Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)"

Transkript

1 Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín a zajištění dotačního managementu Příloha č. 1 - Obchodní podmínky k části první: Zpracování a podání žádosti o udělení podpory Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory) I. Smluvní strany 1. Město Hlučín se sídlem: Mírové náměstí 23, Hlučín zastoupen: Ing. Bernardem Ostárkem, starostou města Hlučín IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 (dále jen objednatel ) 2.. se sídlem:. zastoupena:. IČ:. DIČ:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsána v obchodním rejstříku vedeném., oddíle., vložka (dále jen zhotovitel ) II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu ust. 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem a uzavírají podle 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva ).

2 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 3. Účelem této smlouvy je zajištění přípravy individuálního projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín, předložení žádosti do Integrovaného operačního programu pro období (dále jen IOP ) a dotační management do fáze akceptace žádosti vyhlašovatelem výzvy (tzn. oznámení formální správnosti žádosti poskytovatelem podpory). Hlavním cílem připravovaného projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy ve správním obvodu města Hlučín. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. III. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele tato díla: zpracovat a podat pro objednatele kompletní žádost o udělení podpory včetně Studie proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných k podání žádosti o udělení podpory (včetně jejich úplné kompletace) pro projekt Technologické centrum a elektronická spisová služba, do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, podporovaná aktivita d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy, 4. výzvy (dále jen dílo ), a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy. 2. Součástí díla je: a) Analýza požadavků na zajištění služeb egoncentra ve městě Hlučín s přihlédnutím k potřebám obcí v jeho správním obvodu, příspěvkovým organizacím města Hlučín a příspěvkovým organizacím obcí ve správním obvodu města Hlučín. b) Koncept e-governmentu služeb ve správním obvodu města Hlučín. c) Studie proveditelnosti zpracovaná dle Příručky pro žadatele a příjemce, metodických pokynů řídícího a zprostředkujícího orgánu IOP 2.1 a textu 4. výzvy. Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici na stránkách < a < d) Další povinné přílohy předkládané spolu s žádostí dle Příručky pro žadatele a příjemce, metodických pokynů řídícího a zprostředkujícího orgánu IOP 2.1 a textu 4. výzvy. Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici na stránkách < a < e) Zpracování a podání kompletní elektronické žádosti v rozsahu podmínek čtvrté výzvy. Žádost se vyplňuje do standardního formuláře, který je dostupný na webových stránkách nebo f) Po zajištění formálních náležitostí ze strany objednatele (podpis oprávněného zástupce objednatele, apod.) provedení kontroly, zda žádost o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby splňuje všechny formální náležitosti potřebné pro akceptaci

3 vyhlašovatelem výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území). g) Doručení žádosti o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby na místo pro podání žádosti o finanční podporu uvedené v aktuálním znění výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území). 3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 4. Dílo je dále blíže specifikováno přílohou této smlouvy, a to Přílohou č. 1 Specifikace veřejné zakázky část první, která je nedílnou součástí této smlouvy. 5. Forma, v níž bude dílo provedeno a předáno objednateli je sjednána v čl. V odst. 13 této smlouvy. IV. Cena za dílo 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: Celková cena Cena (v Kč) bez DPH DPH celkem včetně DPH Z toho Analýza požadavků na zajištění služeb egoncentra ve městě Hlučín - viz čl. III. bod 2, písm. a) Z toho Koncept e- Governmentu služeb ve správním obvodu města - viz čl. III. bod 2, písm. b) Z toho Studie proveditelnosti - viz čl. III. bod 2, písm. c) Z toho Žádost o udělení podpory, včetně povinných příloh vyjma Studie proveditelnosti - viz čl. III. bod 2, písm. d), e), f), g) Cena včetně DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4 2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 3. Cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 této smlouvy jako celková cena za dílo zahrnuje cenu za veškeré práce, úkony, činnosti, úpravy a náklady zhotovitele při provádění díla, jak je specifikováno touto smlouvou. 4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V. Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 536 a následujícími obchodního zákoníku. 2. Zhotovitel je zejména povinen: a) provést dílo řádně a včas, b) provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, c) řídit se při provádění díla pokyny objednatele, d) odstranit zjištěné vady na své náklady. 3. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Za písemné oznámení se považuje i oznámení em současně na oba tyto kontakty: Ing. Pavel Provazník, oddělení informatiky, Mgr. Ing. Zbyněk Plura, odbor vnitřních věcí, 4. Objednatel se zavazuje: a) poskytnout zhotoviteli součinnost při realizaci díla, tj. především poskytnutí nezbytných podkladů vztahujících se k předmětu díla, které má ve svém držení. Objednatel se dále zavazuje podle svých možností přispět k získání těch podkladů v držení jiných subjektů, k nimž má odpovídající přístup, s cílem zabránit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli požadavky na podklady nezbytné pro plnění díla vždy písemně a v dostatečném časovém předstihu. O předání sepíše zhotovitel dle pokynů objednatele předávací protokol. Obsah, forma a způsob poskytnutí součinnosti objednatele bude vždy pro daný případ specifikován v zápisech ze schůzek (vyhotovuje zhotovitel v termínu do 2 pracovních dnů od konání schůzky, přičemž zápis bude podepsán na následující schůzce členem řešitelského týmu zhotovitele a členem projektového týmu objednatele), případně konzultací konaných za účasti objednatele a zhotovitele za účelem naplnění této smlouvy. b) upozornit bezodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se týkají provádění díla. 5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho pokyny, touto smlouvou nebo údaji uvedenými v jiné související dokumentaci, stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě.

5 6. Zhotovitel je povinen opatřit si na vlastní náklady prováděcí dokumenty, Příručku pro žadatele a příjemce včetně příloh a metodické pokyny řídícího a zprostředkujícího orgánu IOP 2.1 platné pro 4. výzvu a zpracovat dílo dle těchto dokumentů, zajišťovat jednání se zástupci institucí, které jsou součástí implementační struktury IOP a při plnění díla se řídit jejich pokyny. Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici na stránkách < a < Formulář BENEFIT7 je volně přístupný na webových stránkách < 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění podkladů potřebných k provedení díla, za koordinaci, soulad a provázanost jednotlivých příloh a záložek žádosti, za jejich včasné projednání s orgány implementační struktury IOP. 8. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám informace získané v souvislosti s touto smlouvou bez souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dozvěděl. Závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jiné osoby. Při provádění díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se schůzek a konzultací s objednatelem včetně jeho partnerů, které se budou konat v pravidelných týdenních intervalech (termíny budou předem dohodnuty), případně i v mimořádných termínech dle potřeby objednatele. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout zprávu o stavu prací, v případě požadavku objednatele i opakovaně. 11. Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku smlouvy o dílo, minimálně však do roku Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 12. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce v rámci čtvrté výzvy na Technologická centra a elektronické spisové služby v území). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy o dílo je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci díla sledovat zda nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly. 13. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednateli předložit v této formě: a) Studii proveditelnosti ve 2 výtiscích v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *pdf, *.doc, *.xls, (příp. jiný dle pokynů pro žadatele), CD-R bude zahrnovat také vyplněný soubor Tabulkové vstupy a výstupy k CBA (Cost Benefit Analysis - analýza nákladů a přínosů). b) Další povinné přílohy předkládané spolu s žádostí ve 2 výtiscích v tištěné podobě, pokud některé z příloh bude zpracovávat výhradně zhotovitel, pak je předá také na CD-R ve formátu *pdf, *.doc, *.xls, (příp. jiný dle pokynů pro žadatele).

6 c) Výslednou tiskovou sestavu z webové žádosti BENEFIT7 po finalizaci ve 4 výtiscích v tištěné podobě. d) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřené vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce 2.1 Technologická centra a Elektronické spisové služby v území). e) Listy výtisku žádosti pevně spojené, tj. žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu nebo jiným obdobným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání s žádostí. Za pevné spojení není považována kroužková vazba či vazba do hřbetu. Přílohy které se předkládají jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií, musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti Benefit7 a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud přílohy obsahují více než 1 list, musí být listy pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení formátu A4. Počet stran příloh musí souhlasit s údajem o počtu stran uvedeném v seznamu příloh. Takto vyhotovenou žádost opatří objednatel potřebnými formálními náležitostmi (např. podpis oprávněného zástupce objednatele, apod.) f) Žádost o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby opatřenou všemi formálními náležitostmi ze strany objednatele a zkontrolovanou zhotovitelem doručí zhotovitel na místo pro doručení žádosti o finanční podporu uvedené v aktuálním znění výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území) v potřebném počtu výtisků. Zároveň předá zbývající pare objednateli. 14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. VI. Doba a místo plnění a předání 1. Zhotovitel ukončí a předá dílo nebo jeho části objednateli a objednatel zajistí součinnost nejpozději v termínech (dobách) sjednaných takto: - zhotovitel ukončí a předá objednateli Analýzu požadavků na zajištění služeb egoncentra ve městě Hlučín s přihlédnutím k potřebám obcí v jeho správním obvodu, příspěvkovým organizacím města Hlučín a příspěvkovým organizacím obcí ve správním obvodu města Hlučín a Koncept e-governmentu služeb ve správním obvodu města Hlučín do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, - zhotovitel ukončí a předá objednateli Studii proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby a žádosti o udělení podpory objednateli a subjektu určenému objednatelem k posouzení, včetně příloh do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Toto posouzení bude trvat maximálně 2 týdny. V tomto termínu musí dát zpracovatel (zhotovitel) k dispozici pracovníka ke konzultacím při práci na posudku, a to jak objednateli, tak jim určenému subjektu. Ihned po odevzdání posudku započnou konzultace nad případnými spornými body a zapracování požadavků od objednatele, - zhotovitel ukončí a předá žádost o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby

7 bez vad a nedodělků a včetně zapracovaných případných požadavků objednatele k zajištění formálních náležitostí ze strany objednatele (např. podpis oprávněného zástupce objednatele, apod.) v konečném termínu nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. - objednatel zajistí formální náležitosti (např. podpis oprávněného zástupce objednatele, apod.) nejpozději do 4 týdnů od předložení žádosti o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby zhotovitelem objednateli k zajištění formálních náležitostí, - zhotovitel předá žádost o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby bez vad a nedodělků v potřebném počtu na místo pro předložení žádosti o finanční podporu uvedené v aktuálním znění výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území) nejpozději do 1 týdne od zajištění formálních náležitostí (např. podpis oprávněného zástupce objednatele, apod.) ze strany objednatele potřebných pro akceptaci díla vyhlašovatelem výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území), zároveň předá zbývající pare ve stejném termínu do sídla objednatele. 2. Zhotovitel splní svou povinnost dílo ukončit a předat okamžikem doručení oznámení o akceptaci (tzn. oznámení formální správnosti žádosti) ze strany poskytovatele podpory z výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území) objednateli. O předání díla sepíše zhotovitel zápis, který předloží objednateli k odsouhlasení a podpisu. 3. Místem pro předání díla je Město Hlučín, Mírové nám. 23/24, Hlučín Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakých důvodů. Protokol bude dále obsahovat: a) označení objednatele a zhotovitele, b) označení předmětu díla, c) datum uzavření smlouvy o dílo, d) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, e) datum předání a převzetí díla. VII. Vlastnictví Vlastnictví k předmětu díla dle čl. III. této smlouvy přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla objednatelem. VII a. Právo dílo užít

8 1. Objednatel je oprávněn dílo, jakož i jeho jednotlivé části samostatně i společně, užít ve smyslu ustanovení 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to všemi způsoby užití v časově, množstevně a územně neomezeném rozsahu. 2. Objednatel není povinen licenci využít. 3. Objednatel může dílo, jakož i jeho jednotlivé části poskytnout třetím osobám, totéž platí i o oprávněních tvořící součást licence. 4. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle ustanovení v čl. IV. této smlouvy. VIII. Platební podmínky 1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém zaplacení ceny za dílo, a to po převzetí díla objednatelem. 2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura ). 3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: a) číslo a datum vystavení faktury, b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, c) název projektu, d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), f) lhůtu splatnosti faktury, g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I této smlouvy. 7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9 IX. Vady díla 1. Dílo má vady, jestliže provedení díla nebo jeho části neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokynům objednatele. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání objednateli. 3. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odstranění případných vad provede zhotovitel na své náklady, za odstranění případných vad nenáleží zhotoviteli jakákoliv náhrada, cena, odměna či jiné plnění. 4. O předání díla s odstraněnými vadami bude vyhotoven písemný protokol. 5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. X. Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními 373 a násl. obchodního zákoníku v platném znění. XI. Sankční ujednání 1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s ukončením nebo předáním díla v termínech sjednaných v čl. VI. odst. 1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. V případě nedodržení lhůty k odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady. 4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním svých povinností sjednaných v článku XII. odst. 4. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 5. V případě takových vad v žádosti o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby, nebo jejich neodstranění nebo nedostatečného odstranění, které budou mít za následek neakceptaci žádosti o udělení podpory z důvodu nesplnění formálních náležitostí respektive vyřazení žádosti z dalšího postupu administrace ze strany poskytovatele podpory z výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území) je zhotovil povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč.

10 6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Nárok na náhradu případně vzniklé škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. 7. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. XII. Závěrečná ujednání 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel: a) nepředá objednateli řádně provedené dílo nebo jeho část v termínu (době) stanovené v čl. VI odst. 1 této smlouvy, b) jestliže nesjedná nápravu v provádění díla ve lhůtě podle čl. V odst. 5 smlouvy, c) dodá objednateli dílo, které nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, případně dodá dílo s jinými vadami, d) neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 3 této smlouvy, e) neodstraní vady při provádění díla ve stanovené lhůtě. 4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned, nejpozději však do 5 pracovních dnů, předat objednateli nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu. V takovém případě uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1: Specifikace veřejné zakázky část první 10. Doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření smlouvy má objednatel souhlas Rady města Hlučína udělený usnesením Rady města Hlučína č. ze dne.

11 V Hlučíně dne: V dne: za objednatele Ing Bernard Ostárek starosta města Hlučína za zhotovitele

12 Specifikace veřejné zakázky část první Příloha č. 1 Předmět zakázky: Předmětem zakázky je závazek zhotovitele zpracovat a podat pro objednatele kompletní žádost o udělení podpory včetně Studie proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných k podání žádosti o udělení podpory (včetně jejich úplné kompletace) pro projekt Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučína, do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, podporovaná aktivita d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy, 4. výzvy (dále jen dílo ). Součástí díla je: a) Analýza požadavků na zajištění služeb egoncentra ve městě Hlučín s přihlédnutím k potřebám obcí v jeho správním obvodu, příspěvkovým organizacím města Hlučín a příspěvkovým organizacím obcí ve správním obvodu města Hlučín. b) Koncept e-governmentu služeb ve správním obvodu města Hlučín. c) Studie proveditelnosti zpracovaná dle Příručky pro žadatele a příjemce, metodických pokynů řídícího a zprostředkujícího orgánu IOP 2.1 a textu 4. výzvy. Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici na stránkách < a < d) Další povinné přílohy předkládané spolu s žádostí dle Příručky pro žadatele a příjemce, metodických pokynů řídícího a zprostředkujícího orgánu IOP 2.1 a textu 4. výzvy. Veškeré uvedené dokumenty jsou k dispozici na stránkách < a < e) Zpracování a podání kompletní elektronické žádosti v rozsahu podmínek čtvrté výzvy. Žádost se vyplňuje do standardního formuláře, který je dostupný na webových stránkách nebo f) Po zajištění formálních náležitostí ze strany objednatele (podpis oprávněného zástupce objednatele, apod.) provedení kontroly, zda žádost o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby a splňují všechny formální náležitosti potřebné pro akceptaci poskytovatelem podpory z výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území). g) Předání žádosti o udělení podpory včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti na Technologické centrum včetně Elektronické spisové služby na místo pro předložení žádosti o finanční podporu uvedené v aktuálním znění výzvy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (na Technologická centra a elektronické spisové služby v území). Zpracovatel Studie proveditelnosti na Technologické centrum nejprve vytvoří 2 dokumenty, které budou klíčovým vstupem pro následující části samotné studie proveditelnosti:

13 marketingovou technickou provozně organizační personální finanční 1. Analýza požadavků na zajištění služeb egoncentra ve městě Hlučín s přihlédnutím k potřebám obcí v jeho správním obvodu Bude prováděna s ohledem na požadavek úzké kooperace a provázanosti při budování a následné předpokládané provozní součinnosti technologických center města Hlučín a Moravskoslezského kraje. Analýza musí být podložena provedeným dotazníkovým šetřením na Městě Hlučín a obcích ve správním obvodu města Hlučín (dále jen obce), s podchycením příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Hlučín a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce ve správním obvodu Města Hlučín (dále jen příspěvkové organizace), s minimální mírou návratnosti vyplněných dotazníků 70 %. Obsah dotazníku je nutné předem konzultovat s objednatelem a bude obsahovat technologické centrum a elektronickou spisovou službu. Zhotovitel má povinnost sesbírat data a odevzdat je objednateli spolu s analýzou. - Analýza možností a zájmu obcí ve správním obvodu města Hlučín využívat TC (technologické centrum) a ESS (elektronickou spisovou službu) Každá obec a příspěvková organizace se musí vyjádřit, zda a jak chce využívat možností nabízených TC města Hlučín (negarantované úložiště, ESS). - (zajistí zhotovitel) Moravskoslezský kraj se musí vyjádřit k záměru kooperace a následné provozní součinnosti TC města Hlučín a TC Moravskoslezského kraje v rozsahu možností nabízených TC města Hlučín obcím a příspěvkovým organizacím - (zajistí zhotovitel) V analýze je nutno respektovat a posoudit o Stav vybavení obcí (včetně města Hlučín) a příspěvkových organizací v dané oblasti služeb formulář (detailní posouzení využitelnosti existujících technologií obcí a příspěvkových organizací) o Míra zájmu obcí a příspěvkových organizací o využití služeb TC města Hlučín o Požadavky města Hlučín na provozní součinnost s TC Moravskoslezského kraje o Využitelnost virtualizačních technologií o Dostatečnost propojení TC města Hlučín, TC Moravskoslezského kraje, obcí a příspěvkových organizací o Nutnost posílit komunikační infrastrukturu - Analýza stávajícího stavu existujícího HW a SW relevantního pro vznik TC Analýza požadavků na služby egoncentra v obcích a příspěvkových organizacích Analýza požadavků na služby egoncentra v povinném a nepovinném rozsahu pro vznik TC města Hlučín Analýza dostupných technologií virtualizace (ve všech vrstvách) a doporučení jejich využití

14 Analýza souvisejících projektů a kapacit ve správním obvodu města Hlučín a na vyšších úrovních (kraj) Návrh potřebných smluvních vazeb mezi zúčastněnými organizacemi 2. Koncept e-government služeb ve správním obvodu města Hlučín Obsahem tohoto dokumentu bude návrh strategie implementace egovernmentu na úrovní města Hlučín, včetně definice vlivů a dopadů na řešení egoncentra. Strategie musí respektovat: Strategii implementace egovernmentu do území Analýzu požadavků na zajištění služeb egoncenter na město Hlučín Priority dalšího rozvoje e-government služeb ve správním obvodu města Hlučín a kraji Závazná osnova studie proveditelnosti zahrnující Technologické centrum Kapitola 1: Úvod (rozsah 1 2 strany) - základní informace k projektu - účel, pro který je Studie proveditelnosti zpracována a k jakému datu - identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby - investor - cílové skupiny projektu Kapitola 2: Rekapitulace výsledků studie: (rozsah 1-2 strany) - manažerský souhrn stručný obsah, výsledky a závěry jednotlivých kapitol Kapitola 3: Současný stav a historie projektu: - strategie a cíle - informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu (vychází z výsledku analýz a výsledného konceptu e-government služeb v kraji) - charakteristika projektu (základní údaje o projektu, lokalitě, účel projektu, klíčové aktivity, rozsah, předpokládané výstupy, očekávané přínosy, objektivně ověřitelné indikátory) - varianty řešení (z hlediska kraje - využití kapacit stávajících datových center/vybudování nového TC, z hlediska ORP - vlastní TC ORP/využití kapacit stávajícího HW/SW) - etapy projektu - návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP Kapitola 4: Analýza poptávky a koncepce marketingu: - analytická část: (popis postupu a výsledků analýz v analytické části) analýza poptávky výstupů projektu definice nabídky výstupů projektu (poptávkové řízení) - návrhová koncepční část: (návrh marketingu pro provozní fázi - z výsledků v analytické části) marketingová strategie marketingový mix koncepce odbytu (definice partnerství v rámci projektu s ostatními subjekty v rámci kraje a ORP, vymezení smluvního vztahu mezi subjekty, definice pokrytí obyvatelstva službami) Kapitola 5: Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti:

15 - charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb - návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC kraje. Kapitola 6: Lokalita a okolí: - umístění projektu - životní prostředí v jeho okolí (dopad projektu na životní prostředí popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách a v provozní fázi) - stav technické infrastruktury Kapitola 7: Technické řešení: - specifikace zadání pro egoncentrum kraje (vychází z Konceptu e-government služeb v kraji) - vlastní koncept řešení návrh a popis architektury řešení variantní návrhy technického řešení HW/SW - porovnání variant technologických řešení srovnaní nabídek jednotlivých dodavatelů (poptávkové řízení) výhody a nevýhody jednotlivých řešení - doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace specifikace zadání technického řešení analýza technických a bezpečnostních rizik specifikace vybavení technologické místnosti včetně řešení bezpečnosti TC identifikace služeb a aktiv ICT v rámci provozu TC a ohodnocení jejich důležitosti identifikace hrozeb, dopadů a zranitelnosti, které mohou ohrozit fungování služeb a aktiv ICT a ohodnocení jejich negativních účinků specifikace požadavků na fyzickou bezpečnost a její návrh řešení specifikace a návrh řešení bezpečnosti provozu ICT návrh softwarového řešení pro monitoring aplikací a zařízení infrastruktury požadavky na implementaci, školení a technickou podporu požadavky na dodavatele a provozovatele egoncentra - provozní zajištění egoncentra potřebné energetické a materiálové toky záruky a servis údržba a nákladnost oprav údaje o životnostech jednotlivých zařízení změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení Kapitola 8: Organizace a režijní náklady: - organizační model investiční fáze - provozní model - role všech organizací v projektu - organizace výběrových řízení - právní opatření nutná pro realizaci projektu

16 - popis obsahu provozních směrnic egoncentra a smluvních ujednání (návrh SLA) pro jednotlivé provozované části / subdodavatele Kapitola 9: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci: - specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu - požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti Kapitola 10: Realizace projektu, časový plán: - souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu - harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu - harmonogram postupu dalších souvisejících projektů (viz. výzvy IOP) Kapitola 11: Finanční analýza projektu, finanční plán: - zajištění dlouhodobého majetku (vymezení dlouhodobého majetku, určení investičních nákladů) - řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) vymezení struktury a velikosti oběžného majetku - přehled celkových nákladů v investiční fázi - přehled celkových nákladů v provozní fázi (problematika servisních podmínek, amortizace) - příjmy provozní fáze - finanční plán investiční a provozní fáze - přehled financování projektu - výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů - závěry finanční analýzy Kapitola 12: Ekonomická analýza projektu: - ekonomické vyhodnocení projektu pomocí sociálně ekonomické analýzy nákladů a užitku (NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability..) citlivostní analýzy - doporučení vybrané varianty - závěry ekonomické analýzy Kapitola 13: Analýza rizik: - rizika projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění Kapitola 14: Udržitelnost projektu: - institucionální rovina - finanční rovina - provozní rovina Kapitola 15: Závěr: - shrnutí výsledků - vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu - popis postupu návazných projektů - závěry a doporučení Závazná osnova studie proveditelnosti, která zahrnuje Elektronickou spisovou službu

17 Studie proveditelnosti na Elektronickou spisovou službu se vhodně zahrne jako jedna z kapitol Studie proveditelnosti na Technologické centrum. Tímto spojením vznikne jeden dokument, který bude popisovat celý projekt. 1: Úvod: - identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby - cílová skupiny projektu (organizace města, obce nebo kraje, partnerská skupina, sdružení) bude uveden soupis organizací dle přiložené přílohy 2: Současný stav a historie projektu: - zvažované varianty řešení (z hlediska jednotlivých organizací a celku) - etapy projektu výběr, implementace, zkušební provoz, provoz 3: Funkční požadavky na vybrané spisové služby (minimálních požadavky viz níže Základní funkce systému (elektronické) spisové služby ) - definice dalších požadovaných funkcí 4: Poptávka a nabídka, Analýza trhu nabídka služeb: - varianty poptávaného řešení - doporučená varianta řešení - orientační nabídka na trhu 5: Organizace a režijní náklady: - organizační model - provozní model - role všech organizací v projektu - organizace výběrových řízení - smluvní ujednání (návrh SLA) pro provozované komponenty 6: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci: - specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu - struktura mzdových nákladů 7: Realizace projektu, časový plán: - harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu 8: Finanční analýza projektu, finanční plán: - přehled celkových nákladů v investiční fázi - přehled celkových nákladů v provozní fázi (problematika servisních podmínek, amortizace) - příjmy provozní fáze - závěry finanční analýzy 9: Analýza rizik v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění 10: Udržitelnost projektu: - institucionální rovina - finanční rovina - provozní rovina 11: Závěr: - vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu - závěry a doporučení

18 Základní funkce systému (elektronické) spisové služby vyhovující aktuální novele zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zákonu 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Příjem a evidence doručených i vlastních listinných dokumentů o Evidence doručených i vlastních elektronických dokumentů o Zobrazení zpráv doručených do datové schránky a elektronické podatelny o Vytvoření dokumentu ze zprávy doručené do datové schránky nebo elektronické podatelny o Označení dokumentů evidenčním číslem a číslem jednacím o Vedení podacího deníku Oběh a vyřizování dokumentů evidence předání a převzetí o Sledování stavu vyřízení dokumentů o Práce se spisy a uzavírání spisů Práce s elektronickými dokumenty - Vložení, zobrazení a editace elektronických dokumentů o Ukládání elektronických dokumentů způsobem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu o Automatická kontrola a doplňování časových razítek a elektronických značek dle požadavků zákona o Elektronické podpisy (podepsání souboru, ověření podpisu) o Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak o Automatická konverze dokumentů do ukládacího nebo výstupního datového formátu Odesílání listinných i elektronických dokumentů o Odesílání dokumentů poštou, elektronickou poštou a datovou schránkou o Evidence doručení dokumentu o Automatická evidence dodejky z datové schránky Vyřízení a uzavření Ukládání a skartace - evidence skrartačních znaků a lhůt o Ukládání spisů a dokumentů o Podpora skartačního řízení pro papírové i elektronické dokumenty o Předávání spisů a uzavřených dokumentů do e-spisovny Požadavky na integraci s Datovými schránkami plná integrace s datovými schránkami (dopad zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - projekt MV ČR Datové schránky ) Shoda s platnou legislativou, nároky kladené na systémy objednatele, a její současná i budoucí údržba, zejména respektování vydaných národních standardů a rozhraní za účelem ukládání dokumentů Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis dodaných API rozhraní pro integraci s dalšími systémy Ve studii proveditelnosti musí být opodstatněny jednotlivé způsobilé výdaje, a to co do druhu a velikosti.

19 Popis projektu, jehož příprava se v rámci zakázky malého rozsahu bude řešit: Podrobný popis projektu je ke stažení na webu pod názvem Koncept a východiska Projekt Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb.

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GBYAR Smlouva na zhotovení Auditu bezpečnosti IT Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOKI Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Smlouva dílo. I. Smluvní strany

Smlouva dílo. I. Smluvní strany Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučína a zajištění dotačního managementu

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM Smlouva na zhotovení projektové dokumentace ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy Obecné obchodní podmínky 1.1.2014 projekční a inženýrské kanceláře Robin VAŠNOVSKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, místem podnikání Ostrava, Hrabová, Klasná 609/9, IČ: 88900991 I. Obecná ustanovení Čl.

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO

Č.j. : (zhotovitele) Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 6 Č.j. : (zhotovitele) IOP Č.j: 33786/2008-15/1221 Číslo V CES: XXXXXX Číslo úkolu : XXXXXX SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha

Více

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy poskytovatele: SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP kterou uzavřely podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území METODICKÝ POKYN Č. 2/2013» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území» ze dne 20. 3. 2013 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zákona

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Tato smlouva o dílo byla uzavřena dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-016-16 ze dne 11.4.2016 PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE A ÚKONŮ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH Objednatel: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Se sídlem: Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ:

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více