Základní škola, Broumov,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Broumov,"

Transkript

1 Základní škola, Broumov, Kladská 164, Broumov 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Broumov, Kladská 164 Adresa: Kladská 164, Broumov , telefon: Webové stránky: Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČO: , Pivovarské náměstí 1245 / 2, Hradec Králové, od Právní forma: příspěvková organizace Zřizovací listina: vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna č. j.: / SM / Vymezení činnosti: hlavní činnost: Uskutečňuje základní vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování. doplňková činnost: Na základě živnostenského listu č. j. 00/023154/F-9, e. č , č. okr. rejstříku škola provozuje hostinskou činnost Statutární orgán: ředitelka Mgr. Eva Bilíková, Nová 310, Broumov Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor školy: Škola sdružuje: I. Základní škola kapacita 125 IZO: obory vzdělání: B/01 Speciální škola kapacita C/01 Základní škola kapacita 105 II. Školní družina kapacita 25 IZO: III. Školní jídelna kapacita 300 IZO: IV. Přípravná třída Charakteristika školy Organizace vykonává činnost uvedených druhů škol a školských zařízení. Druhy škol: Základní škola, Speciální škola Druhy školských zařízení: Školní družina, Školní jídelna. V uvedeném školním roce byla otevřena se souhlasem zřizovatele přípravná třída, do které bylo zařazeno 8 dětí. Všechny součásti školy jsou umístěny ve společné budově. K dispozici pro svoji činnost mají 8 kmenových učeben, odborné učebny- výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družinu, ředitelnu, kancelář ekonomky, dále kuchyni a jídelnu pro provozování školního stravování. Pro pobyt žáků venku slouží školní zahrada a školní hřiště. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěným altánem a houpačkami, aby ji mohli využívat i v odpoledních hodinách žáci přihlášení do školní družiny k odpočinku a relaxaci. V průběhu školního roku 3

4 byla zahrada vybavena novými herními prvky. Pro pracovní vyučování slouží vybavená školní dílna. Na zahradě je umístěn skleník, záhony a ovocný sad. Prostory jsou určeny pro relaxaci, ale také jich využívají žáci v rámci plnění osnov pracovního vyučování. Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy. Ve školní kuchyni se vaří kolem 150 jídel denně (včetně doplňkové činnosti pro cizí strávníky). Využívají ji jak žáci, tak i zaměstnanci školy. Jsou zde připravovány svačiny pro žáky. Ve školním roce 2012/13 byla v budově školy otevřena další třída odloučeného pracoviště Střední školy Nové Město nad Metují, učebního oboru kuchařské práce. Do budoucna je počítáno s tím, že zde bude otevřen i učební technický obor pouze pro chlapce. Školská rada V uplynulém školním roce došlo ke změně ve složení školské rady. Z vážných osobních důvodů odstoupila pí Matuszová. V řádných volbách byla zvolena pí Renata Urbanová. Školská rada pracovala ve složení: Člen: PhDr. Dagmar Sokolová, Soukenická 105, Broumov pí Renata Urbanová, Benešov 11 p. Kamil Slezák, Cihlářská 159, Broumov (zástupce zřizovatele) Školská rada se sešla za školní rok celkem 3x. Schůzek byla přítomna ředitelka školy, která členy informovala o celkové situaci školy. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni. Pravidelný kontakt zajišťuje vzájemnou informovanost a optimální řešení vzniklých úkolů a problémů. 4

5 II. Přehled oborů vzdělání Ve škole ve školním roce se vyučovalo podle těchto schválených učebních dokumentů: I. Školní vzdělávací program ŠKOLA V POHYBU č. j. 153 / 07 / II. Upravené učební plány pro vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č. j III. Upravené učební plány pro REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY, č. j / , IV. Školní vzdělávací program Škola v pohodě č. j. 51/10 V. Školní vzdělávací program Zajímavá škola, č. j. 34/12 VI. Školní vzdělávací program Škola hrou, č. j. 35/12 Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu v Základní škole praktické ve všech ročnících. Ve speciální škole probíhala výuka v několika ročnících podle ŠVP, v několika ročnících podle dobíhajících učebních plánů. Pro přípravnou třídu byl vypracován ŠVP Škola hrou, pro několik žáků byl vypracován ŠVP Zajímavá škola podle RVP ZV. V našich ŠVP klademe důraz na skupinovou i projektovou činnost, respektujeme zájem žáků, jejich individuální schopnosti, podporujeme tvořivost, zodpovědnost, komunikaci mezi žáky i mezi učiteli a žáky. Snažíme se, aby žáci dodržovali daná pravidla, učí se sebehodnocení, vzájemnému respektování a toleranci. Přípravná třída měla 8 žáků. Školní družina má jedno oddělení, které navštěvovalo 23 žáků. Realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Škola v rámci zájmového vzdělávání nabízí kroužky dramatický, jehož členové vystoupili se svým představením na divadelním festivalu v Náchodě. Dále pracovaly kroužky zdravotní, stolního tenisu a dovedných rukou. Největší zájem byl o kroužek stolního tenisu, ve kterém si i žáci zorganizovali soutěž o nejlepšího hráče. Jinak se kroužků spíše účastní mladší žáci. Nedaří se příliš zapojit žáky II. stupně, kteří nejsou ochotni zůstávat ve škole po ukončení vyučování. V rámci volnočasových aktivit nabízíme také žákům program Ulity Broumov, ZUŠ Broumov, Centra pro rodinu. Žáci ani jejich rodiče však bohužel o tyto aktivity neprojevují téměř vůbec žádný zájem. Odborná spolupráce V průběhu celého školního roku spolupracujeme s SPC, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě. S uvedenými organizacemi pracujeme především při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Každý týden pracuje ve škole logoped, který poskytuje služby nejen našim žákům, ale i žákům ostatních broumovských škol. Podařilo se nám zajistit také 5

6 pravidelnou spolupráci s psychologem, který do školy dojížděl 1x za 2 týdny. Bohužel se všechna pro nás potřebná zařízení nacházejí mimo město Broumov, z čehož vyplývají určité komplikace hlavně při spolupráci uvedených zařízení s rodiči našich žáků. Vyšetření a pomoc zajistíme, ale často se stává, že rodiče s dětmi do uvedených zařízení nedojedou. Tuto vzniklou situaci se snažíme řešit tím, že na základě písemného souhlasu rodičů a pokud je to možné, doprovázíme žáky sami. Rozvíjela se úspěšně i spolupráce s organizací Centrum pro rodinu, jejichž terénních pracovníků jsme využívali při řešení absencí žáků a návštěvách rodin. 6

7 III. Personální zabezpečení činnosti školy a/ Přehled pedagogických pracovníků školy Příjmení, jméno, titul Funkční Dosažené vzdělání Vyučuje zařazení Bilíková Eva,Mgr. Ř PF Ústí nad Labem, učitelství pro roč., Č-D4, UHK- spec. ped. ZŠP Čížková Ludmila, Mgr. U MU Brno, fakulta sociální politiky a práce, VŠ zemědělská Praha DPS ZSP Kieslingová Jitka, Mgr. U PF Hradec Králové, PF- Speciální pedagogika ZSS Michálková Dagmar U Pedagogická škola Jaroměř ZSP Rojkovičová Miloslava,Mgr. U PFHK,učitelství ročník, ZEM pro roč.zš ZŠP Rohanová Zdena,PaedDr. ZŘ PFHK Učitelství VVP Rj., Pg, JUČB- spec. pedagogika ZSP Hejnová Jiřina,Ing. U VŠE Praha, PFHK-spec.pedagogika ZSS Sokolová Dagmar,PhDr. VP U Minsk Učitelství VVP, ON, UHK spec. pedagogika ZSP Šmégr Bohumil U SPŠ stavební ZŠP Tylchrtová Taťána U Střední pedagogická škola ZŠP Lamková Zdena AP SPgS,učitelka MŠ ZŠP Pancnerová Petra,Bc U UJAK Praha ZŠP Hassan Adéla V Gymnázium / 98, PFUKP DPS Vychovatelství Pasulyová Věra AP SOU Šťovíčková Ines V SOU 7

8 b/ Přehled nepedagogických pracovníků 1) Provozní úsek Příjmení, jméno, titul Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Felgrová Miluše, Ing. E 1 VSZ Korený Julius Š,Ú 0,625 SOU Exnerová Blanka UK 0,813 SOU Gagová Jana UK 0,813 G 2) Školní stravování Příjmení, jméno Funkční Úvazek Dosažené vzdělání zařazení Suchánková Petra V 1 SEŠ Svoboda Milan K 1 SOU Chotěborská Marta K 1 ZŠ Machová Olga K 0,5 SOU Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k výrazným změnám v personálním obsazení na jednotlivých úsecích. Po mateřské dovolené nastoupila opět pí Hassan do funkce asistenta pedagoga. Na dobu určitou nastoupily Ing. Hejnová (zástup za MD), pí Michálková, pí Šťovíčková (zástup za MD) a Mgr. Rojkovičová. 8

9 IV. Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků Nový nástup: Odhlášení v průběhu škol. roku: Pokračování v škol. docházce po splnění p.š.d.: Vycházející žáci: Odchod na OU Nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 3 žáci 8 žáků 9 žáků 9 žáků 7 žáků 2 žáci Pro vycházející žáky a jejich rodiče byla ve spolupráci s výchovnou poradkyní zorganizována schůzka, na které rodiče obdrželi přihlášky ke studiu na střední škole a především informace o možnostech studia svých dětí. Současně obdrželi brožury s přehledem středních škol v regionu, dále pak informace o finančně podporovaných učebních oborech KÚ Hradec Králové. V rámci odborné exkurze žáci navštívili Střední školu v Novém Městě nad Metují a prohlédli si všechna pracoviště. 9

10 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Základní škola praktická I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h PV- prospěl s vyznamenáním, P- prospěl, N- neprospěl,, II. St.- 2. stupeň z chování, III. St.- 3. stupeň z chování, Oml. h.- omluvené hodiny, Neoml. h.- neomluvené hodiny 10

11 2. Základní škola speciální I. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml. h. Neoml. h II. pololetí Ročník Počet žáků PV P N Pochvala II.st. III. st. Oml.h. Neoml. h Za školní rok 2012/2013 byla udělena žákům výchovná opatření: I. pololetí: napomenutí třídního učitele 7x důtka třídního učitele 14x důtka ředitele školy 2x II. pololetí: napomenutí třídního učitele 2x důtka třídního učitele 8x důtka ředitele školy 6x Žáci neměli závažnější prospěchové problémy. Často však byla řešena poměrně vysoká absence, kterou se zabývala výchovná komise. Ta se pravidelně scházela 1x za měsíc. Neomluvená absence byla řešena s rodiči žáků a Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově. Několik žáků mělo poměrně vysokou i absenci omluvenou. Ředitelka školy všechny tyto rodiny navštívila a informovala zákonné zástupce o tom, že musejí předložit vždy lékařské potvrzení. Tři žáci nebyli za II. pololetí z hlavních předmětů klasifikováni právě z důvodu vysoké omluvené absence. V měsíci srpnu pak skládali komisionální zkoušky. Bohužel nám v tomto směru rodiče nejsou ve většině případů nápomocni, protože jsou vůči svým dětem příliš benevolentní a vše jim omluví. U některých žáků jsme prováděli i kontroly 11

12 doma. Při těchto návštěvách jsme využili spolupráce s romskými terénními pracovníky nebo zaměstnanci odboru sociální péče. Stávalo se, že nám rodiče vůbec neotevřeli nebo naopak tvrdili, jak jsou jejich děti nemocné. Pro další školní rok stanovíme limit absence, kterou mohou omluvit rodiče, jinak budeme vyžadovat lékařské potvrzení. Pravidelně budeme předkládat absenci našich žáků také příslušným pracovnicím sociálního odboru, které si budou zvát rodiče i s dětmi k projednání důvodů absence. Očekáváme od toho lepší docházku některých žáků do školy. 12

13 VI. Údaje o prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro školní rok 2012/13, který byl základem pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vychází zčásti z předcházejících osvědčených programů, které byly v minulosti na škole realizovány, dále pak ze školních vzdělávacích programů. V tomto školním roce jsme se zaměřili především na následující okruhy ohrožení sociálně patologických jevů: - rozvoj etického a právního vědomí -výchova ke zdravému způsobu života (hygiena, zdravá výživa, zdravý životní styl, pohybová aktivita) -prevence šikany -výchova k odpovědnosti -vytváření a rozvoj eticky hodnotových postojů a způsobů chování -prevence užívání návykových látek -sexuální výchova -rozvoj správného způsobu komunikace -zkvalitňování mezilidských vztahů -výchova k samostatnosti a odpovědnosti -vhodné trávení volného času -snaha o kladné sebepřijetí -podpora pozitivního vztahu mezi žákem a pedagogem, žákem a rodičem -informační a metodická pomoc pedagogům, rodičům -další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence V průběhu školního roku jsme pravidelně, průběžně a individuálně pracovali s problémovými žáky, jejich rodiči. Jednou za měsíc se scházela výchovná komise ve složení ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence a asistent pro žáky ze znevýhodněného prostředí. Pozitivním způsobem jsme problémové žáky zapojovali do různých školních aktivit, soutěží, exkurzí a grantů. Mezi důležité aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů patří i Mikulášská nadílka, vánoční výstava, velikonoční výstava výrobků žáků, akce ke Dni dětí, jednodenní i dvoudenní výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní turnaje konané na škole, ale i ve spolupráci s jinými školami. I granty, které jsme v letošním kalendářním roce pro žáky připravili a získali na ně finanční prostředky ať už od města Broumova či zřizovatele (např. V zdravém těle zdravý duch), velmi pomáhají žákům v orientaci správného způsobu životního stylu a mezilidské komunikaci. Prevenci sociálně patologických jevů se věnuje každý pedagog. Pozornost je věnována i volnočasovým aktivitám a sportovním kroužkům. O každém výchovném přestupku žáků vedeme písemný zápis, který je vložen do osobní dokumentace žáka. Přestupky žáků jsou řešeny podle školního řádu. Spolupracujeme s řadou organizací a institucí (SPC Náchod, PPP Náchod, Ulita Broumov, Sociální odbor MěÚ Broumov, Městská policie Broumov, Policie ČR, Centrum pro rodinu Broumov, dětští lékaři Broumov, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů, ZUŠ Broumov). Začali jsme spolupracovat s broumovskou skautskou organizací a připravili pro naše žáky několik společných akcí. Pomáhali jsme s žáky při úklidu města, využívali nabídek Agentury pro rozvoj města. Veškerými našimi činnostmi se snažíme naše žáky kladně motivovat. Bohužel nám v tom zatím nejsou nápomoci mnozí rodiče. O výsledky svých dětí i o činnost školy projevují poměrně malý zájem. Z tohoto důvodu jsme začali vydávat informační bulletiny. Musíme hledat další cesty, jak rodiče zapojit a probudit v nich zájem o výsledky práce svých dětí. 13

14 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2012/13 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s plánem DVVP. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých přednášek a seminářů, které se týkaly problematiky ŠVP, projektu EU peníze, odborné, metodické problematiky podle pracovního zaměření a zařazení. Pro vzdělávání jsme opět využívali nabídek Národního institutu pro další vzdělávání, Školského vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků. Pravidelně před zahájení nového školního roku je pro všechny pracovníky školy zajištěno školení BOZP,PO, dále pak školení PP. Jeden pedagog zahájil studium pro ředitele, jeden magisterské studium. Dny vyhrazené k samostudiu využili pedagogové ke studiu platných školských předpisů. Přehled absolvovaných seminářů: Novelizace Zákoníku práce Aktuální změny ve školské legislativě Komunikace pedagogického pracovníka s rodiči Nezvyklé metody v hodinách češtiny Matematika a základy finanční gramotnosti Týrané a zneužívané dítě ICT ve škole Informační technologie a multimediální didaktické pomůcky Pohybové hrátky Alternativní formy práce se třídou a skupinou Sexuální výchova ve škole Řemeslná dílna Šperky z různých materiálů Muzikantské putování Předškolák a dítě s odkladem školní docházky v MŠ Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno dle finančních možností školy. Nabídka vzdělávacích akcí NIDV a ŠVZ je poměrně velká, bohužel stále chybí nabídky pro zpestření hodin pracovního vyučování pro chlapce. Většina seminářů je navíc určena pro klasické ZŠ. Vzdělávací akce zaměřené na žáky praktické školy či speciální školy stále chybí. 14

15 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Významné výchovně vzdělávací aktivity Beseda se zástupci ÚP Náchod Besedy s farářem Divadelní festival Náchod Besedy s PPP Náchod Beseda s CHKO Broumovsko, Policii ČR Dopravně bezpečnostní den Exkurze - kamerový systém Města Broumova - OU Nové Město - Broumovský klášter - Infocentrum Broumov - Broumovské firmy Sportujeme s rodiči Výstavy žákovských prací Letní olympiáda v Broumově Dopravní hřiště Náchod Výlet na Kunětickou horu Divadelní představení S Lutomou do Krkonoš 2. Soutěže V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňovali soutěží organizovaných pro žáky zvláštních škol. Pravidelně sportujeme a soutěžíme s naší partnerskou polskou školou. Poprvé jsme se také zúčastnili soutěže zručnosti konající se v Hradci Králové. Ve vestibulu školy jsou ve vitrínách vystaveny všechny úspěchy našich žáků, aby se stali inspirací pro ostatní a také si je mohli prohlédnout rodiče a návštěvníci školy. 3. Zájmová činnost Na škole pracovaly zájmové kroužky: sportovní pod vedením pí. Tylchrtové dovedné ruce pod vedením pí. Lamkové dramatický pod vedením pí. Lamkové zdravotní pod vedením pí. Kieslingové 4. Další akce Ochrana člověka za mimořádných situací evakuace školy praktický nácvik Požární poplach Dopravně bezpečnostní den. Ukázka zásahu složek IDS 15

16 Pravidelný úklid města, okolí školy. Vánoční dílny, výstava a besídky Maškarní bál Velikonoční dílny Velikonoční jarmark Mikulášské posezení Školní výlety jednotlivých tříd. Akce v Ulitě Mezinárodní den dětí den plný her v klášterní zahradě Sportovní odpoledne pro žáky a jejich rodiče Bambiriáda Náchod Divadelní představení organizované ZUŠ Broumov, od. kultury při městském úřadu Lom Rožmitál Ekofarma Šonov V průběhu školního roku je pozornost věnována environmetální výchově, která je převážně realizována aktivními metodami výuky (stimulační hry, hraní rolí, skupinové projekty). Značná pozornost je věnována dopravní výchově. Opět byl podán a realizován projekt Stůj, dej přednost v jízdě, při kterém je využíváno dopravní hřiště v Náchodě. 5. Odborná a publikační činnost V rámci publikační činnosti se škola měsíčně pravidelně prezentovala příspěvky v regionálním tisku. Články se týkaly výchovně vzdělávacích akcí školy, zájmových aktivit žáků a dalších zajímavostí ze života školy. Pravidelně jsou doplňovány webové stránky, kde mají návštěvníci stránek možnost vytvořit si představu o činnosti naší školy a zhlédnou i fotografie z různých akcí. 6. Mezinárodní spolupráce V průběhu roku pokračovala spolupráce s partnerskou polskou školou Zespol Szkol Specjalnych, Zeromskiego 3, Nowa Ruda. Opět jsme se zúčastnili olympiády pro zdravotně postižené děti v Nowé Rudě, ze které přivezli žáci pohár za 1. místo. Pokračovala spolupráce se ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě, se ZŠ Masarykova v Broumově. Spolupráce se rozvíjí především v oblasti sportovního zápolení žáků. 16

17 X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 1/ Inspekce a kontroly ČŠI V průběhu školního roku 2012/13 neproběhla ze strany ČŠI kontrola. 2/ Kontroly dalších orgánů Inspektorát bezpečnosti práce - červen 2013 KÚ HK - srpen 2013 inventarizace majetku 3/ Vnitřní kontrola Počet hospitací 40 Počet kontrol 33 17

18 X. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek k : hlavní činnost 1391 doplňková činnost 1 V oblasti hospodaření zatím škola dosahuje vyrovnaného hospodaření. Situace však není příliš jednoduchá. V oblasti mzdové politiky hledáme úsporná opatření tak, abychom vystačili s přidělenými finančními prostředky. Ani v oblasti OON jsme zatím neměli problémy. Škola je poměrně dost aktivní v různých činnostech, na které potřebuje zajistit personální obsazení. Právě tyto akce jsou pak hrazeny z OON. I v oblasti přidělených provozních prostředků se snažíme o rovnoměrné čerpání. Pravidelně je prováděna drobná údržba, na větší akce (výměna či nátěr oken, oprava fasády) finanční prostředky chybí. V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro cizí strávníky. Snažíme se efektivně využívat prostor školní kuchyně. Zatím se daří udržet vyrovnané hospodaření, ale je to velmi náročné. Na Broumovsku je více organizací, které nabízejí stravování a konkurence je veliká. XI. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/ 13 se škola do mezinárodních projektů nezapojila. XII. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Celková situace v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků je dobrá, i když pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Někteří učitelé nesplňují předepsanou pedagogickou způsobilost, což se však na kvalitě výuky výrazně neprojevuje. Učitelé mají zájem o průběžné zvyšování kvalifikace. Jeden pracovník zahájil funkční studium, jeden pracovník magisterské studium. Všichni pedagogičtí pracovníci byli písemně upozorněni na změny zákona o pedagogických pracovnících. 18

19 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Tento projekt byl dokončen v dubnu Získali jsme finanční prostředky celkem na 7 grantů z prostředků městského úřadu. Jednalo se o projekty: Stůj, dej přednost v jízdě, Práce šlechtí člověka, Chceme zdravě žít, Ve zdravém těle zdravý duch, Zvládneme to i my, Horolezecká stěna, Chceme být spolu. Dále jsme získali finanční prostředky na 2 granty z prostředků KÚ Hradec Králové. Část grantů byla již realizována, část bude dokončena v podzimních měsících školního roku 2013/2014. Náměty na podávání grantů velice zvažujeme, protože u grantů např. typu adaptačního pobytunarážíme na překážky ze strany rodičů našich žáků. Rodiče často tyto pobyty odmítají. Velkým problémem se pak stává i spolufinancování takovýchto pobytů. Bohužel většina našich žáků je z velice slabého sociálního prostředí, a z tohoto důvodu rodiče nechtějí na nic přispívat. XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole odborová organizace nepracuje. Škola spolupracovala s PPP Náchod, SPC Náchod, SVP Náchod, Odborem sociální péče při Městském úřadu v Broumově, s neziskovou organizací Začít spolu, dalšími základními školami v Broumově, MŠ při ZŠ Masarykova Broumov, romskými terénními pracovníky, CHKO Broumovsko, Podnikatelským klubem a dalšími již uvedenými organizacemi. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla projednána v pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla schválena školskou radou V Broumově Mgr. Eva Bilíková ředitelka školy 19

20 20

21 21

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více