Sekce strategie a ekonomiky průmyslu Odbor ekonomických analýz. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekce strategie a ekonomiky průmyslu Odbor ekonomických analýz. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2008"

Transkript

1 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu Odbor ekonomických analýz inanční analýza podnikové sféry za rok 2008 Říjen 2009

2 2

3 O B S A H 1. ÚVONÍ POZNÁMKA POKRYTÍ AT V INANČNÍ ANALÝZ PROTI ÚAJŮM ČSÚ HONONÍ VÝKONNOSTI OVĚTVÍ SOUHRNNÝ PŘHL VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY V PRŮMYSLU VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY V STAVBNITVÍ VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY V SLUŽBÁH ĚLNÍ BIT A ĚLNÍ ÚČTNÍ PŘIANÉ HONOTY MTOIKÁ ČÁST Zdroj dat Použitá metoda finanční analýzy inanční controlling ontrolling rizik Propočet ekonomické přidané hodnoty (ekonomického zisku) SZNAM PŘÍLOH Tabulky Schémata

4 1. ÚVONÍ POZNÁMKA Obecně odvětví můžeme charakterizovat: a) jeho absolutními charakteristikami (velikost obratu, počet zaměstnanců, velikost aktiv atd.); b) podílem absolutních charakteristik na agregaci; c) meziročními změnami absolutních charakteristik a podílů na agregaci; d) výkonností odvětví. Předkládaná inanční analýza průmyslu a stavebnictví mapuje prostor mezi makroekonomickou analýzou a finanční analýzou konkrétních podniků. Zaměřuje se na hodnocení finanční výkonnosti jednotlivých odvětví průmyslu, stavebnictví a služeb. 1.1 POKRYTÍ AT V INANČNÍ ANALÝZ PROTI ÚAJŮM ČSÚ Zdrojem dat pro inanční analýzu je statistické šetření ČSÚ, kombinované s doplňujícím resortním šetřením finančních ukazatelů. Tokové ukazatele jsou sledovány ČSÚ výkazem P 3-04 v kombinaci výběrového (od 10 do 49 zaměstnanců) a plošného (od 50 zaměstnanců) šetření a termín pro předkládání je do 18. dne po skončení čtvrtletí. Stavové ukazatele sleduje ČSÚ výkazem P 6-04 plošně u podniků s 250 a více zaměstnanci a po dohodě mezi ČSÚ a MPO i u podniků s významnými aktivy bez ohledu na počet zaměstnanců, a to do 30. dne po skončení období. Resortním šetřením výkazem MPO RS P 3-04 se sledují doplňkové ukazatele (zisk před zdaněním, nákladové úroky, odpisy, celkové výnosy) u podniků se 100 a více zaměstnanci do 30. dne po skončení období (od r v rámci racionalizace bylo resortní šetření zrušeno a ČSÚ převzal ukazatele do svého šetření). Z výše uvedených tří zdrojů byla vytvořena základna pro zpracování inanční analýzy, verifikována ve dvou krocích a sestavena s cílem meziroční srovnatelnosti. atová základna obsahuje údaje za podniků, z toho v průmyslu a 114 ve stavebnictví. Při tvorbě základny byl kladen důraz na věcnou správnost (v řadě případů byly podniky přeřazeny do příslušného OKČ). V případě chybějících údajů za některé z období byla data doplněna z jiného dostupného zdroje. Z toho je zřejmé, že údaje u ukazatelů, které publikuje ČSÚ se oproti inanční analýze liší. Pokrytí dat ve inanční analýze oproti údajům ČSÚ je patrné z Grafu č.1, a to pomocí tří absolutních ukazatelů: obratu (součet tržeb za prodané zboží a výkonů), počtu pracovníků a počtu podniků. Podrobnější přehled o pokrytí daty a míře koncentrace ve zpracovatelském průmyslu ukazuje Graf č. 2. Relace podílu na obratu a podílu na zaměstnanosti vůči datům ČSÚ v grafech vypovídá o úrovni produktivity práce podle odvětví, která vychází z rozdílného charakteru jejich činnosti. Mezi nejvíce náročná odvětví na pracovní sílu sledovaného souboru patří kožedělný průmysl a dále doprava a chemický průmysl, jejichž hodnoty (v porovnání s ČSÚ) byly ovlivněny přeřazením některých věcně příslušných podniků do odvětví rafinérského zpracování ropy (viz dále). Podíl přesahující 100 % (oproti zařazení podniků ve výkazech ČSÚ) v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody je dán přeřazením některých podniků z potrubní dopravy a služeb do tohoto odvětví. Jde např. o RW TRANSGAS, a. s., RW TRANSGAS NT, s.r.o. a některé dcery ČZ, a. s. Obdobná situace je v odvětví koksování, rafinerie, zpracování 4

5 radioaktivních prvků, do kterého byly převedeny podniky z chemického a farmaceutického průmyslu a z potrubní dopravy. Např. jde o části UNIPTROL,a.s., MRO, a. s. a ČPRO, a.s. Graf č. 1 Pokrytí dat ve inanční analýze proti údajům ČSÚ (ČSÚ = 100) Počet podniků Pracovníci Obrat 63% 97% 95% Zpracovatelský prů mysl 31% 69% 85% 78% 91% 105% 14% 48% 65% G Obchod, opravy mot. Vozidel 21% 61% 74% H Pohostinství a ubytování 14% 52% 49% I oprava, skladování a spoje 19% 63% 75% K Pronájem, služby, výzkum 8% 19% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Pramen: výpočty MPO z dat ČSÚ a MPO Vzhledem k tomu, že pro inanční analýzu jsou vybírány podniky podle významu z hlediska výše obratu a objemu aktiv (sestupně od nejvýznamnějších), nejsou zde zahrnuty podniky s malým obratem, či aktivy i při vysoké zaměstnanosti. Tím je dán nižší podíl na zaměstnanosti a počtu podniků ve srovnání s ČSÚ. Podílem na obratu a počtem zaměstnanců se výběr podniků pro finanční analýzu MPO jeví reprezentativní na úrovni písmenových OKČ kromě OKČ K Pronájem, služby, výzkum, kde je reprezentativnost nižší. Podobně je tomu u OKČ Kožedělný průmysl ve zpracovatelském průmyslu na úrovni dvoupísmenových OKČ. ata ve finanční analýze aktuálního roku jsou v absolutních hodnotách (např. počet zaměstnanců) srovnatelná s předchozím rokem. S předchozími finančními analýzami jsou srovnatelné pouze poměrové ukazatele (např. RO). Při využití dat pro časové řady z na sebe nenavazujících zpracování je, vlivem organizačních a metodických změn, jejich srovnatelnost relativní. 1.2 HONONÍ VÝKONNOSTI OVĚTVÍ Kontury použitého modelu měření odvětvové výkonnosti jsou reprezentovány použitím pyramidového systému finančních ukazatelů INA 1. Odvětví je zde pojímáno jako agregace podniků, tvořících odvětví. Jinak řečeno jsou vytvářeny souhrnné finanční výkazy (rozvaha 1 Metodiku INA vytvořili Inka a Ivan Neumaierovi. Více o metodice INA v metodické příloze finanční analýzy. 5

6 a výkaz zisku a ztráty) za odvětví. inanční ukazatele vypočtené z těchto souhrnných výkazů charakterizují odvětví. Vytváří obraz odvětví nebo také charakteristický podnik odvětví. Graf č. 2 Pokrytí dat ve inanční analýze proti údajům ČSÚ zpracovatelský průmysl Počet podniků Pracovníci Obrat A energet.surovin B ost. Surovin A Potravinářský průmysl B Textilní a oděvní průmysl Kožedělný průmysl řevozpracující průmysl Papírenský a polygrafický prům. Koksování, rafinerie,radiak.prvky G hemický a farmaceutický prům. H Gumárenský a plastikářský prům. I Prům.skla, ker. A stav. Hmot J Výroba kovů a kov.výrobků K Výroba strojů a zařízení L Výroba el. a opt. přistrojů M Výroba dopravních prostředků N Zprac.prům. jinde neuvedený 16% 44% 36% 24% 30% 35% 45% 21% 32% 41% 26% 45% 24% 26% 36% 21% 64% 66% 64% 57% 65% 64% 52% 61% 60% 61% 76% 56% 65% 52% 101% 99% 95% 76% 80% 77% 72% 74% 75% 77% 68% 84% 89% 96% 90% 289% 218% 333% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Pramen: výpočty MPO z dat ČSÚ a MPO Nejkoncentrovanějším obrazem fungování odvětví je obraz v podobě stěžejních dat ze základních účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty). Účetní pohled na odvětví je deskripcí všech peněžně vyjádřitelných transakcí, které se v daném odvětví v daném období udály, přičemž všechna data jsou vzájemně propojena a tvoří systém. Tento obraz je nejenom specializovaným finančním pohledem, ale, a to především, také pohledem celoodvětvově svodným. inanční data jsou východiskem pro finanční analýzy. Pyramidový systém finančních ukazatelů INA umožňuje nejenom analýzu finanční výkonnosti na bázi pyramidové soustavy ukazatelů, ale může posloužit také jako nejkoncentrovanější podoba obrazu podnikového systému. Pyramida finančních ukazatelů INA velmi koncentrovaným způsobem ukazuje, zda je odvětví schopno tvořit ekonomickou přidanou hodnotu (conomic Value Added). VA 2 je vrcholovým ukazatelem podnikové výkonnosti v ročním časovém horizontu 3 a v odvětví je VA součtem hodnot VA za jednotlivé podniky. 2 Na zkratku VA má poradenská firma Stern Stewart & o. registrovanou ochrannou známku. 3 louhodobou finanční výkonnost reprezentuje tok ekonomických zisků v čase, který je ztělesněním odvětvím vytvořené čisté současné hodnoty (Net Present Value). 6

7 VA je definovaná jako součin vlastního kapitálu a tzv. spreadu (výnosnost vlastního kapitálu (RO) mínus alternativní náklad vlastního kapitálu (re)). Protože jde o absolutní číslo, je pro účely srovnání vhodné vztáhnout VA k investovanému vlastnímu kapitálu. Analyzovaným vrcholovým ukazatelem je tedy spread. Je možné analyzovat vývoj spreadu v čase nebo odlišnost spreadu odvětví oproti spreadu agregace nebo jinému odvětví. Obecně lze říci, že provádíme srovnání odvětví s benchmarkem. Při aplikaci metodiky INA jsou součástí výstupů i finanční výkazy. Tím je uživateli umožněno provést si výpočet dalších poměrových ukazatelů. ále jsou ve výstupech propočteny poměrové ukazatele podle metodiky INA a pyramidové rozklady vrcholových ukazatelů VA a spread. Na finanční analýzu také navazuje Benchmarkingový diagnostický systém finančních ukazatelů INA, který je dostupný na webu MPO (www.mpo.cz/cz/ministra-ministerstvo/ebita/). Zde si mohou uživatelé sami vyhodnotit a modelovat svou finanční situaci a porovnat s váženým průměrem, či nejlepším výsledkem za odvětví. 2. SOUHRNNÝ PŘHL VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY Přehled o střednědobém vývoji ekonomické přidané hodnoty podle tří základních agregátů ve inanční analýze (průmysl, stavebnictví a služby bez finančních služeb) je uveden jak pomocí relativního ukazatele spread (rentabilita vlastního kapitálu minus alternativní náklad na vlastní kapitál), tak propočtem absolutní hodnoty ekonomické přidané hodnoty (VA). Ukazatel spread vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu po zohlednění rizika. Z grafu č. 3 je patrné, že dle tohoto ukazatele se nejlépe dařilo stavebnictví, které jediné ve sledovaném období zůstalo v kladných hodnotách, s vrcholem v roce Stavební boom byl tažen zejména projekty zahraničních investorů, bytovou výstavbou a výstavbou dopravní infrastruktury. Průmysl byl v kladných hodnotách po dobu čtyř let, s vrcholem v roce 2007, a to zejména vlivem zahraničních investorů ve zpracovatelském průmyslu. Ve vybraných službách setrvával tento ukazatel v záporných hodnotách, které se zlepšovaly a v roce 2006 lehce překročily práh kladných hodnot. Od roku 2007 se zde tento ukazatel výrazně zhoršil. Význam hlavních odvětví obsažených ve finanční analýze pro celkovou ekonomiku je zřejmý z grafu č. 4, který zobrazuje jejich propočtené absolutní hodnoty ukazatele VA. ominantní postavení v tvorbě i ničení ekonomické přidané hodnoty má průmysl, kromě roku 2004 a V ničení hodnoty převažují od roku 2004 vybrané služby, kromě roku 2006, kdy tvořila hodnotu všechna hlavní odvětví. vykazuje nejmenší váhu, v roce 2008 je však jediné, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu. 7

8 Graf č. 3 Spread (RO-r e ) Průmysl Služby 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% ,00% -6,00% -8,00% -10,00% Pramen: Výpočet MPO z dat ČSÚ a MPO Graf č.4. VA (mld. Kč) Prů mysl Služby 60,0 54,8 40,0 38,1 22,6 20,0 0,0-20,0 4,5 0,4 1,3 1,5 2,4 2,6 2,7 0,7 0, ,9-7,4-6,6-10,1-15,9-40,0-33,9-27,3-31,5-50,0-60,0 Pramen: Výpočet MPO z dat ČSÚ a MPO 8

9 3. VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY V PRŮMYSLU Slábnutí růstu průmyslové produkce v průběhu tří čtvrtletí a strmý propad ve 4. čtvrtletí 2008 se zřetelně projevily ve finančních výsledcích podniků. Vysoká exportní závislost zpracovatelského průmyslu ČR čelila již od druhé poloviny r zpomalování růstu ekonomik našich významných obchodních partnerů, který ve druhé polovině 2008 přešel v recesi. Tento vývoj byl signalizován trendem postupného prohlubování propadu zahraničních zakázek v roce 2008, ke kterému se v závěru roku přidalo i snížení domácích zakázek. Ve stejné časové dimenzi pak došlo ke zpomalování růstu a následnému poklesu exportu. Také směnná relace byla pro finanční pozici firem v souhrnu nepříznivá (v průměru 1,3), když dovozní ceny klesly méně (v průměru o 3,3 %), než vývozní (v průměru o 4,6 %), zatímco v roce 2007 byla směnná relace kladná (+2,3). Z porovnání rozdílného vývoje tržeb za vlastní výrobky a služby v běžných a stálých cenách vyplývá, že růst cen průmyslových výrobců (do září 2008 osciloval nad 5 %, s nastupující recesí zpomalil až k poklesu v prosinci) se odrazil ve finanční situaci firem diferencovaně. eny rostly zejména u energetických surovin, energií, kovů a potravin a to se projevilo předstihem růstu tržeb v běžných cenách před růstem ve stálých cenách hlavně u těžebních a energetických odvětví, zpracování ropy, hutnictví, potravinářském průmyslu a recyklace surovin. Převážná většina odvětví zpracovatelského průmyslu vykázala nižší dynamiku tržeb v běžných cenách než ve stálých (jejich prodejní ceny se meziročně snížily), takže dopad na jejich finanční situaci byl negativní. Navíc jejich vstupy ovlivnil růst cen výše zmíněných komodit, což zvýšilo jejich náklady. V průměru za zpracovatelský průmysl se tržby v běžných cenách za rok 2008 snížily o 2,1 %, zatímco ve stálých cenách nepatrně vzrostly o 0,2 %. V roce 2007 byla tato relace obrácená, kdy tržby v běžných cenách vzrostly o 12,9 % s předstihem o 1,3 proc. bodu před růstem tržeb ve stálých cenách. Posilování devizového kurzu v exportně orientované ekonomice stimuluje podniky ke zvyšování produktivity, efektivnosti a tím růstu konkurenceschopnosti. Od roku 2000 rostla produktivita práce ve zpracovatelském průmyslu meziročně rychleji, než posiloval kurz vůči euru (cca 80 % exportu je realizováno v této měně), kromě r. 2002, 2005 a Ve zmíněných letech posilování kurzu předběhlo růst produktivity práce, přičemž v r a 2005 byly poměrně odolnými odvětví strojírenství, elektrotechniky a automobilového průmyslu (podniky převážně pod zahraniční kontrolou). Na výrazné meziroční posílení kurzu v průběhu tří čtvrtletí 2008 stačily svou produktivitou výše zmíněná odvětví jen z počátku roku. Narůstající potíže s odbytem s nastupující krizí se odrazily ve zhoršování produktivity, které nestačilo kompenzovat ani meziroční zmírnění posilování kurzu v závěru roku opady tohoto vlivu na jednotlivé podniky (odvětví) jsou velmi diferencované podle: struktury vývozu (teritoria, komodity, obchodovaná měna), struktury nákladových vstupů (kompenzace posilování kurzu dovozem pro výkonovou spotřebu), míry zajištění proti změnám kurzu, celkové finanční strategie a zdatností finančního managementu, včetně optimalizace nákladů v rámci nadnárodních podniků. Posilování kurzu vůči US bylo daleko intenzivnější a podnikům s exportní orientací na dolarové trhy (textil, sklo) se tento vliv odrazil v jejich finanční situaci daleko citelněji. Spolu s nakumulovanými problémy z minulosti a často sporným managementem těchto firem to některé z nich přivedlo v závěru roku na pokraj bankrotu. Velké, převážně spekulativní, výkyvy ve vývoji kurzů ztěžují podnikům tvořit svou strategii (obchodní, produkční, inovační, investiční, finanční). 9

10 Jedním z rozhodujících faktorů na výkonnost a finanční situaci podniků je cena peněz. ČNB reagovala na stále ještě rostoucí ekonomiku na počátku roku ( ) zvýšením základní úrokové sazby o 25 bazických bodů na 3,75 %. Narůstající vnější ekonomické problémy se postupně projevovaly i v ČR, na což ČNB reagovala snížením sazby ( ) zpět na 3,50 % a s gradující recesí v závěru roku ještě dvojím snížením o 25 bazických bodů až na 1,25 % (poslední ). To se promítlo do výše výnosů desetiletých státních dluhopisů, které jsou pro finanční analýzu základem pro stanovení bezrizikové sazby, nejdříve zvýšením sazby z 4,57 % v 1. čtvrtletí na 4,83 % ve 2. čtvrtletí a následným snižováním na 4,55 % ve 3. a 4,27 % ve 4. čtvrtletí. Zlevnění ceny peněz v závěru roku v propočtech finanční analýzy nemohlo podnikům vyvážit důsledky ekonomické krize, což se projevilo nárůstem fixních nákladů při nižším využití kapacit a pracovních sil v celkovém meziročním zhoršení jejich finančních výsledků. S nárůstem rizika v důsledku ekonomických turbulencí se snížení základní sazby ČNB neodrazilo adekvátně v úrovni úroků v komerčním bankovnictví, kde úvěrová restrikce omezila rozvoj i nadějných projektů. V průmyslu se ukazatel spread postupně zlepšoval, nejdříve ze záporných hodnot v roce 2002 a 2003, s vrcholem v roce 2007 (viz graf č. 5). Recese v roce 2008 ponořila spread znovu do záporných hodnot. Jednotlivé agregáty průmyslu se však vyvíjely rozdílně (viz graf č. 6). Zatímco u zpracovatelského průmyslu bylo zlepšování hodnoty ukazatele pozvolné s vrcholem v roce 2007 a následným pádem do záporných hodnot, těžební průmysl a energetika (převážně monopolní odvětví) vykazovaly rychlejší růst (zvláště těžební průmysl) s vrcholem v roce 2008, tedy v době pádu zpracovatelského průmyslu v důsledku recese. Propočet relativního ukazatele spread do absolutních hodnot ukazatele VA za hlavní agregáty průmyslu (viz graf č. 7) ukazuje, že největší váhu představuje zpracovatelský průmysl (ať v kladných, či záporných hodnotách), následovaný stále rostoucí tvorbou VA v energetice, jejíž podíl na tvorbě VA je výrazně vyšší proti podílu na tržbách, nebo zaměstnanosti. Těžební průmysl na třetím místě vykazuje stabilní růst tvorby VA. Z grafu je patrné, že v roce 2005 byla tvorba absolutní hodnoty VA téměř shodná ve všech třech agregátech. Informaci o vývoji tvorby hodnoty v průmyslu v průběhu posledních dvou let dává přehledně graf č. 8. Z pohledu sezónnosti graf vypovídá o nejproduktivnějším 2. čtvrtletí roku 2007 i roku Zatímco nízká tvorba hodnoty ve 3. čtvrtletí 2007 byla následována jejím růstem ve 4. čtvrtletí 2007, v roce 2008 nastal ve 3. čtvrtletí její propad, který se ve 4. čtvrtletí výrazně prohloubil. Čtvrtletní vývoj hlavních agregátů průmyslu v grafu č. 9 zřetelně zachycuje sezónní výkyvy u energetiky (propad tvorby hodnoty ve 3. čtvrtletí a následný strmý růst ve 4. čtvrtletí v obou sledovaných letech), zatímco u těžebních odvětví není sezónnost patrná. Zpracovatelský průmysl vykazuje sezónně dobré výsledky ve 2. čtvrtletích obou roků, přičemž v roce 2008 strmý pád už od 3. čtvrtletí. 10

11 Graf č. 5 Vývoj ukazatele spread v průmyslu 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Spread -5,17% -2,77% 0,12% 1,59% 2,61% 3,27% -0,61% RO 7,01% 8,01% 10,56% 10,23% 11,63% 13,34% 10,64% re 12,18% 10,78% 10,44% 8,64% 9,02% 10,07% 11,24% rf 5,10% 4,12% 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% Pramen: Propočty MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Graf č. 6 Vývoj ukazatele spread dle hlavních agregátů průmyslu 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% Prů mysl -5,17% -2,77% 0,12% 1,59% 2,61% 3,27% -0,61% -8,71% -5,42% 1,48% 6,50% 7,50% 6,45% 7,54% Zprac.prů m. -5,37% -3,31% -0,12% 0,88% 2,29% 3,18% -3,94% nergetika -3,88% -1,21% 0,28% 1,89% 2,38% 2,89% 3,21% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, MPO a ČNB 11

12 Graf č. 7 Vývoj ukazatele VA v hlavních agregátech průmyslu (v mld Kč) Zprac.prů m. nergetika 40,0 30,0 30,6 20,0 19,3 17,5 19,3 10,0 12,7 6,7 6,8 6,1 6,6 5,5 8,5 0,0-10,0 1,3 1, , ,4-4,4-7,4-12,6-20,0-30,0-30,0-25,0-40,0-37,9-50,0 Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Přehled o meziročním vývoji ukazatele spread v jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu (viz graf 10) ukazuje, že ze čtrnácti odvětví tvořilo hodnotu v roce 2007 sedm, v roce 2008 už jen pět. Přitom záporné výsledky se výrazně prohloubily, zvláště u elektrotechnického, kožedělného a textilního průmyslu. Přechod ze záporných hodnot v roce 2007 u odvětví ostatního zpracovatelského průmyslu k výrazné tvorbě v roce 2008 je způsoben výsledky jednoho většího podniku a to z větší části finančními operacemi. Z absolutních hodnot ukazatele VA (viz graf č. 11) vyplývá ztráta dominance hutnictví, automobilového průmyslu a průmyslu skla a stavebních hmot v tvorbě ukazatele VA a obrovský propad v elektrotechnickém průmyslu. Výše uvedené výsledky dávají přehled pouze o průměrných hodnotách za jednotlivá odvětví, bez informace o jejich rozložení. Pro finanční analýzu byly podniky rozděleny na čtyři kategorie, které dávají obrázek o struktuře podniků v odvětví podle míry tvorby (znehodnocení) ekonomické přidané hodnoty podle těchto kritérií: - I. kategorie rentabilita vlastního kapitálu (RO) je větší než alternativní náklad na vlastní kapitál (r e ) pouze podniky v této kategorii tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, v grafech značeno TH, - II. kategorie RO je větší než výnos bezrizikového aktiva (r f ), ale menší než alternativní náklad na vlastní kapitál, v grafech značeno R, - III. Kategorie RO je kladné, ale menší než r f,, v grafech značeno ZI, - IV. kategorie RO, nebo vlastní kapitál jsou záporné, v grafech značeno ZT 12

13 Graf č. 8 Čtvrtletní vývoj ukazatele spread v průmyslu 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 1.Q.07 2.Q.07 3.Q.07 4.Q.07 1.Q.08 2.Q.08 3.Q.08 4.Q.08 Spread 2,69% 5,64% 0,75% 3,32% 1,09% 4,49% -2,39% -5,63% RO 13,87% 16,02% 10,93% 13,38% 12,17% 15,98% 8,86% 5,62% re 11,18% 10,38% 10,18% 10,07% 11,09% 11,49% 11,26% 11,24% rf 3,81% 4,06% 4,24% 4,28% 4,57% 4,70% 4,65% 4,55% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Graf č. 9 Čtvrtletní vývoj ukazatele spread dle hlavních agregátů v průmyslu Prů mysl Zprac.prů m. nergetika 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1.Q.07 2.Q.07 3.Q.07 4.Q.07 1.Q.08 2.Q.08 3.Q.08 4.Q.08-5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO 13

14 Graf č. 10 Meziroční vývoj ukazatele spread v odvětvích zpracovatelského průmyslu Zprac.prů m. -7,72% jinde neuvedený 14,47% Výroba dopravních prostředků 1,33% 7,42% -33,57% Výroba el. a opt. přistrojů -0,95% Výroba strojů -4,77% a zařízen -0,99% í Výroba kovů a kov.výrobků -0,58% Prů m.skla, ker. A stav. Hmot Gumárenský a plastikářský prů m. hemický a farmaceutický -0,95% prů m. Koksování, rafinerie,radiak.prvky -6,26% -5,31% Papírenský a polygrafický -0,35% prů m. řevozpracující -4,60% prů mysl 1,05% 3,89% 3,43% 0,54% 0,58% 4,65% 8,82% 9,06% -74,67% -41,43% Kožedělný prů mysl -27,26% -12,18% Textilní a odě vní prů mysl Potravinářský -1,45% prů mysl 0,51% -80,00% -70,00% -60,00% -50,00% -40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Z grafu č. 12 vyplývá, že podniky I. kategorie (jediné tvoří ekonomickou přidanou hodnotu) jsou dominantní v podílu na výnosech ve všech agregacích průmyslu v letech 2007 a Zde je opět patrný rozdíl mezi zpracovatelským průmyslem, u kterého je tento podíl nejmenší a s meziročním zhoršením, a těžebními a energetickými odvětvími, jejichž vysoký podíl se dále meziročně zvýšil, respektive stagnoval. Kategorie nejhorších podniků u těžebních odvětví v roce 2008 takřka zmizela, u zpracovatelského průmyslu se zvýšila téměř na čtvrtinu. Při pohledu na strukturu kategorií podniků podle podílu na zaměstnanosti (viz graf č. 13), stále je dominantní skupina podniků I. kategorie, ale je patrný nárůst podílu kategorií, které netvoří ekonomickou přidanou hodnotu. Vzájemná relace podílů výše zmíněných ukazatelů potvrzuje vyšší úroveň produktivity práce ve skupině podniků I. kategorie. Vysoký podíl kategorie ztrátových podniků na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu a jeho znatelný meziroční růst signalizuje nepříznivý dopad na sociální vztahy a náklady. Vývoj podílu na výnosech a zaměstnanosti u kategorie nejlepších a kategorie nejhorších podniků podle míry tvorby VA je zřejmý z grafu č. 13 a grafu č. 14. S podílem na výnosech dominovala kategorie nejlepších podniků s tendencí růstu jejich podílu s vrcholem v roce 2006 a následným jeho snižováním. Zrcadlově obráceně byl vývoj kategorie nejhorších podniků. U podílu na zaměstnanosti je vidět menší rozdíl mezi převažující skupinou nejlepších a skupinou nejhorších firem ve zpracovatelském průmyslu, když v roce 2002 měla skupina horších firem dokonce větší podíl, než skupina nejlepších. Růst podílu nejlepších firem na zaměstnanosti dosáhl vrcholu o rok později (2007), než tomu bylo u podílu na výnosech. Tento posun znamená u této skupiny firem negativní zlom v dynamice produktivity práce a signalizuje možné následující problémy. 14

15 Graf č. 11 Tvorba ukazatele VA ve zpracovatelském průmyslu (mld. Kč) Zprac.prů m. jinde neuvedený Výroba dopravních prostředků Výroba el. a opt. přistrojů -829 Výroba -3 strojů 562 a zařízení -691 Výroba kovů a kov.výrobků Prů m.skla, ker. A stav. Hmot Gumárenský a plastikářský prů m hemický a farmaceutický prů -615 m. 373 Koksování, rafinerie,radiak.prvky Papírenský a polygrafický prů -144 m. řevozpracující prů -656 mysl Kožedělný prů mysl Textilní a oděvní prů mysl Potravinářský -1 prů 475 mysl Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Graf č. 12 Podíl kategorií podniků na výnosech podle míry tvorby VA TH R ZI ZT % 16% 1% 5% % 3% 14% 0% Zpracovatelský prů mysl % 21% 7% 14% Zpracovatelský prů mysl % 17% 12% 23% % 16% 5% 8% % 16% 6% 7% Prů mysl celkem % 20% 7% 12% Prů mysl celkem % 16% 10% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO 15

16 Graf č.13 Podíl kategorií podniků na zaměstnanosti podle míry tvorby VA TH R ZI ZT % 15% 1% 10% % 3% 20% 1% Zpracovatelský prů mysl % 23% 12% 17% Zpracovatelský prů mysl % 19% 11% 29% % 21% 19% 3% % 16% 22% 5% Prů mysl celkem % 22% 12% 16% Prů mysl celkem % 18% 12% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Graf č. 14 Podíl skupin nejlepších a nejhorších podniků na výnosech ve zprac. průmyslu TH ZT 70,00% 62,45% 65,38% 60,00% 55,21% 57,72% 50,00% 47,88% 48,80% 40,00% 33,18% 30,00% 20,00% 21,67% 18,74% 22,60% 13,03% 13,88% 12,12% 13,72% 10,00% 0,00% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO 16

17 Graf č. 15 Podíl skupin nejlepších a nejhorších podniků na zaměstn. ve zprac. průmyslu TH ZT 50,00% 45,00% 44,75% 46,77% 47,85% 40,00% 40,21% 40,85% 35,00% 34,32% 30,00% 26,34% 28,43% 26,39% 28,94% 25,00% 20,00% 21,33% 20,37% 20,64% 17,21% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO Z hlediska institucionálních sektorů rychle narůstal podíl podniků pod zahraniční kontrolou, který v roce 2008 dosáhl 71 % na výnosech zpracovatelského průmyslu. o roku 2007 byl jediným sektorem, vytvářejícím v této agregaci ekonomickou přidanou hodnotu a jeho ekonomické výsledky výrazně překračovaly úroveň domácích soukromých i veřejných firem. Světová recese ve druhé polovině roku 2008 u exportně orientovaného sektoru pod zahraniční kontrolou přivedla hluboký pád v tvorbě VA (viz graf č. 16), který se svou zápornou hodnotou přiblížil domácím firmám, avšak úroveň ukazatele spread měl o 4,5 procentního bodu lepší. K mírnému zlepšení záporné hodnoty VA došlo u veřejných podniků a to zejména vlivem podniků se státní účastí v rafinérském průmyslu. Graf č. 16 Tvorba VA podle institucionálních sektorů ve zpracovatelském průmyslu Rok 2007 Rok ,0 Podniky soukromé pod zahraniční kontrolou Podíl na výnosech zprac.prům. 70,8% 35,3-19,7 Podniky soukromé národní -2,3 Podíl na výnosech zprac.prům. 26,7% -1,2 Podniky veřejné -2,4 Podíl na výnosech zprac.prům. 2,5% -30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ a MPO 17

18 aktory, které působily na meziroční změnu schopnosti tvořit ekonomickou přidanou hodnotu jednotlivých odvětví ukazuje pyramida finančních ukazatelů INA. Na schématu 1 v příloze je meziroční porovnání tvorby VA v průmyslu v mld. Kč. Hodnota vrcholového ukazatele VA se mezi roky 2007 a 2008 snížila o mil. Kč, tj. z kladné hodnoty mil. Kč na zápornou hodnotu mil. Kč. Průmysl jako celek přestal tvořit hodnotu pro majitele podniků a přešel na její ničení. V druhém patře pyramidového rozkladu je viděl, že meziroční pokles spreadu způsobil propad hodnoty VA o mil. Kč. Naproti tomu změna výše zainventovaného kapitálu neměla prakticky žádný vliv. Třetí patro pyramidy vypovídá o vlivu změny rentability vlastního kapitálu (RO) a alternativního nákladu na vlastní kapitál (r e ) na změnu hodnoty VA prostřednictvím vlivu spreadu. Pokles RO z hodnoty 13,34% v roce 2007 na hodnotu 10,64% v roce 2008, tj. o 2,70 proc. bodu způsobil pokles hodnoty VA o mil. Kč. Naproti tomu nárůst hodnoty r e o 1,17 proc. bodu způsobil pokles hodnoty VA o mil. Kč. Jinak řečeno pokles VA zapříčiněný poklesem spreadu je dán ze 70% poklesem rentability a ze 30% nárůstem rizika. Ve čtvrtém patře pyramidového rozkladu jsou ukazatele ze třech skupin indikátorů: 1. schopnosti podniku tvořit výstup (reprezentovaný ziskem před úroky a zdaněním, tzn. BIT). Jde o výnosnost aktiv neboli produkční sílu (ve tvaru BIT/Aktiva), která odráží kvalitu provozního řízení. 2. způsobu dělení vytvořených podnikových výstupů v odvětví. Zástupcem této skupiny ukazatelů je jednak indikátor daňového zatížení (Čistý zisk/zisk), jednak ukazatele odrážející souhrn podnikových strategií kapitálové struktury (Vlastní kapitál/aktiva, Úplatné zdroje/aktiva) a dále průměrná odvětvová úroková míra. 3. ukazatele finanční stability (schopnosti dostát včas závazkům), za které se tvorba a dělení podnikového výstupu děje. Reprezentantem je odvětvová běžná likvidita L3 (oběžná aktiva/krátkodobé zdroje). 4. Zvláštním indikátorem je hodnota bezrizikové sazby s označením r f (výnosnost státních pokladničních poukázek a státních dluhopisů), která představuje základ, který je navyšován průměrnou rizikovou přirážkou za podniky daného odvětví, za účelem výpočtu alternativního nákladu na vlastní kapitál (r e ). Velikost rizikové přirážky, která vstupuje do r e je ovlivňována indikátory ze všech tří výše uvedených skupin indikátorů, doplněný ukazatelem Ostatní vlivy na r e. Ad 1) V provozní oblasti průmysl snížil meziročně hodnotu VA o mil. Kč. Ad 2) V oblasti dělení BIT byl průmysl naopak úspěšný, kdy posílil hodnotu VA o mil. Kč. Ad 3) Pokles finanční stability opět stáhl hodnotu VA o mil. Kč. Ad 4) Nárůst bezrizikové sazby a ostatní vlivy na r e způsobily propad hodnoty VA o mil. Kč. Na propadu hodnoty VA na tomto patře pyramidového rozkladu má ze 76% na svědomí pokles provozní výkonnosti, 11% zhoršení finanční stability a 13% zvýšení ceny peněz. Pátý stupeň pyramidy tvoří méně syntetické ukazatele, umožňující vhled do způsobu vzniku produkční síly odvětví (BIt/Aktiva). Jedná se o odvětvím dosažené využití aktiv (velikost výnosů v relaci k aktivům nebo-li obrat aktiv) a realizované marže (podílu BIT, který odvětví zůstane z výnosů). Je patrné, že pokles marže způsobil pokles hodnoty VA o mil. Kč. Naopak nárůst hodnoty obratu aktiv působil pozitivně, kdy meziročně zvedl hodnotu VA o mil. Kč. 18

19 Míra analytičnosti se směrem dolů v pyramidě zvětšuje a poslední ukazatelové patro je tvořeno ukazateli vysvětlujícími dosaženou marži (nebo-li rentabilitu tržeb) ve tvaru BIT/Výnosy. Objevuje se zde podíl vytvořené přidané hodnoty na výnosech a dále ukazatele užití přidané hodnoty (nákladovosti), mezi které patří podíl osobních nákladů na výnosech a podíl odpisů na výnosech. Ukazatel (Ostatní výnosy náklady)/výnosy je agregovaným indikátorem všech ostatních výnosů a nákladů z výsledovky. V tomto patře pyramidy je jednoznačně hlavní příčinou propadu hodnoty VA snížení hodnoty ukazatele PH/Výnosy o 1,97 proc. bodu, což způsobilo pokles hodnoty VA o mil. Kč. Zde se projevil vliv nemožnosti promítnout nárůst cen vstupů do cen výstupů. Jedním z hlavních důvodů byl vliv posílení kurzů ZK vůči UR a zejména US při vývozu. ruhým ničitelem hodnoty byl vývoj hodnoty ukazatele (Ostatní výnosy náklady)/výnosy, kde se promítají vlivy z finanční oblasti, z oblasti tvory a rozpouštění rezerv atd. Překvapující je vliv zněny hodnoty ukazatele Osobní náklady/výnosy, kdy podniky v průmyslu byly schopny ho snížit s cílem udržení konkurenceschopnosti. Vliv ukazatele Odpisy/Výnosy byl meziročně příznivý, ale v důsledku absence podrobnějších informací, není možno jednoznačně říci, zda z dlouhodobého hlediska to byla pozitivní změna nebo ne. Z hlediska jednotlivých agregací průmyslu je meziroční vývoj hodnoty VA znázorněn v příloze ve schématu 2 za těžební odvětví, ve schématu 3 za zpracovatelský průmysl a ve schématu 4 za energetiku. Meziroční vývoj hodnoty VA byl v jednotlivých agregacích odlišný. V dobývání hodnota VA narostla o mil. Kč a energetice mil. Kč, zatímco zpracovatelský průmysl zaznamenal propad o mil. Kč. Pokud shrneme vlivy na meziroční vývoj hodnoty VA v průmyslu můžeme konstatovat, že hlavním negativním vlivem byla nemožnost promítnutí vlivu růstu cen vstupů do cen výstupů ( mil. Kč). Tento vliv se promítl zejména ve zpracovatelském průmyslu především posilováním koruny a tím ztráty z vývozu a posílením dovozu, který konkuruje našim výrobcům na domácím trhu. Překvapivě tento faktor negativně zasáhl i energetiku, kde se kombinoval vliv nárůstu cen paliv a pravděpodobně nárůst cen dalších nakupovaných služeb. Podle očekávání bylo odvětví dobývání schopno bez problémů zvýšit ceny svých výrobků tak, že pokrylo nárůst cen vstupů a ještě jim zbyla dodatečná přidaná hodnota. ruhým vlivem byl vývoj ceny peněz ( mil. Kč). Opět nejhůře dopadl zpracovatelský průmysl. nergetika byla zasažena méně a dobývání se s tímto faktorem dokázalo opět vyrovnat. Třetím byl pokles finanční stability ( mil. Kč). To je faktor, který postihl všechny agregace v očekávaném pořadí zpracovatelský průmysl, dobývání a energetika. Problémy byly především ve zpracovatelském průmyslu. Když se podíváme na podrobnější členění je patrné, že hlavní propady hodnoty VA byly ve výrobě elektrických a optických přístrojů, ve výrobě kovů a kovodělných výrobků, výrobě dopravních prostředků (auta), výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků (sklo a stavební hmoty) a výrobě strojů. Jinak řečeno ve vývozně orientovaných odvětvích. 4. VÝVOJ KONOMIKÉ PŘIANÉ HONOTY V STAVBNITVÍ Poptávka po stavebních pracích držela stavebnictví dlouhodobě v růstové fázi. Výkyvy v jejich dynamice byly způsobeny, kromě sezónních vlivů, administrativními opatřeními a z toho vyplývajícími očekáváními v důsledku změny daně z přidané hodnoty u stavebních prací (od ) a stavebních prací pro bytové účely (od ), časovou diferencí mezi 19

20 provedením prací a fakturací a také tvorbou a režimem uvolňování prostředků se Státního fondu dopravní infrastruktury, která byla významnou položkou stavebních prací. louhodobě bylo stavebnictví schopno generovat hodnotu, o čemž svědčí jak relativní ukazatel spread (viz graf č. 17), tak propočet absolutní hodnoty ukazatele VA (viz graf č. 18). Graf č. 17 Vývoj ukazatele spread ve stavebnictví 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Spread 1,01% 3,13% 1,40% 5,11% 7,49% 4,59% 4,57% RO 13,09% 14,24% 14,29% 15,39% 17,86% 15,72% 16,97% re 12,08% 11,11% 12,89% 10,28% 10,37% 11,14% 12,39% rf 5,10% 4,12% 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% Pramen: Propočet MPO z dat ČSÚ, ČNB a MPO 20

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

16. METODICKÁ ČÁST. Také v některé literatuře pojednávající o podnikových financích se můžeme setkat s tímto ztotožněním.

16. METODICKÁ ČÁST. Také v některé literatuře pojednávající o podnikových financích se můžeme setkat s tímto ztotožněním. 16. METODICKÁ ČÁST 16.1 Zdroje dat a jejich reprezentativnost V tabulce 16.1 je uveden přehled použitých položek z finančních výkazů. Rozsáhlá příloha obsahuje, kromě podílových ukazatelů, i absolutní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více