Základní škola, Broumov,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Broumov,"

Transkript

1 Základní škola, Broumov, Kladská 164, Broumov 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Broumov, Kladská 164 Adresa: Kladská 164, Broumov , telefon: Webové stránky: Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČO: , Pivovarské náměstí 1245 / 2, Hradec Králové, od Právní forma: příspěvková organizace Zřizovací listina: vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna č. j.: / SM / Vymezení činnosti: hlavní činnost: Uskutečňuje základní vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování. doplňková činnost: Na základě živnostenského listu č. j. 00/023154/F-9, e. č , č. okr. rejstříku škola provozuje hostinskou činnost Statutární orgán: ředitelka Mgr. Eva Bilíková, Nová 310, Broumov Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor školy: Škola sdružuje: I. Základní škola kapacita 125 IZO: obory vzdělání: B/01 Speciální škola kapacita C/01 Základní škola kapacita 105 II. Školní družina kapacita 25 IZO: III. Školní jídelna kapacita 300 IZO: IV. Přípravná třída Charakteristika školy Organizace vykonává činnost uvedených druhů škol a školských zařízení. Druhy škol: Základní škola, Speciální škola Druhy školských zařízení: Školní družina, Školní jídelna. V uvedeném školním roce byla otevřena se souhlasem zřizovatele přípravná třída, do které bylo zařazeno 8 dětí. Všechny součásti školy jsou umístěny ve společné budově. K dispozici pro svoji činnost mají 8 kmenových učeben, odborné učebny- výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družinu, ředitelnu, kancelář ekonomky, dále kuchyni a jídelnu pro provozování školního stravování. Pro pobyt žáků venku slouží školní zahrada a školní hřiště. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěným altánem a houpačkami, aby ji mohli využívat i v odpoledních hodinách žáci přihlášení do školní družiny k odpočinku a relaxaci. V průběhu školního roku 3

4 byla zahrada vybavena novými herními prvky. Pro pracovní vyučování slouží vybavená školní dílna. Na zahradě je umístěn skleník, záhony a ovocný sad. Prostory jsou určeny pro relaxaci, ale také jich využívají žáci v rámci plnění osnov pracovního vyučování. Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy. Ve školní kuchyni se vaří kolem 150 jídel denně (včetně doplňkové činnosti pro cizí strávníky). Využívají ji jak žáci, tak i zaměstnanci školy. Jsou zde připravovány svačiny pro žáky. Ve školním roce 2012/13 byla v budově školy otevřena další třída odloučeného pracoviště Střední školy Nové Město nad Metují, učebního oboru kuchařské práce. Do budoucna je počítáno s tím, že zde bude otevřen i učební technický obor pouze pro chlapce. Školská rada V uplynulém školním roce došlo ke změně ve složení školské rady. Z vážných osobních důvodů odstoupila pí Matuszová. V řádných volbách byla zvolena pí Renata Urbanová. Školská rada pracovala ve složení: Člen: PhDr. Dagmar Sokolová, Soukenická 105, Broumov pí Renata Urbanová, Benešov 11 p. Kamil Slezák, Cihlářská 159, Broumov (zástupce zřizovatele) Školská rada se sešla za školní rok celkem 3x. Schůzek byla přítomna ředitelka školy, která členy informovala o celkové situaci školy. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni. Pravidelný kontakt zajišťuje vzájemnou informovanost a optimální řešení vzniklých úkolů a problémů. 4

5 II. Přehled oborů vzdělání Ve škole ve školním roce se vyučovalo podle těchto schválených učebních dokumentů: I. Školní vzdělávací program ŠKOLA V POHYBU č. j. 153 / 07 / II. Upravené učební plány pro vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č. j III. Upravené učební plány pro REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY, č. j / , IV. Školní vzdělávací program Škola v pohodě č. j. 51/10 V. Školní vzdělávací program Zajímavá škola, č. j. 34/12 VI. Školní vzdělávací program Škola hrou, č. j. 35/12 Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu v Základní škole praktické ve všech ročnících. Ve speciální škole probíhala výuka v několika ročnících podle ŠVP, v několika ročnících podle dobíhajících učebních plánů. Pro přípravnou třídu byl vypracován ŠVP Škola hrou, pro několik žáků byl vypracován ŠVP Zajímavá škola podle RVP ZV. V našich ŠVP klademe důraz na skupinovou i projektovou činnost, respektujeme zájem žáků, jejich individuální schopnosti, podporujeme tvořivost, zodpovědnost, komunikaci mezi žáky i mezi učiteli a žáky. Snažíme se, aby žáci dodržovali daná pravidla, učí se sebehodnocení, vzájemnému respektování a toleranci. Přípravná třída měla 8 žáků. Školní družina má jedno oddělení, které navštěvovalo 23 žáků. Realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Škola v rámci zájmového vzdělávání nabízí kroužky dramatický, jehož členové vystoupili se svým představením na divadelním festivalu v Náchodě. Dále pracovaly kroužky zdravotní, stolního tenisu a dovedných rukou. Největší zájem byl o kroužek stolního tenisu, ve kterém si i žáci zorganizovali soutěž o nejlepšího hráče. Jinak se kroužků spíše účastní mladší žáci. Nedaří se příliš zapojit žáky II. stupně, kteří nejsou ochotni zůstávat ve škole po ukončení vyučování. V rámci volnočasových aktivit nabízíme také žákům program Ulity Broumov, ZUŠ Broumov, Centra pro rodinu. Žáci ani jejich rodiče však bohužel o tyto aktivity neprojevují téměř vůbec žádný zájem. Odborná spolupráce V průběhu celého školního roku spolupracujeme s SPC, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě. S uvedenými organizacemi pracujeme především při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Každý týden pracuje ve škole logoped, který poskytuje služby nejen našim žákům, ale i žákům ostatních broumovských škol. Podařilo se nám zajistit také 5

6 pravidelnou spolupráci s psychologem, který do školy dojížděl 1x za 2 týdny. Bohužel se všechna pro nás potřebná zařízení nacházejí mimo město Broumov, z čehož vyplývají určité komplikace hlavně při spolupráci uvedených zařízení s rodiči našich žáků. Vyšetření a pomoc zajistíme, ale často se stává, že rodiče s dětmi do uvedených zařízení nedojedou. Tuto vzniklou situaci se snažíme řešit tím, že na základě písemného souhlasu rodičů a pokud je to možné, doprovázíme žáky sami. Rozvíjela se úspěšně i spolupráce s organizací Centrum pro rodinu, jejichž terénních pracovníků jsme využívali při řešení absencí žáků a návštěvách rodin. 6

7 III. Personální zabezpečení činnosti školy a/ Přehled pedagogických pracovníků školy Příjmení, jméno, titul Funkční Dosažené vzdělání Vyučuje zařazení Bilíková Eva,Mgr. Ř PF Ústí nad Labem, učitelství pro roč., Č-D4, UHK- spec. ped. ZŠP Čížková Ludmila, Mgr. U MU Brno, fakulta sociální politiky a práce, VŠ zemědělská Praha DPS ZSP Kieslingová Jitka, Mgr. U PF Hradec Králové, PF- Speciální pedagogika ZSS Michálková Dagmar U Pedagogická škola Jaroměř ZSP Rojkovičová Miloslava,Mgr. U PFHK,učitelství ročník, ZEM pro roč.zš ZŠP Rohanová Zdena,PaedDr. ZŘ PFHK Učitelství VVP Rj., Pg, JUČB- spec. pedagogika ZSP Hejnová Jiřina,Ing. U VŠE Praha, PFHK-spec.pedagogika ZSS Sokolová Dagmar,PhDr. VP U Minsk Učitelství VVP, ON, UHK spec. pedagogika ZSP Šmégr Bohumil U SPŠ stavební ZŠP Tylchrtová Taťána U Střední pedagogická škola ZŠP Lamková Zdena AP SPgS,učitelka MŠ ZŠP Pancnerová Petra,Bc U UJAK Praha ZŠP Hassan Adéla V Gymnázium / 98, PFUKP DPS Vychovatelství Pasulyová Věra AP SOU Šťovíčková Ines V SOU 7

8 b/ Přehled nepedagogických pracovníků 1) Provozní úsek Příjmení, jméno, titul Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Felgrová Miluše, Ing. E 1 VSZ Korený Julius Š,Ú 0,625 SOU Exnerová Blanka UK 0,813 SOU Gagová Jana UK 0,813 G 2) Školní stravování Příjmení, jméno Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Suchánková Petra V 1 SEŠ Svoboda Milan K 1 SOU Chotěborská Marta K 1 ZŠ Machová Olga K 0,5 SOU Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k výrazným změnám v personálním obsazení na jednotlivých úsecích. Po mateřské dovolené nastoupila opět pí Hassan do funkce asistenta pedagoga. Na dobu určitou nastoupily Ing. Hejnová (zástup za MD), pí Michálková, pí Šťovíčková (zástup za MD) a Mgr. Rojkovičová. 8

9 IV. Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků Nový nástup: Odhlášení v průběhu škol. roku: Pokračování v škol. docházce po splnění p.š.d.: Vycházející žáci: Odchod na OU Nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 3 žáci 8 žáků 9 žáků 9 žáků 7 žáků 2 žáci Pro vycházející žáky a jejich rodiče byla ve spolupráci s výchovnou poradkyní zorganizována schůzka, na které rodiče obdrželi přihlášky ke studiu na střední škole a především informace o možnostech studia svých dětí. Současně obdrželi brožury s přehledem středních škol v regionu, dále pak informace o finančně podporovaných učebních oborech KÚ Hradec Králové. V rámci odborné exkurze žáci navštívili Střední školu v Novém Městě nad Metují a prohlédli si všechna pracoviště. 9

10 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Základní škola praktická I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h PV- prospěl s vyznamenáním, P- prospěl, N- neprospěl,, II. St.- 2. stupeň z chování, III. St.- 3. stupeň z chování, Oml. h.- omluvené hodiny, Neoml. h.- neomluvené hodiny 10

11 2. Základní škola speciální I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h Za školní rok 2012/2013 byla udělena žákům výchovná opatření: I. pololetí: napomenutí třídního učitele 7x důtka třídního učitele 14x důtka ředitele školy 2x II. pololetí: napomenutí třídního učitele 2x důtka třídního učitele 8x důtka ředitele školy 6x Žáci neměli závažnější prospěchové problémy. Často však byla řešena poměrně vysoká absence, kterou se zabývala výchovná komise. Ta se pravidelně scházela 1x za měsíc. Neomluvená absence byla řešena s rodiči žáků a Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově. Několik žáků mělo poměrně vysokou i absenci omluvenou. Ředitelka školy všechny tyto rodiny navštívila a informovala zákonné zástupce o tom, že musejí předložit vždy lékařské potvrzení. Tři žáci nebyli za II. pololetí z hlavních předmětů klasifikováni právě z důvodu vysoké omluvené absence. V měsíci srpnu pak skládali komisionální zkoušky. Bohužel nám v tomto směru rodiče nejsou ve většině případů nápomocni, protože jsou vůči svým dětem příliš benevolentní a vše jim omluví. U některých žáků jsme prováděli i kontroly 11

12 doma. Při těchto návštěvách jsme využili spolupráce s romskými terénními pracovníky nebo zaměstnanci odboru sociální péče. Stávalo se, že nám rodiče vůbec neotevřeli nebo naopak tvrdili, jak jsou jejich děti nemocné. Pro další školní rok stanovíme limit absence, kterou mohou omluvit rodiče, jinak budeme vyžadovat lékařské potvrzení. Pravidelně budeme předkládat absenci našich žáků také příslušným pracovnicím sociálního odboru, které si budou zvát rodiče i s dětmi k projednání důvodů absence. Očekáváme od toho lepší docházku některých žáků do školy. 12

13 VI. Údaje o prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro školní rok 2012/13, který byl základem pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vychází zčásti z předcházejících osvědčených programů, které byly v minulosti na škole realizovány, dále pak ze školních vzdělávacích programů. V tomto školním roce jsme se zaměřili především na následující okruhy ohrožení sociálně patologických jevů: - rozvoj etického a právního vědomí -výchova ke zdravému způsobu života (hygiena, zdravá výživa, zdravý životní styl, pohybová aktivita) -prevence šikany -výchova k odpovědnosti -vytváření a rozvoj eticky hodnotových postojů a způsobů chování -prevence užívání návykových látek -sexuální výchova -rozvoj správného způsobu komunikace -zkvalitňování mezilidských vztahů -výchova k samostatnosti a odpovědnosti -vhodné trávení volného času -snaha o kladné sebepřijetí -podpora pozitivního vztahu mezi žákem a pedagogem, žákem a rodičem -informační a metodická pomoc pedagogům, rodičům -další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence V průběhu školního roku jsme pravidelně, průběžně a individuálně pracovali s problémovými žáky, jejich rodiči. Jednou za měsíc se scházela výchovná komise ve složení ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence a asistent pro žáky ze znevýhodněného prostředí. Pozitivním způsobem jsme problémové žáky zapojovali do různých školních aktivit, soutěží, exkurzí a grantů. Mezi důležité aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů patří i Mikulášská nadílka, vánoční výstava, velikonoční výstava výrobků žáků, akce ke Dni dětí, jednodenní i dvoudenní výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní turnaje konané na škole, ale i ve spolupráci s jinými školami. I granty, které jsme v letošním kalendářním roce pro žáky připravili a získali na ně finanční prostředky ať už od města Broumova či zřizovatele (např. V zdravém těle zdravý duch), velmi pomáhají žákům v orientaci správného způsobu životního stylu a mezilidské komunikaci. Prevenci sociálně patologických jevů se věnuje každý pedagog. Pozornost je věnována i volnočasovým aktivitám a sportovním kroužkům. O každém výchovném přestupku žáků vedeme písemný zápis, který je vložen do osobní dokumentace žáka. Přestupky žáků jsou řešeny podle školního řádu. Spolupracujeme s řadou organizací a institucí (SPC Náchod, PPP Náchod, Ulita Broumov, Sociální odbor MěÚ Broumov, Městská policie Broumov, Policie ČR, Centrum pro rodinu Broumov, dětští lékaři Broumov, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů, ZUŠ Broumov). Začali jsme spolupracovat s broumovskou skautskou organizací a připravili pro naše žáky několik společných akcí. Pomáhali jsme s žáky při úklidu města, využívali nabídek Agentury pro rozvoj města. Veškerými našimi činnostmi se snažíme naše žáky kladně motivovat. Bohužel nám v tom zatím nejsou nápomoci mnozí rodiče. O výsledky svých dětí i o činnost školy projevují poměrně malý zájem. Z tohoto důvodu jsme začali vydávat informační bulletiny. Musíme hledat další cesty, jak rodiče zapojit a probudit v nich zájem o výsledky práce svých dětí. 13

14 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2012/13 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s plánem DVVP. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých přednášek a seminářů, které se týkaly problematiky ŠVP, projektu EU peníze, odborné, metodické problematiky podle pracovního zaměření a zařazení. Pro vzdělávání jsme opět využívali nabídek Národního institutu pro další vzdělávání, Školského vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků. Pravidelně před zahájení nového školního roku je pro všechny pracovníky školy zajištěno školení BOZP,PO, dále pak školení PP. Jeden pedagog zahájil studium pro ředitele, jeden magisterské studium. Dny vyhrazené k samostudiu využili pedagogové ke studiu platných školských předpisů. Přehled absolvovaných seminářů: Novelizace Zákoníku práce Aktuální změny ve školské legislativě Komunikace pedagogického pracovníka s rodiči Nezvyklé metody v hodinách češtiny Matematika a základy finanční gramotnosti Týrané a zneužívané dítě ICT ve škole Informační technologie a multimediální didaktické pomůcky Pohybové hrátky Alternativní formy práce se třídou a skupinou Sexuální výchova ve škole Řemeslná dílna Šperky z různých materiálů Muzikantské putování Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v MŠ Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno dle finančních možností školy. Nabídka vzdělávacích akcí NIDV a ŠVZ je poměrně velká, bohužel stále chybí nabídky pro zpestření hodin pracovního vyučování pro chlapce. Většina seminářů je navíc určena pro klasické ZŠ. Vzdělávací akce zaměřené na žáky praktické školy či speciální školy stále chybí. 14

15 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Významné výchovně vzdělávací aktivity Beseda se zástupci ÚP Náchod Besedy s farářem Divadelní festival Náchod Besedy s PPP Náchod Beseda s CHKO Broumovsko, Policii ČR Dopravně bezpečnostní den Exkurze - kamerový systém Města Broumova - OU Nové Město - Broumovský klášter - Infocentrum Broumov - Broumovské firmy Sportujeme s rodiči Výstavy žákovských prací Letní olympiáda v Broumově Dopravní hřiště Náchod Výlet na Kunětickou horu Divadelní představení S Lutomou do Krkonoš 2. Soutěže V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňovali soutěží organizovaných pro žáky zvláštních škol. Pravidelně sportujeme a soutěžíme s naší partnerskou polskou školou. Poprvé jsme se také zúčastnili soutěže zručnosti konající se v Hradci Králové. Ve vestibulu školy jsou ve vitrínách vystaveny všechny úspěchy našich žáků, aby se stali inspirací pro ostatní a také si je mohli prohlédnout rodiče a návštěvníci školy. 3. Zájmová činnost Na škole pracovaly zájmové kroužky: sportovní pod vedením pí. Tylchrtové dovedné ruce pod vedením pí. Lamkové dramatický pod vedením pí. Lamkové zdravotní pod vedením pí. Kieslingové 4. Další akce Ochrana člověka za mimořádných situací evakuace školy praktický nácvik Požární poplach Dopravně bezpečnostní den. Ukázka zásahu složek IDS 15

16 Pravidelný úklid města, okolí školy. Vánoční dílny, výstava a besídky Maškarní bál Velikonoční dílny Velikonoční jarmark Mikulášské posezení Školní výlety jednotlivých tříd. Akce v Ulitě Mezinárodní den dětí den plný her v klášterní zahradě Sportovní odpoledne pro žáky a jejich rodiče Bambiriáda Náchod Divadelní představení organizované ZUŠ Broumov, od. kultury při městském úřadu Lom Rožmitál Ekofarma Šonov V průběhu školního roku je pozornost věnována environmetální výchově, která je převážně realizována aktivními metodami výuky (stimulační hry, hraní rolí, skupinové projekty). Značná pozornost je věnována dopravní výchově. Opět byl podán a realizován projekt Stůj, dej přednost v jízdě, při kterém je využíváno dopravní hřiště v Náchodě. 5. Odborná a publikační činnost V rámci publikační činnosti se škola měsíčně pravidelně prezentovala příspěvky v regionálním tisku. Články se týkaly výchovně vzdělávacích akcí školy, zájmových aktivit žáků a dalších zajímavostí ze života školy. Pravidelně jsou doplňovány webové stránky, kde mají návštěvníci stránek možnost vytvořit si představu o činnosti naší školy a zhlédnou i fotografie z různých akcí. 6. Mezinárodní spolupráce V průběhu roku pokračovala spolupráce s partnerskou polskou školou Zespol Szkol Specjalnych, Zeromskiego 3, Nowa Ruda. Opět jsme se zúčastnili olympiády pro zdravotně postižené děti v Nowé Rudě, ze které přivezli žáci pohár za 1. místo. Pokračovala spolupráce se ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě, se ZŠ Masarykova v Broumově. Spolupráce se rozvíjí především v oblasti sportovního zápolení žáků. 16

17 X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 1/ Inspekce a kontroly ČŠI V průběhu školního roku 2012/13 neproběhla ze strany ČŠI kontrola. 2/ Kontroly dalších orgánů Inspektorát bezpečnosti práce - červen 2013 KÚ HK - srpen 2013 inventarizace majetku 3/ Vnitřní kontrola Počet hospitací 40 Počet kontrol 33 17

18 X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek k : hlavní činnost 1391 doplňková činnost 1 V oblasti hospodaření zatím škola dosahuje vyrovnaného hospodaření. Situace však není příliš jednoduchá. V oblasti mzdové politiky hledáme úsporná opatření tak, abychom vystačili s přidělenými finančními prostředky. Ani v oblasti OON jsme zatím neměli problémy. Škola je poměrně dost aktivní v různých činnostech, na které potřebuje zajistit personální obsazení. Právě tyto akce jsou pak hrazeny z OON. I v oblasti přidělených provozních prostředků se snažíme o rovnoměrné čerpání. Pravidelně je prováděna drobná údržba, na větší akce (výměna či nátěr oken, oprava fasády) finanční prostředky chybí. V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro cizí strávníky. Snažíme se efektivně využívat prostor školní kuchyně. Zatím se daří udržet vyrovnané hospodaření, ale je to velmi náročné. Na Broumovsku je více organizací, které nabízejí stravování a konkurence je veliká. XI. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/ 13 se škola do mezinárodních projektů nezapojila. XII. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Celková situace v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků je dobrá, i když pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Někteří učitelé nesplňují předepsanou pedagogickou způsobilost, což se však na kvalitě výuky výrazně neprojevuje. Učitelé mají zájem o průběžné zvyšování kvalifikace. Jeden pracovník zahájil funkční studium, jeden pracovník magisterské studium. Všichni pedagogičtí pracovníci byli písemně upozorněni na změny zákona o pedagogických pracovnících. 18

19 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Tento projekt byl dokončen v dubnu Získali jsme finanční prostředky celkem na 7 grantů z prostředků městského úřadu. Jednalo se o projekty: Stůj, dej přednost v jízdě, Práce šlechtí člověka, Chceme zdravě žít, Ve zdravém těle zdravý duch, Zvládneme to i my, Horolezecká stěna, Chceme být spolu. Dále jsme získali finanční prostředky na 2 granty z prostředků KÚ Hradec Králové. Část grantů byla již realizována, část bude dokončena v podzimních měsících školního roku 2013/2014. Náměty na podávání grantů velice zvažujeme, protože u grantů např. typu adaptačního pobytunarážíme na překážky ze strany rodičů našich žáků. Rodiče často tyto pobyty odmítají. Velkým problémem se pak stává i spolufinancování takovýchto pobytů. Bohužel většina našich žáků je z velice slabého sociálního prostředí, a z tohoto důvodu rodiče nechtějí na nic přispívat. XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole odborová organizace nepracuje. Škola spolupracovala s PPP Náchod, SPC Náchod, SVP Náchod, Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově, s neziskovou organizací Začít spolu, dalšími základními školami v Broumově, MŠ při ZŠ Masarykova Broumov, romskými terénními pracovníky, CHKO Broumovsko, Podnikatelským klubem a dalšími již uvedenými organizacemi. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla projednána v pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla schválena školskou radou V Broumově Mgr. Eva Bilíková ředitelka školy 19

20 20

21 21

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 1 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Broumov, Kladská 164 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011-2012 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Broumov, Kladská 164 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělávání III. Personální zabezpečení činnosti školy IV. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Broumov, Kladská 164,550 01 Broumov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014-2015 1 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více