Organizační řád školy pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015"

Transkript

1 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova Uničov Organizační řád školy pro školní rok Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : Platnost : od Počet stran : 7 Příloha : 5

2 A. Úvod - základní právní informace Základní škola speciální Jasněnka,o.p..s. Jiráskova 772 v Uničově byla zařazena do sítě škol k datu Právní změny, které od této doby probíhaly jsou vedeny v úvodní části tohoto dokumentu viz. přílohy č. 1 Výpis z rejstříku OPS KS Ostrava č. 2 Výpis z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR č. 3 Rozhodnutí o změnách v zápisu RŠ MŠMT ČR č. 4 Jmenovací listina ředitele č. 5 Plán pedagog. a provozních porad ve škol. roce B. Organizační činnost I. Organizace školního roku II. Předmět činnosti školy III. Pracovníci školy IV. Ředitel školy V. Zástupce ředitele VI. Dokumentace školy VII. Vzájemná zastupitelnost pracovníků VIII. Předávání a přijímání informací I. Organizace školního roku Školní rok začíná : Podzimní Prázdniny: pondělí 27. října a středa 29.října 2014 Vánoční prázdniny: pondělí 22.prosince 2014 a skončí pátek 2.ledna 2015 Vyučování začíná : pondělí 5. Ledna 2015 Jednodenní pololetní prázdniny: 30. ledna 2015 Jarní prázdniny Olomouc : Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2.dubna a pátek 3.dubna 2015 Školní vyučování ukončeno: úterý 30.června 2015 Hlavní prázdniny : od středy 1.července 2015 pondělí 31.srpna 2015 Státní svátky: Den české státnost: 28. září 2014 Den vzniku sam. čs. státu: 28. říjen 2014 Den boje za svobodu a demokr.: 17. listopad 2014 Den obnovy sam. českého státu: 1. leden 2015 Svátek práce: 1. květen 2015 Den vítězství: 8. květen 2015

3 Den slovanských věrozvěstů: 5. července 2015 Den upálení Mistra J. Husa: 6. července 2015 Zápis do I. třídy: Zápis proběhne ve dnech: během měsíce února, nejpozději do Třídní schůzky : začátek října 2014 Dále podle potřeby školy a zřizovatele Termíny schůzek budou ohlášeny Termíny pedagogických porad : Příloha č. 5 Schůzka školské rady : září 2014, leden 2015 dále dle potřeby/ Přesný termín bude určen Schůzka správní rady o.p.s. : září 2014, leden 2015 /dále dle potřeby/ Přesný termín bude určen Termín ročních prověrek BOZP a PO : říjen 2014 Přesný termín bude určen II. Předmětem činnosti školy Je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením tj. žáků s mentálním postižením, s dg autismus a žáků s více vadami. Žáci jsou do školy přijímáni ve věku od 6ti let. Tito žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu : 1. Základní škola speciální ZŠsJ-28/2010 díl I, II - Hrou se všechno naučíme v životě se neztratíme Škola sdružuje celkem 2 součásti: ZŠ speciální školu : IZO součásti Školní výdejnu : IZO součásti Činnost školy je v souladu se zřizovací listinou ze dne dle dalších právních úprav III. Pracovníci školy Škola má v současné době celkem 6 stálých zaměstnanců. Z toho: 3 pedagogické pracovníky speciální pedagogy 2 asistenty pedagoga 1 provozní zaměstnanec / výdejna, úklid / Dále externí pracovníci : klinický logoped, účetní Dobrovolní pracovníci : vychovatelé, řidiči na svozy žáků do školy,f provozní zaměstnanec /pracovníci OS Jasněnka zřizovatel/

4 Všeobecné povinnosti a práva zaměstnanců školy 1. Plnit náplň práce, která je součástí pracovní smlouvy 2. Podle potřeby a možností dále se vzdělávat 3. Dodržovat všechny právní předpisy, vyplývající pro ně ze Zákoníku práce, Školského zákona a předpisů pro BOZP a PO 4. Seznámit se s výše uvedenými zákony a se Základními dokumenty školy. 5. Obdržet za vykonanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání dle Vnitřního mzdového předpisu IV. Ředitel školy 1. Ředitel školy je přímo zodpovědný za řádný chod školy. 2. Zodpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. 3. Zodpovídá za vytvoření podmínek pro činnost správní rady, školské rady, pro výkon ČŠI a přijetí následných opatření. 4. Kontroluje práci pedagogických a provozních zaměstnanců. 5. Kontroluje dosažené výsledky žáků. 6. Podílí se na řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků, podle potřeby zajišťuje speciální odborná vyšetření. 7. Podílí se na výuce žáků 8. Ředitel zodpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti Výroční zprávy o činnosti školy a Výroční zprávy o hospodaření školy. 9. Ředitel je povinen zúčastnit se jednání Správní rady a školské rady, pokud je na ni přizván. 10. Ředitel kontroluje, zda jsou zákonní zástupci žáků informování o průběhu výchovy a vzdělávání žáka. 11. Dále ředitel rozhoduje ve všech bodech, tak jak to určuje školský zákon. 12. Ředitel se zodpovídá Správní radě společnosti, která ředitele jmenovala. V. Zástupce ředitele, popř. učitel pověřen zastupováním 1. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v rozsahu, jaký mu je určen vedením školy. 2. Plní samostatné úkoly, stanovené popisem práce VI. Dokumentace školy Dokumentace školy je vedena v souladu se školskými zákony a vyhláškami. 1. Zřizovací listina školy 2. Základní dokumenty školy /Školní řád, pokyny pro pedagogy a zaměstnance školy, atd./ 3. Třídní knihy, třídní výkazy, katalogové listy + dokumentace nařízená vedením školy 4. Evidence úrazů 5. Záznamy kontrol provedených ve škole 6. Rozvrhy hodin 7. Personální a hospodářská evidence bezprostředně související s provozem školy

5 8. Dokumentace BOZP a PO 9. Další dokumenty vytvořené vedením školy, popř. pedagogy nebo jinými odborníky VII. Vzájemná zastupitelnost pracovníků Vzájemnou zastupitelnost pracovníků určuje ředitel školy. Pedagogičtí pracovníci se po patřičných úpravách rozvrhů hodin zastupují navzájem. V případě provozních pracovníků je zastupitelnost volena z řad dobrovolných pracovníků /ze stacionáře/, popř. na dobu nepřítomnosti zaměstnance je přijat pracovník na dobu nezbytně nutnou. VIII. Předávání a přejímání funkcí Při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy / kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu, atd. / jiného pracovníka a stanoví, kdy musí být převzetí potvrzeno písemně. Převzetí majetku, základních prostředků, peněžní hotovosti, atd. se provádí vždy písemně. B. Činnosti všeobecného řízení správy I. Provoz školy I. Provoz školy II. Archivování písemností III. Telefon a faxová služba IV. Knihovnická činnost V. Evidence majetku VI. Pokladní služba VII. Účetní evidence VIII. Vedení pedagogické dokumentace IX. Relaxační a sportovní pobyty žáků Provoz školy je řízen dle Školského řádu pro školní rok bod 2 Provoz a vnitřní režim školy. Počet žáků ve škole ve školním roce : 12 žáků ve 2 třídách Počet pedagogů ve školním roce : 3 Počet asistentů pedagoga ve školním roce : 2 Počet provozních zaměstnanců pro školní rok : 1 Pro tento školní rok má škola celkem 12 žáků rozdělených do všech stupňů speciální školy. Celkově škola zaměstnává 6 stálých zaměstnanců Pedagogičtí a výchovní pracovníci plní úkoly podle Školního řádu a náplně práce. Provozní zaměstnanci plní úkoly podle předepsaných popisů práce.

6 SPRÁVNÍ RADA o.p.s. Ředitelka školy Učitelé Asistenti ped. Klinický logoped Externí pracovníci Účetní Provozní zaměst. Dobrovolní pracovníci II. Archivování písemností Za spisovnu písemností odpovídá ředitelka školy, není-li určeno jinak. Přejímá, třídí a ukládá, případně zapůjčuje archívní materiál podle důležitosti jiným osobám. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu. /Viz. Archivační a skartační řád školy / III. Telefon a pošta Telefony většinou přijímá ředitelka školy nebo ředitel stacionáře. Rovněž přijímají vzkazy pro učitele. poštu si vyzvedává ředitelka školy, popř. pověřený pracovník, který ředitelku v nepřítomnosti zastupuje. IV. Knihovnická činnost Škola nevede oficiální školní knihovnu pouze eviduje a shromažďuje odbornou literaturu pro zaměstnance školy. Vedením této odborné literatury je písemně pověřen jeden pracovník, který zodpovídá za evidenci, půjčování a zařazování nové literatury do souboru. Tento zaměstnanec po dohodě s vedením školy objednává odbornou i dětskou literaturu. V. Evidence majetku Správa inventáře školy je zahrnuta v pracovní náplni účetní školy.

7 VI. Pokladní služba Provádí účetní školy v její nepřítomnosti ředitelka školy. VII. Účetní evidence Provádí účetní školy. /Zpracovává agendu PaM, evidence mezd, jejich výpočet, eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění. Vypočítává mzdové náležitosti, dávky pojištění, srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, sestavuje účetní výkazy o mzdách, atd./ Zpracovává a kontroluje statistická hlášení ekonomického charakteru. Využívá výpočetních programů pro tento účel zakoupených. VIII. Vedení pedagogické dokumentace Tuto dokumentaci zpracovává vedení školy, třídní učitelé vedou podle pokynů třídní výkazy, třídní knihy, vyplňují katalogové listy, vedou celoroční a individuální výukové plány. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí ředitel školy nebo pedagog k tomu určený vedením školy. Dokumentace je uložena v ředitelně školy nebo z praktických důvodů po dohodě s vedením školy zůstává dokumentace žáka v péči třídního učitele, pod podmínkou, že není volně přístupná a je v uzamčených skříních. Výjimkou je zdravotní dokumentace žáků, která je uložena v ředitelně stále a pedagog nebo jiná oprávněná osoba má možnost do této dokumentace nahlédnout. IX. Relaxační a sportovní pobyty žáků Relaxační a sportovní pobyty pro žáky školy zajišťuje ředitelka školy, popř. zřizovatel. Žáci a pedagogové se těchto pobytů účastní vždy za předem dojednaných podmínek s vedením školy a zákonných zástupců žáků. Finančně jsou tyto akce zajištěny z velké části rodiči a po dohodě se školou nebo se zřizovatelem se jistým dílem na těchto akcích finančně podílí i tyto dva subjekty. Organizační řád nabývá platnosti dnem 1. Září 2014 Podpis ředitelky školy : Mgr. Miloslava Bártová

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace

Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel. č.: 596 746 062, fax : 596 753 223 e-mail : ddm.ova3@worldonline.cz, www.svczabreh.cz Č.13 Směrnice: Organizační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1 Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8 Pracovní řád Č.j.: OUKR/1090/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Všichni zaměstnanci školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více