Závěrečný účet obce za rok Schváleno Zastupitelstvem obce dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011"

Transkript

1 Obec Bantice IČ: Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: Zveřejněno na úřední desce i elektronicky na dne: Sňato dne:

2 Komentář k závěrečnému účtu obce Bantice za rok / Rozpočet k Rozpočtové příjmy byly naplněny v celkové výši ,7 Kč tj. 99,96% Rozpočtové výdaje byly naplněny v celkové výši ,49 Kč tj. 91,92% Zůstatek na běžném účtu KB a.s ,89 Kč Zůstatek na účtu ČS a.s ,70 Kč Zůstatek na účtu FRB (fond rozvoje bydlení) KB a.s. 0,- Kč (účet byl 13. prosince 2010 zrušen a zůstatek převeden na běžný účet u KB a.s.) 2/ Dotace - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,-Kč. Vyčerpáno ,- Kč. -Volby do obecních zastupitelstev ,- Kč. Vyčerpáno ,- Kč. -Sčítání lidu, domů a bytů 1 470,- Kč. Vyčerpáno 0,- Kč. -Oprava střechy požární zbrojnice ,- Kč. Dotace zcela vyčerpána. - Úřad práce - dotace na mzdy veřejně prospěšných pracovníků 85% z ESF a 15% ze SR ,- Kč, zcela vyčerpána. 3/ Hospodaření s majetkem obce Obec v roce 2010 nabyla od PF ČR bezúplatným převodem pozemek p.č. 232/17 o výměře 321 m2 a pozemek p.č. 241/23 o výměře 31 m2. Obec v roce 2010 prodala: - pozemek p.č. 449/3 o výměře 960 m2, 241/9 o výměře 40 m2, 231/2 o výměře 29 m2, 232/16 o výměře 534 m2, 232/17 o výměře 315 m2 a 241/23 o výměře 31 m2 za celkovou cenu ,- Kč - pozemek p.č. 81/1 o výměře 138 m2 za 500,- Kč - pozemek p.č. 133/4 o výměře 70 m2 s garáží v celkové výši 3695,- Kč - pozemek p.č. 139/1 o výměře 928 m2 za ,- Kč Obec v roce 2010 žádné pozemky nenakoupila. Obec má zřízen úvěr u České spořitelny, výše jistiny k činila ,-Kč. Úvěr byl zřízen za účelem dofinancování výstavby nájemních bytů ve výši 2 mil.kč. Splatnost úvěru byla do / Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zápis tvoří přílohu závěrečného účtu. 5/ Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů tvoří přílohu závěrečného účtu. S celým obsahem závěrečného účtu je možno se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Banticích.

3 Příloha č.1 k závěrečnému účtu 1/ VZTAHY K JINÝM ROZPOČTŮM Obec poskytla tyto prostředky na krytí neinvestičních nákladů: ZŠ Prosiměřice ,- MŠ Prosiměřice ,- ŠJ Prosiměřice ,- ZŠ Znojmo 2.312,- Město Znojmo přestupky (veřejnoprávní smlouva) 2.500,- Znojemské vinařství o.s., Hnanice členský příspěvek 1.092,- DSO Lechovice: Stočné za II. pol ,- Stočné za I. pol ,- Obec přijala dotaci od: DSO Lechovice - neinv. transfer ,- 2/ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE Zařazení DNM Software DPH 4.800,- Zařazení DHM: zahradní traktor ,- garáž 1.000,- Zařazení DDHM: Hrablo 1.190,- ASUS Router 680,- Zrcadlo 969,- Rohožka 549,- Mikrovlná trouba 1.110,- Skener 1.566,- Vyřazení DHM: Dětské hřiště ,- garáž - prodejem 1.000,- Nedokončené investice: Průtah Bantice II. stavba ,90 Protierozní opatření II. etapa ,40

4 Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Bantice za rok 2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bylo provedeno oddělením přezkumu obcí, odborem kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, sestava FIN 2-12 M za období 12/2010, rozvaha za období 12/2010, příloha za období 12/2010, zpráva o výsledku inventarizace za rok 2010, přehled rozpočtových opatření v roce Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Předkládá: René Remeš starosta

5 Závěrečný účet za rok 2010 Obec Bantice má zřízen úvěr u České spořitelny, číslo úvěrové smlouvy , celková výše nesplacené jistiny k ,- Kč. Obec v roce 2010 přijala dotace od těchto poskytovatelů : Jihomoravský kraj Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celková výše dotace Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč. Nevyčerpaná částka dotace ve výši 230,- Kč byla odvedena na účet JMK dne Dotace na volby do obecních zastupitelstev v celkové výši ,- Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 631,- Kč byla odvedena na účet JMK dne Dotace na opravu střechy požární zbrojnice, celková výše dotace ,- Kč. Dotace byla zcela vyčerpána v roce Dotace na sčítání lidu 1.470,- Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 0,- Kč. Nevyčerpaná částka dotace ve výši 1.470,- Kč byla odvedena na účet JMK dne Úřad práce ve Znojmě Dotace na mzdy veřejně prospěšným pracovníkům, celková výše dotace ,- Kč. Dotace byla zcela vyčerpána v roce Rozpočtové příjmy byly naplněny v celkové výši Rozpočtové výdaje byly naplněny v celkové výši ,70 Kč tj. 99,96 % ,49 Kč tj. 91,92 % Zpracovala dne Schválil dne Marie Františová René Remeš, starosta obce

6 Rozpočtové příjmy třída 1 - Daňové příjmy daně od FÚ poplatek za odnětí půdy poplatek za užívání veř.prost. správní poplatky poplatek odpad poplatek psi celkem za třídu ,36 Kč 0,00 Kč 650,00 Kč 3 180,00 Kč ,00 Kč 6 226,00 Kč ,36 Kč třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti ,00 Kč přříjmy z pronájmu majetku ,00 Kč příjmy z úroků a dividend 8 898,90 Kč sankční platby 0,00 Kč přijaté neinvestiční dary 500,00 Kč přijaté nekapitálové příspěvky ,44 Kč splátky půjček ,00 Kč celkem za třídu ,34 Kč třída 3 - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků celkem za třídu 3 třída 4 - přijaté dotace příspěvek na činnost st.správy příspěvek z DSO UZ Volby do PS Par.2010 UZ Volby do ZO 2010 UZ Sčítání lidu,bytů UZ Mzdy VPP UZ 551-Oprava střechy pož.zbr. celkem za třídu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 470,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rozpočtové příjmy byly naplněny v celkové výši ,70 Kč tj. 99,96%

7 Rozpočtové výdaje třída 5 - běžné výdaje platy zaměstnanců,povinné odvody ,00 materiál ,00 energie (plyn, elektřina) ,73 ostatní služby ,66 opravy a udržování ,00 věcné dary ,00 úroky ,80 neinvestiční příspěvky ,00 daně ,00 fin. vypořádání 242,50 ostat.neivestič. výdaje ,00 celkem za třídu ,69 třída 6 - kapitálové výdaje budovy ,80 stroje, přístroje a zařízení ,00 celkem za třídu ,80 Rozpočtové výdaje byly naplněny v celkové výši ,49 Kč tj. 91,92 %

8 PŘEHLED DOTACÍ JM KRAJ UZ název dotace příjem výdaj vratka k čerpání z roku Volby květen ,00 Kč ,00 Kč 230,00 Kč 0, Volby říjen ,00 Kč ,00 Kč 631,00 Kč 0, Sčítání lidu, domů a bytů 1 470,00 Kč 0,00 Kč 1 470,00 Kč 0, Oprava střechy pož.zbrojnice ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 celkem ,00 Kč ,00 Kč 2 331,00 Kč 0,00 PŘEHLED DOTACÍ UP ZNOJMO UZ název dotace příjem výdaj vratka doplatek za rok Mzdy VPP-15% ze SR, 85% z ESF ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k Náklady celkem Výnosy celkem ,28 Kč ,85 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním zisk ,57 Kč Daň z příjmů ,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění zisk ,57 Kč

10 Obec Bantice IČ: Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období - kalendářní rok 2010 do (v Kč) Pořad. č. Provedeno Schváleno Zasedání ZO, RO kdy kým kdy kým usnesení č./bod PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ starosta ZO 5/ , ,00 0, starosta ZO 6/ ,00 700,00 0, starosta ZO 7/ , ,00 0, starosta ZO 7/ , ,00 0, starosta ZO 8/ , ,00 0, starosta ZO 4/ , ,00 0, starosta ZO 9/ , ,00 0, starosta ZO 10/ , ,00 0, starosta ZO 1/ , ,00 0,00 Celkem upraveno o , ,00 0,00 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření - úprava celkem o Upravený rozpočet k , , , , ,00 0, , , ,00 Vypracovala: Marie Františová Podpis:. razítko obce, podpis starosty Datum:

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více