PENÍZE A TRH PENĚZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ"

Transkript

1 5. přednáška PENÍZE A TRH PENĚZ

2 5. přednáška I. Peníze II. Trh peněz

3 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní peníze, prostředek směny, zúčtovací jednotka, uchovatel hodnoty, CB, KB, peněžní agregáty, měnová báze, nominální úroková míra, reálná úroková míra, bankovní soustava, multiplikace depozit, jednoduchý depozitní multiplikátor, transakční motiv, opatrnostní motiv, spekulační motiv, trh peněz, nabídka peněz, poptávka po penězích, rovnováha na trhu peněz, kvantitativní rovnice peněz, rychlost obratu peněz

4 PENÍZE A TRH PENĚZ M, MS L, MD M1, M2 MB b V D R PMR k h n nomináln lní peněž ěžní zásoba, nabídka peněz poptávka po penězích peněž ěžní agregáty měnová báze náklady na jednu transakci důchodová rychlost obratu peněz depozita rezervy povinné minimáln lní rezervy citlivost poptávky po reálných peněž ěžních zůstatcz statcích ch vzhledem k důchodud citlivost poptávky po reálných peněž ěžních zůstatcz statcích ch vzhledem k úrokové míře počet transakcí

5 I. PENÍZE 1. Historie a vývoj peněz 2. Funkce peněz

6 I. Historie a vývoj peněz BARTEROVÁ SMĚNA KOMODITNÍ PENÍZE PAPÍROVÉ PENÍZE DEPOZITNÍ PENÍZE

7 I. Historie a vývoj peněz BARTEROVÁ SMĚNA výměna zboží za zboží komplikovaná vysoké transakční náklady náklady na směnu zboží

8 I. Historie a vývoj peněz KOMODITNÍ PENÍZE některé typy zboží (dobytek, sukno, víno, v kožešiny, iny, ) snížen ení transakčních nákladn kladů problém různá hodnota zboží drahé kovy (zlato, stříbro) mince hodnotu mince udr dělitelnost peněz udržovaly si svou

9 I. Historie a vývoj peněz PAPÍROVÉ PENÍZE Zlato specializované úschovně (první soukromé banky) Zlato dlužní úpis papírov rové bankovky Centralizace vydávání bankovek CB bankovky kryté zlatem státovky tovky (vznik z rozhodnutí vlády) dy)-mimořádné výdaje současnost bankovky nejsou kryté zlatem, přijp ijímání bankovek nařízeno zákonem, z zákonnz konné platidlo, bankovky s nuceným oběhem Zlatý standard vyspělá podoba peněžního systému se zlatem

10 I. Historie a vývoj peněz DEPOZITNÍ PENÍZE bezhotovostní peníze depozitní peníze účty v bankách platební karty, bezhotovostní platby

11 I. Funkce peněz PROSTŘEDEK SMĚNY ZÚČTOVACÍ JEDNOTKA UCHOVATEL HODNOTY základní funkce směna statků a služeb ceny statků a služeb ceny: současn asné,, minulé,, budoucí uchovávan vaní bohatství (aktiva) likvidní peníze

12 II. TRH PENĚZ 1. Nabídka peněz 2. Poptávka po penězích 3. Rovnováha na trhu peněz Trh peněz z a inflace

13 II. TRH PENĚZ nabídka (prodej), poptávka (nákup) peněz, poskytování a přijp ijímání úvěrů cena úvěru - úrok

14 II. TRH PENĚZ Jak CB vytváří peníze? (nabídka peněz)

15 1. NABÍDKA PENĚZ zvyšování, snižování nabídky peněz rozhoduje o ní CB Peněžní zásoba je množství peněz v ekonomice k danému časovému okamžiku

16 1. NABÍDKA PENĚZ Množství peněz (peněžní zásoba) M (MS) - významná makroekonomická veličina - kupní síla peněz je určována nabídkou a poptávkou - celková nabídka peněz množství peněz dané země MS = depozita (D) + oběživo Ing. A. Ecková, PhD.

17 Peněž ěžní agregáty měření peněžní zásoby v ekonomice (množství peněz k určitému času) M0 oběživo M1 M0 + vklady na viděnou M2 M1 + TV, vkladové certifikáty, depozitní směnky, ostatní dluhopisy, vklady rezidentů v cizí měně M3 (L) M2 + CP, státní pokladniční poukázky, poukázky ČNB Ing. A. Ecková, PhD.

18 Peněž ěžní agregáty Úzký peněž ěžní agregát Středn ední peněž ěžní agregát Široký peněž ěžní agregát M1 M2 M3 oběž ěživo vklady na požádání M1 termínovan nované vklady M2 repo operace akcie bankovky, mince BÚ (do 1 dna) (určit itá doba) na otev.trhu,cb podílov lové listy fondů p. t. emitované dluhové CP do 2 let

19 Peněž ěžní agregáty M1 OBĚŽIVO VKLADY NA POŽÁDÁNÍ M2 M1 TERMÍNOVANÉ VKLADY Repo operace Podílové listy fondů p.t. M3 M2 akcie Emitované dluhové CP

20 BANKOVNÍ SOUSTAVA Peníze jsou tvořeny v BS CENTRÁLNÍ BANKA ovlivňuje množství peněž v ekonomice KOMERČNÍ BANKY soukromé instituce, přijímají vklady, poskytují úvěry Nebankovní instituce (pojišťovny, penzijní,investiční fondy)

21 BANKOVNÍ SOUSTAVA 1. Emise FUNKCE CB 2. Banka bank 3. Provádí měnovou politiku 4. operace mezi bankami 5. Banka státu 6. Spravuje devizové rezervy země 7. Dohled a regulace

22 ÚČETNÍ BILANCE (CB) vyjadřuje: majetek (AKTIVA) a zdroje jeho krytí (PASIVA) závazky CB A CP, úvěry KB, devizové rezervy, zlaté rezervy, - P oběž ěživo, rezervy KB, vklady státu, tu, vklady ze zahraničí,, kapitál, vlastní emitované CP KB A pokladní hotovost, rezervy u CB, úvěry, CP - P depozita (vklady), zákl. z jmění (kapitál)

23 ÚČETNÍ BILANCE CB AKTIVA vládní CP úvěry KB devizové rezervy Ostatní PASIVA hotovost v oběhu rezervy KB ostatní KB AKTIVA úvěry (poskytne) rezervy u CB CP ostatní depozita (vklady) úvěry od CB ostatní PASIVA Ing. A. Ecková, PhD.

24 TVORBA PENĚZ CB ovlivní rezervy: Zvýšen ení rezerv CB nakoupí CP od nebank.. subjektu Nákup CP přímo p od bank Poskytnutí úvěru komerční bance Snížen ení rezerv CB prodá CP nebank.. subjektu nebo KB KB splatí úvěr r CB

25 TVORBA PENĚZ Neexistuje hotovost KB drží u CB PMR 10 % proces vzniku peněz- multiplikace depozit (multiplikovan Předpoklady: (multiplikovaná expanze) - neexistují přebytečné rezervy - všechny peníze nabývají podoby bankovních depozit v daném m bankovním m systému (neunikají jako hotovost do oběhu) 1. Nakoupení vládn dních CP centráln lní bankou

26 TVORBA PENĚZ Prvotní přírůstek peněz nové peníze do bankovního systému 1. Nákup vládn dních CP centráln lní bankou 2. Úvěr r centráln lní banky komerční bance 3. Příliv peněz z ze zahraničí (směna na domácí měnu)

27 TVORBA PENĚZ Multiplikace depozit (multiplikovaná expanze bankovních depozit) Příklad: 1. CB nakoupí od nebankovního subjektu vládní CP za 100 tisíc Kč A 100 rezervy u CB KB 100 depozita P A 100 vlád. CP CB 100 rezervy KB P

28 TVORBA PENĚZ 2. KB1 drží 100 % rezerv (stačí 10 %) = 10 tisíc (REZERVY) + xy xy ÚVĚR (90 tisíc) 3. KB2 zvýšení vkladů o 90 tis., (10 % rezervy (9 tisíc) + 81 (úvěr)) KB1 KB2 A P A P 10 rezervy u CB 100 depozita 9 rezervy u CB 90 depozita 90 úvěry 81 úvěry

29 TVORBA PENĚZ postupně dochází k snižování dodatečných depozit, na nule proces končí Kolik dodatečných depozit vznikne? změna depozit = 1 sazba povinných minimálních rezerv * prvotní vklad

30 TVORBA PENĚZ Jednoduchý depozitní multiplikátor 1 sazba povinných minimálních rezerv (PMR) - o kolik se zvětší peněžní zásoba v podobě přírůstku depozitních peněz, zvýší-li se rezervy KB o peněžní jednotku

31 TVORBA PENĚZ celkově depozita vzrostla o 1 mil. (1000) rezervy KB u CB 10 % (100) úvěry (900) nákup vlád. CP cent. bankou (100) CB zvýšení depozit o 1 mil. soustava KB A P A P 100 vl. CP 100 rezervy KB 100 rezervy u CB 1000 depozita 900 úvěry

32 Zvýšen ení peněž ěžní zásoby 1. Nákup vládn dních CP 2. Poskytnutí úvěru komerční bance 3. Snížen ení sazby povinných minimáln lních rezerv (snížení PMR-zvý zvýšení multiplikátoru toru-nárůst depozit(ms)) 4. Nákup vlád. CP za hotovost

33 Snížen ení peněž ěžní zásoby 1. prodej vládn dních CP bezhotovostně 2. splácen cení úvěru ze strany KB 3. zvýšen ení sazby povinných minimáln lních rezerv 4. prodej vládn dních CP za hotovost

34 NABÍDKA PENĚZ CB ovlivňuje MS 1. pustí nebo stáhne hotovost z oběhu 2. zvýší, sníží rezervy KB - přímo ovlivní oběživo a rezervy = měnová báze - přes MB ovlivní celkovou peněžní zásobu v ekonomice Ing. A. Ecková, PhD.

35 NABÍDKA PENĚZ Měnová báze MB (CB ji přímo ovlivňuje) MB = rezervy (R) + oběživo Ing. A. Ecková, PhD.

36 Křivka nabídky peněz i (%) MS M

37 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Teorie poptávky po penězích Keynesiánske nske neoklasické - původní - moderní (Baumolův-Tobinův model transakční poptávky po penězích) - tradiční (Fisherova verze, Cambridgská verze) - moderní (Friedmanova verze)

38 II. TRH PENĚZ Proč lidé drží peníze? (poptávka po penězích)

39 II. TRH PENĚZ PENÍZE jako forma bohatství hotovostní, bezhotovostní CP (dluhopisy) fyzická podoba (nemovitosti, pozemky, zboží, stroje, ) lidský kapitál (Nominální bohatství = peněžní zásoba + CP)

40 Likvidita schopnost peněz z sloužit pohotově jako prostředek směny Teorie preference likvidity - motivy držby Původní Keynesova teorie (kritika (peníze a CP))

41 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Motivy držby peněz (proč ekonomické subjekty preferují likviditu) transakční opatrnostní spekulační

42 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Transakční motiv peníze jsou drženy a poptávány za účelem provádění běžných transakcí transakční poptávka vzniká z důvodu d časového nesouladu mezi příjmy p a výdaji (domácnosti cnosti- výplata 1xměsíčne, výdaje pořád) závisí na velikosti důchodud

43 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Opatrnostní motiv ekonomické subjekty drží peníze z důvodu d neoček ekávaných výdajů chtějí víc c než je nutné pro běžb ěžné transakce objem roste s růstem r důchodud Keynes předpoklad, že e bude záviset z na velikosti důchodud

44 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Spekulační motiv souvisí s fcí peněz z jako uchovatele hodnoty peníze (bezrizikové,, nepřin inášejí výnos) CP (výnos, vysoké riziko) úrok a cena CP zvýšen ení ceny pokles úrokové míry pokles ceny nárůst úrokové míry

45 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH L = k*y h*i k = L L / Y h k * Y h * i citlivost poptávky po penězích vzhledem k reáln lnému produktu (změna o jednotku) citlivost poptávky po penězích vzhledem k úrokové míře transakční a opatrnostní motiv (poptávka) spekulační motiv (poptávka)

46 Křivka poptávky po penězích i (%) i (%) MD M MD M

47 Křivka poptávky po penězích poptávka po penězích závisz visí na celkovém důchodu (produktu, HDP) Funkce klesající úrokové míry (i) (nárůst i ekonomické subjekty CP, poptávan vané množstv ství peněz z klesá) (pokles i ekonomické subjekty preferují peníze před p CP) změna úrokové míry posun po křivcek

48 Křivka poptávky po penězích Faktory ovlivňuj ující poptávku: změna důchodu d (transakční,, opatrnostní motiv) změna cenové hladiny (nárůst P potřeba více v peněz) budoucí očekávání ekonomických subjektů

49 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Baumolův - Tobinův model transakční poptávky na změny úrokové míry jsou citlivé i peníze držené z transakčních důvodů subjekt dostane Y a část si ponechá (Y/n), ostatní uloží do banky (úrok), po vyčerpání hotovosti do banky,.. n počet transakcí (počet příchodp chodů do banky) b náklad (transakční náklady mezi CP a hotovosti) b*n náklady na všechny v transakce cíl: minimalizovat nákladyn peníze doma přijde o úrok (Y/2n*i) celkové náklady (iy/2n + bn)

50 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Baumolův - Tobinův model transakční poptávky celkové náklady (iy/2n + bn) n = Y*i/2b počet kolikrát t mám jít t do banky

51 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Baumolův - Tobinův model transakční poptávky MD T závisí na důchodu d a na úrokové míře MD T = b*y/2*i transakční poptávka po penězích

52 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Fisherova rovnice vychází z kvantitativní rovnice peněz M * V = P * T M poptávka po penězích V transakční rychlost obratu peněz P cenová hladina T (Y) transakce (důchodová verze) M*V=P*Y Cambridgská verze M=k*P*Y

53 II. POPTÁVKA PO PENĚZÍCH Friedmanova teorie peníze jsou formou aktiv ekonomický subjekt rozdělováním aktiv maximalizuje svůj užitek typy bohatství: peníze, obligace, akcie, lidský kapitál poptávka je transakční, vliv úrokové míry je malý

54 Trh peněz Rovnováha na trhu peněz i MS i 2 i 0 E 0 i 1 MD M 2 M 0 M 1 M

55 Změna nabídky peněz Růst a pokles nabídky peněz i MS 0 MS 1 i 0 E 0 i 1 MD M 0 M 1 M

56 Změna poptávky po penězích Růst a pokles poptávky po penězích i MS i 1 i 0 E 0 MD 1 MD 0 M 2 M 0 M

57 Nomináln lní a reáln lná úroková míra - poměr úroku k vypůjčen ené sumě peněz - míra výnosu alternativních finančních aktiv Nomináln lní úroková sazba i N i N = úrok/ N * 100 (%) N procentní přírůstek dané sumy peněz (termín.vklad) Reáln lná úrokov roková sazba i R = i N - π

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 7. Kapitola Peníze a peněžní trh Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ 7. přednáška 18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA 7. přednáška 18.04.2007 I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Teorie svobodného bankovnictví The Theory of Free Banking Lucie Jelínková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Peníze a bankovní soustava

Peníze a bankovní soustava Peníze a bankovní soustava Směna a peníze Inflace Monetární politika Měnový kurz a platební bilance Bankovní soustava Přímé bankovnictví Směna a peníze Filozofové, spisovatelé a jiní myslitelé vždycky

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více