Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha J: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j. MZPCB/00488/2014 Platnost od ŠVP MŠ speciální byl projednán ve školské radě dne

2 Obsah 1. Úvod Cíle vzdělávání Vzdělávací obsah ŠVP PV Podmínky předškolního vzdělávání Charakteristika školy Podmínky vzdělávání Životospráva: Psychosociální podmínky: Organizace: Spoluúčast rodičů Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí ( 29 Školského zákona) : Bezpečnost dětí Zdraví dětí Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávací obsah Vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Integrované bloky Podzim: Zima Jaro Léto Aktivity školy Hodnocení a evaluační činnosti v MŠ speciální Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 1. Úvod Předškolní vzdělávání je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) součástí vzdělávacího systému České republiky. Je určeno pro děti ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky a realizováno v mateřských školách. Předloţený školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV ) byl vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, s ohledem na děti, které budou tuto mateřskou školu navštěvovat, tzn: dětí se zdravotním postiţením, kombinovanými vadami, mentálním postiţením a poruchou autistického spektra. Mezi hlavní úkoly a cíle vzdělávání těchto dětí patří osvojení základních klíčových kompetencí a tím také získání předpokladů pro jejich celoţivotní vzdělávání, které jim umoţní se snáze a spolehlivěji uplatnit v jejich osobním a pracovním ţivotě. Poskytování předškolního vzdělávání je veřejnou sluţbou. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uveřejněn na přístupných místech (v prostoru mateřské školy a v I. poschodí budovy školy ve Štítného ul. 3, Č. Budějovice) a na www stránkách školy. ŠVP vychází ze zásad RVP, splňuje základní podmínky pro tvorbu školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, tzn. obsahovou strukturu, informační okruhy, vzdělávací cíle, ale zároveň respektuje odlišnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je upraven podle podmínek nastavených moţnostmi, schopnostmi a zdravotním stavem dětí. Respektuje dostatečnou otevřenost a volnost k tvoření plánů. Vzhledem k tomu, ţe tento školní vzdělávací program je určen pro děti se speciálními potřebami, je zapotřebí vyuţívat specifických metod, dále je moţné rozsah a intenzitu poskytované školské sluţby u kaţdého dítěte konzultovat se SPC, dětským psychologem, případně ošetřujícím lékařem. ŠVP speciální využívá speciální metody práce. Do výchovně vzdělávacích činností ve všech oblastech zařazujeme metodu basální stimulace, AAK augmentativní alternativní komunikace, VOKS výměnný obrázkový komunikační systém, piktogramy, podle zájmu rodičů můţeme zařadit reflexní terapii, rehabilitační cvičení apod. Velice důleţitá je zde také spolupráce mezi jednotlivými pedagogy, pravidelná spolupráce s rodiči, citlivý přístup k dětem i jejich zákonným zástupcům a respektování jejich potřeb a přání. Školní vzdělávací program je utvářen v souladu s obecnými normami a nároky, jeho jednotlivé sloţky a detailní vypracování budou průběţně doplňovány s respektováním na vývojové, speciální potřeby a moţnosti dětí. Bude kladen důraz na tvorbu TVP a individuální vzdělávací plány pro jednotlivé ţáky. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 2. Cíle vzdělávání Rozvíjení rozumových schopností - rozvíjení slovní zásoby - poskytovat dětem dobrý vzor - odstraňovat nevhodné výrazy - učit děti naslouchat a soustředit se - podněcovat děti k dotazům - umět vhodnou formou říci ne - srozumitelně vyjádřit svá přání, city, postoje, poţadavky, názory - zvyšovat úroveň verbálního projevu - vést děti k základní orientaci v prostoru a čase, základním matematickým úkonům Rozvíjení estetického cítění - spojovat řeč s rytmem a pohybem - vyuţívat jednoduchý hudební doprovod - vést děti k péči o ţivotní prostředí MŠ a okolí - seznamovat se s pohádkou, rozlišovat dobré a špatné - podněcovat k improvizaci a dramatizaci - vést děti ke zvídavosti, prostřednictvím encyklopedií, časopisů, obrázkových knih Rozvíjení pracovních dovedností - vést děti k sebeobsluze, snaze o estetický vzhled - vést ke smyslu pro pořádek - učit kulturu stolování - podporovat fantazii - zařazovat hry s různými i netradičními materiály - učit uchopit tuţku, nůţky - seznamovat a podněcovat ke konstruktivním dovednostem Rozvíjení tělesné zdatnosti - dbát na správné drţení těla - zařazovat pravidelné tělovýchovné chvilky - postupné zvládání přirozených cvičení - hry proti agresivitě dětí - zařazovat psychorelaxační prvky, jógová cvičení, kalanetika - vyuţívat pobyt venku, s nejrůznějšími pomůckami Podněcování emotivní a etické složky osobnosti - vycházet z citových potřeb dítěte - vhodným a vlídným jednáním vzbuzovat kladné vlastnosti a potlačovat záporné - motivovat pochvalou, povzbuzením, pohlazením, projevením zájmu - pěstovat toleranci, náklonnost, vstřícnost - trénovat snášenlivost, zvídavost, činorodost v souladu se sociálním cítěním - terapie objetí Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 3. Vzdělávací obsah ŠVP PV Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v mateřské škole. V ŠVP PV je vymezen tak, aby slouţil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů; je formulován v podobě učiva a očekávaných výstupů, a to pouze obecně, rámcově. Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let. Je formulován tak, aby odpovídal specifice předškolního vzdělávání. Vzdělávací obsah je členěn do několika vzdělávacích oblastí, je zachováno integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do ţivotního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti, resp. jejich obsahy, se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí. Vzdělávací obsah je v ŠVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Rizika Přesně pojmenovaná moţná rizika, která mohou ohroţovat úspěch vzdělávacích záměrů, srozumitelně upozorňují pedagoga na to, čeho by se měl vyvarovat. Konkrétní rizika jsou definována pro jednotlivé vzdělávací oblasti a zařazena ke konkrétním oblastem. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 4. Podmínky předškolního vzdělávání 4.1. Charakteristika školy Mateřská škola speciální (dále MŠ) je součástí MŠ, ZŠ, a PrŠ České Budějovice, Štítného 3 a podléhá téţ jejímu ředitelství. Je zřízena pro děti se zdravotním postiţením, prioritně pro výchovu a vzdělávání dětí s mentální retardací všech stupňů, dětí s autismem a kombinovanými vadami Mateřská škola speciální je otevřena od Je umístěna v přízemí budovy se dvěma prostornými třídami s cílovou kapacitou 16 dětí. Třída a herna jsou světlé, rozčleněné na části, vytvořena jednotlivá centra aktivit, jedna třída je v odpoledních hodinách vyuţívána k odpočinku dětí. Mateřská škola vyuţívá velkou zahradu, která je vybavena tělovýchovným nářadím pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, pískovištěm. Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě zápisu dětí do MŠ dle zákona č.561/2004. Rodiče mohou zapsat své děti v průběhu celého školního roku. Mohou kdykoliv po dohodě navštívit MŠ, je jim umoţněna prohlídka školy a podány informace o naší činnosti. Třída je od začátku školního roku heterogenní. Zahradu kontroluje školník pravidelně před pobytem dětí na školní zahradě. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují hygienické i bezpečnostní předpisy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Výuka je zajištěna pedagogickými pracovníky s příslušnou kvalifikací (učitelky MŠ, asistent pedagoga). Prostor, který děti vyuţívají je rozčleněn do dvou částí - třídu a hernu, které se dále dělí na jednotlivá centra aktivit. Nábytek odpovídá normám. Centra jsou vyuţívána během celého dne k individuálním či skupinovým hrám, činnostem. Děti se samy spolupodílejí na výzdobě školy, mají místo, kde si mohou vystavit své výrobky. Vybavení hračkami odpovídá počtu dětí. Dobře odvětrané šatny dětí, jsou prostorově vyhovující, nachází se při vstupu do budovy. V kaţdém centru mají děti v dosahu nabídku pomůcek, které mohou potřebovat ke vzdělávací činnosti, nebo si půjčují pomůcky (např. obrázky, knihy, přírodniny, atd.) z jednotlivých kabinetů školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 4.3. Ţivotospráva: Naše mateřská škola speciální je otevřena od jako jednotřídní s kapacitou do osmi dětí. V příštím roce se předpokládá otevření druhé třídy. Pedagogové pracují s věkově smíšeným kolektivem 3-7 let. Strava je zajišťována externě ze smluvní školní jídelny, která zajišťuje vhodnou skladbu jídelníčku. Ve škole je přípravna, výdejna a jídelna. Dětem je poskytována plnohodnotná, vyváţená strava, zajištěn pitný reţim během celého dne. Komunikují s personálem, pokud jim to jejich mentální úroveň dovolí. Děti mají dostatek pohybu ve třídách i na zahradě MŠ. Pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách je realizován denně s přihlédnutím k přírodním podmínkám. Za mírného deště nebo sněţení pouţívají pláštěnky a gumové holínky, které si dodají rodiče. Odpolední odpočinek u dětí je minut, dále je dle individuálních potřeb a moţností dětí krácen Psychosociální podmínky: Nově příchozí děti se postupně adaptují na nové prostředí na základě individuálního přístupu učitelky ke kaţdému dítěti a adaptačního plánu. Respektujeme individuální potřeby dětí i rodičů. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel potřebných pro vzájemné respektování. V ranních činnostech je dán prostor kaţdému dítěti dle jeho vlastní volby a moţností na seberealizaci. Práce v kruzích povede děti k sebeuplatnění, tvořivosti, zkoumání, bádání, poznávání atd. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou. Spontánní i řízené aktivity jsou vyváţené, v takovém poměru, který odpovídá individuálním potřebám, moţnostem a zájmu dětí. Vycházíme ze znalosti dětí, jejich speciálních potřeb, konkrétní ţivotní a sociální situace. Volnost a osobní svoboda dětí je vyváţena s nezbytnou mírou omezení, které vyplývá z potřeby dodrţovat v MŠ potřebný reţim. Při všech činnostech se pedagogové věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a podporují vzájemnou důvěru, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Vztahy mezi dospělými i dětmi jsou partnerské Organizace: Denní řád je dostatečně pruţný, umoţňuje reagovat na individuální potřeby, moţnosti a zájmy dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyváţený, a to včetně aktivit, které jsou organizovány nad rámec běţného programu. Dětem je poskytován dostatečný prostor i čas pro spontánní hru, pokud to jejich mentální úroveň dovolí. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

8 Jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Je respektováno jejich pracovní tempo i zájem o činnosti. Vytváříme podmínky pro individuální i skupinové činnosti. Dostatečně dbáme na jejich soukromí. MŠ je přizpůsobena dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Správně stanovený reţim dne pomáhá předcházet přetěţování dětí, střídáním činností je aktivizuje, vytváří základní sociální a kulturně hygienické návyky, kladně ovlivňuje jejich duševní a tělesný rozvoj. Reţim dne vychází ze specifických potřeb dětí a individuálních psychických a poznávacích procesů, je podmíněn důleţitými aspekty: - často střídat činnosti různého dynamického charakteru - nepřetěţovat děti, současně však maximálně vyuţít všechny činnosti pro rozumový, tělesný a citový rozvoj dětí - časté opakování a procvičování naučeného - maximálně vyuţívat moţnost individuální práce s jednotlivcem - vyuţívat speciální formy práce s dětmi při rehabilitaci, reedukaci, kompenzaci - respektovat zvýšenou potřebu odpočinku a relaxaci dětí se speciálněpedagogickými potřebami 4.6. Spoluúčast rodičů - vytváření spolupráce s rodiči - důsledné respektování vývojových zvláštností dětí, spoluvytvářet společenství dětí, nabízet podnětné prostředí - učit rodiče sledovat informace na nástěnce - učit rodiče důleţitosti pravidelné docházky dětí do MŠ - informovat o moţnosti a významu odkladu školní docházky - více osvěty týkající se umisťování nemocných dětí do kolektivu - neformální schůzky a rozhovory s rodiči, motivační přístup, průběţné hodnocení chování, společné naplňování potřeb dítěte - seznámit rodiče s tím, ţe se jejich děti lépe zapojí do kolektivu i v ZŠ, mají lepší výsledky neţ ty, které nenavštěvovaly MŠ - nabídnout setkání s rodiči na informativních schůzkách na začátku školního roku, v průběhu školního roku, k projednání školního plánu, dlouhodobé koncepce školy - zajistit poradenský servis ve SPC, PPP, apod. - nástěnky pro rodiče - informace o akcích v MŠ i mimo ni, o změnách a přáních Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-7 -

9 5. Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí ( 29 Školského zákona) : 5.1. Bezpečnost dětí - z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ni (řídíme se pravidly bezpečného chování, která jsou dětem stále vštěpována). Jestliţe se i přesto chová dítě tak, ţe ohroţuje zdraví své, spoluţáků a jiných osob, má škola právo omezit účast dítěte na společných školních akcích (hry, výlety a pod ). - všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají povinnost dbát na bezpečí všech dětí v MŠ bez ohledu na rozdělení ve třídách. - je povinností rodiče při příchodu do MŠ dítě předat učitelce (v ţádném případě poslat do třídy, aniţ by učitelka rodiče spatřila)-sdělením učitelky zákonnému zástupci přebírám dítě MŠ nese za dítě odpovědnost. To samé nastává v případě vyzvedávání, kdy učitelka sdělením předávám dítě ukončuje zodpovědnost MŠ. (Rodič také dává příklad dítěti, ţe se s učitelkou pozdraví.) - při společných akcích s rodiči v MŠ a na školní zahradě po ukončení oficiálního programu zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněţ z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve výjimečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠ v průběhu dne (zejména na zahradě) na nezbytně nutnou dobu. Přítomnost dalších osob je moţná pouze po předchozí dohodě se zástupcem školy. - MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimţ došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb o evidenci úrazů dětí, ţáků, studentů. - z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pobyt psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠ včetně zahrady (znečišťování, moţnost neţádoucího kontaktu s dětmi) Zdraví dětí - do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota,..). Totéţ se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina,..). Při opětovném nástupu dítěte do MŠ si můţe učitelka vyţádat potvrzení od ošetřujícího lékaře prostřednictvím zákonného zástupce. - Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí můţe učitelka i v případě opakovaného podezření na infekční onemocnění, vyţadovat potvrzení od lékaře, ţe dítě je způsobilé ke vzdělávání. - Výskyt kaţdého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, ţloutenka, mononukleóza,..). - Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout ze MŠ. - Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodrţování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-8 -

10 samostatnost na WC.). Škola pak zodpovídá za dodrţování hygienických zásad, za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání, ). Tomu učitelky přizpůsobují oblečení dětí. Dbají na dodrţování pitného reţimu dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám, nutné oblečení i do deště. -V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit kaţdou změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu Prevence sociálně patologických jevů - V této oblasti působíme na děti všech věkových skupin dle našeho minimálního preventivního programu, viz příloha k ŠVP PV. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-9 -

11 6. Vzdělávací obsah 6.1. Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy získat kladný vztah ke svému tělu respektovat odlišnosti vlastního těla i odlišnosti druhých pečovat o své tělo a chránit své zdraví připravit dítě po stránce fyzické a psychické na školní reţim rozvíjet a uţívat smysly zvládnout hudebně pohybové, výtvarné a pracovní činnosti přiměřené věku prevence specifických poruch učení komplexní příprava na psaní přijímat zodpovědnost za své věci a péči o ně 1. POHYBOVÉ, HUDEBNĚ POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI: napodobování pohybu, pohyb s hudbou, rytmický pohyb, rozvoj zrakového, sluchového, hmatového, čichového a chuťového vnímání 2. SEBEOBSLUŢNÉ ČINNOSTI A PÉČE O TĚLO: převlékání, činnosti podporující základní hygienické návyky, sebeobsluţné činnosti se zaměřením na zvládnutí základních návyků pro stolování programy: preventivní výchova, primární protidrogová prevence činnosti zaměřené na poznání vlastního těla a jeho částí 3. GRAFOMOTORICKÉ ČINNOSTI: systematické uvolňování ruky v různých polohách hry a cviky pro správné drţení tuţky uvolňovací a grafomotorické cviky řazené od jednoduchých k sloţitějším zachycení prostoru, tečkování, houpavý pohyb, vertikální a horizontální čáry, krouţivý pohyb, ovál, kombinace čáry a kruhu, geometrické tvary, zuby, horní a dolní oblouk, vlna, horní a dolní klička, osmička, psaní v řádku, správná koordinace pohybů zvládnutí prostorové a pravolevé orientace, vnímání hudby a rytmu, týmová a kolektivní práce, správné drţení těla a dýchání, zvládnutí základních sebeobsluţných činností a hygienických návyků, samostatnost, základní poznatky o zdraví škodlivých činnostech, zvládnout pojmenovat základní části těla, části hlavy a ruky, dokázat pojmenovat některé orgány vnímat růstové rozdíly a zdravotní odlišnosti osvojení si základních grafomotorických dovedností uvolněné zápěstí a ruka připravená na psaní, zapojení Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

12 Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy jednoduché jednotahovky, činnosti zaměřené na správné sezení při psaní a organizaci pracovního místa 4. VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: činnosti seznamující děti s různými výtvarnými a pracovními materiály a technikami práce s papírem trhání, vytrhávání, skládání, ohýbání, vytváření různých papírových předmětů a zvířat, stříhání, vystřihování, lepení atd. kreslení, malování, práce s vodovými a temperovými barvami, práce s prstovými barvami, se suchým pastelem, voskovkami, tuší, atd. práce s keramickou hlínou a modelínou práce s látkou, vlnou práce s ostatními materiály dřevo, kámen, vosk, písek, pěna, atd. rozvoj jemné motoriky - navlékání, provlékání, přebírání a třídění, hry s kostkami, stavebnicí, montáţní a demontáţní činnosti, kombinace různých činností, činnosti v různých polohách na pracovním stole, na zemi, ve stoje atd. skupinové výtvarné a pracovní činnosti všech smyslů do činnosti rozpoznat základní výtvarné a pracovní náčiní a zvládnutí manipulace s nimi, orientovat se ve výtvarných a pracovních činnostech stříhání, lepení, trhání atd. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

13 Dítě a jeho tělo Děti velice rády poslouchají písničky (např. Dádu Patrasovou aj.), které doprovázejí pohybem a tancem. Velice často také hrají za pomoci paní učitelky loutkové divadlo, u kterého se učí nové písničky a říkanky. Rozpracováváme a do činností dětí v mateřské škole zavádíme prvky speciálně pedagogické metody Metoda dobrého startu (dále jen MDS ). MDS sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Pro děti zajišťujeme besedy s odborníky (např. poskytování 1. pomoci při drobném poranění, co víme o svém těle, aj.), pořádáme soutěţe (kreslení zdravého talíře plného dobrot, koláţe, modelování ovoce a zeleniny aj.). Spolupracujeme s policií ČR, která pravidelně pro naše děti organizuje besedy na téma dopravní výchovy a objasňuje dětem formou her a pohádek pravidla silničního provozu apod. Oblasti správného stolování se věnujeme teoreticky v oblasti výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu i prakticky při jídle. Děti si povídají o tom, proč vlastně jíme a pijeme kaţdý den, seznamují se s jednotlivými druhy potravin, učí se znát potravinovou pyramidu. Pracují s tématem Můj jídelníček (seznámení s druhy potravin, kolikrát denně můţeme který druh potravin jíst, sestavování zdravého jídelníčku..), atd. Důleţitou kapitolou je dodrţování pitného reţimu- diskutujeme s dětmi o tom, jaké nápoje pijí a kolik toho za den vypijí. Mohou pracovat s dětskou kuchařkou, ve které se učí orientovat podle obrázků, na jednoduchých příkladech se seznamují s dodrţováním pracovního postupu - příprava svačiny- mazání chleba, zeleninového salátu, příprava na pečení bábovky V oblasti stolování se učí dodrţovat základní hygienické návyky, seznamují se a učí se pojmenovávat předměty denní potřeby. Děti rády malují, pracují s hlínou v keramické dílně. Velice oblíbenou činností je i práce s korálky. Děti pracují buď samostatně či ve skupině. Snaţíme se o to, aby větší děti pomáhaly maličkým. Ze svých výrobků mají děti vţdy velkou radost, často je darují někomu blízkému či jimi vyzdobí svou třídu. Rizika denní reţim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého ţivotního stylu nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí, apod.) omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příleţitostí k pracovním úkonům nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových moţností jednotlivých dětí neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

14 omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí dlouhodobé statické zatěţování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i moţnostech jeho ohroţení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné vyuţívání vybavení a dalších moţností apod. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

15 Dítě a jeho psychika Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy rozvoj řečových a komunikačních schopností a dovedností kultivovaný a smysluplný mluvený projev odstranění individuálních logopedických obtíţí seznámení a správná výslovnost jednotlivých hlásek abecedy rozvoj a upevňování smyslového vnímání rozvoj a podpora vztahu a zájmu o učení a získávání nových informací a poznatků rozvoj cíleného řešení problémů vést k soustředěné pozornosti na daný úkol rozvoj paměti a pozornosti JAZYK A ŘEČ dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky, smyslové říkánky, rýmovačky, rozhovor, vyprávění vlastních záţitků a zkušeností, přeříkávání slov, vět a krátkých textů, napodobování intonace, mluvený projev na dané téma s pomocí obrázků, poslech a převyprávění krátkého textu, sledování dětských televizních programů, filmů, divadelních vystoupení, malovaná a prstová říkadla zapamatování a přednes, práce s knihou, seznámení dětí se sdělovacími prostředky, individuální odstraňování logopedických obtíţí hrami a říkadly, seznámení dětí s jednotlivými písmeny abecedy, procvičování jejich výslovnosti a rozpoznání jejich tvarů (tiskací), rytmické slabikování slov a říkadel, cvičení ke slyšení počátečních a koncových hlásek ve slově, rozpoznávání, zda daná hláska je ve slově obsaţena, rozpoznávání dlouhé a krátké slabiky, sestavování děje z jednotlivých částí v logickém sledu, dramatizace, práce s maňáskem a loutkou správné dýchání a artikulace při mluveném projevu, přirozené uţívání spisovné řeči při hrách i běţné komunikaci, respektování sociokulturních řečových odlišností, rozšiřování slovní zásoby, schopnost vést rozhovor, vyjádření vlastní myšlenky, sledovat reakci druhého, schopnost spontánně reagovat, sledovat vyprávění, zvládnout převyprávět, pochopit souvislosti a vztahy v textu, zvládnout rozpoznat a napsat vlastní křestní jméno (tiskacími písmeny), zvládnout rozpoznat a napsat některá písmena abecedy (tiskací pouze orientačně), orientace v knize, rozlišování počátečních a koncových hlásek ve slově, vnímání dlouhých a krátkých hlásek ve slově a jejich rytmizace, zvládnout popsat obrázek, zapamatování a reprodukce krátkých textů, básní, říkadel, písní, vědomě pracovat na daném úkolu a úkol dokončit, přemýšlet nad daným problémem, schopnost Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

16 Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy upevňování a rozvíjení matematických představ orientace v číselné řadě 1 5 postupné citové osamostatňování schopnost sebekontroly a ovládání svých emocí vytvoření přátelských vztahů v rámci třídy, vytváření pocitu sounáleţi- tosti v třídním kolektivu schopnost respektovat a tolerovat sociální a rasové odlišnosti rozvoj a kultivace vlastního projevu a estetického cítění 2. POZNÁVACÍ SCHOP- NOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKO- VÉ OPERACE spontánní hra, volné hry, sestavování celku puzzle dokreslování podle předlohy, logické dokreslování hry a činnosti k rozvoji smyslového vnímání hledání rozdílů, protikladů a shodných znaků třídění, vyřazování, zařazování předmětů podle určitých pravidel poznávání barev seznámení se se základními geometrickými tvary kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník logické střídání předmětů, barev, zvuků atd. činnosti podporující prostorovou orientaci nad, pod, před, za, na vedle, mezi, nahoře, dole činnosti podporující osvojení pravolevé orientace logické spojování dvojic pomocí her a příkladů se orientovat v číselné řadě 1-5 (10) hry pro rozvoj logického myšlení, soutěţe práce s hlavolamy, rébusy činnosti umoţňující dítěti orientovat se v čase, dějové řazení příběhů a událostí vyjádřit moţná řešení, zvládnout obhájit svůj názor, umět rozpoznat a pojmenovat předměty kolem sebe i v blízkém okolí, schopnost orientovat se časoprostorově, chápat a uţívat prostorové pojmy (nad, pod, za, atd.), chápat a uţívat časové pojmy, posloupnost děje, orientace v týdnu, znát jednotlivé dny v týdnu, rozpoznat pracovní dny a dny volna, orientovat se v kalendářním roce roční období, narozeniny, svátky, orientovat se v číselné řadě 1 10, rozumět a uţívat pojmy více, méně, stejně, řadové číslovky - první, druhý, poslední samostatná i skupinová práce, osamostatňování se od rodiny zvládnutí vyhodnocení situace a přizpůsobit k ní své chování vytvoření podnětného a přátelského prostředí ve třídě pokusit se uvědomovat si své moţnosti a své limity (slabé i silné stránky) vytvoření kladného vztahu k sobě samému, k ostatním, k přírodě i k věcem, které mě obklopují Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

17 Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 1. SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE samostatná a skupinová volná hra hry, umoţňující rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání zvládnout a vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, hudebně atd. respektovat a chápat potřeby druhých zvládnutí a hry a činnosti zaměřené na respektování pravidel vztahy v rodině a přátelství a podmínek souţití činnosti podporující vnímat v rodině, ve škole, příjemné i nepříjemné pocity v kolektivu vrstevníků atd. vnímat a projevovat, co cítím soucit, strach, radost, stesk atd. podporovat ohleduplnost a pomoc vůči slabším, zdravotně oslabeným, starým lidem, sociálně a kulturně znevýhodněným atd. dramatizace různých ţivotních situací a různých typů chování a jejich hodnocení Dítě a jeho psychika Četbou pohádek, poslechem příběhů a vyprávěním tak rozšiřujeme vyjadřování jazykem, který děti pouţívají, snaţíme se rozšiřovat jejich slovní zásobu, učíme je, ţe si i tím, co říkají, obohacují svůj emocionální ţivot. Své pocity a řeč se také snaţíme vyjádřit mimikou, hrajeme loutková divadla, pro rozvoj slovní zásoby máme vytvořené různé didaktické hry. Do výchovně vzdělávací činnosti učitelka také často zapojuje loutkové divadlo, kdy si loutky s dětmi povídají. Formou her se snaţíme upozorňovat na správné vyvozování hlásky a procvičovat ji. Učitelka vede děti k ohleduplnosti a vzájemné spolupráci. Výrobou dárečků či výstavou obrázků reagují děti na významné dny v roce, pořádají společné besídky, soutěţe aj. Formou vyprávění, četbou knih, encyklopedií a sledováním příběhů se dozvídají o ţivotě dětí v různých zemích. Učitelce se daří vytvářet dostatek příleţitostí k získání nových informací a poznatků. Učí děti vyjadřovat svůj názor a přiměřeně k věku i zhodnotit si svou činnost. Paní učitelka zadává úkoly, při kterých děti spolupracují, a v činnostech jim podle potřeby pomáhá. Snaţí se, aby kaţdé dítě zaţilo úspěch a mohlo si vybrat činnost dle svého zájmu, důsledně dbá na dodrţování slušného chování. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

18 Děti si tak osvojují učivo zábavnou formou, postupně se učí komunikovat a zapojovat se do diskuse, pracovat ve skupině a respektovat druhého, při řešení problému poţádat druhého o pomoc. Rizika prostředí komunikačně chudé, omezující běţnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými málo příleţitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim špatný jazykový vzor vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte) časově a obsahově nepřiměřené vyuţívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.) nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní omezený přístup ke kníţkám nedostatek příleţitostí k poznávacím činnostem zaloţeným na vlastní zkušenosti převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimoracionálního poznávání převaţující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat málo příleţitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění nedostatek moţností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a proţitky a hovořit o nich nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně proţívá pocit selhání nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

19 spěch a nervozita, omezování moţností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí) nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, proţívání a vyjadřování Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

20 Dítě a ten druhý Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle seznámení se základními pravidly slušného chování rozvíjet schopnost komunikovat se svými vrstevníky i s dospělými rozvoj sociálního cítění rozvoj verbálních i neverbálních komunikačních schopností ochrana osobního soukromí, bezpečí ve vztahu k druhým dětem i k dospělým získat pozitivní vztah k naší škole Vzdělávací nabídka přirozené verbální i neverbální aktivity ve vztahu k vrstevníkům i k dospělým, hudební, výtvarné i dramatické činnosti podporující rozvoj komunikačních dovedností, aktivity podporující vytváření vztahů přátelství a kamarádství v kolektivu třídy, skupinové činnosti zaměřené na podporu kolektivní práce a respektování se v rámci dané skupiny, činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě ţije rodina členové rodiny a vztahy mezi nimi, škola, kolektiv dětí atd., činnosti podporující schopnost ochránit své soukromí podpora zdravého sebevědomí, četba příběhů, sledování televizních programů pro děti, podporující obezřetnost při setkávání s cizími lidmi, navazování vztahů s ostatními dětmi školy, společné akce a společná vystoupení. Očekávané výstupy osvojení si základních pravidel slušného chování pozdravit, poděkovat, neskákat do řeči, omluvit se atd. přirozené navazování kontaktu mezi dítětem a vyučujícím, navození pocitu vzájemné důvěry, přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými dětmi, navazování přátelství, uvědomovat si svá práva, ale i povinnosti, dokázat si své postavení obhájit a tolerovat postavení druhého, respektovat sociální a kulturní odlišnosti mezi dětmi, ale i mezi dospělými, schopnost spolupráce ve skupiněpodřídit se, respektovat názor druhého, ovládat své emoce chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi zvládnutí některých dětských her respektování pravidel hry Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha I: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí žáků PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více