Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství"

Transkript

1 Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ , tel./fax: , URL: Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Projekt podpory zdraví byl přijat všemi zaměstnanci školy a zapojení školy do projektu bylo projednáno s rodiči žáků. Všichni se také vyslovili pro pokračování projektu a spolupracovali na jeho inovaci. Ředitelka školy a kontaktní osoba: RNDr. Eva Šílová

2 2 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace Sídlo: U Sýpek 1462, Kroměříž, PSČ Zřizovatel: Město Kroměříž Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, Kroměříž Právní forma: příspěvková organizace od 1. ledna 2001 Jméno ředitelky školy: RNDr. Eva Šílová Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Milan Budín Kontakt na zařízení: Základní škola U Sýpek Kroměříž Telefon/fax. - základní škola: , Telefon - školní jídelna: URL: IČO: bankovní spojení: /0100 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Základní škola, kapacita: 500 žáků 2. Školní družina, kapacita: 100 žáků 3. Školní klub, kapacita: 100 žáků 4. Školní jídelna, kapacita: 400 jídel 2. Charakteristika školy Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace je úplnou základní školou s ročníkem. Školu navštěvuje přibližně 300 žáků, žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Škola má 18 pedagogických zaměstnanců a 7 nepedagogických zaměstnanců. Budova je v klidné, málo frekventované části

3 3 města v blízkosti Květné a Podzámecké zahrady. Specifikem je poměrně velké procento dojíždějících žáků (cca 30%) a také spádovost Dětského domova v Kroměříži. Ve škole proto velmi dobře a aktivně pracuje Školní poradenský tým sestávající z metodičky prevence, školního speciálního pedagoga, výchovné poradkyně a školního psychologa, ve škole pracují 3 asistenti pedagoga. Škola nabízí poměrně velký počet kroužků, děti mohou trávit volný čas v čítárně a ve školním klubu. Škola se mimo běžných integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami specializuje i na integrace žáků s mimořádným kognitivním nadáním. Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plány, i mimořádně nadaní žáci mají k dispozici asistenta pedagoga. Škola je zařazena do sítě Bezpečných škol a je přidružená k UNESCO. Ve škole máme školní naučnou stezku, skleník, meteorologickou stanici a venkovní učebnu. Z hlediska materiálně-technického byla nejstarší část školní budovy postavena v roce 1939, ale budova prošla řadou stavebních úprav a rekonstrukcí. Kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici 10 moderně vybavených odborných učeben: učebnu informatiky, cizích jazyků, fyziky, chemie, učebnu přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cvičnou kuchyni, keramickou dílnu a pracovní dílnu. Dětem slouží klubovny školní družiny, školní klub, tělocvična, relaxační místnost, školní jídelna, školní hřiště a skleník. Předností školy je její optimální velikost, funkční systém prevence rizikových jevů a školního poradenství, dobrá spolupráce s rodiči a partnery školy. Školní kurikulum vychází ze základních celoškolních projektů. Projekt Škola podporující zdraví aplikuje holistický přístup ke zdraví v rámci celého školního vzdělávacího programu. Výchovu ke zdraví podporuje na I. stupni projekt Zdravé zuby. Realizujeme celoškolní a celoroční projekt prevence úrazů Nová cesta na obou stupních školy. Podpoře zdraví v holistickém pojetí a v realizaci programu budeme pokračovat i v dalším období. Podpora zdraví je nedílnou součástí našeho školního kurikula. Škola je součástí sítě ekologických škol, plníme celoroční projekt environmentální výchovy a osvěty, jsme členy ekologických klubů KEV, M.R.K.E.V a klubu Tereza. Jako škola přidružená k UNESCO realizujeme ve škole celoškolní projekty zaměřené na ekologickou výchovu.

4 4 28. srpna 2002 byl škole vydán certifikát o přijetí školy do sítě škol přidružených k UNESCO/ASP UNESCO. Škola se aktivně zapojuje do realizace Týdnů škol UNESCO vyhlašovaných českou komisí pro UNESCO. Věnujeme se práci s mimořádně nadanými dětmi a žáci školy s mimořádným kognitivním nadáním se úspěšně umist ují v mezinárodní soutěži Genius Logicus Je samozřejmostí vypracování minimálního preventivního programu (MPP) k prevenci rizikových sociálních jevů. Při škole působí KMD - Klub malých debrujárů - sdružuje děti se zájmem o přírodní vědy, české centrum asociace má sídlo v Praze, působnost je mezinárodní. Škola realizuje projekty zaměřené na individualizaci výuky Škola pro každého v rámci projektu EU peníze školám a projekt zaměřený na rovné příležitosti ve vzdělávání Škola pro radost. Co se u nás děti učí Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty: 7. ročník: Německý jazyk (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Seminář z přírodopisu (2 hod. týdně) Sportovní hry (2 hod. týdně) 8. ročník: Seminář ze zeměpisu (2 hod. týdně)

5 5 Sportovní hry (2 hod. týdně) Praktikum z informatiky (2 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) 9. ročník: Seminář z chemie (2 hod. týdně) Technické kreslení (1 hod. týdně) Základy administrativy (1 hod. týdně) Kurz výtvarné výchovy (2 hod. týdně) Anglický jazyk vyučujeme jako povinný předmět již od 1. třídy. Kroužky a volnočasové aktivity Jazyková přípravka pro nejmenší od 1. ročníku Turistický Košíková Logopedie Dyslektický Dysgrafický Science Arteterapie pro 1. stupeň Arteterapie pro 2. stupeň Logik Myšička Pěstitel Kutil Muzikoterapie Ruční práce pro 1. stupeň Ruční práce pro 2. stupeň Hra na flétnu (zajišt ují pedagogové ZUŠ)

6 6 V 6. ročníku pořádáme pro žáky osobnostně sociální kurz. V 7. ročníku probíhá týdenní lyžařský výcvikový kurz. Každoročně probíhají projektové dny, dále systém odborných exkurzí a školních výletů. Nová cesta Projekt je zaměřen na prevenci úrazů v různých oblastech života žáků, na zásady bezpečného chování nejen při mimořádných událostech, ale i v běžném životě, doma, ve škole, při sportu a pobytu v přírodě. Součástí projektu je i výuka první pomoci. Projekt je založen na systému vzájemného učení. Žáci druhého stupně v roli učitele učí žáky prvního stupně vybraným tématům. Témata jsou volena vzhledem k věku žáků a období realizace projektu. Žák se tak v průběhu školní docházky seznámí se všemi tématy v roli žáka a následně předává svoje zkušenosti a poznatky v roli učitele mladším spolužákům. Projekt přispívá velkou měrou k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Základní témata projektu a rámcové časové rozložení 8. ročník pro 1. a 2. ročník (září, říjen) bezpečná cesta do školy bezpečně ve škole vidět a být viděn bezpečí domova 7. ročník pro 3. ročník (listopad, prosinec) zima (ulice, kluziště, omrzliny, ) zimní sporty (lyže, sáně, brusle) vánoční svátky (pyrotechnika, nebezpečné dárky) domácí prostředí (elektřina, plyn, vařící voda, ) 6. ročník pro 4. ročník (duben, květen) požár v budově školy první pomoc technické havárie přírodní katastrofy 9. ročník pro 5. ročník (květen, červen) úrazy letního období nástrahy počasí

7 7 výlety, táboření, cestování nebezpečí u vody Naše tradiční akce slavnostní přivítání prvňáčků projektové dny Mikuláš ve škole (s nadílkou) školní soutěže, sportovní turnaje a mistrovství vánoční jarmark Den otevřených dveří Přípravná školička pro předškoláky slavnostní zápis do prvních tříd dětský karneval pro první stupeň Sportovní den Den dětí slavnostní ocenění žáků na závěr školního roku Celoškolní projekty financované EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám projekt Škola pro každého Je zaměřen na individualizaci výuky, žáci jsou vyučováni v některých předmětech v méně početných skupinách. Prioritou je rovněž kvalita vzdělávání, především rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, projekt se zaměřuje i na podporu přírodovědného vzdělávaní a cizích jazyků a dovybavení školy novými učebními pomůckami. Škola pro radost Projekt, který realizujeme od září tohoto šk. roku si klade za cíl podpořit rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se jím systémově řešit inkluzi, neboť naši školu navštěvuje větší množství žáků se SVP, dětí mimořádně nadaných i dětí se sociokulturním znevýhodněním. Ve škole je od září 2012 zřízeno Školní poradenské centrum inkluzivního vzdělávání (ŠPC), které tvoří záchytnou síť pro žáky ohrožené školní neúspěšností, v současnosti tvoříme inovované individuální vzdělávací plány, které budou v elektronické podobě dosažitelné pedagogům k zaznamenávání hodnocení a pokroku žáka při plnění IVP, budou vytvořeny sady testů pro žáky se

8 8 SVP a od září byl otevřen Školní klub inkluzivních kroužků. Nabídka klubu je zaměřena na žáky se SVP i na žáky mimořádně nadané, žáci si mohou vybrat celkem ze 13 kroužků. Ve škole pracujeme na kvalitním poradenství pro žáky (rodiče, pedagogy) s předpokladem obtížnějšího uplatnění na trhu práce, ale i pro žáky mimořádně nadané. Pedagogové mají k dispozici odbornou podporu, vzdělávání i technické zabezpečení. Rodičům je poskytována odborná konzultační pomoc, jsou realizovány společné kooperativní dílny pro žáky, rodiče a učitele. Organizace výuky 7:30 vstup žáků do školy 1. hodina 8:00-8:45 2. hodina 8:55-9:40 (velká relaxační přestávka, střídání tříd na hřišti) 3. hodina 10:00-10:45 4. hodina 10:55-11:40 5. hodina 11:50-12:35 6. hodina 12:45-13:30 7. hodina 13:35-14:05 8. hodina 14:10-14:55 9. hodina 15:00-15:45 V 1. a 2. ročníku přizpůsobují učitelé délku vyučovací hodiny fyziologickým potřebám dětí. Přestávky jsou určeny k relaxaci, žáci ročníku využívají o velké přestávce školní hřiště. Všichni žáci se mohou volně pohybovat v prostorách školy. Dohled je zajištěn a škola je u vchodu z důvodu bezpečnosti opatřena kamerovým systémem. Naše metody a formy práce 1. Vytváření heterogenních skupin žáků Při celoškolním projektu prevence úrazů Nová cesta (starší žáci vyučují mladší), při prezentacích seminárních prací žáků 9. ročníků ostatním žákům, při celoškolních jednodenních projektech napříč školou.

9 9 2. Prožitková pedagogika a činnostní učení Projektová výuka je u nás běžnou a osvědčenou metodou vzdělávání. Při realizaci činnostního učení se snažíme o co nejlepší vybavení školy moderními a současnými pomůckami. Pomůcky, pokud je to možné, vystavujeme v učebnách, aby je žáci měli na očích, starší žáci, pokud chtějí a mají zájem, mohou pomáhat učiteli připravovat pomůcky a praktické ukázky pro nižší ročníky. 3. Prvky Daltonské výuky Realizujeme na prvním stupni školy. Ve škole začínáme s daltonským plánem ve druhém pololetí prvního ročníku. Daltonský plán vychází vstříc jak nadanějším, tak pomalejším žákům (i když pro ně je obtížnější) a rozvíjí jejich talenty. Tento systém práce rozvíjí u dětí dovednost organizovat a rozvrhnout si práci, vyhledávat informace a umožňuje uplatnit se dětem s různými typy nadání. 3. Heuristická výuka Tuto metodu práce uplatňujeme v přírodovědných předmětech, zejména Fy, Che a Př. Žák prochází, zčásti za vedení učitele a zčásti samostatně, procesem objevování poznatku. Učitel řídí proces objevování poznatků prostřednictvím otázek a instrukcí, a tím žáku tento proces rozděluje do větších či menších kroků, v nichž žák pracuje aktivně a samostatně. Délku a obtížnost kroků učitel volí v závislosti na věku a úrovni žáků, na jejich předchozí zkušenosti se samostatnou prací apod. 4. Kooperativní výuka Využíváme skupinovou práci žáků a vedeme je k týmové spolupráci a kooperaci, posilujeme sebedůvěru a samostatnost dětí. Učíme žáky sebepoznání a komunikativním dovednostem. 5. Problémová výuka Rozvíjíme tvořivost, žáci hledají řešení problému, který jim učitel zadá, a při jeho řešení získávají nové znalosti, vědomosti a dovednosti. Problémové vyučování je často spojeno se skupinovou prací žáků. 6. Technika komunitního kruhu Používaná velmi často učiteli, ve škole máme systém třídnických hodin, které jsou pevně stanoveny v rozvrhu. 7. Celoškolní projekty a projekty napříč školou Vytváříme heterogenní věkově smíšené skupiny žáků, ve kterých je učíme spolupracovat, organizovat si práci a rozdělovat role za účelem efektivního dosažení stanoveného cíle.

10 10 Náš informační systém Ve škole byly jasně stanoveny komunikační cesty. Pro bleskovou informaci v případě problému byla pro rodiče zřízena tzv. Horká linka propojující ředitelku školy se členy školního poradenského týmu. Ten tvoří vedení školy, speciální pedagog, školní psycholog, učitelé a asistenti pedagoga. O prospěchu a chování informujeme: formou konzultací (individuálních na pozvání třídního učitele nebo hromadných, kdy jsou přítomni v daném čase všichni vyučující ve škole, preferujeme, aby se konzultací zúčastňovali rodiče s dětmi) a třídních schůzek, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče mají k dispozici konzultace za účelem hodnocení individuálních vzdělávacích plánů, o akcích školy včetně termináře a jídelníčku prostřednictvím interaktivních webových stránek, kde naleznete kontakty na učitele, obrazovou dokumentaci apod., vyvěšením plakátu u vchodu do budovy, kontaktními telefony, em 3. Evaluace předchozího projektu K evaluaci školního projektu podpory zdraví bylo použito dotazníkového šetření INDI 9. Toto dotazníkové šetření bylo určeno učitelům, žákům a rodičům. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 rodičů, 39 žáků, 19 pedagogických zaměstnanců (viz. příloha č. 1). Dalším evaluačním nástrojem byl Dotazník Kilman Saxtonovy kulturní mezery. Evaluace kultury školy byla provedena pomocí dotazníkového šetření a vyhledávání tzv. Kilmann- Saxtonovy kulturní mezery. Dotazníkové šetření bylo zacíleno na pedagogické zaměstnance škol a celkem bylo osloveno 18 pedagogů, návratnost byla 100 % (viz. příloha č. 2). V dotazníku hodnotícím kulturu školy se jednotlivé faktory hodnocení pohybují na škále 1-5 (1 nejhorší, 5 nejlepší). Evaluovány byly společné cíle, důvěra ve vedení, převládající styl řízení, režim školy a organizační struktura, zaměření na pracovní úkoly, kontrola, motivace, komunikace a informovanost pracovníků, komunikace školy s okolím a rodiči, inovativnost, rozvoj učitelů, pracovní podmínky pro výuku, estetické prostředí a pořádek, vztahy mezi pracovníky, vztahy mezi učiteli a žáky, očekávání výsledků vzdělání. Hledaná kulturní mezera školy leží mezi skutečným a požadovaným stavem v jednotlivých šetřených faktorech.

11 11 Výsledky evaluace kultury školy jsou pro organizaci vesměs pozitivní. Jasně se ukazuje, že materiálně technické podmínky dosáhly již určitého akceptovatelného standardu. Kladně je hodnocen režim školy a organizační struktura, velmi dobře je hodnocena komunikace školy s okolím a rodiči. Rovněž estetické prostředí a pořádek jsou respondenty vnímány velmi kladně. Největší mezeru mezi současným a požadovaným stavem vykazuje problematika motivace (-1,56), rozvoje učitelů (-1,56) a vztahy mezi pracovníky (-1,61). V oblasti motivace se projevuje nedostatek finančních prostředků na nenárokové složky mzdy, i přes to, že vedení školy má vypracován hodnotící systém práce učitelů a k hodnocení využívá i jiné než finanční formy hodnocení. V oblasti rozvoje pracovníků se projevuje nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání učitelů, které se snažíme nahrazovat vzděláváním hrazeným z grantů. Na oblast vztahů mezi pracovníky, která vykazuje největší mezeru mezi požadovaným a současným stavem zacílíme v dalším období pozornost, strategie eliminace kulturních mezer je zapracována do souhrnných tabulek (viz. níže). Výstupy evaluace byly zpracovány do tabulek (viz. níže) a staly se východiskem pro inovaci projektu na další 4-leté období. Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí Pohoda věcného prostředí klady zápory Vybavení tříd novým nábytkem V kabinetech PC pro každého učitele Dvě PC učebny Interaktivní tabule Keramická dílna Pozemky, dílny Bezpečnost bezpečná obuv žáků při pobytu ve škole Hluk ve školní jídelně Rozvody vody- nově zakrýt Podlaha přelakování některých učeben Spoluzodpovědnost žáků za ochranu materiálního vybavení školy

12 12 Školní obchůdek Schodiště ve staré budově obnovit nátěr Organizování relaxačních aktivit na chodbě a na školním dvoře Relaxační chvilky během vyučování Atmosféra důvěry ve třídách Zdravá výživa ve školní jídelně Dobrá vybavenost školní jídelny Zastaralé zvonění, poruchové Malování tříd Přelakování podlahy v tělocvičně Obnova vybavení ŠK a ŠD Oprava sociálního zařízení Barevnost školy Dobrá péče o vzhled budovy Nábytek v kabinetech Odstranění rozdílu ve vzhledu tříd prvního a druhého stupně Spoluzodpovědnost žáků za ochranu materiálního vybavení školy Rekonstrukce školního hřiště Nový matný nátěr na tabule místo lesklého Přestávky dodržovat hranici mezi zdravou relaxací a porušováním pravidel chování Nové regály do nářaďovny Plocha pro školní projekty u šaten 2. Pohoda sociálního prostředí Pohoda sociálního prostředí klady zápory

13 13 Komunikační cesty s rodiči Adaptační pobyty 6. tříd, možnost i pro jiné žáky s problémovými třídními kolektivy Osobní zodpovědnost každého za kvalitu a hodnocení práce celé školy Vztahy mezi pracovníky uvnitř školy DVPP v oblasti práce s narušenými vztahy v kolektivu, prevence a řešení šikany, komunikace Rovné příležitosti ve vzdělávání Vztahy uvnitř školy Spoluzodpovědnost za pořádek a udržení čistého a estetického prostředí Umožnit dojíždějícím dětem pobyt ve škole i v době po vyučování Týmová spolupráce Posílení významu výchovy a prevence sociálně patologických. jevů Zavedení třídnických hodin jako součást rozvrhu Využívání sociometrie, her, techniky komunitního kruhu Preventivní programy Horká telefonní linka Besedy s rodiči a pro rodiče Školy v přírodě s programem Vzdělanost v oblasti ICT Školní psycholog přímo ve škole Speciální pedagog přímo ve škole Důslednost v požadavcích na dodržování školního řádu Sjednocení názoru a postojů k řešení závažných sociálně rizikových jevů (šikana )

14 14 3. Pohoda organizačního prostředí Pohoda organizačního prostředí klady zápory Obsahově aktualizované webové stránky Moderní vzhled webových stránek školy Vyvěšené týdenní plány Informační brožury Kniha akcí ve sborovně Zprovoznit elektronický informační systém Prostor pro připomínkování akcí, programů Nové nápady nezapadnou Bohatá odpolední činnost nedovoluje 100% účast na poradách Elektronická žákovská knížka Denní elektronická komunikace s učiteli Menší počet pedagogů ruší systém předmětových sekcí Zdravé učení 4. Smysluplnost výuky Smysluplnost výuky klady zápory Propojení teorie s praxí Revidovat ŠVP Aktivní zapojení žáků Pravidelné zpětnovazební šetření mezi žáky Spolupráce se středním školami a Účelné a moderní pomůcky

15 15 odbornými učilišti Zapojení asistentů Individuální přístup Revidovat IVP 5. Možnost výběru a přiměřenost výuky Možnost výběru a přiměřenost výuky klady zápory Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, kroužků, školního klubu Vhodnost větší diferenciace požadavků na žáky Účast žáků v soutěžích a olympiádách Zajímavé aktivity pro žáky Výkonnostní zkreslení na druhém stupni v souvislosti s odchodem žáků na víceletá gymnázia Dělení do skupin Zavádění prvků výuky CLIL Instinktivní snížení požadavků učitelů na žáky v souvislosti se snížením výkonu třídních kolektivů po odchodu žáků na víceletá gymnázia 6. Spoluúčast a spolupráce ve výuce Spoluúčast a spolupráce ve výuce klady zápory

16 16 Možnost volby, spolurozhodování Projekty Spolupráce 1. stupně a 2. stupně Maximální možnost dalšího vzdělávání pedagogů Profilace školy - integrace mimořádně nadaných žáků Vytvořit klub rodičů mimořádně nadaných žáků a zvát na konzultace Rovné příležitosti ve vzdělávání Vytvořit knihovnu a pracovní portfolio pracovních listů a metod pro práci s mimořádně nadanými žáky a žáky se SVP Vytvoření pedagog. týmu ve škole zaměřenou na mimořádně nadané žáky a předávat zkušenosti Vytvořit knihovnu a pracovní portfolio pracovních listů a metod pro práci s mimořádně nadanými žáky Společensky prospěšné projekty Nabídka doučování Konzultace pro žáky s SVP a jejich rodiče Průběžná evaluace IVP Nabídka společných pracovních dílen 7. Motivující hodnocení žáka Motivující hodnocení žáka klady zápory

17 17 Konzultace s přítomností žáka Důsledně vést žáky k sebehodnocení Elektronická žákovská knížka Je společně vytvořena hodnotící škála a hodnotící kritéria, systém je propojen s evaluačními mechanizmy školy Žáci dokáží reflektovat výsledky své práce Transformace klasických žákovských knížek Žáci ještě ne zcela dovedou nést zodpovědnost za výsledky své práce Sjednotit pravidla a postupy hodnocení žáka ze strany jednotlivých učitelů Přílišný důraz na sumativní hodnocení žáka Evaluace IVP Otevřené partnerství 8. Škola jako demokratické společenství Škola jako demokratické společenství klady zápory Žákovský parlament Spolupráce mezi vyučujícími v jednotlivých ročnících a třídními učiteli Velká demokracie ze strany žáků Rozpor: právo x zodpovědnost Respekt k autoritě učitele Spolupráce Školské rady se školou Spoluúčast zaměstnanců na chodu školy Otevřená komunikace mezi žáky a zaměstnanci školy (vstřícnost, otevřenost..) Spoluzodpovědnost za výsledky ve vzdělávání Přiměřená hranice mezi demokracií a respektováním autority Škola má demokraticky zvolené zastupitelské orgány

18 18 9. Škola jako vzdělávací středisko obce Škola jako vzdělávací středisko obce klady zápory Účast na dalším vzdělávání a školení nepedagogických zaměstnanců Škola má školní časopis, www stránky Pravidelné psaní článků o škole Koordinace aktivit školy s plánem aktivit ostatních spolupracujících subjektů Pravidelně realizuje dny otevřených dveří, vernisáže, tvůrčí dílny pro rodiče, žáky i veřejnost Širší nabídky aktivit pro rodiče Širší spolupráce s mateřskými školami Škola efektivně spolupracuje se strategickými partnery Žáci se podílí na akcích pořádaných městem Kroměříž jako bezpečnou komunitou Odpoledne realizovat pravidelné sportovní i jiné aktivity pro rodiče Školní zpravodaj o akcích

19 19 4. Rámcový Projekt podpory zdraví Pohoda prostředí 1. Pohoda věcného prostředí Pohoda věcného prostředí úkol způsob realizace Bezpečnost bezpečná obuv žáků při pobytu ve škole Hluk ve školní jídelně Rozvody vody- nově zakrýt Podlaha přelakování některých učeben Projednat s rodiči Důsledným výchovným působením Stavební firma navrhne řešení Přelakování parket ve třídách odbornou firmou Spoluzodpovědnost žáků za ochranu materiálního vybavení školy Finanční spoluúčast při opravě poškozené věci Schodiště na staré budově bezpečnější nátěr Odborná firma Zastaralé zvonění, poruchové Zajistí odb. firma Malování tříd Zajistí odb. firma Přelakování podlahy v tělocvičně Zajistí odb. firma Obnova vybavení ŠK a ŠD Zakoupit nové hry a koberce Oprava sociálního zařízení Odborná firma

20 20 2. Pohoda sociálního prostředí Pohoda sociálního prostředí úkol způsob realizace Firemní kultura - p.r. školy na veřejnosti Psaní článků o činnosti školy Vysoká feminizace pedagogického sboru Závislé na pracovně právních možnostech Rovné příležitosti ve vzdělávání Využít projekty EU Vztahy mezi pracovníky uvnitř školy Dle možností snížit vysokou feminizaci pedagogického sboru, v součinnosti s psychologem zapracovat na technikách posilujících vztahy mezi učiteli Osobní zodpovědnost každého za kvalitu a Téma projednat v profesním týmu hodnocení práce celé školy 3. Pohoda organizačního prostředí Pohoda organizačního prostředí úkol způsob realizace Moderní vzhled webových stránek školy Inovace webu odbornou firmou Informační brožury Aktualizovat informační brožury Zprovoznit elektronický informační systém Zadat všechna data do systému Bohatá odpolední činnost nedovoluje Realizovat nové formy porad v menších

21 21 100% účast na poradách skupinách Menší počet pedagogů ruší systém předmětových sekcí Nahradit v rámci práce profesního týmu Zdravé učení 4. Smysluplnost výuky Smysluplnost výuky úkol způsob realizace Revidovat ŠVP Zkontrolovat aktuálnost ŠVP Pravidelné zpětnovazební šetření mezi žáky Evaluační dotazníky a jejich vyhodnocování Účelné a moderní pomůcky Inovace financovaná z projektů Zapojení asistentů Součinnost všech pedagogů ve škole Individuální přístup Revidovat IVP Osobní zodpovědnost každého učitele kontrola plnění IVP ze strany vedení školy Na pravidelných konzultacích v rámci projektu

22 22 5. Možnost výběru a přiměřenost výuky Možnost výběru a přiměřenost výuky úkol způsob realizace Vhodnost větší diferenciace požadavků na žáky Výkonnostní zkreslení na druhém stupni v souvislosti s odchodem žáků na víceletá gymnázia Hospitace a kontrola individualizace výuky Kontrola plnění IVP mimořádně nadaných žáků vedením školy a speciálním pedagogem Projednat na pedagogické radě Snížení požadavků učitelů na žáky v souvislosti se snížením výkonu třídních kolektivů po odchodu žáků na víceletá gymnázia Projednat na pedagogické radě 6. Spoluúčast a spolupráce ve výuce Spoluúčast a spolupráce ve výuce Úkol Způsob realizace Rovné příležitosti ve vzdělávání Prostřednictvím Projektu EU, OP VK Škola pro radost Vytvořit knihovnu a pracovní portfolio pracovních listů a metod pro práci s žáky se SVP V rámci projektu OPVK Škola pro radost

23 23 7. Motivující hodnocení žáka Motivující hodnocení žáka úkol Způsob realizace Důsledně vést žáky k sebehodnocení Metodické vedení učitelů vedením školy, evaluace v rámci konzultace IVP Žáci ještě ne zcela dovedou nést zodpovědnost za výsledky své práce Na prvním stupni posilovat spíše formativní hodnocení, na druhém stupni sjednotit požadavky na rovnocennost sumativního hodnocení jednotlivých učitelů Sjednotit pravidla a postupy hodnocení žáka ze strany jednotlivých učitelů Projednat na pedagogické radě Přílišný důraz na sumativní hodnocení žáka Projednat na pedagogické radě Otevřené partnerství 8. Škola jako demokratické společenství Škola jako demokratické společenství úkol Způsob realizace Velká demokracie ze strany žáků Rozpor: právo x zodpovědnost Důslednost dodržování pravidel soužití a důslednost ve výchovných opatřeních Spoluzodpovědnost za výsledky ve vzdělávání Projednat způsob participace žáka na výsledku sumativního hodnocení, projednat možnost modelování průběžného hodnocení žákem

24 24 9. Škola jako vzdělávací středisko obce Škola jako vzdělávací středisko obce úkol Způsob realizace Pravidelné psaní článků ze školního prostředí Prostřednictvím propagace projektu Škola pro radost Koordinace aktivit Města a příspěvkových organizací Zapsat školní akce do společného kalendáře aktivit Zdravého města Širší nabídky aktivit pro rodiče Realizovat v rámci projektu Škola pro radost Širší spolupráce s mateřskými školkami Realizovat divadelní představení pro MŠ v rámci ŠK 5. Prováděcí plán na školní rok 2012/2013 Je součástí celoškolního plánu činnosti, na další období bude rozpracován do celoročního plánu školy a dílčí fáze realizace projektu v něm bude vyznačena barevně. Použité zkratky ve významu garantů realizace: -ředitelka školy, TU - třídní učitelé, garant EVVO garant environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vedoucí ŠSK - vedoucí školního sportovního klubu. Úkol výchova a vzdělávání Září Způsob realizace termín Zodpovídá Osobnostněsociální Alcedo 6. ročník kurz 18., TU Projekt Škola pro radost kroužky a doučování metodik Bezpečná jízda Turnaj v člověče nezlob se Akce na Dopravním hřišti garant Bezpečné školy ŠD

25 25 Kontrola rozdělení žáků do skupin v rámci individualizace výuky Den bez aut Info kampaň TU organizační záležitosti nahlášení žáků uvolněných z TV ředitelce školy do učitelé TV nahlášení žáků se spec. vzděl. potřebami do školní spec. pedagog osobní listy žáků TU seznam žáků jednotlivých tříd 1.9. ustavení žákovských samospráv TU ustanovení zástupců do žák. parlamentu 9.9. TU doplnění měsíčních plánů všichni ped. pracov. vyvěšení rozvrhu dohledů podklady pro stat. výkaz odeslání zahajovacího stat. výkazu V 3-01 a úrazovost a šk. knihovna, kontrola TK, razítko, podpis záznamy o práci v NP zahájení plaveckého výcviku plán práce školy tematické a časové plány vyučující plány třídních učitelů TU plány výchovného poradce vých. poradci individuální učební plány + žádosti o zafinancování do speciální pedagog plán práce ŠD, rozdělení dětí vychov. ŠD preventivní programy školy - seznámit rodiče s MPP 9.9. metodička prevence, TU plán kontrol a hospitací do školská rada pozvánky zahájení práce zájm. útvarů aktualizovat 2 zástupce ze třídy do občanského sdružení TU Třídní schůzky 4.9. TU Poučení žáků, dohlížející služba kontroluje 1.9. TU Bezpečnost ve škole a bezpečná obuv Školní řád a pravidla chování s ohledem na Projednání ve bezpečnost, zásady podpory zdraví, relaxaci a třídách bioritmus, právo a zodpovědnost, inovace dle novely vyhlášky o ZŠ Zajistit novou studijní literaturu do učitelské knihovny BOZP kontrola kotelny před započetím topné sezony topič úvodní instruktáž a seznámení žáků s BOZ, PO 1.9. TU seznámení s řádem školy 1.9. TU TU, všichni zaměstnanci 1.9. Návr titulů předat Do poradenský tým

26 26 místní komunikace a přesun žáků, trasy 1.9. všichni vyučující školení PO kontrola výkonu dozorů kontrola vyčištění oken 1x za 6 měsíců kontrola vyčištění svítidel a zdrojů světla (každé pololetí) kontrola, vhodnost uskladnění OOPP lékařské prohlídky pracovníků kontrola platnosti zdrav. průkazů ve ŠJ vedoucí školní jídelny Říjen Úkol Způsob realizace termín Zodpovídá Výchova a vzdělání Divadelní představení I. stupeň TU Sběr papíru Bezpečná jízda ročník Dopravní hřiště garant Bezpečné školy ŠD hnědý a oranžový den = kaštany, podzim vychovatelky Dopravní hřiště ŠD vychovatelky Nová cesta -projekt Bezpečná škola Projekt napříč školou 23., TU 7. a 3. ročníku Nová cesta -projekt Bezpečná škola Projekt napříč školou 30., a 1.,2. ročník Společná dílna pro rodiče a žáky Keramický reliéf Pracovní dílna vedoucí dílny ZOO Lešná - sponzorství Výprava do ZOO žákovský parlament Organizační záležitosti zahájení práce se žáky přihlášenými do soutěží a olympiád vyuč. Požadavky na rozpočet 2013 Písemný návrh ředitelka školy příprava sbírek k inventarizaci správcové sbírek Příprava formulářů evaluačních zpráv třídních učitelů na ped. rady zástupce ředitelky kontrola práce ŠD Kontrola projektu Škola pro každého Kontrola projektu Škola pro radost podzimní prázdniny kontrola ŽK TU zjištění problémových žáků kontrola výkonu dohledů, kontrola tělovýchovného zařízení příprava LVK vedoucí LVK příprava návrhů na vyřazení z inventáře BOZP preventivní požární prohlídka objektu, zápis do PK provedení cvičného požárního poplachu - zápis do PK prověřit stav dokumentace školy o BOZP

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více