MOBILNÍ SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILNÍ SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING MOBILNÍ SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY MOBIL SYSTEM FOR MONITORING OF SPORTS ACTIVITY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. FILIP MALEŇÁK doc. Ing. JIŘÍ ROZMAN, CSc. BRNO 2015

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav biomedicínského inženýrství Diplomová práce magisterský navazující studijní obor Biomedicínské a ekologické inženýrství Student: Bc. Filip Maleňák ID: Ročník: 2 Akademický rok: 2014/2015 NÁZEV TÉMATU: Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: 1) Prostudujte základní metody aplikované při monitorování aktivit sportovců při jejich aktivitách. 2)Seznamte se s odpovídajícími technickými řešeními. 3) Vypracujte literární rešerši z dané oblasti. 4) Vypracujte systémový návrh technického řešení zařízení umožňujícího monitorovat tepovou frekvenci a frekvenci dýchání pomocí mobilního telefonu. 5) Ověřte systémový návrh na aplikaci mobilního telefonu a systému Arduino. Výsledky řešení doložte zobrazením sledovaných biosignálů s vyhodnocením. 6) Zhodnoťte dosažené výsledky zařízení v oblasti sportovních tréninků. DOPORUČENÁ LITERATURA: [1] MARK, D., LAMARCHE, J. IPhone SDK - průvodce vývojem aplikací pro iphone a ipod touch. Computer Press, Brno, 2010, ISBN [2] EVANS,B. Beginning arduino programming. Apress New York, 2011, ISBN Termín zadání: Termín odevzdání: Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. Konzultanti diplomové práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. Předseda oborové rady UPOZORNĚNÍ: Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

3 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je rozbor metod používaných při monitorování aktivit sportovců a popis odpovídajících technických řešení se zaměřením především na sledování tepové a dechové frekvence. Je předloženo technického řešení pro monitorování vybraných biologických parametrů prostřednictvím volně dostupných HW a SW nástrojů. Navržený systém umožňuje monitorování sportovní činnosti pomocí mobilního telefonu s operačním systémem ios. KLÍČOVÁ SLOVA Arduino, Dechová frekvence, EKG, iphone, ios, mhealth, Mobilní telefon, Polar, Tepová frekvence, Trénink, Variabilita srdeční frekvence, SportsBrain ABSTRACT The aim of this master s thesis is to analyse methods that are used for monitoring athlete s activities and a description of current technical solutions with a focus on heart rate and respiratory rate monitoring. The presented solution shows the possibilities of using available open source SW and HW technologies and their implementation in the design of an integrated tool for monitoring sports activities with the ios operating system. KEYWORDS Arduino, Respiratory rate, ECG, iphone, ios, mhealth, Mobile phone, Polar, Heart rate, Training, Heart rate variability, SportsBrain 3

4 MALEŇÁK, F. Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.. 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že svoji diplomovou práci na téma "Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity" jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením tohoto projektu jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. V Brně dne... podpis autora 5

6 Poděkování Děkuji vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Jiřímu Rozmanovi, CSc. za odbornou pomoc a podnětné rady podávané vždy přátelsky a se zájmem, kdykoli to autor této práce potřeboval. Dále děkuji Univ.-Prof. Dr. Raineru Schubertovi za podnětné konzultace a rady při zpracování části diplomové práce na univerzitě UMIT v Rakousku. V neposlední řadě děkuji svým rodičům a rodině za podporu v průběhu celého studia na vysoké škole. V Brně dne... podpis autora 6

7 Obsah ÚVOD... 9! 1.! ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 10! 1.1! Mobilní operační systém... 10! 1.2! Operační systém ios... 11! 1.3! Mobilní aplikace v oblasti mhealth... 12! 1.4! mhealth systémy pro snímání biologických parametrů... 13! 1.5! Cíle diplomové práce... 14! 2.! BIOLOGICKÉ PARAMETRY PRO MONITOROVÁNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY... 15! 2.1! Vliv zátěže na funkci organizmu... 15! 2.2! Křivka EKG... 16! 2.3! Tepová frekvence... 17! 2.3.1! Maximální tepová frekvence... 18! 2.3.2! Pásma intenzity tréninku... 20! 2.4! Dechová frekvence... 21! 3.! DOSTUPNÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY... 23! 3.1! Monitorování tepové frekvence... 23! 3.1.1! Fotoelektrická pletysmografie... 23! 3.1.2! Detekce založená na snímání elektrických projevů srdeční činnosti... 24! 3.2! Monitorování dechové frekvence... 26! 3.2.1! Impedanční hrudní pás... 26! 3.2.2!! Odporový hrudní pás... 26! Respirační sinusová arytmie... 27! 3.3! Mikroprocesorová platforma pro monitorování biologických parametrů... 28! 3.3.1! Technické parametry vývojové desky Arduino UNO... 28! 3.3.2! Sériová komunikace... 29! 3.4! Využití platformy Arduino pro monitorování srdeční činnosti... 30! 3.4.1! Jednokanálový snímač EKG AD ! 3.4.2! Čidlo RMCM ! 3.5! Využití platformy Arduino pro monitorování respirace... 33! 3.5.1! E-Health Sensor Platform V ! 3.5.2! Flex senzor ! 3.6! Integrace platformy Arduino s mobilním operačním systémem ios... 35! 3.6.1! Mobilní telefon iphone... 35! 3.6.2! Propojení platformy Arduino s mobilním telefonem iphone... 36! 4.! NÁVRH A REALIZACE SYSTÉMU SPORTSBRAIN... 39! 4.1! Senzorová část... 39! 4.1.1! Senzor srdeční činnosti... 39! 4.1.2! Senzor respirace... 40! 4.2! Mikroprocesorová část... 41! 4.2.1! HW řešení MCU... 41! 4.2.2! SW řešení MCU... 45! 4.3! Mobilní aplikace SportsBrain... 53! 4.3.1! Základní poznatky z vývoje aplikací pro systém ios... 53! 4.3.2!! Požadavky na návrh aplikace pro monitorování sportovní aktivity... 56! Ikona aplikace... 57! 7

8 4.3.4! Vývojový diagram... 57! 4.3.5!! Hlavní nabídka... 58! 4.3.6! Modul New Run... 62! 4.3.7! Modul New Bike... 80! 4.3.8! Modul Last activity... 81! Modul Fitness test... 83! !Modul My profile... 84! 5.! OVĚŘENÍ FUNKCE SYSTÉMU... 86! 5.1! Ověření detekce tepové frekvence... 86! 5.2! Ověření detekce dechové frekvence... 87! 5.3! Ověření systému v laboratoři sportovní medicíny... 88! 5.3.1! Způsob provedení a výsledky testu... 89! 5.3.2! Vyhodnocení testu ! 5.4! Praktické využití systému SporstBrain... 92! ZÁVĚR... 94! LITERATURA... 95! SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK... 98! SEZNAM PŘÍLOH... 99! 8

9 Úvod Monitorování biologických parametrů v průběhu sportovního tréninku představuje jeden z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti mhealth. Důležitou součástí těchto systémů je způsob prezentace výsledků měření pomocí mobilních aplikací s možnostmi jejich analýzy a sdílení. Nejčastější metodou monitorování sportovní aktivity je stanovení tepové frekvence v reálném čase. Měřením tepové frekvence lze stanovit hodnotu aktuální fyzické zátěže a následně odvodit individuální pásma intenzit sportovního tréninku. Podstatným parametrem, reflektujícím zátěž, je však i frekvence dechová. Tento biologický parametr je u většiny současných mobilních aplikací opomíjen. Společné měření dechové a tepové frekvence poskytuje uživateli rozšířenou informaci o sportovní aktivitě a vede tak k jejímu efektivnějšímu vyhodnocení. Cílem této diplomové práce je návrh a realizace technického řešení, umožňující podporu uživatele v průběhu sportovního tréninku, prostřednictvím mobilní aplikace. Na rozdíl od jiných řešení, která také využívají pro monitorování sportovní činnosti hrudní pás spojený s mobilní aplikací, je systém zaměřen na současné monitorování tepové a dechové frekvence. Navržený systém dále umožňuje monitorovat čas, vzdálenost, či geografickou polohu uživatele. Nejedná se o návrh zcela nového hardwarového řešení, ale předložení možností využití dostupných technologií a jejich vzájemné propojení pro vytvoření komplexního monitorovacího systému. 9

10 1. Úvod do problematiky Záznam a analýza biologických parametrů v průběhu fyzické zátěže představují nedílnou součást sportovní medicíny. S novými vědecko-technickými objevy rostou i možnosti záznamových zařízení. Především poznatky v elektrotechnice a informačních technologiích, spolu s možnostmi digitalizace biologických dat, vedly k rozvoji měřící a záznamové techniky. Využití informačních a komunikačních technologií v rámci zdravotní péče označujeme pojmem ehealth (e-zdravotnictví). V této práci se zaměříme na oblast ehealth, která naznala velkého rozvoje v posledních patnácti letech. Jedná se o oblast využití mobilních technologií a mobilních zařízení (mobilní telefony, PDA, tabletové počítače aj.) v rámci záznamu a vyhodnocení biologických dat. Tato oblast elektronického zdravotnictví je označována anglickým názvem mhealth (mobilní zdravotnictví). V oblasti mobilních zařízení dnes hovoříme tzv. Post-PC éře. Tento pojem bývá používán v souvislosti s postupným nahrazováním klasických stolních a přenosných počítačů mobilními telefony či tablety. Ty dnes umožňují uživatelům vykonávat činnosti, dříve charakteristické pro standardní počítače. Důvody hledejme ve vývoji hardwarových komponent, jako jsou operační paměť či procesor, které díky nárůstu výkonu a současné miniaturizaci nabízejí v mobilních zařízeních výkon srovnatelný s levnějšími počítači. Výkonné hardwarové (dále jen HW) komponenty jsou však zbytečné, pokud jejich výkonu nedokáže využít operační systém. Vývoj mobilních operačních systémů je dalším důvodem, proč stále větší procento uživatelů přechází (v rámci některých činností) od práce na počítači k práci na mobilním telefonu či tabletu. 1.1 Mobilní operační systém Mobilní operační systém lze volně definovat jako operační systém (OS), který představuje základní programové vybavení počítače či mobilního zařízení. Umožňuje ovládání daného zařízení a poskytuje rozhraní pro další aplikace. Na rozdíl od desktopových OS jsou mobilní OS přizpůsobeny pro různá mobilní zařízení. Umožňují tak pohodlné ovládání na často omezené velikosti displeje. Významným milníkem ve vývoji mobilních OS bylo uvedení mobilního telefonu iphone společností Apple v roce Jednalo se o první mobilní telefon vybavený OS, který umožňoval jednoduché a intuitivní dotykové ovládání pouze s pomocí prstu a byl zcela přizpůsoben velikosti dotykového displeje. Jiní výrobci, jako např. společnost Microsoft, se systémem Windows Mobile nabízeli upravené standardní OS, které umožňovaly ovládání mobilních zařízení zejména pomocí speciálního dotykového pera. Současný trh mobilních operačních systémů je reprezentován především třemi technologickými společnostmi. Tabulka 1 na následující straně udává přehled významných mobilních operačních systémů a jejich zastoupení na trhu dle [28]. 10

11 Tab. 1: Zastoupení mobilních OS na trhu ve třetím čtvrtletí 2014 podle [28] Společnost Mobilní OS Podíl Google Android 84,40 % Apple ios 11,70 % Microsoft Windows Phone 2,90 % Jiné - 1 % Z výše uvedených informací je patrné, že nejpoužívanějším mobilním OS je v současné době OS Android společnosti Google. Důvodem je především nižší cena a velký počet dostupných mobilních zařízení, vybavených tímto systémem. Při splnění požadavků společnosti Google může kterýkoli výrobce integrovat a upravit systém Android pro svá zařízení. Opakem je systém ios od společnosti Apple, který je striktně uzavřený a pracuje pouze na zařízeních této firmy. Otázka uzavřenosti či otevřenosti OS je řešena od prvních komerčních počítačů a každý z přístupů má své klady i zápory. Kompromis v oblasti mobilních OS dnes představuje OS Windows Phone společnosti Microsoft. Pro integraci systému do svých mobilního zařízení musí výrobce splnit stanovené podmínky a integrovat systém v nezměněné podobě. Řešení předkládané v této práci je založeno na integraci systému ios společnosti Apple. Systém ios je i navzdory své uzavřenosti, dobrou platformou pro testování nových technologií. Vývojář má po splnění regulací společnosti Apple zajištěnu bezproblémovou práci s certifikovaným příslušenstvím. Cílem diplomové práce je tak nejen návrh a realizace systému pro monitorování sportovní aktivity, ale i demonstrace možností, které ios poskytuje pro vývoj specifického technického řešení. 1.2 Operační systém ios V roce 2007 společnost Apple poprvé představila koncept mobilního telefonu iphone. Operační systém telefonu byl zcela přizpůsoben dotykovému ovládání a nesl označení iphone OS. Základem systému se stal operační systém MAC OS X, který je od roku 2001 základem počítačů Apple a představuje alternativu systémům Microsoft Windows či Linux OS. Dnes se pro označení iphone OS používá celosvětově zažité zkrácené označení ios. Systém využívají mobilní zařízení iphone, ipad a ipod Touch. Podobně jako u standardních desktopových OS jsou schopnosti MT do značné míry definovány i možnostmi dodatečně doinstalovaného SW. Tyto telefony se pak označují jako tzv. chytré. Jediným legálním místem, kde lze nové aplikace vyhledávat a instalovat v rámci systému ios, je internetový obchod AppStore, přístupný přímo z MT pomocí stejnojmenné aplikace. Společnost Apple si tímto způsobem chrání svůj systém proti škodlivému softwaru. Každá aplikace je před zařazením do volně přístupné databáze prověřena schvalovacím procesem. Pro vývojáře to představuje poněkud komplikovanější způsob distribuce aplikací. Avšak pro uživatele toto omezení znamená jistotu nezávadnosti stahovaného SW. Díky tomu systém ios patří dlouhodobě k těm nejlépe fungujícím co do bezpečnosti a stability nabízených mobilních aplikací. 11

12 ios SDK (Software Development Kit) jsou nástroje umožňující vývoj aplikací pro platformu ios. Základem je vývojové prostředí počítačového programu Xcode. Tento program je dostupný pouze pro počítače Apple, vybavené operačním systémem MAC OS X a umožňuje vývoj aplikací především v programovacím jazyku Objective-C (nově i Swift). Objective-C byl navržen na počátku 80. let 20. století. Vycházel z jazyka označovaného SmallTalk-80. Jednalo se o další vrstvu jazyka C, doplněnou o možnosti tvorby objektů a manipulaci s nimi. Součástí zdrojového kódu mobilní aplikace tak může být i část psaná ve standardním jazyce C. Ve většině případů však využíváme všech dostupných vymožeností objektově orientovaného programování. V roce 1988 byl tento jazyk licencován společností NEXTSTEP a po jejím odkoupení společností Apple v roce 1996 se jazyk Objective-C a prostředí NEXTSTEP stalo základem nového operačního systému MAC OS X a později také ios. Tato práce nemá za cíl detailní popis způsobu vývoje mobilních aplikací. Programovací jazyk Objective-C a vývojové prostředí Xcode je zde využito jako nástroj pro realizaci navrhovaného řešení mobilního systému pro monitorování sportovní aktivity. Přesto jsou pro lepší pochopení výkladu návrhu systému v kapitole 4 popsány některé základní koncepty vývoje mobilních aplikací pro systém ios. Více informací o programování pro operační systém ios je uvedeno v [15]. Jak bylo řečeno, je nezávisle na OS, charakteristikou mobilních operačních systémů možnost instalace aplikací, které rozšiřují funkce mobilního zařízení. V oblasti mhealth dnes existuje celá řada mobilních aplikací pro monitorování a analýzu biologických dat. 1.3 Mobilní aplikace v oblasti mhealth Trh mobilních aplikací v oblasti mhealth zaznamenal v posledních pěti letech významný nárůst. Za poslední 2 roky se počet vydaných aplikací v oblasti mhaelth pro dvojici nejrozšířenějších mobilních OS (Android, ios) více než zdvojnásobil na počet přesahující (údaj platný k prvnímu čtvrtletí roku 2014). Celkový obrat odvětví dosáhl v roce 2013 jen na území Spojených států amerických 2,4 miliardy dolarů a odborníci předpokládají růst tohoto trhu na hodnotu 26 miliard dolarů do roku Zdrojem příjmů pro tvůrce aplikací již nebude jednorázové zpoplatnění stažení aplikace, jako je tomu doposud, ale její napojení na další služby. Těmito službami bude podpora významných zdravotních zařízení a poskytovatelů zdravotní péče vzdálené monitorování pacientů, objednávkový systém, elektronický záznam pacienta atd. Současní uživatelé mobilních aplikací v oblasti mhealth jsou především chroničtí pacienti (31%) a uživatelé sportovních a fitness aplikací (28%). Současný stav využití mobilních aplikací v oblasti mhealth podle [25] je zobrazen v příloze A. V budoucnu lze předpokládat výrazný nárůst počtu mobilních aplikací určených pro lékaře či vědce [25]. 12

13 1.4 mhealth systémy pro snímání biologických parametrů Zaměříme-li se na mobilní aplikace sloužící ke sběru a analýze biologických signálů je nutné zmínit, že samotné mobilní zařízení dokáže snímat jen minimum těchto dat. Ve většině případů využívá mobilní telefon (MT) externích senzorů prostřednictvím speciální aplikace. Dnes se tyto senzory a jiná zařízení pro měření nejen biologických dat často označují pojmem Nositelná elektronika (z anglického Wearables). Nejrozšířenější je v současné době oblast sportu a fitness. Pozorujeme však i první seriózní certifikované senzory pro vzdálené monitorování pacientů. Takové řešení pak umožňuje například vzdálené monitorování EKG signálu. Lékařské zařízení v takovém případě zapůjčí uživateli pouze senzor. Ten je pak spojen s mobilním telefonem, prostřednictvím kterého odesílá snímaná data lékaři. Není tak nutné provádět nákup komplexního monitorovacího zařízení obsahujícího jak senzorovou, tak výpočetní a telemetrickou část. Lze využít výpočetních a komunikačních prostředků, které nabízí mobilní telefon. Obr. 1 znázorňuje standardní uspořádání systému v oblasti mhealth. Obr. 1: Obecné schéma systému v oblasti mhealth Pod senzorovou částí si lze představit senzor tepové frekvence, EKG, krevního tlaku či glykémie. Data senzoru jsou odeslána do mobilního zařízení například pomocí Bluetooth. Mobilní telefon pak slouží k jejich vyhodnocení a případnému odeslání do nemocničního zařízení nebo, zejména u sportovních a fitness senzorů, do webové služby, umožňující uživateli archivaci a sdílení naměřených sportovních výsledků. 13

14 1.5 Cíle diplomové práce Cílem této práce je návrh a realizace mobilního systému pro monitorování sportovní aktivity. Práce bude zaměřena na nejrozšířenější oblast mhealth, představující sportovní a fitness systémy. Většina dostupných systémů a sportovních aplikací využívá jako primární a jediný biologický parametr pro stanovení fyzické zátěže tepovou frekvenci. Důležitým parametrem určujícím hodnotu aktuálního fyzického zatížení organizmu je však i hodnota frekvence dechové. Společné měření dechové a tepové frekvence poskytuje uživateli rozšířenou informaci o sportovní aktivitě, kterou tak lze lépe vyhodnotit a analyzovat. Navržený systém (popsaný v kapitole 4) se skládá z části senzorové a části výpočetní. Jak již bylo uvedeno, důležitými parametry pro monitorování sportovní činnosti je tepová a dechová frekvence. Systém využívá senzoru elektrické aktivity srdce a senzoru snímajícího pohyby hrudníku při dýchání pro výpočet uvedených biologických parametrů. Stanovení tepové frekvence je možné přímo z měření elektrických projevů srdeční činnosti. Stanovení dechové frekvence pak podobně přímo z monitorování pohybů v oblasti hrudníku. Naměřená senzorová data jsou přenášena pomocí otevřené mikroprocesorové platformy Adruino do mobilního telefonu s operačním systémem ios. Integrace naměřených dat s MT probíhá prostřednictvím speciálně navržené mobilní aplikace SportsBrain. Aplikace umožňuje nejen zobrazení aktuálních hodnot měřených biologických parametrů, ale nabízí i nástroje pro jejich vyhodnocení a sdílení. Schéma základních funkčních prvků systému SportsBrain je zobrazeno na obr. 2. Senzorová část Mikroprocesorová platforma Arduino Mobilní telefon s aplikací pro příjem a vyhodnocení senzorových dat Obr. 2: Schéma funkčních prvků navrženého systému pro monitorování sportovní aktivity V následujících kapitolách budou uvedeny poznatky, související s návrhem a následnou realizací systému. Dále pak možnosti dostupných senzorů pro měření tepové a dechové frekvence, možnosti jejich integrace v rámci mikroprocesorové platformy Arduino a operačního systému mobilního telefonu iphone. Výsledkem diplomové práce je realizace systému popsaná v kapitole 4. 14

15 2. Biologické parametry pro monitorování sportovní aktivity Biologické veličiny mají rozhodující význam pro řízení sportovního tréninku a charakterizují fyziologické stavy v průběhu tréninkového zatížení lépe, nežli délka či rychlost pohybu. Měření parametrů oběhového systému je základem pro hodnocení sportovní činnosti. Tyto parametry představuje především stanovení tepové a dechové frekvence. Při návrhu mobilního systému pro monitorování sportovní aktivity bude kladen důraz především na tyto dva biologické parametry [17]. Samostatnou kapitolou je funkční diagnostika, představující v mnoha lékařských oborech nepostradatelnou součást péče o pacienty. Mezi nejčastěji využívaná funkční vyšetření patří ergometrické a spirometrické vyšetření kardiovaskulárního a respiračního systému. Zejména tělovýchovné lékařství využívá řadu let funkční vyšetření při zátěži pro hodnocení sportovní výkonosti a nastavení optimálních tréninkových dávek. Dle definice je funkční vyšetření pracovní postup, kterým se pomocí lékařské přístrojové techniky získávají biologické signály charakterizující a popisující funkční stav orgánů nebo organizmu. Z této definice je zřejmé, že cílem předkládané diplomové práce není vývoj lékařského přístroje pro funkční vyšetření. Cílem je návrh jednoduššího monitorovacího zařízení, které bude mít pro uživatele nikoli diagnostický, ale informativní charakter [26]. Monitorování parametrů tepové a dechové frekvence je důležité především u vytrvalostních sportů. Zejména zde je žádoucí udržení konstantního výkonu po delší časový interval (obvykle nad 20 minut). Toto je dáno zejména charakterem měřených biologických veličin, které poskytují vypovídající data zvláště v aerobní části kondičního programu, či při intervalovém tréninku. Mezi cílové vytrvalostní sporty patří běh, cyklistika, veslování, běžecké lyžování, triatlon apod. [5]. 2.1 Vliv zátěže na funkci organizmu Pro pochopení vlivu fyzické zátěže na funkci organizmu zde budou uvedeny některé základní poznatky a vazby regulačních mechanizmů, které v těle působí. Jako hodnotu tzv. Bazálního metabolismu označujeme výdej energie uvolněné v těle v klidu (fyzickém i psychickém) a to hodin po jídle, při konstantní teplotě okolí. Část energie je využívána pro udržení životně důležitých orgánů, větší část je pak přeměněna v teplo pro udržení tělesné teploty. Udávaná hodnota je 1kcal/kg/h. Biologický systém lidského těla je chápán jako vysoce organizovaný komplex regulačních systémů. Základem regulace je několik autonomních řídících center s řadou dílčích regulačních subsystémů. Autonomní nervový systém propojený s CNS řídí základní fyziologické funkce jako krevní oběh, dýchání, regulace teploty či trávení. 15

16 Organizmus je o stavu svých orgánů neustále informován prostřednictvím receptorů. Regulace krevního oběhu, a tedy i hodnota tepové frekvence, je v těle zajišťována třemi mechanizmy. Prvním je velikost srdeční kontrakce, řízena množstvím krve vracející se do srdečních komor (žilní návrat) a plněním srdce. Druhý mechanizmus představují arteriální receptory tlaku, které řídí srdeční aktivitu pomocí vegetativního nervového systému s pomocí CNS. Regulaci ovlivňují nervové dráhy a faktory humorální. Tyto regulace působí na sobě nezávisle a navzájem se doplňují (ovlivňují především sílu srdeční kontrakce). Třetím faktorem je objem cirkulující krve. Při zátěži jsou zvýšené nároky na přívod kyslíku tkáním zajišťovány vzestupem srdečního výdeje (součin tepové frekvence a tepového objemu), redistribucí srdečního výdeje (zvýšením přívodu krve pracujícím orgánům) a vzestupem kyslíkové extrakce (zvýšením arteriovenózní diference kyslíku ve svalech). Informace o tepové frekvenci však neposkytuje úplnou informaci o reakci oběhového systému na zátěž. Její výhodou v rámci monitorování sportovní aktivity je však její relativně snadné určení. Lineárně narůstá s rostoucí zátěží až na úroveň svého maxima. Z oblasti mozkového kmene vycházejí rytmické podněty dechovým svalům, které umožňují cyklické střídání nádechu a výdechu. Pro dýchací systém je charakteristické velké množství zpětných vazeb. Ty reagují na změny vnějšího a vnitřního prostředí tak, aby byla udržena optimální výměna plynů a stálost vnitřního prostředí. Úkolem dýchacích orgánů je především výměna plynů v krvi. Vdechové a výdechové centrum v prodloužené míše je řízeno pomocí chemoreceptorů v cévním systému. V průběhu zátěže dochází rychlejším metabolickým změnám v důsledku zvýšené spotřeby kyslíku. Snižuje se tak jeho parciální tlak. Naopak parciální tlak oxidu uhličitého v krvi roste. Tím působí na dýchací centra a vede k intenzivnější ventilační činnosti [26]. 2.2 Křivka EKG Nejčastějším neinvazivním způsobem monitorování srdeční aktivity je záznam elektrických projevů srdeční činnosti. Tato diagnostická technika, označovaná jako elektrokardiografie, využívá pro sledování srdečních kontrakcí akčních potenciálů srdce, šířících se na povrch těla. Postup elektrického vzruchu srdeční tkání a časově proměnné rozhraní mezi aktivovanou tkání a tkání v klidu vyvolává časově proměnné elektromagnetické pole v okolí srdečního svalu. Grafický záznam časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů snímaných elektrodami, umístěnými nejčastěji na povrchu těla označujeme jako elektrokardiogram. Tímto záznamem tak dostáváme informaci o elektrických procesech probíhajících v srdečním svalu, které úzce souvisí s intenzitou fyzické zátěže. Vlastní křivka elektrokardiografického signálu (EKG) je zobrazena na obrázku (obr. 3) na následující straně [26]. 16

17 Obr. 3: Ukázka křivky EKG dvou srdečních revolucí, znázornění intervalu R-R [16] Křivka EKG přímo reflektuje významné fáze srdeční revoluce. První vlnu P lze interpretovat jako vzruchovou aktivitu sinoatriálního uzlíku, která se šíří depolarizací svalovinou síní. Mezi vlnou P a komplexem QRS je izoelektrický úsek PQ odpovídající zpomalení vedení vzruchu v atrioventrikulárním uzlu. Následuje komplex QRS, který reprezentuje postupnou depolarizaci mezikomorové přepážky, srdečního hrotu a konečně srdečních bází. Úsek ST je označován jako období stabilní aktivity srdce (fáze plató ). Poslední vlna T odpovídá postupné repolarizaci svaloviny komor [16]. Významným parametrem, popsaným v rámci hodnocení křivky EKG signálu, je interval R-R. Tento interval odpovídá době mezi dvěma srdečními kontrakcemi. Je sice možné detekovat vzdálenosti i jiných významných bodů v záznamu EKG. Významný komplex QRS a především vlna R však poskytuje ideální parametry pro snadnou automatickou detekci a je i základním parametrem pro analýzu variability srdeční frekvence (viz kap ). Velikost R-R intervalu nese především důležitou informaci o hodnotě tepové frekvence, kterou lze stanovit podle vzorce: TF = 2.3 Tepová frekvence 60 RR!interval![tep/minuta] (1) Hodnota tepové frekvence (dále jen TF) udává počet úplných srdečních kontrakcí (systola a diastola) za jednu minutu. Velmi rychle reaguje na zatížení organizmu (zejména svalstva) a je spolehlivou veličinou pro posouzení intenzity zatížení. Základním modelem testování sportovce na základě TF je stupňovitě rostoucí zátěž. Úroveň výkonnosti sportovců či pacientů lze usuzovat ze strmosti nárůstu TF. Srovnání křivky nárůstu TF u sportovců různé výkonosti je na obrázku (obr. 4). Plochý nárůst TF je charakteristický pro trénovaného jedince [17]. 17

18 Obr. 4: Charakter nárůstu TF u sportovců různé výkonnostní úrovně [17]. V souvislosti s monitorováním tepové frekvence jsou podstatné dva základní parametry klidová a maximální tepová frekvence. Maximální TF udává maximální možnou frekvenci, se kterou je srdce schopno fyziologicky pracovat. Klidovou TF chápeme jako frekvenci srdečních kontrakcí za minutu v klidu (fyzickém i psychickém). Maximální TF je u jedince neměnná. Jinak tomu je u klidové TF, ta se v průběhu života a důsledkem tréninku mění (obvykle klesá s rostoucí výkoností). V souvislosti se systémy pro záznam a analýzu sportovní aktivity je důležitá znalost maximální TF (TF max ). Z hodnoty TF max jsou odvozeny individuální pásma intenzit, kterými se systémy řídí při vedení uživatele v průběhu sportovního tréninku [5]. S parametrem TF souvisí i pojem spotřeba kyslíku - VO 2. Pro sportovní trénink je důležitý především parametr VO 2max. Ten vyjadřuje nejvyšší množství kyslíku, které je jedinec schopen spotřebovat (obvykle při maximální tělesné zátěži). Na rozdíl od TF max hodnota VO 2max s tréninkem roste. Jak TF tak hodnota VO 2 jsou spolehlivé údaje pro stanovení hodnoty aktuální sportovní zátěže. Odezva TF odpovídá námaze kardiovaskulárního systému na distribuci kyslíku. VO 2 zahrnuje TF, práci respiračního systému a využití kyslíku ve svalech. Vztah mezi uvedenými parametry je nelineární a zatímco stanovení TF max je v praxi relativně jednoduché, stanovení VO 2max je možné pouze ve specializované laboratoři. V této diplomové práci se proto zaměříme na hodnocení výkonosti především pomocí měření TF [5] Maximální tepová frekvence V literatuře se často uvádí vzorec pro stanovení individuální TF max výpočtem ze znalosti věku testovaného jedince. Hodnota je dle [26] a dle WHO z roku 1971 stanovena vzorcem: TF!"# = 220 věk!!!!!!(±10%) (2) 18

19 Ovšem představa, že každý může odečíst svůj věk od hodnoty 220 a spolehlivě tak určit svou hodnotu TF max je mylná. Na základě výrazu (2) získáme pouze orientační hodnotu individuální TF max. Řada systémů pro monitorování sportovní aktivity s touto hodnotou však počítá a odvozuje odpovídající individuální pásma intenzit sportovní zátěže. Takový přístup je korektní, avšak sportovní trénink v tomto případě nebude veden zcela přesně. Přesnou hodnotu individuální TF max získáme měřením VO 2 v průběhu zátěžového testu ve specializované laboratoři Pro většinu nevrcholových sportovců však postačí provedení jednoduchého zátěžového testu, díky kterému jsme schopni stanovit naši hodnotu TF max také velice přesně. Na tomto místě je důležité zmínit, že je třeba provést individuální zátěžový test pro stanovení TF max vždy samostatně pro jednotlivé sportovní aktivity. Zde uvedeme dvojici doporučených zátěžových testů podle [5] pro cyklistiku a běh, které využívá i navržený mobilní systém [5]. Stanovení TF max běžeckého tréninku Základem pro stanovení individuální maximální tepové frekvence je uvedení organizmu do stavu maximální možné zátěže v rámci vybrané sportovní aktivity. Zátěžový test pro stanovení individuální TF max pro běžecký trénink podle [5] provedeme následovně: 1. Provedeme zahřívací fázi volným během alespoň 1,5 km. 2. Zahájíme zátěžový test výběhem tak, abychom na konci kola atletické dráhy či na konci mírného kopce délky přibližně 500 m vyvinuli maximální možnou rychlost. 3. Běžíme odpočinkovým tempem alespoň 2 minuty a následně opakujeme rychlé kolo na atletickém ovále či do mírného kopce. 4. Běžíme odpočinkovým tempem alespoň 2 minuty a následně naposledy opakujeme rychlé kolo na atletickém ovále či do mírného kopce. Na konci tohoto třetího úseku se dosažená TF přibližně rovná individuální TF max, které jsme schopni v rámci běhu dosáhnout. Stanovení TF max cyklistického tréninku Maximální hodnoty tepové frekvence dosahované při cyklistice se ve většině případů liší od TF max při běhu. Pro správné stanovení tréninkových pásem je tedy nutné provedení samostatného zátěžového testu. Zátěžový test pro stanovení TF max cyklistického tréninku podle [5] provedeme následovně: 1. Provedeme zahřívací fázi volnou jízdou alespoň 5 km. 2. Zahájíme zátěžový test rychlým výjezdem do kopce délky přibližně 1 km. Posledních 100 m vysedneme ze sedla a snažíme se vyvinout maximální možnou rychlost. 19

20 3. Jedeme odpočinkovým tempem přibližně 3 km a rychlý výjezd do stoupání zopakujeme. 4. Jedeme odpočinkovým tempem přibližně 3 km a rychlý výjezd do stoupání naposledy zopakujeme. Na konci tohoto třetího úseku se dosažená TF přibližně rovná individuální TF max, které jsme schopni v rámci cyklistiky dosáhnout. Na základě znalosti individuální TF max, určené výpočtem či zátěžovým testem, je nyní možné stanovit tréninková pásma intenzit sportovní aktivity. Popisu jednotlivých tréninkových pásem v rámci běžeckého a cyklistického tréninku je věnována následující podkapitola Pásma intenzity tréninku Tělesnou zdatnost a úroveň tréninku lze podle [5] rozdělit do pěti základních složek. Těmito složkami jsou pásmo zotavení, pásmo základní vytrvalosti, pásmo tempové vytrvalosti, pásmo speciální vytrvalosti a pásmo rychlosti. Každá z uvedených složek tělesné zdatnosti se rozvíjí při specifické intenzitě tělesné zátěže, kterou lze stanovit na základě měření aktuálních hodnot TF. Ta zde představuje nejefektivnější ukazatel intenzity tělesné zátěže a její monitorování vede k udržení správného tréninkového pásma. Zotavení (pásmo I) je úroveň tělesné zátěže, při které nepřesáhne hodnota TF 60% TF max. Trénink v tomto pásmu přispívá k rychlejší a efektivnější regeneraci. Základní vytrvalost (pásmo II) představuje úroveň tělesné zátěže, při které se hodnota TF pohybuje v rozmezí 60-75% TF max. Typické cvičení pro rozvoj základní vytrvalosti je souvislý trénink (dlouhé pomalé úseky). Tento typ tréninku je doporučován pro každého, nezávisle na fyzické zdatnosti pro udržení tělesného zdraví. Tempová vytrvalost (pásmo III) je úroveň tělesné zátěže při které se hodnota TF pohybuje v rozmezí 75-85% TF max. Smyslem této kondiční přípravy je adaptace kardiovaskulárního a dýchacího systému tak, aby pracoval pod zátěží, ale bez přepětí. Typickým cvičením jsou zde například rovnoměrné úseky 40 až 45 minutového cvičení. Speciální vytrvalost (pásmo IV) představuje schopnost pohybovat se závodní rychlostí při minimální spotřebě kyslíku a energie. Hodnota TF se zde pohybuje v rozmezí 85-95% TF max. Příkladem je intervalový trénink. Rychlost (pásmo V) udává schopnost organizmu pohybovat se velkou rychlostí v krátkém časovém intervalu za současné maximální tolerance zvýšené koncentrace laktátu ve svalech. Rychlostní schopnosti se rozvíjejí při TF % TF max. Charakteristické jsou zde krátké intervalové úseky tréninku s maximální intenzitou následované dlouhým odpočinkem. Hodnoty TF pro různé úrovně zátěže jsou spolu s dalšími informacemi uvedeny v tabulce 2 [5]. 20

21 Tab. 2: Tréninková pásma intenzity podle [5] Pásma TF Index Zatížení Úroveň zátěže Tempo Energetický zdroj Energetický proces Složka zdatnosti I do 60 % nízká pomalé tuky aerobní zotavení II % nízká pomalé převážně tuky aerobní základní vytrvalost III % střední střední cukry a tuky aerobní a tempová anaerobní vytrvalost IV % vysoká rychlé převážně cukry anaerobní speciální vytrvalost V % velmi vysoká sprint výhradně cukry anaerobní rychlost 2.4 Dechová frekvence Pod pojmem dechová frekvence (DF) rozumíme počet respiračních cyklů (nádechů a výdechů) za jednu minutu. Rytmické podněty dechovým svalům, které umožňují cyklické střídání nádechu a výdechu, vycházejí z oblasti mozkového kmene. Pro respirační systém je charakteristické velké množství zpětných vazeb, které reagují na změny vnějšího a vnitřního prostředí tak, aby byla zajištěna optimální výměna plynů a stálost vnitřního prostředí. Aktuální hodnota DF tak reflektuje potřebu organizmu na výměnu plynů, která v rámci fyzické zátěže roste v souvislosti s biochemickými ději přeměny energie [26]. Za fyziologické hodnoty DF v klidu u dospělých osob se považuje frekvence dechů za minutu. U trénovaných sportovců bývá nižší. Ženy mají hodnotu DF vyšší než muži. U obou pohlaví je DF závislá i na věku. Zatímco fyziologické hodnoty DF u novorozenců jsou uváděny v rozmezí dechů za minutu, u kojenců je za fyziologické považována hodnota v rozmezí dechů za minutu. Pro předškolní věk fyziologické hodnoty DF dále klesají na hodnotu dechů za minutu. Starší školní věk je charakteristický dalším poklesem na hodnoty dechů za minutu. Důvodem postupného snižování DF společně s růstem jedince je nárůst kapacity plic. Při fyzické zátěži roste DF individuálně v závislosti na trénovanosti a pohlaví jedince. Tabulka 3 udává průměrné hodnoty DF v závislosti na stupni fyzické zátěže dospělého organizmu. Tab. 3: Hodnoty DF v závislosti na úrovni fyzické zátěže [18] Úroveň zátěže Hodnota DF [dechů/min.] nízká střední vysoká velmi vysoká

22 Hodnota DF nemusí vždy korespondovat se zvýšením dechového objemu (celkové množství vdechnutého vzduchu v rámci jednoho vdechu) a nemusí také zcela odpovídat aktuální fyzické zátěži. Důvodem je možnost částečně ovlivnit hodnotu DF vůlí, na rozdíl od hodnoty TF. Rostoucí fyzická zátěž nás však nutí navzdory vlastní vůli hodnotu DF zvýšit a dýchat hlouběji (roste dechový objem). Jednotkou DF je jeden dechový cyklus, udávaný jako doba pro nádech a doba pro výdech. Jako hodnota dechového intervalu je pak označován čas mezi jednotlivými respiračními cykly. Za normálních okolností začíná nádech (inspirium) ihned po ukončení předchozího výdechu (expirium) a objem vydechnutého vzduchu se rovná objemu vzduchu vdechnutému. Rychlost nádechu i výdechu je ovlivněna nejen aktuální potřebou organizmu na výměny plynů, ale také anatomickými parametry dýchací soustavy (odpor dýchacích cest). Na základě znalosti dechového intervalu je možné vypočíst hodnotu DF podle vzorce: DF = 60![dech/minuta] (3) resp. interval V rámci hodnocení tepové a dechové frekvence v souvislosti s fyzickou zátěží hovoříme o tzv. anaerobním prahu (AP). Ten je definován jako dlouhodobá maximální fyzická zátěž, kterou je možné udržet. S tréninkem uvedený práh roste a je možné jej odvodit na základě nelineárního nárůstu VO 2. Jak již bylo uvedeno, skutečnou hodnotu VO 2 je možné stanovit pouze ve speciální laboratoři sportovní medicíny [18]. Podobně jako TF max, tak i DF max reflektuje individuální parametr sportovce. V literatuře bohužel dosud nejsou dostatečně popsány postupy stanovení tréninkových pásem na základě měření DF. Důvodem je zřejmě i možnost do značné míry DF ovlivnit vůlí. Lze však konstatovat, že pokud by byl systém monitorující sportovní aktivitu vybaven nástroji pro měření jak tepové tak dechové frekvence a uživatel by se nesnažil svoji DF vůlí ovlivnit, dokázal by systém na základě těchto dvou měřených parametrů přesněji detekovat maximální fyzickou zátěž uživatele a tak i přesněji nastavit individuální pásma intenzity tréninku. Uvedené konstatování by však vyžadovalo statistické hodnocení, které není předmětem této práce. V této diplomové práci je za základní monitorovaný parametr brána hodnota TF. Pásma intenzity zatížení jsou systémem počítána taktéž na základě TF max. Hodnota aktuální a průměrné DF poskytuje pouze rozšiřující informaci o průběhu sportovního tréninku. 22

23 3. Dostupná technická řešení pro monitorování sportovní aktivity Cílem této práce je návrh komplexního technického řešení pro monitorování sportovní aktivity s využitím volně dostupných HW a SW nástrojů. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, důraz je kladen především na sledování parametrů tepové a dechové frekvence. V úvodu této kapitoly budou popsána dostupná technická řešení pro monitorování uvedených parametrů. Následně budou představena technická řešení, umožňující měření v rámci otevřené mikroprocesorové platformy Arduino. Závěrem budou popsány možnosti mobilního operačního systému ios a jeho integrace s platformou Arduino pro měření požadovaných biologických parametrů. 3.1 Monitorování tepové frekvence Velké množství amatérských i profesionálních sportovců dnes pro zvýšení výkonnosti a přesnější vedení sportovního tréninku využívá monitorů tepové frekvence. Hodnota TF v reálném čase udává aktuální úroveň sportovní zátěže a představuje tak pro sportovce okamžitou zpětnou vazbu, reflektující průběh sportovního tréninku. Zařízení označovaná jako sporttestery patří k nejpoužívanějším prostředkům pro monitorování TF v průběhu sportovní činnosti. Tato zařízení jsou vyvinuta tak, aby umožňovala pohodlné a přesné snímání TF v průběhu sportovního tréninku a to s minimální úrovní šumu ve snímaném signálu Fotoelektrická pletysmografie Na trhu je dnes zařízení stanovující hodnotu TF na základě foto optické metody. Princip metody, označované jako fotoelektrická pletysmografie, je založen na průchodu světla tkání. Zde dochází k jeho odrazu, rozptylu a absorpci. Změna tlaku krve, způsobená srdeční činností, se projeví změnou objemu kapilár. Tímto je ovlivněn i průchod světla tkání. Uspořádání systému pro měření TF na prstu je znázorněno na obrázku č. 5. Některé současné verze sporttesterů či monitorovacích zařízení ve formě hodinek mají tento monitorovací systém umístěn na vnitřní straně zápěstí. Uživatel tak v průběhu sportovního tréninku nosí pouze speciálně upravené hodinky. Takto detekuje TF například monitor aktivity společnosti Microsoft, označený jako Microsoft Band, či chytré hodinky společnosti Apple, označené jako Apple Watch (obr. 6) [14]. Obr. 5: Možné uspořádání detektoru TF pomocí fotometrické pletysmografie [14] 23

24 Obr. 6: Apple Watch, obrazovka aktivity a senzorová část na vnitřní straně zápěstí [3] Je využito závislosti absorpce světla na nasycení krve kyslíkem. Používají se infračervené diody (vlnové délky nad 800 nm). Na těchto vlnových délkách je pouze malý rozdíl v absorpci světla mezi okysličenou a neokysličenou krví. Amplituda vzniklého světelného toku je modulována objemem tekutiny (měnící se absorpcí světelného toku). Z detekce obálky je možné stanovit hodnotu tepové frekvence. Fotoelektrická pletysmografie je metoda stanovení TF velmi citlivá na pohyb uživatele. Sporttestery a zařízení založené na tomto principu tudíž poskytují při pohybu uživatele pouze orientační hodnoty TF [14] Detekce založená na snímání elektrických projevů srdeční činnosti O mnoho přesnější hodnoty tepové frekvence je možné stanovit na základě přímého monitorování elektrických projevů srdeční činnosti. Sposttestery založené na tomto principu umožňují velmi přesný výpočet aktuálních hodnot TF, nezávisle na pohybu uživatele. Systém se obvykle skládá z části monitorovací Hrudního pásu a části výpočetní a zobrazovací. Zobrazovací část bývá většinou řešena formou digitálních hodinek, schopných přijímat a vyhodnocovat elektrické impulzy vysílané hrudním pásem (odpovídající elektrické aktivitě srdce). Hrudní pás Hrudní pás představuje senzorovou část moderních sporttesterů. Skládá se z páru elektrod umístěných po stranách filtrační a vysílací jednotky. Základem pro monitorování elektrických projevů srdeční činnosti je vodivé spojení mezi kůží a elektrodami (předpokládá se pocení uživatele). Elektrodový pár detekuje EKG křivku srdeční aktivity. Signál je přenášen do centrální jednotky hrudního pásu, kde dochází k filtraci a dalšímu zpracování (zejména komplexu QRS). Výsledný signál, obsahující informaci o srdeční aktivitě, je následně přenášen pro další vyhodnocení do výpočetní a zobrazovací části systému. Existuje mnoho různých provedení hrudních pásů pro měření TF. V této práci bude využito hrudního pásu společnosti Polar. Sporttestery této společnosti byly jedny z prvních pro komerční využití. Patří také dlouhodobě k nejpřesnějším [21]. 24

25 Výpočetní a zobrazovací část Výpočetní a zobrazovací část provádí příjem signálu z hrudního pásu. Tento signál obsahuje informaci o detekovaných kontrakcích srdce. Na základě znalosti časových intervalů mezi jednotlivými srdečními kontrakcemi lze stanovit aktuální hodnotu tepové frekvence. Nelze však s určitostí říci, jakými algoritmy jednotliví výrobci sporttesterů výpočet TF provádějí. Jedná se o duševní vlastnictví firem. Dále v textu bude uveden jednoduchý způsob, jakým lze pro účely této práce TF efektivně stanovit, máme-li k dispozici dekódované signály z hrudního pásu. Obr. 7 prezentuje špičku dnes dostupných sporttesterů - model Polar RC3 GPS. Obr. 7: Sporttester Polar RC3 GPS Výpočetní a zobrazovací část, hrudní pás [21] Dnešní sporttestery obsahují kromě záznamu TF také další funkce jako je vedení nastaveného tréninku na základě aktuálních hodnot TF, záznam GPS polohy v průběhu tréninku, analýzu sportovního výkonu apod. [21]. Mobilní telefon jako součást záznamového systému Trendem, který pozorujeme zejména v posledních letech, je integrace monitorů sportovní aktivity s mobilními telefony. Toto odvětví představuje jednu z nejrychleji rostoucích oblastí mhealth. Na trhu je velké množství hrudních pásů přenášejících data o srdeční aktivitě prostřednictvím nízkoenergetického Bluetooth LE (Low Energy) do mobilního telefonu. Mobilní telefon tak často nahrazuje výpočetní a zobrazovací část sporttesteru. Data jsou přijímána a zobrazena ve speciální aplikaci. Výhodou těchto systémů je možnost využití výpočetního výkonu, který dnes mobilní telefony nabízejí. Uživetel tak má k dispozici veškeré údaje o právě probíhající sportovní aktivitě, či následné detailní analýzy. Lze také využít mnoha vestavěných senzorů (GPS, kompas, gyroskop, akcelerometr...) pro sběr dalších informací, souvisejících se sportovní aktivitou. Nevýhodou je velikost mobilního telefonu, který je třeba mít v průběhu sportovní aktivity u sebe. 25

26 3.2 Monitorování dechové frekvence Pro monitorování dechové frekvence lze využít několika principiálně odlišných přístupů. Jednou z možností je přímé monitorování procházejícího vzduchu ústy či nosní dírkou. Zde hovoříme o tzv. pneumotachografii. Pneumotachometrický snímač či hlavice je umístěna přímo do vzdušné cesty a její součástí je zpravidla i výměnný náustek. Je měřena rychlost a směr proudu vzduchu. Dostáváme tak nejen informace o dechové frekvenci, ale integrací hodnot i odpovídající respirační objemy. S touto metodou monitorování DF se setkáme především při zátěžové diagnostice a u tzv. spiroergometrického vyšetření (více informací v [19]). V rámci mobilních systémů monitorování sportovních aktivit tato metoda stanovení DF využita není [26]. Další možností monitorování dýchání je přímá detekce pohybu hrudníku. Využívají se zejména tyto metody: Impedanční hrudní pás Je založen na měření změny impedance tkáně v hrudním koši v průběhu dýchání. Elektrody jsou v hrudním pásu umístěny na protilehlých stranách v úrovni prsních bradavek. Často je toto měření kombinováno v rámci snímání EKG signálu. Je použit vysokofrekvenční proudový zdroj pro napájecí elektrody a je sledována nízkofrekvenční složka napětí korespondující s dýcháním [14] Odporový hrudní pás Základem je změna elektrického odporu protažením tenzometru. Změna elektrického odporu je následně vyhodnocena a odpovídá objemovým změnám hrudníku v průběhu dýchání. Na tomto principu pracují některé dostupné systémy pro monitorování DF v průběhu sportovního výkonu. Hrudní pás je v tomto případě podobný jako pás pro sledování TF. Na rozdíl od něj však není vybaven elektrodami ale senzory, které reagují na změnu protažení změnou elektrického odporu (obr. 8) [14]. Obr. 8: Odporový hrudní pás pro měření DF [20] Jiný typ pásu může využívat vlastností tzv. vodivé gumy. I zde se odpor snímače mění vlivem protažení a detekují se tak přímo respirační pohyby hrudníku. 26

27 3.2.3 Respirační sinusová arytmie Srdeční rytmus není pravidelný ale neustále se mění. Tepová frekvence je tak proměnlivá neboli variabilní. Variabilita srdeční frekvence HRV (Heart Rate Variability) představuje odchylky v intervalech mezi jednotlivými kontrakcemi myokardu. Mezi základní pozorované oscilace srdeční frekvence patří oscilace v rytmu dýchání respirační sinusová arytmie (RSA). Tuto závislost je možné charakterizovat tak, že v průběhu nádechu se trvání R-R intervalů zkracuje (roste srdeční frekvence) a v průběhu výdechu se trvání R-R intervalů prodlužuje (klesá srdeční frekvence). RSA vzniká podle [12] kombinací několika mechanizmů s různým podílem v závislosti na aktuální situaci. Iradiací impulzů z respiračního do kardiomotorického centra vzniká tzv. centrální generátor RSA, kdy inspirační neurony svojí aktivitou modifikují aktivitu vagových kardiomotorických pregangliových neuronů. V průběhu každého nádechu vzniká za účasti acetylcholinu inhibiční postsynaptický potenciál, kterým se hyperpolarizují kardioinhibiční pregangliové neurony. Tímto klesá vliv parasympatiku na srdce a srdeční frekvence se zrychluje. Existují tedy centrální mechanizmy vzniku RSA, způsobené interakcí respiračních a kardiovaskulárních center. Tento jev byl teoreticky popsán a prakticky ověřen na uměle ventilovaných pacientech. Bylo dokázáno, že fluktuace R-R intervalů kopíruje frekvenci umělé ventilace a je nejvýraznější u mladých lidí ve věku let. Další pravděpodobné mechanizmy podílející se na vzniku RSA je možné nalézt v [12]. Pomocí spektrální analýzy je tak možné, za předpokladu dostatečného množství R- R intervalů, zpětně detekovat hodnoty DF. V ideálním případě by tak pro snímání TF a DF postačoval jediný hrudní pás, schopný detekovat srdeční kontrakce ve formě R-R intervalů. Metoda výpočtu DF na základě spektrální analýzy využitím jevu RSA však pro použití v rámci systému pro monitorování sportovní aktivity není vhodná. Cílem zařízení pro monitorování sportovní činnosti je poskytovat uživateli zpětnou vazbu o sledovaných biologických veličinách v reálném čase. Tuto podmínku odvození DF pomocí spektrální analýzy nesplňuje. Vždy je třeba nejdříve načíst dostatečný počet R-R intervalů a následně provést výpočetně náročnou spektrální analýzu, doprovázenou filtrací signálu R-R intervalů. Další nevýhodou je provázanost monitorování TF a DF. Jak hodnota TF, tak hodnota DF jsou v tomto případě stanoveny na základě stejného měření. Vyskytne-li se tak chyba v monitorování elektrické srdeční aktivity, ovlivní nejen hodnotu výsledné TF, ale i odvozenou hodnotu DF. V rámci návrhu systému je proto využito odporového detektoru. Je tak možné stanovit hodnotu DF s pomocí přímé detekce dechových pohybů uživatele a to nezávisle na monitorování TF. 27

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů

Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů Josef Horčic Uveřejněno: HORČIC, J. Charakteristika zatížení v plavecké části

Více

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M)

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) Bakalářský studijní obor Mikroelektronika a technologie FEKT VUT v Brně Akademický rok 2011/2012 Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) pro studenty 3. ročníku oboru Mikroelektronika a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Dotykové úlohy PC. Petr Novák (Ing., Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 14.09.2015. 2 Úvod... 1 3 Dotykové monitory... 1 4 Časté operační systémy...

Dotykové úlohy PC. Petr Novák (Ing., Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 14.09.2015. 2 Úvod... 1 3 Dotykové monitory... 1 4 Časté operační systémy... Dotykové úlohy PC Petr Novák (Ing., Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 14.09.2015 1 Obsah 2 Úvod... 1 3 Dotykové monitory... 1 4 Časté operační systémy... 4 2 Úvod V mnoha případech, zejména pro děti a starší

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906

Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 info@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Martin Příjmení: Drnec Rodné číslo: 5.10.1976 Datum testu: 12.5.2010 Věk: 33

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 4 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Plocha povrchu těla Úkol č. 2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - funkční vyšetřovací metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - funkční vyšetřovací metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky Výstupový test pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 03 Cíle Stanovit tělesnou zdatnost výstupovým testem. Podrobnější rozbor cílů Naučit se pracovat

Více

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu.

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. 1 SOŠO a SOU Moravský Krumlov Bronislav Balek 1 e-mail: bbalek@seznam.cz ÚVOD Počítačový Inteligentní školní experimentální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD536 Mgr. Lucie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA, MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. ATLAS FYZIOLOGICKÝCH REGULACÍ Editor: Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA Autoři:

Více

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr.

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr. Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr. Smysl spiroergometrie báňských zachránářů odhalit nepříznivé zdravotní

Více

UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Trenérská škola. Specializace karate. Školní rok 2011 / 2012. II. ročník DIAGNOSTIKA

UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Trenérská škola. Specializace karate. Školní rok 2011 / 2012. II. ročník DIAGNOSTIKA UNIVERSITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Trenérská škola Specializace karate Školní rok 2011 / 2012 II. ročník DIAGNOSTIKA Název projektu: Diagnostika v karate disciplíny KATA a KUMITE Zpracoval:

Více

REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller

REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller Martin Novák Abstrakt: This paper presents the principles of resistive analog

Více

SPORTOVNÍ GPS NAVIGACE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

SPORTOVNÍ GPS NAVIGACE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS SPORTOVNÍ GPS NAVIGACE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 2013 Tempo: 4:50 min./km Čas: 0:28:11,8 Srdeční tep: 165 bpm Vzdálenost: 5,84 km 2 SPORTOVNÍ NAVIGACE garmin.cz Obsah BĚŽECKÉ HODINKY S GPS Forerunner 10 3

Více

Cyklistika. průvodce tréninkem. Jiří Sekera. Grada Publishing

Cyklistika. průvodce tréninkem. Jiří Sekera. Grada Publishing Cyklistika průvodce tréninkem Jiří Sekera Ondřej Vojtěchovský Grada Publishing Za poskytnutí fotografií děkujeme Ing. Jaroslavě Jelínkové, Vítu Kociánovi (http://www.vitkocian.cz), Lucii Skřivánkové a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika. IV. VYŠETŘOVACÍ METODY PROKRVENÍ 1.Úvod Prokrvení distálních částí končetin je odrazem mnoha faktorů, lokálních i centrálních. Vyjadřuje poměr práce srdce jako pumpy tj. centrální zásobování krví k arteriovenózním

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Datec News 2012/1. Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions. OBSAH Datum vydání: 20.4.2012

Datec News 2012/1. Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions. OBSAH Datum vydání: 20.4.2012 1 OBSAH Datum vydání: 20.4.2012 Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions webové aplikace mobilní technologie QR kódy Moderní marketingové technologie v řešení Datec Retail Solutions

Více

Současné technologie využívané pro monitoring pohybové aktivity. Eliška Olbrechtová Kateřina Řezníčková 1

Současné technologie využívané pro monitoring pohybové aktivity. Eliška Olbrechtová Kateřina Řezníčková 1 Současné technologie využívané pro monitoring pohybové aktivity Antropomotorika np 2003 Podzim 2015 Martina Dvořáčková Eliška Olbrechtová Kateřina Řezníčková 1 Pohybová aktivita Definice Každodenní pohyb

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech

Více

SPORTOVNÍ GPS NAVIGACE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS. Tempo: 4:50 min./km Čas: 0:28:11,8 Srdeční tep: 165 bpm Vzdálenost: 5,84 km

SPORTOVNÍ GPS NAVIGACE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS. Tempo: 4:50 min./km Čas: 0:28:11,8 Srdeční tep: 165 bpm Vzdálenost: 5,84 km SPORTOVNÍ GPS NAVIGACE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS Tempo: 4:50 min./km Čas: 0:28:11,8 Srdeční tep: 165 bpm Vzdálenost: 5,84 km garmin.cz Obsah FITNESS Vívofit 4 Vívofit / Vívofit HR Forerunner 70 5 Forerunner

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studie o možnostech dalšího průmyslového využití Semestrální projekt závěrečná zpráva Bc. Ondřej Plachý Liberec 2010

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

Digitální paměťový osciloskop (DSO)

Digitální paměťový osciloskop (DSO) http://www.coptkm.cz/ Digitální paměťový osciloskop (DSO) Obr. 1 Blokové schéma DSO Konstrukce U digitálního paměťového osciloskopu je obrazovka čistě indikační zařízení. Vlastní měřicí přístroj je rychlý

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

LOKALIZACE VOLAJÍCÍHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU URGENTNÍ MEDICÍNY

LOKALIZACE VOLAJÍCÍHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU URGENTNÍ MEDICÍNY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2 Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2 Teoretický úvod měření půdního potenciálu Potenciál půdní vody [J/kg] (dále jako potenciál ) je jedna

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2113

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2113 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2113 Název projektu: Vývoj SW a HW komponent pro balistokardiografická a neurologická měření Specifikace řešitelského týmu: Odpovědný řešitel:

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

ATLAS FYZIOLOGICKÝCH REGULACÍ

ATLAS FYZIOLOGICKÝCH REGULACÍ Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA, MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. ATLAS FYZIOLOGICKÝCH REGULACÍ Editor: Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA Autoři: Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA MUDr. Mikuláš

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-17

Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Operační systémy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí operační systémy. Druh učebního

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v

Více

Autonomnost solárních systémů

Autonomnost solárních systémů Autonomnost solárních systémů Autonomous of Solar systems Bc. Pavel Šimoník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVTELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OD TELECOMMUNICATIONS

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Sporotvní trénink Tréninkem rozumíme proces, který se zaměřuje na osvojování a zdokonalování určité dovednosti a na rozvoj schopností. Pojem trénink se využívá nejen v

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 48 08 99

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 48 08 99 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 48 08 99 OBSAH 2 Strana: Nastavení času, data a osobních údajů... 3 Nastavení funkcí alarmu... 4 Režim chronografu (stopek)... 4 Zastavení času... 4 Režim puls... 5 Výpočet

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (11. část) Ing. Josef Kunc Stmívací akční členy Hlavním úkolem těchto přístrojů je spínání a stmívání světelného zdroje. Stejně jako v klasických elektrických instalacích

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

Vítěz testu. Timex T 5K720 VÝBAVA

Vítěz testu. Timex T 5K720 VÝBAVA Vítěz testu Timex T 5K720 Povedený sportovní design s přehledným displejem s vysokým kontrastem a velkými číslicemi. Pohodlný hrudní pás z textilu. Vhodně umístěná tlačítka na hodinkách. Padesát mezičasů

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF PRODUCT DESIGN AND MECHANICAL NOISE OF THE BRAKE SYSTEMS Petr Kašpar 1

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA 1. Současný stav problematiky V současné době chybí přesné a obecně použitelné modely zdiva, které by výstižně vyjadřovaly jeho skutečné vlastnosti a přitom se daly snadno použít

Více

9. března 2011. Aplikace pro demonstraci funkčnosti spojení mezi hrudním pásem a telefonem

9. března 2011. Aplikace pro demonstraci funkčnosti spojení mezi hrudním pásem a telefonem Analýza stávajících aplikací Eliška Kuzdasová, Lukáš Prokop 9. března 2011 Zadáním je vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude na displeji mobilního telefonu s OS Android zobrazovat tep zjištěný z hrudního

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 03 Kdo jsou to podnikatelé

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace shodných znaků jednotlivých zařízení (výrobní stroj, manipulátor, robot, ostatní zařízení) Autor:

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika 1.2 Motorické testy - obecná charakteristika Test používáme ve významu zkouška. Jedná se o vědecky podloženou zkoušku, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního výsledku. Testování znamená: 1. Provedení

Více

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Obsah: Historie počítačů Počítačové generace Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Klasifikace počítačů

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více