Příloha k účetním výkazům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetním výkazům"

Transkript

1 AGRA Deštná, a.s., Deštná 311, okr. Jindřichův Hradec Příloha k účetním výkazům v plném rozsahu k Rok měsíc IČ I. Obecné údaje Název obchodní jméno: AGRA Deštná, a.s. sídlo: Deštná 311, PSČ právní forma: akciová společnost Akciová společnost byla založena dne rozhodnutím jediného zakladatele Zemědělského družstva Deštná se sídlem v Deštné, IČ Dne byla tato akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B, č Akciová společnost se řídí stanovami, které jsou v souladu se zákonem 513/1991 Sb. Předmět podnikání: - zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, - opravy silničních vozidel, - výroba elektřiny, - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, - zámečnictví, nástrojařství, - silniční motorová doprava - vedení účetnictví, vedení daňové evidence, - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Předměty činnosti jsou doloženy živnostenskými listy a koncesními listinami. Základní kapitál a.s. činil k tis. Kč. Majiteli akcií jsou převážně fyzické osoby vlastní 51 % akcií, právnická osoba Deštěnská, s.r.o. vlastní 49 % akcií. 1

2 Organizační struktura Akciová společnost se organizačně člení na úseky: a) úsek rostlinné výroby b) úsek živočišné výroby c) úsek přidružené výroby d) úsek pomocných činností e) úsek správní. Jednotlivé úseky tvoří tyto provozní jednotky: a) úsek rostlinné výroby - provoz RV Deštná hospodaří na pozemcích v k. ú. Deštná, Vícemil, Březina, Drunče, Světce, Rosička, Lipovka - posklizňová úprava obilovin a brambor - sklady RV b) úsek živočišné výroby - provozní jednotka Březina zahrnuje teletník, výkrm býků v Březině, výkrm prasat v Březině - provozní jednotka Světce zahrnuje 2 odchovny mladého skotu, odchovnu telat, porodnu prasnic a odchovnu selat Světce - provozní jednotka Deštná zahrnuje mléčnou farmu Deštná 3 haly pro dojnice, porodna a teletník. c) úsek přidružené výroby - čerpací stanice PHM v Deštné - bioplynová stanice Deštná d) úsek pomocných činností - zahrnuje sklad náhradních dílů a zásobovací činnost, míchání krmných směsí mobilními míchacími vozy pro ŽV a další činnosti e) úsek správní - zahrnuje: - útvar ředitele zabezpečuje správní agendu ředitele a představenstva a.s., personální práci, evidenci půdy, bezpečnost práce, energetiku, vodohospodářství a odpadové hospodářství. Pracovníci útvaru jsou odpovědni přímo řediteli a.s. - útvar ekonomiky - zabezpečuje oblast účetnictví, financování, úvěrování, mzdovou agendu, statistiku a výkaznictví. Za plnění úkolů ekonomického útvaru odpovídá ekonom, který je podřízen řediteli a.s. Statutární orgány Statutárním orgánem je představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Za společnost a představenstvo jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo současně vždy dva členové představenstva. 2

3 Představenstvo má 5 členů: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: Sviták Zdeněk Hovorka Pavel ing. Čekal Pavel ing. Šelepová Helena Kovanda Zdeněk Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. Dozorčí rada má 3 členy: předseda: místopředseda: člen: Ichová Marie Šamal Karel Machová Dana Odměny vyplacené dalším pracovníkům (členové statut. orgánů): - odměny celkem 107 tis. Kč - půjčky nebyly poskytnuty - poskytnutá zajištění - nebyla - bezplatné užívání osobních automobilů pro soukromé účely - nebylo - bezplatné předání movitých a nemovitých věcí - nebylo - vyžití služeb poskytovaných účetní jednotkou nebylo - platby penzijního připojištění 28 tis. Kč - penzijní závazky bývalých členů nebyly. Údaje o zaměstnancích Ukazatel zaměstnanci z toho řídící Prům.evid.počet prac Osobní náklady z toho: -mzdové náklady odměny členům st.orgánů náklady na soc.zabezpečení sociální náklady II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Akciová společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Řídí se platnými právními předpisy pro účetnictví, tj. zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,vyhláška 500/2002 Sb. a České účetní standardy. 3

4 Způsoby oceňování majetek způsob pořízení způsob ocenění zásoby nakoupené pořizovacími cenami vytvořené ve vl. režii vlastními náklady hmotný a nehmotný nakoupený pořizovacími cenami dlouhodobý majetek vytvořený ve vl.režii vlastními náklady vč. dospělých zvířat cenné papíry a účasti nakoupené cenami pořízení příchovky a nakoupená zvířata pořizovacími cenami přírůstky zvířat vlastní činností vlastními náklady Reprodukční pořizovací cenou nebyl v průběhu účetního období 2013 oceňován žádný majetek. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují náklady na dopravu a náklady na manipulaci. V roce 2013 nebyly provedeny změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. Opravné položky k majetku byly v r tvořeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., 8 opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení a 8a opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po Odpisování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého majetku se provádí podle odpisového plánu. Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je sestaven souhrnně pro jednotlivé druhy majetku. Zatřídění dlouhodobého hmotného majetku při pořízení je prováděno do odpisových skupin dle jednotlivých oborů a předpokládané doby odpisování v souladu se standardní klasifikací produkce a se zákonem č. 586/1992 Sb. Z hlediska metody odpisování dle zákona č. 586/1992 Sb. je používána metoda zrychleného odpisování u DHM zařazeného do 1., 2. a 3. odpisové skupiny a metoda rovnoměrného odpisování u DHM zařazeného do 4., 5. a 6. odpisové skupiny, s výjimkou budov a staveb pořízených v r a 2012 zde je použito zrychlené odpisování. Dospělá zvířata pořízená do jsou odpisována metodou zrychleného odpisování. Dospělá zvířata pořízená po se vstupní cenou nižší než ,- Kč jsou zařazena do dlouhodobého hmotného majetku a účetně odepisována dojnice, prasnice a kanci po dobu 4 let od měsíce následujícího po měsíci pořízení. Daňové odpisy se u nich rovnají účetním odpisům. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: - tj. majetek s pořizovací cenou do ,- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok při pořízení je účtován na vrub nákladů, tj. na účet 501. Účtování zásob Pohyb nakoupených zásob je účtován metodou A, tzn. převzetí zásob na sklad se účtuje na účet Materiál na skladě a následně výdej skladovaného materiálu do spotřeby se účtuje jako náklad. Spotřeba tohoto materiálu je účtována v průměrné ceně. 4

5 Metody přepočtu cizí měny na českou měnu Při přepočtu cizí měny na českou měnu je používáno denních kursů České národní banky, platných v den uskutečnění účetního případu. Při úhradách pohledávek a závazků, ke kterým dochází v jiných dnech, jsou počítány a účtovány kursové rozdíly. Hotovost v cizí měně (valuty) je evidována kurzem pořízení, na konci roku přepočtena platným kurzem ČNB k III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Rozpis splátek dlouhodobých bankovních úvěrů (v tis. Kč) banka GE Money GE Money GE Money GE Money SPARKASSE GE Money Komerč.banka GE Money Komerč.banka Komerč.banka GE Money GE Money GE Money GE Money Ostatní dlouhodobé závazky V roce 2011 byla uzavřena smlouva o půjče od společnosti SG Equipment Finance CR na financování části mobilní míchárny krmiv (podvozek auta) ve výši tis. Kč. V roce 2012 byla uzavřena další smlouva o půjčce na financování nástavby ve výši 5.068,5 tis. Kč. Obě půjčky byly v r spláceny pravidelnými měsíčními splátkami dle splátkových kalendářů. Produkční kvóta mléka Společnosti byla přidělena bezplatně Státním zemědělským intervenčním fondem produkční kvóta mléka. Její výše k celkem činí ks. Je vedena v podrozvahové evidenci ve výši ,- Kč. Nákup produkční kvóty mléka za úplatu je evidován na účtu 014 Ocenitelná práva v pořizovací ceně a rovnoměrně odepisován. Rozpis majetku, který je zatížen zástavním právem - z titulu zajištění úvěrů u bank a půjčky od společnosti SG EQUIPMENT FINANCE: 1. Movité věci, které jsou zatíženy zástavním právem: GE Money- postřikovač Hardi GE Money řezačka John Deere tis tis. 5

6 GE Money traktor John Deere GE Money kloubový nakladač JCB půjčka od SG míchací vůz TOUR-MIX tis tis tis. 2. Nemovitosti zatížené zástavním právem: 1. SPARKASSE úvěr na nákup pozemků: zemědělské pozemky dle smlouvy s bankou. 2. GE Money úvěr na bioplynovou stanici Deštná: - soubor strojů a zařízení pro výrobu bioplynu tis. - soubor staveb pro výrobu bioplynu vč. siláž. žlabů a komunikací tis. 3. KB úvěr na odchovnu jalovic Světce: odchovna jalovic a manipulační plocha u odchovny ve Světcích. 4. GE Money úvěr na 2. kogenerační jednotku bioplynové stanice: soubor strojů a staveb na výrobu bioplynu (tj. motor DEUTZ, trafostanice, teplovod, plynovod, kejdovod a dofermentor) tis. 5. KB úvěr na rekonstrukci dojírny: zemědělská budova s dojírnou v Deštné včetně technologie, manipulační plocha u této budovy 6. KB - úvěr na jímku pro bioplynovou stanici pozemek ostatní plocha - pod jímkou. 3. Termínovaný vklad u GE Money k ve výši ,01 Kč - k zajištění úvěru u GE Money na 2. kogenerační jednotku BPS. Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Výraznější rozdíl mezi oceněním v účetnictví a tržním oceněním je u nemovitostí bytových jednotek. Rozpis druhů zvířat k : - dlouhodobý majetek: dojnice poř. cena ,15 Kč, oprávky ,12 Kč prasnice poř. cena ,73 Kč, oprávky ,- Kč kanci poř.cena ,- Kč, oprávky ,- Kč - zásoby: skot (telata, jalovice, býci na výkrm) - poř. cena ,74 Kč prasata (selata, prasata na výkrm) poř. cena ,33 Kč. Cenné papíry a majetkové účasti Obchodovatelné cenné papíry a.s. nevlastní. Majetkové účasti v tuzemsku: ZP Hospříz, a.s. (71 % podíl) ,- Kč Česká škrobárenská, a.s. Horažďovice ,- Kč ČEMOLEN Humpolec, a.s. (20 % podíl) ,- Kč - bylo přeceněno na vrub účtu 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků na částku ,- Kč z důvodu vstupu společnosti do likvidace. Informace o ZP Hospříz, a.s.: - sídlo: Hospříz čp.62, Jinřichův Hradec - ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyly uzavřeny, - dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu nebyly uzavřeny. 6

7 Pohledávky - souhrnná výše pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti k tis. - pohledávky k podnikům ve skupině 0 - pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 0 Žádná pohledávka nebyla kryta podle zástavního práva ani jištěna jiným způsobem. Vlastní kapitál - celková výše k tis. Změny vlastního kapitálu v r. 2013: základní kapitál zůstal beze změny, zákonný rezervní fond byl navýšen o 4 mil. Kč ze zisku roku 2012, dále sociální fond byl navýšen o 1,5 mil. Kč ze zisku roku 2012 a v průběhu r z něho bylo čerpáno na sociální účely 150,6 tis. Kč. Nerozdělený zisk z předchozích let činil k tis. Kč, v r byl navýšen přídělem ze zisku z r o tis. Kč. Zisk běžného roku činí tis. Kč. Základní kapitál - celková výše k ,- Kč - v r nedošlo ke změně zapisovaného základního kapitálu - počet akcionářů k vydané akcie: ks kmenových akcií v nominální hodnotě 1 000,- Kč ks kmenových akcií v nominální hodnotě ,- Kč 394 ks kmenových akcií v nominální hodnotě ,- Kč 649 ks kmenových akcií v nominální hodnotě ,- Kč Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Závazky - souhrnná výše závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti k tis. z toho: do 30 dnů po splatnosti tis. nad 365 dnů po splatnosti - 81 tis. - souhrnná výše závazků v cizí měně 0 - souhrnná výše závazků k podnikům ve skupině 0 - závazky kryté podle zástavního práva 0 - závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 0 - penzijní závazky 0 Rezervy K společnost nemá žádnou rezervu, tvořenou v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách. Výnosy z běžné činnosti rozčlenění podle jednotlivých činností (údaje v tis. Kč): tržby za výrobky RV tržby za mléko tržby za zvířata tržby za práce a služby

8 tržby za zboží změna stavu zásob aktivace tržby z prodeje dlouh.majetku tržby z prodeje materiálu Dotace - přijaté dotace ze státního rozpočtu, PGRLF a SZIF celkem tis. Kč Náklady na audit za rok tis. Kč. Vedené soudné spory - v r pokračoval soudní spor se společností Zemo-Profit Mnich, a.s. z důvodu nesplnění povinnosti vydat pozemky pro zemědělskou výrobu, u nichž uplynula výpovědní lhůta dne a měly být k tomuto datu vydány. Významné nevykázané položky - doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období 0 - doměrky splatné daně ze závislé činnosti za minulá účetní období 0 - rozpis odloženého daňového závazku: rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami majetku k = ,- z toho 19 % daň = ,- Kč - závazky pojistného na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstn tis., zaplaceno závazky veřejného zdravotního pojištění tis., zaplaceno daňové nedoplatky 0 - pohledávky určené k obchodování 0 - ručení za závazky společnosti ZP Hospříz, a.s.: společnost uzavřela v minulých letech tři dohody o přistoupení k závazku s GE Money Bank v souvislosti s poskytnutím úvěru společnosti ZP Hospříz. Úvěry byly poskytnuty na bioplynovou stanici ve výši 60 mil. Kč, na silážní jámy ve výši 7 mil. Kč a na nákup půdy ve výši 3 mil. Kč. AGRA Deštná, a.s. přistoupila k těmto závazkům zcela a až do doby úplného splacení úvěrů. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky - Vyhotoveno dne: Zpracovala: ing. Šelepová Sviták Zdeněk předseda představenstva

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více