VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ Telefon: / VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Liberec, září

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 4 a/ Zřizovatel školy... 4 b/ Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti... 4 c/ Vzdělávací program... 5 d/ Součásti školy a jejich kapacita... 5 e/ Statutární orgán organizace... 5 f/ Školská rada... 5 II. Organizace vzdělávání a výchovy... 6 a/ Počet tříd a žáků... 6 b/ Jednotlivé ročníky ve školním roce 2012/ III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 7 a/ Klasifikace, hodnocení chování... 7 b/ Omluvená a neomluvená absence... 8 c/ Srovnání absence v uplynulých školních rocích... 9 d/ Vycházející žáci... 9 f/ Pedagogičtí pracovníci (školní družina) g/ Přehled všech zaměstnanců školy k h/ Údaje o dalším (a celoživotním) vzdělávání pracovníků IV. Další důležité údaje o škole a/ Výuka pracovního vyučování b/ Výuka cizích jazyků c/ Výuka tělesné výchovy d/ Práce na počítači e/ Nepovinné předměty, zájmové kroužky f/ Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů g/ Profesionální příprava vycházejících žáků h/ Plošné testování i/ Fakultní škola j/ Mezinárodní spolupráce k/ Školní družina l/ Školní jídelna, stravování V. Projekty a/ Vlastní projekt Moderní škola 2010, CZ.1.07/1.4.00/ c/ Další projekty spolufinancované z ESF d/ Krátkodobé školní projekty VI. Prezentace školy na veřejnosti, aktivity pro jiné subjekty a/ Veselá nota, Vánoční nota

3 b/sportovní akce d/ Účast školy na akcích pořádaných jinými subjekty e/ Účast žáků v celorepublikových a mezinárodních výtvarných soutěžích VII. Poradenské služby VIII. Provozní podmínky IX. Důležité aspekty výchovy a vzdělávání a/ Školní vzdělávací program b/ Bezpečnost a ochrana zdraví c/ Výchova ke zdravému životnímu stylu d/ Environmentální výchova X. Spolupráce školy s dalšími subjekty a/ Rodiče žáků b/ Statutární město Liberec c/ Pedagogicko-psychologická poradna Liberec d/ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec e/ Doctrina - Základní škola Na Perštýně, Liberec f/ Základní škola praktická a základní škola speciální, Orlí ulice, Liberec g/ OŠMT Krajského úřadu Libereckého kraje h/ Církve i/ Policie ČR a Městská policie Liberec j/ Středisko výchovné péče Čáp k/ Asociace speciálních pedagogů ČR l/ Centrum Narovinu Praha, Adopce afrických dětí XI. Kontrolní činnost XII. Hospodaření příspěvkové organizace XIII. Závěr XIV. Přílohy

4 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ Telefon: / Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní charakteristika školy Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace změna názvu školy v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů REDIZO IČ a/ Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je Statutární město Liberec se sídlem Liberec 1, Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1. Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva č. 192/02 ze dne podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. b/ Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Připravuje žáky pro další studium a praxi Zajišťuje provoz školní výdejny Zajišťuje péči ve školní družině Umožňuje činnost zájmových kroužků Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 4

5 c/ Vzdělávací program Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č. j. 180/07 ze dne d/ Součásti školy a jejich kapacita Kapacita školy platná z rozhodnutí MŠMT č. j / od 1. září 2004: Č. Název Kapacita IZO 1. Základní škola praktická 114 žáků Školní družina 25 žáků Školní jídelna/výdejna Neuvádí se e/ Statutární orgán organizace Statutárním orgánem organizace je ředitelka školy, jíž je jmenována Mgr. Jaroslava Hajduková. V dubnu 2012 absolvovala konkurz na místo ředitelky a byla na doporučení konkurzní komise radou města ve funkci potvrzena. f/ Školská rada V prosinci 2005 byla ustavena školská rada. V současném třetím období byla členkou školské rady za pedagogy znovu zvolena Bc. Zuzana Luňáčková, rodiče zastupuje paní Ilona Bednářová. Zástupcem zřizovatele byla po panu Robertu Duškovi a paní Daně Lysákové, kteří neprojevili o školu sebemenší zájem a nereagovali na žádné pozvání, určena paní Halina Doležalová. Paní Doležalová se účastní zasedání ŠR a projevila o činnost školy jako první z dosud jmenovaných zástupců MML - opravdový zájem. 5

6 II. Organizace vzdělávání a výchovy a/ Počet tříd a žáků ZŠP 2011/ /2013 Září Červen Září Červen Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 1 třídu 9,75 9,88 11,14 11,29 b/ Jednotlivé ročníky ve školním roce 2012/2013 Ročník Počet žáků* Třídní učitelka I. III. II. IV. Chlapci Dívky 4 4 Mgr. Jitka Morksová Bc. Zuzana Luňáčková 2 4 V. 6 3 Mgr. Kateřina Štěpánková VI Mgr. Iveta Slámová VII Mgr. Věra Novotná VIII Mgr. Alena Hospodářová IX. 8 2 Mgr. Viktor Bábík * počty žáků k Bez třídnictví pracovali Mgr. Jan Erben a Mgr. Andrea Zavřelová. Protože během školního roku přibyl větší počet žáků do I. ročníku a výuka v odděleních nepřinášela optimální výsledky, osamostatnili jsme na část výuky (Čj, M, Prv, Pv) I. a III. ročník. Ve III. ročníku vyučovala velmi kvalitně důchodkyně paní Eva Chadalíková. Ve školní družině pracovala a v malém částečném úvazku učila Bc. Lucie Novotná. Vzhledem k charakteru školy nebyl prováděn zápis do prvního ročníku ani do přípravné třídy. 6

7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání a/ Klasifikace, hodnocení chování 1. stupeň 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci* Prospěl s vyznamen Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Pochvala stupeň 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci Prospěl s vyznam Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Pochvala

8 Celá škola 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci* Prospěl s vyznam Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování Pochvala * Počet žáků klasifikovaných na konci 1. pololetí se liší od počtu žáků zapsaných na začátku září i od počtu žáků klasifikovaných ve 2. pololetí. Změny počtu žáků jsou relativně velmi časté (např. ve spojeném I. a III. ročníku došlo během školního roku k 11 (!) změnám v počtu žáků. b/ Omluvená a neomluvená absence Zameškané hodiny žáků za školní rok 2012/2013 Ročník Omluvené Neomluvené Na 1 žáka připadá průměrně zameškaných hodin omluvených neomluvených I. + III ,3 76 II. + IV ,9 12,7 V VI ,8 52,1 VII ,3 105,6 VIII ,4 61,2 IX ,7 71,3 Celkem ,1 59,2 8

9 c/ Srovnání absence v uplynulých školních rocích Školní rok Na 1 žáka průměrně omluvených hodin Na 1 žáka průměrně neomluvených hodin 2007/ , / / ,6 39, / , / ,4 2012/ ,1 59,2 Nárůst hodin neomluvené absence je hrozivý. Ve škole je cca deset žáků (tj. 13%!), kteří bez omluvy zameškali každý více než sto hodin. (Jeden z nich strávil podstatnou část školního roku ve Velké Británii, kde do školy nechodil. V případě dalšího záškoláka soud rozhodl o ústavní výchově.) Škola spolupracuje s OSPOD MML, s dětskými lékaři, dává podněty k projednání záškoláctví jako přestupku, oznamuje rozsáhlé záškoláctví Policii ČR, píše zprávy soudu. V červnu 2013 škola podala 12 podnětů k projednání Okresnímu státnímu zastupitelství všechny pro rozsáhlé záškoláctví. (O výsledcích projednávání v těchto orgánech nejsme ze zákona informováni. Bohužel v každodenní praxi vidíme, že všemožné zásahy jsou jen velmi málo účinné.) d/ Vycházející žáci Z IX. ročníku vyšlo 10 žáků, z toho dva neprospěli (nezískali základní vzdělání), neboť na konci 2. pololetí nemohli být pro rozsáhlou absenci hodnoceni z více předmětů, a na komisionelní zkoušky se nedostavili. Jeden žák vyšel z VIII. ročníku. Dva žáci vyšli z V. ročníku (občané SR, kteří doma do školy chodili velmi sporadicky, nastoupili do naší školy v dubnu 2011 a byli zařazeni do třídy podle znalostí tak, aby učivu opravdu rozuměli a mohli skutečně aktivně pracovat). Přes veškerou naši snahu je jejich matka nechce posílat do školy dál, nepodařilo se nám ji přesvědčit o potřebě dětí vzdělávat se a připravovat na budoucí pracovní uplatnění. Škola Počet přijatých žáků Poznámka Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká nenastoupil SŠS,SaD, Liberec, Truhlářská 363/3 2 SOU Hubálov, Loukov u Mnichova Hradiště 1 SOU nábytkářské a SOŠ, Horská 167, Liberec 14 1 SŠ řemesel a služeb, Smetanova 4265, Jablonec n.n. 1 9

10 e/ Pedagogičtí pracovníci školy (učitelé) Kvalifikační předpoklady Do 30 let celk./žen let celk./žen let celk./žen 51 důch.v. celk./žen Důchod.věk celk./žen Celkem/žen VŠ učitel. 1/1 1/0 2/1 VŠ uč.+sppg 1/1 2/1 4/4 2/2 9/8 nesplňuje 1/1 1/1 Celkem/žen 1/1 1/1 2/1 6/5 1/1 12/10 f/ Pedagogičtí pracovníci (školní družina) Kvalifikační předpoklady Do 30 let celk./žen let celk./žen let celk./žen 51 důch.věk celk./žen Důchod.věk celk./žen Celkem/žen Splňuje 1/1 1/1 Celkem/žen 1/1 1/1 Vychovatelka ŠD pracovala v částečném úvazku jako učitelka. g/ Přehled všech zaměstnanců školy k Č. Pracoviště Počet fyzických osob Přepočtení pracovníci 1. Škola - učitelé 13 11,86 2. Škola - provoz 4 2,73 3. Školní družina 1 0,72 4. Školní jídelna 1 0,5 5. Celkem 19 15,81 h/ Údaje o dalším (a celoživotním) vzdělávání pracovníků Pedagogové se plošně zúčastnili dvou školení k práci na nové interaktivní tabuli a přednášky PhDr. Vyhnálka z Jihočeské univerzity na téma Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáka. Na této akci jsme se sešli s pedagogy UŠP a ZŠS z Orlí ulice v Liberci. Dále se čtyři prvostupňové učitelky účastnily školení Angličtina pro žáky se SVP. Další akce již byly vybírány ze široké nabídky školicích a vzdělávacích subjektů podle zájmů a potřeb jednotlivých pedagogů. 10

11 Organizátor Název vzdělávacího programu Počet účastníků Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metoda CLIL třísemestrální kurz CVLK Řešení matematických problémů 1 Psychologická a pedagogická diagnostika dítěte 2 NIDV Chování v mimořádných situacích 1 Vesnický prostor Všech pět pohromadě 1 STREVLIK Ekologická exkurze Frýdlantsko 1 Centrum moderního vzdělávání Liberec Centrum podpory inkluzívního vzdělávání ComeniusAgency Učíme interaktivně s ActivSW Modul A1 10 Učíme interaktivně s ActivSW Modul A2 10 Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáka Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Ing. Jan Romaněnko Školení bezpečnosti a ochrany zdraví 2 Škola hrou Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 1 Akademie moderního vzdělávání Plzeň Nápadník do hodin českého jazyka 4 Paris Karviná Školská legislativa 2 CEET Liberec Školení v rámci projektu Angličtina pro žáky se SVP KLETT nakladatelství Genetická metoda čtení 1 PPP Liberec Pedagogické vedení třídního kolektivu 1 ADHD očima psychologa a lékaře 1 Prevence na školách dvoudenní seminář 1 Kancelář Senátu ČR Exkurze 1 6* * Šest pedagogů úspěšně ukončilo třísemestrální kurz v rámci projektu UK Praha Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metoda CLIL IV. Další důležité údaje o škole a/ Výuka pracovního vyučování Pracovní vyučování je v naší škole velmi důležitým předmětem a je mu věnována štědrá hodinová dotace. Výuka začíná od nácviku dovedností sebeobsluhy a vytváření pracovních návyků na 1. stupni a pokračuje až po poloodborné činnosti 11

12 ve školní dílně, na pozemku, ve školní kuchyňce v ročnících 2. stupně. Má vést žáky k volbě vhodného povolání. Pro pracovní vyučování jsou využívány jednak kmenové učebny (práce s drobným materiálem především na 1. stupni), dále pak školní dílna s deseti místy u ponků a ohrazeným koutem na hrnčířský kruh. K dílně patří přípravna, v níž je keramická pec a sklad nástrojů. Kuchyňka v přízemí školy je vybavena elektrickými šicími stroji, sporákem se sklokeramickou deskou, automatickou pračkou, žehličkami a drobnými domácími elektrickými přístroji. Je využívána na výuku vaření a šití. Žáci všech ročníků pracují na podzim a na jaře na školním pozemku. Pozemek je rozdělen na záhony, které obdělávají určené skupiny žáků (žáci 1. a 2. stupně). Je vybaven skleníkem. Od V. ročníku byly třídy na pracovní vyučování děleny na chlapce a dívky. b/ Výuka cizích jazyků Žáci VIII. a IX. ročníku mají týdně dvě hodiny výuky anglického jazyka. Výuka je neformální, zaměřena na hrové a mluvní činnosti. Hojně využíváme interaktivních výukových programů na PC. Přesto ovšem je zvládnutí jednoduchých základů cizího jazyka pro některé žáky velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. c/ Výuka tělesné výchovy Na hodiny tělesné výchovy chodí žáci do tělocvičny ZŠ Doctrina. Na dvouhodinové bloky chodí zpravidla dvě třídy se dvěma učiteli současně. Tato praxe se nám osvědčila jednak vzniká víc prostoru pro individuální dopomoc jednotlivým dětem (dva pedagogové), za druhé je i lepší možnost hrát kolektivní hry (větší počet žáků). Pro třetí hodiny tělesné výchovy jsme využívali buď nulté hodiny v tělocvičně (vyšší ročníky), nebo možností ve škole: učebna č. 19 je zařízena částečně jako posilovna (posilovací stroj zn. Ketler, pět rotopedů, ribstoly, možnost připravit dalších deset stanovišť na kruhový trénink), v učebně č. 25 jsou tři skládací stoly na stolní tenis, navíc ji lze využít ke cvičení s hudbou apod. Čtvrtá hodina tělesné výchovy (VIII. a IX. r.) je věnována teoretickým vědomostem ve velmi širokém oboru zdravý životní styl a učí ji metodička primární prevence. Žáci II. a III. ročníku absolvovali výuku plavání v bazénu při ZŠ Liberec, Sokolovská ulice. 12

13 Výuka tělesné výchovy bývá dle možností doplňována a zpestřována turistickými vycházkami do okolí Liberce, cyklistickými vyjížďkami (žáci 2. stupně především na školních bicyklech). Realizace základního lyžařského výcviku troskotá na naprosté nevybavenosti většiny žáků a zásadní nechuti nemalé části rodičů vydávat na něco takového peníze (zapůjčení lyžařského vybavení, jízdné atd.). Žáci V. ročníku navštěvují dětské dopravní hřiště a usilují o získání průkazu cyklisty. d/ Práce na počítači Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami. Jedna je vybavena z projektu školy v rámci EU peníze školám deseti computery s připojením na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou; ve druhé počítačové učebně je deset počítačů s výukovými programy bez připojení na internet. V jedné z kmenových učeben ve 2. patře je umístěn dataprojektor s propojením do školní a internetové sítě. Ve volné učebně v přízemí je kromě klavíru i interaktivní tabule s připojením na internet. Další interaktivní tabule s připojením na internet je umístěna v kmenové učebně ve 2. patře. Počítačová učebna je využívána nejen v rámci speciálních hodin výuky na PC, ale i v jiných předmětech (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská výchova, vlastivěda, přírodopis a přírodověda, angličtina). e/ Nepovinné předměty, zájmové kroužky Většina žáků školy má problémy s vhodným využíváním volného času. Příčin tohoto stavu je více; patří mezi ně nezájem části rodičů o to, jakým způsobem jejich děti tráví volný čas, případně jejich menší schopnost vyhledat pro dítě vhodnou aktivitu a motivovat jej pro ni, dále celková nesoustavnost a neschopnost dlouhodobějšího plánování, malá nebo žádná motivace. Roli nepochybně může hrát i finanční stránka věci (nejedná se o chudobu, ale o zásadní odpor vydávat peníze na jakékoli vzdělání, který pramení z přesvědčení, že pro jejich děti má být všechno zadarmo). Nelze pominout ani skutečnost, že o děti ze základních škol praktických není v zájmových útvarech zpravidla zájem, neboť bývají často méně vytrvalé, hůře a krátkodoběji se soustřeďují, jsou lehce odklonitelné aktuálně lákavější nabídkou nějaké aktivity, mají zpravidla nižší schopnost posoudit důsledky vhodného/nevhodného chování a jednání apod. Tento stav je velmi neuspokojivý. Jsme přesvědčeni, že právě v mimoškolní zájmové činnosti je obrovský a nevyužitý prostor pro rozvíjení skutečné integrace dětí se zdravotním postižením. 13

14 Uvědomujíce si tyto problémy vytváříme pro žáky nabídku pravidelných volnočasových aktivit. Všechny zájmové kroužky jsou pro děti zdarma a vedou je (též zdarma) pedagogové školy. Externí vedoucí se nám za těchto podmínek nedaří získat. Jedinou výjimkou byl v loňském školním roce kroužek Příběhy z Bible, který externě vedla Mgr. Marie Truncová. Letos se nemohl kroužek uskutečnit kvůli složitému rozvrhu (dělení a spojování tříd na pracovní vyučování). Č. Aktivita Vedoucí 1. Dopravní výchova J. Morksová 2. Šikula I. Slámová 3. Dramatická a výtvarná výchova Z. Luňáčková 4. Sborový zpěv K. Štěpánková 5. Aerobik mladší žáci Z. Kroužková 6. Aerobik starší žáci Z. Kroužková 7. Sportovní hry V. Bábík 8. Kondiční cvičení V. Bábík 9. Stolní tenis J. Erben Kroužky probíhaly pravidelně každý týden od poloviny září do půlky června. Některé přínosy pro žáky, které uváděli vedoucí kroužků: účelné trávení volného času a návyk na pravidelnou činnost rozvíjení pohybových schopností, morálních i volních vlastností zlepšení fyzické kondice a koordinace pohybu zlepšení komunikace mezi žáky, nácvik spolupráce s ostatními a týmové činnosti, radost ze hry, ze společné činnosti prohlubování paměťových schopností, podpora kreativity a fantazie práce s novými materiály, vytváření pracovních návyků a dovedností možnost předvést výsledky své činnosti na veřejnosti Prezentace činnosti zájmových kroužků probíhala jednak na školních akcích (rodičovské schůzky, školní projekty, školní akce a akce pořádané školou pro jiné subjekty), jednak na turnajích, soutěžích, přehlídkách, které organizovaly jiné subjekty. Záměrně vyhledáváme akce, na nichž by naši žáci mohli předvést výsledky své práce. Úspěšnost byla poměrně vysoká. Škola v budoucnu hodlá pokračovat v organizaci zájmových aktivit pro žáky a zároveň žákům i nadále nabízet, případně i zprostředkovávat vhodné volnočasové aktivity jiných subjektů. 14

15 f/ Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Zástupkyně ředitelky pracuje i ve funkci školní metodičky primární prevence. Preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT a zaměřuje se především na primární prevenci záškoláctví, šikany, rasismu, vandalismu, užívání návykových látek (z konkrétních výstupů jmenuji např. celoškolní projekt Den proti kouření, dále besedu s MUDr. Šípkovou Proč je lepší nekouřit, projekt Den bezpečnějšího internetu atd.). S metodičkou úzce spolupracuje ředitelka školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé. Do prevence patří i výchova ke zdravému životnímu stylu. Tuto oblast zahrnuje 4. hodina tělesné výchovy pro VIII. ročník, kterou též vyučuje metodička primární prevence. Zdůraznění si zaslouží fakt, že tzv. preventivní působení není obsahem pouze jediného předmětu, ale nedílnou součástí veškerého pedagogického působení, je pojímáno jako trvalá součást školního klimatu. Přehled akcí školy zaměřených na primární prevenci je přílohou této VZ. g/ Profesionální příprava vycházejících žáků Seznamování s nejrůznějšími profesemi v rámci přípravy na výběr budoucího povolání prolíná několika vyučovacími předměty a je jí věnována náležitá pozornost již od mladšího školního věku. Oproti minulým letům se snížila možnost exkurzí do výrobních podniků, což je pro naše žáky škoda nemají možnost představit si, co která profese vůbec obnáší. O to víc si vážíme možnosti konat exkurze do SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Vycházející žáci s rodiči jsou zváni na dny otevřených dveří odborných učilišť a středních škol. Každoročně se koná setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci učilišť a středních odborných škol (vždy společně pro žáky ze školy v Orlí ulici). Výchovná poradkyně ve škole individuálně jedná s nerozhodnutými rodiči a žáky. h/ Plošné testování Ředitelství školy požádalo o uvolnění školy z povinnosti účastnit se zjišťování výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že škola má pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žádosti bylo vyhověno. i/ Fakultní škola Plných patnáct let patříme mezi tzv. fakultní školy a spolupracujeme s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity Liberec. Během prvního pololetí školního roku k nám pravidelně chodí na náslechy studenti učitelství, aby se seznámili s jiným typem školy. 15

16 j/ Mezinárodní spolupráce Škola se v tomto roce zapojila do těchto mezinárodních výtvarných soutěží a získala v nich ocenění: Lidice 2013 a Terezín 2013 (poděkování za účast v soutěži a ocenění práce Davida Šulíka ze VII.r.). V soutěži Dětská mapa světa Barbary Petchnik byly práce našich žáků vystaveny na výstavě konané při 20. kartografické konferenci v Plzni a vybrané práce byly odeslány do mezinárodního kola soutěže a vystaveny v rámci Mezinárodní kartografické konference v Drážďanech. k/ Školní družina Školní družina je důležitou součástí školy. Děti v ŠD nenásilnou formou doplňují chybějící sociální dovednosti, pracovní návyky i předškolní znalosti (rozvoj slovní zásoby, hygienické návyky, posilování schopnosti spolupráce s ostatními dětmi, rozvoj sluchové a zrakové percepce a výslovnosti). Vychovatelka spolupracuje s třídními učiteli a podílí se na plnění jednotlivých projektů. Pravidelný pobyt ve školní družině je nabízen i žákům nižších ročníků 2. stupně. Všem žákům bez rozdílu věku je navíc nabízena bezplatná možnost trávit čas ve školní družině mezi dopolední a odpolední výukou. Někteří rodiče této možnosti pro své děti rádi využívají. Tento pobyt v ŠD považujeme za součást prevence rizikového chování (shromažďování v okolí Fügnerovy ulice a OD Delta přináší kouření, experimenty s drogami, agresivní chování na veřejnosti, vulgární nadávky kolemjdoucím, drobné krádeže). Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování do 16 hodin. Činnost školní družiny v základní škole praktické nahrazuje nejmladším žákům nedostatek zkušeností z mateřské školy hraje roli ve vyrovnávání rozdílů mezi dětmi z běžného prostředí a dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin je důležitá v multikulturní výchově a ve výchově ke vzájemné toleranci neformálně doplňuje a upevňuje školní učivo supluje výchovné působení, kterého se některým dětem nedostává učí děti hrát si a spolupracovat ve skupině l/ Školní jídelna, stravování Škola nemá vlastní vývařovnu, pouze výdejnu obědů. Obědy se do školy dovážejí z firmy Gastron. Na obědy chodí pravidelně méně než 20% žáků. Na svačiny se ve škole prodává balené ochucené mléko, jogurty, cereální sušenky, müsli tyčinky apod. (dodavatel Laktea). Škola se rovněž zapojila do projektu Ovoce do škol, a tak žáci 1. stupně měli pravidelně dvakrát týdně na svačiny zdarma ovoce či zeleninu. 16

17 V. Projekty a/ Vlastní projekt Moderní škola 2010, CZ.1.07/1.4.00/ Vlastní projekt školy z kapitoly EU Peníze školám hrazený z ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (tzv. šablony). Projekt s názvem Moderní škola 2010 byl přijat, škola obdržela finance a projekt se realizoval od února V srpnu 2013 byl zdárně ukončen odesláním poslední monitorovací zprávy. Realizované šablony klíčových aktivit jsou I/3 (vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti), III/2 (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT), III/3 (vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií) V rámci tohoto projektu vytvořili učitelé 300 učebních materiálů v těchto oblastech (po 20 v každém oboru) Č. Vzdělávací oblast Určeno pro 1. Výtvarná výchova 1. stupeň 2. Hudební výchova 1. stupeň 3. Přírodověda 1. stupeň 4. Pracovní vyučování 1. stupeň 5. Vlastivěda 1. stupeň 6. Pracovní vyučování 1 2. stupeň 7. Pracovní vyučování 2 2. stupeň 8. Matematika 2. stupeň 9. Český jazyk 2. stupeň 10. Anglický jazyk 2. stupeň 11. Výtvarná výchova 2. stupeň 12. Zeměpis 2. stupeň 13. Zdravý životní styl 2. stupeň 14. Projekty 2. stupeň 15. Projekty Oba stupně Vytvořené učební materiály se zaměřovaly kromě estetických oblastí (hudební a výtvarná výchova) mj. na čtenářskou (český jazyk) a finanční (matematika) gramotnost, na regionální vazby (vlastivěda), z nemalé části na pracovní 17

18 vyučování (výchova k volbě povolání) a zdravý životní styl (environmentální výchova, prevence sociálně patologických jevů v celé šíři problematiky). Všechny digitální učební materiály jsou postupně zveřejňovány na metodickém portálu RVP a na webových stránkách školy. b/ Projekt Angličtina pro žáky se SVP, CZ.1.07/1.2.23/ Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili projektu společnosti CEET English4U. Každý týden, celkem desetkrát, do školy docházel rodilý mluvčí a v každé třídě 1. stupně vedl hodinu angličtiny. Žáci se na tyto hodiny velmi těšili; výuka probíhala veselou, hrovou formou a pro děti byla tím nejlepším seznámením s cizím jazykem. Škola v rámci projektu získala i učební materiály pro počátky výuky angličtiny. c/ Projekt Univerzity Karlovy Ústav jazykové a odborné přípravy, Středisko jazykové a odborné přípravy Liberec pořádalo po dobu tří semestrů (leden 2012 červen 2013) zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (rozsah 120 hodin jazyka a 40 hodin metody CLIL). Kurz zdárně zakončilo, závěrečnou práci obhájilo a osvědčení získalo celkem šest pedagogů (dva z jazyka německého, zbývající z angličtiny), d/ Další projekty spolufinancované z ESF Prodej dotovaného školního mléka (Laktea) Účast v projektu Ovoce do škol e/ Krátkodobé školní projekty Nedílnou součástí činnosti školy jsou školní projekty, o čemž svědčí mimo jiné i jejich zpracování v rámci projektu Moderní škola 2010 (celkem 40 digitálních učebních materiálů se zabývá školními projekty). V rámci dalších školních projektů se snažíme aktivovat zájem žáků o sledování života školy, města, země (projekt OČMO, Den v přírodě, Dětský čin roku, Příběhy bezpráví, svátky křesťanského roku, sportovní projekty, barevné dny, drakyáda, kuličkiáda, projektové dny zaměřené ke státním svátkům, významným dnům atd.). Projekty doplňují či rozšiřují výuku méně obvyklými formami. 100 let tramvajové dopravy v Liberci Velmi úspěšný byl projekt 100 let tramvajové dopravy v Liberci, který probíhal celý říjen. Na programu byla nejen orientace na plánu města, správné chování v dopravních prostředcích, dopravní výchova, obrázky historických tramvají, ale i hledání v jízdních řádech MHD a návštěva tramvajového depa DPML. 18

19 Přespání ve škole patří k velmi oblíbeným aktivitám žáků 1. stupně. Zimní akce byla spojena s návštěvou svatého Mikuláše a čertovskou stezkou odvahy. Děti si pod vedením učitelek samy vařily jídlo, hrály, zpívaly a bubnovaly na drumbeny, starší se starali o mladší a pomáhali jim zvládnout obtížnější úkoly. Dvoudenní pobyt na Hubertce spojený s výletem a brigádou je naopak oblíbenou akcí žáků 2. stupně. Den loutek probíhal v závěru školního roku. Děti z 1. stupně hrály divadlo a recitovaly s vlastnoručně vyrobenými loutkami (činnost dramaticko-výtvarného kroužku). f/ Spolupráce se střediskem výchovné péče ČÁP V tomto školním roce se všechny ročníky 2. stupně účastnily jednorázového programu Klima třídy. Žáci VII. ročníku absolvovali tzv. Vrstevnický program (opakovaná setkání zaměřená na poznání třídního kolektivu a budování dobrých vzájemných vztahů). VI. Prezentace školy na veřejnosti, aktivity pro jiné subjekty Škola pořádá kulturní i sportovní akce pro žáky jiných škol Liberecka, Frýdlantska, Jablonecka. Žáci tak mají možnost předvést výsledky své školní práce i mimoškolních aktivit a prezentovat na veřejnosti své dovednosti. Zároveň těmito akcemi sledujeme příležitost zapojit naše žáky do společenského života a posilovat možnosti jejich integrace. a/ Veselá nota, Vánoční nota Jako první jsme začali v našem regionu pořádat akce pro pěvecké soubory žáků základních škol praktických. V této aktivitě stále pokračujeme; ve školním roce 2012/2013 v prosinci proběhl 16. ročník Vánoční noty a na jaře se uskutečnil již 22. ročník jarní Veselé noty. Obě tyto akce přispívají velmi nenásilně k etické, estetické a emocionální kultivaci žáků a jsou významným prostředkem k rozvíjení sociálních dovedností našich žáků. Pravidelně se jich účastní zpěváci ze ZŠP Orlí v Liberci, z turnovské, raspenavské, jablonecké školy a další. Za dlouhá léta trvání se tyto akce staly součástí ročních plánů těchto škol, děti se na ně dlouhodobě připravují a těší se. Akce se konají v krásném prostředí kostela Na Perštýně. 19

20 b/sportovní akce Naše škola pravidelně pořádá podzimní Den v přírodě (soutěž hlídek zaměřená především na přírodu a její ochranu a na zdravý životní styl). Hlídky se pohybují v terénu a plní sportovní, praktické i teoretické úkoly. Spolupráce v hlídkách podporuje schopnost kooperace, vzájemné pomoci, tolerance. Den v přírodě se koná v okolí Lesního koupaliště. Na pravidelném lednovém turnaji v nohejbalu se již 19 let setkávají hráči Liberecka, Frýdlantska i Jablonecka. Na červnovém turnaji ve fotbale, který se konal již popatnácté na hřišti v Plátenické ulici, se kromě fotbalu soutěží i v individuálních závodech: driblování, střelba na branku. Vyhodnocován je i nejlepší hráč a brankář. I tento turnaj má své věrné a pravidelné účastníky z jiných škol. d/ Účast školy na akcích pořádaných jinými subjekty Škola je zapojena do systému Mládež a kultura a žáci navštěvují několikrát do roka liberecká divadla, Experimentální studio, představení v Lidových sadech. Ke kulturním zážitkům patří i návštěvy liberecké galerie a Severočeského muzea. Rádi se účastníme příhodných akcí pořádaných jinými subjekty. Nelze se nezmínit o každoročních úspěších našich žáků v recitační soutěži Chrastavská sloka. Jsme pravidelnými účastníky i sportovních soutěží (stolní tenis, atletika, basketbal, vybíjená). e/ Účast žáků v celorepublikových a mezinárodních výtvarných soutěžích Škola má silnou tradici v účasti v nejrůznějších výtvarných, a to i mezinárodních, soutěžích (viz výše). Naši žáci nejenže se účastní, ale dosahují se svými výtvarnými pracemi velmi dobrých umístění. Již poněkolikáté v řadě byly výtvarné práce našich žáků výborně oceněny v celostátní soutěži ministerstva vnitra Svět očima dětí a autoři ohodnocených prací se zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů v Praze (letos zvláštní cena poroty). Přehled všech obeslaných výtvarných soutěží je uveden v příloze VZ. VII. Poradenské služby Specifikum školy vyžaduje hojnou spolupráci školy se zákonnými zástupci dítěte. Ve škole jsou jim i dětem k dispozici výchovná poradkyně, metodička prevence i ředitelka školy. Nemáme určené pravidelné dny a hodiny návštěv, vzniklou potřebu konzultace řešíme operativně a bez otálení, bez ohledu na časovou náročnost takového přístupu. Jsme schopni na požádání rodičů zařídit potřebnou intervenci odborného pracoviště. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-191/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-191/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-191/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ 72741953 E-mail: zvs1@volny.cz; skola@gollovka.cz Telefon: 488 577 790/+420 731 528 620 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více