Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok č. j.: ZSG-330/2014

2 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Počet evidovaných stížností 1.5 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. 1.6 Rozhodnutí ředitele školy dle zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7 Individuální integrace žáků 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojíždějí 2 Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Přehled vyučovaných volitelných předmětů 2.4 Zájmové vzdělávání ve školní družině 2.5 Materiálně technické podmínky školy 2.6 Psychohygienické podmínky vzdělávání 2.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky nadané 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství pedagogicko-psychologické poradenství 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Učitelé Vychovatelky školní družiny 3.3 Průměrná délka pedagogické praxe 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 3.5 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem - plně aprobovaná výuka 3.6 Komentář k přehledu pracovníků školy 4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 4.1 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 4.3 Žáci, kteří odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia 5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Celkový průměrný prospěch školy 5.2 Komentář k problematice prospěchu 5.3 Přehled prospěchu školy dle prospěchového průměru ve vyučovacích předmětech 5.4 Souhrnná statistika tříd dle dosaženého prospěchového průměru Souhrnná statistika tříd dle průměrného prospěchu - 1. pololetí školního roku Souhrnná statistika tříd dle průměrného prospěchu - 2. pololetí školního roku 5.5 Chování žáků Výchovná opatření Klasifikace chování 2

3 5.6 Docházka žáků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Studium k získání kvalifikačních předpokladů 6.2 Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 6.3 Samostudium 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Společné aktivity žáků a pedagogů partnerských škol ZŠ Stříbro Gagarinova a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: Společné aktivity žáků a pedagogů partnerských škol ZŠ Stříbro Gagarinova a Hauptschule Vohenstrauss: 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy 7.3 Aktivity školy v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jevů 7.4 Aktivity organizované metodickými sekcemi pro žáky a jejich rodiče 7.5 Příprava a účast žáků v soutěžích: Příprava a účast žáků ve školních kolech sportovních soutěží dle kalendáře školního sportovního klubu Příprava a účast žáků v soutěžích organizovaných školní družinou Příprava a účast žáků ve školních kolech soutěží organizovaných metodickými sekcemi Účast žáků školy v okresních a krajských soutěžích 7.6 Další aktivity Aktivity k ukončení povinné školní docházky žáků Aktivity organizované školním sportovním klubem Formy spolupráce se zákonnými zástupci žáků 9 Spolupráce školy s další komunitou 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 11 Základní údaje o hospodaření školy v roce

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok je zpracována na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 1 Základní údaje 1.1 Organizace Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Typ školy: Identifikační číslo: DIČ: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Stříbro, Gagarinova ulice 1039, PSČ Stříbro, okres Tachov Od samostatný právní subjekt - příspěvková organizace úplná Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí čj.: / ze dne s účinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Telefonní spojení: sekretariát školy kancelář ředitele školy kancelář vedoucí školní jídelny ové spojení: Webové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školní jídelny: Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Špilerová Mgr. Olga Kožená pí Miroslava Žemličková Mgr. Miroslava Boudová Školská rada: Datum zřízení: Předseda: p. Radek Šedivý Členové: pí Zdeňka Hlaváčková, Mgr. Olga Kožená Mgr. Jana Petrová PhDr. Jitka Soukupová Bc. Karel Lukeš 4

5 1.2 Zřizovatel Název: Město Stříbro Adresa: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, okres Tachov, PSČ Telefonní spojení: ové spojení: 1.3 Části organizace Základní škola Školní družina Školní jídelna Kapacita žáků Počet žáků k Počet tříd, oddělení Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 1 - z toho oprávněných 1 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím počet podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle zákona. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) Rozhodnutí ředitele školy dle účelu Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 59 0 Rozhodnutí o přestupu žáků 15 0 Rozhodnutí o vzdělávání podle IVP 18 0 Rozhodnutí o přestupu do vyššího ročníku Individuální integrace žáků Tělesně postižení žáci 1 Mentálně postižení žáci 3 Žáci s více vadami 1 Žáci se sluchovým postižením 1 Žáci s vývojovou poruchou učení 7 Žáci s vývojovou poruchou chování 0 Žáci s vadou řeči 2 Autismus 4 Celkem: 19 5

6 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížděli Spádový obvod školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou Města Stříbra č. 9/2005. Pro zákonné zástupce žáků však není v případě volné kapacity školy závazný. Školu navštěvovalo 118 žáků s trvalým bydlištěm mimo území města Stříbra. Obec Počet žáků Obec Počet žáků Obec Počet žáků Benešovice 1 Krsov 1 Sulislav 2 Blahousty 1 Kšice 14 Svinná 1 Butov 1 Lhota 1 Sviňomazy 4 Cebiv 2 Malovice 1 Svojšín 3 Čerňovice 1 Město Touškov 1 Sytno 3 Erpužice 16 Milíkov 3 Těchlovice 6 Heřmanova Huť 1 Nová Ves 1 Trpísty 9 Horní Kozolupy - 3 Olbramov 1 Únehle 12 Očín Jezerce 1 Ostrov u Stříbra 1 Víchov 3 Kladruby 1 Pernarec 2 Záchlumí 2 Konstantinovy Lázně 1 Přimda 1 Zálezly 5 Kostelec 1 Řebří 1 Zhoř 1 2 Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací programy školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro každého č.j. ZSG-383/ ročník 6

7 2.2 Učební plány Učební plán prvního stupně školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 1. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. časové dotace součet DČD Jazyk a ová komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví Český a literatura Cizí Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Český Anglický Německý Matematika Informatika Prvouka Přírodověda ( Vlastivěda ) 1 Dějepis Občanská - Fyzika Chemie Přírodopis - Zeměpis Hudební Výtvarná (5+7) Tělesná Výchova ke zdraví a Praktické svět práce a svět práce činnosti Celková povinná časová dotace Disponibilní časová dotace (DČD)

8 Učební plán druhého stupně školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

9 Pro devátý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň 9. ročník, školní rok 2013/2014 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

10 Pro osmý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník - školní rok 2013/2014, 9. ročník školní rok 2014/2015 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

11 2.3 Přehled vyučovaných volitelných předmětů k Volitelné předměty: 9. ročník 9. ročník: Literárně dramatická 17 žáků Sportovní aktivity 21 žáků Konverzace v anglickém jazyce 11 žáků Užité výtvarné činnosti 15 žáků Se zavedením povinné výuky dalšího cizího a na druhém stupni byly vyučovány volitelné předměty pouze v 9. ročníku. 2.4 Zájmové vzdělávání ve školní družině Cílem a úkolem školní družiny je zajistit vhodné podmínky pro odpočinek a relaxaci žáků. Zapojit žáky do činnosti podle jejich možností a s ohledem na věk a zkušenosti. Školní družina realizovala zájmové vzdělávání žáků dle vlastního vzdělávacího programu. Činnosti čtyř oddělení školní družiny se zúčastnili žáci prvního stupně školy s tím, že vzhledem ke kapacitě školní družiny a velkému počtu zájemců byli do pravidelné odpolední činnosti zapojeni přednostně žáci ročníku. Kromě hlavní pravidelné každodenní odpolední činnosti školní družiny byla organizována i příležitostná zájmová a tematická rekreační činnost (návštěvy filmových představení, besedy, besídky, sportovní akce, maškarní rej, projektové dny, návštěvy a akce ve školní i městské knihovně, karnevalové odpoledne, hudební a vědomostní soutěže, týden olympiády, celoroční projekt - Skokan, apod.). Proběhly projektové dny na téma Den Země, Zvířata na planetě Zemi, Amazonka cestovatelská soutěž. Do činnosti ŠD byli zapojeni i zákonní zástupci žáků při akci Vánoční tvoření. Zájmová činnost žáků byla realizovaná i formou pravidelně pracujících kroužků zaměřených na oblast sportovní a výtvarnou. Této činnosti, stejně jako příležitostní zájmové a rekreační činnosti a činnosti jednoho oddělení před začátkem výuky, se zúčastňovali i žáci 4. a 5. ročníku školy, kteří nebyli k pravidelné činnosti ŠD zapsáni. Zájmové útvary: Výtvarné činnosti 1 skupina 21 žáků Sportoveček 1 skupina 16 žáků Sportoveček 1 skupina 15 žáků 2.5 Materiálně technické podmínky školy Základní škola byla otevřena v roce 1977 jako 27 třídní škola. Má vybudovaný bezbariérový přístup a celkově splňuje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnými legislativními normami. Vytápění je realizováno prostřednictvím školní plně automatické kotelny, která společně s vnitřním centrálně řízeným systémem tepelné regulace topných těles 11

12 v každém vnitřním prostoru budovy umožňuje hospodárné vytápění dle skutečné potřeby. K zlepšení hygieny prostředí a zvětšení efektivity výuky ve všech kmenových třídách i odborných učebnách přispívají keramické tabule. Ve třech učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. V dalších sedmi kmenových učebnách jsou umístěny projekční tabule a technika pro zkvalitnění výuky. Učebny výpočetní techniky, fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, oddělení školní družiny a některé kmenové třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, který umožňuje respektování ergonomických zásad práce žáků. Škola provozuje vlastní kuchyň, která zabezpečuje nejenom kvalitní stravování žáků a pracovníků školy, ale i ostatních zájemců v rámci své doplňkové činnosti. V areálu šatnových skříněk žáků je k dispozici žákům i pracovníkům školy bufet poskytující drobné občerstvení a v prvním podlaží učebního areálu pravidelně doplňovaný prodejní automat. Pracovníci školy mohou též využívat místnost vybavenou základním zařízením pro kondiční cvičení. Zvyšovat efektivitu vzdělávání umožňuje možnost výuky v dobře vybavených odborných učebnách školní tělocvična, učebna výpočetní techniky pro první stupeň, učebna výpočetní techniky pro druhý stupeň, tři multifunkční učebny, dále učebny: ová, přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, víceúčelová učebna prvního stupně, specializovaná učebna praktického vyučování pro žáky druhého stupně, učebna pěstitelských prací, školní žákovská dílna. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti je využívána i klubovna školy. Školní informační a komunikační technologie překračuje ukazatele doporučené MŠMT ČR ve Standardu ICT služeb ve škole. Společně s obsáhlým výukovým softwarem umožňuje pedagogům využívat efektivní metody vyučování nejen při výuce a zájmové činnosti informatiky, ale i při výuce dalších vyučovacích předmětů na obou stupních ZŠ a při zájmové činnosti žáků. V odborné učebně informatiky druhého stupně je 24 pracovních stanic žáků, pracovní stanice učitele a server. V odborné učebně výpočetní techniky pro využívání žáky prvního stupně vybavené 24 pracovními stanicemi žáků a pracovní stanicí učitele. I v tomto školním roce pokračovala průběžná obměna počítačových stanic. Samozřejmým vybavením těchto učeben, učeben multifunkčních, učebny fyziky a sborovny jsou i datové projektory. Počítače v odborných učebnách a v učebnách informatiky obou stupňů i počítače v síti LAN pro pedagogické pracovníky, které jsou umístěny v kabinetech, učebnách na každém podlaží školy umožňují připojení k internetu a tím přispívají k zlepšení podmínek pro komunikaci např. využíváním webové aplikace programu Bakalář, které umožňuje pedagogickým pracovníkům zadávat a zákonným zástupcům žáků kontrolovat klasifikaci svých dětí i touto formou. Společně s dvanácti přenosnými počítači lze ke zkvalitnění výuky využít i možnost bezdrátového připojení k internetu v odborných učebnách přírodopisu, fyziky, chemie, ové výchovy a výtvarné výchovy. Přenosné počítače jsou mimo jiné využívány i při individuální práci žáků a při aktivitách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K výuce žáků jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy. Rozlehlý sportovní areál s běžeckou dráhou s umělým povrchem, dvěma hřišti s umělým povrchem, hřištěm na kopanou s povrchem travnatým, zmodernizovaný sektor pro skok daleký i sektor pro vrh koulí poskytuje žákům nadstandardní možnosti k realizaci vzdělávacích i zájmových pohybových a sportovních aktivit. Také dopravní hřiště s asfaltovým povrchem v areálu školy vytváří nadstandardní podmínky pro aktivity v oblasti dopravní výchovy žáků. Je využíváno při povinné výuce žáků i při zájmové činnosti především školní družinou. Školní pozemek se zeleninovou i ovocnou částí v areálu školy umožňuje standardní výuku pracovních činností a dalších zájmových aktivit. Pozitivně působí rozsáhlé travní plochy v areálu školy soběstačně pravidelně udržované. 12

13 2.6 Psychohygienické podmínky vzdělávání Činnosti školy vycházely i v tomto školním roce z principů a zásad zdravé komunikativní školy. Základní pravidla života školy byla stanovena ve Školním řádu, který vycházel z mezinárodní úmluvy o právech dítěte a dalších platných legislativních předpisů. Stanovoval nejenom povinnosti, ale i práva žáků a jejich zákonných zástupců. Žákům umožňoval ovlivňovat život školy prostřednictvím schránky důvěry, osobně při jednáních na úrovni vyučujících, třídních učitelů, členů vedení školy, nebo prostřednictvím svých zástupců ve školním žákovském parlamentu, který se scházel pravidelně, minimálně jednou měsíčně, s vedením školy. Žáci i pracovníci školy využívali k nákupu nápojů a drobného občerstvení bufet v areálu šatních skříněk žáků. V učebním areálu byl k dispozici prodejní pravidelně doplňovaný automat. Všichni žáci prvního stupně dostávali minimálně jednou týdne ovoce a ovocné výrobky v rámci akce Ovoce do škol. Zájemci mohli odebírat i zlevněná školní mléka. Žáci přihlášení k zájmovému vzdělávání měli v rámci pitného režimu možnost konzumace nápoje připraveného pracovnicemi školní jídelny v průběhu celého pobytu ve školní družině. Rozvrh hodin výuky žáků byl sestaven tak, aby v co možná největší míře naplňoval nejenom požadavky stanovené legislativními předpisy, ale i pedagogicko psychologické zásady a požadavky. Při výuce byl důraz kladen především na propojení obsahu učiva s jeho praktickým použitím, na individuální přístup k žákům a na odpovídající rozvoj kompetencí jednotlivých žáků. Kladem byla snaha vyučujících využívat netradiční formy a metody výuky např. při jednodenním, týdenním i déletrvajícím projektovém vyučování v jednotlivých třídách i celé školy. 2.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením. Těmto žákům byla v souladu s doporučením školských poradenských zařízení systematicky věnována velká pozornost. Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo 7 žáků se specifickými poruchami učení. Dalších 12 žáků bylo vzděláváno dle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení tělesného (1), mentálního (3), vady sluchu (1), autismu (4) a vady řeči (2) s více vadami (1- mentální a tělesné). Skladba, funkčnost a míra plnění těchto plánů byla vedením školy kontrolována, třídními učiteli průběžně koordinována a ve spolupráci s rodiči vyhodnocována. Žáci s tělesným postižením, žák s vadou sluchu a žáci s autismem se vzdělávali na základě žádosti vedení školy odsouhlasené Krajským úřadem Plzeňského kraje nejen podle individuálního vzdělávacího plánu, ale také za pomoci asistenta pedagoga Péče o žáky nadané Péče o nadané žáky byla realizována konkrétní individuální prací při vyučovacích hodinách jednotlivých vyučovacích předmětů, diferenciací, přípravou a účastí žáků v soutěžích a na dalších specializovaných činnostech. 13

14 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství Ve školním roce 2013/2014 využívali žáci krátkodobou i dlouhodobou pomoc při řešení adaptačních, osobnostních, sociálně - vztahových a podobných problémů. Proběhly také individuální konzultace se zákonnými zástupci. Individuální práce s jednotlivci a skupinami: - s jednotlivci (konzultace s třídními učiteli před nebo po vyšetření žáka v pedagogickopsychologické poradně), konzultace při řešení výchovných problémů jednotlivých žáků při vyučování i o přestávkách. - krátkodobá intervence probíhala u sedmi žáků, kdy jsme probírali vztahy žák - žák, žák učitel, rodinné a sourozenecké vztahy. - integrovaní žáci na začátku roku realizovali třídní učitelé tvorbu většiny IVP (2. B, 4. A, 4. B, 5. A, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, a 9. A), v průběhu roku TU ve spolupráci s VP doplnili IVP u dalších dvou žáků (3. B, 1. B); na konci roku bylo 19 žáků vzděláváno dle IVP, v průběhu roku byl vytvořen TU jeden dodatek k IVP (6. B), - v letošním školním roce došlo ke změně ve výkaznictví žáků se zdravotním znevýhodněním na základě požadavků a doporučení pedagogicko- psychologických poraden, - práce se skupinou (dlouhodobá intervence) po domluvě se zákonnými zástupci se zúčastnili aktivit tři žáci I. stupně se vztahovými problémy, dva žáci s poruchou pozornosti pracovali podle doporučených pracovních listů. Proběhla také konzultace se třídou 8. B v době nepřítomnosti třídní učitelky, kde se jednalo o vztah třída (skupina žáků) učitel. Spolupráce s rodiči: - probíhala převážně v rámci práce na individuálně vzdělávacích plánech a jejich změnách (7 rodičů), - v oblasti výchovných problémů probíhala opakovaně jednání se 6 rodiči, - v rámci přijímacího řízení probíhala spolupráce s 16 rodiči. Práce v oblasti kariérového poradenství (volby povolání): - spolupráce s TU 9. ročníku probíhala průběžně dle potřeby - ve velké míře využívali možnost individuální konzultace s VP samotní žáci - vycházející žáci navštívili Burzu SŠ v Tachově (prezentace, praktické ukázky) - žáci absolvovali exkurzi do Průmyslové školy v Tachově Světcích, kde si prohlédli nejen školu (učebny a vybavení), ale také odloučená pracoviště praktické výuky (dílny pro práci se dřevem a kovy) - uskutečnilo se v šesti případech jednání zástupců středních škol s našimi žáky přímo ve škole, střední školy mají o tuto formu spolupráce velký zájem, 14

15 Spolupráce s jinými organizacemi: formou konzultace při tvorbě IVP a při končící platnosti doporučení, okresní porady výchovných poradců - PPP Plzeň, pracoviště Tachov (Stříbro) Mgr. R. Hégrová, Mgr. A. Matějková - PPP Plzeň-město, Částkova 78, Mgr. I. Příkazská, Mgr. J. Macáková, Mgr. J. Dolejšová, PaedDr. E. Suchá, PhDr. B. Veselá - SPC pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová 90, spec. ped. I. Mastná - SPC Zbůch (Plzeň), Macháčkova 43, Mgr. A. Bartošková, Mgr. Š. Morávková, Mgr. K. Adámková - SPC Plzeň, Heyrovského 23, pí Slupská, Mgr. D. Populová - MÚ Stříbro, Odbor sociální ochrany dítěte pí Pánková 2 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Počet fyzický počet přepočtený počet Počet pracovníků celkem 48 39,818 Počet učitelů ZŠ 26 23,067 Počet vychovatelek ŠD 4 2,634 Počet asistentek pedagoga 7 4,211 Počet správních zaměstnanců včetně doplňkové činnosti 11 9, učitelka prvního stupně byla na rodičovské dovolené 3.2 Pedagogičtí pracovníci v aktivním pracovním poměru podle věkové skladby Učitelé Do 35 let let let nad 55 let důchod.věku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let důchod.věku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrná délka pedagogické praxe Pedagogický pracovník Počet let pedagogické praxe Učitelé 21,65 Vychovatelé 24,06 Asistenti pedagoga 10,78 15

16 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků- učitelé, vychovatelky ŠD (fyzický počet/přepočtený počet) Střední pedagogická škola Střední škola Bakalářské studium Vysoká škola - PF Základní škola 0/0,000 0/0,000 2/1,384 24/21,683 Školní družina 3/2,348-1/0, Výuka vedená odborně způsobilým učitelem - plně aprobovaná výuka: Aprobovanost výuky 1. stupeň % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 23 8,71 Aprobovanost výuky 2. stupeň % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 63 31,99 Aprobovanost výuky - škola: % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 86 18,66 plně aprobovaná výuka předmětů na 1. stupni: plně aprobovaná výuka předmětů na 2. stupni: plně neaprobovaná výuka předmětů: ČJ, M, PR, PŘ, VV PP, M, CH, LDV, ČJ, Z PČ, INF, HV, VV, VZ, UVČ 3.5 Komentář k přehledu pracovníků školy Pedagogický sbor i kolektiv správních zaměstnanců školy je stabilizovaný. Limit pracovníků - výrazným způsobem i v tomto školním roce ovlivnil složení pedagogického sboru školy. Neumožňoval průběžnou obnovu, i přestože v tomto školním roce nastoupily na druhý stupeň dvě ženy na částečný úvazek a jedna asistentka pedagoga. Nebylo možné v plné míře eliminovat určitý nedostatek sboru, malé zastoupení mužů pedagogů. 4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 4.1 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok Nenastoupí Dodatečně Skutečný Počet zařazení počet žáků 1. Počet 1. tříd zapsaných přestup odklady přestup opakuje ročníku Zápis žáků do prvního ročníku byl stejně jako v předcházejících letech organizován ve stejném termínu na obou základních školách ve Stříbře. Oproti předcházejícímu školnímu roku se snížil počet žáků v 1. ročníku naší školy o 5 žáků. 16

17 4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Z toho přijatých na Gymnázia SŠ s maturitou SŠ (VL) SOU Z toho počet žáků, kteří dokončili docházku do ZŠ v nižším než 9. ročníku 3 Počet žáků, kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Dva žáci osmého ročníku, kteří splnili povinnou školní devítiletou docházku, požádali prostřednictvím svých zákonných zástupců o dokončení základního vzdělání. Na střední školy zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato celkem 20 žáků: gymnázia - 1 žáků obchodní akademie - 1 žák zdravotní školy - 1 žáci průmyslové školy - 1 žák ostatní střední školy - 13 žáků střední odborná učiliště - 3 žáků Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: - 0 žáků Do výučních oborů na středních školách bylo přijato 12 žáků a do učebních oborů na středních odborných učilištích byli přijati 3 žáků. Celkem bylo přijato do učebních oborů 15 žáků. Většina žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, pouze tři žáci se umístili až po odvolacím řízení. 4.3 Žáci, kteří odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia Počet žáků osmileté sedmileté přihlášených na víceletá gymnázia 16 0 přijatých na víceletá gymnázia Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Celkový průměrný prospěch školy Celkový průměrný prospěch školy Průměrný prospěch 1. pololetí 1, pololetí 1,737 Stupeň hodnocení prospěchu Prospělo s vyznamenáním 226 žáků Prospělo s vyznamenáním 206 žáků Prospělo 158 žáků Prospělo 188 žáků Neprospělo 11 žáků Neprospělo 6 žáků 5.2 Komentář k problematice prospěchu Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 došlo v prvním pololetí ke zlepšení prospěchu o 0,004, ve druhém pololetí ke zlepšení o 0,028. Počet neprospívajících žáků v prvním pololetí zůstal stejný jako v loňském roce, ve druhém pololetí došlo ke snížení počtu žáků, kteří neprospěli o 6 žáků. Na opravnou zkoušku byli v souladu s legislativním předpisem pozváni tři žáci. Všichni pozvaní se ke zkoušce dostavili. Pouze jeden žák nesložil opravnou zkoušku úspěšně. 17

18 5.3 Přehled prospěchu školy dle prospěchového průměru ve vyučovacích předmětech Předmět 1.pololetí 2. pololetí Chování 1,005 1,025 Český a literatura 2,041 2,138 Anglický 1,982 2,076 Německý 2,657 2,736 Vlastivěda 2,129 2,053 Občanská 1,859 1,883 Dějepis 2,837 2,971 Zeměpis 2,385 2,387 Výchova ke zdraví 1,733 1,796 Informatika 1,688 1,772 Matematika 1,962 2,103 Fyzika 2,600 2,847 Chemie 1,690 1,767 Přírodopis 2,237 2,416 Tělesná 1,046 1,028 Přírodověda 1,892 1,768 Prvouka 1,329 1,393 Výtvarná 1,185 1,218 Hudební 1,157 1,168 Praktické činnosti 1,116 1,163 Konverzace v Aj 1,636 1,636 Sportovní aktivity 1,000 1,000 Užité výtvarné činnosti 1,000 1,000 Literárně dramatická 1,000 1, Souhrnná statistika tříd dle dosaženého prospěchového průměru Souhrnná statistika tříd - průměrný prospěch - 1. pololetí školního roku třída počet žáků celkový prospěch V P 5 2. a 3. stupeň z chov. průměrný prospěch absence na žáka oml. neom. třídní učitel/ka 1.A ,026 26,07 - Mgr. Oberajtrová Šárka 1.B ,074 29,79 - Mgr.Vančiková Marcela 2.A ,149 38,91 - Mgr. Koutová Jana 2.B ,173 27,63 - Mgr. Rejdová Ivana 2.C ,211 27,00 - Mgr. Svobodová Jiřina 3.A ,165 27,57 - Mgr. Petrová Jana 3.B ,708 29,57 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 4.A ,550 31,75 - Mgr. Charousková Zdeňka 4.B ,487 38,36 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 5.A ,667 43,12 - Mbr. Boudová Miroslava 18

19 5.B ,630 32,51 - Mgr. Kubincová Alexandra 6.A ,692 37,80 - Mgr. Kordíková Marcela 6.B ,678 41,41 - Mgr. Parikrupová Ivana 7.A (1+0) 2,254 43,44 - Mgr.Marková Marie 8.A (1+0) 2,109 54,85 - Bc. Pitrová Jana 8.B ,220 58,63 - Mgr. Lindová Terezie 9.A ,866 57,78 - Mgr. Struncová Alena Legenda: V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl Souhrnná statistika tříd - průměrný prospěch - 2. pololetí školního roku třída 2. a 3. absence na počet celkový stupeň průměrný žáka žáků prospěch z prospěch oml. neom. V P 5 chov. třídní učitel/ka 1.A ,044 42,86 - Mgr. Oberajtrová Šárka 1.B ,094 32,10 - Mgr.Vančiková Marcela 2.A ,205 46,43 - Mgr. Koutová Jana 2.B ,221 31,95 Mgr. Rejdová Ivana 2.C ,271 44,84 - Mgr. Svobodová Jiřina 3.A ,313 42,14 - Mgr. Petrová Jana 3.B ,913 58,75 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 4.A ,572 31,10 - Mgr. Charousková Zdeňka 4.B ,558 46,52 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 5.A ,675 41,08 - Mbr. Boudová Miroslava 5.B ,593 32,46 - Mgr. Kubincová Alexandra 6.A ,713 57,85 - Mgr. Kordíková Marcela 6.B ,945 41,58 - Mgr. Parikrupová Ivana 7.A (4+0) 2,341 41,55 - Mgr.Marková Marie 8.A ,203 57,15 - Bc. Pitrová Jana 8.B (6+0) 2,241 74,38 0,81 Mgr. Lindová Terezie 9.A ,875 64,43 - Mgr. Struncová Alena Legenda: V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl 5.5 Chování žáků Výchovná opatření V hodnoceném školním roce bylo uděleno 30 pochval, které byly projednány při jednání pedagogických rad a žákům zapsány na vysvědčení. Důvodem k udělení těchto výchovných opatření byla převážně úspěšná reprezentace školy v různých významnějších soutěžích. Řada dalších úspěchů žáků byla oceněna pochvalami v žákovských knížkách a pochvalnými listy. V oblasti opatření k posílení kázně bylo Napomenutí třídního učitele uděleno 71 krát, většinou za zapomínání a neplnění školních povinností. Důtku třídního učitele udělili třídní učitelé svým žákům v 41 případech, většinou za nevhodné chování při výuce. Důtka ředitele školy byla uložena 14x žákům převážně za neomluvenou absenci ve výuce, použití mobilního telefonu v průběhu vyučovací hodiny a příchod na výuku po požití návykové látky (nikotinu). 19

20 Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k nárůstu počtu udělených Pochval ředitele školy o 1 a k nárůstu udělených Napomenutí třídního učitele o 3. Naproti tomu Důtek třídního učitele bylo uděleno o 6 méně a Důtek ředitele školy o 3 méně. Příčinu tohoto hodnocení chování žáků lze vidět v důsledně prováděné prevenci negativních jevů, ve snaze o zvýšení odpovědnosti žáků za svoji školní činnost a v systematickém projednávání důvodů udělení každého opatření k posílení kázně s rodiči žáků, které v řadě případů přispělo k větší spolupráci mezi školou a rodinou žáka Klasifikace chování Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí 2. stupeň stupeň 0 0 Převládajícím důvodem klasifikace chování žáků druhým stupněm byla zejména neomluvená absence, neplnění povinností žáka ve spojení s narušováním průběhu vyučování. 5.6 Docházka žáků Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Na žáka Celkem Na žáka Omluvené hodiny , ,070 Neomluvené hodiny ,043 Ve srovnání s rokem 2012/2013 stoupl počet zameškaných a omluvených hodin v prvním pololetí v průměru na žáka o 2,75 hodin ve druhém pololetí klesl o 8.30 hod. V případě neomluvené absence došlo v prvním i druhém pololetí k poklesu zameškaných hodin. V prvním pololetí o hod. v průměru na žáka, v druhém pololetí o 0,044 hod. Celkově došlo ke snížení počtu hodin průměrné neomluvené absence o 0,132 hod. Toto snížení bylo ovlivněno důslednou prací třídních učitelů a úzkou spoluprací s pracovnicemi sociálního odboru města. 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno dle plánu vzdělávání pedagogických pracovníků aktualizovaného dle podmínek školy a studijního zájmu pedagogických pracovníků. Velká část školení byla zaměřena na problematiku ICT a používání moderních technologií při výuce. V návaznosti na zapojení a realizaci školy do projektu Moderní škola, v rámci kterého byla škola vybavena moderní počítačovou technikou za Kč. Vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z koncepce, kdy v jednotlivých metodických sekcích se vzdělávají pedagogové specificky v určité oblasti, ve které pracují jako garanti odbornosti a metodiky a kdy vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky, psychologie, ICT a dalších specifických témat je řešeno formou samostudia, 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy .. Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014-2015 č. j.: ZSG-319/2015 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více