Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok č. j.: ZSG-330/2014

2 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Počet evidovaných stížností 1.5 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. 1.6 Rozhodnutí ředitele školy dle zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7 Individuální integrace žáků 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojíždějí 2 Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Přehled vyučovaných volitelných předmětů 2.4 Zájmové vzdělávání ve školní družině 2.5 Materiálně technické podmínky školy 2.6 Psychohygienické podmínky vzdělávání 2.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky nadané 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství pedagogicko-psychologické poradenství 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Učitelé Vychovatelky školní družiny 3.3 Průměrná délka pedagogické praxe 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 3.5 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem - plně aprobovaná výuka 3.6 Komentář k přehledu pracovníků školy 4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 4.1 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 4.3 Žáci, kteří odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia 5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Celkový průměrný prospěch školy 5.2 Komentář k problematice prospěchu 5.3 Přehled prospěchu školy dle prospěchového průměru ve vyučovacích předmětech 5.4 Souhrnná statistika tříd dle dosaženého prospěchového průměru Souhrnná statistika tříd dle průměrného prospěchu - 1. pololetí školního roku Souhrnná statistika tříd dle průměrného prospěchu - 2. pololetí školního roku 5.5 Chování žáků Výchovná opatření Klasifikace chování 2

3 5.6 Docházka žáků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Studium k získání kvalifikačních předpokladů 6.2 Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 6.3 Samostudium 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Společné aktivity žáků a pedagogů partnerských škol ZŠ Stříbro Gagarinova a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: Společné aktivity žáků a pedagogů partnerských škol ZŠ Stříbro Gagarinova a Hauptschule Vohenstrauss: 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy 7.3 Aktivity školy v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jevů 7.4 Aktivity organizované metodickými sekcemi pro žáky a jejich rodiče 7.5 Příprava a účast žáků v soutěžích: Příprava a účast žáků ve školních kolech sportovních soutěží dle kalendáře školního sportovního klubu Příprava a účast žáků v soutěžích organizovaných školní družinou Příprava a účast žáků ve školních kolech soutěží organizovaných metodickými sekcemi Účast žáků školy v okresních a krajských soutěžích 7.6 Další aktivity Aktivity k ukončení povinné školní docházky žáků Aktivity organizované školním sportovním klubem Formy spolupráce se zákonnými zástupci žáků 9 Spolupráce školy s další komunitou 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 11 Základní údaje o hospodaření školy v roce

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok je zpracována na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 1 Základní údaje 1.1 Organizace Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Typ školy: Identifikační číslo: DIČ: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Stříbro, Gagarinova ulice 1039, PSČ Stříbro, okres Tachov Od samostatný právní subjekt - příspěvková organizace úplná Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí čj.: / ze dne s účinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Telefonní spojení: sekretariát školy kancelář ředitele školy kancelář vedoucí školní jídelny ové spojení: Webové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školní jídelny: Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Špilerová Mgr. Olga Kožená pí Miroslava Žemličková Mgr. Miroslava Boudová Školská rada: Datum zřízení: Předseda: p. Radek Šedivý Členové: pí Zdeňka Hlaváčková, Mgr. Olga Kožená Mgr. Jana Petrová PhDr. Jitka Soukupová Bc. Karel Lukeš 4

5 1.2 Zřizovatel Název: Město Stříbro Adresa: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, okres Tachov, PSČ Telefonní spojení: ové spojení: 1.3 Části organizace Základní škola Školní družina Školní jídelna Kapacita žáků Počet žáků k Počet tříd, oddělení Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 1 - z toho oprávněných 1 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím počet podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle zákona. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) Rozhodnutí ředitele školy dle účelu Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 59 0 Rozhodnutí o přestupu žáků 15 0 Rozhodnutí o vzdělávání podle IVP 18 0 Rozhodnutí o přestupu do vyššího ročníku Individuální integrace žáků Tělesně postižení žáci 1 Mentálně postižení žáci 3 Žáci s více vadami 1 Žáci se sluchovým postižením 1 Žáci s vývojovou poruchou učení 7 Žáci s vývojovou poruchou chování 0 Žáci s vadou řeči 2 Autismus 4 Celkem: 19 5

6 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížděli Spádový obvod školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou Města Stříbra č. 9/2005. Pro zákonné zástupce žáků však není v případě volné kapacity školy závazný. Školu navštěvovalo 118 žáků s trvalým bydlištěm mimo území města Stříbra. Obec Počet žáků Obec Počet žáků Obec Počet žáků Benešovice 1 Krsov 1 Sulislav 2 Blahousty 1 Kšice 14 Svinná 1 Butov 1 Lhota 1 Sviňomazy 4 Cebiv 2 Malovice 1 Svojšín 3 Čerňovice 1 Město Touškov 1 Sytno 3 Erpužice 16 Milíkov 3 Těchlovice 6 Heřmanova Huť 1 Nová Ves 1 Trpísty 9 Horní Kozolupy - 3 Olbramov 1 Únehle 12 Očín Jezerce 1 Ostrov u Stříbra 1 Víchov 3 Kladruby 1 Pernarec 2 Záchlumí 2 Konstantinovy Lázně 1 Přimda 1 Zálezly 5 Kostelec 1 Řebří 1 Zhoř 1 2 Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací programy školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro každého č.j. ZSG-383/ ročník 6

7 2.2 Učební plány Učební plán prvního stupně školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 1. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. časové dotace součet DČD Jazyk a ová komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví Český a literatura Cizí Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Český Anglický Německý Matematika Informatika Prvouka Přírodověda ( Vlastivěda ) 1 Dějepis Občanská - Fyzika Chemie Přírodopis - Zeměpis Hudební Výtvarná (5+7) Tělesná Výchova ke zdraví a Praktické svět práce a svět práce činnosti Celková povinná časová dotace Disponibilní časová dotace (DČD)

8 Učební plán druhého stupně školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

9 Pro devátý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň 9. ročník, školní rok 2013/2014 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

10 Pro osmý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník - školní rok 2013/2014, 9. ročník školní rok 2014/2015 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

11 2.3 Přehled vyučovaných volitelných předmětů k Volitelné předměty: 9. ročník 9. ročník: Literárně dramatická 17 žáků Sportovní aktivity 21 žáků Konverzace v anglickém jazyce 11 žáků Užité výtvarné činnosti 15 žáků Se zavedením povinné výuky dalšího cizího a na druhém stupni byly vyučovány volitelné předměty pouze v 9. ročníku. 2.4 Zájmové vzdělávání ve školní družině Cílem a úkolem školní družiny je zajistit vhodné podmínky pro odpočinek a relaxaci žáků. Zapojit žáky do činnosti podle jejich možností a s ohledem na věk a zkušenosti. Školní družina realizovala zájmové vzdělávání žáků dle vlastního vzdělávacího programu. Činnosti čtyř oddělení školní družiny se zúčastnili žáci prvního stupně školy s tím, že vzhledem ke kapacitě školní družiny a velkému počtu zájemců byli do pravidelné odpolední činnosti zapojeni přednostně žáci ročníku. Kromě hlavní pravidelné každodenní odpolední činnosti školní družiny byla organizována i příležitostná zájmová a tematická rekreační činnost (návštěvy filmových představení, besedy, besídky, sportovní akce, maškarní rej, projektové dny, návštěvy a akce ve školní i městské knihovně, karnevalové odpoledne, hudební a vědomostní soutěže, týden olympiády, celoroční projekt - Skokan, apod.). Proběhly projektové dny na téma Den Země, Zvířata na planetě Zemi, Amazonka cestovatelská soutěž. Do činnosti ŠD byli zapojeni i zákonní zástupci žáků při akci Vánoční tvoření. Zájmová činnost žáků byla realizovaná i formou pravidelně pracujících kroužků zaměřených na oblast sportovní a výtvarnou. Této činnosti, stejně jako příležitostní zájmové a rekreační činnosti a činnosti jednoho oddělení před začátkem výuky, se zúčastňovali i žáci 4. a 5. ročníku školy, kteří nebyli k pravidelné činnosti ŠD zapsáni. Zájmové útvary: Výtvarné činnosti 1 skupina 21 žáků Sportoveček 1 skupina 16 žáků Sportoveček 1 skupina 15 žáků 2.5 Materiálně technické podmínky školy Základní škola byla otevřena v roce 1977 jako 27 třídní škola. Má vybudovaný bezbariérový přístup a celkově splňuje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnými legislativními normami. Vytápění je realizováno prostřednictvím školní plně automatické kotelny, která společně s vnitřním centrálně řízeným systémem tepelné regulace topných těles 11

12 v každém vnitřním prostoru budovy umožňuje hospodárné vytápění dle skutečné potřeby. K zlepšení hygieny prostředí a zvětšení efektivity výuky ve všech kmenových třídách i odborných učebnách přispívají keramické tabule. Ve třech učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. V dalších sedmi kmenových učebnách jsou umístěny projekční tabule a technika pro zkvalitnění výuky. Učebny výpočetní techniky, fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, oddělení školní družiny a některé kmenové třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, který umožňuje respektování ergonomických zásad práce žáků. Škola provozuje vlastní kuchyň, která zabezpečuje nejenom kvalitní stravování žáků a pracovníků školy, ale i ostatních zájemců v rámci své doplňkové činnosti. V areálu šatnových skříněk žáků je k dispozici žákům i pracovníkům školy bufet poskytující drobné občerstvení a v prvním podlaží učebního areálu pravidelně doplňovaný prodejní automat. Pracovníci školy mohou též využívat místnost vybavenou základním zařízením pro kondiční cvičení. Zvyšovat efektivitu vzdělávání umožňuje možnost výuky v dobře vybavených odborných učebnách školní tělocvična, učebna výpočetní techniky pro první stupeň, učebna výpočetní techniky pro druhý stupeň, tři multifunkční učebny, dále učebny: ová, přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, víceúčelová učebna prvního stupně, specializovaná učebna praktického vyučování pro žáky druhého stupně, učebna pěstitelských prací, školní žákovská dílna. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti je využívána i klubovna školy. Školní informační a komunikační technologie překračuje ukazatele doporučené MŠMT ČR ve Standardu ICT služeb ve škole. Společně s obsáhlým výukovým softwarem umožňuje pedagogům využívat efektivní metody vyučování nejen při výuce a zájmové činnosti informatiky, ale i při výuce dalších vyučovacích předmětů na obou stupních ZŠ a při zájmové činnosti žáků. V odborné učebně informatiky druhého stupně je 24 pracovních stanic žáků, pracovní stanice učitele a server. V odborné učebně výpočetní techniky pro využívání žáky prvního stupně vybavené 24 pracovními stanicemi žáků a pracovní stanicí učitele. I v tomto školním roce pokračovala průběžná obměna počítačových stanic. Samozřejmým vybavením těchto učeben, učeben multifunkčních, učebny fyziky a sborovny jsou i datové projektory. Počítače v odborných učebnách a v učebnách informatiky obou stupňů i počítače v síti LAN pro pedagogické pracovníky, které jsou umístěny v kabinetech, učebnách na každém podlaží školy umožňují připojení k internetu a tím přispívají k zlepšení podmínek pro komunikaci např. využíváním webové aplikace programu Bakalář, které umožňuje pedagogickým pracovníkům zadávat a zákonným zástupcům žáků kontrolovat klasifikaci svých dětí i touto formou. Společně s dvanácti přenosnými počítači lze ke zkvalitnění výuky využít i možnost bezdrátového připojení k internetu v odborných učebnách přírodopisu, fyziky, chemie, ové výchovy a výtvarné výchovy. Přenosné počítače jsou mimo jiné využívány i při individuální práci žáků a při aktivitách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K výuce žáků jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy. Rozlehlý sportovní areál s běžeckou dráhou s umělým povrchem, dvěma hřišti s umělým povrchem, hřištěm na kopanou s povrchem travnatým, zmodernizovaný sektor pro skok daleký i sektor pro vrh koulí poskytuje žákům nadstandardní možnosti k realizaci vzdělávacích i zájmových pohybových a sportovních aktivit. Také dopravní hřiště s asfaltovým povrchem v areálu školy vytváří nadstandardní podmínky pro aktivity v oblasti dopravní výchovy žáků. Je využíváno při povinné výuce žáků i při zájmové činnosti především školní družinou. Školní pozemek se zeleninovou i ovocnou částí v areálu školy umožňuje standardní výuku pracovních činností a dalších zájmových aktivit. Pozitivně působí rozsáhlé travní plochy v areálu školy soběstačně pravidelně udržované. 12

13 2.6 Psychohygienické podmínky vzdělávání Činnosti školy vycházely i v tomto školním roce z principů a zásad zdravé komunikativní školy. Základní pravidla života školy byla stanovena ve Školním řádu, který vycházel z mezinárodní úmluvy o právech dítěte a dalších platných legislativních předpisů. Stanovoval nejenom povinnosti, ale i práva žáků a jejich zákonných zástupců. Žákům umožňoval ovlivňovat život školy prostřednictvím schránky důvěry, osobně při jednáních na úrovni vyučujících, třídních učitelů, členů vedení školy, nebo prostřednictvím svých zástupců ve školním žákovském parlamentu, který se scházel pravidelně, minimálně jednou měsíčně, s vedením školy. Žáci i pracovníci školy využívali k nákupu nápojů a drobného občerstvení bufet v areálu šatních skříněk žáků. V učebním areálu byl k dispozici prodejní pravidelně doplňovaný automat. Všichni žáci prvního stupně dostávali minimálně jednou týdne ovoce a ovocné výrobky v rámci akce Ovoce do škol. Zájemci mohli odebírat i zlevněná školní mléka. Žáci přihlášení k zájmovému vzdělávání měli v rámci pitného režimu možnost konzumace nápoje připraveného pracovnicemi školní jídelny v průběhu celého pobytu ve školní družině. Rozvrh hodin výuky žáků byl sestaven tak, aby v co možná největší míře naplňoval nejenom požadavky stanovené legislativními předpisy, ale i pedagogicko psychologické zásady a požadavky. Při výuce byl důraz kladen především na propojení obsahu učiva s jeho praktickým použitím, na individuální přístup k žákům a na odpovídající rozvoj kompetencí jednotlivých žáků. Kladem byla snaha vyučujících využívat netradiční formy a metody výuky např. při jednodenním, týdenním i déletrvajícím projektovém vyučování v jednotlivých třídách i celé školy. 2.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením. Těmto žákům byla v souladu s doporučením školských poradenských zařízení systematicky věnována velká pozornost. Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo 7 žáků se specifickými poruchami učení. Dalších 12 žáků bylo vzděláváno dle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení tělesného (1), mentálního (3), vady sluchu (1), autismu (4) a vady řeči (2) s více vadami (1- mentální a tělesné). Skladba, funkčnost a míra plnění těchto plánů byla vedením školy kontrolována, třídními učiteli průběžně koordinována a ve spolupráci s rodiči vyhodnocována. Žáci s tělesným postižením, žák s vadou sluchu a žáci s autismem se vzdělávali na základě žádosti vedení školy odsouhlasené Krajským úřadem Plzeňského kraje nejen podle individuálního vzdělávacího plánu, ale také za pomoci asistenta pedagoga Péče o žáky nadané Péče o nadané žáky byla realizována konkrétní individuální prací při vyučovacích hodinách jednotlivých vyučovacích předmětů, diferenciací, přípravou a účastí žáků v soutěžích a na dalších specializovaných činnostech. 13

14 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství Ve školním roce 2013/2014 využívali žáci krátkodobou i dlouhodobou pomoc při řešení adaptačních, osobnostních, sociálně - vztahových a podobných problémů. Proběhly také individuální konzultace se zákonnými zástupci. Individuální práce s jednotlivci a skupinami: - s jednotlivci (konzultace s třídními učiteli před nebo po vyšetření žáka v pedagogickopsychologické poradně), konzultace při řešení výchovných problémů jednotlivých žáků při vyučování i o přestávkách. - krátkodobá intervence probíhala u sedmi žáků, kdy jsme probírali vztahy žák - žák, žák učitel, rodinné a sourozenecké vztahy. - integrovaní žáci na začátku roku realizovali třídní učitelé tvorbu většiny IVP (2. B, 4. A, 4. B, 5. A, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, a 9. A), v průběhu roku TU ve spolupráci s VP doplnili IVP u dalších dvou žáků (3. B, 1. B); na konci roku bylo 19 žáků vzděláváno dle IVP, v průběhu roku byl vytvořen TU jeden dodatek k IVP (6. B), - v letošním školním roce došlo ke změně ve výkaznictví žáků se zdravotním znevýhodněním na základě požadavků a doporučení pedagogicko- psychologických poraden, - práce se skupinou (dlouhodobá intervence) po domluvě se zákonnými zástupci se zúčastnili aktivit tři žáci I. stupně se vztahovými problémy, dva žáci s poruchou pozornosti pracovali podle doporučených pracovních listů. Proběhla také konzultace se třídou 8. B v době nepřítomnosti třídní učitelky, kde se jednalo o vztah třída (skupina žáků) učitel. Spolupráce s rodiči: - probíhala převážně v rámci práce na individuálně vzdělávacích plánech a jejich změnách (7 rodičů), - v oblasti výchovných problémů probíhala opakovaně jednání se 6 rodiči, - v rámci přijímacího řízení probíhala spolupráce s 16 rodiči. Práce v oblasti kariérového poradenství (volby povolání): - spolupráce s TU 9. ročníku probíhala průběžně dle potřeby - ve velké míře využívali možnost individuální konzultace s VP samotní žáci - vycházející žáci navštívili Burzu SŠ v Tachově (prezentace, praktické ukázky) - žáci absolvovali exkurzi do Průmyslové školy v Tachově Světcích, kde si prohlédli nejen školu (učebny a vybavení), ale také odloučená pracoviště praktické výuky (dílny pro práci se dřevem a kovy) - uskutečnilo se v šesti případech jednání zástupců středních škol s našimi žáky přímo ve škole, střední školy mají o tuto formu spolupráce velký zájem, 14

15 Spolupráce s jinými organizacemi: formou konzultace při tvorbě IVP a při končící platnosti doporučení, okresní porady výchovných poradců - PPP Plzeň, pracoviště Tachov (Stříbro) Mgr. R. Hégrová, Mgr. A. Matějková - PPP Plzeň-město, Částkova 78, Mgr. I. Příkazská, Mgr. J. Macáková, Mgr. J. Dolejšová, PaedDr. E. Suchá, PhDr. B. Veselá - SPC pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová 90, spec. ped. I. Mastná - SPC Zbůch (Plzeň), Macháčkova 43, Mgr. A. Bartošková, Mgr. Š. Morávková, Mgr. K. Adámková - SPC Plzeň, Heyrovského 23, pí Slupská, Mgr. D. Populová - MÚ Stříbro, Odbor sociální ochrany dítěte pí Pánková 2 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Počet fyzický počet přepočtený počet Počet pracovníků celkem 48 39,818 Počet učitelů ZŠ 26 23,067 Počet vychovatelek ŠD 4 2,634 Počet asistentek pedagoga 7 4,211 Počet správních zaměstnanců včetně doplňkové činnosti 11 9, učitelka prvního stupně byla na rodičovské dovolené 3.2 Pedagogičtí pracovníci v aktivním pracovním poměru podle věkové skladby Učitelé Do 35 let let let nad 55 let důchod.věku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let důchod.věku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrná délka pedagogické praxe Pedagogický pracovník Počet let pedagogické praxe Učitelé 21,65 Vychovatelé 24,06 Asistenti pedagoga 10,78 15

16 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků- učitelé, vychovatelky ŠD (fyzický počet/přepočtený počet) Střední pedagogická škola Střední škola Bakalářské studium Vysoká škola - PF Základní škola 0/0,000 0/0,000 2/1,384 24/21,683 Školní družina 3/2,348-1/0, Výuka vedená odborně způsobilým učitelem - plně aprobovaná výuka: Aprobovanost výuky 1. stupeň % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 23 8,71 Aprobovanost výuky 2. stupeň % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 63 31,99 Aprobovanost výuky - škola: % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 86 18,66 plně aprobovaná výuka předmětů na 1. stupni: plně aprobovaná výuka předmětů na 2. stupni: plně neaprobovaná výuka předmětů: ČJ, M, PR, PŘ, VV PP, M, CH, LDV, ČJ, Z PČ, INF, HV, VV, VZ, UVČ 3.5 Komentář k přehledu pracovníků školy Pedagogický sbor i kolektiv správních zaměstnanců školy je stabilizovaný. Limit pracovníků - výrazným způsobem i v tomto školním roce ovlivnil složení pedagogického sboru školy. Neumožňoval průběžnou obnovu, i přestože v tomto školním roce nastoupily na druhý stupeň dvě ženy na částečný úvazek a jedna asistentka pedagoga. Nebylo možné v plné míře eliminovat určitý nedostatek sboru, malé zastoupení mužů pedagogů. 4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 4.1 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok Nenastoupí Dodatečně Skutečný Počet zařazení počet žáků 1. Počet 1. tříd zapsaných přestup odklady přestup opakuje ročníku Zápis žáků do prvního ročníku byl stejně jako v předcházejících letech organizován ve stejném termínu na obou základních školách ve Stříbře. Oproti předcházejícímu školnímu roku se snížil počet žáků v 1. ročníku naší školy o 5 žáků. 16

17 4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Z toho přijatých na Gymnázia SŠ s maturitou SŠ (VL) SOU Z toho počet žáků, kteří dokončili docházku do ZŠ v nižším než 9. ročníku 3 Počet žáků, kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Dva žáci osmého ročníku, kteří splnili povinnou školní devítiletou docházku, požádali prostřednictvím svých zákonných zástupců o dokončení základního vzdělání. Na střední školy zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato celkem 20 žáků: gymnázia - 1 žáků obchodní akademie - 1 žák zdravotní školy - 1 žáci průmyslové školy - 1 žák ostatní střední školy - 13 žáků střední odborná učiliště - 3 žáků Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: - 0 žáků Do výučních oborů na středních školách bylo přijato 12 žáků a do učebních oborů na středních odborných učilištích byli přijati 3 žáků. Celkem bylo přijato do učebních oborů 15 žáků. Většina žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, pouze tři žáci se umístili až po odvolacím řízení. 4.3 Žáci, kteří odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia Počet žáků osmileté sedmileté přihlášených na víceletá gymnázia 16 0 přijatých na víceletá gymnázia Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Celkový průměrný prospěch školy Celkový průměrný prospěch školy Průměrný prospěch 1. pololetí 1, pololetí 1,737 Stupeň hodnocení prospěchu Prospělo s vyznamenáním 226 žáků Prospělo s vyznamenáním 206 žáků Prospělo 158 žáků Prospělo 188 žáků Neprospělo 11 žáků Neprospělo 6 žáků 5.2 Komentář k problematice prospěchu Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 došlo v prvním pololetí ke zlepšení prospěchu o 0,004, ve druhém pololetí ke zlepšení o 0,028. Počet neprospívajících žáků v prvním pololetí zůstal stejný jako v loňském roce, ve druhém pololetí došlo ke snížení počtu žáků, kteří neprospěli o 6 žáků. Na opravnou zkoušku byli v souladu s legislativním předpisem pozváni tři žáci. Všichni pozvaní se ke zkoušce dostavili. Pouze jeden žák nesložil opravnou zkoušku úspěšně. 17

18 5.3 Přehled prospěchu školy dle prospěchového průměru ve vyučovacích předmětech Předmět 1.pololetí 2. pololetí Chování 1,005 1,025 Český a literatura 2,041 2,138 Anglický 1,982 2,076 Německý 2,657 2,736 Vlastivěda 2,129 2,053 Občanská 1,859 1,883 Dějepis 2,837 2,971 Zeměpis 2,385 2,387 Výchova ke zdraví 1,733 1,796 Informatika 1,688 1,772 Matematika 1,962 2,103 Fyzika 2,600 2,847 Chemie 1,690 1,767 Přírodopis 2,237 2,416 Tělesná 1,046 1,028 Přírodověda 1,892 1,768 Prvouka 1,329 1,393 Výtvarná 1,185 1,218 Hudební 1,157 1,168 Praktické činnosti 1,116 1,163 Konverzace v Aj 1,636 1,636 Sportovní aktivity 1,000 1,000 Užité výtvarné činnosti 1,000 1,000 Literárně dramatická 1,000 1, Souhrnná statistika tříd dle dosaženého prospěchového průměru Souhrnná statistika tříd - průměrný prospěch - 1. pololetí školního roku třída počet žáků celkový prospěch V P 5 2. a 3. stupeň z chov. průměrný prospěch absence na žáka oml. neom. třídní učitel/ka 1.A ,026 26,07 - Mgr. Oberajtrová Šárka 1.B ,074 29,79 - Mgr.Vančiková Marcela 2.A ,149 38,91 - Mgr. Koutová Jana 2.B ,173 27,63 - Mgr. Rejdová Ivana 2.C ,211 27,00 - Mgr. Svobodová Jiřina 3.A ,165 27,57 - Mgr. Petrová Jana 3.B ,708 29,57 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 4.A ,550 31,75 - Mgr. Charousková Zdeňka 4.B ,487 38,36 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 5.A ,667 43,12 - Mbr. Boudová Miroslava 18

19 5.B ,630 32,51 - Mgr. Kubincová Alexandra 6.A ,692 37,80 - Mgr. Kordíková Marcela 6.B ,678 41,41 - Mgr. Parikrupová Ivana 7.A (1+0) 2,254 43,44 - Mgr.Marková Marie 8.A (1+0) 2,109 54,85 - Bc. Pitrová Jana 8.B ,220 58,63 - Mgr. Lindová Terezie 9.A ,866 57,78 - Mgr. Struncová Alena Legenda: V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl Souhrnná statistika tříd - průměrný prospěch - 2. pololetí školního roku třída 2. a 3. absence na počet celkový stupeň průměrný žáka žáků prospěch z prospěch oml. neom. V P 5 chov. třídní učitel/ka 1.A ,044 42,86 - Mgr. Oberajtrová Šárka 1.B ,094 32,10 - Mgr.Vančiková Marcela 2.A ,205 46,43 - Mgr. Koutová Jana 2.B ,221 31,95 Mgr. Rejdová Ivana 2.C ,271 44,84 - Mgr. Svobodová Jiřina 3.A ,313 42,14 - Mgr. Petrová Jana 3.B ,913 58,75 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 4.A ,572 31,10 - Mgr. Charousková Zdeňka 4.B ,558 46,52 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 5.A ,675 41,08 - Mbr. Boudová Miroslava 5.B ,593 32,46 - Mgr. Kubincová Alexandra 6.A ,713 57,85 - Mgr. Kordíková Marcela 6.B ,945 41,58 - Mgr. Parikrupová Ivana 7.A (4+0) 2,341 41,55 - Mgr.Marková Marie 8.A ,203 57,15 - Bc. Pitrová Jana 8.B (6+0) 2,241 74,38 0,81 Mgr. Lindová Terezie 9.A ,875 64,43 - Mgr. Struncová Alena Legenda: V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl 5.5 Chování žáků Výchovná opatření V hodnoceném školním roce bylo uděleno 30 pochval, které byly projednány při jednání pedagogických rad a žákům zapsány na vysvědčení. Důvodem k udělení těchto výchovných opatření byla převážně úspěšná reprezentace školy v různých významnějších soutěžích. Řada dalších úspěchů žáků byla oceněna pochvalami v žákovských knížkách a pochvalnými listy. V oblasti opatření k posílení kázně bylo Napomenutí třídního učitele uděleno 71 krát, většinou za zapomínání a neplnění školních povinností. Důtku třídního učitele udělili třídní učitelé svým žákům v 41 případech, většinou za nevhodné chování při výuce. Důtka ředitele školy byla uložena 14x žákům převážně za neomluvenou absenci ve výuce, použití mobilního telefonu v průběhu vyučovací hodiny a příchod na výuku po požití návykové látky (nikotinu). 19

20 Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k nárůstu počtu udělených Pochval ředitele školy o 1 a k nárůstu udělených Napomenutí třídního učitele o 3. Naproti tomu Důtek třídního učitele bylo uděleno o 6 méně a Důtek ředitele školy o 3 méně. Příčinu tohoto hodnocení chování žáků lze vidět v důsledně prováděné prevenci negativních jevů, ve snaze o zvýšení odpovědnosti žáků za svoji školní činnost a v systematickém projednávání důvodů udělení každého opatření k posílení kázně s rodiči žáků, které v řadě případů přispělo k větší spolupráci mezi školou a rodinou žáka Klasifikace chování Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí 2. stupeň stupeň 0 0 Převládajícím důvodem klasifikace chování žáků druhým stupněm byla zejména neomluvená absence, neplnění povinností žáka ve spojení s narušováním průběhu vyučování. 5.6 Docházka žáků Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Na žáka Celkem Na žáka Omluvené hodiny , ,070 Neomluvené hodiny ,043 Ve srovnání s rokem 2012/2013 stoupl počet zameškaných a omluvených hodin v prvním pololetí v průměru na žáka o 2,75 hodin ve druhém pololetí klesl o 8.30 hod. V případě neomluvené absence došlo v prvním i druhém pololetí k poklesu zameškaných hodin. V prvním pololetí o hod. v průměru na žáka, v druhém pololetí o 0,044 hod. Celkově došlo ke snížení počtu hodin průměrné neomluvené absence o 0,132 hod. Toto snížení bylo ovlivněno důslednou prací třídních učitelů a úzkou spoluprací s pracovnicemi sociálního odboru města. 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno dle plánu vzdělávání pedagogických pracovníků aktualizovaného dle podmínek školy a studijního zájmu pedagogických pracovníků. Velká část školení byla zaměřena na problematiku ICT a používání moderních technologií při výuce. V návaznosti na zapojení a realizaci školy do projektu Moderní škola, v rámci kterého byla škola vybavena moderní počítačovou technikou za Kč. Vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z koncepce, kdy v jednotlivých metodických sekcích se vzdělávají pedagogové specificky v určité oblasti, ve které pracují jako garanti odbornosti a metodiky a kdy vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky, psychologie, ICT a dalších specifických témat je řešeno formou samostudia, 20

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více