ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE"

Transkript

1 ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE LOVOSICE - MÍROVÁ OKRES LITOMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2

3 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: Sídlo: Mírová 225/2, Lovosice Zřizovatel: Ústecký kraj Právní forma: Příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr.Věra Bezstarosti-ředitelka školy Předmět činnosti: vzdělávání Vymezení doby činnosti: doba neurčitá Součásti školy: ZŠ praktická ZŠ speciální Přípravná třída Praktická škola dvouletá Školní druţina

4 Kontakty: tel: , , web:www.szslovosice.cz Charakteristika školy: Škola je určena ţákům se zdravotním postiţením. Zahrnuje základní školu praktickou, základní školu speciální a Praktickou školu dvouletou. Škola je plně organizovaná, má všechny ročníky. Škola poskytuje i mimoškolní aktivity ve školní druţině a zájmových útvarech. Při škole pracuje Školská rada. Do 1.ročníku základní školy byli přijati 3 ţáci na ZŠ praktickou, 1 ţákyně na ZŠ speciální. Povinnou školní docházku ukončilo 14 ţáků: Z toho 9 z 9.ročníku 5 z 8.ročníku-3 pokračují v 9.ročníku desátým rokem. Všichni vycházející se přihlásili na OU nebo Praktickou školu. Závěrečné zkoušky na Praktické škole dvouleté vykonali 4 ţáci-všichni uspěli. Do 1. ročníku PŠ bylo přijato 8 ţáků, do 2.ročníku 2 ţákyně. V přípravné třídě bylo 10 ţáků. Z toho 3 nastoupili do 1.ročníku k nám, 2 mají odklad, a ostatní nastupují na běţnou ZŠ. Škola pracovala s následujícími ročníky: Přípravná třída 10 ţáků Speciální třída 5 ţáků ZŠ praktická 1, + 3.roč. 2.roč. 3.roč.ZŠ + 5.roč. 4.roč. Dále 6.,7.,8.,9. roč. celkem 75 ţáků Praktická škola dvouletá 1. a 2.ročník v jedné třídě 10 ţáků

5 Vzdělávací programy: ŠVP pro předškolní vzdělávání Navlékání korálků ŠVP LMR C/01 Korálky ŠVP SMR B/001 Hledání korálků ŠVP ZV-Korále Vzdělávací program pomocné školy a přípr.stupně pom.školy ŠVP Praktická škola dvouletá Korálkování Praktická škola dvouletá ŠVP školní druţina Personální zabezpečení školy: Vzdělávání zajišťovalo 16 učitelů ( z toho ředitelka,zástupkyně a na částečný úvazek 2 vychovatelé ŠD). Kvalifikační předpoklady splňuje 12 pedagogů. Ve ŠD pracovali 2 vychovatelé ve dvou odděleních. Dále 1 asistenta pedagoga pro ţáky s autismem a 1 asistentka pro ţáky se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě. Chod školy zabezpečují 2 uklízečky-domovnice, administrativu a účetnictví 1 ekonomka. Z organizačních důvodů byli 2 učitelé (nekvalifikovaní) k propuštěni. Materiální vybavení: Budova školy je ve vyhovujícím stavu, má nová okna, novou střechu. Je třeba udělat opravy chodníků a zdiva pod oplocením.vybavení pomůckami je také dostačující, škola má spoustu speciálních pomůcek, programů, kompenzační pomůcky, 4 interaktivní tabule, vybavenou počítačovou učebnu. Někteří učitelé mají jiţ k dispozici notebooky pro přípravu na vyučování, někteří teprve obdrţí do konce roku Škola má vlastní pozemek na pracovní vyučování, venkovní travnaté hřiště, dětské hřiště. Má moţnost bezplatně vyuţívat lehkoatletický stadion, plavecký bazén a zimní stadion města Lovosice.

6 Výsledky vzdělávání,chování a docházky: I.pololetí 2012/2013 TŘÍDY POČET ŢÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ HODINY C CH D + - nehod. Vyz ŘD 2.st 3.st. oml. neoml. přípravný ,00 11,20 0,00 speciální ,00 97,80 4,00 0,80 1.tř + 3.tř ,00 58,80 0,00 0,00 2.třída ,00 68,30 0,00 0,00 2.ZŠ ,00 24,30 0,00 0,00 4.třída ,00 60,88 0,00 0,00 5.tř , ,00 0, ,00 68,15 0,00 0, ,00 99,00 19,00 1, , ,00 2, ,0 104,25 6,00 0,75 CELKEM ,0 55, , PŠ ,4 17 3,4 CELKEM

7 II.pololetí 2012/2013 TŘÍDY POČET ŢÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ HODINY C CH D + - nehod. Vyz ŘD 2.st 3.st. oml. neoml. přípravný ,00 135,20 0,00 speciální ,00 77,75 0,00 0,00 1. tř + 3.tř ,00 57,20 247,00 27,40 2.třída ,00 70,66 43,00 9,00 2.ZŠ ,00 56,60 8,00 2,60 4.třída ,00 64,00 5,00 0,83 5.tř ,00 54,2 31,00 6, ,00 114,61 0,00 0, ,00 128,00 12,00 1, ,00 128,8 76,00 7, ,0 109,44 0,00 0,00 CELKEM ,0 422, , ,4 PŠ ,4 0 CELKEM

8 Školní druţina: Na škole pracovala 2 oddělení s celkovým počtem 24 ţáků. Ranní druţina Odpolední Škola nemá jídelnu,ţáci měli moţnost stravovat se v CŠJ Lovosice. Zájmová činnost: Na škole pracovaly krouţky počítačový, stolních her, pěvecký a keramický. Prevence sociálně patologických jevů: minimální preventivní program na ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Název a adresa školy Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Věra Bezstarosti Telefon na ředitele mob na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Naděţda Malecová metodika prevence (ŠMP) Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Zdeňka Pavelková poradce (VP) Telefon

9 MPP vychází z těchto materiálů: Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období č.j. 37/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování č.j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování prevenci a postihu záškoláctví č.j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou sloţku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace ţáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle a úkoly vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro ţáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Postup školy při výskytu a zneuţívání návykových látek, VI. Postup školy při výskytu šikany VII. Postup školy při řešení záškoláctví D. Přílohy Pouţité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování

10 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Na naší Speciální základní škole je celkem 10 tříd (včetně přípravného ročníku 14 ţáků a speciální třídy), a Praktická škola má naplněny 2 ročníky. Kvalifikovaných pedagogů působí na škole vychovatelé ve školní druţině a 1 asistentka. Na spec. základní škole je zapsáno celkem 79 dětí (spec.třída 5 ţáků, 1. stupeň 32 ţáků, 2. stupeň 42 ţáků). Škola otevřela také přípravnou třídu s počtem 9 dětí. Na Praktickou školu bylo přijato 13 studentů. Jedná se o školu spádovou, kterou navštěvují ţáci z Lovosic a přilehlých obcí (dojíţdí přibliţně 65 % dětí). V posledních dvou letech jsme na škole zaznamenali několik přestupků proti školnímu řádu, které se klasifikují jako rizikové chování. Jedná se především o výskyt šikany, vydírání, kouření (OPL), a především zanedbávání školní docházky. Toto je projednáváno a vyšetřeno ve spolupráci s Policií ČR, a pracovnicemi OSPOD. 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska pedagogů Z diskusí v rámci pedagogických porad vyplynulo, ţe téměř kaţdý pedagog se ve své třídě setkal s RCH. Jednalo se nejčastěji o jednotlivce, jejich vztah ke spoluţákům, ale také k zaměstnancům školy. Pedagogové přiznávají, ţe velice vázne spolupráce zákonných zástupců s třídními učiteli, kteří tak mají špatnou zkušenost se vstřícností ze strany rodiny k nápravě chování jejich dětí. Vzhledem k tomu, ţe se na škole začaly častěji objevovat projevy vyhroţování a násilí, byli vyučující poţádáni o vyplnění dotazníku týkajícího se výskytu šikany v jejich třídách. Z dotazníku vyplynulo, ţe uţ i na 1. stupni se učitelé setkávají s dětmi nepřátelskými vůči ostatním. Na 2.stupni se pak šikana v mírnější formě vyskytuje častěji (spíše psychická), učitelé ji povaţují za velmi nebezpečnou formu agresivního chování. 3. Přehled řešených případů v oblasti rizikového chování v loňském školním roce (podrobnosti v záznamech ŠMP) 2 případy počáteční šikany 4 případy zanedbání školní docházky a záškoláctví: výchovná komise 3 ţáci přestupková komise 1 ţák

11 4 případy vydírání 2 případy napadení spoluţáka 2 případy problémového chování 1 případ krádeţe peněz 1 případ fyzického napadení mimo školu CÍLOVÉ SKUPINY: Děti ve věku 6 10 let Děti ve věku let Dorost ve věku let Rodiče a pedagogové B. CÍLE A ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE CÍL MPP: Jako hlavní cíl si škola vytyčuje, pokud moţno, zabránit výskytu rizikového chování ţáků nebo jeho výskyt alespoň oddálit. Dalším cílem je formovat takovou osobnost ţáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, dělat rozhodnutí, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si ţáci osvojí musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat ţivotní styl rodiny i působení vrstevníků.

12 ÚKOLY MPP: - vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole - vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces - vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a ţákem - soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby ţáků - včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u dětí - soustavně propagovat a nabízet dětem sport a jinou zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času - ujasňovat ţákům nenásilnou formou smysl ţivota - posilovat zdravou sebedůvěru - učit ţáky překonávat problémy a zátěţové situace - rozlišovat hierarchii hodnot - navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY Seznámení ředitele školy s programem Je potřeba seznámit ředitelku školy s Minimálním preventivním programem na letošní školní rok a dohodnout základní pravidla realizace programu. Na realizaci programu bychom se měli podílet společně. (viz. Náplň práce ředitele školy a ŠMP) Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zapojení do realizace Na první pedagogické radě seznámit kolegy s MPP. Informovat je o studijních materiálech, plánovaných akcích a moţnostech dalšího vzdělávání v oblasti primární prevence. Spolupráce s kolegy a vzájemné předávání informací bude probíhat na poradách, pedagogové dostanou moţnost konzultací s metodikem prevence kdykoliv během jeho přítomnosti ve škole.

13 Zajištění průběţné spolupráce s výchovným poradcem Průběţně spolupracovat s výchovným poradcem je velmi důleţité a to především v oblasti integrace ţáků, výchovných problémů u dětí a při spolupráci s ředitelkou školy, dětským lékařem a Policií ČR. Konzultační hodiny: kaţdou středu od 11:30 12:20 hod, dále úterý, středa a čtvrtek 7:30 7:50 hod. Sloţení preventivního týmu: Ředitelka školy (popř. zástupkyně ředitele) Školní metodik prevence Výchovná poradkyně Třídní učitel II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI ŠMP bude představen rodičům ţáků školy na první třídní schůzce, na které budou seznámeni s konzultačními hodinami. Kontakt na ŠMP bude zapsán do ţákovské kníţky i na webové stránky školy. Je třeba okamţitě jednat s rodiči ohroţených ţáků (šikana, kouření, drogy, záškoláctví, apod). A podle potřeby jednat s rodiči o moţnosti zařazování dětí do volnočasových aktivit. Ţáci i jejich rodiče mohou ŠMP kontaktovat kaţdé úterý od 9:30 10:30 hod, dále pak ve středu, čtvrtek a v pátek od 7:30 7:50 hod, a to s jakýmkoliv soukromým či studijním problémem. Ţáci jsou v průběhu těchto hodin uvolňováni z vyučování. ŠMP respektuje důvěrnost sdělených informací a neposkytuje je ostatním kolegům. Pouze v případě závaţného problému. Ţáci mohou ŠMP vyhledat v naléhavých případech v době kterékoliv z přestávek.

14 III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŢÁKY ŠKOLY 1. Specifická všeobecná prevence pro ţáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Třída ZŠSpec Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Věcné učení Orientace v silničním provozu (návštěva dopravního hřiště, výklad) Zdraví a nemoc (předávání informací) Vlastivěda Rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin Práva dítěte a jejich ochrana Týrané a zneuţívané dítě, šikana, diskriminace Trestná činnost mládeţe Nevhodné vyuţívání volného času Učitel Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová 1. ročník Vyučovaný předmět Prvouka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Základy dopravní výchovy (návštěva dopravního hřiště, proţitkové aktivity) Vztahy mezi oběma pohlavími v daném věku (beseda, předávání informací) Péče o naše zdraví ochrana zdraví a čistota Učitel Mgr.Kolibárová Mgr.Kolibárová Mgr.Kolibárová

15 2.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Prvouka Zásady zdravé výţivy Mgr. Štarhová Osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí a v krizových Mgr. Štarhová situacích, sluţby odborné pomoci Mezilidské vztahy, prvky sexuální výchovy Mgr. Štarhová 3. ročník Vyučovaný předmět Prvouka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, chování při dopravní nehodě Péče o naše zdraví Normální je nekouřit Učitel Mgr.Kolibárová Mgr.Kolibárová Mgr.Kolibárová 4.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Přírodověda Návykové látky Mgr. Pavelková Normální je nekouřit Mgr. Pavelková Vlastivěda Chování a povinnosti ţáků ve škole, protiprávní jednání (šikana, Mgr. Pavelková krádeţ) a jeho postih Osobní bezpečí chování chodců a cyklistů v silničním provozu Mgr. Pavelková Chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích Mgr. Pavelková

16 5.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Přírodověda Ochrana zdraví zdravá výţiva je základem Mgr.Hladká Normální je nekouřit Mgr.Hladká Řeč.výchova Osobní bezpečí, šikana Mgr.Hladká Rovnoprávnost, řešení sporů, všichni jsme stejně důleţití Mgr.Hladká 6.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Aktivní a pasivní vyuţití volného času Mgr. Malecová Nevhodné vyuţití volného času (kouření, gambling,..) Mgr. Malecová Přírodopis Bezpečné chování v silničním provozu, telefonní čísla J. Tajčová 7.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Vztahy ve škole a ve třídě Mgr. Malecová Šikana, záškoláctví Mgr. Malecová 8.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Práva dětí a jejich ochrana Mgr. Bliţíková Šikana, týrání Mgr. Bliţíková Ţebříček ţivotních hodnot Mgr. Bliţíková VKZ Škola jako vrstevnická skupina, zájmové skupiny a krouţky Mgr. Malecová Sexuální dospívání prevence RCH, antikoncepce Mgr. Malecová Vztahy ve dvojici přátelství a jeho význam Mgr. Malecová Bezpečné chování komunikace s vrstevníky Mgr. Malecová Pobyt v rizikovém prostředí Mgr. Malecová Poruchy příjmu potravy Mgr. Malecová Přírodopis Pohlavní nemoci, AIDS V. Hartman

17 9.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Pravidla slušného chování Mgr. Bliţíková Nevhodné vyuţívání volného času Mgr. Bliţíková Závislosti a jejich druhy, nebezpečí drog, krizová centra Mgr. Bliţíková Druhy a postihy protiprávního jednání Mgr. Bliţíková Trestná činnost mládeţe Mgr. Bliţíková Sektářství a jeho nebezpečí Mgr. Bliţíková Mravní hodnoty jedince ţebříček hodnot Mgr. Bliţíková Šikana a jiné formy násilí, vandalismus Mgr. Bliţíková Úcta k člověku problémy lidské nesnášenlivosti Mgr. Bliţíková VKZ Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami Mgr. Muller Sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě a k druhým) Mgr. Muller Morální rozvoj, rozhodování, dovednost pro řešení problémů Mgr. Muller Cvičení sebeovládání a zvládání problémových situací Mgr. Muller Auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika Mgr. Muller Zneuţívání návykových látek Mgr. Muller Patologické hráčství Mgr. Muller Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání Mgr. Muller stresu Respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého Mgr. Muller Skryté formy a stupně násilí Zneuţívání, sexuální kriminalita, prostituce, formy sexuálního zneuţívání dětí Mgr. Muller Mgr. Muller

18 PRŠ Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) RV Civilizační choroby Mgr. Malecová Kouření, alkoholismus, uţívání drog Mgr. Malecová Nebezpečí přenosu pohlavních chorob Mgr. Malecová OV Rasismus, romská problematika Mgr. Bliţíková Trestní odpovědnost mladistvých Mgr. Bliţíková Respektování osobnosti druhého člověka Mgr. Bliţíková Navazování kontaktu s cizími lidmi Mgr. Bliţíková Sexuální vztahy v rodině nevěra, promiskuita Mgr. Bliţíková Aktivní vyuţití volného času Mgr. Bliţíková Motorismus a bezpečnost silničního provozu Mgr. Bliţíková Dlouhodobé a systematické (návazné) programy: 6. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Vztahy v kolektivu, prevence šikany (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Malecová (ŠMP) Dospívání a vztahy k rodičům (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Preis (TU) 7. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Zdravý ţivotní styl, legál. návykové látky (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Malecová (ŠMP)

19 Partnerské vztahy a manţelství (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Bc. Panochová (TU) Podívej se sám na sebe (3x2hod) PPP Ltm Mgr. Malecová (ŠMP) 8. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Zdravý ţivotní styl, neleg. návykové látky (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Malecová (ŠMP) Antikoncepce a pohlavně přenosné choroby (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor V. Hartman (TU) 9. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Sekty a křesťanství (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Malecová (ŠMP) Extremismus, rasismus a antisemitismus (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Muller (TU) PRŠ 1. a 2. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá

20 Vztahy mezi partnery, plánované rodičovství (socializační hry, prožitkové aktivity) Ag. Lektor Mgr. Malecová (ŠMP, TU) Jednorázové aktivity pro ţáky: Název aktivity, akce Bezpečná cesta do školy, předcházení úrazům v dopravě (1. a 2. ročník) Jak se nestát obětí trestného činu, desatero bezpečí doma i na ulici, IZS (3. a 4. ročník) Šikana a domácí násilí (5. ročník) Mezilidské vztahy (šikana, týrání a domácí násilí) (6. a 7. ročník) Mám občanku, mám zodpovědnost (8. a 9. ročník) Návykové látky, drogy a trestná činnost (1. a 2. ročník PRŠ) Další aktivity budou zařazeny dle aktuální nabídky Realizátor Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Zodpovídá TU TU TU TU TU TU

21 2. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro ţáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě 8. ročník RCH, které bude řešeno: Šikana a sex. obtěţování Jak byla situace zjištěna: upozornění TU a následný dotazník Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. N. Malecová (ŠMP) Kdy bude situace řešena: průběţně S pouţitím jakých metod bude intervence vedena: interaktivní a socializační aktivity Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor, dotazník 9. ročník RCH, které bude řešeno: Šikana, vydírání Jak byla situace zjištěna: důvěrné informace od postiţené Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. N. Malecová (ŠMP) Kdy bude situace řešena: průběţně S pouţitím jakých metod bude intervence vedena: interaktivní a socializační aktivity, beseda, hry, dokumentární film Způsob ověření efektivity intervence: rozhovor

22 3. Nespecifická prevence projektové dny, volnočasové aktivity pro ţáky atd. Název aktivity, akce, krouţku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Pěvecký krouţek čt O. Kolibárová Keramika (krouţek) út M. Ţaludová Počítače (krouţek) st O. Muller Stolní hry st V. Štarhová Dopravní výchova (akce) říjen J. Panochová Zájmový den říjen V. Štarhová Barevný den říjen M. Ţaludová Mikulášská besídka prosinec O. Muller Vánoční dílny a jarmark prosinec J. Červenková Nebrat = ţít! (projekt ŠMP) únor N. Malecová Karneval únor M. Ţaludová Čarodějnice duben O. Kolibárová Dětský den červen J. Tajčová IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP Mgr. Davídková (prev.) Mgr. Čobanjanová (SPU) PhDr. Junková (ved.ppp) PaeDr. Bartoš (etop.) SPC Mgr. Tomická,Ph.D OSPOD H. Limberková K. Tichá, Dis V. Černá, Dis L. Svašková

23 Bc. E. Rudiková Policie ČR Pediatři MUDr. P. Jilich MUDr. J. Koţíšek MUDr. M. Šormová , MUDr. M. Procházková Dětská psychiatrie MUDr. Z. Táborská MUDr. M. Štětinová SVP DDM Elko V. Krčmářová , , Amicus Bc. P. Bímonová, DiS V. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK a) alkohol, drogy: 1. diskrétní šetření, pohovor s dítětem 2. kontaktovat rodiče 3. uvědomit zdravotnické zařízení 4. uvědomit odbor sociální péče MÚ 5. uvědomit policii (v případě podezření z dealerství) b) kouření v budově školy: 1. napomenutí v ŢK 2. pozvání rodičů do školy + třídní důtka 3. výchovná komise + OSPOD + 2.stupeň z chování 4. přestupková komise + 3.stupeň z chování

24 VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU ŠIKANY 1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 2. nalezení vhodných svědků 3. individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv však konfrontace obětí a agresorů) 4. zajištění ochrany obětem 5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Výchovná opatření: - napomenutí, důtka třídního učitele - ředitelská důtka - podmíněné vyloučení ze školy - sníţená známka z chování - převedení do jiné třídy - doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulance ve SVP - oběti se nabízí psychoterapeutická péče PPP Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. VII. POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 1. krok - 10 neoml. hodin třídní učitel pozve a upozorní zákonné zástupce o jejich povinnosti a seznámí je s případným následným postupem školy 2. krok do 25 neoml. hodin řešeno Výchovnou komisí (ŠMP, VP, ředitel školy, zákon.zástupce, soc.pracovnice 3. krok nad 25 neoml. hodin předáno Přestupkové komisi MÚ včetně celé dokumentace 4. krok záškoláctví pokračuje podáno Trestní oznámení na Policii ČR

25 D. PŘÍLOHY (Pozn. V PC u školního metodika prevence) - Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období č.j. 37/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování č.j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / , Věstník MŠMT sešit 3/ Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č. j / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané - Seznam knihovny ŠMP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225, Lovosice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Věra Bezstarosti Telefon na ředitele mob na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Naděţda Malecová metodika prevence (ŠMP) Kumulovaná funkce s třídnictvím ANO

26 Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence Sám Vlastní S výchovným poradcem kabinet S jinými pedagogy Další členové školního Ředitelka školy preventivního týmu Výchovná poradkyně ANO NE ANO NE 1. Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování Škola ţádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka Pouţité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování

27 I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování Název a odborné zaměření Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník vzdělávání hodin Právo ve škole 5 Srpen 2012 Společně k bezpečí o.s. -Mgr. Michaela Veselá Aktuální stav drogové scény a problematika NL ve škole PPP ÚL kpt.bc. Petr Procházka Konflikty a krizové situace ve škole Společně k bezpečí o.s. Mgr. Michaela Veselá 2. Za nejpřínosnější vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém školním roce povaţuji: Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Právo ve škole Společně k bezpečí o.s. Mgr. M. Veselá Praktické rady a řešení moţných situací, okamţitá reakce na problémy učitelů Problematika NL ve škole PPP ÚL, Národní protidrogová centrála Kpt.Bc. P. Procházka Praktické ukázky drog, drogových testerů, úpravy školních řádů, správný postup školy 3. Za nejméně přínosnou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém školním roce povaţuji: Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč?

28 4. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Právo ve škole 5 Srpen 2012 Mgr. M. Veselá 1 Konflikty a krizové situace ve škole 5 Srpen 2013 Mgr. M. Veselá 1 Počet školených pedagogů 5. Největší zájem mezi pedagogy je v oblasti RCH o následující témata: Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? 6. Spolupráce s ostatními pedagogy Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé Mistři odborné výchovy Asistentka Nepodílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce

29 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH (Třídní schůzky, přednášky, besedy na téma prevence RCH, dotazníky atp.) Název aktivity Realizátor, Datum konání přednášející 1.třídní schůzky listopad, Tř. učitelé duben 2.vánoční besídka a dílny prosinec Tř. učitelé 3. III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŢÁKY ŠKOLY 1. Specifická prevence - preventivní aktivity pro ţáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Název aktivity Vztahy v kolektivu a prevence šikany Alkohol a kouření Drogy Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Prevence šikany Prevence drogových závislostí Prevence drogových závislostí Datum konání Listopad 2012 Listopad 2012 Listopad 2012 Věková skupina (třída) /počet Realizátor ţáků 6 třída/13 ag. LEKTOR 7 třída/11 ag. LEKTOR 8 třída/12 ag. LEKTOR

30 Sekty a křesťanství Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí + diskuse Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči Partnerské vztahy a manţelství Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí + diskuse Rasismus a xenofobie Prevence nesnášenlivosti Listopad 2012 Plánované těhotenství Březen 2013 vztahy vztahy Plánované těhotenství Prevence rasismu Březen 2013 Březen 2013 Březen 2013 Březen třída/13 ag. LEKTOR PŠ/ 10 ag. LEKTOR 6 třída/11 ag. LEKTOR 7 třída/10 ag. LEKTOR 8 třída/11 ag. LEKTOR 9 třída/10 ag. LEKTOR 2. Specifická prevence - jednorázové aktivity pro ţáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Cílová skupina Datum Realizátor Nebrat = ţít všechny ročníky březen 2013 ŠMP 3. Zhodnocení, které preventivní akce RCH byly velice zdařilé, případně ty, které nepřinesly očekávaný efekt: za velice zdařilé povaţujeme preventivní programy agentury LEKTOR (Martin Růţička), ţáci se na ně těší a často o nich diskutují

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah: Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/2013... 2 1.1.Vývojové trendy- dlouhodobé priority...

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více