Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice. Školní ád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád"

Transkript

1 Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice pedagogická rada projednala dne: nabývá platnosti dne: Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovník: A/ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁK B/ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ŽÁK A PRAVIDLA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ŽÁK S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY II. Provoz a vnitní režim školy A/ REŽIM INNOSTÍ VE ŠKOLE B/ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY C/ REŽIM AKCÍ MIMO ŠKOLU III. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák V. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák Pedagogití zamstnanci I. Organizace vyuování II. Povinnosti všech pedagogických zamstnanc III. Tídní uitel (dále TU) IV. Správce školního majetku V. Dozory VI. Výchovné poradenství VII. Metodické orgány VIII. Bezpenost a ochrana zdraví 1

2 Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky A /PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁK 1. Žáci mají právo: a) na vzdlávání a školské služby podle školského zákona, b) být informováni o prbhu a výsledcích svého vzdlávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editelku školy s tím, že editelka školy je povinna se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, d) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje podmínkou podání všech návrh je slušná a kulturní ústní i písemná forma své podnty žák podává tídnímu uiteli, výchovnému poradci nebo vedení školy, e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání, f) na ochranu ped jakoukoli formou diskriminace a násilí, g) na svobodu myšlení, projevu, shromažování, náboženství, na odpoinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, h) být seznámeni se všemi pedpisy se vztahem k jejich pobytu a innosti ve škole. 2. Žáci jsou povinni: a) ádn docházet do školy a ádn se vzdlávat, b) dodržovat školní ád, pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovník školy vydané v souladu s právními pedpisy a školním ádem, dbát pokyn provozních pracovník, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob, d) chovat se a jednat tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé pi vyuování, o pestávkách, ve školní jídeln, školní družin, v areálu školy a bhem všech školních akcích ve škole i mimo školu, e) zjistí-li žák ztrátu i poškození osobní vci, ohlásí tuto skutenost tídnímu uiteli v den, kdy ke ztrát i poškození došlo v pípad nepítomnosti TU se obrátí na kteréhokoliv vyuujícího v závažném pípad se žáci obracejí na vedení školy, f) chodit do školy pravideln a vas podle rozvrhu hodin a úastnit se inností organizovaných školou úast na vyuování nepovinných pedmt a docházka do zájmových kroužk je pro pihlášené žáky povinná odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí, g) zacházet s uebnicemi a školními potebami šetrn, udržovat své místo, tídu i ostatní školní prostory v istot a poádku, chránit majetek ped poškozením; nosit do školy uebnice a školní poteby podle rozvrhu hodin a pokyn uitel, ped každou vyuovací 2

3 hodinou je žák povinen si pipravit potebné pomcky, pokud žák njaké pomcky zapomene, na zaátku hodiny se uiteli omluví, h) chodit do školy vhodn a ist upraveni a obleeni, i) ádn a systematicky se pipravovat na vyuování. 3. Žáci nesmjí: a) nosit do školy cenné vci, peníze nechávat v odloženém odvu ani v aktovkách jak v šatn, tak na policích ped pavilony, v šatn školní jídelny a školní knihovny peníze na spolené akce tídy pinášejí do školy žáci podle pokyn pedagoga, b) používat mobilní telefony pi vyuování v prbhu vyuovací hodiny musí být mobilní telefon vypnut používat mobilní telefon lze pouze v dob pestávek za ztráty i krádeže mobilních telefon odležených mimo místa k tomu urená škola nenese odpovdnost a škodu pojišovna Kooperativa nehradí, c) ped ukonením vyuování z bezpenostních dvod opouštt školní areál bez vdomí vyuujících v dob mimo vyuování žáci zstávají ve škole jen se svolením vyuujících a pod jejich dohledem v dob polední pestávky je žákm dovoleno opustit školní areál, v této dob škola za žáka nenese zodpovdnost - polední pestávka je pestávka mezi dopoledním a odpoledním vyuováním a je dána rozvrhem, d) používat v areálu školy a na akcích organizovaných školou mezi sebou a vi dosplým osobám hrubých slov, urážek a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vi jinému žákovi i vi pracovníkm školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto ádem, e) vykonávat v areálu školy a na akcích organizovaných školou innosti, které jsou zdraví škodlivé (nap. kouení, pití alkoholických nápoj, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek) distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy a na akcích školy. porušení tohoto zákazu se považuje za závažné porušení povinností stanovených tímto ádem, f) nosit do školy a na akce organizované školou pedmty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit jejich zdraví a bezpenost a dále i bezpenost jiných osob. 4. Docházka žáka do školy: 1. V pípad nepítomnosti žáka ve škole doloží zákonný zástupce žáka dvody nepítomnosti žáka ve vyuování nejpozdji do 3 pracovních dn od poátku jeho nepítomnosti - písemn nebo telefonicky. 2. Po návratu žáka do školy doloží zákonný zástupce žáka dvody jeho nepítomnosti ve vyuování písemn na omluvném listu v žákovské knížce do 3 pracovních dn. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupc žáka. 3. Pi podezení na neomluvenou absenci si tídní uitel, nebo jiný vyuující, mže vyžádat prostednictvím zákonných zástupc žáka lékaské potvrzení. 4. Pi dlouhodobé absenci známé pedem škola vyžaduje od zákonných zástupc žák písemnou žádost o uvolnní z vyuování, která zárove slouží jako omluvenka (nap. rodinné rekreace, sportovní soustední apod.). 5. Z jedné vyuovací hodiny uvol uje píslušný vyuující, na delší dobu uvol uje tídní uitel. Pi absenci delší než ti dny z jiných dvod než nemoci žáka se žák a jeho zákonní zástupci ídí pedchozím bodem. 3

4 6. Pi odchodu žáka bhem vyuování uvol uje žáka vyuující vyuovací hodiny, ze které žák odchází, pouze na základ písemné žádosti zákonných zástupc žáka. Rovnž z odpoledního vyuování mže být žák uvolnn pouze na základ písemné žádosti doruené pedem tídnímu uiteli i vyuujícímu daného pedmtu. 7. editelka školy mže ze zdravotních nebo jiných závažných dvod uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zásti z vyuování nkterého pedmtu, zárove urí náhradní zpsob vzdlávání žáka v dob vyuování tohoto pedmtu. V pedmtu tlesná výchova editelka školy uvolní žáka na písemné doporuení registrovaného praktického lékae pro dti a dorost nebo odborného lékae. Na první a poslední vyuovací hodinu mže být žák uvolnn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 8. Žákovi, který se nemže pro svj zdravotní stav po dobu delší než dva msíce úastnit vyuování, stanoví editelka školy takový zpsob vzdlávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mže povolit vzdlávání podle individuálního plánu podle 18 školského zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvoit pro stanovené vzdlávání podmínky. B PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ŽÁK A PRAVIDLA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ŽÁK S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 1. Zákonní zástupci nezletilých žák mají právo: a) na informaci o prbhu a výsledcích vzdlávání svých dtí, b) volit a být voleni do školské rady, být leny Spolenosti pátel školy, volit a být voleni do Rady spolenosti pátel školy, c) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdlávání jejich dtí, piemž jejich vyjádení musí být vnována náležitá pozornost, d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdlávání podle školského zákona. 2. Zákonní zástupci dtí a nezletilých žák jsou povinni a) zajistit, aby žák docházel ádn do školy, b) dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem, c) na vyzvání editelky školy nebo jiného pedagogického zamstnance školy se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání a výchovy žáka, d) informovat školu o zdravotní zpsobilosti žáka ke vzdlávání a pípadných zmnách zpsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání, e) dát škole údaje o tom, zda je žák zdravotn postižen, vetn údaje o druhu postižení, nebo zdravotn znevýhodnn, f) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost dítte a žáka, a zmny v tchto údajích. 3. Spolupráce pedagogických pracovník a zákonných zástupc žák a) uitelé spolupracují s obanským sdružením Spolenost pátel ZŠ Studánka, Radou rodi a školskou radou a mohou být jejich leny, b) návrhy a podnty zákonných zástupc žák smující k zlepšení výuky a výchovy žák mohou být podávány pímo nebo prostednictvím zástupc tíd školské rad a vedení školy, 4

5 c) tídní uitel, výchovný poradce a metodik prevence eší se zákonnými zástupci žák jejich zdravotní, výchovnou, výukovou problematiku a jejich profesní orientaci, d) všichni uitelé jsou podle poteby ve spojení se zákonnými zástupci žák ped tvrtletím zapíší všichni vyuující do klasifikaních arch pedbžné hodnocení žáka ve všech pedmtech vetn výchov a tídní uitelé o klasifikaci prokazateln informují zákonné zástupce žák zápisem do žákovských knížek, e) tikrát ron svolává tídní uitel schzku zákonných zástupc žák, dvakrát ron jsou zákonní zástupci informováni o prospchu a chování žák na konzultaním odpoledni v pípad poteby mže být tídní schzka svolána tídním uitelem astji, e) uitelé zapisují prbžné hodnocení výsledk vzdlávání žák (vyjádené klasifikací i slovn) do žákovské knížky, aby byli zákonní zástupci žák prkazn informováni o prospchu a chování svého dítte ve škole, f) telefonické informace zákonným zástupcm žák jsou podávány vyuujícími v dob, kdy vyuující nekonají pímou vyuovací povinnost nebo dozor nad žáky, g) výchovný poradce a metodik prevence mají stanoveny konzultaní dny a hodiny pro jednání s rodii, h) závažné výchovné a výukové potíže žák pomáhají ešit jednání se zákonnými zástupci žák za pítomnosti výchovného poradce, zástupce vedení školy, tídního uitele, pípadn dalších úastník jednání z jednání se poizuje zápis, i) obvyklou formou komunikace mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáka v pípad vzdlávacích a výchovných problém žáka je písemná komunikace v žákovské knížce, v pípad, že zákonný zástupce na tuto formu komunikace nereaguje, je kontaktován školou doporueným dopisem. A/ REŽIM INNOSTÍ VE ŠKOLE II. Provoz a vnitní režim školy 1. Školní areál ZŠ Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice je oteven od pondlí do pátku od 6.00 do hodin. Vyuování zaíná v 8.00 hodin, vyuování výjimen zaazené na dívjší dobu nesmí zaínat díve než v 7 hodin. Vyuování probíhá podle asového rozvržení vyuovacích hodin a pestávek: Organizace hodin a pestávek: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyuování koní nejpozdji v 17 hodin. Vyuovací hodina trvá 45 minut.v odvodnných pípadech lze vyuovací hodiny dlit a spojovat. Vyuování každé tídy probíhá podle pevn daného celoroního rozvrhu, který je zapsán v žákovské knížce žáka a se kterým jsou zákonní zástupci žáka prokazateln seznámeni na zaátku školního roku. V pípad, že se liší doba ukonení vyuování od doby dané rozvrhem a nebo dojde ke zmn proti rozvrhu tídy, je tato skutenost písemn oznámena rodim. 5

6 3. Vyuování zahajuje zvonní v 8.00 a zvonním v jsou žáci upozornni na konec velké pestávky. Jindy se ve škole nezvoní. 4. Výuka probíhá v kmenových tídách, v odborných uebnách, v areálu školy a ve zvláštních pípadech i jinde. 5. Žákm je umožnn vstup do školy nejdíve 20 minut ped zaátkem dopoledního vyuování (7.40) a 15 minut pe zaátkem odpoledního vyuování. Žáci picházejí do školy nejdéle 10 minut ped zahájením vyuování. Žáci vstupují do pavilon pouze na vyzvání zamstnanc školy, kteí nad nimi zajišují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištn po celou dobu výuky dané rozvrhem (pehled dozor je vyvšen na všech úsecích, kde dozor probíhá). 6. Po píchodu do pavilon si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu urená v šatnách a ihned odcházejí do ueben. V šatnách se nezdržují. Šatny jsou na každou vyuovací hodinu uzameny dozorujícím uitelem. V prbhu vyuovací hodiny je žákm vstup do šaten povolen pouze se svolením vyuujícího. Žáci do pavilonu vcházejí a z pavilonu vycházejí vchodem ureným pro žáky. 7. Do tlocvien vstupují jen ve zvláštní, do tlocviny urené, sportovní obuvi. 8. O pestávkách je umožnn pohyb žák mimo tídu. Pestávky tráví žák v uebnách, na chodbách nebo na jiných urených místech s ohledem na bezpenost svou i bezpenost ostatních. Bhem pestávky dbá všech pokyn pedagogického dozoru. Pecházejí li žáci do jiné uebny, iní tak v klidu pokud možno na poátku pestávky. Velká pestávka je urena k pobytu dtí mimo budovu školy. Dti se smí pohybovat ve vyhrazených ástech areálu: žáci 5. pavilonu v prostoru bývalých prlezek, žáci I. stupn - 1. a 2. pavilonu v prostoru zahrady ped pavilony žáci II. stupn - 3. a 4. pavilonu v prostoru ped tlocvinou a na hišti Pestávku lze využít ke sportování na školním hišti a k nákupu oberstvení ve školním bufetu. V této dob mohou žáci zstat uvnit pavilon jen v zcela výjimených pípadech (napíklad žáci se zdravotním postižením nebo žáci povení nkterým zamstnancem). V takovém pípad tráví velkou pestávku podle pokynu zamstnance školy. Bhem pestávek žáci nesmí opustit areál školy s výjimkou polední pestávky (pestávka mezi dopoledním a odpoledním vyuováním daná rozvrhem tídy). V pípad, že žák bhem polední pestávky opustí areál školy, škola nenese za žáka odpovdnost. V pípad, že žák tráví polední pestávku v areálu školy, pohybuje se v prostorách školního hišt (pokud zde neprobíhá výuka), na chodníku od hišt k tlocvin školy a v prostoru ped tlocvinou. 9. Na výuku v odborných uebnách a v tlocvin ekají žáci ped pavilonem, dovnit vstupují jen na pokyn uitele a za jeho pítomnosti. Žáci nevstupují bez vyzvání do sborovny a kabinet. Úastníci volitelných a nepovinných pedmt a zájmové innosti mohou vstupovat do vyhrazených tíd jen s uiteli a vedoucími, na které ekají ped budovou. 10. Žáci vykonávají ve tíd služby a mohou být poveni dalšími dlouhodobými úkoly. Pro pomcky a sešity docházejí o pestávce do kabinet zásadn jen žáci k tomu urení. 11. Opouští-li žáci uebnu, uklidí svá místa, služba na konci vyuovací hodiny ute tabuli, zave okna. Po skonení vyuování dají žáci židle na stolky a odejdou do jídelny nebo dom. 6

7 12. Po skonení vyuování, o hlavní a polední pestávce nezstávají žáci bez pítomnosti vyuujícího ve tíd ani v pavilonu. 13. Nenastoupí-li vyuující vas do tídy, odchází to zástupce tídy nahlásit do kanceláe zástupc editele nebo editelny (po uplynutí nejdéle 10 minut od zaátku vyuovací hodiny). 14. Nejvyšší poet žák ve tíd je Pi výuce nkterých pedmt, zejména nepovinných a volitelných, lze dlit tídy na skupiny, vytváet skupiny žák ze stejných nebo rzných roník nebo spojovat tídy. Poet skupin a poet žák ve skupin se urí rozvrhem na zaátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finanních podmínek školy, podle charakteru innosti žák, v souladu s požadavky na jejich bezpenost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náronost pedmtu. 16. Nejvyšší poet žák ve skupin je 30. Pi výuce cizích jazyk je nejvyšší poet žák ve skupin Pro dlené hodiny se stanoví uebny a oznaí se v rozvrhu hodin. 18. Žáci mají možnost dojíždt do školy na kole na základ povolení editelky školy (žádost se podává vždy na zaátku školního roku). Kola se ukládají na urené místo, škola nenese zodpovdnost za poškození i ztrátu kola. V areálu školy je zakázáno se pohybovat na kole, kolekových bruslích, skateboardu a kolobžce. 19. Organizace práce ve školní družin je dána ádem školní družiny, se kterým jsou rodie zapsaných žák seznamováni na zaátku školního roku. 20. Pjování knih ze školní knihovny a zacházení s nimi se ídí ádem knihovny, se kterým jsou seznámeni žáci pi zápisu do školní knihovny. B/ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 1. Ve školní jídeln se žáci ídí pravidly slušného chování, kulturního stolování a pokyny dozírajících uitel a zamstnanc kuchyn, dbají na hygienu a bezpenost. Žáci dodržují ád jídelny. 2. Obd se vydává od 11,30 do hodin. Mimo dobu výdeje obd žáci do jídelny nevstupují. V pípad nemoci mže obd vyzvednout pouze v první den zástupce žáka dle pokyn vedoucí školní jídelny, v dalších dnech nemoci se obd dom nevydává. 3. Prodej a odhlášení obd se ídí pokyny vedoucí školní jídelny. 4. Obdy lze odhlásit pouze ze závažných dvod (nemoc, výlet, exkurze, škola v pírod, lyžaský výcvik, ap.). 5. Jestliže žák poruší bod íslo 1, bude to klasifikováno jako hrubý pestupek. 6. Žáci se stravují ve školní jídeln po ukonení vyuování nebo v polední pestávce dané rozvrhem tídy. C/ REŽIM AKCÍ MIMO ŠKOLU 1. Bezpenost a ochranu zdraví žák pi akcích a vzdlávání mimo místo, kde se uskute uje vzdlávání, zajišuje škola vždy nejmén jedním zamstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Spolen s ním mže akci zajišovat i zamstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a zpsobilý k právním úkonm. 2. Pi organizaci výuky pi akcích souvisejících s výchovn vzdlávací inností školy mimo místo, kde se uskute uje vzdlávání, stanoví zaazení a délku pestávek 7

8 pedagog povený vedením akce, podle charakteru innosti a s pihlédnutím k základním fyziologickým potebám žák. 3. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskute uje vzdlávání, nesmí na jednu osobu zajišující bezpenost a ochranu zdraví žák pipadnout více než 25 žák. Výjimku z tohoto potu mže stanovit s ohledem na náronost zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák editelka školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy projedná pedem organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištní BOZP. Akce musí být zapsána v msíním plánu práce, v pípad vycházek v sešit vycházek uleženým ve sborovn školy, vždy ped zapoetím akce. Tento zápis zárove obsahuje asový rozpis akce a osobu zodpovdnou za zdárný prbh akce a za BOZP úastník akce. 4. Pi akcích konaných mimo místo, kde škola uskute uje vzdlávání, zajišuje organizující pedagog bezpenost a ochranu zdraví žák na pedem ureném míst 15 minut ped dobou shromáždní. Po skonení akce koní zajišování bezpenosti a ochrany zdraví žák na pedem ureném míst a v pedem ureném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí organizující pedagog nejmén 1 den pedem zákonným zástupcm žák a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou formou. Dostaví li se žák na místo srazu akce pozd z dvodu pozdního píchodu, je jeho povinností dostavit se do školy k ZŠ (pípadn Š)a zde je mu urena náhradní innost. 5. Pi pecházení žák na místa vyuování i jiných akcích mimo budovu školy se žáci ídí pravidly silniního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pedagogití zamstnanci postupují podle Píkazu editelky školy k pesunu žák. Ped takovýmito akcemi doprovázející uitel žáky prokazateln pouí o bezpenosti. 6. Pro spolené zájezdy tíd, lyžaské kursy, školy v pírod platí zvláštní bezpenostní pedpisy, se kterými jsou žáci pedem seznámeni. Pi pobytu v ubytovacích zaízeních se žáci podizují vnitnímu ádu tohoto zaízení a dbají všech pokyn pracovník tohoto zaízení. Pro poádání mimoškolních akcí se zamstnanci školy ídí Pokynem editelky školy k zajištní a provedení školy v pírod, lyžaského výcviku a jiné obdobné akce. 7. Za dodržování pedpis o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je poven editelkou školy. 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je souástí celkového hodnocení žáka vetn klasifikace na vysvdení. III. Podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí 1. Všichni žáci se chovají pi pobytu ve školním areálu i na akcích mimo areál organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví a majetek svj ani jiných osob. 2. Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, rozhlasem a svtlem, zaízením laboratoí a odborných ueben, elektrickým zaízením a spotebii je možné jen na pímý pokyn uitele i jiného zamstnance školy. 3. Pi výuce v tlocvin, dílnách, na pozemcích, v odborných uebnách zachovávají žáci specifické bezpenostní pedpisy pro tyto uebny dané vnitním ádem odborné uebny. Vyuující daného pedmtu provedou prokazatelné pouení žák v první vyuovací hodin školního roku a dodatené pouení žák, kteí pi první hodin 8

9 chybli. O pouení žák provede uitel záznam do tídní knihy. Pouení o BOZP a PO se provádí rovnž ped každou akcí mimo školu a ped každými prázdninami. 4. V celém areálu školy platí písný zákaz požívání alkoholu, kouení cigaret a jakýchkoliv dalších návykových látek a používání ponorných el. vai. 5. Všichni zamstnanci školy jsou pi vzdlávání a bhem souvisejícího provozu školy povinni pihlížet k základním fyziologickým potebám žák a vytváet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev, poskytovat žákm nezbytné informace k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. 6. Zamstnanci školy dodržují pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a protipožární pedpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpenost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatené zajištní budovy, je jejich povinností informovat o tchto skutenostech nadízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 7. Pedagogití zamstnanci sledují zdravotní stav žák a v pípad náhlého onemocnní žáka informují ihned vedení školy a rodie postiženého žáka. Nemocný žák mže být odeslán k lékaskému vyšetení i ošetení jen v doprovodu dosplé osoby. 8. Pedagogití a provozní pracovníci školy nesmí žáky v dob dané rozvrhem uvol ovat bez dozoru dosplé osoby k innostem mimo areál školy, nesmí je samotné posílat k lékai, dom atd.. 9. Hlavní školní lékárna je umístna ve sborovn. Další školní lékárniky jsou uloženy v kabinetech pavilonu, v 5. pavilonu ve tíd vpravo, v odborné uebn chemie, díln, kabinetu pracovních inností, v kabinetu tlesné výchovy, v pízemí pavilonu ŠD, v údržbáské díln, ve školní jídeln, v žákovské kuchy ce a ve sborovn školy. Na velké akce mimo školu (škola v pírod, lyžaský výcvik, výlet,apod.) slouží cestovní lékárny. Za vybavení lékárny odpovídá povený vyškolený uitel, který též kontroluje záruní dobu lék a zdravotnického materiálu a prbžn dopl uje. 10. Pi nevolnosti žáka vyrozumí uitel (administrativní síla) neprodlen rodie, kteí si žáka osobn pevezmou. Žáka v žádném pípad nelze uvolnit ze školy bez doprovodu dosplé osoby. 11. Postup pi úrazu: Žák (žáci) neprodlen vyrozumí nejbližšího uitele (dozírajícího, tídního, vyuujícího). Uitel poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetení (vydá postiženému pro lékae Posudek o bolestném). Uitel neprodlen vyrozumí o úrazu vedení školy a rodie. O druhu úrazu a zpsobu ošetení provede uitel záznam do sešitu v lékárn, provede záznam do Knihy úraz a sepíše Záznam o školním úrazu. Všichni zamstnanci školy se v pípad úrazu žáka i zamstnance školy ídí Metodickým návodem pro ešení školních a pracovních úraz. 12. Metodik prevence každý rok zpracuje Program prevence sociáln patologický jev ve škole, kterým se ídí žáci i zamstnanci školy. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák 1. U každého svévolného poškození nebo zniení majetku školy, majetku žák,uitel i jiných osob žákem, bude s rodii projednána náprava. 2. Ztráty vcí hlásí žáci neprodlen svému tídnímu uiteli, pípadn vedení školy. 9

10 3. Hodinky, šperky, mobilní telefony, penženky mají žáci neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. Odkládají je pouze z bezpenostních dvod a na výslovný pokyn vyuujícího, který zajistí jejich úschovu týká se hodin tlesné výchovy a pracovních inností, kdy žák odkládá cenné vci na místo urené vyuujícím. 4. Žáci a zamstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu urená. 5..Každý žák udržuje v poádku své pracovní místo, nepoškozuje a šetí zaízení tídy a školy, odpovídá za neporušenost svého trvalého místa ve tíd a v pracovn. 6. Žák šetí uebnice a školní poteby. Uebnice jsou majetkem školy a jsou žákm pjovány. Pi poškození, zniení a ztrát uebnice škola postupuje podle vnitního pedpisu. 7. Všichni spolen peujeme o zele v areálu školy. Je zakázáno lezení po stromech, lámání vtví ke a strom, niení laviek, ve vegetaní dob též chození a bhání po trávnících. Odpadky odhazujeme zásadn do odpadkových koš. V. Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílí, samostatné ásti školního ádu Školní ád klasifikaní ád. 10

11 Pedagogití zamstnanci I. Organizace vyuování 1. Pedagogití zamstnanci picházejí do školy nejmén 15 minut ped zahájením své vyuovací hodiny (konají dozor nad žáky a pipravují se na vyuování). Nastupují do hodin pesn dle jejich asového rozvrhu, dodržují pestávky a v prbhu vyuovací hodiny tídu i sál tlocviny neopouštjí. 2. Zastupování (výuky a dozor) za nepítomné uitele je vyvšeno ve sborovn, kde se pedagogití zamstnanci informují pi píchodu a ped odchodem ze školy. Zastupující uitelé vyuují pedmty podle rozvrhu, dle možnosti odborn. Pedagogití zamstnanci si denn vyzvedávají korespondenci ze své pihrádky ve sborovn, denn kontrolují došlou e -mailovou poštu. 3. Na první vyuovací hodiny pracovního dne jsou stanoveny pohotovosti (podle rozpisu). 4. Vedení školy ani uitelé nepipouští narušování hodin výuky. 5. Všichni pedagogití zamstnanci se ídí vnitním pedpisem Ochrana osobních údaj žák. II. Povinnosti všech pedagogických zamstnanc 1. Tídní knihy jsou v roníku trvale ukládány ve sborovn, do tídy je pináší vyuující první vyuovací hodiny a po skonení odpoledního vyuování je ukládá uitel poslední vyuovací hodiny tamtéž. Tídní knihy roníku ukládají do sborovny uitelé v pátek do 13 hodin, vychovatelky školní družiny poslední pátek v msíci. 2. Zápisy v tídních knihách (katalogových listech, tídních výkazech a v záznamech o práci) jsou vedeny iteln, úpln a pesn. Musí vždy obsahovat konkrétní probíranou látku, stejn jako v hodinách opakovacích a suplovaných. U hodiny nekonané vždy se souhlasem vedení školy musí být uveden dvod. Škrtání, pepisování, pelepování a gumování není v tchto dokumentech dovoleno, oprava musí mít náležitou formu. 3. Pítomnost žák ve tíd musí být kontrolována každou vyuovací hodinu. 4. Vyuující je povinen: Po skonení vyuovací hodiny zkontrolovat poádek ve tíd (umytí tabule, sebrání papír i uvnit stolk, srovnání židlí). Po 3. vyuovací hodin zajistit odchod žák ze tídy do šatny, kde dozírá povený uitel na odchod na velkou pestávku do areálu školy. Po poslední vyuovací hodin ve tíd dle rozvrhu zkontrolovat poádek, zvednuté židle na stolech, zavená okna a odejít ze tídy jako poslední. Zajistit ukáznný odchod žák do jídelny. 5. Zamstnanci žádají zamstnavatele o poskytnutí pracovního volna pi pekážkách v práci na stran zamstnance vas, pedem a osobn, bez zbytených prtah tak, aby bylo možné zajistit suplování (v nepedvídaných situacích zanechají vzkaz v kancelái školy). V pípadech, které jdou nad rámec ZP, žádá zamstnanec zamstnavatele o udlení pracovního volna vždy pedem a písemn. 11

12 6. Pobyt zamstnanc školy a organizování akcí na pracovišti ve dnech pracovního klidu a v dob dovolených, pípadn veer musí být povoleno editelkou školy a oznámeno panu školníkovi. 7. Evidenci klí vede pan školník. Zamstnanci školy zodpovídají za pevzaté klíe, pípadnou ztrátu okamžit ohlásí vedení školy. Z bezpenostních dvod jsou všichni zamstnanci školy povinni v prbhu vyuování a po nm zavírat vstupní dvee budov. Dodržují režim ochrany majetku. Pi nástupu na dovolenou o hlavních prázdninách ukládají klíe do kanceláe školy, pi ukonení pracovního pomru odevzdávají panu školníkovi. 8. Provoz školy a pracovní úkoly upes uje roní a msíní pracovní plán. III. Tídní uitel (dále TU) 1. TU má zvláštní integrující postavení ve výchovn vzdlávacím psobení uitel a ve spolupráci s rodii. O vývoji žáka si vede potebné záznamy. Tídnické hodiny v roníku slouží k ešení problematiky tídy, k práci se školním ádem školy, rozborm prospchu a chování žák, probírání témat k BOZP, PO, a CO a k další výchovné innosti. TU zaazuje tídnické hodiny podle plánu práce a svého uvážení. Stejnou problematiku eší uitelé v roníku prbžn dle svého uvážení. 2. TU, výchovní poradci a metodik prevence spolupracují s PPP, SPC a dalšími institucemi. Získané informace uplat ují pi výchovn vzdlávacím procesu. 3. TU odpovídá za vedení povinné dokumentace, vede sešit k zapisování závažných pestupk žáka, který je uložený ve sborovn školy. 4. TU kontroluje dvody nepítomnosti žáka ve škole, podezení ze záškoláctví eší ve spolupráci s rodii, ošetujícím lékaem a výchovným poradcem, provádí píslušná opatení. Neomluvené hodiny hlásí neprodlen editeli školy, výchovnému poradci a informuje rodie. 5. TU v rozvrhu hodin kmenové tídy oznaí v každém dni jméno uitele, který tídu po vyuování opouští poslední. 6. TU zajišuje distribuci uebnic a školních poteb ve tíd a odpovídá za ni, vede evidenci vydaných a odevzdaných uebnic. Provádí pravidelnou kontrolu ŽK. 7. Doprovází žáky své tídy na akcích poádaných školou, zajišuje bezpenost a káze. (Pouení žák o chování, bezpenosti a kázni zapisuje do tídní knihy.) 8. Odpovídá za stav tídy a sveného majetku podle místního seznamu. IV. Správce školního majetku 1. Správce kabinetu, odborné pracovny a uebny: Odpovídá dle místního seznamu za fyzický stav, zdravotní nezávadnost majetku a poádek v místnosti. Zapisuje zjištné závady do "sešitu závad" ve sborovn. Na zaátku školního roku vyvsí rozvrh hodin tídy a pracovny. Zpracuje a vyvsí ád odborné pracovny. Vyuující odborných pedmt dodržuje všechny bezpenostní pedpisy, pouí žáky a seznámí je s ádem pracovny. 2. Správce sbírek: Odpovídá za svený majetek, který pebírá (pedává) protokolem. 12

13 Vede inventární knihu, provádí zápisy pírstk a odpis, oznaení inventárními ísly, fyzickou inventarizaci a pedává odepsané uební pomcky (dále jen UP) k fyzické likvidaci panu školníkovi. Podává návrhy na dopl ování UP a dle možnosti provádí i jejich opravy, pedkládá UP k revizím, vede evidenci výpjek. Dbá zásad hospodárnosti a šetrného zacházení s UP. Manipulaci s UP provádjí jen povení žáci za pítomnosti vyuujícího. Pjovat pedmty inventáe školy pro soukromou potebu není dovoleno. V. Dozory 1. Ped zahájením vyuování o pestávkách a ve školní jídeln konají vyuující dozory dle stálého a viditeln umístného rozvrhu dozor. Dozory se konají v pavilonech kmenových tíd, odborných pracoven, tlocvien, o velké pestávce na školních hištích a chodnících mezi budovami. Rozpis dozor stanovuje vedení školy. 2. Vchod do šaten kmenových tíd v pavilonu otevírá v 7.40 paní uklízeka a pouští žáky do budovy jen za pítomnosti pedagogického dozoru v pavilonu. 3. V odborných uebnách a tlocvinách konají dozor nad žáky ped svojí hodinou uitelé píslušných pedmt, žáci ekají ped budovou a uitel je odvede pes šatnu do výuky. 4. Dozor o pestávce u dvouhodinové výuky pebírá vyuující. 5. Pestávka v 8.45 je urena ke konzumaci svain a pitnému režimu, pestávka v hodin slouží k pobytu dtí mimo pavilon. Pavilon v uzavírá a v otevírá urený dozírající uitel. Na hišti a chodnících jsou na dobu velké pestávky stanoveni jiní dozírající uitelé. 6. a/ Ve školní jídeln koná dozor urený uitel. Pedchozí hodinu ukoní tak, aby zajistil vas provoz a káze ped jídelnou, v šatn a v jídeln. Vede žáky k hygien a správnému stolování. Hrubý pestupek žáka proti školnímu ádu zapíše do sešitu, který je uložen v jídeln. b/ Pi návratu žák ze školní akce musí uitel dokonit vyuovací hodinu, pípadn vykonat dozor ve školní jídeln u své tídy. c/ Ve dnech, kdy stravující se žáci mají odpolední vyuování, dozorují ve školní jídeln dva vyuující, jejichž povinností je po odstravování žák zajištní dozoru ve školním areálu, kde se pohybují žáci ekající na odpolední vyuování. 7. a/ Vyuující je odpovdný za bezpenost žák v hodin, dozírající o pestávkách a doprovázející uitel pi akcích organizovaných mimo areál školy. Veškeré akce konané mimo areál školy (s výjimkou výuky TV nap.bhání ve Studáneckém lese, ŠD, plavání, atd..) musí být zaznamenány v tídní knize a v "sešit vycházek" ve sborovn do 8.00 hodin toho dne. Pouení žák o bezpenosti (a zápis do TK) provádí doprovázející uitel ped každou akcí mimo areál školy. b/ Výjimku z potu osob vykonávajících dozor nad skupinou s více než 25ti žáky stanoví editelka školy, a to s ohledem na náronost zajištní bezpenosti v prostedí, v nmž se žáci budou pohybovat. c/ Dozor nad žáky krom pedagogického pracovníka mže vykonávat i jiná osoba pouze v pracovnprávním vztahu ke škole. VI. Výchovné poradenství Výchovný poradce pro 2. stupe: 1. Svolává, ídí a dokumentuje výchovné komise. 13

14 2. Vede veškerou agendu volby povolání a provádí poradenskou innost. 3. Navrhuje opatení k ešení výchovných a výukových problém žák, o kterých ho informují tídní uitelé a ostatní vyuující. 4. Svolává mimoádné tídní schzky rodi na 2. stupni. 5. Prbžn pipravuje zprávy a podklady pro jednání pedagogické rady, provozních porad a plní další úkoly dle urené pracovní nápln. 6. Organizuje péi o nadané dti na 2. stupni. Výchovný poradce pro 1. stupe: 1. Vede kartotéku zdravotn postižených žák: a/ Navrhuje základní a následná vyšetení dtí v PPP a SPC. b/ Zaazuje žáky s SPU do pée dyslektických asistentek. c/ Kontroluje a vyhodnocuje opatení uvedená v individuálních plánech. d/ Podílí se na zpracování výkaz. e/ Spolupracuje s institucemi (PPP, SPC, školní psycholog, sociální pée MmP, léka, atd.) 2. Svolává mimoádné tídní schzky rodi. Stanovuje si konzultaní dny a hodiny. 3. Prbžn pipravuje zprávy a podklady pro jednání pedagogické rady, provozních porad a plní další úkoly dle urené pracovní nápln. 4. Organizuje péi o nadané dti na 1. stupni. Metodik prevence 1. Organizuje a provádí protidrogovou prevenci, spolupracuje s uiteli v otázkách výchovy k toleranci a proti rasismu a xenofobii. 2. Organizuje péi o dti ze sociokulturn znevýhodnného prostedí. 3. Spolen s VP pro 2. stupe se podílí na zale ování pedmtu Volba povolání do výuky. VII. Metodické orgány 1. Metodické orgány a pedmtové komise koordinují práci uitel v ronících a pedmtech, pomáhají zaínajícím a novým uitelm, konzultují metodické postupy a formy práce. 2. Podílí se na hodnocení a výbru uebnic vhodných pro jednotlivé pedmty. 3. Pipravují podklady a finanní rozvahu pro nákupy materiálu, uebních pomcek a dalšího vybavení kabinet. Zpracovávají požadavky smující k provozu školy. 4. Schzky se konají nejmén tikrát ron se zápisem. Metodická práce se nemže omezit jen na oficiální schzky, ale probíhá kontinuáln po celý školní rok v idividuálních konzultacích,na poradách, pi dalším vzdlávání pedagogických pracovník, atd. 5. Podílí se na zpracování tematických plán uiva v jednotlivých pedmtech a ronících (koordinují zapracování aktuálních témat). VIII. Bezpenost a ochrana zdraví 1. Nikdo z pedagogických zamstnanc neužívá tlesných, písemných ani psychických trest. 2. Výchova k bezpenosti, hygien, dopravní kázni, drogová prevence a prevence šíení dalších škodlivých vliv je trvalým úkolem všech zamstnanc školy. 3. Tídní uitelé a správci ueben provádjí vasná opatení tak, aby školní nábytek odpovídal bezpenosti, hygienickým normám a byl v dobrém stavu. 4. Kola zamstnanc školy budou uzamena v kolárn, v opaném pípad organizace neodpovídá za ztrátu a poškození. 5. Zabezpeení objektu se ídí zvláštním režimem. 6. Zamstnanci používají ke své ochran urené osobní ochranné pracovní prostedky. 14

15 15

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - ZŠ Hranice, okres Cheb stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 IČ: 60782358 tel. +420 581 701 613, +420 606 786 286 fax +420 581 701 627 e-mail: skola@zstenis.com www: zstenis.com ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. RNDr. František Vrána, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. RNDr. František Vrána, ředitel školy Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 430/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16 Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Školní řád 2015/16 I. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 )

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 ) Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2 Školní řád ( ú p l n é z n ě n í k e

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více