EFEKTIVNOST PODNIKŮ ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V ČR- MLÉKÁRNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNOST PODNIKŮ ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V ČR- MLÉKÁRNY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EFEKTIVNOST PODNIKŮ ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V ČR- MLÉKÁRNY Efficiency of the Processing Industry in CR- Dairies Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA Autor: Bc. Hana ZOUHAROVÁ Brno, 2014

2

3 Jméno a příjmení autora: Bc. Hana Zouharová Název diplomové práce: Efektivnost podniků zpracovatelského průmyslu v ČRmlékárny Název práce v angličtině: Efficiency of the Processing Industry in CR- Dairies Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce:,,efektivnost podniků zpracovatelského průmyslu v ČRmlékárny je definice ekonomické efektivnosti oboru Výroby mléčných výrobků spadající pod klasifikaci CZ-NACE První část práce je zaměřena na charakteristiku problematiky a specifikaci pojmů. Dále jsou vymezena kriteria ke zhodnocení efektivnosti oboru a stanoveny metody finanční analýzy. Druhá část práce porovnává zvolená kriteria výkonnosti oboru a srovnána s daty za potravinářský průmysl. V poslední části práce je vybrána reprezentativní mnoţina obchodních společností. Na ně jsou následně aplikována vybraná kriteria a závěru je provedeno zhodnocení. Annotation The subject of the thesis:,,efficiency of the Processing Industry in CR- Dairies ' is definition of the economic efficiency in the field of production of dairy products (falling under the classification CZ-NACE 10.5). The first part is focused on characteristics of the issue and also focused on the specification of notions. Then criteria for evaluation of effectiveness of milk dairies are set and also the methods for financial analysis are determined. In the next part performance criteria are retrieved and compared with the food industrial data. In the last part the representative set of companies is selected. The chosen criteria are applied on set of companies. In the end the overall evaluation is done. Klíčová slova Ekonomická efektivnost, obchodní společnost (a.s., s.r.o.), rentabilita vlastního kapitálu, ekonomická přidaná hodnota EVA, výroba mléčných výrobků, potravinářský průmysl, makroekonomická kriteria, vstupní surovina mléko, výstupní produkt plísňový sýr NIVA, výrobní program Keywords Economic efficiency, company, profitability o, economic value added, production of dairy products, food processing industry, macroeconomic criteria, input milk, output blue cheese NIVA, production programme

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Efektivnost podniků zpracovatelského průmyslu v ČRmlékárny vypracovala samostatně pod vedením Ing. František Kalouda, CSc., MBA a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Františku Kaloudovi, CSc., MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji firmě Mlékárně Otinoves s.r.o. za poskytnuté informace a konzultace.

6 Obsah ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST EFEKTIVNOST PODNIKŮ ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V ČR- MLÉKÁRNY DEFINICE POJMŮ MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ UKAZATELE V RÁMCI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA OBORU MLÉKÁRENSTVÍ A JEHO POSTAVENÍ V RÁMCI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU CHARAKTERISTIKA OBORU VÝROBY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ DLE KLASIFIKACE CZ-NACE VYBRANÉ UKAZATELE V RÁMCI VÝROBY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ, POTAŢMO VÝROBKŮ POTRAVINÁŘSKÝCH Počet podniků v rámci oboru Zaměstnanost Index cen průmyslových výrobců HDP v rámci potravinářského průmyslu Výkonová spotřeba mlékárenství v rámci potravinářství Produkce v běžných cenách Spotřebitelé a spotřebitelská poptávka Mezinárodní srovnání a zahraniční obchod Index RCA (index komparativních výhod) SITUACE V NÁKUPU MLÉKA JAKO VSTUPNÍ SUROVINY UKAZATELE HODNOTÍCÍ EFEKTIVNOST OBORU A JEJICH APLIKACE NA JEDNOTLIVÉ PODNIKY SEZNÁMENÍ SE S PODNIKY NIVA s.r.o. Dolní Přím Mlékárna Otinoves s.r.o Madeta a.s SÝR NIVA JAKO SPOLEČNÝ VÝSTUP A JEHO CENA KRITERIA EFEKTIVNOSTI PODNIKŮ V RÁMCI OBORU Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Přidaná hodnota a produktivita práce Podíl výkonové spotřeby na celkových výkonech v oboru výroby mléčných výrobků a u vykazovaných podniků HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYBRANÝMI METODAMI FINANČNÍ ANALÝZY Pyramidový rozklad DuPont pro hodnocené společnosti Ekonomická přidaná hodnota EVA CERTIFIKÁTY DEKLARUJÍCÍ KVALITU POTRAVINY KLASA Regionální potravina Regionální produkt Moravského krasu SWOT ANALÝZA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 67

7 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 73

8 ÚVOD Mlékárenské výrobky jsou významné z hlediska jejich vlivu na zdraví člověka. Mléčné výrobky jsou podle Českého statistického úřadu klasifikovány jako ekonomické činnosti CZ- NACE 10.5, od 1.ledna 2008 nahrazuje zkratku OKEČ. Ekonomickou činností rozumíme výrobu výrobků či poskytování sluţeb při kombinaci výrobních faktorů. Obor mlékárenství spadá do odvětví Výroby potravinářských výrobků ( CZ-NACE 10) v rámci zpracovatelského průmyslu. Mlékárny mají jiţ dlouholetou historii. V práci jsou hodnoceny 3 mlékárny, u nichţ byl historický vývoj obdobný. Nejdříve si zaloţili místní zemědělci podnik, ten byl posléze znárodněn, poté osamostatněn a vzešla z toho obchodní společnost inovovaná do dnešní podoby. Provoz mlékáren je v dnešní době podrobován přísným hygienickým opatřením a kontrolám. Kvůli tomuto faktu musí mlékárny kaţdoročně investovat nejen do inovací, technologií, hmotného majetku, ale právě i do zabezpečení hygieny provozu. Cílem práce je definovat ekonomickou efektivnost daného oboru. Prací na toto téma čtenář nenalezne mnoho. Diplomová práce se inspiruje Bulletiny ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací), konkrétně studií z roku 2011 Strukturální a ekonomické aspekty mlékárenského oboru ČR. Výběr tématu je dán z velké části osobním vztahem autorky k mlékárenství. 1 V teoretické části práce budou vymezeny konkrétní pojmy a měření efektivnosti. Lze obecně konstatovat, ţe efektivní je ten subjekt, jeţ umí zhodnotit zdroje vloţené do podnikání. Ruku v ruce s efektivností jde snaha vlastníků o maximalizaci zisku, popřípadě maximalizace přidané hodnoty, které označujeme jako cíle podniku. Z hlediska vstupů a výstupů jde tedy o minimalizaci nákladů a maximalizaci uţitku. Důleţitým pojmem v souvislosti s výkonností je také konkurenceschopnost. Ke kvantitativnímu zhodnocení hospodaření obchodních společností slouţí technická analýza, která je stěţejní metodou diplomové práce. Vybranými metodami pak dochází ke kvantifikaci oborového či podnikového vývoje. Na základě dostupných statistických údajů a údajů z MPO jsou v rámci potravinářského odvětví vyhledána data hodnotící efektivnost a ta jsou postupně 1 Poznámka: Pan Rudolf Bouda, jež byl v příbuzenském vztahu s autorkou, byl jedním ze zakladatelů Mlékárny Otinoves 6

9 srovnávána s oborem Výroby mléčných výrobků. Na základě zhodnocení budou stanoveny jednotlivé soudy o situaci v mlékárenství. Postup práce stanovuje reprezentativní mnoţinu podniků, jeţ mají být zhodnoceny na základě vybraných kriteriálních ukazatelů. V dnešním trţním hospodářství kaţdý podnik odolává tvrdým podmínkám a vydobývá si svoje místo na trhu, coţ znesnadňuje dosahování ekonomické efektivnosti. V praktické části práce je čtenář nejprve uveden do problematiky mlékárenství, tedy jeho zařazení, dotační tituly k financování investic, značení, informovat spotřebitele apod. V rámci značení je v poslední době velmi populární a marketingově přínosné, pokud výrobky obdrţí logo KLASA nebo Regionální potravina jako známka kvality. Tyto certifikáty, loga, označení budou na konci práce rozebrána šířeji. Druhou částí je dle postupu práce, jak jiţ bylo zmíněno, výběr obecných kriterií hodnocení mlékárenství v rámci potravinářského průmyslu. Diplomová práce vychází z makroekonomických ukazatelů jako např. HDP, zahraničí obchod (export a import). Spotřebitelé jako koncoví uţivatelé svými výdaji výrazně přispívají k tvorbě HDP. Při výpočtu zisku jsou důleţité výkony a výkonová potřeba. Pokud nákladovost z hlediska výkonové spotřeby v čase roste větším tempem neţ výkony, není to pro podnik příznivé. Esenciální poloţkou ve výkonové spotřebě tvoří vstupní náklady, v případě mlékárenství vstupní surovina mléko, u něhoţ je posouzena nákupní cena a predikce pomocí trendu. V oddílu následujícím jsou podniková data 3 hodnocených podniků (firma malého, středního a velkého typu) zhodnocena metodami finanční analýzy, z nichţ podstatnou je dle mnoha literárních zdrojů rentabilita vlastního kapitálu značící výnosnost vloţeného kapitálu a ekonomickou přidaná hodnota EVA. Všechny hodnoty se autorka snaţí porovnávat s průměrnými zjištěnými hodnotami za obor Výroby mléčných výrobků. Hlavními pouţitými zdroji jsou účetní výkazy obchodních společností, dále data z ČSÚ, individuelně poskytnutá data z ČSÚ na vyţádání, data z MPO a vlastní výpočty. 7

10 V závěru práce bude zhodnocena vypovídací schopnost navrţených ukazatelů jak obecných při porovnání oboru a potravinářství, tak specificky zvolených při komparaci podniků s oborovým průměrem. 8

11 TEORETICKÁ ČÁST 1. EFEKTIVNOST PODNIKŮ ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V ČR- MLÉKÁRNY 1.1. Definice pojmů Efektivnost lze definovat jako schopnost zhodnotit zdroje vloţené do podnikání. Spotřebou výrobních faktorů, tedy vstupů, vzniká finální výstup. Výrobní podnik chce v obecné rovině dosahovat výrobní efektivnosti, ziskovosti produkce a být konkurenceschopný. Výrobní podnik chápeme jako relativně izolovaný systém, transformující hmoty, práci, energii a informace, převzaté z okolí podniku, do podoby výstupů do okolí podniku. Okolí podniku představují dodavatelé, odběratelé, peněţní ústavy, věřitelé, zaměstnanci, právní normy, správní orgány apod. Výrobní efektivnost vzniká v situaci, kdy firmy produkují takový rozsah produkce, během kterého jsou minimalizovány dlouhodobé průměrné náklady. K vyšší efektivnosti přispívá také uspořádání lidí do vnitropodnikových organizačních útvarů, jelikoţ dělba práce mezi tyto útvary vede k úsporám z rozsahu. 2 Dle výše zmíněného lze tedy za efektivní povaţovat to, co přispívá k dosaţení cíle. Za primární cíl je dle podnikové teorie povaţována maximalizace zisku Měření efektivnosti podniku V obecné podobě je kritérium efektivnosti chápáno jako vyjádření míry dosaţení očekávaných záměrů. Sledují se účinnosti vlastních rozhodnutí při plnění cílů. Měřením efektivnosti řešíme otázku, jak ohodnotit přínos existence podniku a dosaţení jeho cílů. Měřítkem efektivnosti je hodnota výstupu k hodnotě vstupu. V souvislosti s tímto se objevují dva problematické okruhy. Prvním z nich je způsob měření vstupů do podnikatelského procesu na straně jedné, způsob měření výstupů na straně druhé a jejich vzájemná komparace. Druhým je zodpovězení otázky, pro koho měříme výkonnost podniku, proč tyto informace 2 ŠIŠKA, L. a kol. Cvičebnice manaţerského účetnictví. Brno: Ekonomicko- správní fakulta, Masarykova univerzita, SYNEK,M., KISLINGEROVÁ,E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN P

12 poţadují a jaké záměry mají zainteresované strany. 4 V oblasti hodnocení efektivnosti podniku nám podává věrný obraz o situaci podniku finanční analýza. Obrázek 1: Ekonomická efektivnost Zdroj: SYNEK,M., KISLINGEROVÁ,E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN P , str.51 Souhrnným efektem podniku jsou výstupy. Za hodnotu výstupu můţeme povaţovat výnosy (trţby z prodeje výrobků a sluţeb). Hodnotou vstupu je míněna hodnota výrobních faktorů spotřebovaných na daný výstup, tedy náklady (ceny vstupů), nebo vynaloţený (v podniku vázaný) kapitál. Konkrétně lze měřit efektivnost podniku následujícími způsoby: Ukazatel haléřové nákladovosti=náklady/výnosy označuje hospodárnost, tedy vyuţití prostředků k dosaţení cílů. Vzorec je ale nepřesný, neboť dochází k propletení představ o hospodárnosti a rentabilitě. Ukazatel haléřové nákladovosti=náklady/výnosy Pouţijeme-li jako vstupní hodnotu kapitál, dostaneme vzorec ukazatele vyţití kapitálu=výnosy/kapitál. Vzorec značí také rychlost obratu aktiv a je jedním z ukazatelů při finančním hodnocení podniku. Ukazatele vyžití kapitálu=výnosy/kapitál 4 Skripta k ekonomické efektivnosti. [online] [cit ]. Dostupné z: 10

13 Pouţijeme-li jako výstup zisk, dostaneme ukazatele rentability. Rentabilita výnosů=zisk/výnosy v součtu s ukazatelem haléřové nákladovosti dá číslo 1. Při uţití vstupního faktoru vynaloţený (v podniku vázaný) kapitál, dostaneme ukazatele rentability (výnosnosti) kapitálu. Rentabilita nám ukazuje, jak se kapitál v čase zúročil a jde ruku v ruce s hospodárností. Ale i nehospodárně pracující podnik můţe být vysoce rentabilní např. díky vysokým trţním cenám a malé konkurenci. Rentabilita výnosů=zisk/výnosy Vyjdeme-li ale z cílů podniku, musíme za základní kriterium efektivnosti povaţovat ROE, tedy rentabilitu vlastního kapitálu a za efektivně hospodařící podniky ty, které zvyšují bohatství svých vlastníků (např. viz ukazatel EVA) Finanční analýza Finanční analýzu lze chápat jako komplexní rozbor dat, získaných především z účetních výkazů. Smyslem analýzy je vyhodnotit finanční situaci podniku a připravit podklady pro rozhodování o fungování podniku. Data získaná pomocí finanční analýzy nám mohou vyhodnotit minulé chování a fungování podniku, ale zároveň nám slouţit jako základ pro finanční plánování ve všech časových rovinách. Výstupy finanční analýzy jsou významné při rozhodovacích procesech managementu podniku, vlastníků, věřitelů a dalších externích uţivatelů. Nejpodstatnější úlohu při analýze sehrávají faktory uvedené ve schématu č.1. Působení daných faktorů určuje potenciální zisk, návratnost investovaného kapitálu a míru výnosů z takto investovaného kapitálu. 6 5 SYNEK,M., KISLINGEROVÁ,E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN P , str RŮČKOVÁ,P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

14 Schéma 1: Faktory prostředí ovlivňující fungování obchodní společnosti Zdroj: RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str Metody finanční analýzy Dle vyuţitých dat rozlišujeme dva přístupy k hodnocení finanční situace podniku: fundamentální analýzu technickou analýzu Fundamentální analýza Metodou fundamentální analýzy je komparativní analýza, jeţ vyuţívá dat kvalitativních. Posuzují se hlavně data získaná z makroprostředí, kde jako stěţejní vystupuje fiskální a monetární politika vlády a mikroprostředí, kde záleţí na odvětví, v němţ podnik působí a na trţním postavení podniku. Vyuţitelné jsou také odborné zkušenosti a subjektivní odhady odborníků (nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů). 7 Věrně známá je např. SWOT analýza. 7 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2.Aktualizované vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN , str. 7 12

15 Technická analýza Technická analýza kvantitativně zpracovává data pomocí algoritmizovaných metod. Obvykle se nejprve charakterizuje prostředí a zdroje dat, následně se vybere metoda a zpracují se data na základní úrovni, dále se data zpracovávají na pokročilejší úrovni a nakonec se předloţí návrhy k dosaţení cílového stavu. Rozlišujeme metody technické analýzy: 1. Analýza absolutních dat a. Horizontální analýza b. Vertikální analýza 2. Analýza poměrových ukazatelů a. Rentability b. Aktivity c. Zadluženosti a finanční struktury d. Likvidity e. Kapitálového trhu f. Provozní činnosti g. Cash flow 3. Analýza soustav ukazatelů a. Pyramidové rozklady b. Komparativně analytické metody c. Matematicko-statistické metody d. Kombinace metod Analýza absolutních ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů pracuje s daty obsaţenými v účetních výkazech, zejména tedy s rozvahou a výkazem zisků a ztrát. Horizontální analýza 8 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2.Aktualizované vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN , str

16 V rámci dané analýzy zkoumáme změny dat obsaţených ve výkazech retrospektivně. Pozorujeme, jak se mění v absolutních a procentuálních hodnotách. Analýza se provádí horizontálně po řádcích, jak nám napovídá sám název.,,jde tedy o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti na čase. Obvyklým výstupem je časový trend analyzovaného ukazatele, vyuţitelný speciálně pro predikci jeho budoucího vývoje. 9 Vertikální analýza Zde se jiţ nejedná o analýzu trendu, ale v jednotlivých letech vyjadřujeme jednotlivé prvky procentuelně od shora dolů. Základem pro výpočet procentuelního vyjádření se bere z rozvahy suma aktiv a z výkazu zisků a ztrát velikost trţeb. Analýza umoţňuje komparaci výsledků mezi jednotlivými konkurenty, potaţmo podniky Analýza poměrových ukazatelů Jelikoţ je podnik sloţitým mechanismem, je třeba zjistit více ukazatelů, neboť pouţití pouze jediného by bylo nedostačující. Předpokladem dlouhodobého fungování podniku je rentabilita, likvidita a přiměřená zadluţenost. 10 Ukazatele rentability Jako první ze skupiny ukazatelů je vybrán ukazatel rentability, který je povaţován za stěţejní z pohledu potřeb dané diplomové práce. Ukazatel měří dosahování ziskovosti za pouţití investovaného kapitálu. Obecně lze říci, ţe ukazatele rentability slouţí k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 11 Pro potřeby finanční analýzy rozlišujeme kategorie zisku: EBDIT (zisk před odpisy, úroky a daněmi) EBIT (zisk před úroky a daněmi) EBT (zisk před zdaněním) EAT (zisk po zdanění) 9 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J., Finanční analýza: krok za krokem. 1.Vyd. Praha: C.H.Beck, s. ISBN , str RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

17 Tabulka 1: Kategorie zisku pro potřeby finanční analýzy ZISK Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) + daň z příjmů za mimořádnou činnost + daň z příjmů za běžnou činnost = Zisk před zdaněním (EBT) + nákladové úroky = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) + odpisy = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3 Vyd. Praha: C.H.Beck, str. ISBN ,str. 43. Obecným kriteriem hodnocení rentability je rentabilita vloţeného kapitálu. Daný ukazatel je stěţejní zejména pro vlastníky podniku a ukazuje výnosnost vloţených zdrojů. ROE= Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu vypovídá o výnosnosti vlastního kapitálu ve spojitosti s využitím cizího dlouhodobého kapitálu. ROCE= 15

18 Na ukazatele ROA a ROE lze do jisté míry nazírat jako na alternativní. Jsou vzájemně spojeny přes multiplikátor jmění akcionářů. V čitateli ukazatele ROA se můţe alternativně objevovat i EBIT. 12 Ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu a je pouţitelný pro měření souhrnné efektivnosti. 13 ROA= Měřením ROA nebo také ROI vyjadřujeme celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost, nebo také produkční sílu. ROI= x 100 Dalšími zmiňovanými ukazateli jsou rentabilita trţeb a ziskové rozpětí (Profit Margin): 14 ROS= (inkaso-variabilní náklady-náklady obchodního úvěru)/ trţby Ziskové rozpětí po zdanění= (EAT/trţby) x 100 Ziskové rozpětí před zdaněním= (EBT/trţby) x 100 Provozní ziskové rozpětí= (EBIT/trţby) x 100 Vzájemné kauzální vazby jednotlivých rentabilit nejlépe popisuje následující schéma č.2 DuPont- pyramidový rozklad rentability. 12 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str

19 Schéma 2: Výpočtové schéma rozkladu DuPont Zdroj: KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str. 148 Dále povaţuji za přínosné uvést také vybrané ukazatele s vyuţitím cash flow dle Růčková,P. 15 : Obratová rentabilita= cash flow z provozní činnosti/obrat Ukazatel finanční rentability obratu nám udává finanční efektivitu podnikového hospodaření. Výsledky ukazatele nám interpretují schopnost podniku vytvářet v čase finanční přebytky stěţejní pro další posilování pozice podniku, k udrţení finanční nezávislosti a k obsluze kapitálu. Vypovídací schopnost výše zmíněného ukazatele se zvyšuje v kombinaci s obrátkou kapitálu. Součinem obou ukazatelů dostaneme finanční efektivitu nasazeného kapitálu. Finanční efektivita nasazeného kapitálu= (cash flow z provozní činnosti/obrat) x (obrat/vloţený kapitál) 15 RůČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

20 Ukazatele likvidity Pojmem likvidita rozumíme souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, jenţ má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Ukazatele likvidity dávají do poměru to, čím je moţno platit (čitatel zlomku), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel zlomku). Obecně tedy tyto ukazatele charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. 16 Rozlišujeme tři druhy likvidit, jeţ se liší uvaţovanými hodnotami čitatele a jmenovatele. Tyto veličiny se liší různou dobou splatnosti a odlišnou mírou likvidnosti. Z těchto diferencí vyplývají lehce odlišné standardizované hodnoty jednotlivých likvidit. V souvislosti s likviditou se objevuje i pojem solventnost, která lze interpretovat jako dlouhodobá schopnost úhrady svých závazků, tedy dlouhodobá likvidita. 17 A. Běţná likvidita- udává, kolikrát krátkodobá aktiva převyšují krátkodobá pasiva. Důleţité je správné ocenění zásob a sledování pohledávek v souvislosti s jejich splatností či nedobytností. Oběžná (krátkodobá) aktiva/ krátkodobá pasiva= 2/1 = 2,5/1 B. Pohotová likvidita- nezahrnuje v sobě nejméně likvidní poloţku oběţného majetku a tím nám vylučuje problém se správným oceněním zásob, viz běţná likvidita. (Oběžná aktiva-zásoby)/ krátkodobá pasiva= 1/1 C. Peněţní likvidita- daný ukazatel uvaţuje v čitateli pouze pohotové peněţní prostředky a jejich ekvivalenty. 16 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. Vyd. Brno: Computer Press, s ISBN , str KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str

21 Finanční majetek/ celková krátkodobá pasiva= 0,2/0,4 Ekonomický ukazatel EVA (Economic Value Added- Ekonomická přidaná hodnota) V důsledku zjištění, ţe vývoj rentability vţdy nemusí korelovat s tvorbou hodnoty pro vlastníky, vznikly tzv. ekonomické ukazatele. Tyto ukazatele zohledňují všechny náklady na investovaný kapitál, v jejich výpočtu je promítnut časový horizont a faktor rizika. Ukazatel EVA je postupně přijímán stoupajícím počtem firem jako základ pro podnikové plánování a ke sledování výkonnosti firmy. Základním koncept vychází z toho, ţe firma musí vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí náklady z investovaných prostředků. Maximalizace ukazatele EVA by měla být kritériem pro rozhodování ohledně nových investic, změn výrobního programu, výběru dodavatelů, atd. 18 Ukazatel definujeme následovně 19 : EVA = EBIT x (1 t) WACC x A WACC = r cizí x (1 t) x CZ/A + r vlastní x VK/A VK vlastní kapitál A. suma aktiv CZ cizí zdroje t daňová sazba (v desetinné podobě) r cizí cena cizích zdrojů (v desetinné podobě) r vlastní. cena vlastních zdrojů (v desetinné podobě) 18 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podnik. Praha: Vydavatelství a nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., s. ISBN , str KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str

22 Situace firmy: EVA 0.. firma vytváří hodnotu EVA 0.. firma ničí hodnotu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo metodiku výpočtu EVA a ekonomická přidaná hodnota bude podle této metodiky v diplomové práci vypočtena. EVA = (ROE - R E ) x E E.vlastní kapitál R E. náklady vlastního kapitálu Jedním z přístupů k hodnocení efektivnosti podniku je finanční analýza, jak jiţ byl zmíněno. V rámci hodnocení oboru jako celku je vhodné také zanalyzovat obor, v našem případě mlékárenství, jako celek. Toto je moţné za pomoci vybraných dat z odvětví s důrazem na konkurenční prostředí, viz analýza oborového okolí. Dále je vhodné uţít tzv. makroekonomická kriteria, faktory vstupu a výstupu a data k nim vázaná Souhrnné indexy hodnocení 20 Vznikly ze snahy najít jeden ukazatel, jeţ by zobrazoval silné i slabé stránky podniku. Indexy tedy mají za cíl souhrnně charakterizovat finanční situaci a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla. Vypovídací schopnost je však omezená, jsou vhodné pro rychlé a globální srovnání řady podniků. Lze je rozdělit na: Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů s cílem popsat kauzální vazby ukazatelů a analyzovat sloţité vnitřní vazby. Příkladem je pyramidový rozklad DuPont. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, s cílem diagnostiky současného stavu podniku a predikce budoucího vývoje. 20 RŮČKOVÁ Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

23 o Bankrotní modely Altmanova formule bankrotu (Z-funkce) Indexy IN (diskriminační funkce pro domácí podniky) Tafflerův model o Bonitní modely Kralickův Quicktest Modifikovaný Quicktest Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy Tamariho model Indikátor bonity Altmanova formule bankrotu (Z-fce) Výpočtový model přikládá různé váhy jednotlivým ukazatelům, z nichţ největší váhu má ukazatel rentability celkového kapitálu. Vypočtený výsledek poté interpretujeme dle pásma, do kterého je moţné jej zařadit. Dle ALTMAN,E. je určena přesná hodnota hranice odlišující bankrotující a přeţívající podniky Z= 2,675. Dle RŮČKOVÁ,P. 21 je moţné říci, ţe Altmanův model lze úspěšně vyuţít pouze u firem střední velikosti. Z-fci definujeme následujícími vzorci 22 : Z(a.s.) = 1,2 x X 1 + 1,4 x X 2 + 3,3 x X 3 + 0,6 x X 4 + 1,0 x X 5 Zde pouţité proměnné mají následující význam: X 1 = (oběţná aktiva krátkodobé zdroje) / suma aktiv X 2 = nerozdělený zisk / suma aktiv X 3 = EBIT / suma aktiv 21 RŮČKOVÁ,P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.Aktualizované vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str

24 X 4 = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu X 5 = trţby / suma aktiv EBIT zisk před zdaněním a úroky (ekvivalent provozního zisku) Situace firmy: Z 2,99.. uspokojivá finanční situace 1,81 Z 2,99.. šedá zóna (neprůkazný výsledek) Z 1,81.. přímí kandidáti bankrotu Z(s.r.o.) = 0,717 x X 1 + 0,847 x X 2 + 3,107 x X 3 + 0,42 x X 4 + 0,998 x X 5 Pouţité proměnné mají stejný význam, jako vzorec viz výše, aţ na odlišně definovanou hodnotu ukazatele X 4. Zároveň hodnoty pásma jsou posunuty níţe. X 4 = účetní hodnota základního kapitálu / celkové dluhy Situace firmy: Z 2,9.. uspokojivá finanční situace 1,2 Z 2,9.. šedá zóna (neprůkazný výsledek) Z 1,2.. přímí kandidáti bankrotu Z(ČR) = 1,2 x X 1 + 1,4 x X 2 + 3,3 x X 3 + 0,6 x X 4 + 1,0 x X 5 + 1,0 x X 6 X 6 = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy U daného modelu je provedena úprava pro podmínky českých podniků. Výchozí podobou jejich verze Z-funkce je původní Altmanova formule (pro a.s.). Indexy IN 22

25 Model byl zpracován Ivanem a Inkou Neumaierovými k vyhodnocení finančního zdraví českých firem. Jedná se o obdobu Z-funkce pro prostředí ČR. Samotná rovnice obsahuje ukazatele zadluţenosti, rentability, likvidity a aktivity. Kaţdému z ukazatelů jsou přiřazeny váhy V1 aţ V6, které jsou váţeným průměrem hodnot ukazatele v odvětví. Výsledná hodnota je opět specifikována pásmem. Nejznámějším modelem je index IN95 23 : IN95 = V1 x A + V2 x B + V3 x C + V4 x D + V5 x E + V6 x F A.. aktiva / cizí kapitál B.. EBIT / nákladové úroky C.. EBIT / celková aktiva D.. trţby / celková aktiva E. oběţná aktiva / krátkodobé závazky F.. závazky po lhůtě splatnosti / trţby. Situace firmy: IN > 2 lze předpovídat uspokojivou finanční situaci 1 < IN 2 podnik s nevyhraněnými výsledky IN 1 podnik je ohroţen váţnými finančními problémy Vybrané ukazatele v rámci potravinářského průmyslu V diplomové práci budou posouzeny vybrané ukazatele ke zhodnocení výkonnosti oboru. Příslušná oborová data (výroba mléčných výrobků) budou komparována s daty za odvětví potravinářský průmysl, v některých případech s celorepublikovými daty. Ukazatele jsou následující: Počet podniků 23 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2.Rozšíř.vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN , str

26 Zaměstnanost Index cen výrobců HDP v rámci potravinářského průmyslu o Hrubý domácí produkt je pouţívá k určení výkonnosti ekonomiky. Jedná se o peněţní vyjádření celkové hodnoty nově vytvořených statků a sluţeb v daném období. HDP můţe být vypočten pomocí metody výdajové, výrobní a důchodové. Pro účely práce je pouţita metoda výdajová, podle níţ se HDP určí součtem konečného uţití výrobků a sluţeb domácími jednotkami (konečná spotřeba + tvorba hrubého kapitálu) a salda exportu a importu výrobků a sluţeb. 24 Výkonová spotřeba Produkce v běţných cenách o Měřena ze sumy produktů a sluţeb vytvořených za účetní období. Produkce má být zachycena a oceněna ve chvíli, kdy se vytváří výrobním procesem. Spotřebitelé a spotřebitelská poptávka Mezinárodní srovnání a zahraniční obchod Index RCA 25 o Index RCA zobrazuje poměr mezi daným oborem a odvětvím, zde potravinářského průmyslu za sledovaný časový horizont ke zhodnocení konkurenceschopnosti oboru. V případě výsledné hodnoty indexu větší neţ jedna lze zkonstatovat komparativní výhodu oboru. Vypočten je následovně: RCA= (xi / yi) / (X / Y) 24 Databáze ročních národních účtů [online] [cit ]. Dostupné z:. 25 PLÁŠIL,M. a kol. Konkrenceschopnost potravinářského sektoru ČR. [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/studie100.pdf 24

27 xi vývoz i-tého oboru yi dovoz i-tého oboru X vývoz odvětví (potravinářského) průmyslu jako celku Y dovoz odvětví (potravinářského) průmyslu jako celku uvedeného odvětví Situace v nákupu mléka jako vstupní suroviny 25

28 PRAKTICKÁ ČÁST 2. CHARAKTERISTIKA OBORU MLÉKÁRENSTVÍ A JEHO POSTAVENÍ V RÁMCI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2.1. Charakteristika oboru výroby mléčných výrobků dle klasifikace CZ-NACE Dle charakteristiky Českého statistického úřadu spadá mlékárenství do klasifikace CZ-NACE Obor svými ukazateli, zejména pak podílem trţeb za vlastní výrobky a sluţby, patří ke klíčovým oborům v rámci výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10). Nezbytnost potravinářství obecně je dána díky zabezpečování výţivy obyvatel pomocí výroby, distribuce a prodeje potravin. Firmy v rámci průmyslu kaţdoročně podniká investiční projekty k modernizaci provozů a zajištění hygienických standardů vyţadovaných ze strany Evropské Unie. Podniky mlékárenského typu mají přímou vazbu na zemědělské prvovýrobce kvůli dodávkám klíčové vstupní suroviny mléka. Mlékárenské výrobky musí splňovat kriteria zdravotní nezávadnosti, informovanosti spotřebitele a kvality. Z hlediska kvality v poslední době vzniká síť označení k lepší orientaci spotřebitele v nabídce a upoutání jeho pozornosti na výrobky z tuzemských surovin. V rámci ČR funguje od roku 2004 značka KLASA, jeţ postupně vstoupila do povědomí spotřebitelů. Na regionální úrovni funguje označení tzv. Regionální potravina s cílem propagovat kvalitní tuzemské výrobky a také s cílem propagace MSP a jejich unikátní produkce. Informační centrum bezpečnosti potravin také vydalo průvodce světem potravin, kde jsou prakticky shrnuty poznatky o potravinách a na co si dávat pozor při jejich nakupování. 27 Mlékárenské podniky mohou čerpat dotace z Programu rozvoje venkova, Opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podpora v roce 2012 dosáhla 588 mil. Kč, z toho EU se podílela 441 mil. Kč a ČR z národního rozpočtu 147 mil. Kč. V roce Poznámka: rozdělení v rácmi CZ-NACE dostupné na 27 Průvodce světem potravin. [online] [cit ], dostupné na: 26

29 tato podpora činila 575 mil. Kč, z toho EU se podílela 431 mil. Kč a ČR 144 mil. Kč. 28 Pravidla pro programové období nejsou prozatím zveřejněna Vybrané ukazatele v rámci výroby mléčných výrobků, potažmo výrobků potravinářských Počet podniků v rámci oboru Počet podniků v oboru mlékárenství v čase roste, kdy v roce 2010 dosáhl nejvyššího podílu v rámci podniků v odvětví potravinářství celkem. Tabulka 2:Počet podniků v rámci mlékárenství v letech Počet podniků v rámci výroby mléčných výrobků Počet podniků v rámci výroby potravinářských výrobků Podíl podniků 3,18% 3,06% 3,49% 2,80% 3,19% zaměřených na výrobu mléčných výrobků na celkovém počtu podniků zaměřených na výrobu potravinářských výrobků Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Panorama zpracovatelského průmyslu 2012, dostupné na Zaměstnanost Z hlediska zaměstnanosti podíl zaměstnanců v potravinářském průmyslu činí kolem 2%, z toho podíl osob zaměstnaných v mlékárenství činí 0,2% z celkové zaměstnanosti. Dle uvedené statistiky sledujeme postupně sniţující se zaměstnanost v čase. Naproti tomu v tabulce předešlé, tj. počet podniků v rámci výroby mléčných výrobků, počet firem v čase roste. V těchto dvou tabulkách tedy sledujeme protichůdné tendence. Tabulka 3: Zaměstnanci (osoby) Zaměstnanci (osoby) NACE Panorama zpracovatelského průmyslu [cit ]dostupné na 27

30 CELKEM obyvatelstvo CELKEM zaměstnanci z toho výroba potravinářských výrobků - osoby zaměstnané v mlékárenství v rámci potravinářství Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ, dostupné na: Index cen průmyslových výrobců Index cen výrobců (PPI) měří relativní změny cen v určitém časovém horizontu. Jedná se o změny prodejních cen u výrobců při prvním obchodním styku, tedy s prvním odběratelem, v rámci ČR. Index zahrnuje jen zboţí vyrobené a postoupené k odbytu v tuzemsku, nezahrnuje cenový vývoj výrobků určených pro export. 29 V období před rokem 2008 výkonnost výroby mléčných, potaţmo potravinářských výrobků rostla. Poté nastala stagnace a nepříznivý vývoj zaznamenáváme hlavně u trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb v roce 2009, viz dále tabulka č. 4. V roce 2010 sledujeme u mléčných výrobků velké oţivení ve srovnání s celým potravinářským průmyslem, kde se obecně pozice výrob oslabila. V roce 2012 sledujeme bohuţel u mlékárenství propad indexu, způsobený růstem výkonové spotřeby Tabulka 4: Index cen výrobců Průměr od počátku roku Mléčné výrobky 104,4 89,1 106,2 106,3 98,1 Potravinářské 107, ,8 109,6 103,4 výrobky Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ HDP v rámci potravinářského průmyslu Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části práce, uvedené HDP je měřeno výdajovou metodou v běţných cenách. Podíl domácností na výdajích na konečnou spotřebu se pohyboval 69-70% 29 Metodické vysvětlivky [cit ]Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/ ead/$file/ m.pdf 28

31 z celkových výdajů na konečnou spotřebu. Při výpočtu podílu spotřeby potravin na celkových výdajích domácností na konečnou spotřebu dojdeme k procentuálnímu zastoupení 12-14%. 30 Faktem tedy je, ţe výdaje domácností na potraviny se podílí na výdajích na konečnou spotřebu jako jedné ze sloţek HDP v procentuelním pojetí od 8-10% za hodnocený časový úsek. U tvorby hrubého kapitálu razantně největší poloţku zaujímá tvorba hrubého fixního kapitálu. Dle tabulky viz níţe zaujímá poloţka výroby potravinářských výrobků 0.8-1,2% na tvorbě hrubého kapitálu. U salda obchodní bilance vidíme v hodnocené periodě záporné hodnoty kvůli převisu dovozu nad vývozem. 31 Potravinářství patří obecně k odvětvím s niţší exportní angaţovaností, je primárně ovlivňováno spotřebou domácností. 32 Solidní tempo růstu HDP ve spojitosti s nárůstem výdajů na konečnou spotřebu vytváří v čase příznivé prostředí pro zvyšování výkonnosti odvětví. Tabulka 5: HDP spočteno výdajovou metodou mil. Kč Název Výdaje na konečnou spotřebu z toho výdaje domácností na konečnou spotřebu - výdaje domácností na výrobu potravinářských výrobků Tvorba hrubého kapitálu z toho tvorba hrubého fixního kapitálu - tvorba HFK v oblasti výroby potravinářských výrobků Saldo vývozu a dovozu z toho saldo potravinářské výroby , , , ,7 30 Databáze ročních národních účtů [online] [cit ]. Dostupné z:. 31 Poznámka: dle článku Potravinářský průmysl v ČR dostupného na CR/Potravinarsky-prumysl-v-CR činí podíl potravinářského průmyslu ( pro účely článku sdruženo CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11) 2,7% na HDP 32 Poznámka: v roce 2008 se podílel vývoz na produkci jednou čtvrtinou (23,9 %), v roce 2000 dokonce necelou jednou sedminou (13,5 %). Tato informace dostupná z : 29

32 Hrubý domácí produkt Zdroj: vlastní zpracování na základě dat uveřejněných na stránkách ČSÚ Výkonová spotřeba mlékárenství v rámci potravinářství Z hlediska dlouhodobé tendence vývoje od roku 2000 vyplývá narůstající výkonová spotřeba na potravinářskou produkci. Po dosaţených úsporách, zejména v r a r. 2010, nastal v dalších letech růst podílu výkonové spotřeby a to především kvůli zvyšování cen vstupů. Narůstající velikost výkonové spotřeby brzdí efektivnost odvětví a tím i jeho konkurenceschopnost. Dle grafu viz níţe lze tvrdit, ţe podíl nerovnoměrně mírně klesá za hodnocenou periodu díky klesajícímu tempu růstu v oblasti vstupů. Obor mlékárenství, ve srovnání s celkovým potravinářským oborem, prokazuje podíl výkonové spotřeby na výkonech včetně obchodní marţe vyšší v průměru o 10 procentních bodů. Výkonová spotřeba kopíruje průběh průměrné roční nákupní ceny mléka viz graf. Podle predikce pomocí lineární křivky, jeţ značí ustálení ceny klíčového vstupu, lze usuzovat ustálení podílu výkonové spotřeby na výkonech. Výkonnost oboru by neměla být jiţ v budoucnu sniţována, stejně jako konkurenceschopnost. Graf 1: Podíl výkonové spotřeby na celkových výkonech vč. obchodní marţe (výkony vč. Obchodní marţe = 100%) Zdroj: vlastní zpracování na základě individuálně poskytnutých dat z ČSÚ 30

33 Produkce v běžných cenách Produkce potravinářských výrobků činí 2,5-2,8% na celkové celorepublikové produkci za časové období Tabulka 6: Produkce v běţných cenách mil. Kč CELKEM z toho výroba potravinářských výrobků Zdroj: vlastní zpracování na základě Databáze ročních národních účtů Spotřebitelé a spotřebitelská poptávka Samotný vývoj počtu obyvatelstva jako koncových spotřebitelů můţe být pro výrobu důleţitý. Pokud je v čase nárůst obyvatelstva pouze mírný, nelze uvaţovat a zvýšení běţné spotřeby a potřeby zvyšovat výrobu. V rámci EU se celková spotřeba pohybuje kolem 144 mil. tun, spotřeba ČR z toho činí 2,7 mil. tun. Obrázek 2:Světová spotřeba mléka a mléčných výrobků Zdroj: Prezentace Situace v mlékárenství v ČR v r.2013 a výhledy pro r.2014, zpracováno Českomoravským svazem mlékárenským Z dostupných dat můţeme identifikovat spotřebu mléka a mléčných výrobků v rámci ČR v letech jako rostoucí do výše 245 kg/os za rok. Do roku 2011 sledujeme klesající tendenci na úroveň 228 kg/os, od roku 2012 spotřeba zase roste, meziročně 2013/2014 se 31

34 spotřeba stabilizuje na úrovni 234 kg/os. Nynější spotřeba je téměř shodná s úrovní spotřeby v rámci EU. V rámci diplomové práce jsou dále hodnoceny 3 firmy. Společným výrobním programem jsou přírodní sýry. Povaţuji tedy za přínosné zmínit i statistiku orientovanou přímo na tyto produkty. Světová výroba sýrů z kravského mléka kaţdoročně roste. Řádově 19 mil. tun sýra činila světová výroba za rok Sýry se stávají stále oblíbenější pochutinou na spotřebitelském stole. Od roku 2000 se výroba pravidelně meziročně zvyšuje o cca 2%, jen v období 2009/2010 byl zaznamenán růst o více neţ 4%. V ČR v r došlo k oţivení výroby sýrů oproti roku předešlému. Konkrétně bylo vyrobeno 84,76 tis.kg, coţ znamená 5% nárůst. Ač průměrně spotřeba mléčných výrobků roste, konzumace sýrů přírodních dosahuje 10,5 tis.kg, coţ značí sníţení o 6%. Obrázek 3:Spotřeba v ČR dospělé osoby Zdroj: Prezentace Význam vápníku a vitamínu D jako důležitých faktorů v prevenci osteoporózy, zpracováno Společností pro výživu, FN Motol Mezinárodní srovnání a zahraniční obchod Jiţ v minulosti měly zahraniční společnosti své závody v ČR, např. Nestlé. V současné době zůstává Madeta, a.s. jako vedoucí podnik z hlediska obratu českou firmou. Významná část podniků je však součástí zahraničních společností a to především z Francie, Německa a Itálie. Jako příklad lze uvést skupinu Bongrain z Francie, jejíţ mateřská společnost dosahuje obratu 32

35 zhruba 4 miliardy EUR. V rámci ČR zahrnuje Bongrain závody Pribina Přibyslav, Povltavské mlékárny Sedlčany, Příbram a výrobu v Hodoníně. V ČR si skupina Bongrain buduje pozici lídra ve výrobě sýrů, v roce 2013 dosáhla trţeb 3 miliardy Kč a k jejím klíčovým značkám patří Král sýrů, Sedlčanský hermelín, Pribina, Apetito a Pribináček. Mlékárny v ČR nepatří v evropském měřítku k tak velkým společnostem. Při komparaci ČR a územně obdobné spolkové země Bavorsko se 75 mlékárnami a zpracováním 10 mil. tun mléka, mlékárenství v ČR zpracuje necelou třetinu mléka při zhruba 40 mlékárnách. Daný výrobní nepoměr znamená nízkou výrobní koncentraci a vyvolává potřebu konsolidace či restrukturalizace. Podle Mezinárodní mlékařské federace (IDF) podíl mlékárenského průmyslu EU na světovém obchodu činil 23,5 % (2009), coţ značí jeho výraznou pozici. Na trzích v EU jsou nosnou exportní komoditou sýry. Konkurenceschopné jsou na zahraničních trzích výrobky vysoké kvality a ty, jejichţ skladba surovin je domácího původu. U mléčných výrobků v ČR je dáván důraz na pouţívání klíčové vstupní suroviny mléka z lokálních farem, proto jsou konkurenceschopné a mají důvěru spotřebitelů. V zahraničním obchodě dle údajů z ČSÚ zůstává ČR v pozici čistého vývozce a vytváří kladné obchodní saldo. Ve srovnání se zahraničním obchodem s ostatními potravinářskými výrobky si stojí na velmi dobré úrovni. V roce 2012 bylo sníţeno saldo zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky díky rychlejšímu tempu vývozu, jinak zůstává v záporných hodnotách. Dle údajů níţe vidíme, ţe podíl exportu mléčných výrobků tvoří kromě roku 2012 vţdy cca 20% exportu potravinářských výrobků celkem. Import se drţí stále na úrovni kolem 10% z celkové sumy importů v potravinářství. 33

36 Tabulka 7: Export a import v potravinářském průmyslu Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2012, dostupné na Tabulka 8:Export a import v rámci mlékárenství v letech V mil. Kč Export , , , ,1 Import 9 784, , , ,7 Saldo 2 349, , , ,4 Podíl na potravinářském průmyslu celkem v %: Export 21,76 20,95 21,78 18,15 Import 10,78 11,75 11,55 10,96 Zdroj: vlastní zpracování na základě panorama zpracovatelského průmyslu 2012, dostupné na Graf 2:Export a import v rámci mlékárenství v letech Zdroj: vlastní zpracování na základě panorama zpracovatelského průmyslu 2012, dostupné na 34

37 Index RCA (index komparativních výhod) V r obor mlékárenství vykazuje komparativní výhodu (větší hodnota neţ 1 definováno v teoretické části). Ač si obor po celé sledované období udrţuje komparativní výhodu, jeho index v čase klesá. Z pohledu potravinářství ve vztahu k zahraničnímu obchodu ČR se komparativní výhodu za sledované období neprokázala (index trvale nabývá hodnot menších neţ 1) a pohybuje se v rozmezí cca 0,6-0,7. Tabulka 9:RCA index mlékárenství vzhledem k potravinářskému odvětví RCA , , , ,66 Zdroj: vlastní zpracování na základě Panorama potravinářského průmyslu 2013 dostupné na Tabulka 10:RCA index potravinářského průmyslu vzhledem k celkovému zahraničnímu obchodu ČR RCA , , , ,71 Zdroj: vlastní zpracování na základě Panorama potravinářského průmyslu 2013 dostupné na SITUACE V NÁKUPU MLÉKA JAKO VSTUPNÍ SUROVINY Mléko je klíčovým vstupem při výrobě mléčných výrobků, z toho 83% světové výroby mléka představuje mléko kravské. Pro účely diplomové práce dále uvaţujeme proto mléko kravské. V zemích EU v roce 2012 byla celková produkce mléka 152 mil. tun, meziročně produkce nevzrostla. Tabulka 11:Bilance mléka v ČR Ukazatel/rok Výroba mléka v mil. l 2 707, , , Tržní produkce. v mil. l 2 588, , ,

38 Nákup do mlékáren v mil. l 2 291, , , Zdroj: vlastní zpracování dle Nákupní cena mléka v ČR kopíruje celoevropský vývoj a je reflexí současného chování trhu. Průměrná cena mléka roste v letech, viz graf níţe. V letech 2008/2009 sledujeme znatelný propad následky Hospodářské krize. Poté postupně dochází k oţivení, aţ se cena mléka ustálí. V roce 2013 činila průměrná cena mléka 8,50 Kč/l, coţ znamená nárůst o 10,8% oproti roku předešlému. Predikce pro rok 2014 jsou příznivé, cena kulminuje a bude se pohybovat na vyšší úrovni, kolem 9,50 Kč/l. Graf 3:Průměrná roční nákupní cena mléka Zdroj: vlastní zpracování dle Z hlediska exportu je cca 40% mléka vyvezeno přes mlékárny. Dle mlékárny do exportní ceny nezapočítávají různé příplatky a z toho důvodu se průměrná cena mléka deformuje a neodpovídá realitě. Největší zpracovatelé v rámci Evropy mají průměrnou cenu 9,59 Kč/l. V porovnání se zahraničím, nákupní cena mléka v ČR je 32c, v Nizozemí je to 40c, Dánsko 39c, Německo 43c. Dle prvovýrobců mlékárny v terénu mapují ceny, ale snaţí se udrţet si stávající nízkou cenovou hladinu, coţ je samozřejmě z hlediska mlékáren pochopitelné. Odběratelé tlačí na podniky kvůli sníţení ceny, podniky samy tedy musí vyvíjet tlak na prvovýrobce ke sníţení ceny klíčové vstupní suroviny. Problém vyvstává samozřejmě ve chvíli, kdy jsou druţstva podílníky ve společnosti nebo zde mají lokální či osobní vazby. Zde 36

39 nastává patová situace a mlékárny, respektive management, jsou někdy nuceny akceptovat cenu dokonce nad republikový průměr. Situace ale můţe být samozřejmě i kladná a to taková, ţe prvovýrobci znají situaci v podniku a jsou ochotni přistoupit na cenu pod celorepublikovým průměrem. Největší zpracovatelé mléka v ČR v roce 2013, dle objemu zpracovaného mléka jsou zobrazeni na obrázku viz níţe. Za rok 2012 zpracovaly 67% mléčných dodávek. Obrázek 4:Největší zpracovatelé mléka v ČR Zdroj: Prezentace Situace v mlékárenství v ČR v r.2013 a výhledy pro r.2014, zpracováno Českomoravským svazem mlékárenským 37

40 3. UKAZATELE HODNOTÍCÍ EFEKTIVNOST OBORU A JEJICH APLIKACE NA JEDNOTLIVÉ PODNIKY 3.1. Seznámení se s podniky NIVA s.r.o. Dolní Přím 33 Obrázek 5: Logo firmy a sýr NIVA Zdroj: Společnost NIVA s.r.o. vznikla v roce 1995 privatizací státního podniku Sýrárna Dolní Přím. Samotná tradice výroby sýrů v obci Dolní Přím sahá ale mnohem hlouběji. První zmínky nalezneme jiţ v roce 1880, kdy hrabě Jan Harrach vybudoval z místního pivovaru sýrárnu. V té době se v obci vyráběl smetanový sýr podobající se dnešnímu romadúru při zpracování necelých 1000 litrů mléka den co den. Vyrábět Nivu začala společnost vyrábět od roku Po znárodnění se postupně upouštěli od výroby romadúru neţ zůstal jediným výrobním programem plísňový sýr Niva s 50% tuku v sušině. Dnes jiţ mlékárna zpracovává denně litrů mléka denně jako klíčové vstupní suroviny, které vykupuje a sváţí od okolních prvovýrobců. Průměrná roční produkce činí 1200 tun sýra při hmotnosti válce cca 2 kg. Dodavatelskou základnu si buduje na národní i příhraniční úrovni, vyváţí sýr na Slovensko a do Maďarska. V rámci ČR je dodává sýr pod privátní značkou do sít TESCO. 33 NIVA s.r.o. Dolní Přím. [online] [cit ], dostupné na: 38

41 V rámci inovací a rozšiřování sortimentu bylo v roce 2004 investováno do technologie umoţňující porcování sýrů. Ve výrobě je kladen důraz na ruční práci. Společnost vlastní řadu certifikátů a ocenění, umístila se na 1. místě v soutěţi Potravina a potravinář roku v letech 2006 a 2007 v kategorii mléko a mléčné výrobky Mlékárna Otinoves s.r.o. 34 Obrázek 6: Logo firmy a sýr NIVA Zdroj: Mlékárna sídlí v obci Otinoves na Drahanské vrchovině. Společnost je jediným výrobcem plísňového sýra na Moravě a jedním ze 3 výrobců v rámci ČR. Tehdejší mlékárna se stala i přes nepříznivé přírodní podmínky Drahanké vrchoviny úspěšným podnikatelským záměrem a její provoz byl zahájen roku Mlékárna byla v roce 1954 znárodněna a začleněna pod národní podnik Lacrum Brno. Tehdy vyrobený sortiment zahrnoval máslo, romadúr, měkké sýry, atd. Od roku 1963 započala výroba sýra plísňového. Roku 1993 došlo k privatizaci společnosti. Nyní má společnost 11 společníků, z toho 7 právnických osob, které jsou zároveň dodavateli mléka. Ročně je zpracováno 10 milionů litrů mléka a vyrobeno 1200 tun plísňového sýra, který se stal jediným výrobním programem. Jako doplňkový výrobní produkt lze definovat tvaroh a smetanu. Hlavním předmětem podnikání je mlékárenství, dalšími činostmi jsou obchodní činnost, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboţím. Mlékárna kaţdoročně vyuţívá dotačních titulů k investičním akcím. K těm největším patří vybudování moderního zracího sklepa a kvůli rozšiřování portfolia pořízení porcovacího stroje. Mlékárna je certifikována dle standardu IFS (International Food Standard) 6. verze výroba plísňového sýru Niva extra byla certifikována s úrovní shody odpovídající vyššímu stupni 34 MOT s.r.o.. [online] [cit ], dostupné na: 39

42 "Higher Level". Po splnění poţadavků ČSN EN ISO Systémy managementu bezpečnosti potravin byla mlékárna úspěšně certifikována na tento standard v rozsahu: Výroba přírodních plísňových sýrů Niva extra a výroba tvarohu. Z dalších certifikátu lze zmínit ocenění nadstandardní kvality KLASA, Regionální potravina Olomouckého kraje, Regionální produkt Moravského krasu, atd. Certifikace jsou známkou kvality a společnost jejich získáváním naplňuje poţadavky nejnáročnějších klientů Madeta a.s. 35 Obrázek 7: Logo firmy a sýr NIVA Zdroj: Mlékárna Madeta je z hlediska obratu největším podnikem mlékárenského typu u nás. Počátky jihočeského mlékárenství sahají do roku V roce 1902 se zrodilo Mlékařské Druţstvo Táborské, coţ byly počátky Madety jako takové. V historii prošla společnost mnoha dějinnými i majetkovými událostmi, rozšiřováním výroby, vývojem nových výrobků a zavádění na svou dobu revolučních technologií. Stejně jako předešlé 2 mlékárny byla znárodněna. Roku 1992 proběhla restrukturalizace a koncentrování výroby. Madeta a.s. je fakticky pět závodů. Jsou si blízké nejen lokalitou Jiţních Čech, ale také firemní kulturou, kvalitou výrobků a faktem, ţe se rozvíjí z českého kapitálu. o Madeta Řípec- závod specializující se na výrobu tavených sýrů, např. Primator, Jihočeské Lipno, atd. Vyrábí se zde i Blaťácké zlato, uzené sýry a specialita sýrové dorty. o Madeta Planá nad Luţnicí- v roce 1995 se stala největším výrobcem tvrdých přírodních a polotvrdých sýrů v České republice. Na trh byl uveden sýr holandského typu Madeland, vyráběný v tomto závodě. Výroba zahrnuje také máslo 35 Madeta a.s. [online] [cit ], dostupné na: 40

43 a pomazánkové máslo. Od roku 2012 zde vyrábí bílé sýry jako akawi, mozarella či balkánský sýr. o Madeta Jindřichův Hradec- závod se zaměřuje na výrobu mléčných dezertů Lipánek a Lahůdka, dále tvarohy, jogurty, zakysané smetany a syrovátkové nápoje. Ze sortimentu sýrů zde vyrábí Romadur a cottage. o Madeta Pelhřimov- disponuje v současnosti jednou z nejmodernějších technologií ke zpracování trvanlivého mléka. Vyrábí se zde mléka, smetany a podmáslí. o Madeta Český Krumlov- roční kapacita 2000 tun plísňového sýra řadí Madetu na post největšího producenta nivy v rámci ČR. Kromě klasické nivy s obsahem tuku v sušině 50% je vyráběna i tučnější varianta nazvaná Jihočeská Zlatá Niva. Dalšími vyráběnými plísňovými sýry jsou Niva Premium či Caesar Bleu. Mlékárna ročně zpracuje 0,4 miliardy litrů mléka a celkový roční objem produkce je ks výrobků v podobě 239 druhů. Madeta svoje výrobky umisťuje jak na trhy české, tak příhraniční. Asi čtvrtina produkce putuje přes hranice do EU, SAE, USA, Afriky, atd. Samozřejmě je také drţitelem mnoha certifikací, jednou z nich je ocenění nadstandardní kvality KLASA Sýr NIVA jako společný výstup a jeho cena V této části práce povaţuji za vhodné čtenáři charakterizovat sýr Niva, jelikoţ se jedná o substituční výrobek všech 3 mlékáren. Plísňový sýr NIVA se pyšní přídavkem přírodní produkt bez konzervačních látek. Sýr je krémové barvy s modrou plísní uvnitř hmoty a obsahem tuku v sušině 50-60%. Na trh je dodáván v celých válcích o hmotnosti cca 2 kg, půlválcích cca 1 kg a kalibrovaných porcích g. Pro výrobu se uţívá pasterované plnotučné mléko, ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti, sýřidlo, kultura a sůl. Mlékárna Otinoves a NIVA Dolní Přím zůstávají věrni ruční výrobě. Mlékárenské provozy zároveň podléhají přísným hygienickým opatřením a častým kontrolám. Zrání sýrů potom probíhá 3-4 týdny v prostorách s přísně deklarovanými klimatickými parametry. Pro balení se uţívá hliníková folie, která má tvořit prostředí pro uchování a další dozrávání sýra. Slaná pikantní chuť po ušlechtilé plísní snoubí tuto pochutinu s víny, nejlépe vyzrálými červenými jako např. Cabernet Sauvignon, Merlot a vína s přívlastkem Barrique. 41

44 V obchodních řetězcích se cenová hladina výrobku pohybuje v řádu 189 Kč/kg s DPH (akční cena 149 Kč/kg s DPH). Cena, jeţ platí tyto obchodní řetězce dodavatelským mlékárnám je 110 Kč bez DPH. Pro MSP je dodávka do obchodního řetězce otázkou existence celého výrobního podniku. Výrobky se dostávají na trh pomocí internetových aukcí s opačným principem, tedy kdo nabídne niţší cenu, vyhrává. Tímto jsou dodavatelské subjekty vystaveny velkým tlakům jak ze strany konkurence, tak ze strany odběratele. Systém prodeje je takový, ţe fakturační cena je 110 Kč bez DPH. V případě akční ceny v obchodním řetězci dodavatel tzv. zadotuje akci, tzn. fakturační cena se sníţí o 10% a dodavatel dále zaplatí fixní poplatek Kč Kriteria efektivnosti podniků v rámci oboru Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb V rámci trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb zaujímá výroba mléčných výrobků 17,1% z celkových trţeb za výrobu potravinářských výrobků. Podíl je cca o 6% niţší oproti nejvíce oblíbené poloţce výrobcích masných, ale i tak se těší velké oblíbenosti. Trţby v oboru mlékárenství rostou, coţ potvrzuje zvyšující se výdaje spotřebitelů na konečnou spotřebu. Kaţdý z našich podniků má odlišnou tendenci vývoje. Obchodní společnost malého typu vykazuje klesající trţby. MOT s.r.o., neboli střední podnik, se pohybuje po růstové linii jako obor celkově. Společnost velkého typu má markantně klesající trţby v roce 2010, jinak trţby vykazují růstový profil. Tabulka 12:Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb v letech V tis. Kč CZ-NACE 10.5 NIVA s.r.o. Dolní Přím MOT s.r.o. Madeta a.s. Průměr za 1 podnik dle CZ- NACE Zdroj: vlastní zpracování dle Výročních zpráv společností a dle Panorama zpracovatelského průmyslu

45 Graf 4:Trţby za prodej výrobků a sluţeb v letech Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společností a dle Panorama zpracovatelského průmyslu 2012 Pro názornou ukázku je uvedena tabulka ziskovosti podniků, potaţmo oboru. Tabulka 13: Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření po zdanění ( v tis. Kč) NIVA s.r.o. Dolní Přím MOT s.r.o. Madeta a.s. CZ-NACE Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů společností a dle Panorama zpracovatelského průmyslu Přidaná hodnota a produktivita práce Z tabulky viz níţe jasně vyplívá klesající tendence účetní přidané hodnoty. V potravinářství je v roce 2012 očividně zaznamenán výrazný pokles, který jest výsledkem nepříznivého vývoje v oblasti výkonů (včetně obchodní marţe) a meziročního růstu výkonové spotřeby. Mlékárenství vykazuje v roce 2012 pozitivní nárůst oproti roku 2011, coţ se i přes sniţující se zaměstnanost pozitivně promítne ve vývoji produktivity práce. 43

46 Tabulka 14:Přidaná hodnota v letech v potravinářství Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2012, dostupné na Tabulka 15:Přidaná hodnota v hodnocených společnostech v letech Účetní přidaná hodnota v tis.kč Dolní Přím MOT Madeta Zdroj: vlastní zpracování na základě výkazů firem Vzhledem k faktu, ţe hodnocení efektivnosti ve své nejobecnější podobě je dle SYNEK 36 definováno jako poměr výstupu ke vstupu, povaţuji za vhodné pouţít ukazatel produktivity práce. Daný ukazatel poměřuje účetní přidanou hodnotu s počtem pracovníků jako jednoho z výrobních faktorů. Graf porovnává data reprezentativní mnoţiny podniků s celorepublikovým průměrem v oboru mlékárenství a s potravinářským průmyslem. Graf č. 5 uvádí produktivitu práce z ÚPH v letech Výsledek nám potvrzuje ekonomickou teorii, ţe s růstem kapacity výroby se sniţuje produktivita práce (viz produktivita práce hodnocených firem). 36 SYNEK,M., KISLINGEROVÁ,E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN P , str.50 44

47 Podle trendového vývoje ÚPH se odvíjel vývoj ukazatele produktivity práce. Obor mlékárenství, stejně jako podniky, vykazoval v posledním sledovaném roce protichůdnou tendenci oproti oborové hodnotě. Firma Madeta a.s. kopíruje tendenci křivky oborového průměru, kdy v roce 2010 dosahuje linie nejniţšího bodu. U vykazované firmy je zlom markantnější kvůli vysokému sníţení přidané hodnoty (výrazný pokles výkonů a trvalý růst výkonové spotřeby). V dalších obdobích je zřejmý pozitivně rostoucí trend. Mlékárna Otinoves s.r.o. a NIVA s.r.o. Dolní Přím dosahují nejniţších hodnot na vykazované křivce v roce 2011, důvody jsou stejné jako u předešlé firmy. V čase je růstový profil taktéţ pozitivní, stejně jako u celého mlékárenského oboru. Graf 5:Produktivita práce (na jednoho zaměstnance) v hodnocených společnostech srovnaná s oborem mlékárenství a potravinářským průmyslem Zdroj: vlastní zpracování na základě Výkazů společností a na základě údajů z Panorama zpracovatelského průmyslu Podíl výkonové spotřeby na celkových výkonech v oboru výroby mléčných výrobků a u vykazovaných podniků Dalším kriteriem, jeţ nám připívá ke zhodnocení výkonnosti podniku jsou jeho náklady. Pro účely práce byly pouţity poloţky výkonové spotřeby z finančních výkazů. Dle grafu vidíme poměr výkonové spotřeby na výkonech vč. obchodní marţe. Projevuje se nám zde úměrnost, 45

48 čím větší firma, tím větší podíl výkonové spotřeby na výkonech. Kromě podniku Madeta a.s. v roce 2010 jsou všechny hodnoty niţší neţ celorepublikový průměr, coţ značí samozřejmě příznivé podmínky pro výrobní podniky. Graf 6:.Podíl výkonové spotřeby na celkových výkonech vč. obchodní marţe (výkony vč. Obchodní marţe = 100%) Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z MPO a individuálně poskytnutých dat z ČSÚ 3.4. Hodnocení efektivnosti vybranými metodami finanční analýzy Pyramidový rozklad DuPont pro hodnocené společnosti Rozklad ukazatele ROE jako jednoho z měřítek efektivnosti podniku nám podává důkladnější rozbor faktorů ovlivňujících rentabilitu vlastního kapitálu. Identifikujeme místa, kam je třeba směřovat úsilí ke zvyšování výnosnosti, a rozluštíme záhadu, proč daná situace, ve které se podnik nachází, nastala. Finanční páka A/VK (multiplikátor jmění akcionářů) vypovídá o míře zadluţenosti podniku. Čím je podnik zadluţenější, tím je finanční páka vyšší, neboť roste hodnota aktiv při stávající hodnotě vlastního kapitálu, ačkoliv se na druhé straně zvyšují úroky za pouţití cizích zdrojů. U hodnocených podniků sledujeme klesající tendenci finanční páky. Klesající trend můţe být způsoben financováním z vlastních zdrojů či získáváním dotací. Podniku se vyuţití indexu finanční páky vyplácí, dokud je hodnota větší či rovna 1. 46

49 Rentabilita celkového kapitálu ROA hodnotí reprodukci veškerého kapitálu bez ohledu na jeho původ. Záleţí na efektivní alokaci kapitálu do výnosného majetku a na jeho rozváţném vyuţívání. 37 V rámci časového horizontu sledujeme u malého a středního podniku nepříznivou klesající tendenci ukazatele ROA. Průměr oboru mlékárenství má taktéţ klesající trend, ovšem pouze do roku 2011 včetně. V roce 2009 se malý a střední podnik drţí nad oborovým průměrem, velký podnik je výrazně podprůměrný. Následující dva roky si stojí všechny firmy nad průměrem. V roce 2012 zůstává nad průměrem pouze firma malá. Graf 7: Rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROA) Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z účetních výkazů a individuelně poskytnutých dat z ČSÚ U ziskové marţe (rentabilita trţeb ROS) značí pokles obecně výnosnosti pod oborový průměr poměrně nízké ceny výrobků a příliš vysokou nákladovost. Díky ukazateli zjistíme, kolik % zisku z jedné podnikem vydělané Kč získá. Předloţený podnik velkého typu je kromě roku 2010 stále pod oborovým průměrem. Jelikoţ se hodnota obratu aktiv pohybuje u všech hodnocených subjektů ve velmi podobném rozpětí, hlavním ovlivňujícím článkem předešlé ROA k hodnocení komplexní výkonnosti firmy je rentabilita trţeb ROS. 37 GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku.1. Vyd. Praha: Nakladatelství Ekopress s.r.o, s. ISBN

50 Graf 8: Rentabilita trţeb (ROS) Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z výkazů firem a dat poskytnutých individuálně ČSÚ NIVA s.r.o. Dolní Přím Schéma 3: DuPont NIVA s.r.o. Dolní Přím Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z účetních výkazů obchodní společnosti V rámci první úrovně rozkladu DuPont firma pociťuje zvláště v roce 2011 rapidní sníţení výkonnosti. Vzhledem k relativně stabilní poloţce vlastního kapitálu se jako problémový článek jeví EAT, tedy čistý zisk po zdanění, kdy oproti roku 2010 klesá o více neţ 4 mil. Kč, coţ je u podniku malého typu velkým zásahem do jeho existence. Problémem je nákladovost, poloţka výkonová spotřeba ve výkazu Z/Z, konkrétně sluţby, pokřivili čistý zisk. Kvůli 48

51 absenci komentářů k závěrce mlékárny nelze dedukovat konkrétnější situace z hlediska investiční politiky, výroby, atd. MOT s.r.o. Schéma 4: DuPont MOT s.r.o. Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z účetních výkazů obchodní společnosti Obchodní společnost kaţdoročně realizuje investiční projekty. Investice jsou financovány částečně z vlastních zdrojů a částečně ze zdrojů cizích, konkrétně z revolvingových úvěrů, které se v čase stávají dlouhodobými, ale není u nich nutná nemovitá zástava, zastavují se pohledávky. ROE jako vrchol pyramidy klesá, coţ neznačí dobrou výkonnost firmy. V čase dochází k navyšování VK a sniţování EAT, konkrétně v roce 2011 je oproti roce 2009 EAT poloviční. Ukazatel ROE je ovlivněn spíše stranou ROA, ukazatel finanční páky je kromě r. 2011, kdy se vychýlil, ustálený. ROS jako podkladová báze se vyvíjí trendově přesně jako ROA. 49

52 MADETA a.s. Schéma 5: DuPont Madeta a.s. Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z účetních výkazů obchodní společnosti U obchodní společnosti Madeta a.s. musíme přihlíţet k velikosti podniku (konsolidační celek). Ukazatel ROE projevuje v čase kolísavou tendenci jak u hodnocených podniků, tak v rámci oboru, coţ značí nepříliš vhodnou investiční politiku, jelikoţ se zvyšuje podíl vlastního kapitálu na celkovém zisku. V roce 2010 obor výroby mléčných výrobků vykazuje výrazně vyšší rentabilitu vlastního kapitálu oproti ostatním. Situace je způsobena vysokou hodnotou výsledku hospodaření po zdanění, která v horizontu následujících dvou let klesá na polovinu. Hodnota vlastního kapitálu je ustálená, aţ v roce 2012 sledujeme výraznější nárůst. Zároveň nám roste EAT a to větším tempem neţ VK, coţ se projeví v nárůstu ROE. V mlékárně NIVA s.r.o. má zisk klesající tendenci v čase. V roce 2011 klesl zisk výrazně o cca 4 miliony oproti předešlému období. Vlastní kapitál se pohybuje v rozmezí cca miliony Kč. V Prvních dvou hodnocených letech jeho výkonnost předčí oba hodnocené podniky, od roku 2011 však padá pod oborový průměr. 50

53 Mlékárna Otinoves vykazuje v čase sniţující se rentabilitu vlastního kapitálu. EAT má v čase klesající tendenci, kdy v roce 2011 a 2012 se jeho hodnota pohybuje v řádu 2,7-2,8 mil.kč, coţ je oproti 5 mil. Kč v roku 2009 velkým poměrně markantním propadem pro podnik ve skupině MSP. VK vykazuje v čase permanentní růst. Můţe se jednat o záměrné navyšování kvůli investiční strategii. Obecně ale platí, ţe financování vlastním kapitálem je drahé a vhodnější taktikou by bylo volné prostředky umístit do takových zdrojů, jeţ by firmě přinesly větší zhodnocení. Madeta a.s. má proměnlivý trend u ROE. Oproti předešlým podnikům vykazuje opačný vývoj zisku, kdy EAT má stále rostoucí tendenci. Stejně tak VK má rostoucí sklon, proto se ROE příliš nevychyluje z mantinelů cca 9-11,5%. Tabulka 16:Ukazatel rentability vlastního kapitálu v hodnocených podnicích srovnaný s oborovým průměrem ROE NIVA s.r.o. Dolní MOT s.r.o. Madeta a.s. CZ-NACE Přím ,84% 14,54% 8,92% 19,48% 14,50% 9,80% 11,47% 8,20% 4,02% 6,20% 9,20% 7,88% 8,69% 6,11% 10,67% 12,01% Zdroj: účetní výkazy obchodních společností a data poskytnutá individuelně od ČSÚ 51

54 Graf 9: Ukazatel rentability vlastního kapitálu v hodnocených podnicích srovnaný s oborovým průměrem Zdroj: účetní výkazy obchodních společností a data poskytnutá individuelně od ČSÚ Ekonomická přidaná hodnota EVA U ekonomické přidané hodnoty EVA je nejobtíţnější stanovení hodnoty nákladů na vlastní kapitál. Náklady na vlastní kapitál (R E ) jsou pro podnik vyšší neţ náklady na cizí kapitál, a to hlavně z důvodu rizika vlastníka vloţeného kapitálu. Na druhé straně náklady na cizí kapitál představují formu tzv. daňového štítu, neboť jsou daňově uznatelnými náklady a sniţují základ daně z příjmů. Ke stanovení nákladů na vlastní kapitál je pouţita metodika Ministerstva průmyslu a obchodu a na základě Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA 38 jsou náklady na vlastní kapitál vypočteny. Obecně odvětví potravinářství dosahuje záporných hodnot EVA v čase kvůli zápornému spreadu. Spread, někdy nazýván efektivností, vykazuje záporné hodnoty kvůli vyšším nákladům na vlastní kapitál neţli je výnosnost vlastního kapitálu. U hodnocených firem jsou náklady kapitálu tím vyšší, čím větší je podnik. Malý podnik se jako jediný nachází nad úrovní křivky spreadu za odvětví. Zbylé dva podniky se nachází pod průměrem. V roce 2011 pozorujeme protichůdné tendence podniků oproti odvětvovému průměru kvůli sniţující se rentabilitně vlastního kapitálu u podniků a naopak zvyšující se rentabilitě vlastního kapitálu odvětví potravinářství. 38 Benchmarkingovýo diagnostický systém finančních indikátorů INFA. Dostupný na: 52

55 Tabulka 17: Ekonomická přidaná hodnota EVA a data vstupující do výpočtu NIVA s.r.o. Dolní Přím MOT s.r.o. Madeta a.s R E 0,1417 0,1176 0,1487 0,0969 0,1816 0,2352 0,2622 0,1586 0,297 0,2824 0,2819 0,1853 ROE 0, , , , , , , , , , , , VK (v tis.kč) EVA (v tis.kč) , , ,46-412, , ,5-8746, , ,7 Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů jednotlivých firem Graf 10: Spread jednotlivých obchodních společností ve srovnání s odvětvím Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z účetních výkazů firem a na základě dat z ČSÚ Výpočtem ukazatele EVA se zjistilo, ţe odvětví potravinářství ani v jednom sledovaném roce nevytvořilo kladnou přidanou hodnotu. Z hlediska podniků malý podnik NIVA s.r.o. Dolní přím se jako jediný v letech 2009 a 2010 drţí v kladných číslech, potom ovšem spadá taktéţ do záporné zóny. V roce 2012 vidíme u všech 3 podniků významné zlepšení. Ve všech případech je rentabilita vyšší neţ bezriziková úroková sazba R 39 F, coţ je důleţitým 39 Stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů, hodnoty viz 53

56 ukazatelem. Ve chvíli, kdy by rentabilita klesla pod úroveň bezrizikové sazby, investice do takové firmy by se stala naprosto neefektivní. Pro podniky, potaţmo pro obor, není toto zhodnocení příliš dobrou známkou pro hodnocení efektivnosti. Podniky sice vykazují v hospodaření kladný účetní zisk, ale nevytváří vlastníkům očekávané výnosy dosaţitelné na kapitálovém trhu při srovnatelném riziku. Východisko lze hledat ve zvyšování ROE, aby se spread, a tedy celé EVA, nedostali do záporných hodnot. Graf 11: Ekonomická přidaná hodnota EVA v jednotlivých obchodních společnostech Zdroj: vlastní zpracování na základě vypočtených dat z Benchmarkingového systému INFA Graf 12: EVA v potravinářství EVA odvětví potravinářství celkem , , , ,765 počet podniků Zdroj: vlastní zpracování na základě vypočtených dat z Benchmarkingového systému INFA 54

57 3.5. Certifikáty deklarující kvalitu potraviny V poslední době se stalo velmi spotřebitelsky populárním dbát u výrobků na získané certifikace a označení. Značky jsou nejen marketingovým tahem k propagaci výrobku a jeho lepší prodejnosti. Jejich primárním účelem je propagace kvalitní, tradiční nebo speciální svou recepturou, chutné potraviny. Trh je zaplaven mnoha dovozovými, bohuţel někdy málo kvalitními, potravinami, např. z Polska, Německa, atd. Všichni drţitelé značek musí dodrţovat přísné technické i hygienické normy. Ze statutu značky poté můţe odborná komise provádět inspekci výrob, coţ je dalším identifikačním znakem kvality pro spotřebitele. Další poţadavky pro obdrţení a udrţení si značky si stanovují jednotlivé odborné certifikační komise sami. Bohuţel kvantifikace vlivu značky je dle managementu obchodních společností nemoţná. Značky jsou obdrţeny díky bodovému hodnocení, jak tomu bývá při získávání dotací. Podmínky pro získání se nesmí během drţení značky ve firmě změnit, nebo je jí značka odebrána. Podle managementu podniků značka přispívá k tvorbě přidané hodnoty a vyšší oblibě a propagaci jejich produktů KLASA Obrázek 8: Logo KLASA Zdroj: Kvalitním domácím potravinářským výrobkům je od roku 2003 udělována národní značka kvality KLASA. Značka slouţí spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci v sortimentu konkurenčních produktů a samozřejmě jako vodítko při samotném výběru. Filozofie značky je taková, ţe výrobek oceněný značkou je zcela neb zčásti vyroben z domácích surovin, na výrobě se podílí tuzemská pracovní síla, kvalita je srovnatelná nebo lepší oproti dováţeným produktům, nebo má ojedinělou recepturu. Udělováním na omezenou dobu, tedy 3 roky, zaručuje revizi kvality produktů. V případě zhoršení kvality či porušení podmínek pro získání 55

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Finanční analýza podniku Dřevotvar Pardubice s.r.o. Vojtěch Stehlík Bakalářská práce 2009 9 10 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finanční analýza firmy Skanska a.s.

Finanční analýza firmy Skanska a.s. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční analýza firmy Skanska a.s. Diplomová práce Autor : Bc. Lukáš Koláček Finance, Finanční obchody Vedoucí práce : Ing. Dagmar Linnertová

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů zavedením

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s.

Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bakalářská práce Autor: Bořek Sokol Makléř Vedoucí práce: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Praha

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI

ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI ANALYSIS OF

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více