Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha J: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j. MZPCB/00488/2014 Platnost od ŠVP MŠ speciální byl projednán ve školské radě dne

2 Obsah 1. Úvod Cíle vzdělávání Vzdělávací obsah ŠVP PV Podmínky předškolního vzdělávání Charakteristika školy Podmínky vzdělávání Životospráva: Psychosociální podmínky: Organizace: Spoluúčast rodičů Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí ( 29 Školského zákona) : Bezpečnost dětí Zdraví dětí Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávací obsah Vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Integrované bloky Podzim: Zima Jaro Léto Aktivity školy Hodnocení a evaluační činnosti v MŠ speciální Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 1. Úvod Předškolní vzdělávání je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) součástí vzdělávacího systému České republiky. Je určeno pro děti ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky a realizováno v mateřských školách. Předloţený školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV ) byl vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, s ohledem na děti, které budou tuto mateřskou školu navštěvovat, tzn: dětí se zdravotním postiţením, kombinovanými vadami, mentálním postiţením a poruchou autistického spektra. Mezi hlavní úkoly a cíle vzdělávání těchto dětí patří osvojení základních klíčových kompetencí a tím také získání předpokladů pro jejich celoţivotní vzdělávání, které jim umoţní se snáze a spolehlivěji uplatnit v jejich osobním a pracovním ţivotě. Poskytování předškolního vzdělávání je veřejnou sluţbou. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uveřejněn na přístupných místech (v prostoru mateřské školy a v I. poschodí budovy školy ve Štítného ul. 3, Č. Budějovice) a na www stránkách školy. ŠVP vychází ze zásad RVP, splňuje základní podmínky pro tvorbu školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, tzn. obsahovou strukturu, informační okruhy, vzdělávací cíle, ale zároveň respektuje odlišnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je upraven podle podmínek nastavených moţnostmi, schopnostmi a zdravotním stavem dětí. Respektuje dostatečnou otevřenost a volnost k tvoření plánů. Vzhledem k tomu, ţe tento školní vzdělávací program je určen pro děti se speciálními potřebami, je zapotřebí vyuţívat specifických metod, dále je moţné rozsah a intenzitu poskytované školské sluţby u kaţdého dítěte konzultovat se SPC, dětským psychologem, případně ošetřujícím lékařem. ŠVP speciální využívá speciální metody práce. Do výchovně vzdělávacích činností ve všech oblastech zařazujeme metodu basální stimulace, AAK augmentativní alternativní komunikace, VOKS výměnný obrázkový komunikační systém, piktogramy, podle zájmu rodičů můţeme zařadit reflexní terapii, rehabilitační cvičení apod. Velice důleţitá je zde také spolupráce mezi jednotlivými pedagogy, pravidelná spolupráce s rodiči, citlivý přístup k dětem i jejich zákonným zástupcům a respektování jejich potřeb a přání. Školní vzdělávací program je utvářen v souladu s obecnými normami a nároky, jeho jednotlivé sloţky a detailní vypracování budou průběţně doplňovány s respektováním na vývojové, speciální potřeby a moţnosti dětí. Bude kladen důraz na tvorbu TVP a individuální vzdělávací plány pro jednotlivé ţáky. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 2. Cíle vzdělávání Rozvíjení rozumových schopností - rozvíjení slovní zásoby - poskytovat dětem dobrý vzor - odstraňovat nevhodné výrazy - učit děti naslouchat a soustředit se - podněcovat děti k dotazům - umět vhodnou formou říci ne - srozumitelně vyjádřit svá přání, city, postoje, poţadavky, názory - zvyšovat úroveň verbálního projevu - vést děti k základní orientaci v prostoru a čase, základním matematickým úkonům Rozvíjení estetického cítění - spojovat řeč s rytmem a pohybem - vyuţívat jednoduchý hudební doprovod - vést děti k péči o ţivotní prostředí MŠ a okolí - seznamovat se s pohádkou, rozlišovat dobré a špatné - podněcovat k improvizaci a dramatizaci - vést děti ke zvídavosti, prostřednictvím encyklopedií, časopisů, obrázkových knih Rozvíjení pracovních dovedností - vést děti k sebeobsluze, snaze o estetický vzhled - vést ke smyslu pro pořádek - učit kulturu stolování - podporovat fantazii - zařazovat hry s různými i netradičními materiály - učit uchopit tuţku, nůţky - seznamovat a podněcovat ke konstruktivním dovednostem Rozvíjení tělesné zdatnosti - dbát na správné drţení těla - zařazovat pravidelné tělovýchovné chvilky - postupné zvládání přirozených cvičení - hry proti agresivitě dětí - zařazovat psychorelaxační prvky, jógová cvičení, kalanetika - vyuţívat pobyt venku, s nejrůznějšími pomůckami Podněcování emotivní a etické složky osobnosti - vycházet z citových potřeb dítěte - vhodným a vlídným jednáním vzbuzovat kladné vlastnosti a potlačovat záporné - motivovat pochvalou, povzbuzením, pohlazením, projevením zájmu - pěstovat toleranci, náklonnost, vstřícnost - trénovat snášenlivost, zvídavost, činorodost v souladu se sociálním cítěním - terapie objetí Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 3. Vzdělávací obsah ŠVP PV Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v mateřské škole. V ŠVP PV je vymezen tak, aby slouţil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů; je formulován v podobě učiva a očekávaných výstupů, a to pouze obecně, rámcově. Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let. Je formulován tak, aby odpovídal specifice předškolního vzdělávání. Vzdělávací obsah je členěn do několika vzdělávacích oblastí, je zachováno integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do ţivotního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti, resp. jejich obsahy, se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí. Vzdělávací obsah je v ŠVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Rizika Přesně pojmenovaná moţná rizika, která mohou ohroţovat úspěch vzdělávacích záměrů, srozumitelně upozorňují pedagoga na to, čeho by se měl vyvarovat. Konkrétní rizika jsou definována pro jednotlivé vzdělávací oblasti a zařazena ke konkrétním oblastem. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 4. Podmínky předškolního vzdělávání 4.1. Charakteristika školy Mateřská škola speciální (dále MŠ) je součástí MŠ, ZŠ, a PrŠ České Budějovice, Štítného 3 a podléhá téţ jejímu ředitelství. Je zřízena pro děti se zdravotním postiţením, prioritně pro výchovu a vzdělávání dětí s mentální retardací všech stupňů, dětí s autismem a kombinovanými vadami Mateřská škola speciální je otevřena od Je umístěna v přízemí budovy se dvěma prostornými třídami s cílovou kapacitou 16 dětí. Třída a herna jsou světlé, rozčleněné na části, vytvořena jednotlivá centra aktivit, jedna třída je v odpoledních hodinách vyuţívána k odpočinku dětí. Mateřská škola vyuţívá velkou zahradu, která je vybavena tělovýchovným nářadím pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, pískovištěm. Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě zápisu dětí do MŠ dle zákona č.561/2004. Rodiče mohou zapsat své děti v průběhu celého školního roku. Mohou kdykoliv po dohodě navštívit MŠ, je jim umoţněna prohlídka školy a podány informace o naší činnosti. Třída je od začátku školního roku heterogenní. Zahradu kontroluje školník pravidelně před pobytem dětí na školní zahradě. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují hygienické i bezpečnostní předpisy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Výuka je zajištěna pedagogickými pracovníky s příslušnou kvalifikací (učitelky MŠ, asistent pedagoga). Prostor, který děti vyuţívají je rozčleněn do dvou částí - třídu a hernu, které se dále dělí na jednotlivá centra aktivit. Nábytek odpovídá normám. Centra jsou vyuţívána během celého dne k individuálním či skupinovým hrám, činnostem. Děti se samy spolupodílejí na výzdobě školy, mají místo, kde si mohou vystavit své výrobky. Vybavení hračkami odpovídá počtu dětí. Dobře odvětrané šatny dětí, jsou prostorově vyhovující, nachází se při vstupu do budovy. V kaţdém centru mají děti v dosahu nabídku pomůcek, které mohou potřebovat ke vzdělávací činnosti, nebo si půjčují pomůcky (např. obrázky, knihy, přírodniny, atd.) z jednotlivých kabinetů školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 4.3. Ţivotospráva: Naše mateřská škola speciální je otevřena od jako jednotřídní s kapacitou do osmi dětí. V příštím roce se předpokládá otevření druhé třídy. Pedagogové pracují s věkově smíšeným kolektivem 3-7 let. Strava je zajišťována externě ze smluvní školní jídelny, která zajišťuje vhodnou skladbu jídelníčku. Ve škole je přípravna, výdejna a jídelna. Dětem je poskytována plnohodnotná, vyváţená strava, zajištěn pitný reţim během celého dne. Komunikují s personálem, pokud jim to jejich mentální úroveň dovolí. Děti mají dostatek pohybu ve třídách i na zahradě MŠ. Pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách je realizován denně s přihlédnutím k přírodním podmínkám. Za mírného deště nebo sněţení pouţívají pláštěnky a gumové holínky, které si dodají rodiče. Odpolední odpočinek u dětí je minut, dále je dle individuálních potřeb a moţností dětí krácen Psychosociální podmínky: Nově příchozí děti se postupně adaptují na nové prostředí na základě individuálního přístupu učitelky ke kaţdému dítěti a adaptačního plánu. Respektujeme individuální potřeby dětí i rodičů. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel potřebných pro vzájemné respektování. V ranních činnostech je dán prostor kaţdému dítěti dle jeho vlastní volby a moţností na seberealizaci. Práce v kruzích povede děti k sebeuplatnění, tvořivosti, zkoumání, bádání, poznávání atd. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou. Spontánní i řízené aktivity jsou vyváţené, v takovém poměru, který odpovídá individuálním potřebám, moţnostem a zájmu dětí. Vycházíme ze znalosti dětí, jejich speciálních potřeb, konkrétní ţivotní a sociální situace. Volnost a osobní svoboda dětí je vyváţena s nezbytnou mírou omezení, které vyplývá z potřeby dodrţovat v MŠ potřebný reţim. Při všech činnostech se pedagogové věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a podporují vzájemnou důvěru, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Vztahy mezi dospělými i dětmi jsou partnerské Organizace: Denní řád je dostatečně pruţný, umoţňuje reagovat na individuální potřeby, moţnosti a zájmy dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyváţený, a to včetně aktivit, které jsou organizovány nad rámec běţného programu. Dětem je poskytován dostatečný prostor i čas pro spontánní hru, pokud to jejich mentální úroveň dovolí. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

8 Jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Je respektováno jejich pracovní tempo i zájem o činnosti. Vytváříme podmínky pro individuální i skupinové činnosti. Dostatečně dbáme na jejich soukromí. MŠ je přizpůsobena dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Správně stanovený reţim dne pomáhá předcházet přetěţování dětí, střídáním činností je aktivizuje, vytváří základní sociální a kulturně hygienické návyky, kladně ovlivňuje jejich duševní a tělesný rozvoj. Reţim dne vychází ze specifických potřeb dětí a individuálních psychických a poznávacích procesů, je podmíněn důleţitými aspekty: - často střídat činnosti různého dynamického charakteru - nepřetěţovat děti, současně však maximálně vyuţít všechny činnosti pro rozumový, tělesný a citový rozvoj dětí - časté opakování a procvičování naučeného - maximálně vyuţívat moţnost individuální práce s jednotlivcem - vyuţívat speciální formy práce s dětmi při rehabilitaci, reedukaci, kompenzaci - respektovat zvýšenou potřebu odpočinku a relaxaci dětí se speciálněpedagogickými potřebami 4.6. Spoluúčast rodičů - vytváření spolupráce s rodiči - důsledné respektování vývojových zvláštností dětí, spoluvytvářet společenství dětí, nabízet podnětné prostředí - učit rodiče sledovat informace na nástěnce - učit rodiče důleţitosti pravidelné docházky dětí do MŠ - informovat o moţnosti a významu odkladu školní docházky - více osvěty týkající se umisťování nemocných dětí do kolektivu - neformální schůzky a rozhovory s rodiči, motivační přístup, průběţné hodnocení chování, společné naplňování potřeb dítěte - seznámit rodiče s tím, ţe se jejich děti lépe zapojí do kolektivu i v ZŠ, mají lepší výsledky neţ ty, které nenavštěvovaly MŠ - nabídnout setkání s rodiči na informativních schůzkách na začátku školního roku, v průběhu školního roku, k projednání školního plánu, dlouhodobé koncepce školy - zajistit poradenský servis ve SPC, PPP, apod. - nástěnky pro rodiče - informace o akcích v MŠ i mimo ni, o změnách a přáních Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-7 -

9 5. Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí ( 29 Školského zákona) : 5.1. Bezpečnost dětí - z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ni (řídíme se pravidly bezpečného chování, která jsou dětem stále vštěpována). Jestliţe se i přesto chová dítě tak, ţe ohroţuje zdraví své, spoluţáků a jiných osob, má škola právo omezit účast dítěte na společných školních akcích (hry, výlety a pod ). - všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají povinnost dbát na bezpečí všech dětí v MŠ bez ohledu na rozdělení ve třídách. - je povinností rodiče při příchodu do MŠ dítě předat učitelce (v ţádném případě poslat do třídy, aniţ by učitelka rodiče spatřila)-sdělením učitelky zákonnému zástupci přebírám dítě MŠ nese za dítě odpovědnost. To samé nastává v případě vyzvedávání, kdy učitelka sdělením předávám dítě ukončuje zodpovědnost MŠ. (Rodič také dává příklad dítěti, ţe se s učitelkou pozdraví.) - při společných akcích s rodiči v MŠ a na školní zahradě po ukončení oficiálního programu zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněţ z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve výjimečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠ v průběhu dne (zejména na zahradě) na nezbytně nutnou dobu. Přítomnost dalších osob je moţná pouze po předchozí dohodě se zástupcem školy. - MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimţ došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb o evidenci úrazů dětí, ţáků, studentů. - z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pobyt psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠ včetně zahrady (znečišťování, moţnost neţádoucího kontaktu s dětmi) Zdraví dětí - do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota,..). Totéţ se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina,..). Při opětovném nástupu dítěte do MŠ si můţe učitelka vyţádat potvrzení od ošetřujícího lékaře prostřednictvím zákonného zástupce. - Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí můţe učitelka i v případě opakovaného podezření na infekční onemocnění, vyţadovat potvrzení od lékaře, ţe dítě je způsobilé ke vzdělávání. - Výskyt kaţdého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, ţloutenka, mononukleóza,..). - Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout ze MŠ. - Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodrţování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-8 -

10 samostatnost na WC.). Škola pak zodpovídá za dodrţování hygienických zásad, za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání, ). Tomu učitelky přizpůsobují oblečení dětí. Dbají na dodrţování pitného reţimu dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám, nutné oblečení i do deště. -V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit kaţdou změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu Prevence sociálně patologických jevů - V této oblasti působíme na děti všech věkových skupin dle našeho minimálního preventivního programu, viz příloha k ŠVP PV. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-9 -

11 6. Vzdělávací obsah 6.1. Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy získat kladný vztah ke svému tělu respektovat odlišnosti vlastního těla i odlišnosti druhých pečovat o své tělo a chránit své zdraví připravit dítě po stránce fyzické a psychické na školní reţim rozvíjet a uţívat smysly zvládnout hudebně pohybové, výtvarné a pracovní činnosti přiměřené věku prevence specifických poruch učení komplexní příprava na psaní přijímat zodpovědnost za své věci a péči o ně 1. POHYBOVÉ, HUDEBNĚ POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI: napodobování pohybu, pohyb s hudbou, rytmický pohyb, rozvoj zrakového, sluchového, hmatového, čichového a chuťového vnímání 2. SEBEOBSLUŢNÉ ČINNOSTI A PÉČE O TĚLO: převlékání, činnosti podporující základní hygienické návyky, sebeobsluţné činnosti se zaměřením na zvládnutí základních návyků pro stolování programy: preventivní výchova, primární protidrogová prevence činnosti zaměřené na poznání vlastního těla a jeho částí 3. GRAFOMOTORICKÉ ČINNOSTI: systematické uvolňování ruky v různých polohách hry a cviky pro správné drţení tuţky uvolňovací a grafomotorické cviky řazené od jednoduchých k sloţitějším zachycení prostoru, tečkování, houpavý pohyb, vertikální a horizontální čáry, krouţivý pohyb, ovál, kombinace čáry a kruhu, geometrické tvary, zuby, horní a dolní oblouk, vlna, horní a dolní klička, osmička, psaní v řádku, správná koordinace pohybů zvládnutí prostorové a pravolevé orientace, vnímání hudby a rytmu, týmová a kolektivní práce, správné drţení těla a dýchání, zvládnutí základních sebeobsluţných činností a hygienických návyků, samostatnost, základní poznatky o zdraví škodlivých činnostech, zvládnout pojmenovat základní části těla, části hlavy a ruky, dokázat pojmenovat některé orgány vnímat růstové rozdíly a zdravotní odlišnosti osvojení si základních grafomotorických dovedností uvolněné zápěstí a ruka připravená na psaní, zapojení Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

12 Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy jednoduché jednotahovky, činnosti zaměřené na správné sezení při psaní a organizaci pracovního místa 4. VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: činnosti seznamující děti s různými výtvarnými a pracovními materiály a technikami práce s papírem trhání, vytrhávání, skládání, ohýbání, vytváření různých papírových předmětů a zvířat, stříhání, vystřihování, lepení atd. kreslení, malování, práce s vodovými a temperovými barvami, práce s prstovými barvami, se suchým pastelem, voskovkami, tuší, atd. práce s keramickou hlínou a modelínou práce s látkou, vlnou práce s ostatními materiály dřevo, kámen, vosk, písek, pěna, atd. rozvoj jemné motoriky - navlékání, provlékání, přebírání a třídění, hry s kostkami, stavebnicí, montáţní a demontáţní činnosti, kombinace různých činností, činnosti v různých polohách na pracovním stole, na zemi, ve stoje atd. skupinové výtvarné a pracovní činnosti všech smyslů do činnosti rozpoznat základní výtvarné a pracovní náčiní a zvládnutí manipulace s nimi, orientovat se ve výtvarných a pracovních činnostech stříhání, lepení, trhání atd. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

13 Dítě a jeho tělo Děti velice rády poslouchají písničky (např. Dádu Patrasovou aj.), které doprovázejí pohybem a tancem. Velice často také hrají za pomoci paní učitelky loutkové divadlo, u kterého se učí nové písničky a říkanky. Rozpracováváme a do činností dětí v mateřské škole zavádíme prvky speciálně pedagogické metody Metoda dobrého startu (dále jen MDS ). MDS sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Pro děti zajišťujeme besedy s odborníky (např. poskytování 1. pomoci při drobném poranění, co víme o svém těle, aj.), pořádáme soutěţe (kreslení zdravého talíře plného dobrot, koláţe, modelování ovoce a zeleniny aj.). Spolupracujeme s policií ČR, která pravidelně pro naše děti organizuje besedy na téma dopravní výchovy a objasňuje dětem formou her a pohádek pravidla silničního provozu apod. Oblasti správného stolování se věnujeme teoreticky v oblasti výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu i prakticky při jídle. Děti si povídají o tom, proč vlastně jíme a pijeme kaţdý den, seznamují se s jednotlivými druhy potravin, učí se znát potravinovou pyramidu. Pracují s tématem Můj jídelníček (seznámení s druhy potravin, kolikrát denně můţeme který druh potravin jíst, sestavování zdravého jídelníčku..), atd. Důleţitou kapitolou je dodrţování pitného reţimu- diskutujeme s dětmi o tom, jaké nápoje pijí a kolik toho za den vypijí. Mohou pracovat s dětskou kuchařkou, ve které se učí orientovat podle obrázků, na jednoduchých příkladech se seznamují s dodrţováním pracovního postupu - příprava svačiny- mazání chleba, zeleninového salátu, příprava na pečení bábovky V oblasti stolování se učí dodrţovat základní hygienické návyky, seznamují se a učí se pojmenovávat předměty denní potřeby. Děti rády malují, pracují s hlínou v keramické dílně. Velice oblíbenou činností je i práce s korálky. Děti pracují buď samostatně či ve skupině. Snaţíme se o to, aby větší děti pomáhaly maličkým. Ze svých výrobků mají děti vţdy velkou radost, často je darují někomu blízkému či jimi vyzdobí svou třídu. Rizika denní reţim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého ţivotního stylu nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí, apod.) omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příleţitostí k pracovním úkonům nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových moţností jednotlivých dětí neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

14 omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí dlouhodobé statické zatěţování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i moţnostech jeho ohroţení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné vyuţívání vybavení a dalších moţností apod. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

15 Dítě a jeho psychika Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy rozvoj řečových a komunikačních schopností a dovedností kultivovaný a smysluplný mluvený projev odstranění individuálních logopedických obtíţí seznámení a správná výslovnost jednotlivých hlásek abecedy rozvoj a upevňování smyslového vnímání rozvoj a podpora vztahu a zájmu o učení a získávání nových informací a poznatků rozvoj cíleného řešení problémů vést k soustředěné pozornosti na daný úkol rozvoj paměti a pozornosti JAZYK A ŘEČ dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky, smyslové říkánky, rýmovačky, rozhovor, vyprávění vlastních záţitků a zkušeností, přeříkávání slov, vět a krátkých textů, napodobování intonace, mluvený projev na dané téma s pomocí obrázků, poslech a převyprávění krátkého textu, sledování dětských televizních programů, filmů, divadelních vystoupení, malovaná a prstová říkadla zapamatování a přednes, práce s knihou, seznámení dětí se sdělovacími prostředky, individuální odstraňování logopedických obtíţí hrami a říkadly, seznámení dětí s jednotlivými písmeny abecedy, procvičování jejich výslovnosti a rozpoznání jejich tvarů (tiskací), rytmické slabikování slov a říkadel, cvičení ke slyšení počátečních a koncových hlásek ve slově, rozpoznávání, zda daná hláska je ve slově obsaţena, rozpoznávání dlouhé a krátké slabiky, sestavování děje z jednotlivých částí v logickém sledu, dramatizace, práce s maňáskem a loutkou správné dýchání a artikulace při mluveném projevu, přirozené uţívání spisovné řeči při hrách i běţné komunikaci, respektování sociokulturních řečových odlišností, rozšiřování slovní zásoby, schopnost vést rozhovor, vyjádření vlastní myšlenky, sledovat reakci druhého, schopnost spontánně reagovat, sledovat vyprávění, zvládnout převyprávět, pochopit souvislosti a vztahy v textu, zvládnout rozpoznat a napsat vlastní křestní jméno (tiskacími písmeny), zvládnout rozpoznat a napsat některá písmena abecedy (tiskací pouze orientačně), orientace v knize, rozlišování počátečních a koncových hlásek ve slově, vnímání dlouhých a krátkých hlásek ve slově a jejich rytmizace, zvládnout popsat obrázek, zapamatování a reprodukce krátkých textů, básní, říkadel, písní, vědomě pracovat na daném úkolu a úkol dokončit, přemýšlet nad daným problémem, schopnost Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

16 Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy upevňování a rozvíjení matematických představ orientace v číselné řadě 1 5 postupné citové osamostatňování schopnost sebekontroly a ovládání svých emocí vytvoření přátelských vztahů v rámci třídy, vytváření pocitu sounáleţi- tosti v třídním kolektivu schopnost respektovat a tolerovat sociální a rasové odlišnosti rozvoj a kultivace vlastního projevu a estetického cítění 2. POZNÁVACÍ SCHOP- NOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKO- VÉ OPERACE spontánní hra, volné hry, sestavování celku puzzle dokreslování podle předlohy, logické dokreslování hry a činnosti k rozvoji smyslového vnímání hledání rozdílů, protikladů a shodných znaků třídění, vyřazování, zařazování předmětů podle určitých pravidel poznávání barev seznámení se se základními geometrickými tvary kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník logické střídání předmětů, barev, zvuků atd. činnosti podporující prostorovou orientaci nad, pod, před, za, na vedle, mezi, nahoře, dole činnosti podporující osvojení pravolevé orientace logické spojování dvojic pomocí her a příkladů se orientovat v číselné řadě 1-5 (10) hry pro rozvoj logického myšlení, soutěţe práce s hlavolamy, rébusy činnosti umoţňující dítěti orientovat se v čase, dějové řazení příběhů a událostí vyjádřit moţná řešení, zvládnout obhájit svůj názor, umět rozpoznat a pojmenovat předměty kolem sebe i v blízkém okolí, schopnost orientovat se časoprostorově, chápat a uţívat prostorové pojmy (nad, pod, za, atd.), chápat a uţívat časové pojmy, posloupnost děje, orientace v týdnu, znát jednotlivé dny v týdnu, rozpoznat pracovní dny a dny volna, orientovat se v kalendářním roce roční období, narozeniny, svátky, orientovat se v číselné řadě 1 10, rozumět a uţívat pojmy více, méně, stejně, řadové číslovky - první, druhý, poslední samostatná i skupinová práce, osamostatňování se od rodiny zvládnutí vyhodnocení situace a přizpůsobit k ní své chování vytvoření podnětného a přátelského prostředí ve třídě pokusit se uvědomovat si své moţnosti a své limity (slabé i silné stránky) vytvoření kladného vztahu k sobě samému, k ostatním, k přírodě i k věcem, které mě obklopují Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

17 Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 1. SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE samostatná a skupinová volná hra hry, umoţňující rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání zvládnout a vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, hudebně atd. respektovat a chápat potřeby druhých zvládnutí a hry a činnosti zaměřené na respektování pravidel vztahy v rodině a přátelství a podmínek souţití činnosti podporující vnímat v rodině, ve škole, příjemné i nepříjemné pocity v kolektivu vrstevníků atd. vnímat a projevovat, co cítím soucit, strach, radost, stesk atd. podporovat ohleduplnost a pomoc vůči slabším, zdravotně oslabeným, starým lidem, sociálně a kulturně znevýhodněným atd. dramatizace různých ţivotních situací a různých typů chování a jejich hodnocení Dítě a jeho psychika Četbou pohádek, poslechem příběhů a vyprávěním tak rozšiřujeme vyjadřování jazykem, který děti pouţívají, snaţíme se rozšiřovat jejich slovní zásobu, učíme je, ţe si i tím, co říkají, obohacují svůj emocionální ţivot. Své pocity a řeč se také snaţíme vyjádřit mimikou, hrajeme loutková divadla, pro rozvoj slovní zásoby máme vytvořené různé didaktické hry. Do výchovně vzdělávací činnosti učitelka také často zapojuje loutkové divadlo, kdy si loutky s dětmi povídají. Formou her se snaţíme upozorňovat na správné vyvozování hlásky a procvičovat ji. Učitelka vede děti k ohleduplnosti a vzájemné spolupráci. Výrobou dárečků či výstavou obrázků reagují děti na významné dny v roce, pořádají společné besídky, soutěţe aj. Formou vyprávění, četbou knih, encyklopedií a sledováním příběhů se dozvídají o ţivotě dětí v různých zemích. Učitelce se daří vytvářet dostatek příleţitostí k získání nových informací a poznatků. Učí děti vyjadřovat svůj názor a přiměřeně k věku i zhodnotit si svou činnost. Paní učitelka zadává úkoly, při kterých děti spolupracují, a v činnostech jim podle potřeby pomáhá. Snaţí se, aby kaţdé dítě zaţilo úspěch a mohlo si vybrat činnost dle svého zájmu, důsledně dbá na dodrţování slušného chování. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

18 Děti si tak osvojují učivo zábavnou formou, postupně se učí komunikovat a zapojovat se do diskuse, pracovat ve skupině a respektovat druhého, při řešení problému poţádat druhého o pomoc. Rizika prostředí komunikačně chudé, omezující běţnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými málo příleţitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim špatný jazykový vzor vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte) časově a obsahově nepřiměřené vyuţívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.) nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní omezený přístup ke kníţkám nedostatek příleţitostí k poznávacím činnostem zaloţeným na vlastní zkušenosti převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimoracionálního poznávání převaţující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat málo příleţitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění nedostatek moţností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a proţitky a hovořit o nich nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně proţívá pocit selhání nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

19 spěch a nervozita, omezování moţností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí) nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, proţívání a vyjadřování Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

20 Dítě a ten druhý Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle seznámení se základními pravidly slušného chování rozvíjet schopnost komunikovat se svými vrstevníky i s dospělými rozvoj sociálního cítění rozvoj verbálních i neverbálních komunikačních schopností ochrana osobního soukromí, bezpečí ve vztahu k druhým dětem i k dospělým získat pozitivní vztah k naší škole Vzdělávací nabídka přirozené verbální i neverbální aktivity ve vztahu k vrstevníkům i k dospělým, hudební, výtvarné i dramatické činnosti podporující rozvoj komunikačních dovedností, aktivity podporující vytváření vztahů přátelství a kamarádství v kolektivu třídy, skupinové činnosti zaměřené na podporu kolektivní práce a respektování se v rámci dané skupiny, činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě ţije rodina členové rodiny a vztahy mezi nimi, škola, kolektiv dětí atd., činnosti podporující schopnost ochránit své soukromí podpora zdravého sebevědomí, četba příběhů, sledování televizních programů pro děti, podporující obezřetnost při setkávání s cizími lidmi, navazování vztahů s ostatními dětmi školy, společné akce a společná vystoupení. Očekávané výstupy osvojení si základních pravidel slušného chování pozdravit, poděkovat, neskákat do řeči, omluvit se atd. přirozené navazování kontaktu mezi dítětem a vyučujícím, navození pocitu vzájemné důvěry, přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými dětmi, navazování přátelství, uvědomovat si svá práva, ale i povinnosti, dokázat si své postavení obhájit a tolerovat postavení druhého, respektovat sociální a kulturní odlišnosti mezi dětmi, ale i mezi dospělými, schopnost spolupráce ve skupiněpodřídit se, respektovat názor druhého, ovládat své emoce chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi zvládnutí některých dětských her respektování pravidel hry Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha I: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí žáků PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Více

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. Charakteristika přípravné třídy ZŠ jazyků Karlovy Vary zřídila přípravnou třídu, která je umístěna v budově 1.stupně.

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více