské pozice na území Slovenska. Jestliže v roce 2, za necelého pùl roku èinnosti od svého založení, dosáhla obratu tis. SKK, v tomto roce to již bylo tis. SKK. Významným poèinem, který podpoøil obchodní aktivity, bylo otevøení úvìrové linky na provozní financování této spoleènosti u Èeskoslovenské obchodní banky. Takto získaný provozní kapitál byl pøíznivì zhodnocen v navýšeném hospodáøském výsledku, a to i s veškerými náklady, které èerpání tohoto úvìru obnášely. Dosavadní politika je pøedevším spojena s neustálým nárùstem obchodních aktivit, a tím i zvyšováním celkového obratu firmy. Základním rysem obchodní strategie je postupné navyšování objemu trhu, a to v takové výši a cenové úrovni, aby bylo dosaženo stálého zisku, a tím navyšování vlastního jmìní firmy. U dodávek na tuzemský trh je rozhodujícím faktorem solventnost a smluvní dlouhodobá spolupráce zákazníka. Dùraz je kladen na zabezpeèování plateb a likviditu pohledávek. Plánovaný hospodáøský výsledek byl splnìn. Spoleènost plnila své závazky vùèi státnímu rozpoètu, pojištovnám i bankám øádnì a vèas. Finanèní situace spoleènosti je dobrá, je schopna plnit své závazky, a to i v období ztíženého cash-flow, zapøíèinìného finanèní nestabilitou trhu. V tomto trendu chce naše spoleènost pokraèovat i v roce 22. Ing. Zbynìk Martinek vedoucí ekonomického úseku 1

11 FINANCIAL POLICY 21 In the past year of 21, our company has fulfilled the prerequisite that the economic profit should be greater than compared to one of the year 2. We can safely say even today that the goal of economic profit that we have planned for the year 21 has been also slightly overfulfilled. This means, expressed in absolute numbers, that the semi-annual growth of earnings was 4,69 % and thousand CZK was earned for the sale of goods. From the geographic point of view, the domestic turnover was thousand CZK and the foreign turnover thousand CZK. This shows that the foreign turnover has noted a growth of 72% compared to the year 2, which we consider to be one of the most important aspects achieved this year, especially in regard to the long-term strategy for preparing the company for the Czech Republic's entrance on the EU market. We characterize the year 21 as a period of a stable market. Our orientation on bilaterally structured trades with larger steel-works, thus eliminating financial risk on one hand and increasing profitability in regard to imbedded financial means on the other hand, has appeared to be a very positive element, whether concerning the bilateral trades with U.S. STEEL Košice, NOVAHUT Ostrava, resp. VYSOKE PECE Ostrava, or steel-works in Poland. The achieved economic income has also been influenced by development on the exchange markets; compared to the year 2, however, this influence has now been less meaningful. At the end of the year, both important world currencies (EUR and USD) reached their minimum value in regards to the Czech Crown, making imports in USD cheaper. On the other hand, it had an infavourable influence on the price of export to EEC countries. That is why the use of EUR currency in closed contracts at business meetings with some of our suppliers has become an advantageous solution. The possibility of withdrawal from the revolving credit account in terms of the open range limit by Èeskoslovenská obchodní banka appeared as a strategically successful VÝBÌR KURZOVNåCH LåSTKÙ CHOICE OF EXCHANGE RATE LISTS operation in 2, thanks to which we could realize bargain purchases of raw materials at the end of the year 2. This was voluntarily blocked with maturity in the year 21. We could, on the basis of this loan, negotiate individual conditions concerning the import of supplies, thus allowing us to take advantage of the supplier's discounts. This operation itself appears to be so effective that the profit reached from it will cover all yearly expenses considering the stable exchange rate of the Swiss Franc, in which we draw single tranches. It is necessary to mention here that the CZK has strengthened its position in regard to the Swiss Franc at the end of the year 21, which has been favourably reflected into the very amount of the drawn tranche; on the other hand, it is necessary to count with this fact into the reserves of loss in the exchange rate. From the point of view of sales division, we can say that more than 7 % tends toward the Czech market. The remainder is export abroad collected in foreign currency. The fact that the proportion between export and import is double in favour of goods import results in the need to secure the efficient collection of foreign currency and the minimalisation of the risk of loss due to the exchange rate. That is why our company opened foreign currency bank accounts in USD, in EUR, in SKK and in CHF. We have taken advantage of the operating co-operation with a Prague workplace of CSOB dealing for goods purchase in foreign currencies. We have managed to reach a well-balanced economic profit; in some cases they are even profitable, as mainly seen in the spot business within this co-operation. This fact has positively affected economic profit from financial operations, especially in comparison with the year 2, when we noted a loss within exchange rate differences, which then merely caused a lower total economic result for that accounting period. As in 2, the sources of foreign currencies and the simultaneous collection of gains in terms of another tool in this area - the liquidity of receivables - were the subject of agreements with several of our domestic business partners whose collection from their sides was executed in foreign currencies. During the year 2, the above mentioned trend became so vital that we were highly self-sufficient when concerning the need to cover our payables in EUR. During the entire year, we were ourselves conscious of the possibility of and increase in turnover due to the pressure placed on our company from not only our own side, but, for instance, from the side of new purchases to increase goods delivery. This, however, took into consideration barge financing, which goes against our company philosophy. We continued on carefully here and now we can value this method in the context of today's financial instability on our market. In comparison with the year 21, we can not overlook the achieved results of our subsidiary PROMET SLOVAKIA, s.r.o., whose business character is a continuation of the philosophy of the most efficient and most complete supplier services, especially for consumers located within the territory of Slovakia. If it has, within the first half-year of its activity in 2 reached a turnover of thousand SKK, this year it has already witnessed a turnover of thousand SKK. The significant enterprise, which has supported these business activities, was the opening of a credit line by CSOB for financing the operations of this company. The operational capital acquired this way has been positively evaluated by increased economic profit, and that considering all costs that have amounted in withdrawing this credit. The present policy is, first of all, connected with a continuous increase in business activities, thereby increasing the total company turnover. The basic attribute of business strategy is a gradual increase of the market capacity, and that at such high price level in order to achieve a constant profit, so increasing company equity. The solvency and the long term contractual co-operation of a customer is a decisive factor for supplies on a domestic market. The emphasis is put on ensuring payments and on the liquidation of outstandings. The planned economic goal was achieved. The company met its obligations towards the government budget, insurance companies and banks regularly and in time. The financial position of the company is sound; the company is able is to meet its obligations even during the more difficult cashflow period caused by financial instability on the market. Our company wishes to continue this trend in the year 22 as well. Ing. Zbynìk Martinek Head of the Financial Department 11

12 ZÁKLADNå FINANÈNå UKAZATELE BASIC FINANCIAL INDICATORS Ukazatel Indicator Rok / Year Dlouhodobá zadluženost 2. Likvidita bìžná 3. Podíl pohledávek na obìžných aktivech 4. Z - Skore (Bonita) 5. Nákladovost 6. Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 7. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 8. Rentabilita tržeb 1. Long-term indebtedness 5,12 6,39 1,48 2,26 2,45 2,47 2. Disposable liquidity,81,56,57,83,99,96 3. The share of claims in total current assets 38,64 42,3 43,1 61,26 68,28 62,97 4. Solvency 4,38 2,64 2,92 2,31 3,6 3,26 5. The rate of costs 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,3 6. Total capital profitability 21,54 8,93 14,71 5,92 8,32 6,89 7. Owned capital profitability 91,5 58,87 91,6 3,3 35,63 27,75 8. Sales profitability 4,53 2,84 4,99 2,28 2,33 3,1,99,96 68,28 62, ,12 6,39 2,26 2,47 2,45 1, ,9,8,7,6,5,4,3,2,1,83,81,57, ,64 42,3 43,1 61, Dlouhodobá zadluženost Tento ukazatel vyjadøuje zatížení firmy dlouhodobými závazky. Jako dlouhodobé závazky jsou zde použity nákladové rezervy, dlouhodobé závazky a úvìry, vztaženy jsou pak k celkovému kapitálu. Vývoj ukazatele ukazuje vcelku nízkou dlouhodobou zadluženost. Long-term indebtedness This indicator indicates company s long-term obligations. Also, cost reserves are used here as long-term obligations, Obligations are related to the total capital. The development of the indicator indicates low long-term indebtedness in the whole. Likvidita bìžná Ukazatel pøedstavuje schopnost podniku uspokojit své krátkodobé finanèní závazky a i vzhledem k rùstu se pohybuje ve stanovených optimálních mezích (tj. interval,5-1). Disposable liquidity The indicator represents the enterprise's ability to fulfil short-term financial obligations. Optimal value of this indicator ranges within the interval.5-1. Podíl pohledávek na obìžných aktivech Ukazatel vyjadøuje, jak se podílí pohledávky na celkových obìžných aktivech. V pøípadì pravidelného splácení pohledávek od odbìratelù je pozitivní rùst ukazatele a jeho vysoká hodnota. Mírný rùst tohoto podílu je vzhledem ke struktuøe pohledávek pozitivní. The share of claims in total current assets The indicator indicates how the claims participate in total current assets. In the case of regular repayment of claims from customers, the increase of the indicator and its high value are positive. Slight increase of this share is positive in respect of the claims structure. 12

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii,

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více