Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

2 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo za rok 2009 k navýšení o více než 270 nových smluv.

3 0

4 12,8 Podíl společnosti na trhu činil v roce ,8 %.

5 Obsah Profil společnosti 4 Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 10 Obchodní aktivity 11 Marketingové aktivity 11 Produktová základna 12 Informační technologie 12 Lidské zdroje 13 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 13 Vrcholové orgány 14 Organizační struktura společnosti 15 Vlastnická struktura společnosti 16 Zpráva dozorčí rady 17 Čestné prohlášení 17 Auditorská zpráva pro akcionáře Factoring KB, a.s. 18 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) k Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

6 Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny (dále FS) mateřské banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní informace Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČO Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (dále FCI) od Asociace factoringových společností (dále AFS) ČR od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v FCI poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Pro rok 2009 byly zvoleny následující strategické cíle: Plné využití synergických příležitostí v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale Vyšší aktivace rozsahu spolupráce se stávajícími klienty Aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků Důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí Výsledek v plnění námi nastavených cílů rozvoje společnosti v roce 2009 byl významně ovlivněn realitou ekonomického prostředí našeho podnikání vzhledem k prohloubení finančně-ekonomické krize. Druhým faktorem, který se do výsledků plně promítl, byl přístup pojišťovacích institucí k oblasti pojištění pohledávek. Prakticky všechny pojišťovny nastavily nová kritéria pro posuzování rizik, a tím podstatně zúžily prostor pro nabídku bezregresního factoringu. Oba momenty pak zapříčinily propad factoringového trhu včetně obratu v rámci naší společnosti a negativně se promítly i do oblasti finanční. Společnost díky výnosům z finanční investice a přísnou ekonomickou kontrolou nákladové oblasti s výraznou úsporou vytvořila zisk, ale vlivem nižších výnosů z vlastní obchodní činnosti a vyšším nákladem na riziko nedosáhla jeho plánované úrovně. Z hlediska obchodních aktivit se podařilo zachovat spolupráci se základním kmenem dlouhodobých klientů, kteří společnosti přinášejí rozhodující obrat i finanční výnosy. Společnost dokázala i zrestrukturalizovat svůj vztah s pojišťovnami, když dvě dosavadní pojišťovny byly nahrazeny novými. Jako správná se ukázala orientace na segment malých a středních podniků, který jako jediný dokázal meziročně obratově narůst. Počty nových klientů nahradily klienty, s nimiž jsme museli spolupráci ukončit, nicméně i při vyšším průměrném obratu u těchto klientů nebylo možno plně dopad ekonomické reality do dodavatelsko-odběratelských vztahů sanovat. 4 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

7 Vybrané ekonomické ukazatele jednotka Celková aktiva mil. Kč 5 156, , ,27 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 505, , ,79 Zisk/ztráta mil. Kč 25,32 60,06 43,43 Zisk po zdanění mil. Kč 28,28 51,87 27,53 Podíl na trhu % 12,80 12,90 14,30 Celkový obrat mil. Kč , , ,76 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,67 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 1 593, , ,09 Výše opravných položek mil. Kč 136,35 89,22 79,20 Výnosy celkem mil. Kč 324,20 498,87 336,56 Náklady celkem mil. Kč 298,88 438,81 293,13 Průměrný počet zaměstnanců Vybrané údaje o hospodaření Obrat společnosti mil. Kč Meziroční pokles obratu 26 % Zisk společnosti (po zdanění) tis. Kč Meziroční pokles zisku 45 % Podíl na trhu 12,8 % 5 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Milan Corjak předseda představenstva a ředitel společnosti Pro vylepšení naší finanční pozice jsme v roce 2009 uspořili 17 % provozních nákladů, což považuji za jeden ze zásadních a klíčových momentů uplynulého roku. V tomto období jsme realizovali obrat na výši mil. Kč a zisk nám poklesl na 28 mil. Kč. Přesto se nám podařilo v roce 2009 uzavřít 271 nových smluv. Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok Na úvod musím konstatovat, že i v roce 2009 pokračoval trend propadu světové, a tedy i české ekonomiky, který měl jednoznačně negativní vliv na výsledky naší společnosti. Lze dokonce říci, že jsme se poprvé v novodobé historii státu setkali se skutečnými dopady hospodářské krize. V tomto období jsme realizovali obrat na výši mil. Kč a zisk nám poklesl na 28 mil. Kč. Hlavními příčinami těchto čísel je, jak jsem již zmínil, propad ekonomiky, a tedy menší výkonnosti společností v našem portfoliu, dále pak zhoršující se finanční situace některých firem, se kterými jsme spolupracovali, která vedla až k jejich zániku, a nás tedy přinutila zvýšit tvorbu opravných položek. V neposlední řadě pak ukončení spolupráce se dvěmi pojišťovnami, což mělo za následek na jedné straně snahu o vyřešení stávajících kontraktů jednotlivých klientů, ať formou přepojištění u jiné pojišťovny, nebo přechodem na regresní formy factoringu, na straně druhé řešení této situace logicky muselo zbrzdit naše nové obchodní aktivity. Přesto se nám podařilo v roce 2009 uzavřít 271 nových smluv. 6 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

9 V tomto roce jsme navázali spolupráci se dvěma novými pojišťovnami, ovšem nutno říci, že jejich přístup je jistě logicky daleko opatrnější, než tomu bylo v minulých obdobích, a tedy že uzavírání nových obchodů s pojištěním je výrazně komplikovanější. Pro vylepšení naší finanční pozice jsme v tomto roce uspořili 17 % provozních nákladů, což považuji za jeden ze zásadních a klíčových momentů uplynulého roku. Předpokládám, že rok 2010 nebude výrazně jednodušším rokem z pohledu ekonomické situace. V tomto roce je pro nás naprostou nezbytností dále prohloubit spolupráci s ostatními společnostmi v rámci FS Komerční banky i celé FS Société Générale. Dále pak bychom rádi implementovali další kroky v oblasti risku, tak abychom byli schopni rychleji a lépe detekovat problémy našich klientů a včas hledali jejich řešení. Naprostou nezbytností je naše intenzivní komunikace s těmito klienty. Předpokládám, že se naše společnost zaměří na další klientské segmenty, kde vidíme poměrně velký obchodní potenciál. Z interních činností pak předpokládám další vývoj našeho softwarového vybavení tak, abychom včas reagovali na zhoršující se finanční situaci klientů, abychom byli schopni lépe měřit finanční výkonnost a abychom byli připraveni lépe využívat naše databáze. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za spolupráci v roce 2009 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. Především pak děkuji našim klientům za spolupráci a důvěru, kterou mají ve společnost Factoring KB, a.s. S úctou Ing. Milan Corjak předseda představenstva a generální ředitel V tomto roce jsme navázali spolupráci se dvěma novými pojišťovnami, Atradius a Coface. 7 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

10 Zpráva představenstva Obor našeho podnikání, odkup a správa pohledávek, byl v roce 2009 jedním z reálných měřítek výkonnosti tuzemské ekonomiky. Vzhledem k otevřené pozici naší ekonomiky jsme v plném rozsahu po celý rok participovali na probíhající krizi ekonomiky celosvětové. Došlo k výraznému poklesu poptávky prakticky ve všech odvětvích. Omezen byl i transfer zahraničních investic do České republiky. Realitu negativního ekonomického prostředí jsme zaznamenali již ve druhé polovině roku 2008 a rok 2009 jí byl poznamenán ve všech čtvrtletích. Obecně došlo k výraznému poklesu průmyslové výroby, stavebnictví a to i v oblasti exportních dodávek. V prvním pololetí byla v některých případech finanční pozice klientů a odběratelů obchodně ještě opřena o dříve vytvořené rezervy, ale tato základna byla postupem času spotřebována. U převážné většiny podnikatelských subjektů pokračoval propad v objemu výroby a tržeb s negativním dopadem do finanční oblasti tvorby zisku. Dlouhodobé dodavatelskoodběratelské vztahy byly v lepším případě poznamenány poklesem vzájemných obchodních aktivit, v horším, velmi častém případě, byli naši klienti nuceni hledat nové směry odbytu, trhy či obchodní partnery. Podnikatelské prostředí bylo formováno i pokračujícím omezením v přístupu k finančnímu kapitálu. Na jedné straně již banky disponovaly dostatečnými úvěrovými zdroji, na druhé straně však pro jejich uvolňování do podnikatelsko-obchodní sféry nastavily podstatně přísnější kritéria pro oblast provozního i investičního financování. Realita trhu a možnost přístupu k finančním zdrojům prakticky zmrazily investiční rozvoj podnikatelských subjektů. Za této ekonomicky dané finanční situace, která teoreticky nabízela větší obchodní prostor pro uplatnění produktů společnosti na trhu, se pro společnost stala prioritní oblast rizika. Došlo k dalšímu prohloubení principů pro uvolňování finančních prostředků přijatých v roce 2008 a k úpravě všeobecných obchodních podmínek tak, aby odpovídaly změnám v přístupech pojišťoven. Podnikatelské prostředí roku 2010 vnímáme jako stejně složité ve srovnání s uplynulým obdobím. Zatím neočekáváme výrazné oživení trhu v žádném z jeho odvětví. Rozvoj bude omezen i pokračujícím útlumem v oblasti spotřebitelské poptávky a regulací rozpočtových výdajů. Finančně-ekonomická podstata našich klientů i odběratelů je uplynulými dvěma roky výrazně oslabena. První oblastí, kde lze očekávat jistou míru oživení, je oblast exportních aktivit, dodávky pro ekonomicky silnější nadnárodní společnosti. Naše obchodní aktivity budou i nadále opřeny o spolupráci s Komerční bankou, a.s., která pro nás představuje rozhodující obchodní příležitost. Výrazně více než dosud se ale zaměříme na hledání vlastních obchodních příležitostí. Při aktuálním plném zapojení našich klientů do evropské výměny zboží a služeb očekáváme rozšíření spolupráce také s ostatními factoringovými společnostmi FS Société Générale a naši aktivní participaci v mezinárodním seskupení factoringových společností FCI. Jen tyto aktivity nám zabezpečí udržení konkurenceschopnosti společnosti na tuzemském factoringovém trhu. Strategické cíle společnosti pro rok 2010 Naše aktivity v roce 2010 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: Plné využití synergických příležitostí v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale Aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků Podpora a financování exportních aktivit našich klientů Důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí Společnost se může a bude, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS Komerční banky a zároveň již více i FS Société Générale. Ve vztahu ke klientovi jsme tak schopni 8 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

11 představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude relevantní všem jeho finančním potřebám. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS Société Générale nám umožňuje řídit naši produktovou základnu na úrovni evropského standardu při zabezpečení očekávané kvality našich služeb. Silné zázemí v rámci FS Komerční banky zajišťuje synergie i v oblasti akviziční a marketingové politiky, použití nejnovějších IT řešení, oporu v daňovém poradenství. Program orientace na segment malých a středních podniků jsme začali uplatňovat v uplynulém období. Tento segment má pro náš produkt stále dosud nevyužitý obchodní potenciál. V tomto segmentu se můžeme opřít o silný potenciál Komerční banky, a.s., a připravit pro tyto klienty odpovídající strukturu financování. Podpora a financování exportních aktivit v našem portfoliu představuje v současné době ve struktuře našeho obratu pětinový podíl. Vzhledem k zapojení naší ekonomiky do mezinárodních výrobních struktur a našim možnostem spolupráce v rámci FCI spatřujeme při aktivní podpoře našich produktů v této oblasti příležitost pro růst a také pro částečnou kompenzaci negativního vlivu aktuální politiky na pojistném trhu. Prioritní oblastí pro naplnění plánovaných cílů ve finanční oblasti našeho podnikání bude i v roce 2010 schopnost řídit úroveň rizika ve vztahu k poskytovanému financování. Máme k dispozici řadu nástrojů pro kontrolu vývoje rizika a reálnou politiku pro uvolňování zdrojů. Realita pojistného trhu přinese současně vyšší participaci regresní formy financování, na kterou je společnost připravena. Nejvýznamnější události roku 2009 Společnost vstoupila do roku 2009 v situaci, kdy s ní byla k ze strany pojišťovny Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. (dále jen Čescob), ukončena spolupráce. Tato pojišťovna plošně ustoupila z pojišťování pohledávek v rámci factoringového trhu. Za této situace musela společnost najít pro své klienty novou formu pojistné ochrany či v reálných případech transformovat spolupráci do regresní formy financování. K jsme uzavřeli pojistnou smlouvu s pojišťovnou Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka (dále jen Atradius), a část původního pojištěného kmene klientů jsme mohli převést i k této pojišťovně. Již v prvním čtvrtletí jsme zaznamenali v návaznosti na situaci v tuzemské ekonomice výrazný propad v obratu. Některá z odvětví se ve srovnání s minulým obdobím prakticky až zastavila, a to zejména doprava a stavebnictví. Jednalo se ale i o dodávky do automobilového průmyslu, vesměs dříve stěžejní odvětví pro strukturu našeho obratu. Podstatně se zvýšila i četnost exekucí či insolvencí tak, jak je možno prezentovat v rámci celorepublikového pohledu. Realita 1. čtvrtletí doprovázela naše podnikání po celý rok, a ani v jeho závěru jsme nezaznamenali žádné známky oživení. Strategií společnosti, jejím nosným produktem, je bezregresní, pojištěná forma financování. Proto jsme k uzavřeli i druhou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko (dále jen Coface). Nicméně v přístupu pojišťoven nastal podstatný zvrat v jejich pojistné politice. Pojistné limity byly vystavovány zhruba na 50procentní i nižší úrovni než v dobách ekonomické stability. 9 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

12 Zpráva představenstva Dalším mezníkem roku 2009 bylo ukončení spolupráce s Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. (dále jen KÚPEG), k V realitě to znamenalo potenciální ztrátu 35 % našeho obratu, neboť spolupráce s touto pojišťovnou byla pro společnost stěžejní. Pro převážnou většinu našich klientů jsme dokázali zabezpečit alternativní řešení, nicméně ani tak nebylo možno zamezit výraznému negativnímu dopadu do realizovaného obratu. Z pohledu produktové struktury jsme již v prvním čtvrtletí omezili naši angažovanost u produktu financování závazků z titulu jeho větší rizikovosti a tento produkt přestali nově s klienty sjednávat. K úplnému ukončení prodeje tohoto produktu jsme přistoupili u všech stávajících klientů k a všechny smlouvy pro financování závazků vypověděli. Pro řízení ekonomických či obchodních aktivit jsme implementovali řadu nových opatření a přístupů. Stejně tak pro oblast řízení kreditního rizika. V podstatě to znamenalo omezení, ústup z celé řady obchodních vztahů či příležitostí, které byly v dobách ekonomické stability realizovatelné. Podobná opatření jsme rozpracovali i na úseku řízení IT podpory s cílem omezit dodavatelská rizika a závislosti. Ve druhém pololetí přistoupila společnost i k redukci počtu zaměstnanců, když jsme jejich počet upravili ve vztahu k aktuálnímu rozsahu obchodních aktivit. Průběžně pak probíhaly práce spojené s projektem optimalizace předpisové základny společnosti v souladu s metodikou Komerční banky, a.s., které přinesly vyšší míru standardizace procesů ve společnosti. I za nepříznivé ekonomické situace jsme dokázali posílit a upevnit naše zapojení do mezinárodní formy spolupráce factoringových společností v rámci FCI. Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu Factoringový trh v České republice a jeho vývoj je měřen objemem obchodů realizovaných společnostmi, které jsou členy AFS. Samotná struktura členských společností byla změněna již k počátku roku, kdy dvě z nich ukončily svoje podnikatelské aktivity. Propad obratu v meziročním srovnání se objevil již v 1. čtvrtletí a doprovázel následně trh po celý rok. Za celý rok pak trh zaznamenal pokles obratu na úrovni 25,6 %, když naše společnost vykázala shodný výsledek ve výši 26 %. Na trhu posílily zejména factoringové společnosti, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí, včetně naší. Tyto společnosti mají silnější pozici z pohledu přístupu k finančním zdrojům v systému refinancování, a v některých případech také obratově participují na transformaci rizika z úvěrového financování do financování prostřednictvím factoringu. Tržní podíl naší společnosti v průběhu roku stoupal, nicméně v závěru roku opět mírně poklesl v souvislosti se vstupem dvou nových factoringových společností do AFS. Z pohledu evropského trhu je nutno konstatovat, že zaznamenal propad i v tomto rozměru. V zemích, kde jsou pohledávky historicky financovány factoringem zhruba na úrovni 10 %, a v zemích s novými ekonomikami evidujeme propad trhu na úrovni 40 i více procent. 10 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

13 Obchodní aktivity V roce 2009 dosáhla společnost obratu ve výši mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 26 % a v podstatě se v plném rozsahu naplnily negativní signály z druhého pololetí roku předchozího. Na poklesu obratu ve srovnání s rokem 2008 se podílely obě hlavní skupiny factoringu, regresní i pojištěná forma financování. Regresní forma financování poklesla o 8,3 % a bezregresní pak ještě více, o 45,1 %. Do poklesu bezregresní formy se tak v plném rozsahu promítla aktuální politika pojišťoven. Podíl pojištěné formy factoringu ve struktuře obratu společnosti poklesl ze 48,1 % na 35,7 % a tento trend pokračuje i nadále. Společnost tak musela a musí ustoupit od své strategie realizovat obchodní aktivity zejména v oblasti pojištěného factoringu. Z pohledu vývoje tuzemského a mezinárodního factoringu je nutno konstatovat, že tuzemský factoring poklesl o 25,4 % a mezinárodní méně, o 22,2 %. Pozitivní tendence jsme zaznamenali v oblasti exportního factoringu se zajištěním v rámci FCI, který meziročně narostl o 37,6 % a také v oblasti importního factoringu s meziročním nárůstem 13,1 %. Tato oblast byla pro společnost jednou ze stěžejních a je naší prioritou i v letošním roce. V oblasti exportu očekáváme první pozitivní signály o růstu ekonomiky. Celkově lze rok 2009 charakterizovat následujícími momenty: Negativní dopad ekonomické krize, představovaný nižším objemem výroby a pohybu zboží, doprovázený zeslábnutím finanční pozice klientů i odběratelů. Velkou část kapacity společnosti spotřebovala na počátku roku transformace obchodních vztahů s klienty, kteří pracovali s pojištěním Čescob, a ve druhé polovině ještě složitější situace při hledání obchodního řešení pro klienty s pojištěním u pojišťovny KÚPEG. Snížení obratu u téměř všech kmenových klientů z titulu redukovaných či ukončených obchodních vazeb, když jako pozitivní signál můžeme prezentovat jen nárůst obratu a počtu klientů ze segmentu Small Business. Ztráta obratu z titulu obezřetnosti v oblasti rizika, která se projevila až ukončením řady dosavadních obchodních vztahů a nakonec i ukončením nabídky dosud růstového produktu financování závazků. Výsledky v obchodní oblasti se plně promítly do finanční výkonnosti společnosti, kde po letech pozitivního růstu došlo poprvé k poklesu. Společnost dokázala upravit svoji cenovou politiku k zajištění zdrojů na vyšší cenu pojistného v provizní oblasti, dokázala i promítnout vyšší míru rizika do hladiny úrokové ceny. Byla provedena také inovace sazebníku spojená s implementací nových poplatků. Tato opatření přinesla zvýšení rentability jednotlivých produktů, ale finančně propad samotného obratu společnosti nedokázala kompenzovat. Marketingové aktivity Rozsah a forma marketingových aktivit jsou dány formou prodeje, která je více opřena o kvalitu individuální nabídky či prezentace nebo přenosem pozitivních informací mezi klienty na úkor plošné mediální prezentace společnosti. V této souvislosti jsme pokračovali v tréninku bankovních poradců mateřské společnosti s cílem lépe představit parametry a přínosy našeho produktu, a tím rozšířit základnu partnerů s dobrou schopností nabídnout náš produkt. Vedle této aktivity jsme se zúčastnili řady akcí samotné Komerční banky, a.s., kde jsme osobně jejím klientům factoring představovali. Pozitivně lze charakterizovat i spolupráci s Komerční bankou, a.s., při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, která byla podložena i mediální marketingovou prezentací našeho produktu. Daleko více jsme se pak prezentovali ve vybraných tiskovinách a odborných periodikách, kde jsme nabídku naší společnosti prezentovali ve formě rozhovoru s jejím ředitelem a dále imageovým vizuálem Řízení letového provozu ve spolupráci s útvarem Trade and Export Finance Komerční banky, a.s. Průběžně jsme kontrolovali rozsah naší nabídky prostřednictvím porovnávání webových stránek společností z factoringového trhu a můžeme konstatovat, že naše produktová nabídka je více než srovnatelná s úrovní trhu. I v roce 2009 jsme pokračovali v podpoře sportovních aktivit mladého handicapovaného cyklisty. 11 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

14 Zpráva představenstva V roce 2009 byla rozšířena spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Produktová základna Nabídka produktů v roce 2009 korespondovala s požadavky trhu i nabídkou konkurenčních factoringových společností. To bylo potvrzeno i speciálním průzkumem. Poptávka klientů byla v roce 2009 více orientována do skupiny produktů s pojištěním, kde jsme byli schopni vyhovět pouze v rámci nově nastavené politiky pojišťoven. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2009 tak byla reprezentována následujícími produkty: Tuzemský regresní factoring Tuzemský factoring s pojištěním Exportní factoring systémem dvou faktorů Exportní factoring s pojištěním Exportní regresní factoring Importní factoring Reverzní factoring Přistoupení k závazkům (ukončen k ) Naše produktová nabídka je postavena na standardních verzích jednotlivých factoringových produktů a podpořena vysokou úrovní elektronické komunikace s klienty. Informační technologie V roce 2009 byla realizována plánovaná obměna klíčových komponent poskytujících hardwarovou podporu veškerých produkčních factoringových systémů. Došlo k náhradě na úrovni serverů a datových úložišť, přičemž byla šestinásobně navýšena kapacita diskového pole a čtyřnásobně vzrostla propustnost SAN (Storage Area Network) infrastruktury společnosti. Nově pořízená zařízení jsou zajištěna servisní smlouvou s jednotlivými dodavateli na úrovni opravy do šesti hodin od nahlášení poruchy. Taktéž došlo k výměně centrálního multifunkčního zařízení za nový model. V této věci bylo využito existující nadnárodní smlouvy mezi FS Société Générale a společností Konica-Minolta. V průběhu roku byl zaveden systém Xenia pro administraci a obsluhu datových schránek včetně implementace základního workflow pro distribuci datových zpráv pracovním skupinám či jednotlivým odpovědným pracovníkům. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Dále pokračuje realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. V rámci výše uváděné obměny hardwarových komponent byla prodloužena smlouva s poskytovatelem těchto služeb. Také došlo k výraznému kvalitativnímu navýšení podpory a rozšíření architektury v oblasti datového úložiště záložního pracoviště. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl kromě drobných provozních úprav doplněn o podporu spolupráce s novými partnery pojišťovnami Atradius a Coface. Dále byly do systému doplněny funkce pro vytváření nových typů poplatků, zejména pro možnost zpoplatnění užívání komunikačního systému efactoring a zpoplatnění nadstandardních, manuálně zpracovávaných, služeb pro klienty. 12 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

15 Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi 2.3 obsahující zejména úpravy pro zvýšení komfortu uživatelů při práci s internetovým systémem a pro zjednodušení administrace v rámci interní části aplikace. Databáze systému Business Intelligence byla rozšířena o modul Profitabilita, který umožňuje zjistit ziskovost jednotlivých produktů společnosti. Tento modul byl otestován a nasazen do ostrého provozu. V roce 2009 byla rozšířena spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Současně pokračuje mapování a popis pracovních postupů jednotlivých factoringových produktů a úprava souvisejících interních předpisů. Lidské zdroje V roce 2009 došlo ke změně ve složení dozorčí rady, do které vstoupil nově člen se zkušenostmi s prodejem bankovních produktů v oblasti financování firem. Vedení společnosti bylo stabilizované. Společnost opírala svoji činnost o stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, když ve druhém pololetí došlo v návaznosti na rozsah obchodních aktivit k poklesu počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců se meziročně snížil ze 42 na 39. Společnost rozšířila rozsah zaměstnaneckých benefitů a pokračovala v politice odborného vzdělávání, které bylo zaměstnancům poskytnuto. Někteří ze zaměstnanců byli nominováni do nových kariérových programů samotné mateřské společnosti. Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Výsledek finančního hospodaření společnosti byl poznamenán situací v obchodní oblasti a rizikovějším prostředím pro její podnikání. Nenaplnění plánu v obchodní oblasti se plně promítlo do nenaplnění výnosů společnosti z hlavní obchodní činnosti. Společnost vytvořila i vyšší opravné položky, než bylo plánováno. Výrazná úspora v oblasti nákladů a agresivnější cenová politika společnosti spojená s vyšší mírou rizika u realizovaných transakcí pak již dominantní vlivy z oblasti výnosů a rizika jen korigovaly. Společnost realizovala celkové výnosy v objemu tis. Kč při nákladech na úrovni tis. Kč. Celkový zisk po zdanění činil tis. Kč a byl vytvořen zejména výnosem z dividend finančních investic společnosti. Ztráta z vlastního hospodaření společnosti představuje tis. Kč. V roce 2009 vytvořila společnost adekvátní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a jejich rozvahová hodnota dosáhla k ultimu roku úrovně tis. Kč. 13 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

16 Vrcholové orgány Představenstvo Ing. Milan Corjak ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl 1. náměstek ředitele společnosti Ing. Marcela Chalušová náměstkyně ředitele společnosti Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady od 31. května 2005 Ing. Jan Pokorný člen dozorčí rady od 30. června 2009 Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady od 10. září 2003 Změny ve složení dozorčí rady: Ing. Jana Hanibalová členka dozorčí rady do 7. dubna Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

17 Organizační struktura společnosti Ředitel společnosti Sekretariát Lidské zdroje Oddělení IT 1. náměstek Náměstek Finanční ředitelka Odbor klientských rizik Odbor obchodních rizik Odbor obchodní a marketingu Odbor klientský servis tuzemsko Odbor finanční Odbor klientský servis mezinárodní 15 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

18 Vlastnická struktura společnosti Valná hromada se konala v roce 2009 jednou, dne 21. dubna V průběhu valné hromady byla schválena Účetní závěrka za rok 2008 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byla vzata na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Akcionář % podíl na základním kapitálu Komerční banka, a.s Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

19 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení Obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2009 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 12. března 2010 Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. V Praze dne 10. května 2010 Jménem představenstva podepsali: Ing. Milan Corjak předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl místopředseda představenstva a 1. náměstek ředitele společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva a náměstkyně ředitele 17 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

20 Auditorská zpráva pro akcionáře Factoring KB, a.s. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Factoring KB, a.s. Se sídlem: Lucemburská 1170/7, Praha 3 Identifikační číslo: Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 26. února 2010 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 21 až 40, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Factoring KB, a.s., tj. rozvahu k 31. prosinci 2009, výkaz o úplném výsledku, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 18 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více