Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP č.j. 635/07-6/MZŠTP/Kad platnost od PaedDr. Jana Kadlecová, v. r..... ředitelka školy 1

2 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY KDO JSME 5 VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY 6 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ.. 8 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU... 9 SPOLUPRÁCE S RODIČI. 9 PROJEKTY.. 10 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 11 HISTORIE.. 12 C. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 13 HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE ŠVP LMP. 14 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KOMPETENCE ŽÁKŮ.. 18 PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PÉČE O TALENTOVANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY.. 24 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT D. UČEBNÍ PLÁN 28 2

3 E. UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň : ročník 2. stupeň : ročník 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1. ČESKÝ JAZYK ČESKÝ JAZYK DOROZUMÍVACÍ DOVEDNOSTI ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.1. MATEMATIKA MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 3.1. INFORMATIKA INFORMATIKA ČLOVĚK A JEHO SVĚT 4.1. PRVOUKA DĚJEPIS PŘÍRODOVĚDA OBČANSKÁ VÝCHOVA VLASTIVĚDA ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.1. FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS UMĚNÍ A KULTURA 6.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ 7.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 8.1. PRACOVNÍ VÝCHOVA PRACOVNÍ VÝCHOVA. 296 F. HODNOCENÍ ŽÁKŮ. 305 G. AUTOEVALUACE

4 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 tel./fax.: IČO : IZO : cz ředitelka školy: PaedDr. Jana Kadlecová zřizovatel školy : Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno 1 tel.:

5 B. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kdo jsme Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené poskytuje vzdělávání dětem od předškolního věku až do ukončení základního vzdělání. Je školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sdružuje tyto typy škol: mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou a základní školu speciální. Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené děti předškolního a školního věku a školní družina. Hlavním předmětem činnosti SPC je zajištění integrace těchto dětí a žáků do mateřských škol a škol běžného typu. Škola i SPC má působnost v oblasti Jihomoravského kraje, v některých případech přijímá i žáky z přilehlých krajů. Vzděláváme především děti s tělesným postižením s různými formami dětské mozkové obrny (dále DMO), děti s vrozenými vadami pohybového aparátu, neurologickými vadami, genetickými a metabolickými poruchami postihujícími hybnost, s poúrazovými stavy. Velmi početnou skupinu tvoří děti souběžně postižené více vadami. Vzděláváme i děti s autismem nebo s autistickými rysy, děti chronicky nemocné nebo oslabené, které pro svůj optimální rozvoj potřebují šetřící režim a malý třídní kolektiv. Škola je samostatný právní subjekt. Sídlí v areálu Centra pro tělesně postiženou mládež Kociánka (dále Centrum), který zákonným zástupcům dětí nabízí denní, týdenní či celoroční formu pobytu. ÚSP poskytuje našim žákům také služby zdravotní (dětský lékař a zubní lékař, neurolog, ortoped), rehabilitaci, hippoterapii, služby psychologa, sociální pracovnice, logopedickou péči, výchovu mimo vyučování, stravování a služby v rámci osobní asistence (hygiena, pomoc při stravování, oblékání atd.). Škola se spolu s CentremF podílí na uceleném programu komplexní rehabilitační péče. Přijímání žáků do školy probíhá 1x ročně formou zápisu. V případě potřeby jsou žáci přijímáni i průběžně během celého školního roku. 5

6 Velikost a vybavení školy Ve škole jsou vzdělávány děti předškolního a školního věku. Mateřská škola pro tělesně postižené vzdělává děti předškolního věku dle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si celý den. Základní škola má přibližně 21 tříd. Jedná se o třídy základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální včetně rehabilitačního programu pomocné školy. Součástí školy je odloučené pracoviště v budově na ul. Terezy Novákové v Brně- Řečkovicích. Škola nemá vlastní budovu, užívané prostory máme pronajaty od Centra pro tělesně postiženou mládež na Kociánce. Vyučování probíhá ve třech budovách (pavilon C, pavilon DEF, Terezy Novákové). Pro odpolední činnosti nabízíme umístění dětí ve školní družině s omezenou kapacitou 14 žáků. Součástí školy je také speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, které poskytuje poradenské služby zaměřené na integraci tělesně postižených žáků do mateřských a základních škol běžného typu. SPC má k dispozici prostory v nově postavené budově (pavilon H). Pavilon DEF : Jedná se o rozlehlou jednopatrovou budovu, umístěnou v klidném prostředí na konci anglického parku. Její větší součástí je internát. Okna většiny tříd jsou obrácena k jihu. Tato orientace zajišťuje ve třídách po celý rok dostatek slunce i světla. Před školou je travnatá plocha, která slouží jako hřiště. Za budovou školy ve stínu stromů je odpočinkový kout, doplněný dřevěnými herními prvky a soustavou stolů a lavic, které v teplých dnech slouží jako třída pod širým nebem. Všechny prostory ve škole mají bezbariérový přístup, patro i suterén jsou přístupné dvěma výtahy a schodišťovou plošinou. Potřebám tělesně postižených žáků je přizpůsobeno i hygienické zázemí školy. Na pavilonu DEF jsou třídy základní školy, třídy základní školy praktické (6.-9.ročník), základní školy speciální a školní družina. Žáci mají k dispozici keramickou dílnu, výukovou dílnu pro pracovní vyučování, cvičnou kuchyňku, pracovnu přírodních věd, která zároveň slouží jako učebna pro výtvarnou výchovu, rehabilitační sál pro tělesnou výchovu, pracovnu informatiky, knihovnu s informačním centrem, pracovnu hudební výchovy a pracovnu muzikoterapie. Všechny pracovny jsou dobře vybaveny a prakticky neustále probíhá jejich doplňování novými pomůckami včetně speciálních kompenzačních pomůcek a SW vybavení. Všechny třídy jsou napojeny na síť a vybaveny PC stanicemi. Ve škole je několik kabinetů: kabinet 1. stupně, kabinet společenských věd, kabinet přírodních věd, kabinet tělesné výchovy, sklad učebnic a sklad školních potřeb. Kabinety však nejsou koncipovaný jako pracovny pro jednotlivé vyučující. Ti se scházejí většinou ve 6

7 sborovně a mají svoje pracovní místa u společného stolu. Dvě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a náležitým a potřebným doplňkovým PC zařízením. Učitelé s nimi pracující jsou náležitě proškoleni k jejich obsluze a kreativnímu využívání. Na pavilonu DEF je kancelář ředitelky školy, kancelář zástupce ředitelky a přijímací hala. Svoji pracovnu zde má ekonomka školy a personální a mzdová referentka. V době přestávek žáci využívají zejména chodby s odpočinkovými kouty, knihovnu a informační centrum. Chodby slouží také k prezentaci žákovských prací, výrobků a projektů. Pavilon C : Tento pavilon je třípatrová budova v blízkosti pavilonu DEF. V současné době jsou tam umístěny třídy základní školy speciální.třídy jsou prostorné a světlé, doplněné koberci a odpočinkovými kouty. Každá třída má k dispozici rozlehlou terasu, kterou je možno v případě pěkného počasí využívat i během vyučování. Pavilon C je spojen s pavilonem DEF novým koridorem a žáci tak mohou bez problémů s přesunem docházet do všech odborných pracoven školy na pavilonu DEF. Učitelé mají na tomto pavilonu svoji pracovnu a sborovnu. Odloučené pracoviště na ulici T. Novákové 62a : Jedná se o panelovou stavbu v klidné lokalitě. V této budově je v rámci tzv. Domova Tereza (zařízení magistrátu města Brna) otevřena třída rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální s potřebným zázemím. Třídy na všech pavilonech i odloučených pracovištích jsou vybaveny speciálním školním nábytkem pro tělesně postižené, ve třídách jsou koutky s kobercem, které slouží k odpočinku a relaxaci. Pro veřejná vystoupení slouží tzv. kinosál v suterénu budovy na pavilonu DEF. Hlavní budova školy (pavilon DEF) je stavba, která byla dokončena v roce Její prostorové řešení tedy příliš nevyhovuje moderním požadavkům na výchovu a vzdělávání tělesně postižených žáků. V posledních letech byly její prostory rekonstruovány s ohledem na maximální využití včetně sklepa a suterénních prostor. V těchto prostorách byly vybudovány kabinety a žákovské odborné pracovny. Školská legislativa umožňuje školám zřízeným pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nízké počty žáků ve třídách, což předpokládá naplnění principu skutečně individuálního přístupu ke každému dítěti. V žácích je trvale posilována sebedůvěra. Vlivem bezpečného a vstřícného prostředí ve škole jsou navozovány kladné citové vazby. Upřednostňována je komunikace s dětmi, jsou prosazována pravidla pro stanovení hranic v chování žáků, aniž by byly potlačeny jejich přirozené individuální potřeby. Mnoho žáků postupuje ve výuce podle individuálních vzdělávacích plánů, které respektují jejich možnosti a schopnosti. Jejich tvorbě věnují učitelé 7

8 značnou pozornost. V závěru každého pololetí provádí jejich zhodnocení a mohou je průběžně doplňovat a aktualizovat. Mají možnost využívat množství pomůcek kompenzujících tělesné postižení žáků. Často se vybírají ve spolupráci s úsekem rehabilitace a ergoterapie nebo na doporučení SPC. Individuální plány jsou vypracovávány ve spolupráci s příslušnými poradenskými zařízeními (SPC, PPP). Součástí školy je zmíněné speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, které v rámci trvalé spolupráce poskytuje některé svoje služby i škole. U žáků s výukovými nebo výchovnými problémy poskytuje učitelům i rodičům poradenský servis a metodickou podporu. Dále zajišťuje psychologická vyšetření, speciálně pedagogické diagnostiky a trénink metodou biofeedback. Kvůli nedostatku vhodných prostor chybí škole učebna pro výuku cizích jazyků. Prostorové možnosti budovy pavilonu DEF nenabízejí žádnou možnost, kde tuto učebnu zřídit jako samostatnou třídu, musíme tedy vycházet ze stávajících možností a hledat alternativní řešení. Charakteristika žáků Děti, které se ve škole vzdělávají, mají nejčastěji tělesné postižení. Vzděláváme také žáky s postižením neurologickým, s vrozenými genetickými a metabolickými vadami, které mají dopad na hybnost dítěte, žáky se souběžným postižením více vadami, žáky s poúrazovými stavy, žáky s autismem, žáky chronicky nemocné nebo žáky po prodělaných těžkých onemocněních, kteří potřebují šetřící režim a malý třídní kolektiv. Žáky naší školy jsou většinou děti z Jihomoravského kraje, především z Brna a z blízkého i vzdálenějšího okolí. Máme také několik žáků z přilehlých krajů. Centrum Kociánka nabízí našim žákům ubytování na internátě. 8

9 Charakteristika pedagogického sboru Výuku zajišťují speciální pedagogové, kteří disponují potřebnými odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi se vzděláváním tělesně postižených žáků a v téměř absolutní většině splňují požadavky na vzdělání učitelů ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těžištěm působení všech pedagogů je soustředěné úsilí o optimální začlenění dětí do života za komplexního působení všech dostupných speciálněpedagogických, psychologických, léčebných, sociálních a pracovně-terapeutických metod s přímou podporou a účastí rodičů, zákonných zástupců žáků a přátel školy. Pedagogický sbor školy tvoří ředitelka školy, dva zástupci ředitelky, přibližně 22 učitelů (speciálních pedagogů) a přibližně 15 asistentů pedagoga a vychovatelka družiny. Součástí sboru je výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně-patologických jevů, koordinátor ICT (informační a komunikační technologie), koordinátorka EVVO (výchova a vzdělávání k péči o životní prostředí) a koordinátorka ŠVP. Všichni mají potřebné znalosti i zkušenosti z oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Z věkového hlediska je jeho složení pestré od čerstvých absolventů až po zkušené kolegy s mnohaletou praxí. Prioritou je další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti specifických přístupů ke vzdělávání žáků s tělesným nebo kombinovaným postižením, osobnostně-sociální výchova a vzdělávání v oblasti moderních vyučovacích metod. V neposlední řadě se zaměřujeme i na vzdělávání v oblastech práce s výpočetní a komunikační technikou. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Pravidelně 2x ročně svoláváme třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce, kde se jim dostanou od třídních učitelů informace o prospěchu a chování žáků, o činnosti školy a plánovaných akcích. Rodiče se mohou kdykoliv po předchozí domluvě informovat na svoje dítě (stanoveno ve školním řádu). Stejně tak je denně k dispozici ředitelka školy a zástupci ředitelky (viz informační tabule). Rodiče mohou kdykoliv přicházet se svými připomínkami nebo podněty k práci školy. Konzultační hodiny má pravidelně každý týden i výchovný poradce. 9

10 Ve vstupních prostorách pro žáky visí informační tabule, která každý měsíc rodičům i dětem přináší podrobné zprávy o plánovaných akcích na daný měsíc a také fotodokumentaci z úspěšných akcí minulého měsíce. Aktuality z činnosti školy jsou pravidelně obměňovány na webových stránkách školy. Rodiče jsou vždy zváni a srdečně vítáni na akcích školy. Někteří se také spolupodílejí na jejich organizaci, nebo některé akce sponzorují. Samozřejmá a trvalá je také spolupráce se zaměstnanci Centra lékařkou, neuroložkou, rehabilitačními sestrami, psychologem, sociální pracovnicí a vychovateli. Intenzivně probíhá spolupráce zejména s logopedy Centra, kteří s třídními učiteli a učiteli jazyků rozvíjejí komunikační dovednosti, zejména řeč, nastavují alternativní způsoby komunikace, rozvíjejí vyšší psychické funkce. Logopedi také konzultovali obsah předmětu Dorozumívací dovednosti, který byl vytvořen s ohledem na specifické potřeby žáků. Projekty Jako jeden ze způsobů výuky volíme projektovou metodu (užívá se v samostatných hodinách, kdy není nutná týmová spolupráce vyučujících) nebo projektové vyučování (vyžaduje spolupráci několika vyučujících v jedné nebo více třídách). Všichni pedagogové se svými třídními kolektivy pracují každý rok na školních nebo třídních projektech. Projekty poskytují prostor pro naplňování zájmů žáků. Žáci získávají nové zkušenosti, poznatky a dovednosti a učí se mít odpovědnost za vlastní práci. Při práci na projektu trénují týmovou spolupráci, rozvíjejí svoje sociální a komunikační dovednosti, učí se řešit problémy. Na závěr projekty prezentují ve svých třídách, na chodbách školy nebo širší veřejnosti. Pravidelně v červnu pořádáme projektový týden žáků devátých tříd, kdy vycházející žáci mají možnost prokázat vědomosti a dovednosti, které získali v průběhu docházky do školy. Škola každoročně pořádá několikrát školu v přírodě. Běžné probíhají vlastivědné exkurze, výjezdy do divadel, muzeí a galerií v rámci Brna a okolí. Zapojujeme se do soutěží nebo škola sama pořádá interní soutěže pro své žáky přírodovědnou, vlastivědnou, recitační soutěž nebo konverzační přehlídku v německém jazyce. Každoročně pořádá každá třída vánoční dílny, organizujeme výstavy prací žáků v oficiálních brněnských galeriích na vybraná témata ve foyeru brněnských divadel, v galerii výtvarné pedagogiky Domu pánů z Kunštátu nebo v kavárenských galeriích ve městě Brně. Pořádáme benefiční koncerty, účastníme se akcí pořádaných Centrem Kociánka. Spolupracujeme s celou řadou subjektů, organizací a sponzorů, jejichž úplný výčet je k dispozici na webových stránkách školy. Pedagogové se zapojili do projektu MŠMT EU peníze školám (tzv. šablony). Spolupodílejí se také na realizaci různých dalších projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. 10

11 Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost školy i odloučených pracovišť je zajištěna prostřednictvím pravidelných linek MHD včetně speciálních tramvajových a autobusových linek s upravenými vozy pro přepravu tělesně postižených.těchto linek využíváme k přepravě žáků do centra města na exkurze do galerií a muzeí nebo návštěvy divadelních představení. Rodiče našich žáků i učitelé mohou využívat dopravního asistenta DPMB. Jedná se o službu, kterou dopravní podnik poskytuje držitelům průkazu ZTP a ZTP-P. Asistent doprovází žáka během jeho cesty MHD z výchozí zastávky do cílové zastávky včetně přestupů. Patří sem dopomoc při nastupování i vystupování, pomoc při pohybu ve vozidle během cesty, informace o průběhu cesty a řešení nenadálých situací. Služba se poskytuje pro předem konkretizovanou cestu v pracovní dny od 6 do 18 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu. Rodiče často vozí děti do školy vlastními auty. Ke všem pavilonům, kde jsou třídy školy, je možné přijet osobním vozem. Mezinárodní spolupráce Cizím vyučovacím jazykem na škole byla tradičně němčina. Od roku 2000 spolupracujeme s partnerskou školou Schule für Körpebehinderte ve Stuttgartu. Pravidelně pořádáme výměnné pobyty učitelů i žáků (např. zimní pobyty v německém Siegsdorfu, výměnné školy v přírodě, pravidelné návštěvy partnerské školy). Od školního roku 2005/2006 se jako hlavní cizí jazyk vyučuje angličtina. 11

12 Historie Centra Kociánka a školy Škola pro tělesně postižené děti na Kociánce má dlouholetou tradici. Na počátku jejího vzniku stála skupina nadšených lidí v čele s profesorem J. Chlupem a Alicí Masarykovou, kteří poukazovali na to, že i z dětí, které mají nějaké postižení a dostane se jim léčby a vzdělání, je možné vychovat lidi tvořící, výborné pracovníky plné radosti ze života a radosti z práce. V roce 1919 založili v Brně Zemský spolek pro léčbu a výchovu zmrzačelých na Moravě a ve Slezsku. Téhož roku se stává majetkem spolku zámeček spolu s přilehlým parkem, kterému se říkalo Kociánka podle jednoho z bývalých majitelů brněnského měšťana Kotziana. První děti nastoupily do ústavu na Kociánce 15. května 1920 a hned druhý den byla otevřena jedna třída. Dne 7. listopadu 1921 povolila Zemská školní rada v rámci tohoto zařízení založení soukromé obecné školy. Hlavní budova školy, kterou dnes využíváme (pavilon DEF), byla postavena v roce V posledních letech prochází postupnou rekonstrukcí, aby se její stav přiblížil moderním požadavkům na prostory pro práci s dětmi s tělesným handicapem. Pavilon C, který také částečně využívá škola, pochází z roku 1925 a prošel zásadní a nákladnou rekonstrukcí. Kociánka se tak stává skutečně moderním a rozlehlým areálem určeným pro potřeby handicapovaných osob. Formou celé škály nejrůznějších služeb, které zajišťuje Centrum Kociánka, realizuje ucelenou rehabilitaci dětí. Její součástí je i vzdělávání (v gesci MŠMT). Proto Centrum pronajímá budovy naší škole. 12

13 C. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) - část I., z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen RVP ZV-LMP) část II., z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním postižením (dále jen RVP ZŠS) část III. I. a II. díl a z 3 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.(Školský zákon) vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání část IV. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám školy a možnostem našich žáků, tj. žákům tělesně postiženým a žákům s kombinovanými vadami. Hlavním záměrem ŠVP s motivačním názvem Škola - cesta do života je v co nejširší míře směřovat vzdělávání pro potřeby praktického života. Tělesně postižené děti jdou svoji cestu životem s omezením, se kterým se musí naučit žít, musí se učit odolávat nárokům a vlivům okolí. V našem vzdělávacím programu si klademe jako hlavní cíl směrovat žáky k tomu, aby se stali v co největší možné míře samostatnými, dostatečně adaptabilními, sebevědomými, ale přitom tolerantními jedinci, připravenými ve společnosti obstát a zapojit se do ní. Vzdělávací i výchovné strategie přizpůsobujeme fyzickým i psychickým možnostem našich žáků. Při výuce důsledně uplatňujeme individuální přístup, úměrně je zatěžujeme a vytváříme jim vhodné podmínky pro jejich rozvoj i kompenzaci handicapu. Vedeme žáky k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Budujeme v žácích důvěru ve vlastní schopnosti a samostatnost. Pro motivaci k učení uvědoměle využíváme systému hodnocení žáků. K aktivnímu osvojení vědomostí a dovedností využíváme moderní metody a postupy včetně speciálně-pedagogických metod a speciálních pomůcek kompenzujících postižení. Učíme naše žáky takovým vědomostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v reálném životě, tzn. méně encyklopedických znalostí, ale více životních dovedností. Rozvíjíme estetické cítění žáků, žáci spoluvytváří estetické prostředí školy jako celku, často prezentují své práce na veřejnosti. 13

14 Jsme otevřená škola podporující kontakty se zdravými vrstevníky a s okolním světem. Spolupracujeme se školami běžného typu, školami zahraničními a organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na pomoc handicapovaným. Trvale spolupracujeme se všemi odborníkycentra, kteří o naše žáky pečují. Záleží nám na tom, aby péče byla komplexní, vyvážená, respektující potřeby dětí. Hlavní a dílčí cíle ŠVP LMP Ve vzdělávacím programu pro žáky s lehkým mentálním postižením směřujeme k tomu, aby absolventem naší školy byl žák, který se dokáže orientovat v běžných životních situacích a své vědomosti i dovednosti bude schopen aplikovat v praxi. Bude mít reálnou představu o svých možnostech a schopnostech, bude dostatečně adaptabilní, schopný reagovat na změny kolem sebe. Chceme, aby se stal člověkem tolerantním, respektujícím potřeby a zájmy druhých, který dbá pravidel slušného chování a akceptuje mravní a morální zákony společnosti, ve které žije. Za své chování a svá rozhodnutí bude zodpovědný a bude schopen nést důsledky těchto rozhodnutí. Naší snahou také je, aby žák naší školy dokázal přiměřenou formou komunikovat a byl schopen využívat různé způsoby komunikace tak, aby se svým okolím uměl spolupracovat a dokázal mu porozumět. V neposlední řadě musí mít náš žák vypěstovány adekvátní hygienické a sociální návyky. Realizace cílů základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. Osvojení strategie učení a motivace je pro celoživotní učení - Vedeme žáka k osvojení správné techniky čtení s porozuměním. - Učíme žáky pracovat s informacemi, snažíme se o to, aby žáci dokázali vyhledávat a propojovat různé informace, nahlížet na souvislosti. - Soustavně posilujeme motivaci k učení - provádíme rozmanité učební činnosti, zapojujeme aktivně žáky do výuky, podporujeme učení hrou a postupně snižujeme zastoupení frontálního způsobu výuky ve vyučování. - Při práci akceptujeme individuální a specifické potřeby žáků. - Učíme žáky získané vědomosti a dovednosti aplikovat v praxi, vytváříme modelové situace z reálného života, předkládáme problémy denního života a učíme žáky hledat řešení těchto problémů. - Podporujeme v žácích vědomí, že díky svým vědomostem a dovednostem mohou překonat handicap a začlenit se do společnosti. - Uplatňujeme u žáků systematičnost v přístupu při osvojování učiva. - Při hodnocení žáků využíváme a preferujeme kladné hodnocení, snažíme se zdůraznit kladné schopnosti žáků a citlivě hodnotíme nedostatky či neúspěch. - Snažíme se rozvíjet schopnost srovnání vlastních výsledků s výsledky ostatních spolužáků, při hodnocení uplatňujeme sebehodnocení. 2. Podpora tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů - Předkládáme žákům modelové situace z každodenního života a učíme je orientovat se v nich, nalézat řešení. - Rozvíjíme paměť a logické myšlení žáka prostřednictvím konkrétních pracovních operací. 14

15 - Odbouráváme pasivitu žáků, poskytujeme jim prostor pro jejich vlastní stanovisko, ukazujeme možné cesty vedoucí k řešení úkolů, problémů a situací. - Poskytujeme žákům prostor pro seberealizaci. - Zařazujeme do výuky prvky projektového vyučování a využíváme k využití osvojených znalostí mezipředmětové vztahy. - Motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do soutěží, exkurzí, prezentací školy. 3. Vedení k všestranné a účinné komunikaci - Rozvíjíme aktivní i pasivní slovní zásobu. - Kultivujeme mluvní projev žáků. - Učíme žáky rozvíjet a upevňovat mluvní apetit, snažíme se odbourávat zábrany ke komunikaci. - Zapojujeme žáky do diskusí. - Podporujeme samostatný projev žáka tak, že vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor. - Učíme žáky naslouchat druhým. - Uplatňujeme alternativní a moderní způsoby komunikace prostřednictvím PC programů a internetu. 4. Rozvíjení schopnosti žáků spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - Využíváme metodu skupinového vyučování a aplikujeme mezipředmětové vztahy. - Posilujeme kolektivní činnosti a práci v týmu při zachování individuality každého žáka. - Učíme žáky spolupracovat a respektovat úspěchy druhých, projevovat pozitivní city v chování. - Vedeme žáky k tomu, aby měli radost nejen z vlastních úspěchů, ale i z úspěchů ostatních. - Učíme žáky samostatnému a vzájemnému hodnocení své práce. - Usilujeme o kooperaci mezi žáky bez ohledu na stupeň tělesného či jiného postižení. - Ukazujeme žákům, jak vytvářet pozitivní prostředí, které jim dává prostor pro jeho seberealizaci a sebedůvěru. - Vedeme žáky ke zodpovědnosti za své jednání a ke spoluzodpovědnosti za kolektiv. - Spolupracujeme se školami běžného typu, se žáky různých věkových kategorií, pokračujeme ve společných projektech. - Využíváme kladných vzorů úspěšných osobností. 5. Výchova svébytných a zodpovědných osobností, které uplatňují svá práva a plní své povinnosti - Učíme žáky vnímat sebe sama jako rovnoprávnou osobnost, vyrovnanou se svým handicapem. - Rozvíjíme klima dobrého vztahu mezi žáky a mezi žákem a učitelem. - Respektujeme schopnosti žáků zadáváním účelných individuálních úkolů, pomocí nichž se snažíme pěstovat v žácích smysl pro povinnost. - Sledujeme projevy žáků ve třídě i na veřejnosti. - Učíme žáky hledat a chápat správnost a nesprávnost svého chování a nést za své činy následky. - Důsledně vyžadujeme plnění zadaných úkolů, pomocí her s danými pravidly vedeme žáky k respektování řádu. - Využíváme sociálních her k rozvoji pozitivních vztahů ve skupině, což přispívá k rozvíjení schopnosti empatie. - Umožňujeme žákům vyjádřit své názory, postoje a nápady. 15

16 - Hovoříme s žáky o jejich budoucnosti, pomáháme jim organizovat volný čas, konzultujeme s nimi možnosti realizace jejich plánů s ohledem na handicap. - Učíme žáky znát svá práva a nebát se o ně přiměřeně zasadit, zároveň však žáky vedeme k uvědomění si svých povinností. 6. Projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvoj vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí a přírodě - Tlumíme negativní vztah k učení vhodnou motivací a klidným přístupem. - Dbáme na budování vzájemné důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem. - Diskutujeme se žáky o problémech ve třídě, poskytujeme všem možnost vyjádřit svůj názor. - Preferujeme kladné hodnocení. - Hovoříme se žáky o jejich úspěších a podařené práci, přiměřenou formou se snažíme řešit jejich neúspěch a hledat na něm pozitiva. - Učíme žáky empatickému chování. - Vedeme žáky k ovládání negativních citů. - Využíváme prostředí a celého areálu Centra Kociánka k tomu, abychom naučili žáky vnímat jejich okolí. - Umožňujeme žákům získat zážitky konkrétními činnostmi a událostmi (škola v přírodě, chování drobného zvířectva, pěstování rostlin). 7. Rozvoj a ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví a zodpovědnost za ně - Učíme žáky zdravému životnímu stylu a jsme jim osobním příkladem. - Vytváříme pozitivní atmosféru v pracovním prostředí. - Vysvětlujeme žákům nebezpečí užívání návykových látek a učíme je chránit se před ním. - Upozorňujeme žáky na možné problémy v mezilidských vztazích, ukazujeme žákům na modelových situacích jejich konkrétní řešení. - Pomocí sociálních her učíme žáky zvládat stresové situace, přiměřeně na ně reagovat a předvídat následky svého chování. - Dopřáváme dětem realizaci potřeby jejich přiměřené tělesné aktivity. - Spolupracujeme s odborníky Centra Kociánka a s nimi se podílíme na aktivizaci volného času našich žáků. - Využíváme audiovizuálních pomůcek a internetu při získávání nových informací o sociopatologických jevech. - Usměrňujeme a vedeme žáky k takovému chování, které by neohrožovalo zdraví jejich a ostatních lidí. 8. Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, umění žít s ostatními lidmi - Učíme žáky tolerantnímu a asertivnímu chování. 16

17 - Ukazujeme žákům, že hodnotit ostatní lidi je třeba podle individuálních povahových a morálních vlastností a ne podle vnějších znaků. - Vedeme žáky k toleranci k jiným národnostním skupinám, využíváme situací vzniklých ve škole i na veřejnosti. - Pěstujeme v žácích vztah ke kulturním dílům a historickým památkám. - Vytváříme pozitivní pracovní prostředí. - Dbáme na rovnocenný přístup učitele ke všem žákům. - Podporujeme a rozvíjíme v žácích schopnost spontánně pomáhat slabším či více postiženým. - Na modelových situacích učíme žáky užívat pravidla společenského chování, dbáme pravidel chování ve skupině s ohledem na dodržení osobní svobody jedince. - Rozvíjíme smysl pro estetické cítění a pro kulturu, umožňujeme dětem zažít si pocit ocenění jejich práce různými veřejnými prezentacemi. - Podporujeme vztahy žáků na všech typech našich škol, učíme žáky sociálnímu chování. 9. Poznávání a rozvoj vlastních schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci - Zaměřujeme se na rozvoj dovedností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti vyplývající z tělesného či jiného postižení. - Pomáháme žákům s výběrem aktivit, ve kterých by se mohli co nejlépe realizovat a připravit pro další studium. - Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, vzhledem k vytváření profesních plánů. - Učíme žáky nejrůznějším pracovním dovednostem a návykům. - Podporujeme žáky ve využívání individuálních kompenzačních pomůcek v co nejširší míře. - Poskytujeme žákům dostatek informací o jednotlivých profesích a vytváříme jim tak přehled o pracovní náplni jednotlivých profesí. - Ukazujeme žákům, jak samostatně vyhledávat informace o možnostech dalšího studia. - Spolupracujeme s rodiči, s odborníky Centra Kociánka, pracovníky SPC a promýšlíme možnosti budoucího uplatnění tělesně či jinak postižených žáků. - Na modelových situacích umožňujeme žákům prožít si neúspěch a tím je připravujeme na možnosti nezdaru v jejich budoucím reálném životě. - Výsledky prací našich žáků prezentujeme na různých veřejných akcích, zapojujeme se do soutěží a umožňujeme žákům ověřit si své možnosti a schopnosti. 17

18 Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence žáků Klíčové kompetence (vycházíme z Bloomovy taxonomie) Strategie vedoucí k jejich dosažení Kompetence k učení Žák - Je motivován k dalšímu studiu a celoživotnímu učení. - Dokáže zhodnotit výsledky svého učení. - Plánuje a hledá další způsoby, jak by se mohl v učení zdokonalit. - Je si vědom toho, že skrze svoje vědomosti, dovednosti a schopnosti může kompenzovat handicap a zapojit se úspěšně do společnosti. - Zná zdroje informací. - Pracuje s encyklopediemi,slovníky, atlasy, internetem i dalšími prostředky k získávání informací (tisk, veřejnoprávní.média). - Informace nejen vyhledá, ale také třídí a nachází mezi nimi souvislosti. Klademe důraz na osvojení správné techniky čtení s porozuměním a na práci s textem. Využíváme výukových programů na PC a vedeme žáky k samostatné práci na PC. Během výuky střídáme různé výukové metody k zajištění pestrosti a atraktivity výuky. Jednotlivé strategie volíme podle individuality žáka a závažnosti jeho postižení, snažíme se o maximalizaci šance prožít si vlastní úspěch. Preferujeme kladné hodnocení žáků. Vytváříme situace, které podněcují tvořivost a umožňují realizaci vlastních nápadů. Kompetence k řešení problémů Žák - Rozpozná problémové situace, hledá různé varianty a způsoby řešení problémů, zamýšlí se nad jejich příčinami a vyhledává informace k jejich řešení. - Řešení problémů aplikuje v podobných nebo nových situacích. - Užívá logického myšlení a je si vědom případných souvislostí. - Slušnou a přijatelnou formou obhájí svůj způsob řešení. Diskutujeme se žáky o jejich problémech, vytváříme atmosféru důvěry žáka v učitele a opačně. Učíme žáky přijímat zodpovědnost za své jednání pomocí sociálních her. Ve výuce využíváme problémové situace z běžného života, pomáháme žákům nalézat nejvhodnější řešení a zdůrazňujeme jejich smysl. Nabádáme žáky rozpoznávat a rozlišovat problémové situace. Učíme žáky překonávat problémové situace spojené s jejich handicapem. Umožňujeme žákům setkávání s profesionály, kteří dbají o lidské zdraví (besedy s policií, hasiči, s protidrogovými preventisty...). 18

19 Kompetence komunikativní Žák - Aktivně i pasivně používá přiměřenou slovní zásobu, vyjadřuje se správně graficky i verbálně. - Je si vědom, že existují i alternativní způsoby komunikace a v komunikaci je akceptuje. - Ke komunikaci s okolím využívá internet a další prostředky komunikace a přes svoje omezené možnosti pohybu se dokáže zapojit do společenského dění. - Svoje komunikativní dovednosti využívá k vytváření kladných mezilidských vztahů. Zadáváme rozmanité individuální práce vedoucí k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby. Vedeme žáky ke čtení s porozuměním, s rozvíjením schopnosti tlumočit text vlastními slovy. Motivujeme žáky ke spontánní četbě. Učíme žáky využívat počítač k získávání informací a ke komunikaci s okolním světem. Během výuky využíváme přirozené soutěživosti žáků při plnění rozmanitých úkolů. Udržujeme kontakt a spolupráci se žáky z běžných škol. Umožňujeme žákům kontakt s veřejnými institucemi pošta, knihovna, různé státní úřady a jiné. Seznamujeme žáky s alternativními způsoby komunikace. Kompetence sociální a personální Žák - Dokáže kooperovat ve skupině i v kolektivu, je schopen poskytnout i přijmout pomoc nebo o ni požádat. - Respektuje odlišnosti dle fyzických dispozic omezených postižením i odlišnosti dle schopností mentálních a je schopen ovlivňovat kvalitu společné práce. - Odhadne reálně své schopnosti i možnosti, je přiměřeně sebevědomý. - Dokáže se ovládat, respektovat druhé, je schopen druhým naslouchat. - Je schopen se zapojit do diskuse, přijatelnou formou přednést a obhájit svůj názor. Zařazujeme do výuky skupinové vyučování. Vytváříme žákům modelové situace z běžného života. Snažíme se navozovat vstřícnou atmosféru při týmové práci. Učíme žáky ocenit práci druhých a radovat se z úspěchu druhých. Udržujeme kontakt a spolupracujeme na společných akcích s vrstevníky z obdobných typů škol, ale i z běžných škol. 19

20 Kompetence občanské Žák - Zná svoje práva a je si vědom svých povinností. - Je schopen uvědomění si hodnoty fyzického i duševního zdraví. - Dokáže aplikovat zdravý životní styl. - Uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí a podílí se na ní svým chováním a jednáním. - Chápe význam kulturního dědictví i kulturních tradic našich i jiných národů, vnímá umělecká díla, je schopen odlišit kýč, brak a bulvár od skutečné kultury, ocenit tvořivost a invenci. - Dokáže se chovat zodpovědně, sám se rozhodovat. - Je schopen být tolerantní k jiným národům a odlišnostem, dokáže jednat emfaticky. - Je si vědom zálib a koníčků pro osobní rozvoj a smysluplné požívání volného času. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a sami jsme jim osobním příkladem. Seznamujeme žáky s odlišnostmi jiných kultur, vedeme je k respektování národnostních menšin. Ve výuce využíváme audiovizuální techniku, vzdělávací a naučné programy. Umožňujeme žákům kontakt s kulturním dědictvím národa (návštěvy historických památek, muzeí, galerií apod.). Pěstujeme v žácích úctu k historickým památkám a dílům. Zapojujeme do výuky ekologické naukové programy, vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Kompetence pracovní Žák - Určí své možnosti vzhledem k handicapu, dokáže být kritický ke svým schopnostem. - Má zájem pracovně se uplatnit. - Nespoléhá jen na podporu a pomoc společnosti. - Využívá všech možností při hledání pracovního uplatnění. - Neodradí ho nezdar, je flexibilní. Pomáháme žákům organizovat jejich volný čas a rozvíjíme oblast jejich zájmů. Důsledně dbáme na dodržování pracovních postupů a návyků, hygieny a zásad bezpečnosti práce. Zvažujeme reálné možnosti tělesně postižených žáků při volbě budoucího povolání a společně se žáky a rodiči je konzultujeme. Úzce spolupracujeme nejen s rodiči, ale také i s odborníky Centra či odborníky z jiných zařízení. Citlivě žáky připravujeme na možnost neúspěchu. Poskytujeme žákům dostatek informací o jednotlivých profesích, umožňujeme jim reálný kontakt. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy 2.2. Charakteristika školy 2.3. Velikost a vybavení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola harmonie zpracovaný podle RVP ZV-LMP ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Č.j.ZŠspecVM 323/2009 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více