VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ Telefon: / VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Liberec, září

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 4 a/ Zřizovatel školy... 4 b/ Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti... 4 c/ Vzdělávací program... 5 d/ Součásti školy a jejich kapacita... 5 e/ Statutární orgán organizace... 5 f/ Školská rada... 5 II. Organizace vzdělávání a výchovy... 6 a/ Počet tříd a žáků... 6 b/ Jednotlivé ročníky ve školním roce 2012/ III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 7 a/ Klasifikace, hodnocení chování... 7 b/ Omluvená a neomluvená absence... 8 c/ Srovnání absence v uplynulých školních rocích... 9 d/ Vycházející žáci... 9 f/ Pedagogičtí pracovníci (školní družina) g/ Přehled všech zaměstnanců školy k h/ Údaje o dalším (a celoživotním) vzdělávání pracovníků IV. Další důležité údaje o škole a/ Výuka pracovního vyučování b/ Výuka cizích jazyků c/ Výuka tělesné výchovy d/ Práce na počítači e/ Nepovinné předměty, zájmové kroužky f/ Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů g/ Profesionální příprava vycházejících žáků h/ Plošné testování i/ Fakultní škola j/ Mezinárodní spolupráce k/ Školní družina l/ Školní jídelna, stravování V. Projekty a/ Vlastní projekt Moderní škola 2010, CZ.1.07/1.4.00/ c/ Další projekty spolufinancované z ESF d/ Krátkodobé školní projekty VI. Prezentace školy na veřejnosti, aktivity pro jiné subjekty a/ Veselá nota, Vánoční nota

3 b/sportovní akce d/ Účast školy na akcích pořádaných jinými subjekty e/ Účast žáků v celorepublikových a mezinárodních výtvarných soutěžích VII. Poradenské služby VIII. Provozní podmínky IX. Důležité aspekty výchovy a vzdělávání a/ Školní vzdělávací program b/ Bezpečnost a ochrana zdraví c/ Výchova ke zdravému životnímu stylu d/ Environmentální výchova X. Spolupráce školy s dalšími subjekty a/ Rodiče žáků b/ Statutární město Liberec c/ Pedagogicko-psychologická poradna Liberec d/ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec e/ Doctrina - Základní škola Na Perštýně, Liberec f/ Základní škola praktická a základní škola speciální, Orlí ulice, Liberec g/ OŠMT Krajského úřadu Libereckého kraje h/ Církve i/ Policie ČR a Městská policie Liberec j/ Středisko výchovné péče Čáp k/ Asociace speciálních pedagogů ČR l/ Centrum Narovinu Praha, Adopce afrických dětí XI. Kontrolní činnost XII. Hospodaření příspěvkové organizace XIII. Závěr XIV. Přílohy

4 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ Telefon: / Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní charakteristika školy Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace změna názvu školy v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů REDIZO IČ a/ Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je Statutární město Liberec se sídlem Liberec 1, Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1. Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva č. 192/02 ze dne podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. b/ Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Připravuje žáky pro další studium a praxi Zajišťuje provoz školní výdejny Zajišťuje péči ve školní družině Umožňuje činnost zájmových kroužků Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 4

5 c/ Vzdělávací program Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č. j. 180/07 ze dne d/ Součásti školy a jejich kapacita Kapacita školy platná z rozhodnutí MŠMT č. j / od 1. září 2004: Č. Název Kapacita IZO 1. Základní škola praktická 114 žáků Školní družina 25 žáků Školní jídelna/výdejna Neuvádí se e/ Statutární orgán organizace Statutárním orgánem organizace je ředitelka školy, jíž je jmenována Mgr. Jaroslava Hajduková. V dubnu 2012 absolvovala konkurz na místo ředitelky a byla na doporučení konkurzní komise radou města ve funkci potvrzena. f/ Školská rada V prosinci 2005 byla ustavena školská rada. V současném třetím období byla členkou školské rady za pedagogy znovu zvolena Bc. Zuzana Luňáčková, rodiče zastupuje paní Ilona Bednářová. Zástupcem zřizovatele byla po panu Robertu Duškovi a paní Daně Lysákové, kteří neprojevili o školu sebemenší zájem a nereagovali na žádné pozvání, určena paní Halina Doležalová. Paní Doležalová se účastní zasedání ŠR a projevila o činnost školy jako první z dosud jmenovaných zástupců MML - opravdový zájem. 5

6 II. Organizace vzdělávání a výchovy a/ Počet tříd a žáků ZŠP 2011/ /2013 Září Červen Září Červen Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 1 třídu 9,75 9,88 11,14 11,29 b/ Jednotlivé ročníky ve školním roce 2012/2013 Ročník Počet žáků* Třídní učitelka I. III. II. IV. Chlapci Dívky 4 4 Mgr. Jitka Morksová Bc. Zuzana Luňáčková 2 4 V. 6 3 Mgr. Kateřina Štěpánková VI Mgr. Iveta Slámová VII Mgr. Věra Novotná VIII Mgr. Alena Hospodářová IX. 8 2 Mgr. Viktor Bábík * počty žáků k Bez třídnictví pracovali Mgr. Jan Erben a Mgr. Andrea Zavřelová. Protože během školního roku přibyl větší počet žáků do I. ročníku a výuka v odděleních nepřinášela optimální výsledky, osamostatnili jsme na část výuky (Čj, M, Prv, Pv) I. a III. ročník. Ve III. ročníku vyučovala velmi kvalitně důchodkyně paní Eva Chadalíková. Ve školní družině pracovala a v malém částečném úvazku učila Bc. Lucie Novotná. Vzhledem k charakteru školy nebyl prováděn zápis do prvního ročníku ani do přípravné třídy. 6

7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání a/ Klasifikace, hodnocení chování 1. stupeň 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci* Prospěl s vyznamen Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Pochvala stupeň 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci Prospěl s vyznam Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Pochvala

8 Celá škola 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci* Prospěl s vyznam Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování Pochvala * Počet žáků klasifikovaných na konci 1. pololetí se liší od počtu žáků zapsaných na začátku září i od počtu žáků klasifikovaných ve 2. pololetí. Změny počtu žáků jsou relativně velmi časté (např. ve spojeném I. a III. ročníku došlo během školního roku k 11 (!) změnám v počtu žáků. b/ Omluvená a neomluvená absence Zameškané hodiny žáků za školní rok 2012/2013 Ročník Omluvené Neomluvené Na 1 žáka připadá průměrně zameškaných hodin omluvených neomluvených I. + III ,3 76 II. + IV ,9 12,7 V VI ,8 52,1 VII ,3 105,6 VIII ,4 61,2 IX ,7 71,3 Celkem ,1 59,2 8

9 c/ Srovnání absence v uplynulých školních rocích Školní rok Na 1 žáka průměrně omluvených hodin Na 1 žáka průměrně neomluvených hodin 2007/ , / / ,6 39, / , / ,4 2012/ ,1 59,2 Nárůst hodin neomluvené absence je hrozivý. Ve škole je cca deset žáků (tj. 13%!), kteří bez omluvy zameškali každý více než sto hodin. (Jeden z nich strávil podstatnou část školního roku ve Velké Británii, kde do školy nechodil. V případě dalšího záškoláka soud rozhodl o ústavní výchově.) Škola spolupracuje s OSPOD MML, s dětskými lékaři, dává podněty k projednání záškoláctví jako přestupku, oznamuje rozsáhlé záškoláctví Policii ČR, píše zprávy soudu. V červnu 2013 škola podala 12 podnětů k projednání Okresnímu státnímu zastupitelství všechny pro rozsáhlé záškoláctví. (O výsledcích projednávání v těchto orgánech nejsme ze zákona informováni. Bohužel v každodenní praxi vidíme, že všemožné zásahy jsou jen velmi málo účinné.) d/ Vycházející žáci Z IX. ročníku vyšlo 10 žáků, z toho dva neprospěli (nezískali základní vzdělání), neboť na konci 2. pololetí nemohli být pro rozsáhlou absenci hodnoceni z více předmětů, a na komisionelní zkoušky se nedostavili. Jeden žák vyšel z VIII. ročníku. Dva žáci vyšli z V. ročníku (občané SR, kteří doma do školy chodili velmi sporadicky, nastoupili do naší školy v dubnu 2011 a byli zařazeni do třídy podle znalostí tak, aby učivu opravdu rozuměli a mohli skutečně aktivně pracovat). Přes veškerou naši snahu je jejich matka nechce posílat do školy dál, nepodařilo se nám ji přesvědčit o potřebě dětí vzdělávat se a připravovat na budoucí pracovní uplatnění. Škola Počet přijatých žáků Poznámka Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká nenastoupil SŠS,SaD, Liberec, Truhlářská 363/3 2 SOU Hubálov, Loukov u Mnichova Hradiště 1 SOU nábytkářské a SOŠ, Horská 167, Liberec 14 1 SŠ řemesel a služeb, Smetanova 4265, Jablonec n.n. 1 9

10 e/ Pedagogičtí pracovníci školy (učitelé) Kvalifikační předpoklady Do 30 let celk./žen let celk./žen let celk./žen 51 důch.v. celk./žen Důchod.věk celk./žen Celkem/žen VŠ učitel. 1/1 1/0 2/1 VŠ uč.+sppg 1/1 2/1 4/4 2/2 9/8 nesplňuje 1/1 1/1 Celkem/žen 1/1 1/1 2/1 6/5 1/1 12/10 f/ Pedagogičtí pracovníci (školní družina) Kvalifikační předpoklady Do 30 let celk./žen let celk./žen let celk./žen 51 důch.věk celk./žen Důchod.věk celk./žen Celkem/žen Splňuje 1/1 1/1 Celkem/žen 1/1 1/1 Vychovatelka ŠD pracovala v částečném úvazku jako učitelka. g/ Přehled všech zaměstnanců školy k Č. Pracoviště Počet fyzických osob Přepočtení pracovníci 1. Škola - učitelé 13 11,86 2. Škola - provoz 4 2,73 3. Školní družina 1 0,72 4. Školní jídelna 1 0,5 5. Celkem 19 15,81 h/ Údaje o dalším (a celoživotním) vzdělávání pracovníků Pedagogové se plošně zúčastnili dvou školení k práci na nové interaktivní tabuli a přednášky PhDr. Vyhnálka z Jihočeské univerzity na téma Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáka. Na této akci jsme se sešli s pedagogy UŠP a ZŠS z Orlí ulice v Liberci. Dále se čtyři prvostupňové učitelky účastnily školení Angličtina pro žáky se SVP. Další akce již byly vybírány ze široké nabídky školicích a vzdělávacích subjektů podle zájmů a potřeb jednotlivých pedagogů. 10

11 Organizátor Název vzdělávacího programu Počet účastníků Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metoda CLIL třísemestrální kurz CVLK Řešení matematických problémů 1 Psychologická a pedagogická diagnostika dítěte 2 NIDV Chování v mimořádných situacích 1 Vesnický prostor Všech pět pohromadě 1 STREVLIK Ekologická exkurze Frýdlantsko 1 Centrum moderního vzdělávání Liberec Centrum podpory inkluzívního vzdělávání ComeniusAgency Učíme interaktivně s ActivSW Modul A1 10 Učíme interaktivně s ActivSW Modul A2 10 Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáka Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Ing. Jan Romaněnko Školení bezpečnosti a ochrany zdraví 2 Škola hrou Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 1 Akademie moderního vzdělávání Plzeň Nápadník do hodin českého jazyka 4 Paris Karviná Školská legislativa 2 CEET Liberec Školení v rámci projektu Angličtina pro žáky se SVP KLETT nakladatelství Genetická metoda čtení 1 PPP Liberec Pedagogické vedení třídního kolektivu 1 ADHD očima psychologa a lékaře 1 Prevence na školách dvoudenní seminář 1 Kancelář Senátu ČR Exkurze 1 6* * Šest pedagogů úspěšně ukončilo třísemestrální kurz v rámci projektu UK Praha Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metoda CLIL IV. Další důležité údaje o škole a/ Výuka pracovního vyučování Pracovní vyučování je v naší škole velmi důležitým předmětem a je mu věnována štědrá hodinová dotace. Výuka začíná od nácviku dovedností sebeobsluhy a vytváření pracovních návyků na 1. stupni a pokračuje až po poloodborné činnosti 11

12 ve školní dílně, na pozemku, ve školní kuchyňce v ročnících 2. stupně. Má vést žáky k volbě vhodného povolání. Pro pracovní vyučování jsou využívány jednak kmenové učebny (práce s drobným materiálem především na 1. stupni), dále pak školní dílna s deseti místy u ponků a ohrazeným koutem na hrnčířský kruh. K dílně patří přípravna, v níž je keramická pec a sklad nástrojů. Kuchyňka v přízemí školy je vybavena elektrickými šicími stroji, sporákem se sklokeramickou deskou, automatickou pračkou, žehličkami a drobnými domácími elektrickými přístroji. Je využívána na výuku vaření a šití. Žáci všech ročníků pracují na podzim a na jaře na školním pozemku. Pozemek je rozdělen na záhony, které obdělávají určené skupiny žáků (žáci 1. a 2. stupně). Je vybaven skleníkem. Od V. ročníku byly třídy na pracovní vyučování děleny na chlapce a dívky. b/ Výuka cizích jazyků Žáci VIII. a IX. ročníku mají týdně dvě hodiny výuky anglického jazyka. Výuka je neformální, zaměřena na hrové a mluvní činnosti. Hojně využíváme interaktivních výukových programů na PC. Přesto ovšem je zvládnutí jednoduchých základů cizího jazyka pro některé žáky velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. c/ Výuka tělesné výchovy Na hodiny tělesné výchovy chodí žáci do tělocvičny ZŠ Doctrina. Na dvouhodinové bloky chodí zpravidla dvě třídy se dvěma učiteli současně. Tato praxe se nám osvědčila jednak vzniká víc prostoru pro individuální dopomoc jednotlivým dětem (dva pedagogové), za druhé je i lepší možnost hrát kolektivní hry (větší počet žáků). Pro třetí hodiny tělesné výchovy jsme využívali buď nulté hodiny v tělocvičně (vyšší ročníky), nebo možností ve škole: učebna č. 19 je zařízena částečně jako posilovna (posilovací stroj zn. Ketler, pět rotopedů, ribstoly, možnost připravit dalších deset stanovišť na kruhový trénink), v učebně č. 25 jsou tři skládací stoly na stolní tenis, navíc ji lze využít ke cvičení s hudbou apod. Čtvrtá hodina tělesné výchovy (VIII. a IX. r.) je věnována teoretickým vědomostem ve velmi širokém oboru zdravý životní styl a učí ji metodička primární prevence. Žáci II. a III. ročníku absolvovali výuku plavání v bazénu při ZŠ Liberec, Sokolovská ulice. 12

13 Výuka tělesné výchovy bývá dle možností doplňována a zpestřována turistickými vycházkami do okolí Liberce, cyklistickými vyjížďkami (žáci 2. stupně především na školních bicyklech). Realizace základního lyžařského výcviku troskotá na naprosté nevybavenosti většiny žáků a zásadní nechuti nemalé části rodičů vydávat na něco takového peníze (zapůjčení lyžařského vybavení, jízdné atd.). Žáci V. ročníku navštěvují dětské dopravní hřiště a usilují o získání průkazu cyklisty. d/ Práce na počítači Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami. Jedna je vybavena z projektu školy v rámci EU peníze školám deseti computery s připojením na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou; ve druhé počítačové učebně je deset počítačů s výukovými programy bez připojení na internet. V jedné z kmenových učeben ve 2. patře je umístěn dataprojektor s propojením do školní a internetové sítě. Ve volné učebně v přízemí je kromě klavíru i interaktivní tabule s připojením na internet. Další interaktivní tabule s připojením na internet je umístěna v kmenové učebně ve 2. patře. Počítačová učebna je využívána nejen v rámci speciálních hodin výuky na PC, ale i v jiných předmětech (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská výchova, vlastivěda, přírodopis a přírodověda, angličtina). e/ Nepovinné předměty, zájmové kroužky Většina žáků školy má problémy s vhodným využíváním volného času. Příčin tohoto stavu je více; patří mezi ně nezájem části rodičů o to, jakým způsobem jejich děti tráví volný čas, případně jejich menší schopnost vyhledat pro dítě vhodnou aktivitu a motivovat jej pro ni, dále celková nesoustavnost a neschopnost dlouhodobějšího plánování, malá nebo žádná motivace. Roli nepochybně může hrát i finanční stránka věci (nejedná se o chudobu, ale o zásadní odpor vydávat peníze na jakékoli vzdělání, který pramení z přesvědčení, že pro jejich děti má být všechno zadarmo). Nelze pominout ani skutečnost, že o děti ze základních škol praktických není v zájmových útvarech zpravidla zájem, neboť bývají často méně vytrvalé, hůře a krátkodoběji se soustřeďují, jsou lehce odklonitelné aktuálně lákavější nabídkou nějaké aktivity, mají zpravidla nižší schopnost posoudit důsledky vhodného/nevhodného chování a jednání apod. Tento stav je velmi neuspokojivý. Jsme přesvědčeni, že právě v mimoškolní zájmové činnosti je obrovský a nevyužitý prostor pro rozvíjení skutečné integrace dětí se zdravotním postižením. 13

14 Uvědomujíce si tyto problémy vytváříme pro žáky nabídku pravidelných volnočasových aktivit. Všechny zájmové kroužky jsou pro děti zdarma a vedou je (též zdarma) pedagogové školy. Externí vedoucí se nám za těchto podmínek nedaří získat. Jedinou výjimkou byl v loňském školním roce kroužek Příběhy z Bible, který externě vedla Mgr. Marie Truncová. Letos se nemohl kroužek uskutečnit kvůli složitému rozvrhu (dělení a spojování tříd na pracovní vyučování). Č. Aktivita Vedoucí 1. Dopravní výchova J. Morksová 2. Šikula I. Slámová 3. Dramatická a výtvarná výchova Z. Luňáčková 4. Sborový zpěv K. Štěpánková 5. Aerobik mladší žáci Z. Kroužková 6. Aerobik starší žáci Z. Kroužková 7. Sportovní hry V. Bábík 8. Kondiční cvičení V. Bábík 9. Stolní tenis J. Erben Kroužky probíhaly pravidelně každý týden od poloviny září do půlky června. Některé přínosy pro žáky, které uváděli vedoucí kroužků: účelné trávení volného času a návyk na pravidelnou činnost rozvíjení pohybových schopností, morálních i volních vlastností zlepšení fyzické kondice a koordinace pohybu zlepšení komunikace mezi žáky, nácvik spolupráce s ostatními a týmové činnosti, radost ze hry, ze společné činnosti prohlubování paměťových schopností, podpora kreativity a fantazie práce s novými materiály, vytváření pracovních návyků a dovedností možnost předvést výsledky své činnosti na veřejnosti Prezentace činnosti zájmových kroužků probíhala jednak na školních akcích (rodičovské schůzky, školní projekty, školní akce a akce pořádané školou pro jiné subjekty), jednak na turnajích, soutěžích, přehlídkách, které organizovaly jiné subjekty. Záměrně vyhledáváme akce, na nichž by naši žáci mohli předvést výsledky své práce. Úspěšnost byla poměrně vysoká. Škola v budoucnu hodlá pokračovat v organizaci zájmových aktivit pro žáky a zároveň žákům i nadále nabízet, případně i zprostředkovávat vhodné volnočasové aktivity jiných subjektů. 14

15 f/ Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Zástupkyně ředitelky pracuje i ve funkci školní metodičky primární prevence. Preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT a zaměřuje se především na primární prevenci záškoláctví, šikany, rasismu, vandalismu, užívání návykových látek (z konkrétních výstupů jmenuji např. celoškolní projekt Den proti kouření, dále besedu s MUDr. Šípkovou Proč je lepší nekouřit, projekt Den bezpečnějšího internetu atd.). S metodičkou úzce spolupracuje ředitelka školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé. Do prevence patří i výchova ke zdravému životnímu stylu. Tuto oblast zahrnuje 4. hodina tělesné výchovy pro VIII. ročník, kterou též vyučuje metodička primární prevence. Zdůraznění si zaslouží fakt, že tzv. preventivní působení není obsahem pouze jediného předmětu, ale nedílnou součástí veškerého pedagogického působení, je pojímáno jako trvalá součást školního klimatu. Přehled akcí školy zaměřených na primární prevenci je přílohou této VZ. g/ Profesionální příprava vycházejících žáků Seznamování s nejrůznějšími profesemi v rámci přípravy na výběr budoucího povolání prolíná několika vyučovacími předměty a je jí věnována náležitá pozornost již od mladšího školního věku. Oproti minulým letům se snížila možnost exkurzí do výrobních podniků, což je pro naše žáky škoda nemají možnost představit si, co která profese vůbec obnáší. O to víc si vážíme možnosti konat exkurze do SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Vycházející žáci s rodiči jsou zváni na dny otevřených dveří odborných učilišť a středních škol. Každoročně se koná setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci učilišť a středních odborných škol (vždy společně pro žáky ze školy v Orlí ulici). Výchovná poradkyně ve škole individuálně jedná s nerozhodnutými rodiči a žáky. h/ Plošné testování Ředitelství školy požádalo o uvolnění školy z povinnosti účastnit se zjišťování výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že škola má pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žádosti bylo vyhověno. i/ Fakultní škola Plných patnáct let patříme mezi tzv. fakultní školy a spolupracujeme s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity Liberec. Během prvního pololetí školního roku k nám pravidelně chodí na náslechy studenti učitelství, aby se seznámili s jiným typem školy. 15

16 j/ Mezinárodní spolupráce Škola se v tomto roce zapojila do těchto mezinárodních výtvarných soutěží a získala v nich ocenění: Lidice 2013 a Terezín 2013 (poděkování za účast v soutěži a ocenění práce Davida Šulíka ze VII.r.). V soutěži Dětská mapa světa Barbary Petchnik byly práce našich žáků vystaveny na výstavě konané při 20. kartografické konferenci v Plzni a vybrané práce byly odeslány do mezinárodního kola soutěže a vystaveny v rámci Mezinárodní kartografické konference v Drážďanech. k/ Školní družina Školní družina je důležitou součástí školy. Děti v ŠD nenásilnou formou doplňují chybějící sociální dovednosti, pracovní návyky i předškolní znalosti (rozvoj slovní zásoby, hygienické návyky, posilování schopnosti spolupráce s ostatními dětmi, rozvoj sluchové a zrakové percepce a výslovnosti). Vychovatelka spolupracuje s třídními učiteli a podílí se na plnění jednotlivých projektů. Pravidelný pobyt ve školní družině je nabízen i žákům nižších ročníků 2. stupně. Všem žákům bez rozdílu věku je navíc nabízena bezplatná možnost trávit čas ve školní družině mezi dopolední a odpolední výukou. Někteří rodiče této možnosti pro své děti rádi využívají. Tento pobyt v ŠD považujeme za součást prevence rizikového chování (shromažďování v okolí Fügnerovy ulice a OD Delta přináší kouření, experimenty s drogami, agresivní chování na veřejnosti, vulgární nadávky kolemjdoucím, drobné krádeže). Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování do 16 hodin. Činnost školní družiny v základní škole praktické nahrazuje nejmladším žákům nedostatek zkušeností z mateřské školy hraje roli ve vyrovnávání rozdílů mezi dětmi z běžného prostředí a dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin je důležitá v multikulturní výchově a ve výchově ke vzájemné toleranci neformálně doplňuje a upevňuje školní učivo supluje výchovné působení, kterého se některým dětem nedostává učí děti hrát si a spolupracovat ve skupině l/ Školní jídelna, stravování Škola nemá vlastní vývařovnu, pouze výdejnu obědů. Obědy se do školy dovážejí z firmy Gastron. Na obědy chodí pravidelně méně než 20% žáků. Na svačiny se ve škole prodává balené ochucené mléko, jogurty, cereální sušenky, müsli tyčinky apod. (dodavatel Laktea). Škola se rovněž zapojila do projektu Ovoce do škol, a tak žáci 1. stupně měli pravidelně dvakrát týdně na svačiny zdarma ovoce či zeleninu. 16

17 V. Projekty a/ Vlastní projekt Moderní škola 2010, CZ.1.07/1.4.00/ Vlastní projekt školy z kapitoly EU Peníze školám hrazený z ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (tzv. šablony). Projekt s názvem Moderní škola 2010 byl přijat, škola obdržela finance a projekt se realizoval od února V srpnu 2013 byl zdárně ukončen odesláním poslední monitorovací zprávy. Realizované šablony klíčových aktivit jsou I/3 (vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti), III/2 (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT), III/3 (vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií) V rámci tohoto projektu vytvořili učitelé 300 učebních materiálů v těchto oblastech (po 20 v každém oboru) Č. Vzdělávací oblast Určeno pro 1. Výtvarná výchova 1. stupeň 2. Hudební výchova 1. stupeň 3. Přírodověda 1. stupeň 4. Pracovní vyučování 1. stupeň 5. Vlastivěda 1. stupeň 6. Pracovní vyučování 1 2. stupeň 7. Pracovní vyučování 2 2. stupeň 8. Matematika 2. stupeň 9. Český jazyk 2. stupeň 10. Anglický jazyk 2. stupeň 11. Výtvarná výchova 2. stupeň 12. Zeměpis 2. stupeň 13. Zdravý životní styl 2. stupeň 14. Projekty 2. stupeň 15. Projekty Oba stupně Vytvořené učební materiály se zaměřovaly kromě estetických oblastí (hudební a výtvarná výchova) mj. na čtenářskou (český jazyk) a finanční (matematika) gramotnost, na regionální vazby (vlastivěda), z nemalé části na pracovní 17

18 vyučování (výchova k volbě povolání) a zdravý životní styl (environmentální výchova, prevence sociálně patologických jevů v celé šíři problematiky). Všechny digitální učební materiály jsou postupně zveřejňovány na metodickém portálu RVP a na webových stránkách školy. b/ Projekt Angličtina pro žáky se SVP, CZ.1.07/1.2.23/ Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili projektu společnosti CEET English4U. Každý týden, celkem desetkrát, do školy docházel rodilý mluvčí a v každé třídě 1. stupně vedl hodinu angličtiny. Žáci se na tyto hodiny velmi těšili; výuka probíhala veselou, hrovou formou a pro děti byla tím nejlepším seznámením s cizím jazykem. Škola v rámci projektu získala i učební materiály pro počátky výuky angličtiny. c/ Projekt Univerzity Karlovy Ústav jazykové a odborné přípravy, Středisko jazykové a odborné přípravy Liberec pořádalo po dobu tří semestrů (leden 2012 červen 2013) zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (rozsah 120 hodin jazyka a 40 hodin metody CLIL). Kurz zdárně zakončilo, závěrečnou práci obhájilo a osvědčení získalo celkem šest pedagogů (dva z jazyka německého, zbývající z angličtiny), d/ Další projekty spolufinancované z ESF Prodej dotovaného školního mléka (Laktea) Účast v projektu Ovoce do škol e/ Krátkodobé školní projekty Nedílnou součástí činnosti školy jsou školní projekty, o čemž svědčí mimo jiné i jejich zpracování v rámci projektu Moderní škola 2010 (celkem 40 digitálních učebních materiálů se zabývá školními projekty). V rámci dalších školních projektů se snažíme aktivovat zájem žáků o sledování života školy, města, země (projekt OČMO, Den v přírodě, Dětský čin roku, Příběhy bezpráví, svátky křesťanského roku, sportovní projekty, barevné dny, drakyáda, kuličkiáda, projektové dny zaměřené ke státním svátkům, významným dnům atd.). Projekty doplňují či rozšiřují výuku méně obvyklými formami. 100 let tramvajové dopravy v Liberci Velmi úspěšný byl projekt 100 let tramvajové dopravy v Liberci, který probíhal celý říjen. Na programu byla nejen orientace na plánu města, správné chování v dopravních prostředcích, dopravní výchova, obrázky historických tramvají, ale i hledání v jízdních řádech MHD a návštěva tramvajového depa DPML. 18

19 Přespání ve škole patří k velmi oblíbeným aktivitám žáků 1. stupně. Zimní akce byla spojena s návštěvou svatého Mikuláše a čertovskou stezkou odvahy. Děti si pod vedením učitelek samy vařily jídlo, hrály, zpívaly a bubnovaly na drumbeny, starší se starali o mladší a pomáhali jim zvládnout obtížnější úkoly. Dvoudenní pobyt na Hubertce spojený s výletem a brigádou je naopak oblíbenou akcí žáků 2. stupně. Den loutek probíhal v závěru školního roku. Děti z 1. stupně hrály divadlo a recitovaly s vlastnoručně vyrobenými loutkami (činnost dramaticko-výtvarného kroužku). f/ Spolupráce se střediskem výchovné péče ČÁP V tomto školním roce se všechny ročníky 2. stupně účastnily jednorázového programu Klima třídy. Žáci VII. ročníku absolvovali tzv. Vrstevnický program (opakovaná setkání zaměřená na poznání třídního kolektivu a budování dobrých vzájemných vztahů). VI. Prezentace školy na veřejnosti, aktivity pro jiné subjekty Škola pořádá kulturní i sportovní akce pro žáky jiných škol Liberecka, Frýdlantska, Jablonecka. Žáci tak mají možnost předvést výsledky své školní práce i mimoškolních aktivit a prezentovat na veřejnosti své dovednosti. Zároveň těmito akcemi sledujeme příležitost zapojit naše žáky do společenského života a posilovat možnosti jejich integrace. a/ Veselá nota, Vánoční nota Jako první jsme začali v našem regionu pořádat akce pro pěvecké soubory žáků základních škol praktických. V této aktivitě stále pokračujeme; ve školním roce 2012/2013 v prosinci proběhl 16. ročník Vánoční noty a na jaře se uskutečnil již 22. ročník jarní Veselé noty. Obě tyto akce přispívají velmi nenásilně k etické, estetické a emocionální kultivaci žáků a jsou významným prostředkem k rozvíjení sociálních dovedností našich žáků. Pravidelně se jich účastní zpěváci ze ZŠP Orlí v Liberci, z turnovské, raspenavské, jablonecké školy a další. Za dlouhá léta trvání se tyto akce staly součástí ročních plánů těchto škol, děti se na ně dlouhodobě připravují a těší se. Akce se konají v krásném prostředí kostela Na Perštýně. 19

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více