Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet)"

Transkript

1 ZDRAVÍ HEALTH

2 Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): Publikace Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí souhrnná zpráva za kalendářní rok, akt. vydání Souhrnná zpráva za rok 2004 (vyd. 2005). Informace Centra hygieny životního prostředí Systém monitorování (Souhrnná zpráva, odborné zprávy ovzduší, pitná voda, hluk aj.), Hluk v životním prostředí, Hygiena ovzduší, vody, půdy a odpadů, genetická toxikologie, : Pylový monitoring v hl. m. Praze, Zpravodajství, Dlouhodobý pylový kalendář: Pylová informační služba v ČR: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR): Publikace Zdravotnická ročenka Českérepubliky akt. vydání: údaje za rok 2004 (vyd. prosinec 2005), Zdravotnická ročenka hl. m. Prahy akt. vydání: údaje za rok 2004 (vyd. 2005). Přehled informačních zdrojů na internetu je uveden též v kapitole D9.

3 C1 STATISTIKY ZDRAVÍ OBYVATELSTVA C1 HEALTH STATISTICS Tab. C1.1 Narození, potraty, zemřelí Births, abortions, deaths Narození celkem Births v tom živě narození Live births Živě narození na 1000 obyvatel 7,6 8,0 8,2 8,4 8,7 9,5 Live births per 1000 inhabitants Potraty celkem Total abortions samovolné Spontaneous miniinterupce Vacuum aspirations jiné Others Potraty na 1000 obyvatel 4,6 4,4 4,3 4,3 4,0 3,9 Abortions per 1000 inhabitants Potraty na 100 narozených 60,6 54,8 51,6 50,7 46,5 40,4 Abortions per 100 births Zemřelí celkem Total deaths Zemřelí na 1000 obyvatel 11,4 11,3 11,3 11,5 11,6 11,0 Deaths per 1000 inhabitants Kojenecká úmrtnost [ ] 2,8 2,3 3,1 3,9 2,5 3,1 Infant mortality [ ] Novorozenecká úmrtnost [ ] 1,9 1,6 2,0 1,8 1,9 1,7 Neonatal mortality [ ] Zdroj / Source: ČSÚ Tab. C1.2 Úmrtnost podle příčin smrti Death rates by causes Zemřelí podle vybraných příčin smrti na obyv. Deaths by selected causes per inhabitants Novotvary 310,0 313,2 298,3 311,2 312,7 330,8 Neoplasms Alergie, nemoci žláz a přeměny látkové 6,6 8,4 8,2 5,9 5,6 8,3 Endocrine and metabolic diseases, allergies Nemoci ústrojí cévního 622,4 602,8 613,1 623,1 609,8 546,8 Diseases of the circulatory system Nemoci ústrojí dýchacího 40,4 41,6 48,9 50,8 60,2 51,0 Diseases of the respiratory system Nemoci ústrojí trávicího 44,6 46,4 44,0 42,2 44,2 40,6 Diseases of the digestive system Nemoci ústrojí močového a pohlavního 12,9 12,8 13,1 13,3 15,1 15,8 Diseases of the genitourinary system Úrazy, otravy a sebevraždy 74,1 72,8 67,8 67,9 71,7 65,9 Injury, poisoning and suicide Ostatní příčiny smrti 33,2 36,0 40,8 36,2 41,6 43,1 Other causes of death Celkem Praha 1 144, , , , , ,3 Prague total Zdroj / Source: ÚZIS Magistrát hl. m. Prahy 229 PRAHA Životní prostředí 2005

4 Tab. C1.3 Hospitalizovaní podle příčin hospitalizace Hospital admissions by cause Kapitola (MKN 10) Classification (ICD 10) I. Některé infekční a parazitární nemoci Certain infectious and parasitic diseases II. Novotvary Neoplasms III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a imunity Diseases of blood, blood-forming organs & immune mech. IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek Endocrine, nutritional and metabolic diseases V. Poruchy duševní a poruchy chování Mental and behavioural disorders VI. Nemoci nervové soustavy Diseases of the nervous system VII. Nemoci oka a očních adnex Diseases of eye and adnexa VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku Diseases of ear and mastoid process IX. Nemoci oběhové soustavy Diseases of the circulatory system X. Nemoci dýchací soustavy Diseases of the respiratory system XI. Nemoci trávicí soustavy Diseases of the digestive system XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva Diseases of the skin and subcutaneous tissue XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a poj. tkáně Diseases of the musculoskel. system & connective tissue XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy Diseases of the genitourinary system XV. Těhotenství, porod a šestinedělí Pregnancy, childbirth and the puerperium XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období Certain conditions orig. in the perinatal period XVII. Vrozené vady, deformace a chromos. abnormality Congen. malformations,... chromos. abnormalities XVIII. Příznaky, znaky a... nálezy nezařazené jinde Symptoms, signs and... findings, NEC XIX. Poranění, otravy a... následky vnějších příčin Injury, poisoning & consequences of external causes XXI. Faktory ovlivňující zdr. stav a kontakt se zdr. službami Factors infl. health status & contact with health service Celkem Total muži males ženy females muži males ženy females muži males ženy females x x x Zdroj / Source: ÚZIS PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

5 Tab. C1.4 Incidence zhoubných novotvarů a nádorů in situ v regionu Praha Occurence of carcinoms and in-situ neoplasms in the Prague region C00-D09 Celkový počet / Total number Na obyvatel / Per inhabitants Průměr / Average muži males ženy females celkem total muži males ženy females celkem total muži a ženy males and females ,72 513,42 506,49 506, ,64 526,72 532,35 532, ,93 567,76 570,20 570, ,17 613,64 611,05 610, ,07 638,38 644,38 644, ,42 651,98 662,13 662, ,19 698,85 692,38 692, ,50 686,93 708,06 709,22 Zdroj / Source: ÚZIS ČR, Národní onkologický registr ČR / Czech Cancer Registry Tab. C1.5 Zemřelí na zhoubné novotvary a novotvary in situ Number of deaths due to carcinoms and in-situ neoplasms Celkový počet / Total number Na obyvatel / Per inhabitants muži / males ženy / females muži / males ženy / females ,79 302, ,40 282, ,76 284, ,20 289, ,60 291, ,90 281, ,32 278, ,17 287, ,25 284, ,17 305,83 Zdroj / Source: ČSÚ Obr. C1.1 Vývoj standardizované úmrtnosti* podle pohlaví Development in standardized mortality* by sex muži ČR / males CR muži Praha / males Prague ženy ČR / females CR ženy Praha / females Prague * na evropské standardní populace / per European standard population Zdroj / Source: ÚZIS ČR, ČSÚ Magistrát hl. m. Prahy 231 PRAHA Životní prostředí 2005

6 Obr. C1.2 Poèet hlášených zhoubných nádorù a novotvarù in situ Number of registered malignant tumours and neoplasms in situ a) Celkový poèet / Total number b) Poèet pøípadù na obyvatel / Number of cases per inhabitants Zdroj / Source: ÚZIS ÈR, Národní onkologický registr ÈR / Czech Cancer Registry Obr. C1.3 Poèet vybraných hlášených zhoubných nádorù na obyvatel Number of reported cases of selected malignant tumours per inhabitants a) MUZI / MALES b) ZENY / FEMALES C16 C18 C19 C21 C33 C34 C61 C16 C18 C19 C21 C33 C34 C muzi / males zeny / females celkem / total muzi / males zeny / females prùmìr / average C16 ZN zaludku / malignant tumors of the stomach C18 ZN tlustého støeva / malignant tumors of the intestine C19 C21 ZN rektosigmoidálního spojení, rekta, øiti a øitního kanálu / malignant tumors of the recto-sigmoidal connection, rectum, rectal passage C33 C34 ZN prùdušnice, prùdušky a plíce / malignant tumors of the trachea, bronchi and lungs C50 ZN prsu / malignant tumors of the breast C61 ZN prostaty / malignant tumors of the prostatic gland Zdroj / Source: ÚZIS ÈR, Národní onkologický registr ÈR / Czech Cancer Registry PRAHA Zivotní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy

7 C2 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Životní prostředí a výživa jsou jednou z nejrozsáhlejších determinant zdraví člověka. Je tedy důležité sledovat jejich zdravotní účinky na lidský organismus. Stěžejním monitorovacím programem v Česku je od roku 1994 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, který je realizován na základě Usnesení vlády České republiky č. 369/1991, je obsažen v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a je jednou z priorit Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky, který byl schválen Usnesením vlády č. 810/1998. Systém monitorování přestavuje ucelený systém sběru dat, zpracování a hodnocení informací o stavu složek životního prostředí a o jejich vlivu na zdravotní stav české populace. Systém monitorování probíhal v roce 2004 v osmi subsystémech: zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší (subsystém I), zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody (subsystém II), zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku (subsystém III), zdravotní důsledky zátěže lidského organismu chemickými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice (subsystém IV), zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí, biologický monitoring (subsystém V), zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky (subsystém VI), zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky (subsystém VII), zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací (subsystém VIII). Výsledky jsou každoročně publikovány v Souhrnné a Odborných zprávách, které vydává Ústředí monitoringu, působící ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ)v Praze. Tyto zprávy jsou pro odbornou veřejnost k dispozici na internetových stránkách Systém monitorování je realizován ve třiceti městech, mezi kterými je i hl. m. Praha. V Praze byly v roce 2004 realizovány subsystémy I, II, III, C2 SYSTEM OF MONITORING OF ENVIRONMENTAL IMPACTS ON POPULATION HEALTH The environment and nutrition are one of the most important factors determining human health. There it is important to monitor their health impacts in human organism. Since 1994 the main monitoring programme in the Czech Republic has been the System of monitoring of environment related health status of the Czech Republic population, which has been implemented on the basis of the Decision of the Government of the Czech Republic No. 369/1991 is incorporated on the act on public health No. 258/2000 Code and has been one of the priorities of the Action programme for health and the environment of the Czech Republic, which was approved by the Decision of the Government of the Czech Republic No. 810/1998. The monitoring system represents a complete system for data collection, processing and evaluation of information on status of environmental compartments and their impacts on the health status of the Czech Republic s population. In 2004 the monitoring system was implemented in eight subsystems. health consequences and risks of air pollution (subsystem I); health consequences and risks of drinking water contamination (subsystem II); health consequences and disturbance effects of noise (subsystem III); health consequences of human organism load with chemicals from food chains, dietary exposure (subsystem IV); health consequences of human organism exposure to toxic substances from external environment, biological monitoring (subsystem II); health status and selected indicators of demographic and health statistics (subsystem VI); health risks of working conditions and their consequences (subsystem VII); health risks of soil contamination in urban agglomerations (subsystem VIII). Results have been every year published in the Summary Reports and the Scientific Reports published by the Monitoring Centre located at the National Institute of Public Health (SZÚ), Prague. These Reports are available to professionals at the Internet pages: The Monitoring System is implemented in thirty cities and the Capital City of Prague has been among them. In 2004 in Prague the subsystems I, II, III, IV and VII were implemented. Therefore for the needs of Magistrát hl. m. Prahy 233 PRAHA Životní prostředí 2005

8 IV a VII. Pro potřeby pražské ročenky o životním prostředí je proto věnována pozornost pouze projektům, které probíhaly v roce 2004 v Praze. Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší hodnocené v rámci Systému monitorování pocházejí z 23 pražských měřících stanic provozovaných v Praze hygienickou službou a ČHMÚ. V antropogenní vrstvě atmosféry jsou sledovány koncentrace oxidu siřičitého, sumy oxidů dusíku, oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a suspendovaných částic frakce PM 10. V osmi pražských obvodech jsou měřeny koncentrace oxidu uhelnatého a v devíti koncentrace ozónu. Na pěti pražských stanicích bylo měření suspendovaných částic doplněno o sledování frakce PM 2,5. Hygienická služba dále sleduje na 8 stanicích obsah vybraných prvků v odebraných vzorcích prašného aerosolu (Pb, Cd, Cr, Ni, Mn a As)a na stanici v Praze 10 vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). V části monitoringu těkavých organických látek (TOL)jsou do zpracování zahrnuty mimo stanice č. 457 v Praze 10 provozované hygienickou službou i výsledky ze čtyř stanic ČHMÚ využívajících analyzátory BTX. Pro možnost srovnání výsledků měření za rok 2004 s předešlými roky bylo zachováno původní rozdělení jednotlivých pražských obvodů na Hodnoty ročních aritmetických průměrů oxidu siřičitého se pohybovaly v rozmezí od meze stanovitelnosti (2 µg.m -3 )do 7,3 µg.m -3, tj. do 10 % hodnoty platného ročního imisního limitu (50 µg.m -3 ). Hodnota 125 µg.m -3 denního aritmetického průměru nebyla v roce 2004 překročena (viz limity nařízení vlády č. 350/2002 Sb. ve znění novely č. 60/2004 Sb.). Hodnoty ročních aritmetických průměrů oxidu dusičitého NO 2 se v pražských stanicích pohybovaly v rozmezí od 24,3 do 57,6 µg.m -3. V nejvíce dopravou zatížených proměřovaných lokalitách (Legerova stanice 1483 a Svornosti stanice 437)však hodnota ročního průměru přesáhla 70 µg.m -3. Hodnota ročního imisního limitu (40 µg.m -3 )NO 2 byla v roce 2004 překročena celkem na 9 měřicích stanicích v Praze, v ostatních obvodech byl imisní limit naplněn maximálně z 80 %. Roční aritmetický průměr koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10 se pohyboval v rozpětí od 15 do 58 µg.m -3 kritérium překročení ročního imisního limitu (více jak 40 µg.m -3 nebo více jak 35 překročení 24 hodinových koncentrací nad 50 µg.m -3 ) bylo naplněno ve všech pražských obvodech. Hodnoty ročního průměru ve všech sledovaných pražských obvodech přesáhly cílovou limitní koncentraci 20 µg.m -3 (rok 2010). Proti roku 2003 byly hodnoty na všech stanicích sníženy o 10 až 30 %. Dlouhodobý vývoj plnění ročního imisního limitu v procentech pro suspendové částice frakce PM 10 v jednotlivých pražských obvodech je znázorněn na obrázku. Koncentrace oxidu uhelnatého zvolna klesají, dlouhodobě jsou však v dopravně exponovaných místech the Prague Yearbook The Environment merely the projects, which were carried out in 2004 in Prague are mentioned. Air Data on the air pollution evaluated within the framework of the Monitoring System come from 23 Prague monitoring stations operated by the Public Health Service and the ČHMÚ. They measure concentrations of sulphur dioxide, total nitrogen oxides, nitrous oxide, and nitrogen oxide, as well as particulate matter, the fraction PM 10 in the anthropogenic stratum of the atmosphere. In eight Prague s districts concentrations of carbon monoxide and in nine districts concentrations of ozone have been measured. At five Prague s stations the measurement of suspended particulates was added with the monitoring of the fraction PM 2.5. Eight stations of the Public Health Service monitor contents of selected elements (As, Cd, Cr, Ni, Mn, and Pb) in taken samples of suspended particulate matter. And the station in Prague 10 has been measuring selected polyaromatic hydrocarbons (PAHs). In the monitoring part for volatile organic compounds (VOCs) the processing includes except for the station No. 457 in Prague 10 also results from the four ČHMÚ stations, which use BTX analysers. In order to be able to compare measurements results in 2004 to those of previous years the original division into respective districts of Prague 1 10 was retained. Values of annual arithmetic average of sulphur dioxide fell within the range from the detectability limit (2 µg.m -3 ) to 7.3 µg.m -3, i.e. within 10 % of the value of applicable yearly limit of ground-level concentration (50 µg.m -3 ). The value of 125 µg.m -3 of daily arithmetic average of sulphur dioxide was not exceeded in (For limits see the Order of the Government of the Czech Republic No. 350/2002 Code as amended in the wording of Order of the Government of the Czech Republic No. 60/2004 Code.) Values of annual arithmetic average of nitrogen dioxide NO 2 were within the range µg.m -3 at Prague s stations. However, at the traffic most loaded and measured localities (Legerova Station No and Svornosti Station No. 437), values of annual arithmetic average measured exceeded 70 µg.m -3. In 2004 the valid annul value of the ground-level concentration limit of NO 2 (40 µg.m -3 ) was exceeded at nine measuring stations in Prague, at other districts monitored measured values reached 80 % of the limit value as maximum. Values of annual arithmetic average of the concentration of suspended particulate of the fraction PM 10 were within the range µg.m -3 criterion for the exceedance of annual immission limit (over 40 µg.m -3, or over 35 cases of exceedance of 24-hour concentration value above 50 µg.m -3 ) was fulfilled in every Prague Districts. Values of annual average in every Prague District exceeded the target limiting concentration of 20 µg.m -3 (for the year 2010). Compared to 2003 values at every station were reduced by 10 to 30 %. The long-term development in the reaching of the annual immission limit, as percentage of suspended particulate matter of the PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

9 v Praze ( hot spots )měřeny hodnoty mezi 1 až 2 mg.m -3. Měření imisních koncentrací vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU rozsah US EPA TO-13)pokračovalo na stanici č. 457 v Praze 10, v areálu Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Monitorovány byly uhlovodíky významné z hlediska potenciálního zdravotního rizika: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a)pyren, chrysen, dibenz(a,h)antracen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren a indeno(c,d)pyren. Roční aritmetický průměr 1,62 ng.m -3 benzo(a)pyrenu překročil v roce 2004 imisní limit pro benzo(a)pyren (1 ng.m -3 ) stanovený nařízením vlády č. 350/2002 Sb. ve znění novely č. 60/2004 Sb. o 60 %; referenční koncentrace stanovená SZÚ pro benzo(a)antracen (10 ng.m -3 )byla naplněna přibližně z 20 %. Směs PAU tvoří řada sloučenin s rozdílnou zdravotní závažností, mezi které patří sloučeniny klasifikované jako prokázané nebo pravděpodobné karcinogeny pro člověka (IARC, WHO). Porovnáním potenciálního karcinogenního účinku zjištěných koncentrací různých zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků se zdravotní závažností jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe prozkoumaných karcinogenních PAU benzo(a)- pyrenu (BaP), lze vyjádřit karcinogenní potenciál směsi v ovzduší pomocí toxického ekvivalentu benzo(a)pyrenu (TEQ BaP). Ze srovnání hodnoty karcinogenního potenciálu směsi PAU v ovzduší, zjištěného na stanici v Praze 10 a měřících místech v ostatních sledovaných městech vyplývá, že karcinogenní potenciál PAU je v Praze pětkrát nižší než v Ostravě a je srovnatelný s Hradcem Králové a s Ústím nad Labem. Průběh koncentrací v jednotlivých měsících roku 2004 je znázorněn na obrázku. V roce 2004 pokračoval rutinní monitoring těkavých organických látek. Na stanici v areálu SZÚ je sledováno 42 organických sloučenin, které uvádí metoda US EPA TO-14. Do vyhodnocení byly zařazeny i hodnoty z automatických stanic provozovaných ČHMÚ v Praze 1 (Nám. Republiky), Praze 2 (Legerova ulice), Praze 4 (stanice Libuš)a v Praze 5 (stanice u Strahovského tunelu). Mezi nejdůležitější sledované látky patří aromatické uhlovodíky, nejvýznamnějším je benzen (Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. ve znění novely č. 60/2004 Sb., je stanoven roční imisní limit 5 µg.m -3 ), toluen, xyleny, styren, trimetylbenzeny, dále chlorované alifatické i aromatické uhlovodíky (trichlormetan, tetrachlormetan, trichloreten, tetrachloreten, chlorbenzen, dichlorbenzeny)a freony. Hodnota ročního imisního limitu pro benzen ve venkovním ovzduší nebyla v roce 2004 překročena na žádné pražské stanici, maximální roční průměr byl naměřen na stanici 457 v Praze 10 (4,09 µg.m -3 ). Úroveň znečištění ovzduší těžkými kovy měřená ve vzorcích suspendovaných částic frakce TSP na stanicích provozovaných hygienickou službou za období fraction PM 10, in respective Prague s districts is demonstrated in Figure. Values of carbon monoxide concentration have been slowly decreasing yet at traffic loaded localities in Prague (so-called hot spots) values measured for a long time fall in between 1 and 2 mg.m -3. Measurements of ground-level concentrations of certain polyaromatic hydrocarbons (PAHs) (within the scope of US EPA TO-13) continued at the Station No. 457 in Prague 10, at the premises of the National Institute of Public Health (SZÚ). It monitored hydrocarbons important from the potential health hazard point of view as follows: benz[a]anthracene, benz[b]fluoranthene, benz[k]fluoranthene, benz[g,h,i]perylene, benz[a]- pyrene, chrysene, dibenz[a,h]anthracene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, and inden[1,2,3-c,d]- pyrene. In 2004 the annual arithmetic ground-level concentration average of 1.62 ng.m -3 benz[a]pyrene exceeded the limit for benz[a]pyrene (1 ng.m -3 ), established by the Order of the Government of the Czech Republic No. 350/2002 Code as amended by the Order of the Government of the Czech Republic No. 60/2004 Code, by 60 %. The reference value determined by the SZÚ for benz[a]anthracene concentration (10 ng.m -3 ) was reached approximately to 20 %. The mixture of PAHs comprises numerous compounds of different seriousness of health effects which include compounds classified as proven or probable carcinogenic compounds to humans (IARC, WHO). The carcinogenic potential of found concentrations of various representatives of PAHs, and their airborne mixture, may be expressed by means of the toxic equivalent of benz[a]pyrene (TEQ BaP) by comparing carcinogenic effects of measured concentrations of various representatives of polyaromatic hydrocarbons to that of benz[a]-pyrene, one of the most toxic and best investigated carcinogenic polyaromatic hydrocarbons. The comparison of the TEQ BaP of the PAHs mixture measured at the Station in Prague 10 and measuring points in other cities monitored revealed the carcinogenic potential of PAHs is five times lower in Prague than in Ostrava and at about the same value as in Hradec Králové and in Ústí nad Labem. The time development of concentrations of polyaromatic hydrocarbons in respective months of 2003 is demonstrated in Figure. The regular monitoring of volatile organic compounds (VOCs) was continuing in There are 42 organic compounds, which are listed in the method US EPA TO-14, monitored at the station in the SZÚ premises. The evaluation also encompassed values obtained from automated stations operated by the ČHMÚ in Prague 1 (Square of the Republic), in Prague 2 (Street Legerova), Prague 4 (Station Libuš), and in Prague 5 (the station near the Strahov Tunnel). Among the most important compounds monitored there are aromatic hydrocarbons, the most important ones are benzene (the established annual immission limit of 5 µg.m -3 in the Order of the Government of the Czech Republic No. 350/2002 Code as amended by the Order of the Government of the Czech Republic No. 60/2004 Code), toluene, xylenes, styrene, trimethylbenzenes, furthermore chlorinated aliphatic and aromatic hydrocarbons (trichloromethane, tetrachloromethane, trichloroethene, tetrachloroethene, Magistrát hl. m. Prahy 235 PRAHA Životní prostředí 2005

10 1995 až 2004 je již víceméně stabilní bez významnějších výkyvů. Dobrá shoda hodnot ročního aritmetického a geometrického průměru ve většině oblastí svědčí o relativní stabilitě a homogenitě měřených imisních hodnot bez velkých sezónních, klimatických či jiných výkyvů. Imisní limity stanovené (nařízením vlády č. 350/2002 Sb. ve znění novely č. 60/2004 Sb.) pro As, Cd, Pb a Ni nebyly v roce 2004 překročeny ani na jedné stanici. Výše plnění ročního imisního limitu pro arzen v jednotlivých pražských obvodech je znázorněna na obrázku. Mimo stabilní situace u znečištění ovzduší Prahy oxidem siřičitým a prvky, kde je vývoj úrovně znečištění dlouhodobě příznivý, se kvalita ovzduší v Praze v roce 2004 proti roku 2003 mírně zlepšila, důvodem kolísání jsou pravděpodobně meteorologické faktory. Výjimku z hodnocení těžkých kovů tvoří arzen, kde mírný nárůst proti létům 1999 a 2001 je možná i v Praze způsoben návratem k používání domácích topenišť spalujících uhlí a i spalováním odpadů. Přetrvávajícím problémem jsou nadále látky, jejichž emise do ovzduší jsou přímo svázány s dopravní zátěží dosvědčují to i hodnoty měřené v dopravně exponovaných stanicích (Legerova, Strahovský tunel, Svornosti). Mezi tyto látky patří především suspendované částice frakce PM 10,NO 2 a benzo(a)pyren, kde byly na pražských stanicích překročeny imisní limity, a benzen. U těchto látek dochází k nejvýznamnějšímu čerpání imisního (potenciálně expozičního)limitu a jedná se o hygienicky nejzávažnější sledované polutanty ve venkovním ovzduší. Pro kvantifikaci potenciálních zdravotních účinků se používá odhad zdravotních rizik, způsobených expozicí populace konkrétním znečišťujícím látkám. Odhad používá screeningový přístup, který uvažuje celoživotní expozici 24 hodin denně pro dospělého člověka o hmotnosti 70 kg, který vdechne 20 m 3 vzduchu za den. Výstupem odhadu je teoretické navýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění pro jednotlivce, které může způsobit daná úroveň expozice hodnocené látce nad obecný výskyt v populaci za 70 let celoživotní expozice. Na základě ročních aritmetických průměrů za rok 2004 bylo vypočteno riziko odvozené z expozice jednotlivým látkám. Celkové karcinogenní riziko je součtem těchto dílčích rizik. Z této hodnoty bylo, přes počty obyvatel jednotlivých městských částí pro délku života (70 let), vypočteno populační riziko tj. zvýšené riziko výskytu případů nádorových onemocnění za rok pro hodnocenou exponovanou populaci. Hodnoty jednotkového rizika byly převzaty z internetových stránek WHO viz activities/ _2. Odhad navýšení rizika v proměřovaných pražských obvodech se pohybuje v řádu 4,5*10-3 až 4,3*10-4, největší příspěvek zde představuje expozice BaP. Odhad populačního rizika je na úrovni 0,3 případů nádorových onemocnění za rok. Tento odhad ale nezahrnuje chlorobenzene, dichlorobenzenes), and freons. In 2004 the immission limit value for benzene in ambient air was not exceeded at any measuring station in Prague, the maximum annul average was measured at the Station No. 457 in Prague 10 (4.09 µg.m -3 ). The level of air pollution with metals in the TSP fraction of airborne particulate matter measured at the Public Health Service stations in the period 1995 to 2004 has been already stable, more or less missing any fluctuations. The good coincidence of values of annual arithmetic and geometric averages in majority of areas proves measured values of immission values have been relatively stable and homogeneous without any great seasonal, climate, or other way induced fluctuations. Immission limit values established (in the Order of the Government of the Czech Republic No. 350/2002 Code as amended by the Order of the Government of the Czech Republic No. 60/2004 Code) for As, Cd, Pb, and Ni were not exceeded at any of the stations in The rate the annual ground-level concentration of arsenic was reached in respective Prague s districts is depicted in Figure. Besides the stable situation of the Prague air pollution with sulphur dioxide and certain elements, in which the development in air pollution has been favourable over a long term, air quality in Prague got slightly better in 2004 compared to that of 2003, while reasons for this oscillations is probably meteorological factors. The exemption of the rule in the evaluation of heavy metals is arsenic, in which a slight increase compared to years 1999 and 2001 can be in Prague attributed to the re-progress in the use of coal-fired domestic fireplaces where also various waste can be burnt. Thus the permanent problem represent the substances which emissions into air are directly related to the traffic load as values measures at traffic loaded stations (Legerova, Strahovský tunel, Svornosti) have been giving proof for. These substances are first of all suspended particulate matter of the fraction PM 10, NO 2, and benz[a]pyrene for which their immission limit values were exceeded at Prague s stations, and benzene. For these substances their immission limit values (potentially their exposure limits) are attained at the most significant percentage and they form the most serious pollutants monitored from the hygiene point of view in ambient air. In order to quantify their potential health effects estimates of health risks, which are caused by population exposure to concrete pollutant, are employed. The screening approach is applied for the estimate, which considers lifetime-long exposure for 24-hours a day for an adult weighting 70 kg, who inhale 20 m 3 air per day. The estimate outcome is the theoretical increase in probability of a tumour and neoplasm disease occurrence in an individual, which can be caused by the given level of exposure of the substance evaluated above the general occurrence level in the population over 70 years of the lifetime-long exposure. On the basis of annual arithmetic average for 2004 the risks derived from the exposure to respective substances was calculated. The overall carcinogenic risk is a sum of these partial risks. The population risk was calculated from this value, using the numbers of inhabitants in respective City Districts for the given lifetime (70 years), that means an increased risk of occurrence PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

11 potenciální vliv všech čtyř škodlivin ve všech městských obvodech, protože hodnoty benzo(a)pyrenu jsou měřeny pouze na stanici v Praze 10 pokud by ovšem byly v ostatních městských obvodech srovnatelné hodnoty BaP a jednalo by se o representativní hodnoty, zvýšil by se daný odhad již na 1,5 případů nádorových onemocnění za rok. Pitná voda V rámci Systému monitorování je i v Praze sledována kvalita pitné vody v distribučních sítích veřejných vodovodů včetně malých vodovodů v okrajových částech hlavního města. Jakost dodávané pitné vody je hodnocena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb. V roce 2004 bylo získáno více než hodnot ukazatelů jakosti pitné vody. Nedodržení nejvyšší mezní hodnoty (NMH) zdravotně závažného ukazatele bylo zjištěno pouze v 8 případech. Jednalo se o 5 nálezů mikrobiologického ukazatele Escherichia coli, 2 nálezy ukazatele enterokoky a 1 případ překročení NMH chemického ukazatele dusičnany. Mezní hodnota (MH)organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody nebyla dodržena ve 349 nálezech, nejčastěji šlo o nedodržení MH ukazatelů železo, počty kolonií při 36 C a počty kolonií při 22 C. U vybraných kontaminantů, které mají stanoveny expoziční limit (většinou ADI přípustný denní přívod, pro mangan limit U.S. EPA referenční dávka RfD), bylo provedeno také hodnocení zátěže obyvatelstva z příjmu pitné vody. Při hodnocení se vycházelo z předpokladu, že každý občan vypije denně 1 l pitné vody ze sítě veřejného zásobování 1. Výsledky čerpání přijatelného přívodu pro vybrané kontaminanty jsou uvedeny na obrázku. Je patrné, že i v roce 2004 jednoznačně dominovala expozice dusičnanům, která dosahuje 10,5 % expozičního limitu pro střední zátěž pražského obyvatele. Expozice ostatním škodlivinám je na velmi nízké úrovni. Hodnoty z let 1994 až 2003 vykazují velmi podobné výsledky bez výrazných změn, případné rozdíly je nutné připsat na vrub běžnému kolísání koncentrací. Z rozboru epidemiologické situace vyplývá, že v žádném případě nebyl jednoznačně prokázán případ onemocnění, ve kterém pití vody z veřejných vodovodů bylo označeno jako příčina vzniku infekce. Z hodnocení zátěže chemickými látkami také vyplývá, že k přímému poškození zdraví obyvatelstva konzumací pitné vody z veřejného zásobování nemohlo dojít. Kvalita pitné vody v pražské vodovodní síti zůstává v podstatě na stejné úrovni jako v minulých letech, k výrazným změnám v jakosti rozváděné pitné vody nedochází. 1 Tento údaj vyplývá z dotazníkového šetření zdravotního stavu, životního stylu a prostředí (HELEN). of cases of tumour and neoplasm diseases per year for the evaluated exposed population. Values of risk units were taken over from the Internet pages of the WHO, see activities/ _2. The estimate of the risk increase in measures Prague s Districts falls in the order of magnitude of 4.5*10-3 to 4.3*10-4, the exposure to BaP makes the highest contribution to. The estimate of population risk is at the level of 0.3 cases of tumour and neoplasm diseases par year. Yet this estimate does not include potential effects of all four pollutants in every City District, because values of benz[a]pyrene are measured at the station in Prague 10 only if, of course, comparable values are measured in other City Districts and these values are representative, then the given estimate would be increased to 1.5 cases of tumour and neoplasm diseases per year. Drinking water In Prague quality of drinking water in the distribution network of the public mains is also monitored with the System of the Population Health Status Monitoring. Quality of the water supplied is evaluated pursuant to Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 252/2004 Code. In 2004 over 60,000 values of drinking water quality were acquired. Non-compliance with the maximum limit value (NMH) of a health adverse indicator was found in mere eight cases. These were five findings of the microbiological indicator of Escherichia coli, two findings of the indicator of Enterococi, and one case of exceedance the chemical indicator of nitrates. The limit value of organoleptic indicators of drinking water quality were not complied with in 349 findings, in most cases these were indicators of iron, number of colonies at 36 C, and the number of colonies at 22 C. For selected contaminants, for which exposure limits are established (mostly ADI acceptable daily intake, for manganese the US EPA limit as reference dose RfD), the assessment of population load from drinking water intake was also carried out. The assessment was based on the assumption that an inhabitant daily drinks, on average, 1 litre of drinking water from the public mains 1. Results of acceptable daily intake of selected contaminants are given in Figure. It is obvious that in 2004 the nitrate exposure clearly prevailed, which accounted for 10.5 % of the acceptable daily intake (ADI) for medium load of the Prague population. Exposure to other contaminants through drinking water was at very low level. Values found in the period from 1994 to 2003 demonstrate very similar results with no pronounced changes; potential differences must have been caused by common fluctuations in concentration. It follows from the analysis of epidemiological conditions that in no case there was clear evidence produced for an instance of a disease where drinking the potable water from the public water supply system was the reason of the onset of an infection. It also follows from the assessment of chemical load that the population could not suffer any harm from the consuming of drinking water from the public water supply system. 1 This data follows from the questionnaire survey on health status, lifestyle, and the environment (HELEN). Magistrát hl. m. Prahy 237 PRAHA Životní prostředí 2005

12 Hluk Hluk patří v dnešní době k nejrozšířenějším škodlivinám pracovního i životního prostředí. Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Nadměrný hluk prokazatelně ovlivňuje centrální nervový, hormonální, imunitní a kardiovaskulární systémy, což přispívá k rozvoji civilizačních onemocnění, psychických poruch apod. Monitorování zdravotních důsledků a rušivých účinků hluku probíhalo v Praze od roku 1994 na třech místech, a sice na Vinohradech (Praha 2), Žižkově (Praha 3) a ve Vršovicích (Praha 10). V roce 2003 z organizačních důvodů skončilo sledování hlučnosti na Vinohradech, ve zbylých lokalitách probíhá i nadále. V každé městské části jsou vybrány tzv. tiché a hlučné lokality 2, kde probíhají střídavě 24-hodinová měření jednou za měsíc. Monitorování hluku krom pražských lokalit probíhá i v dalších 18 městech Česka. Mezi sledovanými lokalitami se hodnoty naměřené v Praze pohybují v horní polovině rozpětí hlučnosti. Průměrné hodnoty hlučnosti - L Aeq (ekvivalentní hladiny akustického tlaku A)za rok 2004 jsou znázorněny v tabulce. Nejvyšší přípustná hladina hluku podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je pro denní měření 55 db a pro noční měření 45 db. Tyto hladiny byly v roce 2004 překročeny i v případě průměrných hodnot u všech lokalit Prahy, s výjimkou denního měření v tiché lokalitě na Žižkově. Ve srovnání s rokem 2003 došlo ke zvýšení průměrné hodnoty hlučnosti L Aeq především v tichých lokalitách, hodnoty pro hlučné lokality zůstaly víceméně nezměněny. Účinek hluku na obyvatelstvo ve vybraných lokalitách, kde je známa hluková expozice v prostředí bydliště, 2 Praha 3: tichá lokalita ul. Pod Lipami, hlučná lokalita ul. Koněvova, Praha 10: tichá lokalita ul. Bečvářova, hlučná lokalita ul. Vršovická. The drinking water quality in the Prague public water supply system remained virtually at the same level as in the last years; there are no significant changes in quality of the water supplied. Noise At present noise belongs to the most widely spread pollutants of the working environment as well as the environment. Noise is any undesirable sound, which has disturbing or nuisance character, or which has harmful effects on human health. Excessive noise has been proven to effect the central nervous system, hormonal, immunity, and cardiovascular systems, which contributes to the development of civilisation diseases, mental disorders, etc. Since 1994 the monitoring of health affects and disturbance effects of noise has been performed in Prague at three locations as follows: Vinohrady (Prague 2), Žižkov (Prague 3), and Vršovice (Prague 10). In 2003 the monitoring of noise level in Vinohrady, Prague 2 was terminated due to organisational reasons. In every City District there were so called silent locality and the noisy one 2 selected, where 24-hour measurements are performed once a month. Except for Prague s localities the noise measurements are carried out in further cities in the Czech Republic. The Prague localities are placed in the top half of the noise level span of localities monitored. The measured average values expressed as equivalent level of acoustic pressure A - L Aeq for the year 2004 are summarised in Table. The maximum acceptable noise level pursuant to the Order of the Government of the Czech Republic No. 502/2002 Code, on health protection against adverse effects of noise and vibrations, is 55 db for daytime and 45 db for night-time. These levels were in 2004 exceeded also in the case of average values at all localities in Prague, except for the daytime measurement at the silent locality in Žižkov. The comparison of annual changes in between 2003 and 2004 revealed the average value of noise level L Aeq was increased, mostly at silent localities, values at noisy localities remained more or less unchanged. 2 Prague 3: silent locality Street Pod Lipami, noisy locality Street Koněvova, Prague 10: silent locality Street Bečvářova, noisy locality Street Vršovická. Tab. C2.1 Průměrné hodnoty ekvivalentních hladin hlučnosti L Aeq v roce 2004 a rozdíly vzhledem k roku 2003 Average values of noise equivalent level L Aeq in 2004 and its differences compared to the values measured in 2003 Lokalita Locality Denní měření / Daytime measurement (db)* Tichá lokalita Silent locality Hlučná lokalita Noisy locality Noční měření / Night-time measurement (db)* Tichá lokalita Silent locality Hlučná lokalita Noisy locality s min. hodnotou / min. value 48,60 60,61 40,30 53,76 Praha 3 53,72 (+3,32)71,32 (+0,18)47,54 (+5,04)65,98 ( 0,02) Praha 10 57,30 (+3,00)72,24 (+0,24)50,74 (+5,44)66,02 ( 0,16) s max. hodnotou / max. value 58,63 75,32 50,86 69,29 * Nejvyšší přípustná hladina hluku pro denní měření je 55 db, pro noční měření 45 db podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. The highest acceptable noise level for daytime measurement is 55 db, and for night-time measurement 45 db according to the Order of the Government of the Czech Republic No. 502/2000 Code. Poznámka: Údaje v závorkách představují rozdíly průměrné hodnoty L Aeq vzhledem předchozímu roku. Note: Data in brackets represent differences in average values of L Aeq compared to the previous year. Zdroj / Source: SZÚ PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

13 je sledován dotazníkovým šetřením zdravotního stavu, zaměřeným na výskyt vybraných tzv. civilizačních onemocnění a hodnocením vztahu mezi naměřenou hlučností a výskytem těchto nemocí a poruch. V roce 2004 dotazníkové šetření neproběhlo. Další šetření se uskuteční v roce Cizorodé látky v potravinových řetězcích Subsystém sledující zátěž lidského organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců se skládá ze čtyř projektů: výskyt vybraných patogenních bakterií ve vzorkovaných potravinách, výskyt toxinogenních mikromycetů (plísní)ve vzorkovaných potravinách, sledování potravin na bázi geneticky modifikovaných organismů (GMO)na trhu v ČR a dietární expozice vybraným chemickým látkám (tato část je hodnocena v dvouletých intervalech, výsledky za rok 2004 a 2005 budou publikovány v roce 2006). Odběry potravin byly prováděny ve 4 regionech, zahrnující vždy 3 svozná místa. Jedním z těchto svozných míst je Praha, vzorky však nejsou analyzovány samostatně, ale v rámci regionu. Bakteriologická analýza potravin byla v roce 2004 zaměřena na výskyt vybraných patogenních agens v potravinách na našem trhu. Výběr vyšetřovaných komodit byl proveden podle spotřebního koše a dále byl zaměřen na ty skupiny potravin, které se v předchozích letech podílely na vzniku alimentárních onemocnění. Na přítomnost salmonel bylo celkem vyšetřeno 681 vzorků, z nichž u 11 byl prokázán pozitivní nález. Salmonely byly izolovány především ze vzorků drůbežího masa, vepřových jater, rybího masa a výrobků a dále z vajec. Průkaz přítomnosti kampylobakterů byl prováděn u 108 vzorků potravin. Pozitivní nález byl zjištěn ve 14ti případech, většinou u drůbežího masa a drobů. Na přítomnost bakterií Listeria monocytogenes bylo vyšetřeno 657 vzorků, ze kterých bylo 32 pozitivních. LM byly prokázány ve vzorcích různých druhů mas včetně drůbežího, masných výrobků, mražené zeleniny, lahůdkových salátech s majonézou, jedenkrát také v sýru Niva a polotovaru. Průkaz přítomnosti E. coli 0157 nebyl potvrzen v žádném z 36 vzorků potravin. V roce 2004 pokračovalo sledování výskytu toxinogenních mikromycetů (plísní), producentů aflatoxinů a ochratoxinu A ve vybraných potravinách. Specializované mykologické vyšetření bylo i nadále zaměřeno na popis a charakterizaci nebezpečí výskytu toxinogenních mikromycetů v potravinách. Celkem bylo odebráno 13 druhů komodit na 12 odběrových místech v ČR, což představuje celkem 156 vzorků potravin. Prokázána byla přítomnost potenciálně toxinogenních mikromycetů Aspergillus flavus, producentů aflatoxinů, celkem v 7 vzorcích (tj. 29 %)uvedených typů potravin: rýže a černý pepř. Z izolovaných kmenů Aspergillus flavus byly 3 (43 %)posouzeny jako toxinogenní. Přehled výsledků za celé období sledování Noise affects in population of the selected localities, where noise exposition in the residential environment is known, has been monitored by means of a questionnaire survey focused on health status concentrated on occurrence of the selected, so-called civilisation diseases and evaluation of the relation of the noise level and the occurrence of such diseases and disorders. In 2004 the questionnaire survey was not carried out. The next survey is slated for Contaminants in food chains The subsystem monitoring human organism load with contaminants from food chains comprises of four projects as follows: occurrence of selected pathogenic bacteria in sampled foodstuffs, occurrence of toxinogeneous micromycetas (moulds) in sampled foodstuffs, monitoring of foodstuffs on he basis of genetically manipulated organisms (GMOs) on the market of the Czech Republic, and dietary exposure to selected chemicals (this part has been evaluated in two-year interval, results for the years 2004 and 2005 shall be published in 2006). Sampling of foodstuffs was carried out in four regions, always having two gathering points. One of the gathering points is Prague, samples are however not analysed separately yet within the framework of the whole region. The bacteriological analysis of foodstuffs in 2004 was focused on the occurrence of selected pathogenic agents in foodstuffs on the market in the Czech Republic. The selection of commodities to be checked was carried out on the basis of consumer basket and was further concentrated on those groups of foodstuffs, which contributed to alimentary diseases occurrence in previous years. In total 681 samples were checked for the presence of Samonellas and in 11 of them there were positive findings. Samonellas were isolated first of all from samples of poultry, pork liver, fish meat and fish products, and furthermore from eggs. The proof of Campylobacteria was carried out in 108 samples of foodstuffs. Positive findings were observed in 14 cases, mostly in poultry and giblets. 657 samples were tested for the presence of bacteria of Listeria monocytogenes and 32 of them were positive. Listeria monocytogenes were found in samples of various kinds of meat, including poultry, meat products, frozen vegetables, delicate salads with mayonnaise, in one case also ion Niva cheese and in a convenient food. Proof of the presence of E. coli 0157 was not found in any of 36 samples of foodstuffs. In 2004 the monitoring of the occurrence of toxinogeneous micromycetas (moulds), producers of aflatoxins and ochratoxin A in selected foodstuffs. The specialised mycological research was furthermore focused on the description and characterisation of hazards of the occurrence of toxinogeneous micromycetas in foodstuffs. In total there were 13 types of commodities withdrawn at 12 sampling points in the Czech Republic, which represent 156 samples of foodstuffs. The presence of potentially toxigeneous micromyceas of Aspergillus flavus, producers of aflatoxins, in seven samples (i.e. 29 %) of these types of foodstuffs: rice and black pepper. Out of the isolated strains of Aspergillus flavus 3 (43 %) were found to be toxino- Magistrát hl. m. Prahy 239 PRAHA Životní prostředí 2005

14 od roku 1999 je uveden na obrázku. Dále byla prokázána přítomnost toxinogenních mikromycetů Aspergillus tamarii, producentů aflatoxinů, v 1 vzorku (8 %) černého pepře. Tento kmen nebyl posouzen jako toxinogenní. Aflatoxin B1 byl zjištěn ve 3 vzorcích (25 %) sladké papriky (aritmetický průměr 3,6 µg.kg -1, maximální hodnota 8,0 µg.kg -1 ). Aflatoxin G1 byl zjištěn v 1 vzorku (8 %)sladké papriky v koncentraci 1,0 µg.kg -1. Potenciálně toxinogenní mikromycety Aspergillus sk. niger (producenti ochratoxinu A)byly stanoveny celkem v 11 vzorcích (30 %)následujících typů potravin: rýže, sladká paprika, pepř černý. Podobně jako v předcházejících letech byla provedena izolace kmenů Penicillium crustosum (potenciálního producenta mykotoxinu penitremu A)ve vzorcích vlašských ořechů, pozitivní nález činil 33 %. Rok 2004 byl třetím rokem studie zaměřené na sledování potravin odebraných v obchodní síti s cílem zjistit, zda nejsou vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů. Celkem bylo odebráno 192 vzorků čtyř druhů potravin rajčata, sójové boby, sójové výrobky a kukuřičná mouka (od každé komodity 48 vzorků). Celkem bylo metodou RT-PCR vyhodnoceno jako pozitivní 19 vzorků sójových výrobků a 2 vzorky sójových bobů. Zjištěné množství Roundup Ready sóji přítomné v sójových bobech a sójových výrobcích bylo ve všech případech pod 0,9 %. Podle nařízení EU 1829/2003 a 1830/2003 musí být povinně označovány potraviny, které obsahují více než 0,9 % GMO. Obsah do 0,9 % se považuje za náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou příměs GMO. Vzhledem k tomu, že obsah GMO u vyšetřených potravin byl méně než 0,9 %, nemusely být tyto potraviny označeny na obalu, pokud GMO nebyl do potravin použit vědomě. Získané výsledky dokazují, že se v tržní síti v ČR vyskytují potraviny vyrobené z Roundup Ready sóji (40-3-2), která je v ČR povolena jako potravina nového typu, klesá však podíl potravin, které by měly být povinně značeny. Pracovní podmínky Subsystém sledující zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledků má dvě základní projektové části. Za prvé je to monitorování zdravotních dat o nemocech z povolání a expozic vyplývajících z kategorizace dat, a za druhé monitorování vybraných parametrů expozice a zdravotních účinků. V roce 2004 bylo v Česku hlášeno 1388 profesionálních onemocnění (u 1316 pracovníků). Neustále přetrvává klesající trend incidence i celkového počtu hlášených profesionálních onemocnění. V roce 2004 byla míra incidence těchto nemocí 31,6 případů na pojištěnců. Nejvíce hlášených profesionálních onemocnění vzniklo v odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti. V Praze bylo v roce 2004 evidováno 70 takovýchto nemocí, z nichž přes polovinu tvořily nemoci z povolání přenosné a parazitární viz obrázek. geneous. The overview of results for the whole monitoring period since 999 is given in Figure. Furthermore the presence of toxigeneous micromyceas Aspergillus tamarii, producers of aflatoxins, was determined in one sample (8 %) of black pepper. This strain was determined as toxinogeneous. Aflatoxin B1 was found in 3 samples (25 %) of sweet paprika (arithmetic average 3.6 µg.kg -1, maximum value 8.0 µg.kg -1 ). Aflatoxin G1 was found in one sample (8 %) sweet paprika at the concentration of 1.0 µg.kg -1. Potentially toxinogeneous micromycets Aspergillus sk. niger (producers of ochratoxin A) were determined in 11 samples (30 %) of the following types of foodstuffs: rice, sweet paprika, black pepper. Similarly as in the previous years strains Penicillium crustosum (potential producer of the mycotoxin penitrem A) were isolated from samples of walnuts, positive findings accounted for 33 %. The year 2004 was the third years of the study concentrated on the monitoring of foodstuffs sampled in merchandising network with the objective to find out if they are produced from genetically manipulated organisms or not. In total 192 samples of foodstuffs were withdrawn of four types of foodstuffs tomatoes, soya beans, soya products, and maize flour (48 samples of each of the commodities). Overall employing the method RT-PCR proved 19 samples of soya products and 2 samples of soya beans as positive. The amount of Roundup Ready soya present in soya beans and soya products was in every case below 0.9 %. According to the EU Regulations 1829/2003 and 1830/2003 foodstuffs shall be mandatory labelled, which contain over 0.9 % GMOs. The content up to 0.9 % GMOs is considered to be impurity of GMOs either caused by random factors or technically inevitable. Because the GMO content in the foodstuffs controlled was below 0.9 % these foodstuffs did not have to be labelled on their packages, unless GMOs were used into the foodstuffs intentionally. The results obtained have proven that the foodstuffs produced from the Roundup Ready soya (40-3-2), which is in the Czech Republic permitted as a foodstuff of a new type, are available on the market in the Czech Republic, yet the number of foodstuffs, which shall be mandatory labelled has been decreasing. Working conditions The subsystem monitoring health risks of working conditions and their consequences has tow basic project parts. The first one is monitoring of health data on occupational diseases and exposures following from data classification, the second on is monitoring of selected exposure parameters and health impacts. In 2004 there were 1,388 occupational diseases (in 1,316 employees) reported in the Czech Republic. The trend of ever decreasing frequency of occurrence as well as the total number of reported occupational diseases. In 2004 the occurrence rate of such diseases was 31.6 cases (per 100,000 insured). The highest number of reported occupational diseases occurred in branches of health and social care and veterinary care. In 2004 there were 70 such diseases registered in Prague, and out them a half belonged to transmittable and parasitic occupational diseases, see Figure. PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

15 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ukládá zaměstnavateli povinnost, po zhodnocení míry expozice, zařadit práce do čtyř kategorií 3. Z celkového počtu zaměstnanců jich bylo v květnu 2005 evidováno v kategoriích 2, 2R, 3, 4 35 % (tj / zam.). V rizikových kategoriích (2R, 3, 4)bylo evidováno 8 % všech zaměstnanců (tj. 4314/ zam.). Nejvíce evidovaných zaměstnanců v rizikových kategoriích bylo exponovaných faktoru hluk. V Praze bylo zaregistrováno necelých 34 tisíc zaměstnanců v rizikových kategoriích, z toho bylo přes 12 tisíc žen viz obrázek. V porovnání s ostatními kraji je v Praze nejméně takto exponovaných zaměstnanců na zaměstnanců viz obrázek. Počet exponovaných osob karcinogenům v rámci centrálního registru REGEX činil 4326 osob ( ). Data za kraj hl. m. Praha by měly být do této databáze doplněny v letošním roce. Závěr K překračování limitních či doporučených hodnot koncentrací po dobu existence Systému monitorování docházelo a dochází v případě Prahy u některých kontaminantů relativně často v ovzduší. Přetrvávajícím problémem jsou i nadále látky, jejichž emise do ovzduší jsou přímo svázány s dopravní zátěží. Mezi tyto látky patří především suspendované částice frakce PM 10, NO 2 a benzo(a)pyren, u kterých byly na pražských stanicích překročeny imisní limity, a benzen. U těchto látek dochází k nejvýznamnějšímu čerpání imisního (potenciálně expozičního) limitu a jedná se o hygienicky nejzávažnější sledované polutanty ve venkovním ovzduší. V pitné vodě dochází k nedodržení limitních hodnot zdravotně závažných kontaminantů jen ojediněle. Při hodnocení zátěže obyvatelstva z příjmu pitné vody i v roce 2004 jednoznačně dominovala expozice dusičnanům. Kvalita pitné vody v pražské vodovodní síti zůstává v podstatě na stejné úrovni jako v minulých letech, k výrazným změnám v jakosti rozváděné pitné vody nedochází. 3 Práce kategorie 1 nepředstavují podle současných znalostí pravděpodobně žádné riziko pracovníka. Práce kategorie 2 jsou práce, kde poškození zdraví vlivem pracovních podmínek nelze vyloučit, např. u zvýšeně přecitlivělých osob. Práce kategorie 3 je práce při níž není expozice osob faktorům pracovního prostředí spolehlivě snížena technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými limity a pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je třeba využívat osobní ochranné prostředky či jiná ochranná opatření. Práce kategorie 4 jsou práce s vysokým rizikem poškození zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. Práce zařazené do 3. a 4. kategorie a kategorie 2R (po samostatném rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví)jsou pracemi rizikovými ve smyslu 39, odst.1 zákona. The Act No. 258/2000 Code on the public health protection imposes the obligation on the employer, once the level of exposure is assessed, to classify jobs into four categories 3. Out of the total number of employees 4,959, % (i.e. 18,781/100,000 employees) were registered at hazardous jobs in categories 2, 2R, 3, and 4 by 13 May % of all employees (i.e. 4,314/100,000 employees) were registered in the risk categories (2R, 3, 4). The highest number of employees at risky jobs was exposed to the risk factor of noise. In Prague less than 34,000 employees are registered at jobs falling into the risky categories, out of that over 12,000 were women, see Figure. Compared to other regions there is the least number of employees exposed such a way per 100,000 employees in Prague, see Figure. The number of persons exposed to carcinogenic agents within the central register of REGEX accounted for 4,326 persons by 31 December Data for the region of the City of Prague should be added into the database in Conclusions In the case of Prague limit values or recommended values of concentration have been exceeded in certain airborne contaminants relatively frequently. The persisting trouble is the substances which air emissions are directly related to traffic load. These substances are first of all suspended particulates, fraction PM 10, NO 2, and benzo[a]pyrene, for which immission limits were exceeded at Prague s stations, and benzene. These substances occur at most important amounts of their immission limit values (potentially exposition limit) and also they are the most serious pollutants in ambient air from the hygiene point of view. Non-compliance with limit values of health adverse contaminants in drinking water is just unique. When evaluating the population load with intake from drinking water in 2004 exposure to nitrates was dominating factor. Drinking water quality of the water from the Prague s water supply system has virtually remained at the same level as in the past years, no significant changes in quality of supplied drinking water were not detected. 3 Works of category 1 do not pose, according to current knowledge, probably any risk to the worker. Works of category 2 are such jobs, in which harm to human health due to working conditions cannot be excluded, in persons of increased susceptibility for instance. Works of category 3 are jobs in which personal exposure to factors of working environment cannot be reliably reduced by technical measures down to the level established in public health protection limits and personal protective equipment or other protective measures must be employed to provide from the workers health protection. Works of category 4 are jobs, in which there is high risk of harm to health, which cannot be excluded even if the available and applicable protective measures are applied. Jobs classified as 3. and 4. categories and the category 2R (following independent decision of public health protection authorities) are risky works within the meaning of Section 39 (1) of the act. Magistrát hl. m. Prahy 241 PRAHA Životní prostředí 2005

16 Mezi sledovanými lokalitami v Česku se hodnoty hlučnosti naměřené v Praze pohybují v horní polovině rozpětí. V tržní síti se vyskytují potraviny vyrobené s použitím GM surovin, resp. Roundup Ready sóji, která je v ČR povolena jako potravina nového typu. Frekvence záchytu stoupá, klesá však podíl potravin, které by měly být povinně značeny (obsah GMO nad 0,9 %). Z výsledků šetření výskytu GMO na trhu nevyplývá zvýšené zdravotní riziko. Trend výskytu salmonelóz, nejčastější nákazy přenášené potravinami bakteriálního původu, vykazuje od roku 1999 mírně klesající tendenci. Naopak roste výskyt kampylobakterióz. Stejný nárůst zaznamenala řada zemí Evropské unie. Praha v porovnání s ostatními kraji vykazuje nejnižší relativní počet (na zam.)zaměstnanců evidovaných v rizikových kategoriích prací. Výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí za rok 2004 představují ucelenou standardní sadu informací, které byly získány souborem monitorovacích aktivit jedenáctého roku provozu. Jsou důležitým materiálem pro řízení a kontrolu zdravotních rizik pro orgány státní správy i cennou informací pro širokou veřejnost, usnadňující aktivní ochranu zdraví. Monitorování životního prostředí a zdraví tak napomůže k postupnému dosahování srovnatelné úrovně expozice cizorodým látkám a srovnatelných parametrů zdravotního stavu se zeměmi Evropské unie a k zabezpečení podmínek trvale udržitelného života společnosti. Compared to monitored localities in the Czech Republic noise level values measured in Prague fall into the upper half of the interval. On the market there are foodstuffs produced using GM raw materials, that means the Roundup Ready soya beans, which is permitted in the Czech Republic as foodstuff of new type. The frequency of catching has been increasing, yet the percentage of foodstuffs, which should be mandatory labelled (containing over 0.9 % GMOs), has been deceasing. It follows from the results of survey on the GMOs occurrence on the market that there is not increased risk to health. The trend in occurrence of salmonellas, the most frequented contagious disease transmitted by foodstuffs of bacterial origin, has been showing a slightly descending manner since On the contrary, occurrence of campylobacteriosis has been increasing. The same increase was recorded in a number of Member States of the European Union. Prague features the lowest relative number (per 100,000 employees) of employees registered at risky categories of jobs compared to other regions. The results of the System of monitoring of environment related health status of the Czech Republic population in 2004 represent a complete standard set of information which was acquired by a set of monitoring activities in the eleventh year of the operation. They are important materials for the control and checking of health risks for public administration and valuable information to the general public, which makes active health protection easier. The monitoring of the environment and health this way would help to gradually attain comparable levels of exposure to contaminants and comparable parameters of health status to Member States of the European Union and to provide for conditions for sustainable life of the society. PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

17 -3 Obr. C2.1 Plnìní roèního imisního limitu (40 µg.m ) pro polétavý prach, frakci PM v jednotlivých prazských obvodech v letech Attained level of the annual immission limit (40 µg.m ) for flying ash, the fraction PM10 at measuring stations in respective Prague Districts in A1 180 A2 A4 160 A5 A6 140 A8 A9 120 A10 Plnìní roèního imisního limitu [%] Attained level of annual immission limit [%] Pozn.: èlenìní podle pùvodních obvodù Praha 1 Praha 10 Note: By the original City Districts of Prague 1 Prague 10 Zdroj / Source: SZÚ Obr. C2.2 Teoretický odhad pravdìpodobnosti zvýšení poètu nádorových onemocnìní (populaèní riziko) z pøíjmu As, Ni a benzenu z venkovního ovzduší 2004 Theoretical estimate of probability of increase in the number of tumors and neoplasms (population risk) from the intake of As, Ni, and benzene from ambient air, 2004 As, Ni a benzen As, Ni and benzene 0,0E+00 1,0E-02 2,0E-02 3,0E-02 4,0E-02 5,0E-02 6,0E-02 7,0E-02 8,0E-02 9,0E-02 1,0E-01 A1 4,5E-03 A2 A4 A5 A6 A8 9,6E-03 1,4E-02 1,1E-02 5,4E-03 4,5E-03 karcinogenní populaèní riziko na dané sídlo carcinogennic population risk per the given settlement BaP karcinogenní populaèní riziko na dané sídlo BaP carcinogennic population risk per the given settlement A10* min max 0,214 4,3E-02 ÈR maximální a minimální hodnoty Czech Republic - maximum and minimum values 5,9E-05 2,529 9,0E-02 0, , , , , , ,00000 BaP Pozn.: Pro Prahu 10 a pro celou ÈR jsou do zpracování zahrnuty hodnoty BaP Note: For Prague 10 and the whole Czech Republic values of BaP were taken into the processing. Zdroj / Source: SZÚ Magistrát hl. m. Prahy 243 PRAHA Zivotní prostøedí 2005

18 Obr. C2.3 Polyaromatické uhlovodíky v ovzduší, stanice SZÚ Praha 10, 2004 Airborne polyaromatic hydrocarbons, the SZÚ Station, Prague 10, in 2004 Koncentrace sumy PAU [ng.m ] Concentration of total PAH [ng.m ] Suma PAU Total PAH Benzo(a)antracen (BaA) Benzo(a)anthracene Benzo(a)pyren (BaP) Benzo(a)pyrene Toxický ekvivalent BaP Toxic equivalent of BaP (TEQ BaP) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Koncentrace BaA, BaP a toxického ekvivalentu [ng.m ] Concentration of BaA, BaP, and toxic equivalent [ng.m ] -3-3 Zdroj / Source: SZÚ Obr. C2.4 Plnìní roèního imisního limitu (0,006 µg.m ) pro arzen v polétavém prachu v jednotlivých prazských obvodech v letech Attained level of the annual immission limit (0.006 µg.m ) for arsenic in flying ash in respective Prague Districts in Plnìní roèního imisního limitu [%] Attained level of annual immission limit [%] A1 A4 A5 A6 A7 A8 A Pozn.: èlenìní podle pùvodních obvodù Praha 1 Praha 10 Note: By the original City Districts of Prague 1 Prague 10 Zdroj / Source: SZÚ PRAHA Zivotní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy

19 Obr. C2.5 Expozice obyvatel Prahy vybraným kontaminantùm z pitné vody, 2004 The Prague population exposition to selected contaminants from drinking water, Denní pøívod [% pøijatelného pøívodu] Daily intake [% of acceptable intake] Rozpìtí mediánù Median range Medián 2004 Median % kvantil % quantile Dusiènany Nitrates Chloroform Chloroform Nikl Nickel Rtut Mercury Olovo Lead Kadmium Cadmium Mangan Manganese Dusitany Nitrites Pøi denním pøíjmu 1 l pitné vody z veøejného vodovodu Under daily intake of 1 litre drinking water from public mains Zdroj / Source: SZÚ Obr. C2.6 Frekvence nálezù kmenù Aspergillus flavus v rùzných typech potravin v letech Frequency of findings of Aspergillus flavus strains in various types of foodstuffs in Pepø èerný Black pepper Èaj èerný Black tea Mouka hladká Flour Kmín Caraway seeds Èaj ovocný Fruit tea Rýze Rice Paprika sladká Sweet paprika 4,4 Vloèky ovesné Oat flakes 3,3 Krupice dìtská Semolina 3,3 Mouka polohrubá Fine meal 2,2 Tìstoviny Pasta 1,1 Rozinky Raisins 1,1 Mouka hrubá Meal 1,1 6,7 7,8 7,8 10,0 22,2 29, Frekvence nálezù [%] Frequency of findings [%] Zdroj / Source: SZÚ Magistrát hl. m. Prahy 245 PRAHA Zivotní prostøedí 2005

20 Obr. C2.7 Nemoci z povolání v krajích, 2004 Occupational diseases in regions, 2004 Kraj / Region Moravskoslezský Støedoèeský Olomoucký Jihomoravský Jihoèeský Pardubický Královéhradecký Hl. m. Praha Vysoèina Ústecký Zlínský Plzeòský Liberecký Karlovarský 0 Nemoci z povolání zpùsobené chemickými látkami Occupational diseases caused by chemicals Nemoci z povolání zpùsobené fyzikálními faktory Occupational diseases causes by physical factors Nemoci z povolání dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobøišnice Occupational diseases of respiratory system, lungs, peritoneum and pleura Nemoci z povolání kozní Occupational diseases of skin Nemoci z povolání pøenosné a parazitární Transmittable and parasitical occupational diseases Nemoci z povolání zpùsobené ostatními faktory a èiniteli Occupational diseases caused by other factors and agents Poèet nemocí z povolání Number of occupational diseases Zdroj / Source: SZÚ Obr. C2.8 Poèet zamìstnancù exponovaných rizikovým faktorùm v kategoriích prací 2R +3+4vkrajích, stav k Number of employees exposed to hazardous factors in labour categories 2R in regions, state of 17 May 2005 Kraj / Region Moravskoslezský Støedoèeský Ústecký Jihomoravský Hl. m. Praha Jihoèeský Královéhradecký Olomoucký Pardubický Vysoèina Liberecký Plzeòský Zlínský Karlovarský Zeny / Females Muzi / Males Poèet [tis.] / Number [ thousands] Kategorie: 2R potenciální riziková práce, 3 a 4 riziková práce. Data pocházejí z kategorizace prací a pracovišt KAPR. Categories: 2R potentially hazardous work, 3 and 4 hazardous work. Data taken from the classification oworks and workplaces KAPR. Zdroj / Source: SZÚ PRAHA Zivotní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063

Tab.9.11. Zemřelí podle příčin smrti Vysočina Deaths: analysed by cause CZ063 Celkem 5 306 5 286 5 121 5 130 5 319 5 007 5 339 4 773 4 880 4 881 Total I. Některé infekční a parazitární I. Certain infectious and parasitic nemoci (A00 - B99) 8 2 4 1 5 6 9 8 14 21 diseases (A00-B99)

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Vybrané informační zdroje (publikace, Internet)

Vybrané informační zdroje (publikace, Internet) ZDRAVÍ HEALTH Vybrané informační zdroje (publikace, Internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí souhrnná

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 16 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 29 Activity in branch of out-patient care

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Vybrané informační zdroje (publikace, internet)

Vybrané informační zdroje (publikace, internet) ZDRAVÍ Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí souhrnná

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí SUBSYSTÉM I ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí SUBSYSTÉM I ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí SUBSYSTÉM I ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A CÍLE Systém monitorování zdravotního

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 16. 8. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 28 28 27 28 27 27 26 27-199 200-499 17 16 19 19 20 19 20 19 20 19 200-499 500-999

Více

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020

Tab Kralupy nad Vltavou okres Mělník - CZ0206 Středočeský kraj, CZ020 Počet obcí 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-199 200-499 9 9 9 7 7 6 5 5 5 5 200-499 500-999 5 5 4 6 6 7 8

Více

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Znojmo okres Znojmo - CZ0647 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 32 31 31 32 32 33 32 31 31 31-199 200-499 43 44 43 42 42 38 40 40 39 40

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 5.2.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 2. 2013 2 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech 2011 (data:

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 8. 2011 43 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064

Tab Tišnov okres Brno-venkov - CZ0643 Jihomoravský kraj, CZ064 Počet obcí 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 31 31 32 32 31 31 31 28 28 27-199 200-499 19 19 17 17 17 17 16 19 19 20 200-499 500-999

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2005

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity of branch of children and juveniles in out-patient care in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.5.26 13 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 25 Activity of branch of children and juveniles

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072

Tab Kroměříž - CZ0721 Zlínský kraj, CZ072 Počet obcí 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 Number of municipalities v tom s počtem obyvatel: Size of municipality: - 199 8 8 7 7 7 7 7 8 8 9-199 200-499 35 34 35 34 34 33 33 33 34 34 200-499 500-999 23 24

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví , Klub Atlantik Ostrava

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví , Klub Atlantik Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví 3.11.2011, Klub Atlantik Ostrava MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší NRL pro venkovní ovzduší CELOSTÁTNÍ KONZULTAČNÍ DEN CENTRA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24. 11. 2011 - AKTUÁLNÍ TÉMATA Z HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Souhrnná zpráva za rok 2007 Most Sokolov Kladno Mìlník Praha Pøíbram Benešov Havlíèkùv Brod Ústí n. O.

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí Environmental Health Monitoring System in the Czech Republic Souhrnná zpráva za rok 2014 Summary Report,

Více

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií CITI-SENSE Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií Call: FP7-ENV-2012.6.5-1 Developing community-based environmental monitoring and

Více

Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky Metodické vysvětlivky www.ern.cz 71 Obyvatelstvo Údaje o počtu a složení obyvatelstva jsou získávány ze sčítání lidu, na něž navazují každoroční statistické bilance dat o narození, sňatcích, rozvodech,

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Co je Systém monitorování zdraví ve vztahu k životnímu prostředí?

Co je Systém monitorování zdraví ve vztahu k životnímu prostředí? Co je Systém monitorování zdraví ve vztahu k životnímu prostředí? Systematické sledování (monitorování) a vyhodnocování dopadů životního prostředí na zdraví populace je důležitým prostředkem pro cílený

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 9. 2010 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Čisté emise CO 2 za celou ČR

Čisté emise CO 2 za celou ČR Vybrané indikátory udržitelného rozvoje pro Ústecký kraj Měrné emise skleníkových plynů, oxidu siřičitého, oxidů dusíku Emise CO 2 za ČR Emise za jednotlivé roky v ČR 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2005

HOSPITALIZOVANÍ 2005 HOSPITALIZOVANÍ 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Radim J. Šrám. Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha. Magistrát hl. m. Prahy, Praha, 9. 7. 2014

Radim J. Šrám. Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha. Magistrát hl. m. Prahy, Praha, 9. 7. 2014 ? Radim J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha Magistrát hl. m. Prahy, Praha, 9. 7. 2014 Zdravotní rizika expozice z dopravy koncentrace NO 2 koncentrace PM2.5 koncentrace k-pau Emise z dieselových

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2003

HOSPITALIZOVANÍ 2003 HOSPITALIZOVANÍ 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009 2015 Invasive Haemophilus influenzae disease in the Czech Republic in 2009-2015 Věra Lebedová, Helena Šebestová, Pavla

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn Rok 2009 byl druhým rokem dvouletého monitorovacího období (2008-2009) nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON".

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Přehled publikací využívajících data nebo souvisejících s projektem monitoringu dietární expozice v letech

Přehled publikací využívajících data nebo souvisejících s projektem monitoringu dietární expozice v letech Přehled publikací využívajících data nebo souvisejících s projektem monitoringu dietární expozice v letech 2008-9 1. KOLÁŘOVÁ, J.; HRADILOVÁ, J.; ŘEHŮŘKOVÁ, I.; RUPRICH, J.; SALÁKOVÁ, S.; PEČINKOVÁ, D.

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více