Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008"

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 Zpráva auditora Brno, květen 2009 Zpracovala: Marie Hamplová vedoucí ORF

2 2 Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2008 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 100,73 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 92,72 % rozpočtu upraveného. V průběhu roku byl dočerpán úvěr u KB na regeneraci obecních cihlových bytových domů. Do rozpočtu na rok 2008 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2008 uloženy na krátkodobých termínovaných vkladech. Takto získané úroky činily 333 tis. Kč. Upravený rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Příjmy ,73 % Výdaje ,72 % 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2008 činily tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 100,73 %, tedy více o tis. Kč a to především v nedaňových příjmech. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů tříd a přehled poskytnutých transferů viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2008 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů Příloha č.1 RS RU Skut % % Třída Příjmy Skut/RU Podíl na celk. příj třída 1 Daňové příjmy celkem ,25 11,39 třída 2 Nedaňové příjmy celkem ,37 9,04 třída 3 Kapitálové příjmy ,00 0,05 třída 4 Přijaté transfery ,00 56,79 třída 4 Převody z VHČ ,00 22,73 PŘÍJMY CELKEM ,73 100,00 2. Výdaje Výdaje v roce 2008 byly čerpány ve výši tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 92,72 %. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 74,66 %, kapitálové (investiční) výdaje 25,34 %. Celkové rozpočtované výdaje byly čerpány na 92,72 %, což představuje čerpání nižší o tis Kč. Úspor v čerpání výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, kultury, volnočasových aktivit, sociálních věcí (nedočerpání účelové dotace na sociální dávky ve výši tis. Kč), v oblasti provozních nákladů místní správy. Účelové nevyčerpané finanční prostředky se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2008 budou zapojeny do rozpočtu roku Rozpis některých výdajových položek je uveden v komentáři. Rozpis výdajů Příloha č.2, Přehled kapitálových výdajů Příloha č.3, rozpis poskytnutých příspěvků Příloha č. 4

3 3 RS RU Skut % % Třída Výdaje Skut/RU Podíl na celk. výd. třída 5 Běžné výdaje ,55 74,66 třída 6 Kapitálové výdaje ,32 25,34 VÝDAJE CELKEM ,73 100,00 Školství Opravy odstranění havárií MŠ 468 MŠ Jamborova Vodovodu, topení, zastřešení v zahradě 78 MŠ Kamenačky Komínu, mřížoví a brány plotu, olejové nátěry a omítky 125 MŠ Mazourova Dešť. svodu, WC, zábradlí 32 MŠ Koperníkova Střechy terasy, hydroizolace střechy, podlah, kotelny 165 MŠ Šaumanova Střechy, sporáku 68 Opravy odstranění havárií ZŠ 211 ZŠ Gajdošova Kanalizace, kuchyně 59 ZŠ Kamenačky kanalizace 127 ZŠ Kuldova Dveří, oken 25 Výstavba Výstavba bytové hospodářství regenerace byt. domů, fin. úvěr KB regenerace byt. domů, fin. MČ regenerace panel. byt. domů fin. VHČ regenerace cihl. byt. domů, projekty fin. VHČ 253 Regenerace bytových domů - celkem Bytové domy měřící technika 506 Regenerace byt. domů obydlené nájemné účelové Splátka VHČ UCT- ORJ fin. prostř. fin. prostř. fin. prostř. Regenerace byt. domů úvěr VHČ MČ celkem Kosmákova Kosmákova M. Kuncové 3a,3b,3c M. Kuncové Skopalíkova 33,35, Skopalíkova 42,44, Svatoplukova 65,67, koncepce oprav byt. domů projekty Koncepce oprav a údržby byt.domů Regenerace byt. domů - celkem

4 4 3. Financování Základní rovnice rozpočtové skladby říká, že příjmy výdaje = financování s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky úvěr KB a finanční prostředky zůstatku roku 2008 celkem ve výši tis. Kč a zůstatek Sociálního fondu 295 tis. Kč. Financování tvoří položky změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši tis. Kč a splátky dlouhodobých půjček a úvěrů celkem ve výši tis. Kč. Dočasně volné fin. prostředky k ve výši tis. Kč byly uloženy na termínovaném vkladu. 4. Hospodaření s majetkem Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou zaznamenány v účetnictví MČ. Bytové domy, svěřené MČ, spravuje realitní kancelář BYTASEN. V roce 2008 bylo prodáno a z účetnictví MČ odepsáno 19 bytových domů. Dále byla prodána 2 vozidla Pečovatelské služby a 1 vozidlo ÚMČ. 5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2008 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován přebytkem hospodaření minulých let a příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu. Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k ,14 Příjmy úroky 12/08 91,31 Příjmy z fin. vypořádání , ,00 Zdroje 3, ,45 Výdaje - poplatky12/08 52,61 Výdaje z fin. vypořádání , ,25 Použití fondu 3, ,86 Zůstatek k ,59 Sociální fond Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2008 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2008 a bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem.

5 RU skut Sociální fond / v tis. Kč zůstatek fondu z r příděl do fondu - 5 % mzdových prostředků Příjmy PS celkem příděl do fondu - 5 % mzdových prostředků Příjmy ZMČ celkem zůstatek fondu z r příděl do fondu - 5 % mzdových prostředků Příjmy ÚMČ celkem PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní ojištění relaxpasy příspěvek na jízdné Výdaje Peč. služby celkem příspěvek na stravování příspěvek na dovolenou ZMČ celkem příspěvek odborové organizaci příspěvek na dovolenou příspěvek na penzijní ojištění relaxpasy příspěvek na jízdné 25 6 příspěvek na kult.,společ. a sport. akce ÚMČ celkem VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM Zůstatek Soc. fondu r z toho: Zůstatek Peč. služby 153 Zůstatek ZMČ dle Zásad bude vrácen do rozpočtu 0 Zůstatek ÚMČ Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2008 vykazuje schodek ve výši tis. Kč. Schodek hospodaření je způsoben použitím návratných zdrojů - půjček a úvěrů k financování investičních akcí Regenerace bytových domů. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, převod investorství z rozpočtu města v roce Finanční vypořádání transferů za rok 2008 Příloha č.5 7. Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ Brno- Židenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2008 činí po zdanění tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2008 Příloh č.6

6 6 8. Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Hospodářský výsledek za rok 2008 (mimo ZŠ Kuldova, kde byl 0,00) byl kladný. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2008 byl projednán v komisi školství, kultury a sportu dne , v RMČ dne a byl schválen na 17. zasedání ZMČ dne Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2008 Příloha č.7 9. Zadluženost Regeneraci bytových domů panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů, půjčky z FBV z města Brna a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS a jistinu půjčky z Fondu bytové výstavby (dále jen FBV). Úvěr KB na regeneraci bytových domů byl dočerpán v roce 2008, v roce 2008 byly spláceny úroky úvěru a splátky jistiny budou podle splátkového kalendáře od Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v akltualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2008 činí 38,41 %. MF ČR doporučuje nepřekročit limit ukazatele dluhové služby 30 %, který je považován za bezpečný. Ukazatel dluhové služby městské části není podstatný, protože zahrnuje i splátky vůči rozpočtu města Brna (splátky vyplývající z vnitřní zadluženosti), nýbrž ukazatel statutárního města Brna jako celku. Čís. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,26 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,68 3 přijaté dotace položka ,00 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,94 5 Úroky položka ,13 6 Splátky jistin a dluhopisů položka ,78 7 Splátky leasingu položka ,00 8 Výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř ,91 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř.8 děleno ř.4 **) 38,41 Přehled úvěrů a půjček MČ Brno-Židenice k Celková výše Skut Splaceno Zbývá úrok Zahájení Splatnost úvěru, půjčky uhradit % čerpání Půjčka-FBV jistina roky Úvěr - ČSOB jistina , let

7 7 Úvěr - HB jistina , let Úvěr - ČS jistina , let Úvěr - KB jistina , let Spl. od 1/09 celkem Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma HZ Praha, spol. s r.o., která přezkoumávala hospodaření statutárního města Brna a MČ za rok Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz hospodaření MČ. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a ověření účetní uzávěrky k Příloha č.8 V Brně Vypracovala: Marie Hamplová vedoucí ORF

8 8

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více