Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství"

Transkript

1 Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ , tel./fax: , URL: Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Projekt podpory zdraví byl přijat všemi zaměstnanci školy a zapojení školy do projektu bylo projednáno s rodiči žáků. Všichni se také vyslovili pro pokračování projektu a spolupracovali na jeho inovaci. Ředitelka školy a kontaktní osoba: RNDr. Eva Šílová

2 2 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace Sídlo: U Sýpek 1462, Kroměříž, PSČ Zřizovatel: Město Kroměříž Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, Kroměříž Právní forma: příspěvková organizace od 1. ledna 2001 Jméno ředitelky školy: RNDr. Eva Šílová Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Milan Budín Kontakt na zařízení: Základní škola U Sýpek Kroměříž Telefon/fax. - základní škola: , Telefon - školní jídelna: URL: IČO: bankovní spojení: /0100 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola, kapacita: 500 žáků 2. Školní družina, kapacita: 100 žáků 3. Školní klub, kapacita: 100 žáků 4. Školní jídelna, kapacita: 400 jídel 2. Charakteristika školy Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace je úplnou základní školou s ročníkem. Školu navštěvuje přibližně 300 žáků, žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Škola má 18 pedagogických zaměstnanců a 7 nepedagogických zaměstnanců. Budova je v klidné, málo frekventované části

3 3 města v blízkosti Květné a Podzámecké zahrady. Specifikem je poměrně velké procento dojíždějících žáků (cca 30%) a také spádovost Dětského domova v Kroměříži. Ve škole proto velmi dobře a aktivně pracuje Školní poradenský tým sestávající z metodičky prevence, školního speciálního pedagoga, výchovné poradkyně a školního psychologa, ve škole pracují 3 asistenti pedagoga. Škola nabízí poměrně velký počet kroužků, děti mohou trávit volný čas v čítárně a ve školním klubu. Škola se mimo běžných integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami specializuje i na integrace žáků s mimořádným kognitivním nadáním. Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plány, i mimořádně nadaní žáci mají k dispozici asistenta pedagoga. Škola je zařazena do sítě Bezpečných škol a je přidružená k UNESCO. Ve škole máme školní naučnou stezku, skleník, meteorologickou stanici a venkovní učebnu. Z hlediska materiálně-technického byla nejstarší část školní budovy postavena v roce 1939, ale budova prošla řadou stavebních úprav a rekonstrukcí. Kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici 10 moderně vybavených odborných učeben: učebnu informatiky, cizích jazyků, fyziky, chemie, učebnu přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cvičnou kuchyni, keramickou dílnu a pracovní dílnu. Dětem slouží klubovny školní družiny, školní klub, tělocvična, relaxační místnost, školní jídelna, školní hřiště a skleník. Předností školy je její optimální velikost, funkční systém prevence rizikových jevů a školního poradenství, dobrá spolupráce s rodiči a partnery školy. Školní kurikulum vychází ze základních celoškolních projektů. Projekt Škola podporující zdraví aplikuje holistický přístup ke zdraví v rámci celého školního vzdělávacího programu. Výchovu ke zdraví podporuje na I. stupni projekt Zdravé zuby. Realizujeme celoškolní a celoroční projekt prevence úrazů Nová cesta na obou stupních školy. Podpoře zdraví v holistickém pojetí a v realizaci programu budeme pokračovat i v dalším období. Podpora zdraví je nedílnou součástí našeho školního kurikula. Škola je součástí sítě ekologických škol, plníme celoroční projekt environmentální výchovy a osvěty, jsme členy ekologických klubů KEV, M.R.K.E.V a klubu Tereza. Jako škola přidružená k UNESCO realizujeme ve škole celoškolní projekty zaměřené na ekologickou výchovu.

4 4 28. srpna 2002 byl škole vydán certifikát o přijetí školy do sítě škol přidružených k UNESCO/ASP UNESCO. Škola se aktivně zapojuje do realizace Týdnů škol UNESCO vyhlašovaných českou komisí pro UNESCO. Věnujeme se práci s mimořádně nadanými dětmi a žáci školy s mimořádným kognitivním nadáním se úspěšně umist ují v mezinárodní soutěži Genius Logicus Je samozřejmostí vypracování minimálního preventivního programu (MPP) k prevenci rizikových sociálních jevů. Při škole působí KMD - Klub malých debrujárů - sdružuje děti se zájmem o přírodní vědy, české centrum asociace má sídlo v Praze, působnost je mezinárodní. Škola realizuje projekty zaměřené na individualizaci výuky Škola pro každého v rámci projektu EU peníze školám a projekt zaměřený na rovné příležitosti ve vzdělávání Škola pro radost. Co se u nás děti učí Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty: 7. ročník: Německý jazyk (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Seminář z přírodopisu (2 hod. týdně) Sportovní hry (2 hod. týdně) 8. ročník: Seminář ze zeměpisu (2 hod. týdně)

5 5 Sportovní hry (2 hod. týdně) Praktikum z informatiky (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) 9. ročník: Seminář z chemie (2 hod. týdně) Technické kreslení (1 hod. týdně) Základy administrativy (1 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Anglický jazyk vyučujeme jako povinný předmět již od 1. třídy. Kroužky a volnočasové aktivity Jazyková přípravka pro nejmenší od 1. ročníku Turistický Košíková Logopedie Dyslektický Dysgrafický Science Arteterapie pro 1. stupeň Arteterapie pro 2. stupeň Logik Myšička Pěstitel Kutil Muzikoterapie Ruční práce pro 1. stupeň Ruční práce pro 2. stupeň Hra na flétnu (zajišt ují pedagogové ZUŠ)

6 6 V 6. ročníku pořádáme pro žáky osobnostně sociální kurz. V 7. ročníku probíhá týdenní lyžařský výcvikový kurz. Každoročně probíhají projektové dny, dále systém odborných exkurzí a školních výletů. Nová cesta Projekt je zaměřen na prevenci úrazů v různých oblastech života žáků, na zásady bezpečného chování nejen při mimořádných událostech, ale i v běžném životě, doma, ve škole, při sportu a pobytu v přírodě. Součástí projektu je i výuka první pomoci. Projekt je založen na systému vzájemného učení. Žáci druhého stupně v roli učitele učí žáky prvního stupně vybraným tématům. Témata jsou volena vzhledem k věku žáků a období realizace projektu. Žák se tak v průběhu školní docházky seznámí se všemi tématy v roli žáka a následně předává svoje zkušenosti a poznatky v roli učitele mladším spolužákům. Projekt přispívá velkou měrou k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Základní témata projektu a rámcové časové rozložení 8. ročník pro 1. a 2. ročník (září, říjen) bezpečná cesta do školy bezpečně ve škole vidět a být viděn bezpečí domova 7. ročník pro 3. ročník (listopad, prosinec) zima (ulice, kluziště, omrzliny, ) zimní sporty (lyže, sáně, brusle) vánoční svátky (pyrotechnika, nebezpečné dárky) domácí prostředí (elektřina, plyn, vařící voda, ) 6. ročník pro 4. ročník (duben, květen) požár v budově školy první pomoc technické havárie přírodní katastrofy 9. ročník pro 5. ročník (květen, červen) úrazy letního období nástrahy počasí

7 7 výlety, táboření, cestování nebezpečí u vody Naše tradiční akce slavnostní přivítání prvňáčků projektové dny Mikuláš ve škole (s nadílkou) školní soutěže, sportovní turnaje a mistrovství vánoční jarmark Den otevřených dveří Přípravná školička pro předškoláky slavnostní zápis do prvních tříd dětský karneval pro první stupeň Sportovní den Den dětí slavnostní ocenění žáků na závěr školního roku Celoškolní projekty financované EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám projekt Škola pro každého Je zaměřen na individualizaci výuky, žáci jsou vyučováni v některých předmětech v méně početných skupinách. Prioritou je rovněž kvalita vzdělávání, především rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, projekt se zaměřuje i na podporu přírodovědného vzdělávaní a cizích jazyků a dovybavení školy novými učebními pomůckami. Škola pro radost Projekt, který realizujeme od září tohoto šk. roku si klade za cíl podpořit rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se jím systémově řešit inkluzi, neboť naši školu navštěvuje větší množství žáků se SVP, dětí mimořádně nadaných i dětí se sociokulturním znevýhodněním. Ve škole je od září 2012 zřízeno Školní poradenské centrum inkluzivního vzdělávání (ŠPC), které tvoří záchytnou síť pro žáky ohrožené školní neúspěšností, v současnosti tvoříme inovované individuální vzdělávací plány, které budou v elektronické podobě dosažitelné pedagogům k zaznamenávání hodnocení a pokroku žáka při plnění IVP, budou vytvořeny sady testů pro žáky se

8 8 SVP a od září byl otevřen Školní klub inkluzivních kroužků. Nabídka klubu je zaměřena na žáky se SVP i na žáky mimořádně nadané, žáci si mohou vybrat celkem ze 13 kroužků. Ve škole pracujeme na kvalitním poradenství pro žáky (rodiče, pedagogy) s předpokladem obtížnějšího uplatnění na trhu práce, ale i pro žáky mimořádně nadané. Pedagogové mají k dispozici odbornou podporu, vzdělávání i technické zabezpečení. Rodičům je poskytována odborná konzultační pomoc, jsou realizovány společné kooperativní dílny pro žáky, rodiče a učitele. Organizace výuky 7:30 vstup žáků do školy 1. hodina 8:00-8:45 2. hodina 8:55-9:40 (velká relaxační přestávka, střídání tříd na hřišti) 3. hodina 10:00-10:45 4. hodina 10:55-11:40 5. hodina 11:50-12:35 6. hodina 12:45-13:30 7. hodina 13:35-14:05 8. hodina 14:10-14:55 9. hodina 15:00-15:45 V 1. a 2. ročníku přizpůsobují učitelé délku vyučovací hodiny fyziologickým potřebám dětí. Přestávky jsou určeny k relaxaci, žáci ročníku využívají o velké přestávce školní hřiště. Všichni žáci se mohou volně pohybovat v prostorách školy. Dohled je zajištěn a škola je u vchodu z důvodu bezpečnosti opatřena kamerovým systémem. Naše metody a formy práce 1. Vytváření heterogenních skupin žáků Při celoškolním projektu prevence úrazů Nová cesta (starší žáci vyučují mladší), při prezentacích seminárních prací žáků 9. ročníků ostatním žákům, při celoškolních jednodenních projektech napříč školou.

9 9 2. Prožitková pedagogika a činnostní učení Projektová výuka je u nás běžnou a osvědčenou metodou vzdělávání. Při realizaci činnostního učení se snažíme o co nejlepší vybavení školy moderními a současnými pomůckami. Pomůcky, pokud je to možné, vystavujeme v učebnách, aby je žáci měli na očích, starší žáci, pokud chtějí a mají zájem, mohou pomáhat učiteli připravovat pomůcky a praktické ukázky pro nižší ročníky. 3. Prvky Daltonské výuky Realizujeme na prvním stupni školy. Ve škole začínáme s daltonským plánem ve druhém pololetí prvního ročníku. Daltonský plán vychází vstříc jak nadanějším, tak pomalejším žákům (i když pro ně je obtížnější) a rozvíjí jejich talenty. Tento systém práce rozvíjí u dětí dovednost organizovat a rozvrhnout si práci, vyhledávat informace a umožňuje uplatnit se dětem s různými typy nadání. 3. Heuristická výuka Tuto metodu práce uplatňujeme v přírodovědných předmětech, zejména Fy, Che a Př. Žák prochází, zčásti za vedení učitele a zčásti samostatně, procesem objevování poznatku. Učitel řídí proces objevování poznatků prostřednictvím otázek a instrukcí, a tím žáku tento proces rozděluje do větších či menších kroků, v nichž žák pracuje aktivně a samostatně. Délku a obtížnost kroků učitel volí v závislosti na věku a úrovni žáků, na jejich předchozí zkušenosti se samostatnou prací apod. 4. Kooperativní výuka Využíváme skupinovou práci žáků a vedeme je k týmové spolupráci a kooperaci, posilujeme sebedůvěru a samostatnost dětí. Učíme žáky sebepoznání a komunikativním dovednostem. 5. Problémová výuka Rozvíjíme tvořivost, žáci hledají řešení problému, který jim učitel zadá, a při jeho řešení získávají nové znalosti, vědomosti a dovednosti. Problémové vyučování je často spojeno se skupinovou prací žáků. 6. Technika komunitního kruhu Používaná velmi často učiteli, ve škole máme systém třídnických hodin, které jsou pevně stanoveny v rozvrhu. 7. Celoškolní projekty a projekty napříč školou Vytváříme heterogenní věkově smíšené skupiny žáků, ve kterých je učíme spolupracovat, organizovat si práci a rozdělovat role za účelem efektivního dosažení stanoveného cíle.

10 10 Náš informační systém Ve škole byly jasně stanoveny komunikační cesty. Pro bleskovou informaci v případě problému byla pro rodiče zřízena tzv. Horká linka propojující ředitelku školy se členy školního poradenského týmu. Ten tvoří vedení školy, speciální pedagog, školní psycholog, učitelé a asistenti pedagoga. O prospěchu a chování informujeme: formou konzultací (individuálních na pozvání třídního učitele nebo hromadných, kdy jsou přítomni v daném čase všichni vyučující ve škole, preferujeme, aby se konzultací zúčastňovali rodiče s dětmi) a třídních schůzek, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče mají k dispozici konzultace za účelem hodnocení individuálních vzdělávacích plánů, o akcích školy včetně termináře a jídelníčku prostřednictvím interaktivních webových stránek, kde naleznete kontakty na učitele, obrazovou dokumentaci apod., vyvěšením plakátu u vchodu do budovy, kontaktními telefony, em 3. Evaluace předchozího projektu K evaluaci školního projektu podpory zdraví bylo použito dotazníkového šetření INDI 9. Toto dotazníkové šetření bylo určeno učitelům, žákům a rodičům. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 rodičů, 39 žáků, 19 pedagogických zaměstnanců (viz. příloha č. 1). Dalším evaluačním nástrojem byl Dotazník Kilman Saxtonovy kulturní mezery. Evaluace kultury školy byla provedena pomocí dotazníkového šetření a vyhledávání tzv. Kilmann- Saxtonovy kulturní mezery. Dotazníkové šetření bylo zacíleno na pedagogické zaměstnance škol a celkem bylo osloveno 18 pedagogů, návratnost byla 100 % (viz. příloha č. 2). V dotazníku hodnotícím kulturu školy se jednotlivé faktory hodnocení pohybují na škále 1-5 (1 nejhorší, 5 nejlepší). Evaluovány byly společné cíle, důvěra ve vedení, převládající styl řízení, režim školy a organizační struktura, zaměření na pracovní úkoly, kontrola, motivace, komunikace a informovanost pracovníků, komunikace školy s okolím a rodiči, inovativnost, rozvoj učitelů, pracovní podmínky pro výuku, estetické prostředí a pořádek, vztahy mezi pracovníky, vztahy mezi učiteli a žáky, očekávání výsledků vzdělání. Hledaná kulturní mezera školy leží mezi skutečným a požadovaným stavem v jednotlivých šetřených faktorech.

11 11 Výsledky evaluace kultury školy jsou pro organizaci vesměs pozitivní. Jasně se ukazuje, že materiálně technické podmínky dosáhly již určitého akceptovatelného standardu. Kladně je hodnocen režim školy a organizační struktura, velmi dobře je hodnocena komunikace školy s okolím a rodiči. Rovněž estetické prostředí a pořádek jsou respondenty vnímány velmi kladně. Největší mezeru mezi současným a požadovaným stavem vykazuje problematika motivace (-1,56), rozvoje učitelů (-1,56) a vztahy mezi pracovníky (-1,61). V oblasti motivace se projevuje nedostatek finančních prostředků na nenárokové složky mzdy, i přes to, že vedení školy má vypracován hodnotící systém práce učitelů a k hodnocení využívá i jiné než finanční formy hodnocení. V oblasti rozvoje pracovníků se projevuje nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání učitelů, které se snažíme nahrazovat vzděláváním hrazeným z grantů. Na oblast vztahů mezi pracovníky, která vykazuje největší mezeru mezi požadovaným a současným stavem zacílíme v dalším období pozornost, strategie eliminace kulturních mezer je zapracována do souhrnných tabulek (viz. níže). Výstupy evaluace byly zpracovány do tabulek (viz. níže) a staly se východiskem pro inovaci projektu na další 4-leté období. Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí Pohoda věcného prostředí klady zápory Vybavení tříd novým nábytkem V kabinetech PC pro každého učitele Dvě PC učebny Interaktivní tabule Keramická dílna Pozemky, dílny Bezpečnost bezpečná obuv žáků při pobytu ve škole Hluk ve školní jídelně Rozvody vody- nově zakrýt Podlaha přelakování některých učeben Spoluzodpovědnost žáků za ochranu materiálního vybavení školy

12 12 Školní obchůdek Schodiště ve staré budově obnovit nátěr Organizování relaxačních aktivit na chodbě a na školním dvoře Relaxační chvilky během vyučování Atmosféra důvěry ve třídách Zdravá výživa ve školní jídelně Dobrá vybavenost školní jídelny Zastaralé zvonění, poruchové Malování tříd Přelakování podlahy v tělocvičně Obnova vybavení ŠK a ŠD Oprava sociálního zařízení Barevnost školy Dobrá péče o vzhled budovy Nábytek v kabinetech Odstranění rozdílu ve vzhledu tříd prvního a druhého stupně Spoluzodpovědnost žáků za ochranu materiálního vybavení školy Rekonstrukce školního hřiště Nový matný nátěr na tabule místo lesklého Přestávky dodržovat hranici mezi zdravou relaxací a porušováním pravidel chování Nové regály do nářaďovny Plocha pro školní projekty u šaten 2. Pohoda sociálního prostředí Pohoda sociálního prostředí klady zápory

13 13 Komunikační cesty s rodiči Adaptační pobyty 6. tříd, možnost i pro jiné žáky s problémovými třídními kolektivy Osobní zodpovědnost každého za kvalitu a hodnocení práce celé školy Vztahy mezi pracovníky uvnitř školy DVPP v oblasti práce s narušenými vztahy v kolektivu, prevence a řešení šikany, komunikace Rovné příležitosti ve vzdělávání Vztahy uvnitř školy Spoluzodpovědnost za pořádek a udržení čistého a estetického prostředí Umožnit dojíždějícím dětem pobyt ve škole i v době po vyučování Týmová spolupráce Posílení významu výchovy a prevence sociálně patologických. jevů Zavedení třídnických hodin jako součást rozvrhu Využívání sociometrie, her, techniky komunitního kruhu Preventivní programy Horká telefonní linka Besedy s rodiči a pro rodiče Školy v přírodě s programem Vzdělanost v oblasti ICT Školní psycholog přímo ve škole Speciální pedagog přímo ve škole Důslednost v požadavcích na dodržování školního řádu Sjednocení názoru a postojů k řešení závažných sociálně rizikových jevů (šikana )

14 14 3. Pohoda organizačního prostředí Pohoda organizačního prostředí klady zápory Obsahově aktualizované webové stránky Moderní vzhled webových stránek školy Vyvěšené týdenní plány Informační brožury Kniha akcí ve sborovně Zprovoznit elektronický informační systém Prostor pro připomínkování akcí, programů Nové nápady nezapadnou Bohatá odpolední činnost nedovoluje 100% účast na poradách Elektronická žákovská knížka Denní elektronická komunikace s učiteli Menší počet pedagogů ruší systém předmětových sekcí Zdravé učení 4. Smysluplnost výuky Smysluplnost výuky klady zápory Propojení teorie s praxí Revidovat ŠVP Aktivní zapojení žáků Pravidelné zpětnovazební šetření mezi žáky Spolupráce se středním školami a Účelné a moderní pomůcky

15 15 odbornými učilišti Zapojení asistentů Individuální přístup Revidovat IVP 5. Možnost výběru a přiměřenost výuky Možnost výběru a přiměřenost výuky klady zápory Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, kroužků, školního klubu Vhodnost větší diferenciace požadavků na žáky Účast žáků v soutěžích a olympiádách Zajímavé aktivity pro žáky Výkonnostní zkreslení na druhém stupni v souvislosti s odchodem žáků na víceletá gymnázia Dělení do skupin Zavádění prvků výuky CLIL Instinktivní snížení požadavků učitelů na žáky v souvislosti se snížením výkonu třídních kolektivů po odchodu žáků na víceletá gymnázia 6. Spoluúčast a spolupráce ve výuce Spoluúčast a spolupráce ve výuce klady zápory

16 16 Možnost volby, spolurozhodování Projekty Spolupráce 1. stupně a 2. stupně Maximální možnost dalšího vzdělávání pedagogů Profilace školy - integrace mimořádně nadaných žáků Vytvořit klub rodičů mimořádně nadaných žáků a zvát na konzultace Rovné příležitosti ve vzdělávání Vytvořit knihovnu a pracovní portfolio pracovních listů a metod pro práci s mimořádně nadanými žáky a žáky se SVP Vytvoření pedagog. týmu ve škole zaměřenou na mimořádně nadané žáky a předávat zkušenosti Vytvořit knihovnu a pracovní portfolio pracovních listů a metod pro práci s mimořádně nadanými žáky Společensky prospěšné projekty Nabídka doučování Konzultace pro žáky s SVP a jejich rodiče Průběžná evaluace IVP Nabídka společných pracovních dílen 7. Motivující hodnocení žáka Motivující hodnocení žáka klady zápory

17 17 Konzultace s přítomností žáka Důsledně vést žáky k sebehodnocení Elektronická žákovská knížka Je společně vytvořena hodnotící škála a hodnotící kritéria, systém je propojen s evaluačními mechanizmy školy Žáci dokáží reflektovat výsledky své práce Transformace klasických žákovských knížek Žáci ještě ne zcela dovedou nést zodpovědnost za výsledky své práce Sjednotit pravidla a postupy hodnocení žáka ze strany jednotlivých učitelů Přílišný důraz na sumativní hodnocení žáka Evaluace IVP Otevřené partnerství 8. Škola jako demokratické společenství Škola jako demokratické společenství klady zápory Žákovský parlament Spolupráce mezi vyučujícími v jednotlivých ročnících a třídními učiteli Velká demokracie ze strany žáků Rozpor: právo x zodpovědnost Respekt k autoritě učitele Spolupráce Školské rady se školou Spoluúčast zaměstnanců na chodu školy Otevřená komunikace mezi žáky a zaměstnanci školy (vstřícnost, otevřenost..) Spoluzodpovědnost za výsledky ve vzdělávání Přiměřená hranice mezi demokracií a respektováním autority Škola má demokraticky zvolené zastupitelské orgány

18 18 9. Škola jako vzdělávací středisko obce Škola jako vzdělávací středisko obce klady zápory Účast na dalším vzdělávání a školení nepedagogických zaměstnanců Škola má školní časopis, www stránky Pravidelné psaní článků o škole Koordinace aktivit školy s plánem aktivit ostatních spolupracujících subjektů Pravidelně realizuje dny otevřených dveří, vernisáže, tvůrčí dílny pro rodiče, žáky i veřejnost Širší nabídky aktivit pro rodiče Širší spolupráce s mateřskými školami Škola efektivně spolupracuje se strategickými partnery Žáci se podílí na akcích pořádaných městem Kroměříž jako bezpečnou komunitou Odpoledne realizovat pravidelné sportovní i jiné aktivity pro rodiče Školní zpravodaj o akcích

19 19 4. Rámcový Projekt podpory zdraví Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí Pohoda věcného prostředí úkol způsob realizace Bezpečnost bezpečná obuv žáků při pobytu ve škole Hluk ve školní jídelně Rozvody vody- nově zakrýt Podlaha přelakování některých učeben Projednat s rodiči Důsledným výchovným působením Stavební firma navrhne řešení Přelakování parket ve třídách odbornou firmou Spoluzodpovědnost žáků za ochranu materiálního vybavení školy Finanční spoluúčast při opravě poškozené věci Schodiště na staré budově bezpečnější nátěr Odborná firma Zastaralé zvonění, poruchové Zajistí odb. firma Malování tříd Zajistí odb. firma Přelakování podlahy v tělocvičně Zajistí odb. firma Obnova vybavení ŠK a ŠD Zakoupit nové hry a koberce Oprava sociálního zařízení Odborná firma

20 20 2. Pohoda sociálního prostředí Pohoda sociálního prostředí úkol způsob realizace Firemní kultura - p.r. školy na veřejnosti Psaní článků o činnosti školy Vysoká feminizace pedagogického sboru Závislé na pracovně právních možnostech Rovné příležitosti ve vzdělávání Využít projekty EU Vztahy mezi pracovníky uvnitř školy Dle možností snížit vysokou feminizaci pedagogického sboru, v součinnosti s psychologem zapracovat na technikách posilujících vztahy mezi učiteli Osobní zodpovědnost každého za kvalitu a Téma projednat v profesním týmu hodnocení práce celé školy 3. Pohoda organizačního prostředí Pohoda organizačního prostředí úkol způsob realizace Moderní vzhled webových stránek školy Inovace webu odbornou firmou Informační brožury Aktualizovat informační brožury Zprovoznit elektronický informační systém Zadat všechna data do systému Bohatá odpolední činnost nedovoluje Realizovat nové formy porad v menších

21 21 100% účast na poradách skupinách Menší počet pedagogů ruší systém předmětových sekcí Nahradit v rámci práce profesního týmu Zdravé učení 4. Smysluplnost výuky Smysluplnost výuky úkol způsob realizace Revidovat ŠVP Zkontrolovat aktuálnost ŠVP Pravidelné zpětnovazební šetření mezi žáky Evaluační dotazníky a jejich vyhodnocování Účelné a moderní pomůcky Inovace financovaná z projektů Zapojení asistentů Součinnost všech pedagogů ve škole Individuální přístup Revidovat IVP Osobní zodpovědnost každého učitele kontrola plnění IVP ze strany vedení školy Na pravidelných konzultacích v rámci projektu

22 22 5. Možnost výběru a přiměřenost výuky Možnost výběru a přiměřenost výuky úkol způsob realizace Vhodnost větší diferenciace požadavků na žáky Výkonnostní zkreslení na druhém stupni v souvislosti s odchodem žáků na víceletá gymnázia Hospitace a kontrola individualizace výuky Kontrola plnění IVP mimořádně nadaných žáků vedením školy a speciálním pedagogem Projednat na pedagogické radě Snížení požadavků učitelů na žáky v souvislosti se snížením výkonu třídních kolektivů po odchodu žáků na víceletá gymnázia Projednat na pedagogické radě 6. Spoluúčast a spolupráce ve výuce Spoluúčast a spolupráce ve výuce Úkol Způsob realizace Rovné příležitosti ve vzdělávání Prostřednictvím Projektu EU, OP VK Škola pro radost Vytvořit knihovnu a pracovní portfolio pracovních listů a metod pro práci s žáky se SVP V rámci projektu OPVK Škola pro radost

23 23 7. Motivující hodnocení žáka Motivující hodnocení žáka úkol Způsob realizace Důsledně vést žáky k sebehodnocení Metodické vedení učitelů vedením školy, evaluace v rámci konzultace IVP Žáci ještě ne zcela dovedou nést zodpovědnost za výsledky své práce Na prvním stupni posilovat spíše formativní hodnocení, na druhém stupni sjednotit požadavky na rovnocennost sumativního hodnocení jednotlivých učitelů Sjednotit pravidla a postupy hodnocení žáka ze strany jednotlivých učitelů Projednat na pedagogické radě Přílišný důraz na sumativní hodnocení žáka Projednat na pedagogické radě Otevřené partnerství 8. Škola jako demokratické společenství Škola jako demokratické společenství úkol Způsob realizace Velká demokracie ze strany žáků Rozpor: právo x zodpovědnost Důslednost dodržování pravidel soužití a důslednost ve výchovných opatřeních Spoluzodpovědnost za výsledky ve vzdělávání Projednat způsob participace žáka na výsledku sumativního hodnocení, projednat možnost modelování průběžného hodnocení žákem

24 24 9. Škola jako vzdělávací středisko obce Škola jako vzdělávací středisko obce úkol Způsob realizace Pravidelné psaní článků ze školního prostředí Prostřednictvím propagace projektu Škola pro radost Koordinace aktivit Města a příspěvkových organizací Zapsat školní akce do společného kalendáře aktivit Zdravého města Širší nabídky aktivit pro rodiče Realizovat v rámci projektu Škola pro radost Širší spolupráce s mateřskými školkami Realizovat divadelní představení pro MŠ v rámci ŠK 5. Prováděcí plán na školní rok 2012/2013 Je součástí celoškolního plánu činnosti, na další období bude rozpracován do celoročního plánu školy a dílčí fáze realizace projektu v něm bude vyznačena barevně. Použité zkratky ve významu garantů realizace: -ředitelka školy, TU - třídní učitelé, garant EVVO garant environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vedoucí ŠSK - vedoucí školního sportovního klubu. Úkol výchova a vzdělávání Září Způsob realizace termín Zodpovídá Osobnostněsociální Alcedo 6. ročník kurz 18., TU Projekt Škola pro radost kroužky a doučování metodik Bezpečná jízda Turnaj v člověče nezlob se Akce na Dopravním hřišti garant Bezpečné školy ŠD

25 25 Kontrola rozdělení žáků do skupin v rámci individualizace výuky Den bez aut Info kampaň TU organizační záležitosti nahlášení žáků uvolněných z TV ředitelce školy do učitelé TV nahlášení žáků se spec. vzděl. potřebami do školní spec. pedagog osobní listy žáků TU seznam žáků jednotlivých tříd 1.9. ustavení žákovských samospráv TU ustanovení zástupců do žák. parlamentu 9.9. TU doplnění měsíčních plánů všichni ped. pracov. vyvěšení rozvrhu dohledů podklady pro stat. výkaz odeslání zahajovacího stat. výkazu V 3-01 a úrazovost a šk. knihovna, kontrola TK, razítko, podpis záznamy o práci v NP zahájení plaveckého výcviku plán práce školy tematické a časové plány vyučující plány třídních učitelů TU plány výchovného poradce vých. poradci individuální učební plány + žádosti o zafinancování do speciální pedagog plán práce ŠD, rozdělení dětí vychov. ŠD preventivní programy školy - seznámit rodiče s MPP 9.9. metodička prevence, TU plán kontrol a hospitací do školská rada pozvánky zahájení práce zájm. útvarů aktualizovat 2 zástupce ze třídy do občanského sdružení TU Třídní schůzky 4.9. TU Poučení žáků, dohlížející služba kontroluje 1.9. TU Bezpečnost ve škole a bezpečná obuv Školní řád a pravidla chování s ohledem na Projednání ve bezpečnost, zásady podpory zdraví, relaxaci a třídách bioritmus, právo a zodpovědnost, inovace dle novely vyhlášky o ZŠ Zajistit novou studijní literaturu do učitelské knihovny BOZP kontrola kotelny před započetím topné sezony topič úvodní instruktáž a seznámení žáků s BOZ, PO 1.9. TU seznámení s řádem školy 1.9. TU TU, všichni zaměstnanci 1.9. Návr titulů předat Do poradenský tým

26 26 místní komunikace a přesun žáků, trasy 1.9. všichni vyučující školení PO kontrola výkonu dozorů kontrola vyčištění oken 1x za 6 měsíců kontrola vyčištění svítidel a zdrojů světla (každé pololetí) kontrola, vhodnost uskladnění OOPP lékařské prohlídky pracovníků kontrola platnosti zdrav. průkazů ve ŠJ vedoucí školní jídelny Říjen Úkol Způsob realizace termín Zodpovídá Výchova a vzdělání Divadelní představení I. stupeň TU Sběr papíru Bezpečná jízda ročník Dopravní hřiště garant Bezpečné školy ŠD hnědý a oranžový den = kaštany, podzim vychovatelky Dopravní hřiště ŠD vychovatelky Nová cesta -projekt Bezpečná škola Projekt napříč školou 23., TU 7. a 3. ročníku Nová cesta -projekt Bezpečná škola Projekt napříč školou 30., a 1.,2. ročník Společná dílna pro rodiče a žáky Keramický reliéf Pracovní dílna vedoucí dílny ZOO Lešná - sponzorství Výprava do ZOO žákovský parlament Organizační záležitosti zahájení práce se žáky přihlášenými do soutěží a olympiád vyuč. Požadavky na rozpočet 2013 Písemný návrh ředitelka školy příprava sbírek k inventarizaci správcové sbírek Příprava formulářů evaluačních zpráv třídních učitelů na ped. rady zástupce ředitelky kontrola práce ŠD Kontrola projektu Škola pro každého Kontrola projektu Škola pro radost podzimní prázdniny kontrola ŽK TU zjištění problémových žáků kontrola výkonu dohledů, kontrola tělovýchovného zařízení příprava LVK vedoucí LVK příprava návrhů na vyřazení z inventáře BOZP preventivní požární prohlídka objektu, zápis do PK provedení cvičného požárního poplachu - zápis do PK prověřit stav dokumentace školy o BOZP

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ oprava

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2014/2015 A: Závěry minulého šk. roku B: Hlavní úkoly šk. roku 2014/2015 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více