Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

2 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo za rok 2009 k navýšení o více než 270 nových smluv.

3 0

4 12,8 Podíl společnosti na trhu činil v roce ,8 %.

5 Obsah Profil společnosti 4 Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 10 Obchodní aktivity 11 Marketingové aktivity 11 Produktová základna 12 Informační technologie 12 Lidské zdroje 13 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 13 Vrcholové orgány 14 Organizační struktura společnosti 15 Vlastnická struktura společnosti 16 Zpráva dozorčí rady 17 Čestné prohlášení 17 Auditorská zpráva pro akcionáře Factoring KB, a.s. 18 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) k Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

6 Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny (dále FS) mateřské banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní informace Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČO Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (dále FCI) od Asociace factoringových společností (dále AFS) ČR od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v FCI poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Pro rok 2009 byly zvoleny následující strategické cíle: Plné využití synergických příležitostí v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale Vyšší aktivace rozsahu spolupráce se stávajícími klienty Aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků Důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí Výsledek v plnění námi nastavených cílů rozvoje společnosti v roce 2009 byl významně ovlivněn realitou ekonomického prostředí našeho podnikání vzhledem k prohloubení finančně-ekonomické krize. Druhým faktorem, který se do výsledků plně promítl, byl přístup pojišťovacích institucí k oblasti pojištění pohledávek. Prakticky všechny pojišťovny nastavily nová kritéria pro posuzování rizik, a tím podstatně zúžily prostor pro nabídku bezregresního factoringu. Oba momenty pak zapříčinily propad factoringového trhu včetně obratu v rámci naší společnosti a negativně se promítly i do oblasti finanční. Společnost díky výnosům z finanční investice a přísnou ekonomickou kontrolou nákladové oblasti s výraznou úsporou vytvořila zisk, ale vlivem nižších výnosů z vlastní obchodní činnosti a vyšším nákladem na riziko nedosáhla jeho plánované úrovně. Z hlediska obchodních aktivit se podařilo zachovat spolupráci se základním kmenem dlouhodobých klientů, kteří společnosti přinášejí rozhodující obrat i finanční výnosy. Společnost dokázala i zrestrukturalizovat svůj vztah s pojišťovnami, když dvě dosavadní pojišťovny byly nahrazeny novými. Jako správná se ukázala orientace na segment malých a středních podniků, který jako jediný dokázal meziročně obratově narůst. Počty nových klientů nahradily klienty, s nimiž jsme museli spolupráci ukončit, nicméně i při vyšším průměrném obratu u těchto klientů nebylo možno plně dopad ekonomické reality do dodavatelsko-odběratelských vztahů sanovat. 4 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

7 Vybrané ekonomické ukazatele jednotka Celková aktiva mil. Kč 5 156, , ,27 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 505, , ,79 Zisk/ztráta mil. Kč 25,32 60,06 43,43 Zisk po zdanění mil. Kč 28,28 51,87 27,53 Podíl na trhu % 12,80 12,90 14,30 Celkový obrat mil. Kč , , ,76 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,67 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 1 593, , ,09 Výše opravných položek mil. Kč 136,35 89,22 79,20 Výnosy celkem mil. Kč 324,20 498,87 336,56 Náklady celkem mil. Kč 298,88 438,81 293,13 Průměrný počet zaměstnanců Vybrané údaje o hospodaření Obrat společnosti mil. Kč Meziroční pokles obratu 26 % Zisk společnosti (po zdanění) tis. Kč Meziroční pokles zisku 45 % Podíl na trhu 12,8 % 5 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Milan Corjak předseda představenstva a ředitel společnosti Pro vylepšení naší finanční pozice jsme v roce 2009 uspořili 17 % provozních nákladů, což považuji za jeden ze zásadních a klíčových momentů uplynulého roku. V tomto období jsme realizovali obrat na výši mil. Kč a zisk nám poklesl na 28 mil. Kč. Přesto se nám podařilo v roce 2009 uzavřít 271 nových smluv. Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok Na úvod musím konstatovat, že i v roce 2009 pokračoval trend propadu světové, a tedy i české ekonomiky, který měl jednoznačně negativní vliv na výsledky naší společnosti. Lze dokonce říci, že jsme se poprvé v novodobé historii státu setkali se skutečnými dopady hospodářské krize. V tomto období jsme realizovali obrat na výši mil. Kč a zisk nám poklesl na 28 mil. Kč. Hlavními příčinami těchto čísel je, jak jsem již zmínil, propad ekonomiky, a tedy menší výkonnosti společností v našem portfoliu, dále pak zhoršující se finanční situace některých firem, se kterými jsme spolupracovali, která vedla až k jejich zániku, a nás tedy přinutila zvýšit tvorbu opravných položek. V neposlední řadě pak ukončení spolupráce se dvěmi pojišťovnami, což mělo za následek na jedné straně snahu o vyřešení stávajících kontraktů jednotlivých klientů, ať formou přepojištění u jiné pojišťovny, nebo přechodem na regresní formy factoringu, na straně druhé řešení této situace logicky muselo zbrzdit naše nové obchodní aktivity. Přesto se nám podařilo v roce 2009 uzavřít 271 nových smluv. 6 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

9 V tomto roce jsme navázali spolupráci se dvěma novými pojišťovnami, ovšem nutno říci, že jejich přístup je jistě logicky daleko opatrnější, než tomu bylo v minulých obdobích, a tedy že uzavírání nových obchodů s pojištěním je výrazně komplikovanější. Pro vylepšení naší finanční pozice jsme v tomto roce uspořili 17 % provozních nákladů, což považuji za jeden ze zásadních a klíčových momentů uplynulého roku. Předpokládám, že rok 2010 nebude výrazně jednodušším rokem z pohledu ekonomické situace. V tomto roce je pro nás naprostou nezbytností dále prohloubit spolupráci s ostatními společnostmi v rámci FS Komerční banky i celé FS Société Générale. Dále pak bychom rádi implementovali další kroky v oblasti risku, tak abychom byli schopni rychleji a lépe detekovat problémy našich klientů a včas hledali jejich řešení. Naprostou nezbytností je naše intenzivní komunikace s těmito klienty. Předpokládám, že se naše společnost zaměří na další klientské segmenty, kde vidíme poměrně velký obchodní potenciál. Z interních činností pak předpokládám další vývoj našeho softwarového vybavení tak, abychom včas reagovali na zhoršující se finanční situaci klientů, abychom byli schopni lépe měřit finanční výkonnost a abychom byli připraveni lépe využívat naše databáze. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za spolupráci v roce 2009 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. Především pak děkuji našim klientům za spolupráci a důvěru, kterou mají ve společnost Factoring KB, a.s. S úctou Ing. Milan Corjak předseda představenstva a generální ředitel V tomto roce jsme navázali spolupráci se dvěma novými pojišťovnami, Atradius a Coface. 7 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

10 Zpráva představenstva Obor našeho podnikání, odkup a správa pohledávek, byl v roce 2009 jedním z reálných měřítek výkonnosti tuzemské ekonomiky. Vzhledem k otevřené pozici naší ekonomiky jsme v plném rozsahu po celý rok participovali na probíhající krizi ekonomiky celosvětové. Došlo k výraznému poklesu poptávky prakticky ve všech odvětvích. Omezen byl i transfer zahraničních investic do České republiky. Realitu negativního ekonomického prostředí jsme zaznamenali již ve druhé polovině roku 2008 a rok 2009 jí byl poznamenán ve všech čtvrtletích. Obecně došlo k výraznému poklesu průmyslové výroby, stavebnictví a to i v oblasti exportních dodávek. V prvním pololetí byla v některých případech finanční pozice klientů a odběratelů obchodně ještě opřena o dříve vytvořené rezervy, ale tato základna byla postupem času spotřebována. U převážné většiny podnikatelských subjektů pokračoval propad v objemu výroby a tržeb s negativním dopadem do finanční oblasti tvorby zisku. Dlouhodobé dodavatelskoodběratelské vztahy byly v lepším případě poznamenány poklesem vzájemných obchodních aktivit, v horším, velmi častém případě, byli naši klienti nuceni hledat nové směry odbytu, trhy či obchodní partnery. Podnikatelské prostředí bylo formováno i pokračujícím omezením v přístupu k finančnímu kapitálu. Na jedné straně již banky disponovaly dostatečnými úvěrovými zdroji, na druhé straně však pro jejich uvolňování do podnikatelsko-obchodní sféry nastavily podstatně přísnější kritéria pro oblast provozního i investičního financování. Realita trhu a možnost přístupu k finančním zdrojům prakticky zmrazily investiční rozvoj podnikatelských subjektů. Za této ekonomicky dané finanční situace, která teoreticky nabízela větší obchodní prostor pro uplatnění produktů společnosti na trhu, se pro společnost stala prioritní oblast rizika. Došlo k dalšímu prohloubení principů pro uvolňování finančních prostředků přijatých v roce 2008 a k úpravě všeobecných obchodních podmínek tak, aby odpovídaly změnám v přístupech pojišťoven. Podnikatelské prostředí roku 2010 vnímáme jako stejně složité ve srovnání s uplynulým obdobím. Zatím neočekáváme výrazné oživení trhu v žádném z jeho odvětví. Rozvoj bude omezen i pokračujícím útlumem v oblasti spotřebitelské poptávky a regulací rozpočtových výdajů. Finančně-ekonomická podstata našich klientů i odběratelů je uplynulými dvěma roky výrazně oslabena. První oblastí, kde lze očekávat jistou míru oživení, je oblast exportních aktivit, dodávky pro ekonomicky silnější nadnárodní společnosti. Naše obchodní aktivity budou i nadále opřeny o spolupráci s Komerční bankou, a.s., která pro nás představuje rozhodující obchodní příležitost. Výrazně více než dosud se ale zaměříme na hledání vlastních obchodních příležitostí. Při aktuálním plném zapojení našich klientů do evropské výměny zboží a služeb očekáváme rozšíření spolupráce také s ostatními factoringovými společnostmi FS Société Générale a naši aktivní participaci v mezinárodním seskupení factoringových společností FCI. Jen tyto aktivity nám zabezpečí udržení konkurenceschopnosti společnosti na tuzemském factoringovém trhu. Strategické cíle společnosti pro rok 2010 Naše aktivity v roce 2010 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: Plné využití synergických příležitostí v rámci FS Komerční banky a FS Société Générale Aktivní nabídka factoringových služeb do segmentu malých a středních podniků Podpora a financování exportních aktivit našich klientů Důraz na řízení rizika při posuzování obchodních příležitostí Společnost se může a bude, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS Komerční banky a zároveň již více i FS Société Générale. Ve vztahu ke klientovi jsme tak schopni 8 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

11 představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude relevantní všem jeho finančním potřebám. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS Société Générale nám umožňuje řídit naši produktovou základnu na úrovni evropského standardu při zabezpečení očekávané kvality našich služeb. Silné zázemí v rámci FS Komerční banky zajišťuje synergie i v oblasti akviziční a marketingové politiky, použití nejnovějších IT řešení, oporu v daňovém poradenství. Program orientace na segment malých a středních podniků jsme začali uplatňovat v uplynulém období. Tento segment má pro náš produkt stále dosud nevyužitý obchodní potenciál. V tomto segmentu se můžeme opřít o silný potenciál Komerční banky, a.s., a připravit pro tyto klienty odpovídající strukturu financování. Podpora a financování exportních aktivit v našem portfoliu představuje v současné době ve struktuře našeho obratu pětinový podíl. Vzhledem k zapojení naší ekonomiky do mezinárodních výrobních struktur a našim možnostem spolupráce v rámci FCI spatřujeme při aktivní podpoře našich produktů v této oblasti příležitost pro růst a také pro částečnou kompenzaci negativního vlivu aktuální politiky na pojistném trhu. Prioritní oblastí pro naplnění plánovaných cílů ve finanční oblasti našeho podnikání bude i v roce 2010 schopnost řídit úroveň rizika ve vztahu k poskytovanému financování. Máme k dispozici řadu nástrojů pro kontrolu vývoje rizika a reálnou politiku pro uvolňování zdrojů. Realita pojistného trhu přinese současně vyšší participaci regresní formy financování, na kterou je společnost připravena. Nejvýznamnější události roku 2009 Společnost vstoupila do roku 2009 v situaci, kdy s ní byla k ze strany pojišťovny Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. (dále jen Čescob), ukončena spolupráce. Tato pojišťovna plošně ustoupila z pojišťování pohledávek v rámci factoringového trhu. Za této situace musela společnost najít pro své klienty novou formu pojistné ochrany či v reálných případech transformovat spolupráci do regresní formy financování. K jsme uzavřeli pojistnou smlouvu s pojišťovnou Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka (dále jen Atradius), a část původního pojištěného kmene klientů jsme mohli převést i k této pojišťovně. Již v prvním čtvrtletí jsme zaznamenali v návaznosti na situaci v tuzemské ekonomice výrazný propad v obratu. Některá z odvětví se ve srovnání s minulým obdobím prakticky až zastavila, a to zejména doprava a stavebnictví. Jednalo se ale i o dodávky do automobilového průmyslu, vesměs dříve stěžejní odvětví pro strukturu našeho obratu. Podstatně se zvýšila i četnost exekucí či insolvencí tak, jak je možno prezentovat v rámci celorepublikového pohledu. Realita 1. čtvrtletí doprovázela naše podnikání po celý rok, a ani v jeho závěru jsme nezaznamenali žádné známky oživení. Strategií společnosti, jejím nosným produktem, je bezregresní, pojištěná forma financování. Proto jsme k uzavřeli i druhou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko (dále jen Coface). Nicméně v přístupu pojišťoven nastal podstatný zvrat v jejich pojistné politice. Pojistné limity byly vystavovány zhruba na 50procentní i nižší úrovni než v dobách ekonomické stability. 9 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

12 Zpráva představenstva Dalším mezníkem roku 2009 bylo ukončení spolupráce s Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. (dále jen KÚPEG), k V realitě to znamenalo potenciální ztrátu 35 % našeho obratu, neboť spolupráce s touto pojišťovnou byla pro společnost stěžejní. Pro převážnou většinu našich klientů jsme dokázali zabezpečit alternativní řešení, nicméně ani tak nebylo možno zamezit výraznému negativnímu dopadu do realizovaného obratu. Z pohledu produktové struktury jsme již v prvním čtvrtletí omezili naši angažovanost u produktu financování závazků z titulu jeho větší rizikovosti a tento produkt přestali nově s klienty sjednávat. K úplnému ukončení prodeje tohoto produktu jsme přistoupili u všech stávajících klientů k a všechny smlouvy pro financování závazků vypověděli. Pro řízení ekonomických či obchodních aktivit jsme implementovali řadu nových opatření a přístupů. Stejně tak pro oblast řízení kreditního rizika. V podstatě to znamenalo omezení, ústup z celé řady obchodních vztahů či příležitostí, které byly v dobách ekonomické stability realizovatelné. Podobná opatření jsme rozpracovali i na úseku řízení IT podpory s cílem omezit dodavatelská rizika a závislosti. Ve druhém pololetí přistoupila společnost i k redukci počtu zaměstnanců, když jsme jejich počet upravili ve vztahu k aktuálnímu rozsahu obchodních aktivit. Průběžně pak probíhaly práce spojené s projektem optimalizace předpisové základny společnosti v souladu s metodikou Komerční banky, a.s., které přinesly vyšší míru standardizace procesů ve společnosti. I za nepříznivé ekonomické situace jsme dokázali posílit a upevnit naše zapojení do mezinárodní formy spolupráce factoringových společností v rámci FCI. Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu Factoringový trh v České republice a jeho vývoj je měřen objemem obchodů realizovaných společnostmi, které jsou členy AFS. Samotná struktura členských společností byla změněna již k počátku roku, kdy dvě z nich ukončily svoje podnikatelské aktivity. Propad obratu v meziročním srovnání se objevil již v 1. čtvrtletí a doprovázel následně trh po celý rok. Za celý rok pak trh zaznamenal pokles obratu na úrovni 25,6 %, když naše společnost vykázala shodný výsledek ve výši 26 %. Na trhu posílily zejména factoringové společnosti, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí, včetně naší. Tyto společnosti mají silnější pozici z pohledu přístupu k finančním zdrojům v systému refinancování, a v některých případech také obratově participují na transformaci rizika z úvěrového financování do financování prostřednictvím factoringu. Tržní podíl naší společnosti v průběhu roku stoupal, nicméně v závěru roku opět mírně poklesl v souvislosti se vstupem dvou nových factoringových společností do AFS. Z pohledu evropského trhu je nutno konstatovat, že zaznamenal propad i v tomto rozměru. V zemích, kde jsou pohledávky historicky financovány factoringem zhruba na úrovni 10 %, a v zemích s novými ekonomikami evidujeme propad trhu na úrovni 40 i více procent. 10 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

13 Obchodní aktivity V roce 2009 dosáhla společnost obratu ve výši mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 26 % a v podstatě se v plném rozsahu naplnily negativní signály z druhého pololetí roku předchozího. Na poklesu obratu ve srovnání s rokem 2008 se podílely obě hlavní skupiny factoringu, regresní i pojištěná forma financování. Regresní forma financování poklesla o 8,3 % a bezregresní pak ještě více, o 45,1 %. Do poklesu bezregresní formy se tak v plném rozsahu promítla aktuální politika pojišťoven. Podíl pojištěné formy factoringu ve struktuře obratu společnosti poklesl ze 48,1 % na 35,7 % a tento trend pokračuje i nadále. Společnost tak musela a musí ustoupit od své strategie realizovat obchodní aktivity zejména v oblasti pojištěného factoringu. Z pohledu vývoje tuzemského a mezinárodního factoringu je nutno konstatovat, že tuzemský factoring poklesl o 25,4 % a mezinárodní méně, o 22,2 %. Pozitivní tendence jsme zaznamenali v oblasti exportního factoringu se zajištěním v rámci FCI, který meziročně narostl o 37,6 % a také v oblasti importního factoringu s meziročním nárůstem 13,1 %. Tato oblast byla pro společnost jednou ze stěžejních a je naší prioritou i v letošním roce. V oblasti exportu očekáváme první pozitivní signály o růstu ekonomiky. Celkově lze rok 2009 charakterizovat následujícími momenty: Negativní dopad ekonomické krize, představovaný nižším objemem výroby a pohybu zboží, doprovázený zeslábnutím finanční pozice klientů i odběratelů. Velkou část kapacity společnosti spotřebovala na počátku roku transformace obchodních vztahů s klienty, kteří pracovali s pojištěním Čescob, a ve druhé polovině ještě složitější situace při hledání obchodního řešení pro klienty s pojištěním u pojišťovny KÚPEG. Snížení obratu u téměř všech kmenových klientů z titulu redukovaných či ukončených obchodních vazeb, když jako pozitivní signál můžeme prezentovat jen nárůst obratu a počtu klientů ze segmentu Small Business. Ztráta obratu z titulu obezřetnosti v oblasti rizika, která se projevila až ukončením řady dosavadních obchodních vztahů a nakonec i ukončením nabídky dosud růstového produktu financování závazků. Výsledky v obchodní oblasti se plně promítly do finanční výkonnosti společnosti, kde po letech pozitivního růstu došlo poprvé k poklesu. Společnost dokázala upravit svoji cenovou politiku k zajištění zdrojů na vyšší cenu pojistného v provizní oblasti, dokázala i promítnout vyšší míru rizika do hladiny úrokové ceny. Byla provedena také inovace sazebníku spojená s implementací nových poplatků. Tato opatření přinesla zvýšení rentability jednotlivých produktů, ale finančně propad samotného obratu společnosti nedokázala kompenzovat. Marketingové aktivity Rozsah a forma marketingových aktivit jsou dány formou prodeje, která je více opřena o kvalitu individuální nabídky či prezentace nebo přenosem pozitivních informací mezi klienty na úkor plošné mediální prezentace společnosti. V této souvislosti jsme pokračovali v tréninku bankovních poradců mateřské společnosti s cílem lépe představit parametry a přínosy našeho produktu, a tím rozšířit základnu partnerů s dobrou schopností nabídnout náš produkt. Vedle této aktivity jsme se zúčastnili řady akcí samotné Komerční banky, a.s., kde jsme osobně jejím klientům factoring představovali. Pozitivně lze charakterizovat i spolupráci s Komerční bankou, a.s., při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, která byla podložena i mediální marketingovou prezentací našeho produktu. Daleko více jsme se pak prezentovali ve vybraných tiskovinách a odborných periodikách, kde jsme nabídku naší společnosti prezentovali ve formě rozhovoru s jejím ředitelem a dále imageovým vizuálem Řízení letového provozu ve spolupráci s útvarem Trade and Export Finance Komerční banky, a.s. Průběžně jsme kontrolovali rozsah naší nabídky prostřednictvím porovnávání webových stránek společností z factoringového trhu a můžeme konstatovat, že naše produktová nabídka je více než srovnatelná s úrovní trhu. I v roce 2009 jsme pokračovali v podpoře sportovních aktivit mladého handicapovaného cyklisty. 11 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

14 Zpráva představenstva V roce 2009 byla rozšířena spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Produktová základna Nabídka produktů v roce 2009 korespondovala s požadavky trhu i nabídkou konkurenčních factoringových společností. To bylo potvrzeno i speciálním průzkumem. Poptávka klientů byla v roce 2009 více orientována do skupiny produktů s pojištěním, kde jsme byli schopni vyhovět pouze v rámci nově nastavené politiky pojišťoven. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2009 tak byla reprezentována následujícími produkty: Tuzemský regresní factoring Tuzemský factoring s pojištěním Exportní factoring systémem dvou faktorů Exportní factoring s pojištěním Exportní regresní factoring Importní factoring Reverzní factoring Přistoupení k závazkům (ukončen k ) Naše produktová nabídka je postavena na standardních verzích jednotlivých factoringových produktů a podpořena vysokou úrovní elektronické komunikace s klienty. Informační technologie V roce 2009 byla realizována plánovaná obměna klíčových komponent poskytujících hardwarovou podporu veškerých produkčních factoringových systémů. Došlo k náhradě na úrovni serverů a datových úložišť, přičemž byla šestinásobně navýšena kapacita diskového pole a čtyřnásobně vzrostla propustnost SAN (Storage Area Network) infrastruktury společnosti. Nově pořízená zařízení jsou zajištěna servisní smlouvou s jednotlivými dodavateli na úrovni opravy do šesti hodin od nahlášení poruchy. Taktéž došlo k výměně centrálního multifunkčního zařízení za nový model. V této věci bylo využito existující nadnárodní smlouvy mezi FS Société Générale a společností Konica-Minolta. V průběhu roku byl zaveden systém Xenia pro administraci a obsluhu datových schránek včetně implementace základního workflow pro distribuci datových zpráv pracovním skupinám či jednotlivým odpovědným pracovníkům. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Dále pokračuje realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. V rámci výše uváděné obměny hardwarových komponent byla prodloužena smlouva s poskytovatelem těchto služeb. Také došlo k výraznému kvalitativnímu navýšení podpory a rozšíření architektury v oblasti datového úložiště záložního pracoviště. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl kromě drobných provozních úprav doplněn o podporu spolupráce s novými partnery pojišťovnami Atradius a Coface. Dále byly do systému doplněny funkce pro vytváření nových typů poplatků, zejména pro možnost zpoplatnění užívání komunikačního systému efactoring a zpoplatnění nadstandardních, manuálně zpracovávaných, služeb pro klienty. 12 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

15 Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi 2.3 obsahující zejména úpravy pro zvýšení komfortu uživatelů při práci s internetovým systémem a pro zjednodušení administrace v rámci interní části aplikace. Databáze systému Business Intelligence byla rozšířena o modul Profitabilita, který umožňuje zjistit ziskovost jednotlivých produktů společnosti. Tento modul byl otestován a nasazen do ostrého provozu. V roce 2009 byla rozšířena spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Současně pokračuje mapování a popis pracovních postupů jednotlivých factoringových produktů a úprava souvisejících interních předpisů. Lidské zdroje V roce 2009 došlo ke změně ve složení dozorčí rady, do které vstoupil nově člen se zkušenostmi s prodejem bankovních produktů v oblasti financování firem. Vedení společnosti bylo stabilizované. Společnost opírala svoji činnost o stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, když ve druhém pololetí došlo v návaznosti na rozsah obchodních aktivit k poklesu počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců se meziročně snížil ze 42 na 39. Společnost rozšířila rozsah zaměstnaneckých benefitů a pokračovala v politice odborného vzdělávání, které bylo zaměstnancům poskytnuto. Někteří ze zaměstnanců byli nominováni do nových kariérových programů samotné mateřské společnosti. Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření Výsledek finančního hospodaření společnosti byl poznamenán situací v obchodní oblasti a rizikovějším prostředím pro její podnikání. Nenaplnění plánu v obchodní oblasti se plně promítlo do nenaplnění výnosů společnosti z hlavní obchodní činnosti. Společnost vytvořila i vyšší opravné položky, než bylo plánováno. Výrazná úspora v oblasti nákladů a agresivnější cenová politika společnosti spojená s vyšší mírou rizika u realizovaných transakcí pak již dominantní vlivy z oblasti výnosů a rizika jen korigovaly. Společnost realizovala celkové výnosy v objemu tis. Kč při nákladech na úrovni tis. Kč. Celkový zisk po zdanění činil tis. Kč a byl vytvořen zejména výnosem z dividend finančních investic společnosti. Ztráta z vlastního hospodaření společnosti představuje tis. Kč. V roce 2009 vytvořila společnost adekvátní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a jejich rozvahová hodnota dosáhla k ultimu roku úrovně tis. Kč. 13 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

16 Vrcholové orgány Představenstvo Ing. Milan Corjak ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl 1. náměstek ředitele společnosti Ing. Marcela Chalušová náměstkyně ředitele společnosti Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady od 31. května 2005 Ing. Jan Pokorný člen dozorčí rady od 30. června 2009 Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady od 10. září 2003 Změny ve složení dozorčí rady: Ing. Jana Hanibalová členka dozorčí rady do 7. dubna Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

17 Organizační struktura společnosti Ředitel společnosti Sekretariát Lidské zdroje Oddělení IT 1. náměstek Náměstek Finanční ředitelka Odbor klientských rizik Odbor obchodních rizik Odbor obchodní a marketingu Odbor klientský servis tuzemsko Odbor finanční Odbor klientský servis mezinárodní 15 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

18 Vlastnická struktura společnosti Valná hromada se konala v roce 2009 jednou, dne 21. dubna V průběhu valné hromady byla schválena Účetní závěrka za rok 2008 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byla vzata na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Akcionář % podíl na základním kapitálu Komerční banka, a.s Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

19 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení Obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2009 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 12. března 2010 Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. V Praze dne 10. května 2010 Jménem představenstva podepsali: Ing. Milan Corjak předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Václav Tomandl místopředseda představenstva a 1. náměstek ředitele společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva a náměstkyně ředitele 17 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

20 Auditorská zpráva pro akcionáře Factoring KB, a.s. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Factoring KB, a.s. Se sídlem: Lucemburská 1170/7, Praha 3 Identifikační číslo: Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 26. února 2010 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 21 až 40, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Factoring KB, a.s., tj. rozvahu k 31. prosinci 2009, výkaz o úplném výsledku, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 18 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2009

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více