Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007"

Transkript

1 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007 v tis. Kč 2007 SR UR Skuteč. I.PŘÍJMY CELKEM % z toho daňové % nedaňové % kapitálové % dotace neinvestiční % dotace investiční % II. VÝDAJE CELKEM % z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY % kapitálové % III. SALDO: příjmů a výdajů % V. FINANCOVÁNÍ CELKEM % a) splátky půjček (další výdaje) položka vrácení půjčky do státního rozpočtu (FRBMS) splátky půjčky SFŽP akce ČOV splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna 8124 b) půjčky, úvěry % - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna % - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna % - finanční prostředky Conseq 8125 c) použití ost.fondů % - použití FRBMS % - použití sociálního fondu % d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) % Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) % Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů) % Zůstatek finančních prostředků včetně všech fondů Stránka 1

2 Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2007 v tis. Kč SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů % z toho daňové % nedaňové % kapitálové % dotace neinvestiční % dotace investiční % II. VÝDAJE CELKEM bez fondů % z tohocelkem BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY % běžné % REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - NA ÚPRAVU CHOD. A PŘECHODŮ PRO CHODCE - PALACKÉHO ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) kapitálové % III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů % IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů % a) splátky půjček (další výdaje) položka splátky půjčky SFŽP akce ČOV 8124 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů % - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna ,95 75% - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,08 2% c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) % Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) % Zůstatek finančních prostředků bez fin.prostř. na účtech fondů Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost % DPFO SVČ % DPFO zvláštní sazba 1113(+1119) % Stránka 2

3 DPPO % DPPO obec % DPH % správní poplatky, místní poplatky a ost.daně % výtěžek z VHP % daň z nemovitostí % daňové příjmy celkem % 2. třída - nedaňové položka příjem za odchyt psa % příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek % příjem od MŽP na den bez aut % příjem za služby OS ZZ % příjem za služby - finanční záruka příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy % odměna za tříděný odpad % pečovatelská služba - výkony % příjem za služby od obcí - SDH % příjmy za vedení účetnictví % příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 363x % příjmy z prodeje zboží - MŠ Stříbro % příjem za věcná břemena (př.od rodičů na úhradu neinv.nákl.v 1012 MŠ,ŠD 31) příjmy z pronájmu pozemků % příjmy z pronájmu honitby % ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO % ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO % DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO % pronájem ledové plochy % příjmy za pronájem Benešova % příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru + vozu) % příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) % příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) x % vrácené nevyčerp.příspěvky od z min.let; fin.vyp.dotací z PK x % přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky % vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva příjmy z prodeje drobného majetku 3xxx % přijaté neinv. dary - Sanita J3, v.o.s. 35xx % přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost (auto) % vratka vymožených příjmů sociálních dávek (výživné) přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 3639, % náhrada za karty Městské slavnosti dotace % ost.ned.příjmy (Hutňan) ostatní nedaňové příjmy - mylné platby příjmy ze splátek půjčky % nedaňové příjmy celkem % 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků % prodej bytů (+ úroky ) % prodej nemovitostí příjmy za prodej majetku % kapitálové příjmy celkem % Stránka 3

4 4. třída - dotace položka ÚZ dotace ze státního rozpočtu celkem: % z toho státní správa % školství % dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí % dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby % dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs % sociální dávky % dotace od MPSV - Pečovatelská služba % dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči % dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) % dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) % dotace od MK- hradby % dotace od MK - Kostel Nanebevzetí Panny Marie(střecha) % dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou % obec obci na školství % příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí % dotace od PK - ZŠ Mánesova,Zdravá Máneska 05,org % dotace od PK-ZŠ Gagarinova,Vzdělávej se poznáním,org.314 bez UZ % dotace od PK - SDH - účelová finanční dotace - org % dotace od PK - MKS - Stříbrný pohár % dotace od PK - oprava kapličky v Otročíně % inv.dotace - Víceúčel. hřiště s umělou ledovou plochou -MF % inv.dotace - II.et.25 bj.prok.holého % inv.dotace - Výstavba 34bj. Revoluční ul -Prokopa Holého % inv.dotace-regulační plán-revit.kasáren % inv. dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého % inv. dotace - na úhradu nákladů na zprac. les. hosp. osnov % inv. dotace - na úhradu nákladů na zprac. les. hosp. plánu % inv.dotace - ZZ, Benešova rekonstrukce budovy % inv. dotace KÚ - sběrný dvůr % dotace celkem % p ř í j m y c e l k e m % V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje % 10 lesní hospodářství ÚZ % 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) % 226 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství % 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) % 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku % 22 doprava ÚZ % 60 Komunikace - jarní úklid % 61 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů (+odtahy autovraků na komunikacích) % 62 Komunikace - podzimní úklid % Stránka 4

5 63 Komunikace - kropení % 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost % 65 Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) % 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků % 67 Oprava a údržba semaforů (do 04 úklid chodníků) % 90 Komunikace - dopravní značení % 276 MHD % 279 Příspěvek kraji na dopr.obslužnost % 283 Evropský den bez aut % 474 Úroky ze směnky - Benešova % 606 Odvodnění komunikace Plzeňská 1358, % 620 Oprava lávky přes řeku Mži (Sokolská ul.) % 623 Stavební úpravy chodníku - ul. Nádražní % 629 Úprava sjezdu na MK v Otročíně % 635 Prodloužení komunikace Severní předměstí + dvůr Jakoubkova % 5152 Benešova - pěší zóna + přilehlé ulice. II. etapa % 23 - vodní hospodářství ÚZ % 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady % 69 Údržba, čištění a oprava vpustí (spojení s org. 89) % 70 Provoz a drobná údržba WC % 231 Správa a údržba rybníků (03,04 org. 82) % 463 Oprava a čištění studní v majetku města % vzdělávání ÚZ % 110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp % 150 Šímová dar % 150 Středisko vých.péče Domažlice -fin. dar % 150 Šrámková Barbora - finanční dar % 306 ZUŠ Stříbro - na provoz (org.305odpisy + oprava budovy) % 307 ZUŠ Stříbro - účel. dotace na spotř. plynu % 310 MŠ - příspěvek od města % 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města % 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města % 314 ZŠ Gagarinova - čerp. dotace KÚ % 315 ZŠ Mánesova - účel. dotace od KÚ % 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy % 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy % 33 kultura ÚZ % 107 Římskokatolická farnost Stříbro - finanční příspěvek % 108 Nadace Jakoubka ze Stříbra - 10 % finanční příspěvek % 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek % 113 Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek % 114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek % 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek VPH 07 25tis % 117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek % 121 Český svaz včelařů - finanční příspěvek % 126 Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek % 150 Zlatíčka ze Stříbra- fin. dar % 150 Ostrostřelci Loket - fin. Dar % 150 Coward - Pavel Rybecký - fin. dar % 153 STROM, Bída Band, Coward - finanční dar % 204 SPOZ včetně mzdových nákladů % 551 MKS - účelová dotace od kraje - Stříbrný pohár % 553 Městské muzeum - příspěvek od města % 554 MKS - příspěvek od města % 618 Oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie - podíl města % 618 Oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie - neinv. dotace % Stránka 5

6 631 PD PZAD Historického opevnění Stříbro % 930 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY % 2913 Kamenný most s věží a sochou % 2913 Kamenný most s věží a sochou - podíl k dotaci + PD % 2952 Oprava kapličky v Otročíně - podíl města (+ org. 2954) % 2953 Otročín - oprava kapličky;05 opěrné zdi u kapličky - dotace % 2961 Minoritský klášter - podíl města k dotaci (06-pokračování v opravě) % 2970 Norské fondy % 342x Městské slavnosti 2007 (VHP 07-58,7) VHP % 34 TV a zájmová činnost ÚZ % 71 Správa za zabezpečení VPS ost.služby % 83 Sportovní a dětská hřiště % 112 TJ Baník-fin.příspěvek VHP % 120 Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek % 124 Finanční příspěvek - Automotoklub Stříbro % 127 Cyklodrak - finanční příspěvek % 128 Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek % 149 Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice % 150 Fin. dar - Jaša Tomáš % 150 TJ Baník - fotbalový oddíl mladších žáků - fin. dar % 150 Klub českých turistů - finanční dar % 150 Čenščák Daniel - oblast sportu (běh) - fin.dar % 150 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar % 150 Jachetní klub Stříbro - fin. dar % 150 Oddíl kulturistiky - fin. dar % 150 Golfový turna Stříbrská jamka - fin. dar % 150 SK Billard Stříbro - fin. dar % 150 Potápěčský klub Lighthouse - fin. dar % 150 Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. dar % 152 Mgr. Krabec Jan finanční dar % 219 Cyklocentrum Lhota - vybavení % 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba % 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) % 280 Výbor pro kulturu a sport - zajišť. akcí % 281 Organizování mezinárodního turnaje v ČR % 282 Účast družstva ve Fanu - Itálie % 336 DDMS - příspěvek od města % 540 Oprava oken na budově DDM % 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování % 588 Cyklocentrum Lhota - zřízení topení % 630 Skatepark % 902 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí % 903 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých % 907 VD-TJ Baník - volejbal % 908 VD-TJ Baník - kuželky % 909 VD-Klub zápasu - ceny pro turnaje % 910 VD-TJ Baník - sdružení veteránů - ceny do závodů % 914 VD-Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol % 931 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU % 937 Zhotovení naučné stezky malých opevnění % 959 Běh historickým Stříbrem -finanční dary % VĚCNÉ DARY : 901 VD-TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích VHP06, % 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež % 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny % 935 VD a FD -Běh historickým Stříbrem % 975 Vyhlášení sportovce roku - věcný dar % 35 zdravotnictví ÚZ % Stránka 6

7 101 Zajištění činnosti K - centra % 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek VHP06; % 103 Společnost KOTEC,o.s. - finanční příspěvek VHP % 143 Nadace kostní dřeně Plzeň - fin.dar VHP06; % 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar VHP06; % 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar VHP06; % 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar VHP06; % 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar VHP06; % 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar VHP % 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) % 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) % 500x Oprava a rekonstrukce ZZ % 36 komunální rozvoj ÚZ % 72 Správa a údržba veřejného osvětlení % 73 Správa a údržba hřbitova % 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby % 75 Správa bytových a nebytových jednotek % 80 Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o % 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů % 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS % 92 Náklady na služby za neobsazené byty % 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS % 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory % 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) % 150 Softag s.r.o % 170 Příspěvek Plzeňskému kraji - územně analytické podklady % 207 Nědělitelný fond družstev % 207 Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms % 207 Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) % 207 Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola % 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků % 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město % 230 Výdaje města - veřejné osvětlení - elektrická energie % 445 Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv % 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro % 533 Převzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stříbře % 583 Akce místních částí na majetku města + výdaje za energie MČ % 624 Nátěr střechy čp. 512 Havlíčkova ul % 625 Oprava opěrné zdi Havlíčkova ul % 626 Oprava cihelné zdi na p.č. 43/2 u přístupové cesty do klášter. zahrad % 639 Zpracování žádosti o dotaci - zateplení budov % 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA % 201x MP - Sociální fond Mylné platby ochrana životního prostředí ÚZ % 50 Likvidace černých skládek na území města (+odtah a likvidace autovraků mimo komunikace) % 76 Čistění odpadkových košů % 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů % 79 Údržba veřejné zeleně % 84 Provoz skládky Šibeník % 86 Správa a údržba Minoritských zahrad % 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech % 227 Sběr a svoz odpadů % 228 OŽP - výdaje spojené s činností odboru (vč.plán.odp.hosp.města - 25 tis.) % 232 Údržba parku % 234 Regulace populace holubů ve městě % 235 Monitoring kasáren - ŽP % Stránka 7

8 428 Minoritské zahrady - oprava havarij. stavu opěrné zdi - podíl města % 428 Minoritské zahrady - oprava havarij. stavu opěrné zdi - dotace % 2271 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad % 41 sociální zabezpečení ÚZ % 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci % 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči % 43 sociální péče ÚZ % 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář VHP06; % 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři % 202 Klub důchodců % 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (vyjma mezd) % 207 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 (08-i SP,ZP) % 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 22 účelová dotace od MPSV % 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/ % 207 Neinvestiční účelová dotace - pr.právní ochrana dětí - mzd.výdaje % 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) % 52 civilní ochrana ÚZ % 200 Krizové řízení % 53 bezpečnost a veřejný pořádek ÚZ % 222 Městská policie (vyjma mezd a telefonů) % 55 protipožární ochrana ÚZ % 150 Hasičský záchranný sbor PK - věcný dar schválený 12. MěR dne % 205 SDH % 255 SDH - čerpání neinvestiční dotace % 61 územní samospráva ÚZ % 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola % 207 Městský úřad - neinv.úč.dotace na zabezp. provozu kont.míst VS % 207 Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) % 207 Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) % 207 Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml)+odd % 207 Městský úřad - kap dotace od ÚP-VPP,absolventka % 207 Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) % 207 Městský úřad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) % 455 Klimatizace v čp % 542 Oprava věžičky na čp % 597 Oprava budovy úřadu čp PD % 492x Oprava a údržba RADNICE % 63 finanční operace ÚZ % 52 Příspěvek do Sociálního fondu % 207 Pojištění majetku a lesů - kap % 64 ostatní činnosti ÚZ % Finanční vypořádání minulých let % Stránka 8

9 6. třída - kapitálové výdaje % kapitálové výdaje % 10 - zemědělství a lesní hospodářství ÚZ % 225 Invest. dotace od KÚ - Lesní hospodářské osnovy % 300 Tvorba lesního hospodářského plánu % 300 Tvorba lesního hospodářského plánu - dotace % 207 Nákup pozemků od restituentů - kap % 207 Nákup pozemků od restituentů - kap % 603 Rozdělení parcel Butov pro vyb.rekr.objektů % 22 doprava ÚZ % 65 Městský mobiliář - značení, lavičky (vyjma dopr. značení) % 400 Studie přeložky - sever % 461 Studie přeložky II./93 Stříbro - jih % 474 Úhrada směnky % 571 PD propojení Jabloňová a Májová ul % 600 Budování parkovacích míst včetně PD % 617 Tylova ul. - chodníky % 621 PD - autobus. zálivy s čekárnami u hotelu Branka (obě strany) % 622 PD - propojení ul. Soběslavova - Nerudova % 632 Studie rekonstrukce Palackého, U Jána % 633 PD - koncepce dopravy v městské památkové zóně % 635 Prodloužení komunikace Sev. předm. + vyklizení staveb. dvora města v Jakoubkově ul % 5151 Benešova - pěší zóna a přilehlé ulice - I. etapa % 5152 Benešova - pěší zóna a přilehlé ulice - II. etapa % 23 vodní hospodářství ÚZ % 602 PD kanalizační přípojky splaškových vod - Jižní předměstí % vzdělávání ÚZ % 546 PD pro výstavbu školky - Západní předměstí % 637 ZUŠ - technické zhodnocení budovy % 638 Zřízení třídy MŠ v budově ZŠ Gagarinova % 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ % 438 Grafický informační systém % 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum - výtah % 627 Vstupní vrata do klášterních zahrad % 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ % 83 Sportovní a dětská hřiště % 118 Finanční přísp. na II. etapu vybud. Cyklocentra ve Lhotě Stříbrs. regionu % 256 Sekačka na trávu - zahradní traktor + septik % 528 Nákup rolby (r.05 Sport.hřiště Těchlovice-dotace+podíl města) % 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - dotace % 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města % 580 Studie výstavby Víceúčelového centra % 588 Cyklocentrum Lhota - topení v I. patře (06 PD) % 630 Skatepark % Stránka 9

10 35 zdravotnictví % 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - podíl města k dotaci % 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - invest. dotace % 5002 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - ROZVODY % 36 bydlení, komunální služby ÚZ % 405 Rozparcelování pro RD % 433 Rekonstrukce bytů v majetku města čp. 96 a % 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren % 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren - dotace % 525 Světelná signalizace ( PD - ul. Benešova - ul. 28.října ) % 541 Návrh rozdělení pozemků pro výstavbu rekreačních domů a chat % 547 Plynofikace hasičárny (06 ZUŠ) % 581 PD plynofikace Jižní předměstí + r. 05 realizace - podíl města (03 org.347 studie) % 583 Akce MĆ na majetku města % 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD % 594 Pasportizace majetku města % 604 Dokončení technické infrastruktury pro RD Stříbro, Ořechová ul % 605 Analýza invest. potřeb na revitalizaci území opušť. armádou (kasárna) % 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav % 634 Optimalizace odběrných míst na předm. Fr. Palackého % 636 Milíkov + Lhota u Stříbra - realizace přípojek a trafa % 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - podíl města % 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - dotace % 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - úvěr % 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - podíl města % 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - úvěr % 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - dotace % 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - PD % 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - dotace % 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - úvěr % 37 ochrana životního prostředí ÚZ % 233 Zpracování projektu veřejná zeleň % 6151 Sběrný dvůr - výstavba (investiční záměr) % 6152 Sběrný dvůr - výstavba - investiční dotace % 43 sociální péče ÚZ % 207 Pečovatelská služba - auto % 55 protipožární ochrana ÚZ územní samospráva ÚZ % 207 Městský úřad - kap % 351 Nákup 2 nových vozů % 455 Klimatizace v servnovně % 597 Oprava budovy úřadu čp PD % REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI Stránka 10

11 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - NA ÚPRAVU CHOD. A PŘECHODŮ PRO CHODCE - PALACKÉHO ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO C E L K E M R E Z E R V Y v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - provize z penzijního fondu ned.p Sociální fond - tvorba fondu 4134 konsol CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND x Sociální fond - čerpání běžný v CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND SALDO: příjmů a výdajů SF FRMBS začátek PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) x ned.p příjem za poplatky FRBMS ned.p FRBMS 2460 ned.p CELKEM PŘÍJMY FRBMS VÝDAJE - FRBMS pokladna běžný v služby peněžních ústavů 5163 běžný v FRBMS 6460 kap.výdaj CELKEM VÝDAJE - FRBMS SALDO: příjmů a výdajů FRBMS Stránka 11

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 6 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 6 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 6 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 134 573,43 z toho daňové 101 970,00 nedaňové 17 014,00 kapitálové 150,00 dotace neinvestiční 15 439,43 dotace

Více

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 z toho daňové 80 248,00 nedaňové 17 756,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční 48 808,31 dotace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 137 176,96 z toho daňové 73 917,00 nedaňové 14 086,40 kapitálové 550,00 dotace neinvestiční 48 623,56 dotace investiční 0,00 II.

Více

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace

Více

Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007

Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007 Píloha. 3 Schválený rozpoet 2003 I.PÍJMY CELKEM 101 007 SR Píjmy (bez FRBMS) 98 907 z toho: daové 51 227 nedaové 13 901 kapitálové 1 915 dotace neinvestiní 31 864 FRBMS 2 100 II. VÝDAJE CELKEM 97 279 Výdaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K V Č E T N Ě F O N D Ů

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K V Č E T N Ě F O N D Ů SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA N A R O K 2 0 10 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2010 I.PŘÍJMY CELKEM 146 876,38 z toho daňové 78 045,00 nedaňové 16 613,00 kapitálové 3 200,00 dotace neinvestiční 49 018,38

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2 0 1 3 VČETNĚ FONDŮ

ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2 0 1 3 VČETNĚ FONDŮ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2 0 1 3 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč I.PŘÍJMY CELKEM 121 386,69 z toho daňové 85 656,50 nedaňové 18 648,00 kapitálové 1 400,00 dotace neinvestiční 15 682,19 dotace investiční 0,00

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2005 v tis. Kč 2005 SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM 107 869,26 134 653,99 143 390,18 106% z toho daňové 57 759,00 64 124,61 71 055,68 111% nedaňové (včetně

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2006

Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 v tis. K I.PÍJMY CELKEM 113 066,8 z toho daové 58 780,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 792,0 kapitálové 1 760,0 dotace neinvestiní 38 734,8 II. VÝDAJE CELKEM 114 506,8 z tohocelkem

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Schválený rozpoet na rok 2005

Schválený rozpoet na rok 2005 Schválený rozpoet na rok 2005 v tis. K I. PÍJMY CELKEM 107 869,3 z toho daové 57 759,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 555,0 kapitálové 1 100,0 dotace neinvestiní 35 455,3 II. VÝDAJE CELKEM 121 983,3 z toho CELKEM

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

- z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 398 071 0 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 252 921 0

- z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 398 071 0 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 252 921 0 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti 34 000 36 800 36 800 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000 2 800 2 800 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2010. Skutečnost k 31.12.2010 v Kč.

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2010. Skutečnost k 31.12.2010 v Kč. I. P Ř Í J M Y Název odboru - text 31.12. v Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 187 110,0 187 110,0 176 290 732,47 94,2 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 37 500,0 37 500,0

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015 Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben Příjmy (v tis. Kč) A 2013-2014 - Daňové příjmy - třída 1. 215 389 225 130 217 671 0 10 000 224 841 228 091 229 891 230 093 233

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011 1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016 v Kč PŘÍJMY

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016 v Kč PŘÍJMY Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016 v Kč PŘÍJMY odpa DPFO závislá 1111 16 800 000,00 DPFO SVČ 1112 1 000 000,00 DPFO z kapitál. výnosů 1113 1 700 000,00 DPPO 1121 17 000 000,00 DPPO za obce 1122

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA za rok 2014 Zpracoval: Ing. Martin Ondra, vedoucí FO Dne: březen 2015 OBSAH: (1) Úvodní komentář... 2 (2) Zahrnuté úpravy rozpočtu... 2 (3) Plnění příjmů z daní

Více

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb Č. j.: MUCH 45042/2015 U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 28.5.2015 Usnesení ZM č. 105/8/2015 mat. č. 111/2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1. Plnění rozpočtu

Více

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj 3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj Změna po úpravě ace 3. změna rozpočtu 2011 Změna po úpravě Daňové příjmy 70 571 000,00 0,00 70 571 000,00 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

Text. Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004

Text. Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 1037 -Městské lesy 976,60 977 064,35 přibl. a těžba dřeva,pěstební a výchovné

Více