Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (1.-5. ročník) Základní škola praktická Školní družina Výchovu a vzdělávání zde zajišťuje 6 pedagogických pracovníků a 1 vychovatelka školní družiny. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně-pedagogickým centrem a dětskými lékaři. MŠ a ZŠ při nemocnici je naším odloučeným pracovištěm. Vzdělávání a výchovu dětem a žákům na dětském oddělení Česko-německé horské nemocnice Krkonoše poskytuje 1 učitelka MŠ a 1 učitelka ZŠ. Děti jsou tu většinou hospitalizovány z důvodů akutního onemocnění nebo poranění. Jsou to nejen nemocné děti z Vrchlabí a okolí, ale i z celé republiky, zvláště pak v zimních a jarních měsících. V tomto období se objevují na oddělení i děti rekreantů z různých zemí Evropy. Žáci ZŠ se vzdělávají podle ŠVP - "S učením Ti pomůžeme i v nemocnici" Děti v MŠ pracují podle ŠVP - "Kdo si hraje, nezlobí - rychleji se uzdraví" Všechny ŠVP jsou v případě zájmu k nahlédnutí v ředitelně školy.

2 Mateřská škola při dětském oddělení nemocnice pomáhá dětem zbavit se strachu z nemoci a neznámého prostředí, naplňuje jejich volný čas v nemocnici. Pečujeme o malé pacienty od 2 let do 6 let. Všechny naše aktivity jsou provázány, propojeny a organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Nově hospitalizované děti mají možnost postupné adaptace na nemocniční prostředí. Denní řád je dostatečně pružný. Děti mají dostatek času i pro spontánní hru. Tak, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro mateřské školy. Vzdělávání je přizpůsobeno dětem, jejich potřebám i momentálním možnostem s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Vždy je respektováno právo dítěte zvolit si činnost podle vlastního výběru. Základní škola při dětském oddělení nemocnice je určena pro děti ve věku školní docházky ( ročník základních škol, škol praktických a speciálních, případně i studentům a učňům). Ke své práci využívá škola prostor zapůjčených Česko-německou horskou nemocnicí ve Vrchlabí. Vyučuje se individuálně na pokojích a v jídelně dětského oddělení. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání. Vyučovacími předměty jsou český jazyk, cizí jazyk a matematika. Podle zájmu dětí i další naukové předměty. Výuka probíhá klasicky i pomocí výukových programů. Škola je velmi dobře vybavena. Ve vyučovací místnosti se nachází kabinet učebnic a učebních pomůcek. Dále je tu poměrně rozsáhlá žákovská i učitelská knihovna, zahrnující řadu zájmů. Najde se tu i literatura cizojazyčná pro zahraniční pacienty. Výuku provádíme na pokojích, na lůžku nebo v herně a ve třídě, která je současně jídelnou dětského oddělení. Pracujeme individuálně, v páru i v malých skupinkách. Většina dětí bývá v prvních dnech upoutána na lůžko (režim A nebo AB), nejsou mobilní, proto doneseme hračky a všechny pomůcky až na postýlku. Učitelky respektují nařízení zdravotníků, protože zdravotní péče je vždy na prvním místě a vzájemná spolupráce se zdravotníky, ve prospěch dětí, je samozřejmostí. Spolupráce s rodiči se odvíjí od návštěv rodičů v nemocnici nebo při společném pobytu rodičů s dítětem na oddělení. Rodiče se mohou na děti kdykoli informovat, mohou sledovat i průběh přímé práce s dětmi a žáky. Děti tu nejsou limitovány věkem. Pečujeme o batolata i studenty. Snažíme se s dětmi všestranně rozvíjet jejich zájmovou činnost. Vytváříme "prostor pro všechny". Děti jsou do výuky zařazeny po doporučení primáře a lékařů dětského oddělení.

3 Třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU) Třídy pro žáky se specifickými poruchami učení poskytují základní vzdělání dětem, které se potýkají s výukovými problémy v běžném typu základní školy. Do školy přijímáme žáky 1.-5.roč., kteří trpí některou specifickou poruchou učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, popř. jejich kombinací nebo žáky s ADHD. Žáka zařazujeme do tříd po konzultaci a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra. Třídy vyučujeme podle vzdělávacího programu pro běžné základní školy, který byl vypracován tak, aby zohledňoval specifické poruchy učení. Ve třídě bývá 8 14 žáků. Vyučuje zde speciální pedagog, který má v tomto počtu dětí více prostoru pro individuální pomoc a péči. V případě potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán a pedagog vytvoří takové podmínky, aby mohl žák přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Vzdělávací program umožňuje zařadit projektové vyučování, při kterém mají žáci možnost získat nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti související s daným tématem projektu. Při výuce využívají učitelé názorné pomůcky, audiovizuální techniku, multimediální tabuli, počítačovou techniku a další prostředky pro názornější výuku a lepší zvládnutí učiva. Základní škola praktická V prostorách školy je 6 učeben pro žáky postupového ročníku, pracovna výtvarné výchovy, počítačová učebna, tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna pro práci s kovem a dřevem a školní družina. Žáci ZŠ praktické jsou vzděláváni podle ŠVP Škola pro život Pro žáky s kombinovaným postižením jsou vypracovány individuální plány. Při výuce je využíváno speciálních pedagogických metod a forem práce a individuální přístup k dětem. Škola má vlastní zahradu a využívá moderní sportovní areál s umělým povrchem. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně ul. Krkonošská. V rámci činnosti školy nabízíme našim žákům volnočasové aktivity. Mají možnost navštěvovat výtvarný, sportovní, zdravotnický kroužek a kroužek výpočetní techniky. Snažíme se tak předcházet negativním vlivům, které působí na děti po skončení vyučování, v době jejich volna.

4 Modernizace výuky Díky evropskému projektu Peníze do škol prochází naše škola výraznými přeměnami. Svým vybavením, novou počítačovou učebnou, interaktivní tabulí, je naprosto srovnatelná s jinými školami. Navíc je zde, vedle klasických předmětů, věnována velká pozornost právě rozvoji manuálních dovedností dětí ve výtvarné, ale hlavně v praktické výchově. Tam se pak rodí zájem o učební obory, které jsou podporovány exkurzemi i přímou spoluprací s odbornými učilišti nebo vzdělávacími centry. ZŠ praktická nabízí: v diagnostický (zkušební) pobyt na 2-6 měsíců nabízí: - konzultace - poradenskou službu - nezávaznou návštěvu školy - účast při výuce - kontakty na odborníky - přípravný ročník ZŠ V případě zlepšení možnost zpětného zařazení do původní ZŠ Svět očima dětí Výstava Rok očima dětí je pořádána 1x za dva roky a je nejvýznamnější akcí, která již řadu let reprezentuje školu a ukazuje práci našich žáků v rámci hodin výtvarné, pracovní výchovy a výtvarného kroužku, společně s pracemi dětí dětského oddělení nemocnice. O naší poslední výstavě se psalo v regionálním tisku: "Setkání dětí a jejich prací s veřejností dá snad za pravdu těm názorům, které potvrzují užitečnost existence základních škol praktických, kde jsou žáci připravováni k tomu, aby překonali nejrůznější handicapy a obstáli úspěšně nejenom v učňovských zařízeních, ale především v životě." výuka probíhá podle učebního plánu ZŠ praktické, popř. individuálního plánu pomoc při řešení profesní orientace Krkonošský národní park (KRNAP) Několikaletou tradici má i spolupráce školy s oddělením environmentální výchovy KRNAPu ve Vrchlabí. Každoročně se zúčastňuje naše škola akcí, které KRNAP pořádá: výtvarná soutěž "Krkonoše očima dětí", jarní akce "Den Země" se zajímavými přednáškami. Žáci se také podílejí na sběru odpadků po frekventovaných turistických trasách Krkonoš. příprava a úspěšné zařazení do vybraného učebního oboru na OU, popř. SOU Kontakt: ZŠ a MŠ Vrchlabí Krkonošská Vrchlabí tel.: , web:

5

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006 Praha srpen 2006 vypracovala : PaedDr. Iva Křivánková 1. Obecná část

Více

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola harmonie zpracovaný podle RVP ZV-LMP ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Č.j.ZŠspecVM 323/2009 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018 Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace V Orlové červenec 2013 Mgr. Halina Sikorová 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více