REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013

2 2

3 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

4 4

5 OBSAH Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově... 7 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sbírkotvorná činnost... 9 Selekce... 9 Tezaurace... 9 Péče o sbírky Zápůjčky sbírkových předmětů Prezentace Expozice Výstavy Interpretace Muzejní programy Kulturně-výchovná činnost Návštěvnost Vědeckovýzkumná činnost Archeologie Historie Přírodovědný výzkum Publikační činnost Odborná knihovna Propagace Plánování a řízení Poskytování standardizovaných veřejných služeb II. Plnění úkolů v personální oblasti Organizační struktura Ostatní osobní náklady Dodržování bezpečnosti práce III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky

6 5. Dotace a příspěvky Investice Doplňková činnost Výsledek hospodaření IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost Plán kontrolní činnosti a jeho vyhodnocení Externí kontroly VIII. Inventarizace majetku a závazků Příloha Zápis z jednání poradního sboru Příloha Akvizice v roce Příloha Plán kontrol pro rok Příloha Přehled o plnění plánu hospodaření k Příloha Směrnice HÚE

7 ROK 2013 V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ V roce 2013 uplynulo 100 let od založení Muzejního spolku v Mikulově, jehož sbírky se později staly základem sbírkového fondu muzea. Datum vzniku spolku je tak faktickým počátkem muzejnictví v Mikulově, které bylo zprvu poháněno amatérským nadšením pro věc, ale velmi záhy se profesionalizovalo především díky osobnosti dr. Karla Jüttnera a rozšiřovalo svůj záběr tematický i regionální. Uplynulý rok byl pro Regionální muzeum v Mikulově mimořádně náročný především v oblasti investičních úprav budovy a v rámci realizace projektů podpořených z evropských dotací. Provedena byla převážná část projektu Stabilizace opěrných zdí na zámku v Mikulově. V dalším z projektů Obnově zahradních teras byla dopracována projektová dokumentace a zahájena příprava veřejné zakázky na samotnou realizaci, jež by měla proběhnout v letech 2014 a Po dlouhém období příprav podalo muzeum podruhé žádost o podporu projektu Archeologický park Pavlov, která byla posléze schválena. Na jeho realizaci tak získalo z Regionálního operačního programu více než 75 milionů korun a dalších 20 milionů korun od Jihomoravského kraje. Konečně se tedy podaří splatit dluh vůči prezentaci unikátních lokalit a nálezů z období paleolitu, a nahradit tak dnes již zastaralou archeologickou expozici v Dolních Věstonicích. Z dalších významných investičních akcí je třeba jmenovat ty, jež slouží zajištění bezpečnosti zámku, a to zásadní rekonstrukci a dopracování elektronického zabezpečovacího systému a v návaznosti na něj též zavedení generálního klíče, který by měl výrazně zjednodušit přístup do jednotlivých místností a zámeckých prostor. Ukončen byl projekt rekonstrukce kanalizační sítě v zámeckém areálu, jenž má kromě jiného vyřešit problém s provlháním zámecké terasy pod pokladnou. Další investice byly vloženy do obnovy audiovizuální techniky na zámeckém sále. Původní, která zde byla instalována před pěti lety, již nesplňovala požadavky na moderní technické vybavení kongresového centra. Z prostředků muzea byla provedena její výměna a sál byl rovněž dovybaven novým systém zatemňování oken. Ve střednědobém plánu je také počítáno s postupnou inovací uživatelského a sociálního zázemí pronajímaných sálů. Odborní pracovníci muzea se intenzivně věnovali práci se sbírkami, především v oblasti péče o sbírkové předměty jejich restaurování a konzervace a v oblasti digitalizace některých sbírkových celků. Díky projektu krajské digitalizace se podařilo převést do elektronické podoby sbírku grafických listů a regionálních publikací. Muzeum bylo rovněž zapojeno do projektu Národní knihovny, který se zabývá katalogizací a digitalizací tisků 16. století, kterých je v mikulovské zámecké knihovně uloženo několik set. Pokračuje také spolupráce s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně na systematické konzervaci a restaurování keramiky z archeologických sbírek. Z muzejní činnosti zaslouží jistě zmínku úspěšné vydání druhého, doplněného vydání publikace Tradiční vinařství na Moravě. Co se problematiky moravského vinařství také týče, právě díky jeho dlouhodobé a systematické prezentaci se Regionální muzeum v Mikulově stalo partnerem Dolnorakouské zemské výstavy s názvem Brot und Wein (Chléb a víno). Významnou mediální podporou této hlavní muzejní události roku v Dolním Rakousku se dostalo zasloužené pozornosti i mikulovskému muzeu. Kyvadlová doprava, která byla o víkendech v době konání výstavy zřízena, umožnila celé řadě návštěvníků prohlédnout si jednotlivé výstavy v Asparn, Poysdorfu i v Mikulově. Mikulovský zámek s muzeem byl vždy centrem bohatého společenského života. Nejinak tomu bylo i v roce Spojení výstavního, uměleckého i společenského rozměru je charakteristikou Mikulovského výtvarného sympozia Dílna, které oslavilo jubilejní 20. ročník, a také potřetí zde konaného festivalu art designu Křehký Mikulov. Významná a častá jsou zde též hudební střetnutí, jak dosvědčují Mezinárodní kytarový festival, pořádaný zde již 27. rokem, či 7

8 tradiční prázdninové klavírní kurzy Audaces fortuna iuvat. Muzeum letos také poskytlo zázemí mezinárodní klavírní soutěži Broumovská klávesa, která by se tak měla trvale přesunout do Mikulova a s novým názvem se stát součástí mikulovského kulturního života. Připočteme-li ke všem jmenovaným akcím muzejní noc, kongresový ruch, plesovou sezonu a celou řadu jednotlivých koncertů a nejrůznějších vinařských akcí, je třeba říci, že zámek a muzeum žije prakticky po celý rok bez ohledu na aktuální otevírací dobu. 8

9 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Práce se sbírkovým fondem se řídila směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově, která byla 1. června 2013 novelizována (směrnice č. 19/2013). SELEKCE Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zasedal 28. listopadu 2013 a doporučil ke koupi osm sbírkových předmětů v celkové hodnotě Kč. Dále souhlasil s převzetím daru sedmi kusů nábytku a schválil vyřazení 21 sbírkových předmětů. Sbírky muzea byly průběžně rozšiřovány kromě nákupu vlastním sběrem, výzkumy a dary. Muzeum tak získalo téměř 14,5 tisíce sbírkových předmětů, které byly zapsány do chronologické evidence pod 126 přírůstkovými čísly. Archeologická sbírka muzea se rozrostla o 1825 předmětů v rámci 65 přírůstkových čísel a zhruba dalších 12 tisíc předmětů evidovaných pod šesti přírůstkovými čísly. Historickou sbírku rozšířilo 24 předmětů zapsaných pod pěti přírůstkovými čísly. Do sbírky nábytku přibylo devět kusů vedených pod dvěma přírůstky. Textilní sbírku obohatilo 41 oděvních součástí zapsaných pod 16 přírůstkovými čísly. Sbírka výtvarného umění byla doplněna o sedm obrazů zapsaných pod jedním přírůstkem. Do sbírky kopií a replik bylo připsáno pět předmětů vedených pod jedním přírůstkem. Sbírku nové historie obohatilo 253 předmětů v rámci 21 přírůstkových čísel. Do sbírky fotografií, pohlednic a videozáznamů bylo zařazeno 81 předmětů zapsaných pod čtyřmi přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky byly doplňovány ve sběrné oblasti regionu vlastním sběrem. Pod dvěma přírůstkovými čísly bylo zapsáno 225 herbářových položek do sbírky botanické a sbírku zoologickou doplnily tři dermoplastické preparáty v rámci dvou přírůstků. TEZAURACE Byl proveden řádný zápis změn do Centrální evidence sbírek České republiky při Ministerstvu kultury ČR. Pokračovala postupná revize celého sbírkového fondu Regionálního muzea v Mikulově, uskutečňovaná kontrolou shodnosti zápisů do přírůstkové knihy v konfrontaci se zápisem jednotlivých podsbírek muzea v Centrální evidenci sbírek ČR při Ministerstvu kultury. Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků. Zdaleka nejvíce položek druhého stupně evidence bylo zpracováno v archeologické sbírce, a to Sbírkové položky botaniky byly zkatalogizovány pod 76 inventárními čísly, nové historie pod 30 a zoologie dvěma inventárními čísly. Do druhého stupně evidence přibylo tedy celkem čísel. Většina evidence druhého stupně u jednotlivých podsbírek byla zpracována v počítačovém systému pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích DEMUS. Podsbírky Písemnosti a tisky a Drobné tisky byly uzavřeny. V obou podsbírkách probíhají každoročně řádné inventarizace, avšak další přírůstky sem již nejsou doplňovány nové sběry charakteru předmětů zařazovaných původně do těchto podsbírek se stávají součástí podsbírky Nová historie. V textilní sbírce byla pracovníky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici provedena dokumentace mužského lidového oděvu. Etnografický ústav Moravského zemského muzea poskytl pomoc při určení a popisu chorvatských krojů. 9

10 Ze sbírky Regionálního muzea v Mikulově bylo na základě rozhodnutí kurátorů podsbírek, schválených poradním sborem pro sbírkotvornou činnost, vyřazeno deset inventárních čísel (šest z podsbírky historické sedm předmětů, dvě z podsbírky archeologické dva předměty a jedno z podsbírky nábytku 11 předmětů) a jedno přírůstkové číslo (z podsbírky nové historie jeden předmět). Viz příloha Zápis z jednání poradního sboru. CELKOVÉ POČTY EVIDENČNÍCH ČÍSEL VE SBÍRCE REGIONÁLNÍHO MUZEA V MIKULOVĚ Podsbírka Počet inv. č. k zapsaných v CES Počet inv. č. zapsaných v el. evidenčním systému DEMUS Archeologická Botanická Drobné tisky Kopie a repliky 9 9 Lapidárium Nábytek Nová historie Textil Vinařská Entomologická Fotografie, pohlednice, filmy, videozáznamy Geologická 43 - Historická Knihy (CLAVIUS), 234 (TRITIUS) Negativy a diapozitivy Paleontologická Písemnosti a tisky Výtvarného umění Zoologická Celkem PÉČE O SBÍRKY Dle nové koncepce rozmístění a využití technických a pracovních prostor muzea bylo dokončeno stěhování a reorganizace depozitářů etnografie a vinařství. Sbírkové předměty byly řádně uloženy dle lokačního seznamu. Sbírkové předměty části fondu historie (nábytek), které byly v rámci nové koncepce přemístěny v uplynulém roce (vybavení domácnosti 20. století, starší mobiliář pocházející z muzejních sběrů a samostatná uměleckohistorická sbírka kovových předmětů), byly definitivně uloženy. Byla provedena oprava akustického alarmu v zámecké knihovně, zajišťující bezpečnou vzdálenost návštěvníků knihovny od sbírkových předmětů. V depozitáři Mikulovských výtvarných sympozií dílna byl upraven systém uložení obrazů a plastik a byla provedena revize depozitáře historiky umění J. Ptáčkem a M. Dostálem. Za účasti zástupců města, které je majitelem sbírky, a produkce MVS Dílna byla provedena úplná inventura sbírky MVS. Herbářové položky botanické sbírky byly průběžně vymrazovány. Tímto postupem byla dvakrát v průběhu roku dezinfikována celá sbírka. Dodatečně bylo nalepeno 150 herbářových položek ze starých sběrů. Celý zoologický depozitář byl pomocí dýmovnic dezinfikován. 10

11 Chemicky bylo ošetřeno 510 entomologických krabic a zhruba ks brouků bylo opatřeno inventárními čísly. Správcové sbírek v rámci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů tvořících sbírku prováděli ověření fyzické existence sbírkových předmětů, porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci a posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzervace či restaurování. Inventarizovány byly podsbírky uvedené v následující tabulce, revizí prošlo celkem inventárních čísel, které pokryly sbírkových předmětů. Podsbírka REVIZE SBÍRKOVÉHO FONDU V RMM V ROCE 2013 Index Počet inventarizovaných čísel Počet kusů Archeologická A Botanická B, B(S) Drobné tisky bez indexu Nábytek Mo Nová historie NH Textil T Vinařství Vi Entomologická E Col., E Col (S) Fotografie, pohlednice, filmy, videozáznamy bez indexu Historická bez indexu Knihy MIK Písemnosti a tisky bez indexu Negativy a diapozitivy A Celkem Namátkovou kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů inventarizovaných v roce 2013 provedla inventarizační komise v lednu Nezaznamenala žádné nedostatky, ve všech případech konstatovala dodržování směrnice Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově. Jednotlivé depozitáře a zámecká knihovna byly odpovědnými odbornými pracovníky průběžně kontrolovány a informace o stavu teploty a vlhkosti i veškerém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny v depozitárních knihách. Dle potřeby byly v depozitářích využívány odvlhčovače, případně zvlhčovače. Kontrolu dodržování depozitárního režimu řádně provedla inventarizační komise. Ve speciálně klimatizovaných výstavních vitrínách určených pro instalaci renesančního šatu Markéty Lobkowiczové a jejího manžela Václava Popela Lobkowicze v expozici Galerie Dietrichsteinů byla průběžně sledována a upravována relativní vlhkost prostřednictvím aktivního sorberu. Licencovaný restaurátor PhDr. Pavel Klimeš provedl dodavatelsky restaurování dvou barokních maleb: Kalvárie (anonym) z počátku 18. století (inv. č. 4067) a portrét Jana Karla Dietrichsteina (anonym) z konce 18. století (inv. č. 3853). Práce byly realizovány z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) z Ministerstva kultury ČR. Byla vypracována a podána žádost o příspěvek z programu ISO na restaurování tří maleb ze zámecké sbírky, zamýšlených jako exponáty pro připravovanou expozici Sběratelství Dietrichsteinů. 11

12 V podsbírce historické bylo dokončeno náročné konzervování a restaurování téměř celé sbírky stolních a nástěnných hodin. V konzervační dílně muzea byly průběžně konzervovány sbírkové předměty jednak dle požadavků odborných pracovníků s ohledem na jejich fyzický stav, jednak s přihlédnutím k chystaným výstavám, či předměty dlouhodobě již vystavené. Pro výstavu Z pokladů mikulovských farností byly čištěny a opravovány plátna a rámy cca 20 obrazů, skříňka, dvě dřevěné plastiky Kristus na kříži a Pieta a šest pozlacených relikviářů zavěšených v obrazovém rámu. Pro chystanou výstavu v Dietrichsteinské hrobce byly konzervovány předměty odtud pocházející menší a velký dřevěný kříž s Kristem a dva velké dřevěné svícny. V expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou byly fungicidem nakonzervovány dřevěné konstrukční prvky germánské chýše a byla provedena rekonzervace osmi kusů fragmentů bronzových nádob a dvou kusů železných součástí zbroje. Pro expozici Víno napříč staletími byla zhotovena kopie heminy (míra na víno). V Galerii Dietrichsteinů byly ošetřeny mosazné plastiky zpodobňující historické osobnosti, opraveno mikulovské starostenské křeslo, renesanční truhla a barokní sekretář, vyčištěny byly renesanční šperky a nakonzervovány dva klíče a hroty kopí. V expozici Tradiční vinařství na Moravě byly ošetřeny zádové putny na nošení hroznů. Z historické sbírky byl ošetřen mosazný židovský lustr a konzervovány velké dřevěné plastiky Cyrila a Metoděje a barokní plastika sv. Josefa s Ježíškem v náručí, pocházející ze zámeckých sbírek. Byla provedena kompletní konzervace jízdního kola z období přelomu 19. a 20. století. Vyčištěna byla smaltovaná tabule s nápisem označujícím hraniční pásmo. V archeologické sbírce bylo ošetřeno 18 předmětů ze souboru slovanské keramiky (Velké Bílovice), zakonzervovány byly dvě železné sekery a bronzová dýka, soubor deseti železných kusů pocházejících ze záchranného archeologického průzkumu v mikulovské synagoze (2012) a dvaceti železných a bronzových kusů ze Zámeckého kopce (2012). Očištěny byly mince z nálezu z Rakvic a ze Svatého kopečku v Mikulově. Ve vinařské sbírce byla opravena a zakonzervována dřevěná kadulka na víno, byla provedena konzervace papírové krabice na víno a bedýnky na víno, koštýře zhotoveného z dýně a dřevěné vinařské nálevky. Byl proveden konzervátorský zásah na kládovém lisu stojícím na horním zámeckém nádvoří. Pro Městské muzeum v Modřicích byla provedena konzervace devíti předmětů železných nožů a seker. ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V roce 2013 muzeum realizovalo 12 nových zápůjček sbírkových předmětů. Evidence smluv o nich byla centrálně vedena a kontrolována způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY PŮJČENÉ Z RMM ZA ÚČELEM VÝSTAVNÍM Z předcházejícího roku či let trvající zápůjčky Městskému muzeu v Kloboukách u Brna: zápůjčka 101 archeologických sbírkových předmětů pro stálou expozici Obci Pasohlávky: zápůjčka dvou modelů a dvou kopií archeologických nálezů pro archeologickou expozici v ATC Merkur Krajskému úřadu Jihomoravského kraje: Dohodou o změně místa uložení byl do místnosti č. 332 budovy Krajského úřadu v Brně přesunut obraz Rudolfa Gajdoše Sklepy v Pavlově a soubor broušeného skla. 12

13 Správě hradu Pecka: zápůjčka třech vinných sudů do expozice Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Národnímu památkovému ústavu Praha: hrobový textil (hedvábné punčochy s podvazky a dětské šatičky) na výstavu Pernštejnové a jejich doba Městu Modřice: zápůjčka 34 předmětů z vinařské sbírky na výstavu Modřické vinohrady a jejich právo od 15. do 20. století Pro Magdeburg Cultural History Museum: předměty z germánského hrobu z Mušova na výstavu Otto the Great and the Roman Empire. Emperorship from Antiquity to the Middle Ages Zápůjčky z roku 2013 Etnografickému ústavu Moravského zemského muzea v Brně: polychromované dřevořezby sv. Cyrila a sv. Metoděje na výstavu Cyrilometodějská tradice v lidové kultuře Pro Schallaburg Kulturbetriebs, GmbH: dřevěná plastika Pijáci od Sylvy Lacinové na Dolnorakouskou zemskou výstavu Brot und Wein v Poysdorfu a Asparn an der Zaya Národnímu muzeu Praha: teodolit a dva geodetické astroláby na výstavu Čas zámořských objevů Městskému muzeu ve Valticích: střelecký terč z roku 1862 do muzejní expozice SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY PŮJČENÉ VĚDECKÝM INSTITUCÍM A VYSOKÝM ŠKOLÁM ZA ÚČELEM STUDIJNÍM Z předcházejícího roku či let trvající zápůjčky Archeologickému ústavu AV ČR Brno: soubor 16 písemností týkajících se archeologického výzkumu v okolí Vodního díla Nové Mlýny Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity Brno: kamenné industrie z jeskyně Turold Archeologickému ústavu AV ČR Brno: keramická nádoba pražského typu, časně slovanské období Zápůjčky z roku 2013 Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno: mladohradištní keramika Archeologickému ústavu AV ČR Brno: olověné křížky a olověné závěsky ze střední doby hradištní SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY PŮJČENÉ ZA ÚČELEM RESTAUROVÁNÍ NEBO DIGITALIZACE Restaurátorovi PhDr. Pavlu Klimešovi z Pouzdřan: barokní malby Kalvárie (anonym) a portrét Jana Karla Dietrichsteina (anonym) za účelem restaurování Ing. Ivanu Sabovi z Vyškova: 347 grafik a plánů ze sbírky grafik za účelem digitalizace Národnímu památkovému ústavu v Praze: dvě knihy ze zámecké knihovny za účelem digitalizace Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně: deset halštatských nádob za účelem konzervace 13

14 2. PREZENTACE Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezonních výstav, spravuje archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a Památník bratří Mrštíků v Divákách, pečuje o zámecký park. Po dohodě s Židovskou obcí Brno a Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově využívá od roku 2011 k výstavním účelům obřadní síň na mikulovském židovském hřbitově, již má ve správě Spolek přátel židovské kultury. EXPOZICE Před zahájením nové sezóny byly provedeny repase všech expozic a dlouhodobých výstav, byly obnoveny poškozené popisky u exponátů, dle potřeby doplněny texty. Přírodní expozice květeny Mikulovska a Hustopečska v botanické zahrádce zámeckého parku vyžadovala trvalou péči a probíhalo další osazování botanických záhonů, které byly doplněny o deset nových rostlinných druhů. V zámeckém parku byly obnoveny poničené informační panely a tabulky botanických záhonů. Zámek Mikulov Expozice v prostorách zámku jsou rozděleny do tří tematických celků historický, archeologický a vinařský. Volně přístupná je botanická zahrádka v zámeckém parku. Historickým tématům se věnují expozice Od gotiky po empír (expozice vytváří obraz uměleckého řemesla v rámci uvedených období a zachycuje jeho vývoj), Galerie Dietrichsteinů (v příbězích osobností rodu, jehož někteří představitelé spoluvytvářeli evropské dějiny, prezentuje historii zdejšího kraje), Zámecká knihovna (v původních barokních skříních z první poloviny 18. století uchovává přes svazků rodové knihovny Dietrichsteinů a svazky z dalších šlechtických knihoven a knižní fond mikulovského piaristického gymnázia) a Verbo et exemplo (mapuje dějiny Význačné kolegiátní kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově a podává základní informace o struktuře katolické církve). Vinařskou tematiku prezentují dvě expozice Tradiční vinařství na Moravě, která provází i zámeckým sklepem s obřím renesančním sudem a galerií historických vinařských lisů (představuje dějiny pěstování révy vinné a výroby vína na Moravě od prvních historických zmínek až do počátku 20. století) a Víno napříč staletími (souhrnně zpracovává historii a vývoj vinohradnictví a vinařství na našem území v kontextu evropských dějin). S archeologickým zaměřením je zde expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, jíž se dostalo prestižního ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získala v kategorii Muzejní výstava roku 2007 Cenu Gloria musaealis (prostřednictvím archeologických nálezů přibližuje život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu kulturu Římanů a kulturu místního obyvatelstva, germánského kmene Svébů). Malou přírodovědnou expozicí je botanická zahrádka na terase zámeckého parku (představuje původní květenu Mikulovska a Hustopečska). Návštěvníkům expozic na zámku byly již třetí sezonu nabízeny prohlídky s výkladem zprostředkovaným audioprůvodci v jazycích českém, anglickém, německém, francouzském, ruském, italském a polském. Obřadní síň na židovském hřbitově Z důvodu rekonstrukce synagogy ( ) probíhající v rámci projektu Federace židovských obcí v ČR projekt 10 hvězd, revitalizace židovských památek v ČR byla původní expozice Mikulov a moravští Židé, která zde byla v letech instalována, ve svém celku zrušena. Po dohodě se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově byla v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově, spravované spolkem, vytvořena společná expozice muzea a spolku, jednak mapující dějiny mikulovských Židů, jednak podávající informace o zdejším 14

15 židovském hřbitově a představující rituál pohřbívání. V roce 2014 bude synagoga opět otevřena a představí se v ní nová expozice, jejíž téma vymezila Federace židovských obcí ČR, a to Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Moravě. Dolní Věstonice expozice Věk lovců a mamutů Expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné ze světově proslulého naleziště v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Návštěvníci expozice mají k dispozici audioprůvodce s výkladem v sedmi v jazycích. Diváky Památník bratří Mrštíků V expozici instalované v domě obývaném kdysi rodinou Mrštíků jsou soustředěny památky na oba umělce, Aloise a Viléma, na jejich život i literárně-dramatické dílo. VÝPŮJČKY PRO EXPOZICE A VÝSTAVY Pro potřeby zachování stávajících expozic má Regionální muzeum uzavřeny smlouvy o dlouhodobých výpůjčkách sbírkových předmětů, které jsou centrálně vedeny a kontrolovány způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. Dlouhodobé výpůjčky pro expozice Expozice Památníku bratří Mrštíků v Divákách: výpůjčka od Vlastivědného muzea v Olomouci šest kusů nábytku a dalších osmi drobných předmětů; výpůjčka od Muzea umění v Olomouci portrét Aloise Mrštíka; výpůjčka od Městského muzea v Kloboukách u Brna 35 sbírkových předmětů Expozice Od gotiky po empír: výpůjčka od Moravské galerie v Brně 228 sbírkových předmětů Expozice Galerie Dietrichsteinů: výpůjčka od Moravské galerie v Brně tři sbírkové předměty; výpůjčka od Mercedes Dietrichstein soubor 68 obrazů, litografií a kreseb a dva kusy nábytku Archeologická expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích: výpůjčka od Archeologického ústavu AV ČR Brno soubor 150 předmětů (kopií i originálů); výpůjčka od Národního muzea v Praze odlitek lebky kromaňonce Expozice Víno napříč stoletími: výpůjčka od Jihomoravského muzea ve Znojmě hemina; výpůjčka od Muzea města Brna tři skleněné číše; výpůjčka od Národního muzea Praha dva kusy zkamenělých listů révy Výpůjčky pro výstavy Dlouhodobá výstava Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje: výpůjčka od Biskupství brněnského relikviář sv. Josefa Kalasanského, jeho portrét a dva liturgické texty Dlouhodobá výstava Z pokladů mikulovských farností: výpůjčka od Biskupství brněnského rozměrné zrestaurované plátno ze 17. století z kostela sv. Šebestiána na Svatém kopečku Ukřižování; výpůjčka od Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově 45 předmětů, především obrazy a relikviáře; výpůjčka od Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově obraz, relikviář, kasule a tři dalmatiky Podobenství s lebkou plastika instalovaná na horním nádvoří mikulovského: zápůjčka od Jaroslava Róny, autora sochy Výstava v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově: výpůjčka od Židovské obce Brno 16 předmětů 15

16 Výstava Ptáci Islandu: výpůjčka od Muzea Komenského v Přerově 18 dermoplastických preparátů ptáků Výpůjčky za účelem studijním a jiným Od Ing. Pavla Leblocha, člena vlastivědného spolku z Bulhar: 23 keramických nádob či fragmentů a devět kamenných broušených artefaktů Galerie výtvarného umění v Hodoníně má v depozitáři v mikulovském muzeu dlouhodobě uložen velkoformátový obraz a toto uskladnění je vedeno jako výpůjčka. VÝSTAVY SEZONNÍ VÝSTAVY V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje Výstava k 380. výročí založení piaristického gymnázia v Mikulově nejstaršího ústavu tohoto řádu založeného mimo Itálii. Výstava vypráví o příchodu piaristů do českých zemí v roce 1631, představuje Františka kardinála Dietrichsteina, jenž pro své město zřídil vyšší vzdělávací instituci s tehdy pokrokovým programem výuky v klasických disciplinách a vědách přírodních, seznamuje s profesory, jejich studenty a absolventy, kteří vytvořili ve městě novou vrstvu vzdělanců. Ti nejlepší se stali vědci, právníky, filozofy a jejich dílo vytvořilo pověst této instituce. Výstava, umístěná v imponujících prostorách zámecké knihovny, je postavená především na renesančních a barokních vědeckých přístrojích matematického kabinetu gymnázia, jejichž ucelená kolekce je jedinečná způsobem vzniku, motivovaným potřebami školní výuky. K výstavě byl vydán katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století, jenž zpracoval na konci osmdesátých let uplynulého století náš přední historik astronomie PhDr. Zdeněk Horský, CSc. Publikaci s názvem Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách se dostalo významného ocenění získala III. místo v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Publikace roku Výstava byla zahájena v roce Z pokladů mikulovských farností Výstava představila umělecké artefakty, které zdobí či zdobily interiéry mikulovských chrámů a dalších církevních objektů na území Mikulova a jež jsou v majetku římsko-katolické církve. Ústředním exponátem byl unikátní restaurovaný obraz Ukřižování z kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku. Výstava též mapovala slavnou minulost Význačné kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově a prezentovala řadu liturgických předmětů. Obraz Ukřižování se dostal do rukou restaurátorů poté, co byl ze svého původního místa odcizen a následně nalezen, ovšem v katastrofálním stavu. Při práci na uchování původního obrazu z 19. století restaurátoři zjistili, že se pod malbou nachází několik dalších vrstev starších, se stejným motivem ukřižování Krista. Nejstarší vrstva pocházela z 16. století, zjistitelné však bylo pouze torzo malby, proto se restaurátoři rozhodli jako původní vrstvu zachovat až druhou nejstarší, která pochází ze 17. století. Restaurátorské práce trvaly s přestávkami zhruba pět let. Rozměrný třímetrový obraz vážící kolem sto třiceti kilogramů patří mezi unikáty. Zvláštností je i staré konopné plátno, sešité ze tří kusů. Neznámá je historie obrazu neví se, jak se v dávné minulosti obraz do Mikulova dostal, zda byl snad dovezen na objednávku kardinála Dietrichsteina, a také zda bylo jeho původní místo v kostele sv. Šebestiána. Výstava byla zahájena v roce

17 Ptáci Islandu Drsná krajina Islandu, která je snad nejzachovalejším životním prostředím v Evropě, je domovem mnoha ptáků a právě za nimi se v létě roku 2012 vypravil zoolog mikulovského muzea Petr Macháček. Fotografická výstava představila velkou část zástupců ptačí říše tohoto ostrova, především mořské druhy. Zachytila však i ptáky, které známe z České republiky, jež zde zimují či protahují na islandských hnízdištích však jsou viděni ve svatebním šatě Bez mena Skupina mladých slovenských fotografů Laura Wittek, Zuzana Knězeková a Tomáš Porubän vystavila fotografie pořízené výhradně mobilním telefonem, umožňujícím svou absolutní přítomností zachycovat vše a všude pronikat přímo do přítomného okamžiku. Výstava naznačila skutečnost, že mobil se stal téměř našima očima i mozkovou kůrou, naší bytostnou součástí. Fotografové mobilní impresionisté se však pokusili o projekce, v nichž zpracovali vzájemné vazby okamžiků do uměleckého formátu Nebojte se fyziky Výstava originálních názorných pomůcek, které zábavnou formou demonstrují jednotlivé fyzikální zákony a díky nimž se fyzika stává hrou. Autorem výstavy je brněnský fyzik a pedagog Ing. Vítězslav Prokop, jenž již řadu let vyrábí interaktivní hračky, prostřednictvím kterých mají lidé možnost poznat v praxi některé základní fyzikální jevy a dozvědět se, jak funguje například magnetismus, co praví Ampérovo pravidlo pravé ruky nebo jakými všemi způsoby může vznikat elektřina. Některé z exponátů naopak na první pohled popírají základní fyzikální zákony a člověk se musí zamyslet, proč a jak fungují Einstein, Scott a já aneb Život po tel-avivsku Výstava fotografií Kristýny Kuboňové pořízených během jejích dvou studijních pobytů na univerzitě v Tel Avivu v letech 2011 a Zachycuje nejenom každodenní život v kosmopolitním izraelském velkoměstě, ale i místa spojená s dávnověkou historií celé této podivuhodné země plné kontrastů, nadšení i obav Příběh dětí kresby z terezínského ghetta Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly v krátkém období necelých dvou let ( ) v hodinách kreslení organizovaných Friedl Dicker-Brandeisovou. Výstava je rozdělena do několika tematických celků, které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu, s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima. Putovní výstavu zapůjčila brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Během výstavy se uskutečnilo také několik doprovodných programů a přednášek Křehký Mikulov třetí ročník festivalu Art Design Pražská galerie Křehký ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově představila již třetí organizované setkání českých i zahraničních galeristů, sběratelů a obchodníků se současným uměleckým designem i designových obdivovatelů. Festival opět nabídl několik unikátních výstav současného českého designu i premiérové prezentace nových produktů českých a světových tvůrců. Premiérově zde byl prezentován výstavní projekt Křehký Stories 2013, výstavní koncept Born in Fire studia 17

18 Olgojchorchoj a představeny byly práce designérů a galerií: Studio Pirsc Porcelain, Studio Ronyho Plesla, Bóďa Horák, Jakub Berdych a Qubus, slovenská galerie Art Design Project, ke zhlédnutí byla instalace Ivana Jelínka, prezentace Konspeti a ze zahraničí vystavovali Martin Rinderknecht a Lína Kanafani. Kromě výstav proběhl brunch na zámeckých terasách, promítalo se kino v zámeckém parku a konal se výlet do vinařství Sonberk a piknik na Svatém kopečku PUTOVNÍ VÝSTAVY REALIZOVANÉ REGIONÁLNÍM MUZEEM V MIKULOVĚ Hieronymus Lorm muž, jenž otevřel hluchoslepým svět Výstava realizovaná v roce 2011 byla připomínkou 190. výročí narození Hieronyma Lorma, mikulovského rodáka, jenž sám hluchý a slepý umožnil jako tvůrce dotykové abecedy hluchoslepým vnímat svět. Výstava byla zapůjčena Regionálnímu muzeu města Žďáru nad Sázavou ( ) Moravští zemští rabíni v Mikulově Výstava realizovaná v roce 2012, věnovaná pěti význačným rabínům, kteří jsou pochováni na mikulovském židovském hřbitově. Seznamuje s životem a dílem těchto nejpovolanějších učenců duchovního práva, zvolených do úřadu moravského zemského rabína. Výstava byla zapůjčena do obřadní síně židovského hřbitova v Ivančicích ( ) ÚČAST NA DOLNORAKOUSKÉ ZEMSKÉ VÝSTAVĚ 2013 Brot und Wein Regionální muzeum v Mikulově bylo partnerem Dolnorakouské zemské výstavy s názvem Brot und Wein (Chléb a víno). Na rakouské straně byla jednotlivá témata prezentována v muzeu pravěkých dějin v Asparn an der Zaya a v impozantních výstavních prostorách vinařského města Poysdorfu. Výstava byla realizována pomocí interaktivních zastávek, které zprostředkovalo na 600 exponátů zapůjčených od řady vystavovatelů. Regionální muzeum v Mikulově bylo jediným českým muzejním partnerem tohoto významného projektu jeho součástí se staly obě zdejší expozice věnované vinařství. Díky výrazné mediální i finanční podpoře této hlavní muzejní události roku 2013 v Dolním Rakousku se dostalo zasloužené pozornosti i mikulovskému muzeu. Kyvadlová doprava, která byla o víkendech v době konání výstavy zřízena, umožnila návštěvu zámku velké řadě turistů z Rakouska

19 3. INTERPRETACE MUZEJNÍ PROGRAMY MÁJOVÝ VÍKEND A MUZEJNÍ NOC NA ZÁMKU května 2013 V pátek 24. května večer se ze západní zámecké terasy rozezněly fanfáry, které zahájily v pořadí již devátou muzejní noc a spolu s ní Májový víkend Regionálního muzea v Mikulově. Tradičně vysoká návštěvnost opět potvrdila, že tato akce je již téměř neodmyslitelnou součástí kulturního programu města Mikulova. Návštěvníci zámku měli tentokrát s ohledem na probíhající opravy kanalizace v zámeckém areálu ztížený přístup do jednotlivých objektů, nakonec jim však tato komplikace přinesla nové zážitky z poznávání prostor běžně nepřístupných. Na prohlídkové trase po expozicích a výstavách se návštěvníci setkávali s odbornými pracovníky, kteří ochotně zodpovídali jejich dotazy. Velkému zájmu se těšily dvě nové výstavy fotografická, Ptáci Islandu, a výstava představující kromě jiného umělecká díla zdobící interiéry mikulovských chrámů a dalších církevních objektů s příhodným názvem Poklady mikulovských farností. Nikdo si nenechal ujít možnost vidět zrestaurovaný obraz Ukřižování z kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku, proslavený svým příběhem znovuobjevení unikátní historické malby. V programu muzejní noci je vždy pamatováno na děti. Jak z kousku pazourku vyrobit fungující nástroje předváděl Petr Zítka mistr ve štípání pazourků a jeho ukázky měly velký úspěch. Každý pochybující se s patřičným údivem přesvědčil, že to opravdu řeže. Na východní terase měli své stanoviště draví ptáci a ukázka jejich výcviku byla zážitkem pro děti i jejich rodiče. Celý večer pochodovali zámeckým areálem římští legionáři ze skupiny historického šermu Marcomania. Děti zkoušely zbroj, meče i štíty římských vojáků i centurionovy povely, dospělí volili raději méně halasný a hlavně melodický a rytmický program Juniorbandu z Pohořelic. Jemu patřilo pódium až do půlnoci, a pohodu, kterou mladí muzikanti rozdávali, podpořilo i dobré občerstvení a příjemná májová noc. Rozloučení bylo opět tradiční s pohárkem vína u obřího sudu v zámeckém sklepení. V soboru dopoledne pokračoval májový víkend procházkou zámeckým parkem s botaničkou muzea, která návštěvníky seznámila s projektem Obnovy zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově, podpořeného z peněz Evropské unie, který se bude realizovat v letech 2014 až Výroba pazourkových nástrojů se v sobotu přesunula do archeologické expozice v Dolních Věstonicích a ke štípání kamene se přidala i drobná sochařská dílna děti si zde mohly z hlíny zhotovit vlastní věstonickou venuši. Volného vstupu do expozice využilo víc než 120 návštěvníků. Památník bratří Mrštíků přivítal v rámci Májového víkendu také víc než stovku zájemců o prohlídku. Diváky si v roce 2013 připomněly 150. výročí narození Viléma Mrštíka a jejich zájem o bratry-spisovatele Mrštíky je potěšující. Muzeum nezapomnělo ani na divácké děti a přivezlo jim tentokrát představení O pračlovíčkovi, které připravili členové olomouckého divadla Tramtárie. Májový víkend zakončila nedělní vernisáž výstavy fotografií mladé brněnské autorky Kristýny Kuboňové s názvem Einstein, Scott a já aneb Život po tel-avivsku. Výstava, instalovaná v obřadní síni mikulovského židovského hřbitova, představila především každodenní život v tomto kosmopolitním izraelském velkoměstě a židovské téma umocnil i hudební doprovod vernisáže s komorním orchestrem ZUŠ Mikulov. 19

20 Májový víkend přivedl na zámek a další muzejní pracoviště přibližně 1500 návštěvníků přátel muzea. Ze strany pracovníků, kteří jeho program chystají, je velmi ceněn fakt, že velkou část z tohoto počtu tvořily děti vychováváme si tak své budoucí návštěvníky, ale především rozvíjíme vztah mladé generace ke kultuře, umění a vzdělávání. MUZEUM A ŠKOLA POD ZÁMECKOU STŘECHOU Od roku 2008 realizuje muzeum projekt Muzeum a škola pod zámeckou střechou, jehož cílem je netradiční formou přiblížit kulturu a historii regionu žákům základních škol z Mikulova a blízkého okolí. V roce 2013 se uskutečnily tři programy tohoto projektu. První s názvem Tajemství římské mince probíhá na mikulovském zámku v expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. V průběhu dvou hodin se děti seznámí s tématem prostřednictvím výkladu lektorky, informací z multimediálních tabulí a filmu z expoziční projekce. Pomocí pracovních sešitů pak vypracovávají různé úkoly luští nápisy, poznávají historické mince apod. Další čas se žákům věnují členové skupiny historického šermu Marcomania představí jim výcvik římského vojáka z legií Marca Aurelia a aktivně je do něj zapojí. V roce 2013 probíhal tento program ve dnech od do a postupně se ho zúčastnilo 128 dětí ze šesti tříd základních škol (Mikulov, Strážnice, Hustopeče, Drnholec, Březí) a z mikulovského gymnázia. Druhý program nese název Tajemství Věstonické venuše a probíhá v expozici Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích. Žáci zde spolu s lektorkou hledají odpovědi na otázky, jak lovili, kde bydleli i třeba čím se zdobili lovci mamutů. O Věstonické venuši se dovědí, kdo a kde ji našel a proč je tak slavná. Součástí dvouhodinového programu je i vlastní výroba hliněné sošky. Muzeum zajišťuje výpal figurek a předává je jejich tvůrcům. V roce 2013 probíhal tento program ve dnech od do a postupně se ho zúčastnilo 342 dětí z jedenácti tříd zdejších základních škol (Mikulov, Drnholec, Hustopeče, Lednice, Poštorná, Uherské Hradiště) a ze základní školy z rakouského Poysdorfu a dále ze třech tříd gymnázií (Mikulov, Znojmo, Brno). Třetí z programů je zaměřen především na novodobou historii židovského etnika. Jedná se o tři workshopy organizované pro školní mládež. Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze brněnskou pobočkou se uskutečnily dílny Badatel, Hanin kufřík a Holocaust v dokumentech. První dílna je věnována židovským tradicím a je určena pro žáky 6. tříd základních škol či studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Ostatní dva workshopy jsou určené starším žákům a studentům středních škol a seznamují je s holocaustem. Workshopy byly organizovány s finančním přispěním Nadačního fondu obětem holocaustu. V roce 2013 se v průběhu června, října a listopadu uskutečnilo osm dílen, kterých se zúčastnilo celkem 192 žáků ze čtyř základních škol (Mikulov, Lednice, Drnholec, Hustopeče) a z mikulovského gymnázia. Po otevření synagogy v roce 2014 budou tyto workshopy trvalou součástí programu, který se zde bude realizovat. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST REGIONÁLNÍ ČINNOST Přednášky a odborné služby pro školy a veřejnost Přednášky spojené s prohlídkou výstavy Z pokladů mikulovských farností pro klienty cestovních a informačních kanceláří 20

21 Přednášky spojené s prohlídkou zámecké knihovny a výstavy Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje pro klienty cestovních a informačních kanceláří Komentované prohlídky expozice Galerie Dietrichsteinů pro účastníky odborných sympozií v Mikulově a dále pro klienty cestovních a informačních kanceláří Komentované prohlídky expozice Verbo et exemplo pro klienty cestovních a informačních kanceláří Prohlídky zámeckého parku s výkladem věnovaným plánované obnově zahradních teras barokové zahrady pro veřejnost Celodenní exkurze přírodou Falkensteinska pro Klub ochránců přírody Praha Přednášky věnované přírodě a krajině zdejšího regionu pro Ekologický klub při ZŠ na Valtické ulici v Mikulově Celodenní exkurze po Národní přírodní rezervaci Kamenný vrch u Kurdějova pro studenty Gymnázia Ivančice Přednáška o Islandu krajina a ptáci Galerie Reistna ve Valticích, pro veřejnost Přednáška o Lednických rybnících kinokavárna Koruna v Břeclavi, pro veřejnost Promítání dokumentárních filmů režiséra Petra Kudely, zakoupených do muzea (snímky o krajině a mikulovském vinařství, sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století) pro veřejnost Prohlídky židovského města a hřbitova s odborným výkladem pro klienty cestovních a informačních kanceláří Komentovaná prohlídka synagogy s hlavním koordinátorem projektu 10 hvězd Revitalizace židovských památek v ČR Ing. Janem Kindermannem pro veřejnost Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi Spolupráce muzea s Muzejním spolkem v Mikulově na přípravě společných projektů Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově účast na Dnech židovské kultury ( ): divadelní představení brněnského divadelního spolku Kufr Židovka aneb žonglování se životem a beseda s pamětnicí holocaustu paní Erikou Bezdíčkovou komentované prohlídky židovské čtvrti spoluúčast na realizaci expozice v obřadní síni židovského muzea obnova památníku židovským vojákům padlým v první světové válce, umístěného na židovském hřbitově v Mikulově Spolupráce s Turistickým informačním centrem Mikulov organizování prohlídek zámeckého sklepa mimo otvírací dobu muzea spoluúčast muzea na akcích organizovaných TIC: Předjarní den v Mikulově, Mikulovem se svařeným vínem, Mikulov tak trochu jiná zima, Svatomartinský Mikulov Spolupráce s občanským sdružením 7 dní, o. s., a MŠ Habánská Mikulov v rámci akce Celé Česko čte dětem určené pro předškolní děti Spolupráce se Základní uměleckou školou Mikulov koncert Komorního orchestru ZUŠ Mikulov při Májovém víkendu, koncerty klavírních kurzů pořádaných ZUŠ Spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava volné prohlídky zámku v rámci pořádaných fam tripů (novináři a VIP) Spolupráce s Porta culturae na projektu Dny otevřených ateliérů 21

22 Spolupráce se Zahradnickou fakultou v Lednici Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně poskytování odborného poradenství na téma příroda a krajina Mikulovska-Falkensteinska Spolupráce s Městským úřadem v Mikulově odborné poradenství pro Odbor památkové péče ve věci příprav projektů obnovy města a krajiny Koncerty a jiné kulturní akce Koncerty, při nichž bylo Regionální muzeum v Mikulově pořadatelem či spolupořadatelem: koncerty Mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa (ZUŠ Mikulov) XIII. jazzový večer na počest Karla Krautgartnera (Sdružení přátel Karla Krautgartnera, město Mikulov, Český rozhlas Brno) koncert festivalu Concentus Moraviae 2013 (Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.) dvanáct koncertů v rámci XXVII. ročníku Mezinárodního kytarového festivalu (Mezinárodní kytarový festival Mikulov, o. s.) tři koncerty v rámci XIV. ročníku klavírních kurzů Mikulov Audaces fortuna iuvat (Základní umělecká škola Mikulov) koncert duchovní hudby (Křesťanský sbor Dolní Dunajovice) koncerty mezinárodního festivalu Ars braemia Mikulov (Karel Valter) Adventní koncert (Národopisný spolek Pálava) koncert Szidi Tobias (Mikulovská rozvojová, s. r. o.) Vánoční koncert (ZUŠ Mikulov, Gymnázium Mikulov) Další kulturní akce, při nichž bylo Regionální muzeum v Mikulově pořadatelem či spolupořadatelem: Oblastní výstava vín Mikulovské oblasti (Moravín Mikulov) Program pro děti (7 dní, o. s.) Výstava vín (Moravín Mikulov) Mladé víno odchází (Moravín Mikulov) Svěcení vína (Moravín Mikulov) Charitativní aukce Biliculum (Československá obec legionářská) Mikulášská besídka (MŠ Habánská) AKCE NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU Regionální muzeum v Mikulově jako pořadatel nebo spolupořadatel: Konference k projektu Brána ke svobodě Tor zur Freiheit Hlavní pořadatel občanské sdružení Paměť ve spolupráci s rakouskými městy Laa an der Thaya a Poysdorf 22

23 Projekt navazuje na ideu Stezky svobody, která na třinácti informačních panelech umístěných podél pohraniční cesty mapuje osudy lidí, jež se za minulého režimu pokusili překonat železnou oponu. Cílem projektu je zbudovat památník 53 lidem, kteří při pokusu o překročení státních hranic zahynuli. Mezinárodní klavírní soutěž pro mládež Hlavní pořadatel Základní umělecká škola Mikulov ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze III. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa se po dobu rekonstrukce komplexu benediktinského kláštera v Broumově přesunul na mikulovský zámek. Festival art designu Křehký Mikulov Projekt galerie Křehký III. ročník festivalu setkání českých i zahraničních galeristů, sběratelů a obchodníků se současným uměleckým designem. Projekt představil sérii výstav současného českého designu i premiérové prezentace nových produktů českých a světových tvůrců. Mezinárodní kytarový festival Hlavní pořadatel Kytarový festival, o. s XXVII. ročník festivalu pořádal tradičně mistrovské třídy, kurzy, semináře i výstavy a představil světové špičky kytarové hry i účastníky festivalu v rámci 12 koncertů. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 13 Hlavní pořadatel město Mikulov XX. ročník jeho kurátorem byl mikulovský rodák Libor Lípa a účastníky byli kurátoři předchozích devíti ročníků. Mezi nejznámější hosty patřili fotograf Antonín Kratochvíl, nositel cen World Press Photo a Czech Press, vůdčí postava postmoderny Jiří David, akademická malířka Margita Titlová Ylovsky, sochař Jiří Sobotka, sochařka a malířka Eva Eisler. Zúčastnili se i teoretici umění Jiří Ptáček a Martin Dostál. Klavírní kurzy Audaces fortuna iuvat Hlavní pořadatel Základní umělecká škola Mikulov pod záštitou města Mikulova a Filharmonie Brno XIV. ročník kurzů pořádal tradičně s vynikajícím pedagogickým obsazením kurzy pro mladé interprety, odborné přednášky a semináře a představil profesionální umělce i účastníky v rámci třech koncertů. Projekt Porta Culturae Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě Účast na projektu přeshraniční spolupráce III. ročník čtyřicet devět výtvarníků a výtvarných seskupení ze všech okresů Jihomoravského kraje otevřelo své ateliéry, Regionální muzeum v Mikulově nabídlo jako doprovodný program výstavu Design, sklo a prostor. 23

24 4. NÁVŠTĚVNOST Regionální muzeum v Mikulově Expozice na zámku Mikulov Archeolog. expozice v Dolních Věstonicích Památník bratří Mrštíků v Divákách Celkem za organizaci 1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace za vstupné celé za vstupné snížené za vstupné zvýšené za speciální služby z toho z toho za služby cizincům za rodinné vstupné za seniorpasy ostatní (mimo otvírací dobu klienti TIC Mikulov) neplatících Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a expozicím 3. Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy z toho pro děti a mládež pro seniory pro zdravotně handicapované Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách) samostatná scénická vystoupení kulturně výchovných akcí přednášky Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí ostatní samostatných scénických vystoupení přednášek ostatních cca Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných muzeem, galerií) cca Ostatní návštěvníci * cca Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem cca osob * Ostatní návštěvníci: Společenské akce, plesy, koncerty 16 akcí cca osob Jednání krajských, politických a státních institucí 5 akcí 180 osob Vinařské akce pro veřejnost, Pálavské vinobraní 7 akcí cca osob Programy pro děti 3 akce cca 650 osob Projekt pro školy Muzeum a škola pod zámeckou střechou 28 akcí 660 osob Firemní, spolkové a soukromé akce 19 akcí cca osob Celkem cca osob 24

25 Celková návštěvnost muzejních expozic a výstav v rámci turistických prohlídek v roce 2013 byla osob, což oproti roku 2012 bylo o necelých 10 % méně. Je možno ji tedy hodnotit jako velmi dobrou. Nižší počet návštěvníků ovlivnilo především extrémně dlouhé zimní období, které bylo příčinou i opožděného přílivu turistů do města, jež bývá jindy již od časného jara výletníky vyhledáváno. Zajímavé pro zvýšení návštěvnosti byly noční prohlídky v průběhu prázdninových měsíců, které na zámek přivedly osob. Kromě těchto návštěvníků pobývalo v prostorách Regionálního muzea v Mikulově dalších cca osob při společenských akcích, vernisážích výstav a koncertech, konferencích, firemních a jiných akcích. V roce 2013 tedy navštívilo muzeum celkem cca osob (srov. s rokem 2012 = osob). 5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST ARCHEOLOGIE Díky stavebním aktivitám v regionu probíhaly průběžně záchranné archeologické výzkumy, k nimž byla vyřizována příslušná korespondence s vyjádřením ke stavebním a plánovacím akcím prováděným soukromými osobami, jednotlivými obcemi a firmami. S pozitivním výsledkem byl proveden záchranný archeologický výzkum v lokalitě Mikulov zámek, horní nádvoří. Při hloubení výkopů pro novou kanalizaci zde bylo odkryto a zdokumentováno torzo středověkého zdiva a část raně středověké kulturní vrstvy. Byla vypracována nálezová zpráva. Výzkum probíhal v červenci S negativním zjištěním byly provedeny archeologické dohledy na lokalitách: Břeclav přestupní terminál IDS JMK, Lednice lázeňská zóna Lednice, Mikulov ul. 28. října, Mikulov ul. Komenského, Valtice ul. Střelecká. Nedestruktivní povrchovou prospekcí byly objeveny nebo ověřeny lokality Novosedly Im Bockran (Vranní vrch): ohrazené sídliště z mladší doby bronzové nebo laténu; Novosedly bezejmenná poloha sídliště z doby bronzové; Drnholec pravobřeží Litobratřického potoka, u silnice do Jevišovky: sídliště z doby bronzové a z mladohradištního období; Klentnice Stolová hora: zaměřování valu pomocí GPS; Perná Kotel: povrchový průzkum a zaměřování opevnění pomocí GPS. Pracovník archeologického oddělení se zúčastnil konference European Association of Archaeologists, konané v Plzni v září 2013 s referátem The Old School's Not Dead: The People with Stroked Pottery in Moravia. HISTORIE Rešeršemi z archiválií Moravského zemského archivu v Brně proběhl výzkum k tématu mecenát Dietrichsteinů, jehož výstupem bude jednak výstava o historii loretánského kostela v Mikulově, realizovaná v roce 2014, jednak brožura věnovaná tomuto tématu. Dále byly v historickém oddělení zpracovány rešerše k zámeckému mobiliáři a obrazárně z období od 17. století do počátku 20. století. Proběhla revize textů publikace Zámek Mikulov (BRICHTOVÁ, Dobromila: Zámek Mikulov, Mikulov 2002) a jejich úprava pro druhé, upravené vydání (2014). Ve spolupráci s Národním muzeum v Praze (Oddělení zámeckých knihoven) a Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích byly zahájeny práce na elektronické katalogizaci a digitalizaci části sbírkového fondu mikulovské zámecké knihovny, konkrétně tisků z 16. století. Jde o součást projektu NAKI Ministerstva kultury (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR, jehož řešiteli jsou 25

Stanislava Vrbková Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově

Stanislava Vrbková Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově Stanislava Vrbková Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově Rok 2014 byl pro Regionální muzeum v Mikulově úspěšný v rámci nabídky programů a výstavních projektů směrem k veřejnosti a náročný s ohledem na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2010 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ 2010 2 OBSAH Rok 2010 v Regionálním muzeu v Mikulově...5

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Tisková zpráva 15/01/2015

Tisková zpráva 15/01/2015 Tisková zpráva 15/01/2015 Na Mikulovsko za zážitky (v sezóně 2015) Náš kraj přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí se nachází v nejteplejší části České republiky.

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA , LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec v, ZRIZOVACI LISTINA Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 26. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Závazek spolufinancování projektu Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa Usnesení

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE KONCEPCE MULTIMEDIÁLNÍ INSTALACE VÝTVARNÝCH DĚL DANY PUCHNAROVÉ VE SPOLUPRÁCI S Dr. H. BLOCHOVOU (klášter ČESKÝ KRUMLOV, UC UP OLOMOUC, zámek DOBŘICHOVICE aj.) IDEOVÁ BÁZE PROJEKTU:

Více

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky Výroční zpráva za rok 2003 1) Úvod 2) Sbírky 3) Knihovna 4) Výstavy 5) Ostatní činnost 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky 8) Hospodaření 1. Úvodem Městské muzeum Sedlčany vzniklo jako

Více

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006 Úkoly organizačně správní Uskutečněná jednání Zřizovatel rada města po výměně ředitele k 1.3.2006, byla rada seznámena s aktuálním stavem muzea, jak v oblasti

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne 19.4.2006 Č. j.: 11560/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, vydaná podle

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

OBSAH Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace Sbírkotvorná činnost Prezentace Interpretace vč. kulturně-výchovné činnosti Návštěvnost

OBSAH Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace Sbírkotvorná činnost Prezentace Interpretace vč. kulturně-výchovné činnosti Návštěvnost 1 OBSAH Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace 3 1. Sbírkotvorná činnost.... 3 2. Prezentace 10 3. Interpretace vč. kulturně-výchovné činnosti. 15 4. Návštěvnost. 24 5. Vědeckovýzkumná činnost..

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Stanislava Vrbková Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově

Stanislava Vrbková Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově Stanislava Vrbková Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově Rok 2013 byl pro Regionální muzeum v Mikulově mimořádně náročný především v oblasti investičních úprav budovy a v rámci realizace projektů podpořených

Více

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA 28. dubna 2014 Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým

Více

ZÁMEK VIMPERK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁMEK VIMPERK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁMEK VIMPERK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Dne 1. 1. 2015 začal zámek Vimperk spravovat Národní památkový ústav. Zámek získal ve zcela nevyhovujícím stavu, neudržovaný, bez standardních prohlídkových tras a návštěvnického

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Výroční zpráva. Sedlická krajka výroční zpráva 2 0 1 2

Výroční zpráva. Sedlická krajka výroční zpráva 2 0 1 2 Výroční zpráva 2 0 1 2 2 Obsah Úvodní slovo...3 Představení společnosti-cíl a poslání...4 Činnost společnosti v roce 2012..5-6 Akce...7-9 Krajkářské slavnosti Sedlice-2012...10-11 Soutěžní přehlídka...12-13

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

Proměna Mikulášského vrchu ve fotografii text a foto: Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši

Proměna Mikulášského vrchu ve fotografii text a foto: Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši Proměna Mikulášského vrchu ve fotografii text a foto: Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši 1 Revitalizace znamená znovuoživení. O jedno takové se nyní pokouší ašská radnice tím, že revitalizuje

Více

Kulturní akce. příhraniční oblasti

Kulturní akce. příhraniční oblasti Kulturní akce příhraniční oblasti prosinec 2015 Obsah Brno a okolí... 3 Břeclav a okolí... 5 Hodonín a okolí... 7 Hustopeče a okolí... 9 Kyjov a okolí... 11 Mikulov a okolí... 13 Moravský Krumlov a okolí...

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016 Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 216 Letošní Mezinárodní den památek přilákal do českobudějovických památek a ulic nečekané množství návštěvníků. Ačkoliv se v den konání akce, v sobotu 16. dubna,

Více

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Výroční zpráva o lektorské činnosti za akademický rok 2011/2012 Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Kapitola I Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace.. 3 1. Sbírkotvorná činnost... 4 2. Prezentace 11 3. Interpretace vč.

Kapitola I Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace.. 3 1. Sbírkotvorná činnost... 4 2. Prezentace 11 3. Interpretace vč. Kapitola I Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace.. 3 1. Sbírkotvorná činnost...... 4 2. Prezentace 11 3. Interpretace vč. kulturně-výchovné činnosti. 17 4. Návštěvnost. 27 5. Vědeckovýzkumná

Více

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech Stálá expozice Nositelé ceny Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti Expozice tvůrců Uherskohradišťska,

Více

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011 Český Merán, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Český Merán za

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje).

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje). ÚVOD CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Slovácké muzeum patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice. Instituce byla založena v roce 1914. Jejím hlavním posláním je činnost sbírkotvorná a péče o

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozhodnutím Ministerstva kultury České

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 21.9.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

PŘEDSTAVUJEME ZPRAVODAJ ČSVTS

PŘEDSTAVUJEME ZPRAVODAJ ČSVTS Česká kosmická kancelář Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2003 s cílem zajišťovat pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum NOVÝ KLÁŠTER Knihovna Boženy Benešové Informační centrum Expozice Hřiště hraček Expozice Fatra v čase Expozice Slavia příběh továrny Depozitář sbírkových předmětů Muzeum Napajedla Muzeum Napajedla Expozice

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava poprvé k vidění v Brně. v Brně - 2015. Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava poprvé k vidění v Brně. v Brně - 2015. Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Brně - 2015 výstava poprvé k vidění v Brně Letohrádek Mitrovských leden-březen 2015 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15201/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2014 Zápis

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

Hospodaření muzea 2. 300 000,- Kč. 70.000,-Kč 247 785,- 194 620,- Kč. 135 600,- Kč

Hospodaření muzea 2. 300 000,- Kč. 70.000,-Kč 247 785,- 194 620,- Kč. 135 600,- Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HLINSKO, příspěvkové organizace ZA ROK 2010 BUDOVA MĚSTSKÉHO MUZEA, HAVLÍČKOVA 675 BUDOVA MĚSTSKÉ GALERIE, HAVLÍČKOVA 614, KŘIVÁ 655 1 Městské muzeum a galerie

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Zpráva ze 34. semináře knihovníků muzeí a galerií

Zpráva ze 34. semináře knihovníků muzeí a galerií Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/zprava-ze-34-seminare-knihovniku-muzei-galerii) Zpráva ze 34. semináře knihovníků muzeí a galerií 5. 11. 2010 Konířová Marta Komise knihovníků Asociace muzeí

Více

Polské dny v Kroměříži

Polské dny v Kroměříži Polské dny v Kroměříži Kulturu, tradice a život našich severních sousedů mohl poznat každý, kdo v týdnu od 21. do 27. listopadu navštívil některou z akcí bohatého programu Polských dnů v Kroměříži, jejichž

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Rok řemesel bude koordinován AMSP ČR, za účasti 23 řemeslných cechů a společenstev, pokrývajících 35 profesí:

Rok řemesel bude koordinován AMSP ČR, za účasti 23 řemeslných cechů a společenstev, pokrývajících 35 profesí: 2016 Pracovní verze Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pokračuje v mohutné ofenzivě na podporu drobných živnostníků a vyhlašuje rok 2016 jako ROK ŘEMESEL. Navazujeme tím na naši aktivitu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014 Úvod: Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace města, je správcem budovy čp.72 v Ústí nad Orlicí a zahrady, která ji obklopuje.

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Sedlická krajka,o.p.s. Výroční zpráva 2008 O b s a h : Úvodní slovo... 3 Představení organizace.. 4 Cíl a poslání organizace.

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA.

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA. 56 58 60 64 73 77 78 80 81 82 84 85 VYSVĚTLIVKY Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice Havlíčkův Brod Pelhřimov Jihlava Žďár nad Sázavou OKRES JIHLAVA Třebíč 20 53. Bartoň David - Ateliér v bývalé

Více

m měsíčník E verze číslo 6 / Ročník XV. 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého městského muzea

m měsíčník E verze číslo 6 / Ročník XV. 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého městského muzea m měsíčník BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ E verze číslo 6 / Ročník XV. Září 2006 REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého

Více

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 o naplnění Rozhodnutí MK ze dne 31. 1. 2012 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení

Více

Halda, o. s. IČ 22748199

Halda, o. s. IČ 22748199 Halda, o. s. IČ 22748199 průběžná zpráva o činnosti k srpnu 2012 Naše poslání Občanské sdružení Halda chce rozvíjet vztah Kladeňáků k historii i současnosti jejich města a pořádat haldu akcí, na nichž

Více

Za spolek Doba Karlova, z. s.: Bc. Tomáš Straka, Mgr. Roman Mikulec, David Uher. Garanti jsou učitelé střední školy a studenti historie FF UK.

Za spolek Doba Karlova, z. s.: Bc. Tomáš Straka, Mgr. Roman Mikulec, David Uher. Garanti jsou učitelé střední školy a studenti historie FF UK. Obrázek 1- Doba Karlova na hradě Lipnici (2015) Ondřej Chrást, předseda Iva Voldánová, ředitelka Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., Hlubočepská 35/4 152 00 Praha 5 Za spolek Doba Karlova, z. s.: Bc. Tomáš

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Muzeum Komenského v Přerově a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají výstavu Egyptologie. Úspěchy české

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Muzeum JUDr.O. Kudrny v Netolicích

Muzeum JUDr.O. Kudrny v Netolicích Muzeum JUDr.O. Kudrny v Netolicích Zpráva o činnosti za rok 2012 Zřizovatelem muzea je město Netolice. Muzeum je příspěvkovou organizací a hospodaří s přidělenými finančními prostředky od svého zřizovatele.

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více