Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok č. j.: ZSG-330/2014

2 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Počet evidovaných stížností 1.5 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb. 1.6 Rozhodnutí ředitele školy dle zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7 Individuální integrace žáků 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojíždějí 2 Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Přehled vyučovaných volitelných předmětů 2.4 Zájmové vzdělávání ve školní družině 2.5 Materiálně technické podmínky školy 2.6 Psychohygienické podmínky vzdělávání 2.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky nadané 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství pedagogicko-psychologické poradenství 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Učitelé Vychovatelky školní družiny 3.3 Průměrná délka pedagogické praxe 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 3.5 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem - plně aprobovaná výuka 3.6 Komentář k přehledu pracovníků školy 4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 4.1 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 4.3 Žáci, kteří odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia 5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Celkový průměrný prospěch školy 5.2 Komentář k problematice prospěchu 5.3 Přehled prospěchu školy dle prospěchového průměru ve vyučovacích předmětech 5.4 Souhrnná statistika tříd dle dosaženého prospěchového průměru Souhrnná statistika tříd dle průměrného prospěchu - 1. pololetí školního roku Souhrnná statistika tříd dle průměrného prospěchu - 2. pololetí školního roku 5.5 Chování žáků Výchovná opatření Klasifikace chování 2

3 5.6 Docházka žáků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Studium k získání kvalifikačních předpokladů 6.2 Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 6.3 Samostudium 7 Aktivity školy 7.1 Mezinárodní spolupráce Společné aktivity žáků a pedagogů partnerských škol ZŠ Stříbro Gagarinova a Pestalozzi Mittelschule Oelsnitz: Společné aktivity žáků a pedagogů partnerských škol ZŠ Stříbro Gagarinova a Hauptschule Vohenstrauss: 7.2 Aktivity v oblasti environmentální výchovy 7.3 Aktivity školy v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jevů 7.4 Aktivity organizované metodickými sekcemi pro žáky a jejich rodiče 7.5 Příprava a účast žáků v soutěžích: Příprava a účast žáků ve školních kolech sportovních soutěží dle kalendáře školního sportovního klubu Příprava a účast žáků v soutěžích organizovaných školní družinou Příprava a účast žáků ve školních kolech soutěží organizovaných metodickými sekcemi Účast žáků školy v okresních a krajských soutěžích 7.6 Další aktivity Aktivity k ukončení povinné školní docházky žáků Aktivity organizované školním sportovním klubem Formy spolupráce se zákonnými zástupci žáků 9 Spolupráce školy s další komunitou 10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 11 Základní údaje o hospodaření školy v roce

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok je zpracována na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 1 Základní údaje 1.1 Organizace Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Typ školy: Identifikační číslo: DIČ: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Stříbro, Gagarinova ulice 1039, PSČ Stříbro, okres Tachov Od samostatný právní subjekt - příspěvková organizace úplná Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí čj.: / ze dne s účinností od Organizace sdružuje: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Telefonní spojení: sekretariát školy kancelář ředitele školy kancelář vedoucí školní jídelny ové spojení: Webové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školní jídelny: Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Špilerová Mgr. Olga Kožená pí Miroslava Žemličková Mgr. Miroslava Boudová Školská rada: Datum zřízení: Předseda: p. Radek Šedivý Členové: pí Zdeňka Hlaváčková, Mgr. Olga Kožená Mgr. Jana Petrová PhDr. Jitka Soukupová Bc. Karel Lukeš 4

5 1.2 Zřizovatel Název: Město Stříbro Adresa: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, okres Tachov, PSČ Telefonní spojení: ové spojení: 1.3 Části organizace Základní škola Školní družina Školní jídelna Kapacita žáků Počet žáků k Počet tříd, oddělení Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 1 - z toho oprávněných 1 - z toho neoprávněných Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím počet podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele školy (podle zákona. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) Rozhodnutí ředitele školy dle účelu Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do ZŠ 59 0 Rozhodnutí o přestupu žáků 15 0 Rozhodnutí o vzdělávání podle IVP 18 0 Rozhodnutí o přestupu do vyššího ročníku Individuální integrace žáků Tělesně postižení žáci 1 Mentálně postižení žáci 3 Žáci s více vadami 1 Žáci se sluchovým postižením 1 Žáci s vývojovou poruchou učení 7 Žáci s vývojovou poruchou chování 0 Žáci s vadou řeči 2 Autismus 4 Celkem: 19 5

6 1.8 Spádový obvod a obce, ze kterých žáci do školy dojížděli Spádový obvod školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou Města Stříbra č. 9/2005. Pro zákonné zástupce žáků však není v případě volné kapacity školy závazný. Školu navštěvovalo 118 žáků s trvalým bydlištěm mimo území města Stříbra. Obec Počet žáků Obec Počet žáků Obec Počet žáků Benešovice 1 Krsov 1 Sulislav 2 Blahousty 1 Kšice 14 Svinná 1 Butov 1 Lhota 1 Sviňomazy 4 Cebiv 2 Malovice 1 Svojšín 3 Čerňovice 1 Město Touškov 1 Sytno 3 Erpužice 16 Milíkov 3 Těchlovice 6 Heřmanova Huť 1 Nová Ves 1 Trpísty 9 Horní Kozolupy - 3 Olbramov 1 Únehle 12 Očín Jezerce 1 Ostrov u Stříbra 1 Víchov 3 Kladruby 1 Pernarec 2 Záchlumí 2 Konstantinovy Lázně 1 Přimda 1 Zálezly 5 Kostelec 1 Řebří 1 Zhoř 1 2 Přehled vzdělávání 2.1 Vzdělávací programy školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro každého č.j. ZSG-383/ ročník 6

7 2.2 Učební plány Učební plán prvního stupně školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 1. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. časové dotace součet DČD Jazyk a ová komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví Český a literatura Cizí Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Český Anglický Německý Matematika Informatika Prvouka Přírodověda ( Vlastivěda ) 1 Dějepis Občanská - Fyzika Chemie Přírodopis - Zeměpis Hudební Výtvarná (5+7) Tělesná Výchova ke zdraví a Praktické svět práce a svět práce činnosti Celková povinná časová dotace Disponibilní časová dotace (DČD)

8 Učební plán druhého stupně školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

9 Pro devátý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň 9. ročník, školní rok 2013/2014 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

10 Pro osmý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující učební plán: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník - školní rok 2013/2014, 9. ročník školní rok 2014/2015 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. celkem DČD Český a literatura Český a literatura Jazyk a ová komunikace Cizí Další cizí Anglický Německý Anglický Německý Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Matematika a její aplikace a společnost a příroda Umění a kultura a zdraví a svět práce Volitelné předměty Matematika a její aplikace a společnost a příroda Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Matematika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební Výtvarná Tělesná Výchova ke zdraví Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Disponobilní časová dotace

11 2.3 Přehled vyučovaných volitelných předmětů k Volitelné předměty: 9. ročník 9. ročník: Literárně dramatická 17 žáků Sportovní aktivity 21 žáků Konverzace v anglickém jazyce 11 žáků Užité výtvarné činnosti 15 žáků Se zavedením povinné výuky dalšího cizího a na druhém stupni byly vyučovány volitelné předměty pouze v 9. ročníku. 2.4 Zájmové vzdělávání ve školní družině Cílem a úkolem školní družiny je zajistit vhodné podmínky pro odpočinek a relaxaci žáků. Zapojit žáky do činnosti podle jejich možností a s ohledem na věk a zkušenosti. Školní družina realizovala zájmové vzdělávání žáků dle vlastního vzdělávacího programu. Činnosti čtyř oddělení školní družiny se zúčastnili žáci prvního stupně školy s tím, že vzhledem ke kapacitě školní družiny a velkému počtu zájemců byli do pravidelné odpolední činnosti zapojeni přednostně žáci ročníku. Kromě hlavní pravidelné každodenní odpolední činnosti školní družiny byla organizována i příležitostná zájmová a tematická rekreační činnost (návštěvy filmových představení, besedy, besídky, sportovní akce, maškarní rej, projektové dny, návštěvy a akce ve školní i městské knihovně, karnevalové odpoledne, hudební a vědomostní soutěže, týden olympiády, celoroční projekt - Skokan, apod.). Proběhly projektové dny na téma Den Země, Zvířata na planetě Zemi, Amazonka cestovatelská soutěž. Do činnosti ŠD byli zapojeni i zákonní zástupci žáků při akci Vánoční tvoření. Zájmová činnost žáků byla realizovaná i formou pravidelně pracujících kroužků zaměřených na oblast sportovní a výtvarnou. Této činnosti, stejně jako příležitostní zájmové a rekreační činnosti a činnosti jednoho oddělení před začátkem výuky, se zúčastňovali i žáci 4. a 5. ročníku školy, kteří nebyli k pravidelné činnosti ŠD zapsáni. Zájmové útvary: Výtvarné činnosti 1 skupina 21 žáků Sportoveček 1 skupina 16 žáků Sportoveček 1 skupina 15 žáků 2.5 Materiálně technické podmínky školy Základní škola byla otevřena v roce 1977 jako 27 třídní škola. Má vybudovaný bezbariérový přístup a celkově splňuje prostorové a hygienické požadavky stanovené platnými legislativními normami. Vytápění je realizováno prostřednictvím školní plně automatické kotelny, která společně s vnitřním centrálně řízeným systémem tepelné regulace topných těles 11

12 v každém vnitřním prostoru budovy umožňuje hospodárné vytápění dle skutečné potřeby. K zlepšení hygieny prostředí a zvětšení efektivity výuky ve všech kmenových třídách i odborných učebnách přispívají keramické tabule. Ve třech učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. V dalších sedmi kmenových učebnách jsou umístěny projekční tabule a technika pro zkvalitnění výuky. Učebny výpočetní techniky, fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, oddělení školní družiny a některé kmenové třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, který umožňuje respektování ergonomických zásad práce žáků. Škola provozuje vlastní kuchyň, která zabezpečuje nejenom kvalitní stravování žáků a pracovníků školy, ale i ostatních zájemců v rámci své doplňkové činnosti. V areálu šatnových skříněk žáků je k dispozici žákům i pracovníkům školy bufet poskytující drobné občerstvení a v prvním podlaží učebního areálu pravidelně doplňovaný prodejní automat. Pracovníci školy mohou též využívat místnost vybavenou základním zařízením pro kondiční cvičení. Zvyšovat efektivitu vzdělávání umožňuje možnost výuky v dobře vybavených odborných učebnách školní tělocvična, učebna výpočetní techniky pro první stupeň, učebna výpočetní techniky pro druhý stupeň, tři multifunkční učebny, dále učebny: ová, přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, víceúčelová učebna prvního stupně, specializovaná učebna praktického vyučování pro žáky druhého stupně, učebna pěstitelských prací, školní žákovská dílna. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti je využívána i klubovna školy. Školní informační a komunikační technologie překračuje ukazatele doporučené MŠMT ČR ve Standardu ICT služeb ve škole. Společně s obsáhlým výukovým softwarem umožňuje pedagogům využívat efektivní metody vyučování nejen při výuce a zájmové činnosti informatiky, ale i při výuce dalších vyučovacích předmětů na obou stupních ZŠ a při zájmové činnosti žáků. V odborné učebně informatiky druhého stupně je 24 pracovních stanic žáků, pracovní stanice učitele a server. V odborné učebně výpočetní techniky pro využívání žáky prvního stupně vybavené 24 pracovními stanicemi žáků a pracovní stanicí učitele. I v tomto školním roce pokračovala průběžná obměna počítačových stanic. Samozřejmým vybavením těchto učeben, učeben multifunkčních, učebny fyziky a sborovny jsou i datové projektory. Počítače v odborných učebnách a v učebnách informatiky obou stupňů i počítače v síti LAN pro pedagogické pracovníky, které jsou umístěny v kabinetech, učebnách na každém podlaží školy umožňují připojení k internetu a tím přispívají k zlepšení podmínek pro komunikaci např. využíváním webové aplikace programu Bakalář, které umožňuje pedagogickým pracovníkům zadávat a zákonným zástupcům žáků kontrolovat klasifikaci svých dětí i touto formou. Společně s dvanácti přenosnými počítači lze ke zkvalitnění výuky využít i možnost bezdrátového připojení k internetu v odborných učebnách přírodopisu, fyziky, chemie, ové výchovy a výtvarné výchovy. Přenosné počítače jsou mimo jiné využívány i při individuální práci žáků a při aktivitách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K výuce žáků jsou využívány i venkovní prostory v areálu školy. Rozlehlý sportovní areál s běžeckou dráhou s umělým povrchem, dvěma hřišti s umělým povrchem, hřištěm na kopanou s povrchem travnatým, zmodernizovaný sektor pro skok daleký i sektor pro vrh koulí poskytuje žákům nadstandardní možnosti k realizaci vzdělávacích i zájmových pohybových a sportovních aktivit. Také dopravní hřiště s asfaltovým povrchem v areálu školy vytváří nadstandardní podmínky pro aktivity v oblasti dopravní výchovy žáků. Je využíváno při povinné výuce žáků i při zájmové činnosti především školní družinou. Školní pozemek se zeleninovou i ovocnou částí v areálu školy umožňuje standardní výuku pracovních činností a dalších zájmových aktivit. Pozitivně působí rozsáhlé travní plochy v areálu školy soběstačně pravidelně udržované. 12

13 2.6 Psychohygienické podmínky vzdělávání Činnosti školy vycházely i v tomto školním roce z principů a zásad zdravé komunikativní školy. Základní pravidla života školy byla stanovena ve Školním řádu, který vycházel z mezinárodní úmluvy o právech dítěte a dalších platných legislativních předpisů. Stanovoval nejenom povinnosti, ale i práva žáků a jejich zákonných zástupců. Žákům umožňoval ovlivňovat život školy prostřednictvím schránky důvěry, osobně při jednáních na úrovni vyučujících, třídních učitelů, členů vedení školy, nebo prostřednictvím svých zástupců ve školním žákovském parlamentu, který se scházel pravidelně, minimálně jednou měsíčně, s vedením školy. Žáci i pracovníci školy využívali k nákupu nápojů a drobného občerstvení bufet v areálu šatních skříněk žáků. V učebním areálu byl k dispozici prodejní pravidelně doplňovaný automat. Všichni žáci prvního stupně dostávali minimálně jednou týdne ovoce a ovocné výrobky v rámci akce Ovoce do škol. Zájemci mohli odebírat i zlevněná školní mléka. Žáci přihlášení k zájmovému vzdělávání měli v rámci pitného režimu možnost konzumace nápoje připraveného pracovnicemi školní jídelny v průběhu celého pobytu ve školní družině. Rozvrh hodin výuky žáků byl sestaven tak, aby v co možná největší míře naplňoval nejenom požadavky stanovené legislativními předpisy, ale i pedagogicko psychologické zásady a požadavky. Při výuce byl důraz kladen především na propojení obsahu učiva s jeho praktickým použitím, na individuální přístup k žákům a na odpovídající rozvoj kompetencí jednotlivých žáků. Kladem byla snaha vyučujících využívat netradiční formy a metody výuky např. při jednodenním, týdenním i déletrvajícím projektovém vyučování v jednotlivých třídách i celé školy. 2.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením. Těmto žákům byla v souladu s doporučením školských poradenských zařízení systematicky věnována velká pozornost. Ve školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo 7 žáků se specifickými poruchami učení. Dalších 12 žáků bylo vzděláváno dle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení tělesného (1), mentálního (3), vady sluchu (1), autismu (4) a vady řeči (2) s více vadami (1- mentální a tělesné). Skladba, funkčnost a míra plnění těchto plánů byla vedením školy kontrolována, třídními učiteli průběžně koordinována a ve spolupráci s rodiči vyhodnocována. Žáci s tělesným postižením, žák s vadou sluchu a žáci s autismem se vzdělávali na základě žádosti vedení školy odsouhlasené Krajským úřadem Plzeňského kraje nejen podle individuálního vzdělávacího plánu, ale také za pomoci asistenta pedagoga Péče o žáky nadané Péče o nadané žáky byla realizována konkrétní individuální prací při vyučovacích hodinách jednotlivých vyučovacích předmětů, diferenciací, přípravou a účastí žáků v soutěžích a na dalších specializovaných činnostech. 13

14 2.8 Výkon funkce výchovného poradenství Ve školním roce 2013/2014 využívali žáci krátkodobou i dlouhodobou pomoc při řešení adaptačních, osobnostních, sociálně - vztahových a podobných problémů. Proběhly také individuální konzultace se zákonnými zástupci. Individuální práce s jednotlivci a skupinami: - s jednotlivci (konzultace s třídními učiteli před nebo po vyšetření žáka v pedagogickopsychologické poradně), konzultace při řešení výchovných problémů jednotlivých žáků při vyučování i o přestávkách. - krátkodobá intervence probíhala u sedmi žáků, kdy jsme probírali vztahy žák - žák, žák učitel, rodinné a sourozenecké vztahy. - integrovaní žáci na začátku roku realizovali třídní učitelé tvorbu většiny IVP (2. B, 4. A, 4. B, 5. A, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, a 9. A), v průběhu roku TU ve spolupráci s VP doplnili IVP u dalších dvou žáků (3. B, 1. B); na konci roku bylo 19 žáků vzděláváno dle IVP, v průběhu roku byl vytvořen TU jeden dodatek k IVP (6. B), - v letošním školním roce došlo ke změně ve výkaznictví žáků se zdravotním znevýhodněním na základě požadavků a doporučení pedagogicko- psychologických poraden, - práce se skupinou (dlouhodobá intervence) po domluvě se zákonnými zástupci se zúčastnili aktivit tři žáci I. stupně se vztahovými problémy, dva žáci s poruchou pozornosti pracovali podle doporučených pracovních listů. Proběhla také konzultace se třídou 8. B v době nepřítomnosti třídní učitelky, kde se jednalo o vztah třída (skupina žáků) učitel. Spolupráce s rodiči: - probíhala převážně v rámci práce na individuálně vzdělávacích plánech a jejich změnách (7 rodičů), - v oblasti výchovných problémů probíhala opakovaně jednání se 6 rodiči, - v rámci přijímacího řízení probíhala spolupráce s 16 rodiči. Práce v oblasti kariérového poradenství (volby povolání): - spolupráce s TU 9. ročníku probíhala průběžně dle potřeby - ve velké míře využívali možnost individuální konzultace s VP samotní žáci - vycházející žáci navštívili Burzu SŠ v Tachově (prezentace, praktické ukázky) - žáci absolvovali exkurzi do Průmyslové školy v Tachově Světcích, kde si prohlédli nejen školu (učebny a vybavení), ale také odloučená pracoviště praktické výuky (dílny pro práci se dřevem a kovy) - uskutečnilo se v šesti případech jednání zástupců středních škol s našimi žáky přímo ve škole, střední školy mají o tuto formu spolupráce velký zájem, 14

15 Spolupráce s jinými organizacemi: formou konzultace při tvorbě IVP a při končící platnosti doporučení, okresní porady výchovných poradců - PPP Plzeň, pracoviště Tachov (Stříbro) Mgr. R. Hégrová, Mgr. A. Matějková - PPP Plzeň-město, Částkova 78, Mgr. I. Příkazská, Mgr. J. Macáková, Mgr. J. Dolejšová, PaedDr. E. Suchá, PhDr. B. Veselá - SPC pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová 90, spec. ped. I. Mastná - SPC Zbůch (Plzeň), Macháčkova 43, Mgr. A. Bartošková, Mgr. Š. Morávková, Mgr. K. Adámková - SPC Plzeň, Heyrovského 23, pí Slupská, Mgr. D. Populová - MÚ Stříbro, Odbor sociální ochrany dítěte pí Pánková 2 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Počet fyzický počet přepočtený počet Počet pracovníků celkem 48 39,818 Počet učitelů ZŠ 26 23,067 Počet vychovatelek ŠD 4 2,634 Počet asistentek pedagoga 7 4,211 Počet správních zaměstnanců včetně doplňkové činnosti 11 9, učitelka prvního stupně byla na rodičovské dovolené 3.2 Pedagogičtí pracovníci v aktivním pracovním poměru podle věkové skladby Učitelé Do 35 let let let nad 55 let důchod.věku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vychovatelky školní družiny Do 35 let let let nad 55 let důchod.věku celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrná délka pedagogické praxe Pedagogický pracovník Počet let pedagogické praxe Učitelé 21,65 Vychovatelé 24,06 Asistenti pedagoga 10,78 15

16 3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků- učitelé, vychovatelky ŠD (fyzický počet/přepočtený počet) Střední pedagogická škola Střední škola Bakalářské studium Vysoká škola - PF Základní škola 0/0,000 0/0,000 2/1,384 24/21,683 Školní družina 3/2,348-1/0, Výuka vedená odborně způsobilým učitelem - plně aprobovaná výuka: Aprobovanost výuky 1. stupeň % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 23 8,71 Aprobovanost výuky 2. stupeň % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 63 31,99 Aprobovanost výuky - škola: % Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaně oduč. hodin 86 18,66 plně aprobovaná výuka předmětů na 1. stupni: plně aprobovaná výuka předmětů na 2. stupni: plně neaprobovaná výuka předmětů: ČJ, M, PR, PŘ, VV PP, M, CH, LDV, ČJ, Z PČ, INF, HV, VV, VZ, UVČ 3.5 Komentář k přehledu pracovníků školy Pedagogický sbor i kolektiv správních zaměstnanců školy je stabilizovaný. Limit pracovníků - výrazným způsobem i v tomto školním roce ovlivnil složení pedagogického sboru školy. Neumožňoval průběžnou obnovu, i přestože v tomto školním roce nastoupily na druhý stupeň dvě ženy na částečný úvazek a jedna asistentka pedagoga. Nebylo možné v plné míře eliminovat určitý nedostatek sboru, malé zastoupení mužů pedagogů. 4 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 4.1 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok Nenastoupí Dodatečně Skutečný Počet zařazení počet žáků 1. Počet 1. tříd zapsaných přestup odklady přestup opakuje ročníku Zápis žáků do prvního ročníku byl stejně jako v předcházejících letech organizován ve stejném termínu na obou základních školách ve Stříbře. Oproti předcházejícímu školnímu roku se snížil počet žáků v 1. ročníku naší školy o 5 žáků. 16

17 4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Z toho přijatých na Gymnázia SŠ s maturitou SŠ (VL) SOU Z toho počet žáků, kteří dokončili docházku do ZŠ v nižším než 9. ročníku 3 Počet žáků, kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 Dva žáci osmého ročníku, kteří splnili povinnou školní devítiletou docházku, požádali prostřednictvím svých zákonných zástupců o dokončení základního vzdělání. Na střední školy zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato celkem 20 žáků: gymnázia - 1 žáků obchodní akademie - 1 žák zdravotní školy - 1 žáci průmyslové školy - 1 žák ostatní střední školy - 13 žáků střední odborná učiliště - 3 žáků Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: - 0 žáků Do výučních oborů na středních školách bylo přijato 12 žáků a do učebních oborů na středních odborných učilištích byli přijati 3 žáků. Celkem bylo přijato do učebních oborů 15 žáků. Většina žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, pouze tři žáci se umístili až po odvolacím řízení. 4.3 Žáci, kteří odešli plnit povinnou školní docházku na víceletá gymnázia Počet žáků osmileté sedmileté přihlášených na víceletá gymnázia 16 0 přijatých na víceletá gymnázia Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Celkový průměrný prospěch školy Celkový průměrný prospěch školy Průměrný prospěch 1. pololetí 1, pololetí 1,737 Stupeň hodnocení prospěchu Prospělo s vyznamenáním 226 žáků Prospělo s vyznamenáním 206 žáků Prospělo 158 žáků Prospělo 188 žáků Neprospělo 11 žáků Neprospělo 6 žáků 5.2 Komentář k problematice prospěchu Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 došlo v prvním pololetí ke zlepšení prospěchu o 0,004, ve druhém pololetí ke zlepšení o 0,028. Počet neprospívajících žáků v prvním pololetí zůstal stejný jako v loňském roce, ve druhém pololetí došlo ke snížení počtu žáků, kteří neprospěli o 6 žáků. Na opravnou zkoušku byli v souladu s legislativním předpisem pozváni tři žáci. Všichni pozvaní se ke zkoušce dostavili. Pouze jeden žák nesložil opravnou zkoušku úspěšně. 17

18 5.3 Přehled prospěchu školy dle prospěchového průměru ve vyučovacích předmětech Předmět 1.pololetí 2. pololetí Chování 1,005 1,025 Český a literatura 2,041 2,138 Anglický 1,982 2,076 Německý 2,657 2,736 Vlastivěda 2,129 2,053 Občanská 1,859 1,883 Dějepis 2,837 2,971 Zeměpis 2,385 2,387 Výchova ke zdraví 1,733 1,796 Informatika 1,688 1,772 Matematika 1,962 2,103 Fyzika 2,600 2,847 Chemie 1,690 1,767 Přírodopis 2,237 2,416 Tělesná 1,046 1,028 Přírodověda 1,892 1,768 Prvouka 1,329 1,393 Výtvarná 1,185 1,218 Hudební 1,157 1,168 Praktické činnosti 1,116 1,163 Konverzace v Aj 1,636 1,636 Sportovní aktivity 1,000 1,000 Užité výtvarné činnosti 1,000 1,000 Literárně dramatická 1,000 1, Souhrnná statistika tříd dle dosaženého prospěchového průměru Souhrnná statistika tříd - průměrný prospěch - 1. pololetí školního roku třída počet žáků celkový prospěch V P 5 2. a 3. stupeň z chov. průměrný prospěch absence na žáka oml. neom. třídní učitel/ka 1.A ,026 26,07 - Mgr. Oberajtrová Šárka 1.B ,074 29,79 - Mgr.Vančiková Marcela 2.A ,149 38,91 - Mgr. Koutová Jana 2.B ,173 27,63 - Mgr. Rejdová Ivana 2.C ,211 27,00 - Mgr. Svobodová Jiřina 3.A ,165 27,57 - Mgr. Petrová Jana 3.B ,708 29,57 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 4.A ,550 31,75 - Mgr. Charousková Zdeňka 4.B ,487 38,36 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 5.A ,667 43,12 - Mbr. Boudová Miroslava 18

19 5.B ,630 32,51 - Mgr. Kubincová Alexandra 6.A ,692 37,80 - Mgr. Kordíková Marcela 6.B ,678 41,41 - Mgr. Parikrupová Ivana 7.A (1+0) 2,254 43,44 - Mgr.Marková Marie 8.A (1+0) 2,109 54,85 - Bc. Pitrová Jana 8.B ,220 58,63 - Mgr. Lindová Terezie 9.A ,866 57,78 - Mgr. Struncová Alena Legenda: V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl Souhrnná statistika tříd - průměrný prospěch - 2. pololetí školního roku třída 2. a 3. absence na počet celkový stupeň průměrný žáka žáků prospěch z prospěch oml. neom. V P 5 chov. třídní učitel/ka 1.A ,044 42,86 - Mgr. Oberajtrová Šárka 1.B ,094 32,10 - Mgr.Vančiková Marcela 2.A ,205 46,43 - Mgr. Koutová Jana 2.B ,221 31,95 Mgr. Rejdová Ivana 2.C ,271 44,84 - Mgr. Svobodová Jiřina 3.A ,313 42,14 - Mgr. Petrová Jana 3.B ,913 58,75 - Mgr. Nepustilová Zlatuše 4.A ,572 31,10 - Mgr. Charousková Zdeňka 4.B ,558 46,52 - Mgr. et Bc. Slívová Jitka 5.A ,675 41,08 - Mbr. Boudová Miroslava 5.B ,593 32,46 - Mgr. Kubincová Alexandra 6.A ,713 57,85 - Mgr. Kordíková Marcela 6.B ,945 41,58 - Mgr. Parikrupová Ivana 7.A (4+0) 2,341 41,55 - Mgr.Marková Marie 8.A ,203 57,15 - Bc. Pitrová Jana 8.B (6+0) 2,241 74,38 0,81 Mgr. Lindová Terezie 9.A ,875 64,43 - Mgr. Struncová Alena Legenda: V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl 5.5 Chování žáků Výchovná opatření V hodnoceném školním roce bylo uděleno 30 pochval, které byly projednány při jednání pedagogických rad a žákům zapsány na vysvědčení. Důvodem k udělení těchto výchovných opatření byla převážně úspěšná reprezentace školy v různých významnějších soutěžích. Řada dalších úspěchů žáků byla oceněna pochvalami v žákovských knížkách a pochvalnými listy. V oblasti opatření k posílení kázně bylo Napomenutí třídního učitele uděleno 71 krát, většinou za zapomínání a neplnění školních povinností. Důtku třídního učitele udělili třídní učitelé svým žákům v 41 případech, většinou za nevhodné chování při výuce. Důtka ředitele školy byla uložena 14x žákům převážně za neomluvenou absenci ve výuce, použití mobilního telefonu v průběhu vyučovací hodiny a příchod na výuku po požití návykové látky (nikotinu). 19

20 Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k nárůstu počtu udělených Pochval ředitele školy o 1 a k nárůstu udělených Napomenutí třídního učitele o 3. Naproti tomu Důtek třídního učitele bylo uděleno o 6 méně a Důtek ředitele školy o 3 méně. Příčinu tohoto hodnocení chování žáků lze vidět v důsledně prováděné prevenci negativních jevů, ve snaze o zvýšení odpovědnosti žáků za svoji školní činnost a v systematickém projednávání důvodů udělení každého opatření k posílení kázně s rodiči žáků, které v řadě případů přispělo k větší spolupráci mezi školou a rodinou žáka Klasifikace chování Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí 2. stupeň stupeň 0 0 Převládajícím důvodem klasifikace chování žáků druhým stupněm byla zejména neomluvená absence, neplnění povinností žáka ve spojení s narušováním průběhu vyučování. 5.6 Docházka žáků Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem Na žáka Celkem Na žáka Omluvené hodiny , ,070 Neomluvené hodiny ,043 Ve srovnání s rokem 2012/2013 stoupl počet zameškaných a omluvených hodin v prvním pololetí v průměru na žáka o 2,75 hodin ve druhém pololetí klesl o 8.30 hod. V případě neomluvené absence došlo v prvním i druhém pololetí k poklesu zameškaných hodin. V prvním pololetí o hod. v průměru na žáka, v druhém pololetí o 0,044 hod. Celkově došlo ke snížení počtu hodin průměrné neomluvené absence o 0,132 hod. Toto snížení bylo ovlivněno důslednou prací třídních učitelů a úzkou spoluprací s pracovnicemi sociálního odboru města. 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno dle plánu vzdělávání pedagogických pracovníků aktualizovaného dle podmínek školy a studijního zájmu pedagogických pracovníků. Velká část školení byla zaměřena na problematiku ICT a používání moderních technologií při výuce. V návaznosti na zapojení a realizaci školy do projektu Moderní škola, v rámci kterého byla škola vybavena moderní počítačovou technikou za Kč. Vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z koncepce, kdy v jednotlivých metodických sekcích se vzdělávají pedagogové specificky v určité oblasti, ve které pracují jako garanti odbornosti a metodiky a kdy vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky, psychologie, ICT a dalších specifických témat je řešeno formou samostudia, 20

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více