SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE"

Transkript

1 SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho pinést, a neumím jinak, než ho zasadit do kontextu vcí, o kterých jsme už hovoili díve. Bh m poslední dobou astokrát provádl Mojžíšovým stánkem. Vždy mi v uritém období mluví o jednom nábytku, o druhém nábytku anebo o tetím nábytku. Jestli si vzpomínáte, jedno období jsme mluvili o prvních dvou nábytcích, které symbolizují spasení. Klidn bych se k tomu mohl vrátit znova, protože si myslím, že zstává mnoho vcí, které jsme nevytžili. Hovoili jsme o druhém nábytku, o ktech. Vlastn o jednom ktu, o jednom ponoení v nkolika rovinách. Mluvil jsem o tom i na konferenci. Ješt poád si nejsem úpln jistý, jestli rozumíme principu, že Bh chce, abychom nco prožili. Sami, konkrétn každý z nás. Protože existuje nco, co se v chzi s Bohem nedá vynechat nebo obejít. Nemžeme si myslet, že jsme napíklad nkde u pátého nábytku, a pitom jsme vynechali druhý nebo tetí. Kdysi mi nkdo íkal vtip o tom, jak holika píše domácí úkol a ptá se tatínka: Tatínku, kolik je sedm plus tyi? Tatínek íká: Jedenáct. Dkuju. A tatínku, kolik je sedm plus šest? To už nevím, byl jsem zrovna nemocný. Rozumíte? Nemoc zpsobila, že vznikla mezera v jeho vzdlání, která trvá až do dnešního dne. V matematice by ale nemohl jít dál, proto je to jenom vtip. Dál by se totiž už nic nenauil. Když tuto díru njak nezacelí, už se nic nenauí. V našem pípad je to stejné. Vyvíjíme se jako církev i jako lidé. Pokud v našem duchovním vývoji chybí nco, co do nj nutn patí, nemžeme jít dál. A ani nejsme tam, kde si myslíme, že jsme, nebo bychom mli být nebo chtli být. Možná nkdo z nás zápasí s touhou nkde být a neví, co pro to má udlat. Amen? Možná si íkáte: Chtl bych mít autoritu a moc. Chtl bych vidt v duchu nebo v nebi, chtl bych do vcí vidt, chtl bych chodit ve 1

2 svatosti. Jsem tady, Bože, ale co mám pro to udlat? A Bh nám znovu íká: Dal jsem a pedložil jsem vám cestu. Bh nám zjevil cestu sám v sob v reprezentaci stánku. Stánek není produkt, je to jenom obrázek. Když vymyslíte projekt, nakreslíte ho. Dneska nejspíš na poítai. Když dnes stavíte dm, mžete se v nm dokonce virtuáln projít! Procházíte se po dom, díváte se na ledniku, otevete ji. To dneska poítae všechno umí. Ale dm je dm, to je ten produkt. Stejn stánek, a už Mojžíšv, nebo Šalomounv chrám, jsou jenom pedobrazy plnosti. Ale my jsme vidli i tu plnost. Amen? Jak íká apoštol Jan, chodila tady, dotýkali jsme se jí. Reáln tu byla. Jako kdybyste se byli podívat na dm a prošli si ho. Ten dm reáln stojí. Amen? Ježíš prošel cestu od zaátku do konce. Ukázal nám všechny vci. Od narození, poktní, služby. Cestu stánkem mžete sledovat na Jeho vlastním život. Ježíš vcmi poctiv prošel i v pípadech, kde by se zdálo, že je to zbytené. Jan íká: Já mám ktít Tebe? Vždy Ti nejsem hoden ani botu zavázat! 1 Ježíš mu odpovídá: Nech to být. Je to tak dobe, musí to být. Pro ty ostatní. Ježíš íkal: Bože, vím, že m slyšíš, a Ty to víš, vždy spolu hovoíme. Ale pro ostatní, mohl bys to prosím íct nahlas? 2 Nebo: íkám to nahlas, aby oni vdli, že m slyšíš. 3 Nebo když Ježíš íkal, že lidem odpouští híchy. Odpuštní hích nemohli vidt, proto Ježíš ekl: Dobe tedy, já ho uzdravím. To je jenom banalita, to je vedlejší. Uzdravení vidíte. A co vám pijde jednodušší? (Mt 9:2-6) Co myslíte, že je pro Ježíše jednodušší? Jist že uzdravení, protože Ježíš použije principy a fyzikální zákony skrze autoritu, kterou má. Potom pikáže a uzdraví. V uvozovkách ho to nic nestojí. Ale Ježíš vdl, že odpustit híchy znamená vzít je na sebe, jít na smrt a na kíž. Proto se ptá: Co myslíte, že je jednodušší? Vám se líbí, když ho uzdravím, že? Uvdomte si ale, že odpuštní hích je ta pravá vc, kterou práv te nabízím. Odpuštní hích není laciná vc. Je to jako kdyby napíklad soudce odpustil dluh a v té chvíli by se stal jeho vlastním dluhem. Není to jenom: 1 Matouš 3:13-15 Tehdy pišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také poktn byl od nho. Ale Jan zbraoval mu, ka: Mn jest potebí, abych od tebe poktn byl, a ty pak jdeš ke mn? A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopus tak; nebo tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. 2 Jan 11:42 Já zajisté vím, že ty mne vždycky slyšíš, ale pro zástup, kterýž okolo stojí, ekl jsem, aby vili, že jsi ty mne poslal. 3 Jan 12:30 Odpovdl Ježíš a ekl: Ne pro mne hlas tento se stal, ale pro vás. 2

3 Odpouštím ti, ale v tu chvíli to beru na sebe. Ježíš chodil po vod, uzdravoval a došel až do místa vzkíšení. Došel do místa, kdy visel na kíži a íkal: Odpus jim, nebo nevdí, co iní. Ježíš došel do místa, kde nám mluví o schopnosti vidní. Jan 3:13 je z etináskeho hlediska jeden z mých nejoblíbenjších verš. Píše se v nm: Ježíš, který je v nebi. 4 Nepíše se tam byl nebo bude. V hebrejštin by lovk možná mohl chvíli váhat, ale v etin je to jasný prézens (pítomný as). Ježíš se pohyboval a vidl v nebi. Vrame se ke snu, který vyprávla sestra Gaba. Vidla lidi, oblak svdk, jak picházejí na naše shromáždní. To ve mn budí touhu vidt. Protože realitou je, že ti lidé tady jsou. Mžete si íct: To je jenom pro nkoho. Nebo eknete: To je jenom sen. Anebo to ve vás vzbudí ambice: Já to chci. Proniknu tam, a najednou tam jsem. Hodn se mi líbí 3D obrázky. Urit jsem vám o nich už vyprávl. Tírozmrné obrázky, na které se nejdíve koukáte a nevidíte nic než zm ar, nic nevidíte. Ale když se na to umíte zadívat a chvíli to zkoušíte, najednou bžžžžžm, a jste vevnit. Víte, co myslím? Ježíš ped námi všechno prošel a dal nám to k dispozici. Nechtl bych, aby se naše ambice nebo naše oekávání snížilo. Abychom se kvli vcem okolo nenauili sedm plus šest. Když narazíme na svj strop, musíme se vrátit. Musíme se vrátit a zkontrolovat si, jestli jsme nkde neudlali nco špatn. Když jste na zaátku udlali njakou chybu a pokraujete, tak se po njaké dob budete muset vrátit a naložit s ní. Jako když stavíte dm a udlali jste špatný základ. Stavíte a stavíte a v jistý moment se to zane projevovat. Zjišujete, že musíte kus odbourat a vrátit se, udlat to dobe a pak pokraovat dál. Nkdy pijde období, kdy Bh zane vcmi tást. Všechno kolem vás se boí a praská a vy si íkáte: Co to je? Je to Boží milost. Dávejte si pozor, jak s vcmi budete jednat, protože Bh by vás mohl strhnout o dv roviny níž, kde už to nepraská. Už je to dobrý, už jsem to zachránil. Bu te poctiví a sestupte na tu rovinu a dejte vci do poádku. Narovnejte je. Pro o tom mluvím? Protože jsme mluvili o ktech a poteb být vektný do Krista. íkali jsme, že Duch svatý nás ktí do Krista. Jsme tedy poktni do Krista a existují principy, jak mžeme vstoupit do svatyn. Jsou tam zlaté desky jeden a pl lokte široké a každá deska 4 Jan 3:13 Nebo žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn lovka, kterýž jest v nebi. 3

4 symbolizuje zpsob, jak do svatyn vstupujeme. Jsou urité kroky, kterými musíme projít. Ovte si to: jsem ve Slov a v Duchu, jsem ve stíbrné patce zakotvený ve vykoupení? Amen? Jsem devo pokryté zlatem? Nemžete to vynechat a chtít jít dál. Proto to Bh dal. Ne abychom to pekroili. A když zjistím, že napíklad nemám apoštola nebo se nedržím služebnosti, mám problém a nemžu rst! Když zjistím, že nemám nohy zapuštné ve stíbrné patce vykoupení, nemžu jít dál. Musím to nejdíve narovnat a dát do poádku. Když zjistím, že nestojím v Duchu a ve Slov, nemžu jít dál. Bh mi poslední dobou klade na srdce další kus nábytku. Je to zlatý svícen. Zlatý svícen, který stojí ve svatyni. Slovo, o kterém jsme tady mluvili, bylo svtlo. Mají svtlo a vidní nco spoleného? Jestli máte pocit, že ne, tak mžete zhasnout. Ale pozor! Za chvíli se lovk v tm rozkouká a tma ho mže uspokojit. Kdybychom v této místnosti zatáhli závsy (asi by to nebylo úpln stoprocentní) a zhasli bychom, vypadalo by to jako ve stánku. Ve stánku totiž nejsou okna. Když pijdete dom a nerozsvítíte, stejn vidíte. Ve stánku ale neuvidíte. A víte, jaký je jeden z rozdíl mezi vnjším nádvoím a svatyní? Na vnjší nádvoí dopadá svtlo zvenku, a ve svatyni je jenom svtlo, které pochází zevnit. Svatyn svtlo zvenku nepijímá. Svatyn si svtlo vyrábí sama. Svtlo je produktem svatyn. A nejen produktem, ale i nástrojem, který osvtluje i ostatní vci v místnosti a ukazuje, kam jít dál. íká se, že Boží slovo je lampa mým krokm, je to tak? (Ž 119:105) To znamená, že je to první vc, kterou musíte mít, když chcete jít dál. Pedpokládejme, že jste si dali do poádku pedchozí vci. Pokud chcete jít dál, musíte zapálit svtlo. Svtlo mluví o dvou vcech. Jednak svítí vám, abyste vidli, za druhé osvcuje vci okolo vás. Rozumíte mi, co chci íct? Bh nás provádí stánkem a pivádí nás k svícnu. U tohoto nábytku fungují principy, které nakonec vypsobí svtlo. Svícen je ulitý z jednoho kusu zlata. Co to znamená? Prostední stojan reprezentuje Krista a šest ramen nebo vtví reprezentuje lovka. Šest plus jedna rovná se sedm. Všechno je ulité z jednoho kusu zlata. Znamená to, že jsou jedno. Tedy princip vydávání svtla neboli vidní je v jednot s Kristem. Mohli byste ale íct: To je sice hezké, ale takové abstraktní. Proto se poj me podívat ješt na nco jiného. 4

5 Co je na svícnu zobrazeno? Je na nm zobrazeno ovoce nebo plody. Te na chvíli nazvu mandle ovocem. Zobrazena je tu myšlenka rstu, kvetení, finálního produktu, pinášení ovoce. A toto si spojme s vtvemi rameny, které jsou na svícnu. V Janovi v 15. kapitole se mluví o nesení ovoce. Musíme být jedno s Kristem. Nemžete být jedno s Kristem, pokud nejste na strom. 5 Na rozdíl od jiných náboženství nás Ježíš zbavuje povinnosti vymyslet, jací máme být. V semínku je tato informace už daná. Staí být s Bohem a jenom se pozorovat, protože ono se to stane samo. Kdybyste chtli nápovdu, tak v Bibli se mluví o ovoci Ducha. Takže svícen mluví o tom, že zstávám s Kristem, nesu ovoce a vydávám svtlo. Dává to smysl? A nejen že nesu ovoce a vydávám svtlo, ale i sám pijímám vidní a zaínám vidt. Mluví to o oleji, který ve svícnu proudí, a mluví to taky o ohni, který hoí. Skrze tyto mechanismy pichází svtlo. Pokud tedy nevidíte a nemáte svtlo, pokud jste uritým zpsobem ve tm, Bh vám dává nápovdu a ukazuje vám, jak rozsvítit. Amen? Jednou z dležitých zkušeností je, aby zlato bylo peištné. Co to znamená? Znamená to ohe, ale i istotu do našich život. Co íká Boží slovo v Matouši v 5. kapitole? Blahoslavení istého srdce, nebo oni Boha vidti budou. (Mt 5:8) Rozumíte mi? Pokud se ptáme, pro nevidíme, odpov je: Blahoslavení istého srdce Nkdo na shromáždní ped njakou dobou ekl, že Boha uvidíme, pokud nemáme žádné postranní vci. Boha mžu vidt, pokud není nic mezi mnou a Bohem. A pokud nco takového existuje, tak Boha nevidím, a musím tu vc dát bokem. Protože moje srdce není isté. Srdce mže být neisté híchem, ale i tím, že nedává na první místo Boha, ale njakou modlu. Modlou mže být cokoliv bohulibého, i kdyby práce pro Boha. Nic proti práci pro Boha samozejm nemám. Boží slovo nám ukazuje cestu kesana, jak má procházet rstem. A v tuto chvíli nás nabádá, abychom rozsvítili. V Matouši se píše hned i o druhé dimenzi, totiž že vy jste svtlo svta. íkám to dobe? Vy jste svtlo svta. (Mt 5:14) Mluví se o tom, že není možné ho pikrýt, nemžete si svítit pro sebe, to nebyl zámr. Protože jste najednou tmi, kteí pivádjí lidi do svtla. Amen? Jedna z nejúžasnjších vcí a jeden z mých nejoblíbenjších oddíl v Bibli je v 1. Janovi, kde se píše: Bh 5 Jan 15:4 Zstatež ve mn, a já v vás. Jakož ratolest nemže nésti ovoce sama od sebe, nezstala-li by pi kmenu, takž ani vy, le zstanete ve mn. 5

6 jest svtlo, a tmy v nm nižádné není. (1J 1:5) Amen? Bh je svtlo a není v nm žádná tma. Když se podíváte okolo, vidíte všechnu tu tmu. V lovku, ve svt, v duších, ve vztazích, v politice, v práci. Pijdete uritým zpsobem do tmy, a najednou pichází oberstvující verš, který íká: Bh je svtlo svta, a tmy v nm nižádné není. Amen? A nadje, kterou nám Bh dává! Nejenže íká: Bh je svtlo. Nezstává jenom v poloze, kde vám ekne, že je svtlo, a vy mu to mžete závidt. Ale okamžit dává nadji, že mžeme také chodit ve svtle. Poj me se na to podívat. Bývalo to v prvním Janovi, tak se podíváme, jestli to tam ješt zstalo. Ješt je to tam: První Janv 1:5. Od tvrtého verše: A toto píšeme vám, aby radost vaše byla plná. Máte radost? Jestli máte radost, tak ješt jedna otázka. Je vaše radost plná? Máte plnou radost? Chodíte v plné radosti? Víte pro ne? Protože si toto neuvdomujete a nepemýšlíte nad tím. Já vám to íkám proto, aby vaše radost byla plná. Když to uslyšíte, vaše radost bude plná. Kdyby tomu tak nebylo, povdl bych vám to. Rozumjme, protože když to uslyšíme, tak naše radost mže být plná, navzdory emukoliv a uprosted jakýchkoliv okolností. Amen? Bh íká: A toto píšeme vám, aby radost vaše byla plná. To jest tedy zvstování to, kteréž jsme slýchali od nho, a zvstujeme vám. Jinými slovy, to je to evangelium, které jsme od Nj slyšeli a zvstujeme vám. Že Bh jest svtlo, a tmy v nm nižádné není. Moc se mi líbí tyto výrazy Kralické bible. Bh jest svtlo, a tmy v nm nižádné není. Najednou se vám jakoby rozsvítí a najdete odpoinutí. Jako kdyby bylo eeno: Je kam utéct. Mžete se schovat, existuje nadje. Existuje místo, ve kterém je plnost svtla a už není prostor pro žádnou tmu. Jestli milujete svtlo, tak je to pro vás nadjí. Pokud máte rádi tmu, abyste mohli nco schovat, mže to být problém. Pokud ale milujete svtlo, budete chtít do svtla pijít, aby vás prozáilo a odkrylo. Nkdy je velmi osvobozující, když se odkryje njaká míra nepravosti. Když nkdy pijdete ped Boha, otevete se a eknete: Bože, tady je tato vc. A konec konc, Ty o ní víš. Ty to víš i já to vím, ale už to nestojí mezi Tebou a mnou. Rozumíte mi? A pijde odpuštní. Píše se tady o tom: Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tm chodíme, lžeme a neiníme pravdy. Pokud íkáme, že máme s Bohem obecenství, ale nechodíme ve svtle, tak obecenství nemáme. Dávejte si pozor, protože to, co máte, není 6

7 obecenství s Bohem. Možná to tak vypadá anebo se tomu blíží, ale obecenství s Bohem to není. Obecenství s Bohem nemáš, pokud nechodíš ve svtle. Mžeš mít náboženství, lenství v církvi, poznání, mžeš dokonce být doktor teologie. Mžeš mnoho dalších vcí, ale nemáš obecenství s Bohem. Protože nechodíš ve svtle. Kdybys totiž chodil ve svtle, tak ho máš. Je to tak? Jan íká, že lžeme a neiníme pravdy. Zajímavé je spojení neiníme pravdy. Jak se dá pravda init? Když chodíme ve svtle. Pakli chodíme v svtle, jako on jest v svtle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho oišuje nás od všelikého híchu. Amen? Mžete íct: Tady už hích nemá co dlat. Ale pece tam je. To je podstata chození ve svtle. Protože nemžete být oištni od híchu, pokud nechodíte ve svtle. Vdli jste to? Bh íká, že nejprve musíme chodit ve svtle. Pokud jsme ve svtle, mžeme být oištni od všelikého híchu a zaít vydávat svtlo. Amen? Není to moc složité? Dále Jan píše: Pakli díme, že híchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není. Sami se pipravujeme o možnost chození ve svtle. Sami jsme se svedli. Jako bychom se sami chytli za klopu a svedli se z cesty. Je to hrozná myšlenka, protože se nemáte ani na co vymluvit. Pokud íkáte, že ve vás není hích, svodíte sami sebe a nejste schopni být oištni. A pravdy ve vás není. Jestliže pak budeme vyznávati híchy své, vrný jest Bh a spravedlivý, aby nám odpustil híchy, a oistil nás od všeliké nepravosti. Amen? V Bohu chceme jít dál, nechceme se jenom utáboit. Chceme jít v rstu v Krista dál, hloubji a výš. Jednou z nejkrásnjších vcí, kterou mžeme v pravd mít, je schopnost rst a pinášet ovoce. Velmi se mi líbí, že jsme toho ješt nedosáhli. Líbí se mi neobsáhnutelnost a nevyerpatelnost Boha. Existují vci, které jsem znal nebo se nauil, o kterých jsem zjistil, že je vyerpávám. Urité poznání písmenka, kterých nakonec znáte všech tiadvacet. Jsou vci, kterými když se budete zabývat, tak se nakonec budete toit v kruhu. Ale Boha mžete poznávat celý život a vždy, když si do Nho hrábnete, najdete podstatu. Víte, co myslím? Neustále existuje hloubka a podstata. Napíklad stánek už jsem o nm mnohokrát etl a slyšel, ale klidn by mi stánek a zbytek Bible staily do konce života. lovk by se mohl neustále sytit. Picházel by a sytil se. Bh íká, abychom rostli. Abychom si pohlídali, že nestagnujeme 7

8 a nestojíme na jednom míst. A že vrstáme do Krista a stáváme se jedno s Ním. Amen? Bh v této chvíli mluví o svtle. Chce, abychom vidli, a pokud nevidíme, abychom zpytovali, pro nevidíme. Abychom byli svtlem a mli isté srdce. Abychom nechodili ve lži, ale v pravd. A abychom mli obecenství spolu navzájem. Obecenství totiž platí na všech rovinách. Obecenství mezi mnou a Bohem, obecenství mezi mnou a mojí ženou, mezi mnou a vámi jako skupinou. Ale i mezi mnou a vámi jako jednotlivci. Protože pokud nebudu ve svtle, nemžu mít s vámi obecenství a klamu proti pravd. Pokud máte chu zbudovat s nkým obecenství, zante tím, že pinesete vci do svtla. Amen? Pineste vci do svtla tak, abyste vdli, že jste ve svtle. Když jsou vci ve svtle, neznamená to nezbytn, že neexistují problémy. Ale jsou ve svtle. Napíklad mžu pijít za svojí ženou a íct: Tohle m mrzí. S tímhle nesouhlasím, tady to vidím jinak. Je to ve svtle a víme, na em jsme. Pestože mže být njaká situace, kterou ešíme, máme spolu obecenství. Amen? A stejným zpsobem, když pijdete ped Boha a eknete Mu vci, které vás trápí nebo se kterými si nevíte rady nebo vidíte jinak. Nkdy musíte udlat krok dol, abyste mohli jít nahoru. Kdysi dávno jsem se zapouzdil v urité kesanské poloze a nemohl jsem jít dál. Poteboval jsem z njakých vcí init pokání, ale nechtl jsem je piznat, protože jsem byl ve svých oích vysoko. Co s tím? Potebujete init pokání, ale už si to nemžete dovolit? Modlil jsem se a Bh mi íkal, že to musím nezakrývat. Vystoupil jsem tehdy v církvi, vyznal híchy a prosil lidi, a se za m modlí. V oích nkterých jsem asi upadl. Ale ze m jako by nco okamžit spadlo. Uvdomil jsem si, že pokud nebudu mít obecenství ve svtle, tak nemžu mít odpuštné híchy. Tehdy jsem si íkal: Jediné možné východisko je prost zaít tam, kde jsem, a jednat s híchem z úrovn a reálného stavu, kde se nacházím. Nemžu se snažit oklamat Boha nebo sebe tím, že jednám z pozice, ve které nejsem. Protože to nejde. Bh chce, abychom pišli ped Nj a odhalili své nitro. Abychom na sob nemli njakou vrstvu, která pikrývá naši nahotu. Stejn jako se Adam s Evou snažili skrýt svoji nahotu ped Bohem. Protože už nebyli ve svtle a s Bohem už nemli obecenství. A Bh íká: Adame, kde jsi? Už spolu nemli obecenství. Jedna z prvních vcí, kterou jim Bh ekl, když je vidl obleené do listí, byla: Co 8

9 to tady nacviujete? Je to tak? Stejným zpsobem i my nkdy picházíme ped Boha a zdobíme se. Zdobíme se listím nebo jiným zpsobem. Když se potom Bh zeptá: Kde jsi? tak na Nj chceme udlat dojem. Víte, co myslím? Nebo chceme udlat dojem na nkoho jiného a sami se pipravujeme o šanci, aby nám bylo pomoženo. Je to podobné, jako kdybyste pišli k doktorovi, protože vás bolí záda. U doktora se narovnáte a eknete: Bolí m záda, a dál tam vzpímen a staten stojíte. Doktor vám po chvíli nejspíš ekne, že vypadáte dobe a že vám nic není. A vy, když kulhav odcházíte, si íkáte, že nco není v poádku. Bh s námi nkdy jedná na rovin, na které se Mu snažíme namluvit, že jsme. Poká a dá nám píležitost, abychom si opravdu uvdomili, že jediný zpsob je piznat si pravdu a zaít s vcmi nakládat. Proto se nebojme, navzdory rokm, které jsme ušli s Bohem nebo v církvi nebo nevím v em, podívat se, jestli nco nepedstíráme. Podívejme se, jestli náhodou nemáme na sob njakou vrstvu, která o nás íká nco, ím ve skutenosti nejsme. Amen? Nebojme se sundat si ji teba ped manželkou nebo manželem a napíklad íct: Víš, tohle není úpln dobe. Snažil jsem se vypadat, že m tohle zajímá, ale m to ve skutenosti nezajímá. Víte, co myslím? Nkdy musíte pijít k Bohu a íct Mu po pravd, jak vci jsou. Moje první modlitba k Bohu byla: Pane Bože, aby bylo jasno, já v Tebe nevím, ale... Nkdy musíte pijít za Bohem a napíklad íct: Panebože, m nebaví íst Bible. To je hrozné, že? Pedstavte si, že to teba eknete po deseti nebo patnácti letech vení. Ale nemžete se pohnout, dokud to nepoložíte na stl. Panebože, piznám se, že bych si radši otevel knížku a pustil televizi. Když vezmu Bibli, tak m nebaví a usínám u ní. A je to venku. Najednou s vámi mže Bh zaít jednat. Rozumíte mi, co chci íct? Je poteba chodit ve svtle. A to je to zvstování, aby vaše radost byla plná. Pokud to slovo uslyšíte, zaradujete se. Zaradujete se z toho, že vám odpadne práce pedstírání. Odpadne vám hraní divadla, hraní njaké role, udržování si njakého image nebo neho. Odpadne vám zaseknutí, ze kterého se nedá hnout a do kterého jste se dostali tím, že jste nechodili ve svtle. A najednou je vaše radost plná, takže si odpoinete. etl jsem jednou píbh, jak se njaký lovk po hodn letech piznal k njakému zloinu. Odsoudili ho na asi pt nebo sedm rok vzení. On ale vycházel ze soudní sín a íkal: Já jsem najednou tak svobodný! Rozumíte mi? Byl rád, že ho odsoudili! Odsoudili ho, 9

10 ale už mohl být tím, kým opravdu byl, teba zlodjem. A mohl se teba skrze to vzení oistit a zaít žít jinak, než neustále žít v petváce, že není zlodj. Rozumíte mi? Uchopme to mezi sebou navzájem i mezi sebou a Bohem. Protože nemžete vejít do svatyn svatých, mluvit o zázracích a plnosti v Kristu a jiném, pokud neprojdete touto zkušeností svatyn. Zlatý svícen není na vnjším nádvoí, ale je prvním nábytkem svatyn. Vnjší nádvoí je náboženství a místo hraní divadla. Ale do svatyn, do místa pebývání s Bohem, musíte vstoupit skrze svtlo a ohe. Skrze to, že jste jedno s Bohem a pebýváte s Ním. A vaše ovoce a svtlo vychází skrze pebývání v Nm a na Nm. Bh vám požehnej. 10

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

jestli existují další.

jestli existují další. Takže, breatharián, syrová Jsou ještě Jestli existují další Q, strava, waterián, cokoli budete, budete-li se s tím cítit dobře, prosím, udělejte to, ale nezapomínejte meditovat na Světlo a Zvuk, protože

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Můj milý deníčku Jsem prostě geniální, no a co?!

Můj milý deníčku Jsem prostě geniální, no a co?! Můj milý deníčku Jsem prostě geniální, no a co?! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku Jsem prostě geniální, no a co?! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více