VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ Telefon: / VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Liberec, září

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 4 a/ Zřizovatel školy... 4 b/ Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti... 4 c/ Vzdělávací program... 5 d/ Součásti školy a jejich kapacita... 5 e/ Statutární orgán organizace... 5 f/ Školská rada... 5 II. Organizace vzdělávání a výchovy... 6 a/ Počet tříd a žáků... 6 b/ Jednotlivé ročníky ve školním roce 2012/ III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 7 a/ Klasifikace, hodnocení chování... 7 b/ Omluvená a neomluvená absence... 8 c/ Srovnání absence v uplynulých školních rocích... 9 d/ Vycházející žáci... 9 f/ Pedagogičtí pracovníci (školní družina) g/ Přehled všech zaměstnanců školy k h/ Údaje o dalším (a celoživotním) vzdělávání pracovníků IV. Další důležité údaje o škole a/ Výuka pracovního vyučování b/ Výuka cizích jazyků c/ Výuka tělesné výchovy d/ Práce na počítači e/ Nepovinné předměty, zájmové kroužky f/ Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů g/ Profesionální příprava vycházejících žáků h/ Plošné testování i/ Fakultní škola j/ Mezinárodní spolupráce k/ Školní družina l/ Školní jídelna, stravování V. Projekty a/ Vlastní projekt Moderní škola 2010, CZ.1.07/1.4.00/ c/ Další projekty spolufinancované z ESF d/ Krátkodobé školní projekty VI. Prezentace školy na veřejnosti, aktivity pro jiné subjekty a/ Veselá nota, Vánoční nota

3 b/sportovní akce d/ Účast školy na akcích pořádaných jinými subjekty e/ Účast žáků v celorepublikových a mezinárodních výtvarných soutěžích VII. Poradenské služby VIII. Provozní podmínky IX. Důležité aspekty výchovy a vzdělávání a/ Školní vzdělávací program b/ Bezpečnost a ochrana zdraví c/ Výchova ke zdravému životnímu stylu d/ Environmentální výchova X. Spolupráce školy s dalšími subjekty a/ Rodiče žáků b/ Statutární město Liberec c/ Pedagogicko-psychologická poradna Liberec d/ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec e/ Doctrina - Základní škola Na Perštýně, Liberec f/ Základní škola praktická a základní škola speciální, Orlí ulice, Liberec g/ OŠMT Krajského úřadu Libereckého kraje h/ Církve i/ Policie ČR a Městská policie Liberec j/ Středisko výchovné péče Čáp k/ Asociace speciálních pedagogů ČR l/ Centrum Narovinu Praha, Adopce afrických dětí XI. Kontrolní činnost XII. Hospodaření příspěvkové organizace XIII. Závěr XIV. Přílohy

4 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ Telefon: / Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní charakteristika školy Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace změna názvu školy v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů REDIZO IČ a/ Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je Statutární město Liberec se sídlem Liberec 1, Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1. Škola byla zřízena usnesením zastupitelstva č. 192/02 ze dne podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. b/ Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Připravuje žáky pro další studium a praxi Zajišťuje provoz školní výdejny Zajišťuje péči ve školní družině Umožňuje činnost zájmových kroužků Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. 4

5 c/ Vzdělávací program Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č. j. 180/07 ze dne d/ Součásti školy a jejich kapacita Kapacita školy platná z rozhodnutí MŠMT č. j / od 1. září 2004: Č. Název Kapacita IZO 1. Základní škola praktická 114 žáků Školní družina 25 žáků Školní jídelna/výdejna Neuvádí se e/ Statutární orgán organizace Statutárním orgánem organizace je ředitelka školy, jíž je jmenována Mgr. Jaroslava Hajduková. V dubnu 2012 absolvovala konkurz na místo ředitelky a byla na doporučení konkurzní komise radou města ve funkci potvrzena. f/ Školská rada V prosinci 2005 byla ustavena školská rada. V současném třetím období byla členkou školské rady za pedagogy znovu zvolena Bc. Zuzana Luňáčková, rodiče zastupuje paní Ilona Bednářová. Zástupcem zřizovatele byla po panu Robertu Duškovi a paní Daně Lysákové, kteří neprojevili o školu sebemenší zájem a nereagovali na žádné pozvání, určena paní Halina Doležalová. Paní Doležalová se účastní zasedání ŠR a projevila o činnost školy jako první z dosud jmenovaných zástupců MML - opravdový zájem. 5

6 II. Organizace vzdělávání a výchovy a/ Počet tříd a žáků ZŠP 2011/ /2013 Září Červen Září Červen Počet tříd Počet žáků Počet žáků na 1 třídu 9,75 9,88 11,14 11,29 b/ Jednotlivé ročníky ve školním roce 2012/2013 Ročník Počet žáků* Třídní učitelka I. III. II. IV. Chlapci Dívky 4 4 Mgr. Jitka Morksová Bc. Zuzana Luňáčková 2 4 V. 6 3 Mgr. Kateřina Štěpánková VI Mgr. Iveta Slámová VII Mgr. Věra Novotná VIII Mgr. Alena Hospodářová IX. 8 2 Mgr. Viktor Bábík * počty žáků k Bez třídnictví pracovali Mgr. Jan Erben a Mgr. Andrea Zavřelová. Protože během školního roku přibyl větší počet žáků do I. ročníku a výuka v odděleních nepřinášela optimální výsledky, osamostatnili jsme na část výuky (Čj, M, Prv, Pv) I. a III. ročník. Ve III. ročníku vyučovala velmi kvalitně důchodkyně paní Eva Chadalíková. Ve školní družině pracovala a v malém částečném úvazku učila Bc. Lucie Novotná. Vzhledem k charakteru školy nebyl prováděn zápis do prvního ročníku ani do přípravné třídy. 6

7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání a/ Klasifikace, hodnocení chování 1. stupeň 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci* Prospěl s vyznamen Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Pochvala stupeň 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci Prospěl s vyznam Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Pochvala

8 Celá škola 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Zapsaní žáci* Prospěl s vyznam Prospěl Neprospěl Nehodnocen Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování 3. stupeň z chování Pochvala * Počet žáků klasifikovaných na konci 1. pololetí se liší od počtu žáků zapsaných na začátku září i od počtu žáků klasifikovaných ve 2. pololetí. Změny počtu žáků jsou relativně velmi časté (např. ve spojeném I. a III. ročníku došlo během školního roku k 11 (!) změnám v počtu žáků. b/ Omluvená a neomluvená absence Zameškané hodiny žáků za školní rok 2012/2013 Ročník Omluvené Neomluvené Na 1 žáka připadá průměrně zameškaných hodin omluvených neomluvených I. + III ,3 76 II. + IV ,9 12,7 V VI ,8 52,1 VII ,3 105,6 VIII ,4 61,2 IX ,7 71,3 Celkem ,1 59,2 8

9 c/ Srovnání absence v uplynulých školních rocích Školní rok Na 1 žáka průměrně omluvených hodin Na 1 žáka průměrně neomluvených hodin 2007/ , / / ,6 39, / , / ,4 2012/ ,1 59,2 Nárůst hodin neomluvené absence je hrozivý. Ve škole je cca deset žáků (tj. 13%!), kteří bez omluvy zameškali každý více než sto hodin. (Jeden z nich strávil podstatnou část školního roku ve Velké Británii, kde do školy nechodil. V případě dalšího záškoláka soud rozhodl o ústavní výchově.) Škola spolupracuje s OSPOD MML, s dětskými lékaři, dává podněty k projednání záškoláctví jako přestupku, oznamuje rozsáhlé záškoláctví Policii ČR, píše zprávy soudu. V červnu 2013 škola podala 12 podnětů k projednání Okresnímu státnímu zastupitelství všechny pro rozsáhlé záškoláctví. (O výsledcích projednávání v těchto orgánech nejsme ze zákona informováni. Bohužel v každodenní praxi vidíme, že všemožné zásahy jsou jen velmi málo účinné.) d/ Vycházející žáci Z IX. ročníku vyšlo 10 žáků, z toho dva neprospěli (nezískali základní vzdělání), neboť na konci 2. pololetí nemohli být pro rozsáhlou absenci hodnoceni z více předmětů, a na komisionelní zkoušky se nedostavili. Jeden žák vyšel z VIII. ročníku. Dva žáci vyšli z V. ročníku (občané SR, kteří doma do školy chodili velmi sporadicky, nastoupili do naší školy v dubnu 2011 a byli zařazeni do třídy podle znalostí tak, aby učivu opravdu rozuměli a mohli skutečně aktivně pracovat). Přes veškerou naši snahu je jejich matka nechce posílat do školy dál, nepodařilo se nám ji přesvědčit o potřebě dětí vzdělávat se a připravovat na budoucí pracovní uplatnění. Škola Počet přijatých žáků Poznámka Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká nenastoupil SŠS,SaD, Liberec, Truhlářská 363/3 2 SOU Hubálov, Loukov u Mnichova Hradiště 1 SOU nábytkářské a SOŠ, Horská 167, Liberec 14 1 SŠ řemesel a služeb, Smetanova 4265, Jablonec n.n. 1 9

10 e/ Pedagogičtí pracovníci školy (učitelé) Kvalifikační předpoklady Do 30 let celk./žen let celk./žen let celk./žen 51 důch.v. celk./žen Důchod.věk celk./žen Celkem/žen VŠ učitel. 1/1 1/0 2/1 VŠ uč.+sppg 1/1 2/1 4/4 2/2 9/8 nesplňuje 1/1 1/1 Celkem/žen 1/1 1/1 2/1 6/5 1/1 12/10 f/ Pedagogičtí pracovníci (školní družina) Kvalifikační předpoklady Do 30 let celk./žen let celk./žen let celk./žen 51 důch.věk celk./žen Důchod.věk celk./žen Celkem/žen Splňuje 1/1 1/1 Celkem/žen 1/1 1/1 Vychovatelka ŠD pracovala v částečném úvazku jako učitelka. g/ Přehled všech zaměstnanců školy k Č. Pracoviště Počet fyzických osob Přepočtení pracovníci 1. Škola - učitelé 13 11,86 2. Škola - provoz 4 2,73 3. Školní družina 1 0,72 4. Školní jídelna 1 0,5 5. Celkem 19 15,81 h/ Údaje o dalším (a celoživotním) vzdělávání pracovníků Pedagogové se plošně zúčastnili dvou školení k práci na nové interaktivní tabuli a přednášky PhDr. Vyhnálka z Jihočeské univerzity na téma Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáka. Na této akci jsme se sešli s pedagogy UŠP a ZŠS z Orlí ulice v Liberci. Dále se čtyři prvostupňové učitelky účastnily školení Angličtina pro žáky se SVP. Další akce již byly vybírány ze široké nabídky školicích a vzdělávacích subjektů podle zájmů a potřeb jednotlivých pedagogů. 10

11 Organizátor Název vzdělávacího programu Počet účastníků Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metoda CLIL třísemestrální kurz CVLK Řešení matematických problémů 1 Psychologická a pedagogická diagnostika dítěte 2 NIDV Chování v mimořádných situacích 1 Vesnický prostor Všech pět pohromadě 1 STREVLIK Ekologická exkurze Frýdlantsko 1 Centrum moderního vzdělávání Liberec Centrum podpory inkluzívního vzdělávání ComeniusAgency Učíme interaktivně s ActivSW Modul A1 10 Učíme interaktivně s ActivSW Modul A2 10 Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáka Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Ing. Jan Romaněnko Školení bezpečnosti a ochrany zdraví 2 Škola hrou Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 1 Akademie moderního vzdělávání Plzeň Nápadník do hodin českého jazyka 4 Paris Karviná Školská legislativa 2 CEET Liberec Školení v rámci projektu Angličtina pro žáky se SVP KLETT nakladatelství Genetická metoda čtení 1 PPP Liberec Pedagogické vedení třídního kolektivu 1 ADHD očima psychologa a lékaře 1 Prevence na školách dvoudenní seminář 1 Kancelář Senátu ČR Exkurze 1 6* * Šest pedagogů úspěšně ukončilo třísemestrální kurz v rámci projektu UK Praha Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metoda CLIL IV. Další důležité údaje o škole a/ Výuka pracovního vyučování Pracovní vyučování je v naší škole velmi důležitým předmětem a je mu věnována štědrá hodinová dotace. Výuka začíná od nácviku dovedností sebeobsluhy a vytváření pracovních návyků na 1. stupni a pokračuje až po poloodborné činnosti 11

12 ve školní dílně, na pozemku, ve školní kuchyňce v ročnících 2. stupně. Má vést žáky k volbě vhodného povolání. Pro pracovní vyučování jsou využívány jednak kmenové učebny (práce s drobným materiálem především na 1. stupni), dále pak školní dílna s deseti místy u ponků a ohrazeným koutem na hrnčířský kruh. K dílně patří přípravna, v níž je keramická pec a sklad nástrojů. Kuchyňka v přízemí školy je vybavena elektrickými šicími stroji, sporákem se sklokeramickou deskou, automatickou pračkou, žehličkami a drobnými domácími elektrickými přístroji. Je využívána na výuku vaření a šití. Žáci všech ročníků pracují na podzim a na jaře na školním pozemku. Pozemek je rozdělen na záhony, které obdělávají určené skupiny žáků (žáci 1. a 2. stupně). Je vybaven skleníkem. Od V. ročníku byly třídy na pracovní vyučování děleny na chlapce a dívky. b/ Výuka cizích jazyků Žáci VIII. a IX. ročníku mají týdně dvě hodiny výuky anglického jazyka. Výuka je neformální, zaměřena na hrové a mluvní činnosti. Hojně využíváme interaktivních výukových programů na PC. Přesto ovšem je zvládnutí jednoduchých základů cizího jazyka pro některé žáky velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. c/ Výuka tělesné výchovy Na hodiny tělesné výchovy chodí žáci do tělocvičny ZŠ Doctrina. Na dvouhodinové bloky chodí zpravidla dvě třídy se dvěma učiteli současně. Tato praxe se nám osvědčila jednak vzniká víc prostoru pro individuální dopomoc jednotlivým dětem (dva pedagogové), za druhé je i lepší možnost hrát kolektivní hry (větší počet žáků). Pro třetí hodiny tělesné výchovy jsme využívali buď nulté hodiny v tělocvičně (vyšší ročníky), nebo možností ve škole: učebna č. 19 je zařízena částečně jako posilovna (posilovací stroj zn. Ketler, pět rotopedů, ribstoly, možnost připravit dalších deset stanovišť na kruhový trénink), v učebně č. 25 jsou tři skládací stoly na stolní tenis, navíc ji lze využít ke cvičení s hudbou apod. Čtvrtá hodina tělesné výchovy (VIII. a IX. r.) je věnována teoretickým vědomostem ve velmi širokém oboru zdravý životní styl a učí ji metodička primární prevence. Žáci II. a III. ročníku absolvovali výuku plavání v bazénu při ZŠ Liberec, Sokolovská ulice. 12

13 Výuka tělesné výchovy bývá dle možností doplňována a zpestřována turistickými vycházkami do okolí Liberce, cyklistickými vyjížďkami (žáci 2. stupně především na školních bicyklech). Realizace základního lyžařského výcviku troskotá na naprosté nevybavenosti většiny žáků a zásadní nechuti nemalé části rodičů vydávat na něco takového peníze (zapůjčení lyžařského vybavení, jízdné atd.). Žáci V. ročníku navštěvují dětské dopravní hřiště a usilují o získání průkazu cyklisty. d/ Práce na počítači Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami. Jedna je vybavena z projektu školy v rámci EU peníze školám deseti computery s připojením na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou; ve druhé počítačové učebně je deset počítačů s výukovými programy bez připojení na internet. V jedné z kmenových učeben ve 2. patře je umístěn dataprojektor s propojením do školní a internetové sítě. Ve volné učebně v přízemí je kromě klavíru i interaktivní tabule s připojením na internet. Další interaktivní tabule s připojením na internet je umístěna v kmenové učebně ve 2. patře. Počítačová učebna je využívána nejen v rámci speciálních hodin výuky na PC, ale i v jiných předmětech (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská výchova, vlastivěda, přírodopis a přírodověda, angličtina). e/ Nepovinné předměty, zájmové kroužky Většina žáků školy má problémy s vhodným využíváním volného času. Příčin tohoto stavu je více; patří mezi ně nezájem části rodičů o to, jakým způsobem jejich děti tráví volný čas, případně jejich menší schopnost vyhledat pro dítě vhodnou aktivitu a motivovat jej pro ni, dále celková nesoustavnost a neschopnost dlouhodobějšího plánování, malá nebo žádná motivace. Roli nepochybně může hrát i finanční stránka věci (nejedná se o chudobu, ale o zásadní odpor vydávat peníze na jakékoli vzdělání, který pramení z přesvědčení, že pro jejich děti má být všechno zadarmo). Nelze pominout ani skutečnost, že o děti ze základních škol praktických není v zájmových útvarech zpravidla zájem, neboť bývají často méně vytrvalé, hůře a krátkodoběji se soustřeďují, jsou lehce odklonitelné aktuálně lákavější nabídkou nějaké aktivity, mají zpravidla nižší schopnost posoudit důsledky vhodného/nevhodného chování a jednání apod. Tento stav je velmi neuspokojivý. Jsme přesvědčeni, že právě v mimoškolní zájmové činnosti je obrovský a nevyužitý prostor pro rozvíjení skutečné integrace dětí se zdravotním postižením. 13

14 Uvědomujíce si tyto problémy vytváříme pro žáky nabídku pravidelných volnočasových aktivit. Všechny zájmové kroužky jsou pro děti zdarma a vedou je (též zdarma) pedagogové školy. Externí vedoucí se nám za těchto podmínek nedaří získat. Jedinou výjimkou byl v loňském školním roce kroužek Příběhy z Bible, který externě vedla Mgr. Marie Truncová. Letos se nemohl kroužek uskutečnit kvůli složitému rozvrhu (dělení a spojování tříd na pracovní vyučování). Č. Aktivita Vedoucí 1. Dopravní výchova J. Morksová 2. Šikula I. Slámová 3. Dramatická a výtvarná výchova Z. Luňáčková 4. Sborový zpěv K. Štěpánková 5. Aerobik mladší žáci Z. Kroužková 6. Aerobik starší žáci Z. Kroužková 7. Sportovní hry V. Bábík 8. Kondiční cvičení V. Bábík 9. Stolní tenis J. Erben Kroužky probíhaly pravidelně každý týden od poloviny září do půlky června. Některé přínosy pro žáky, které uváděli vedoucí kroužků: účelné trávení volného času a návyk na pravidelnou činnost rozvíjení pohybových schopností, morálních i volních vlastností zlepšení fyzické kondice a koordinace pohybu zlepšení komunikace mezi žáky, nácvik spolupráce s ostatními a týmové činnosti, radost ze hry, ze společné činnosti prohlubování paměťových schopností, podpora kreativity a fantazie práce s novými materiály, vytváření pracovních návyků a dovedností možnost předvést výsledky své činnosti na veřejnosti Prezentace činnosti zájmových kroužků probíhala jednak na školních akcích (rodičovské schůzky, školní projekty, školní akce a akce pořádané školou pro jiné subjekty), jednak na turnajích, soutěžích, přehlídkách, které organizovaly jiné subjekty. Záměrně vyhledáváme akce, na nichž by naši žáci mohli předvést výsledky své práce. Úspěšnost byla poměrně vysoká. Škola v budoucnu hodlá pokračovat v organizaci zájmových aktivit pro žáky a zároveň žákům i nadále nabízet, případně i zprostředkovávat vhodné volnočasové aktivity jiných subjektů. 14

15 f/ Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Zástupkyně ředitelky pracuje i ve funkci školní metodičky primární prevence. Preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT a zaměřuje se především na primární prevenci záškoláctví, šikany, rasismu, vandalismu, užívání návykových látek (z konkrétních výstupů jmenuji např. celoškolní projekt Den proti kouření, dále besedu s MUDr. Šípkovou Proč je lepší nekouřit, projekt Den bezpečnějšího internetu atd.). S metodičkou úzce spolupracuje ředitelka školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé. Do prevence patří i výchova ke zdravému životnímu stylu. Tuto oblast zahrnuje 4. hodina tělesné výchovy pro VIII. ročník, kterou též vyučuje metodička primární prevence. Zdůraznění si zaslouží fakt, že tzv. preventivní působení není obsahem pouze jediného předmětu, ale nedílnou součástí veškerého pedagogického působení, je pojímáno jako trvalá součást školního klimatu. Přehled akcí školy zaměřených na primární prevenci je přílohou této VZ. g/ Profesionální příprava vycházejících žáků Seznamování s nejrůznějšími profesemi v rámci přípravy na výběr budoucího povolání prolíná několika vyučovacími předměty a je jí věnována náležitá pozornost již od mladšího školního věku. Oproti minulým letům se snížila možnost exkurzí do výrobních podniků, což je pro naše žáky škoda nemají možnost představit si, co která profese vůbec obnáší. O to víc si vážíme možnosti konat exkurze do SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Vycházející žáci s rodiči jsou zváni na dny otevřených dveří odborných učilišť a středních škol. Každoročně se koná setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci učilišť a středních odborných škol (vždy společně pro žáky ze školy v Orlí ulici). Výchovná poradkyně ve škole individuálně jedná s nerozhodnutými rodiči a žáky. h/ Plošné testování Ředitelství školy požádalo o uvolnění školy z povinnosti účastnit se zjišťování výsledků vzdělávání vzhledem k tomu, že škola má pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žádosti bylo vyhověno. i/ Fakultní škola Plných patnáct let patříme mezi tzv. fakultní školy a spolupracujeme s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity Liberec. Během prvního pololetí školního roku k nám pravidelně chodí na náslechy studenti učitelství, aby se seznámili s jiným typem školy. 15

16 j/ Mezinárodní spolupráce Škola se v tomto roce zapojila do těchto mezinárodních výtvarných soutěží a získala v nich ocenění: Lidice 2013 a Terezín 2013 (poděkování za účast v soutěži a ocenění práce Davida Šulíka ze VII.r.). V soutěži Dětská mapa světa Barbary Petchnik byly práce našich žáků vystaveny na výstavě konané při 20. kartografické konferenci v Plzni a vybrané práce byly odeslány do mezinárodního kola soutěže a vystaveny v rámci Mezinárodní kartografické konference v Drážďanech. k/ Školní družina Školní družina je důležitou součástí školy. Děti v ŠD nenásilnou formou doplňují chybějící sociální dovednosti, pracovní návyky i předškolní znalosti (rozvoj slovní zásoby, hygienické návyky, posilování schopnosti spolupráce s ostatními dětmi, rozvoj sluchové a zrakové percepce a výslovnosti). Vychovatelka spolupracuje s třídními učiteli a podílí se na plnění jednotlivých projektů. Pravidelný pobyt ve školní družině je nabízen i žákům nižších ročníků 2. stupně. Všem žákům bez rozdílu věku je navíc nabízena bezplatná možnost trávit čas ve školní družině mezi dopolední a odpolední výukou. Někteří rodiče této možnosti pro své děti rádi využívají. Tento pobyt v ŠD považujeme za součást prevence rizikového chování (shromažďování v okolí Fügnerovy ulice a OD Delta přináší kouření, experimenty s drogami, agresivní chování na veřejnosti, vulgární nadávky kolemjdoucím, drobné krádeže). Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování do 16 hodin. Činnost školní družiny v základní škole praktické nahrazuje nejmladším žákům nedostatek zkušeností z mateřské školy hraje roli ve vyrovnávání rozdílů mezi dětmi z běžného prostředí a dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin je důležitá v multikulturní výchově a ve výchově ke vzájemné toleranci neformálně doplňuje a upevňuje školní učivo supluje výchovné působení, kterého se některým dětem nedostává učí děti hrát si a spolupracovat ve skupině l/ Školní jídelna, stravování Škola nemá vlastní vývařovnu, pouze výdejnu obědů. Obědy se do školy dovážejí z firmy Gastron. Na obědy chodí pravidelně méně než 20% žáků. Na svačiny se ve škole prodává balené ochucené mléko, jogurty, cereální sušenky, müsli tyčinky apod. (dodavatel Laktea). Škola se rovněž zapojila do projektu Ovoce do škol, a tak žáci 1. stupně měli pravidelně dvakrát týdně na svačiny zdarma ovoce či zeleninu. 16

17 V. Projekty a/ Vlastní projekt Moderní škola 2010, CZ.1.07/1.4.00/ Vlastní projekt školy z kapitoly EU Peníze školám hrazený z ESF, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (tzv. šablony). Projekt s názvem Moderní škola 2010 byl přijat, škola obdržela finance a projekt se realizoval od února V srpnu 2013 byl zdárně ukončen odesláním poslední monitorovací zprávy. Realizované šablony klíčových aktivit jsou I/3 (vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti), III/2 (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT), III/3 (vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií) V rámci tohoto projektu vytvořili učitelé 300 učebních materiálů v těchto oblastech (po 20 v každém oboru) Č. Vzdělávací oblast Určeno pro 1. Výtvarná výchova 1. stupeň 2. Hudební výchova 1. stupeň 3. Přírodověda 1. stupeň 4. Pracovní vyučování 1. stupeň 5. Vlastivěda 1. stupeň 6. Pracovní vyučování 1 2. stupeň 7. Pracovní vyučování 2 2. stupeň 8. Matematika 2. stupeň 9. Český jazyk 2. stupeň 10. Anglický jazyk 2. stupeň 11. Výtvarná výchova 2. stupeň 12. Zeměpis 2. stupeň 13. Zdravý životní styl 2. stupeň 14. Projekty 2. stupeň 15. Projekty Oba stupně Vytvořené učební materiály se zaměřovaly kromě estetických oblastí (hudební a výtvarná výchova) mj. na čtenářskou (český jazyk) a finanční (matematika) gramotnost, na regionální vazby (vlastivěda), z nemalé části na pracovní 17

18 vyučování (výchova k volbě povolání) a zdravý životní styl (environmentální výchova, prevence sociálně patologických jevů v celé šíři problematiky). Všechny digitální učební materiály jsou postupně zveřejňovány na metodickém portálu RVP a na webových stránkách školy. b/ Projekt Angličtina pro žáky se SVP, CZ.1.07/1.2.23/ Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili projektu společnosti CEET English4U. Každý týden, celkem desetkrát, do školy docházel rodilý mluvčí a v každé třídě 1. stupně vedl hodinu angličtiny. Žáci se na tyto hodiny velmi těšili; výuka probíhala veselou, hrovou formou a pro děti byla tím nejlepším seznámením s cizím jazykem. Škola v rámci projektu získala i učební materiály pro počátky výuky angličtiny. c/ Projekt Univerzity Karlovy Ústav jazykové a odborné přípravy, Středisko jazykové a odborné přípravy Liberec pořádalo po dobu tří semestrů (leden 2012 červen 2013) zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (rozsah 120 hodin jazyka a 40 hodin metody CLIL). Kurz zdárně zakončilo, závěrečnou práci obhájilo a osvědčení získalo celkem šest pedagogů (dva z jazyka německého, zbývající z angličtiny), d/ Další projekty spolufinancované z ESF Prodej dotovaného školního mléka (Laktea) Účast v projektu Ovoce do škol e/ Krátkodobé školní projekty Nedílnou součástí činnosti školy jsou školní projekty, o čemž svědčí mimo jiné i jejich zpracování v rámci projektu Moderní škola 2010 (celkem 40 digitálních učebních materiálů se zabývá školními projekty). V rámci dalších školních projektů se snažíme aktivovat zájem žáků o sledování života školy, města, země (projekt OČMO, Den v přírodě, Dětský čin roku, Příběhy bezpráví, svátky křesťanského roku, sportovní projekty, barevné dny, drakyáda, kuličkiáda, projektové dny zaměřené ke státním svátkům, významným dnům atd.). Projekty doplňují či rozšiřují výuku méně obvyklými formami. 100 let tramvajové dopravy v Liberci Velmi úspěšný byl projekt 100 let tramvajové dopravy v Liberci, který probíhal celý říjen. Na programu byla nejen orientace na plánu města, správné chování v dopravních prostředcích, dopravní výchova, obrázky historických tramvají, ale i hledání v jízdních řádech MHD a návštěva tramvajového depa DPML. 18

19 Přespání ve škole patří k velmi oblíbeným aktivitám žáků 1. stupně. Zimní akce byla spojena s návštěvou svatého Mikuláše a čertovskou stezkou odvahy. Děti si pod vedením učitelek samy vařily jídlo, hrály, zpívaly a bubnovaly na drumbeny, starší se starali o mladší a pomáhali jim zvládnout obtížnější úkoly. Dvoudenní pobyt na Hubertce spojený s výletem a brigádou je naopak oblíbenou akcí žáků 2. stupně. Den loutek probíhal v závěru školního roku. Děti z 1. stupně hrály divadlo a recitovaly s vlastnoručně vyrobenými loutkami (činnost dramaticko-výtvarného kroužku). f/ Spolupráce se střediskem výchovné péče ČÁP V tomto školním roce se všechny ročníky 2. stupně účastnily jednorázového programu Klima třídy. Žáci VII. ročníku absolvovali tzv. Vrstevnický program (opakovaná setkání zaměřená na poznání třídního kolektivu a budování dobrých vzájemných vztahů). VI. Prezentace školy na veřejnosti, aktivity pro jiné subjekty Škola pořádá kulturní i sportovní akce pro žáky jiných škol Liberecka, Frýdlantska, Jablonecka. Žáci tak mají možnost předvést výsledky své školní práce i mimoškolních aktivit a prezentovat na veřejnosti své dovednosti. Zároveň těmito akcemi sledujeme příležitost zapojit naše žáky do společenského života a posilovat možnosti jejich integrace. a/ Veselá nota, Vánoční nota Jako první jsme začali v našem regionu pořádat akce pro pěvecké soubory žáků základních škol praktických. V této aktivitě stále pokračujeme; ve školním roce 2012/2013 v prosinci proběhl 16. ročník Vánoční noty a na jaře se uskutečnil již 22. ročník jarní Veselé noty. Obě tyto akce přispívají velmi nenásilně k etické, estetické a emocionální kultivaci žáků a jsou významným prostředkem k rozvíjení sociálních dovedností našich žáků. Pravidelně se jich účastní zpěváci ze ZŠP Orlí v Liberci, z turnovské, raspenavské, jablonecké školy a další. Za dlouhá léta trvání se tyto akce staly součástí ročních plánů těchto škol, děti se na ně dlouhodobě připravují a těší se. Akce se konají v krásném prostředí kostela Na Perštýně. 19

20 b/sportovní akce Naše škola pravidelně pořádá podzimní Den v přírodě (soutěž hlídek zaměřená především na přírodu a její ochranu a na zdravý životní styl). Hlídky se pohybují v terénu a plní sportovní, praktické i teoretické úkoly. Spolupráce v hlídkách podporuje schopnost kooperace, vzájemné pomoci, tolerance. Den v přírodě se koná v okolí Lesního koupaliště. Na pravidelném lednovém turnaji v nohejbalu se již 19 let setkávají hráči Liberecka, Frýdlantska i Jablonecka. Na červnovém turnaji ve fotbale, který se konal již popatnácté na hřišti v Plátenické ulici, se kromě fotbalu soutěží i v individuálních závodech: driblování, střelba na branku. Vyhodnocován je i nejlepší hráč a brankář. I tento turnaj má své věrné a pravidelné účastníky z jiných škol. d/ Účast školy na akcích pořádaných jinými subjekty Škola je zapojena do systému Mládež a kultura a žáci navštěvují několikrát do roka liberecká divadla, Experimentální studio, představení v Lidových sadech. Ke kulturním zážitkům patří i návštěvy liberecké galerie a Severočeského muzea. Rádi se účastníme příhodných akcí pořádaných jinými subjekty. Nelze se nezmínit o každoročních úspěších našich žáků v recitační soutěži Chrastavská sloka. Jsme pravidelnými účastníky i sportovních soutěží (stolní tenis, atletika, basketbal, vybíjená). e/ Účast žáků v celorepublikových a mezinárodních výtvarných soutěžích Škola má silnou tradici v účasti v nejrůznějších výtvarných, a to i mezinárodních, soutěžích (viz výše). Naši žáci nejenže se účastní, ale dosahují se svými výtvarnými pracemi velmi dobrých umístění. Již poněkolikáté v řadě byly výtvarné práce našich žáků výborně oceněny v celostátní soutěži ministerstva vnitra Svět očima dětí a autoři ohodnocených prací se zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů v Praze (letos zvláštní cena poroty). Přehled všech obeslaných výtvarných soutěží je uveden v příloze VZ. VII. Poradenské služby Specifikum školy vyžaduje hojnou spolupráci školy se zákonnými zástupci dítěte. Ve škole jsou jim i dětem k dispozici výchovná poradkyně, metodička prevence i ředitelka školy. Nemáme určené pravidelné dny a hodiny návštěv, vzniklou potřebu konzultace řešíme operativně a bez otálení, bez ohledu na časovou náročnost takového přístupu. Jsme schopni na požádání rodičů zařídit potřebnou intervenci odborného pracoviště. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-191/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-191/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-191/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ 72741953 E-mail: zvs1@volny.cz; skola@gollovka.cz Telefon: 488 577 790/+420 731 528 620 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více