Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Č.j.: 58/ Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy

2 Obsah a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Úvod Charakteristika školy... 6 Cíle školy... 7 c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 d) ÚDAJE O PŘÍJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O) ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKONEM 106/1999 Sb ZÁVĚR

3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy dle ZL Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 Sídlo školy dle ZL Jiráskova 461, 547 O1 Náchod Charakteristika školy Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Územní správní celek IČO: Ředitel školy Ing. Ivo Feistauer Adresa bydliště Datum zařazení do sítě škol Poslední Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č. j /SM/2009 3

4 Obory vzdělání Učební plány, podle kterých škola vyučuje 1) C/01 (Základní škola) 2) B/01 (Základní škola speciální) 1) ŠVP ZŠ a MŠ J. Zemana (zpracován dle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP) 2) ŠVP ZŠ a MŠ J. Zemana (ŠVP pro základní školu speciální I. díl ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením) 3) ŠVP ZŠ a MŠ J. Zemana (ŠVP pro základní školu speciální II. Díl vzdělávací program pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami) 4) Vzdělávací program pomocné školy č. j / ) Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č. j / ) ŠVP J. Zemana (zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole Občanské sdružení Josefa Zemana v Náchodě (od 1. ledna 2014 podle 89/2012 Sb. Občanského zákona se mění název na Spolek Josefa Zemana v Náchodě) Občanské sdružení Cesta (provozující denní stacionář, ve kterém probíhá výuka žáků ZŠ a MŠ J. Zemana ZŠ speciální) Údaje o Školské radě Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada pracuje v souladu s 132 Sbírky zákonů č. 317/2008 ve složení: Od : Ing. Jan Chaloupka - předseda Mgr. Marcela Houserová - člen školské rady za pedagogický sbor p. Zbyšek Klimeš - člen školské rady za zákonné zástupce Adresa www stránek ová adresa Telefon

5 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Základní škola - praktická, Jiráskova 461 Základní škola - speciální, Vítkova 3 Druhy a typy součástí školy Mateřská škola - Bartoňova Purkyňova 446 Školní družina - Jiráskova 461 Přípravná třída - Jiráskova 461 SPC Náchod - Smiřických 1237 Kurz pro získání základů vzdělání - Riegrova 837, Česká Skalice Celková kapacita školy a její součásti Identifikátor právnické osoby: Základní škola 90 žáků IZO: Mateřská škola 60 dětí IZO: 110 O Školní družina 24 žáků IZO: Přípravná třída neuvádí se SPC Náchod neuvádí se IZO: Kurz pro získání základů vzdělání neuvádí se 5

6 1. Úvod Vzdělávací proces na ZŠ a MŠ J. Zemana probíhal ve školním roce 2013/2014 dle školních vzdělávacích programů příslušných k jednotlivým typům školy (speciální, praktická, mateřská). Všichni žáci byli vedeni tak, aby byli do života vybaveni odpovídajícími klíčovými sociálními kompetencemi, které jim umožní žít, pracovat a komunikovat v běžném životě 2. Charakteristika školy V základní škole praktické jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením, kteří nezvládají plnění požadavků běžné základní školy a nemohou být do těchto škol integrováni. V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Školní družinu navštěvují žáci základní školy praktické v době mimo vyučování. Mateřská škola poskytuje péči dětem hospitalizovaným v Oblastní nemocnici Náchod na odděleních ORL a dětské interně. Přípravnou třídu navštěvují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Kurz pro získání základů vzdělání poskytuje základy vzdělávání klientkám z Ústavu sociální péče z Domovů na Třešňovce v České Skalici. Speciálně-pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogickopsychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Činnost školy je vymezena 16 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 73/2005 Sb., vyhl. 147/2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 6

7 2.1 Cíle školy Základním cílem naší školy bylo rozvíjet u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnosti osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení se do běžného života. Usilovali jsme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Vést žáky k poznávání jejich možností a schopností, které jim pomohou při výběru budoucího povolání Rozvíjet duševní a tělesné schopnosti žáků při důsledném respektování jejich individuálních zvláštností Rozvíjet u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání dle platných vzdělávacích programů Směrovat žáky a jejich zájmy pomocí Minimálního preventivního programu školy na správné chápání lidských hodnot a tím snižovat riziko jejich ohrožení vnějšími negativními vlivy Vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými nejen ve škole, ale i na veřejnosti Využívat efektivně interaktivní výuku Rozvíjet estetické cítění, vkus a tvořivost žáků Hledat v metodách systému práce a hodnocení dětí takové cesty, které jim školu co nejvíce přiblíží Důsledně dodržovat a motivovat žáky pro život bez cigaret, drog, alkoholu a jiných návykových látek, upřednostňovat aktivity v přírodě Rozvíjet citové vnímání a míru zdravého sebevědomí aktivní účastí žáků na různých mimoškolních akcích Spolupracovat se stacionářem Cesta, Policií ČR, SVP Varianta v Polici nad Metují, výchovným zařízením OSPOD, Oblastní nemocnicí v Náchodě, MěÚ Náchod, zřizovatelem, ČŠI, ÚP v Náchodě a dalšími institucemi V rámci rehabilitační péče žáky pravidelně polohovat, procvičovat, vertikalizovat Spolupracovat s fyzioterapeutkou a canisterapeutkou, zapojit žáky do hipoterapie a muzikoterapie (v rámci spolupráce s OS Cesta), dále spolupracovat s SPC v Náchodě, Jánských Lázních, Hradci Králové, s CZP v Hradci Králové s odbornými lékaři, zajišťovat pravidelné kontroly a pravidelná vyšetření Zapojovat děti do vyhlášených soutěží a akcí určených pro žáky speciálních škol i pro žáky běžných základních škol a děti škol mateřských Doplnit jednotlivé třídy speciálními didaktickými pomůckami podle potřeb žáků dané třídy a požadavků třídních učitelů 7

8 Seznamovat dětské lékaře v našem regionu o možnostech vzdělávání na naší škole, o speciálně pedagogických metodách, formách výuky a vzdělávání Spolupracovat s rodiči a širokou veřejností Poskytovat veřejnosti objektivní informace týkající se vzdělávání a výchovy v naší škole Zaměřit se na spolupráci rodičů se školou, nabídnout odborné přednášky na zvolené téma, aktivně je zapojit do činnosti školy, organizovat aktivity s účastí rodinných příslušníků dítěte Spolupracovat se středními a vysokými školami, umožňovat studentům odborné praxe Navázat spolupráci s jinými speciálními školami Nadále udržovat kontakty s bývalými pracovníky školy Poskytovat službu rozvozu a svozu žáků ZŠ speciální Zřídit školní družinu s odpoledním provozem pro žáky ZŠ speciální Nadále modernizovat materiální vybavení školy a inovovat metody a formy vyučování V rámci získání další odborné kvalifikace umožnit pedagogům účast na seminářích a kurzech, které se budou přímo vztahovat k pedagogické činnosti, škola je bude účastníkům hradit, ti pak budou povinni s novými poznatky seznámit své kolegy na odborných seminářích a besedách 8

9 c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zák. č. 563/2004 Sb.) Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická kvalifikace Název vzdělávací instituce Délka odborné praxe A ředitel VVŠ chemie Speciální pedagogika PF HK nad 27 B zástupce ředitele Vychovatelství pro speciální zařízení PF UJEP Ústí nad Labem nad 27 C asistentka pedagoga Pedagogické minimum Terénní sociální práce EA sociálně právní 11 D učitelka 2. stupeň SZŠ + ZŠ spec. pedag. techn. vých. PF UP Olomouc 15 E učitelka 2. stupeň ČJ, D Speciální pedagogika (psychopedie) PF HK PF UK Praha nad 27 F učitelka 1. stupeň ZŠ hudební výchova PF HK Hradec Králové 6 G učitelka Vychovatelství SPŠZ PF HK nad 27 H I J K učitel asistentka pedagoga učitelka asistentka pedagoga Učitelství a základy průmyslové výroby Speciální pedagogika Vyšší vojenské učiliště Vyškov UK Praha nad 27 vychovatelství SPŠ Nová Paka 7 Vychovatelství, Vv Speciální pedagogika, psychologie, logopedie Průmyslová škola oděvní Vysvědčení o učitelské způsobilosti PF HK MU Brno nad 27 Praha PF HK nad 27 L asistentka pedagoga SEŠ Rekvalifikační kurz na asistenta pedagoga (Fakta v. o. s.) Náchod Žďár nad Sázavou 11 M učitelka Speciální pedagogika, Učitelství (etopedie) UJAK Praha 24 9

10 N učitelka Učitelství na speciálních školách (logopedie, Vv) PF UK Praha 19 O P Q asistentka pedagoga asistentka pedagoga asistentka pedagoga Aranžerkaz Vychovatelství pro spec. zařízení Vychovatelství SOU Kurz osobní asistent PF UJEP Ústí nad Labem SPgŠ Litomyšl 5 1 nad 27 R učitelka Učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči PF UK Praha nad 27 S učitelka Učitelství MŠ SPgŠ Litomyšl 16 T učitelka Učitelství MŠ SPgŠ Nová Paka nad 27 U psycholožka Psychologie V W X Y Z speciální pedagožka speciální pedagožka speciální pedagožka sociální pracovnice asistent pedagoga 1. stupeň základy techniky Speciální pedagogika-psychopedie SPgŠ Litomyšl FF UP Olomouc PF HK PF UP 8 nad 27 Předškolní pedagogika UK Praha 25 Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči Sociální práce AA účetní ekonomika veřejného sektoru PF UK Praha 25 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice Učitelství MŠ SPgŠ Litomyšl 27 Univerzita Pardubice AB IT aplikovaná informatika Univerzita HK

11 Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci Jméno pracovníka Pracovní zařazení a odborná způsobilost Kvalifikace Odborné vzdělání (ÚSO, vysokoškolské) Délka odborné praxe A uklízečka Střední škola nad 32 B uklízečka Střední odborné učiliště nad 32 C administrativní a spisová pracovnice Střední škola nad 32 D uklízečka Základní vzdělání nad 32 E uklízečka Střední odborné učiliště nad 32 F mzdová účetní Střední škola 23 G účetní Střední škola 20 H školník Základní vzdělání nad 32 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 2011/ / / Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2011/ / /2014 Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Nový nástup v průběhu školního roku: Odhlášení v průběhu školního roku: Pokračování ve školní docházce po splnění povinné školní docházky: Vycházející žáci: Odchod na OU: Nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 10 žáků 2 žáci 0 žáků 3 žáci 1 žák 2 žáci 11

12 e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ Členění podle ročníků a tříd (k ) ZŠ a MŠ 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč 10. roč. Celkový počet žáků praktická škola speciální škola mateřská škola Počet tříd kurz pro získání základů základního vzdělání CELKEM školní družina Přípravná třída Členění podle ročníků a tříd (k ) ZŠ a MŠ 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč 10. roč. Celkový počet žáků praktická škola speciální škola mateřská škola kurz pro získání základů základního vzdělání Počet tříd CELKEM školní družina přípravná třída

13 Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 ZŠ praktická Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ speciální Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

14 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka ZŠ praktická Počet žáků k Počet žáků k Počet zameškaných hodin na žáka Počet % zameškaných hodin 1. ročník ,12 2. ročník ,01 3. ročník ,05 4. ročník ,45 5. ročník ,25 6. ročník ,30 7. ročník ,52 8. ročník ,61 9. ročník ZŠ speciální Počet žáků k Počet žáků k Počet zameškaných hodin na žáka Počet % zameškaných hodin 1. ročník ročník ,43 3. ročník ,04 4. ročník ,62 5. ročník ,16 6. ročník ročník ,60 8. ročník ,4 9. ročník , ročník ,60 Přípravná třída Počet žáků k Počet žáků k Počet zameškaných hodin na žáka Počet % zameškaných hodin 1. ročník ,82 14

15 Hodnocení chování Stupeň chování Prvně Opakovaně Školní rok 2013/ Neomluvená absence Školní rok Základní škola Počet žáků Za 1. Pololetí / Ø na žáka Za 2. pololet / Ø na žáka CELKEM / Ø na žáka praktická / Ø 4,70 34 / Ø 1, / Ø 6, /2014 speciální přípravná třída ZŠ praktická a speciální Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2011/ ,8 4, / ,6 4, / ,0 4,44 Školní družina Školní rok Počet oddělení Celkový počet žáků Počet žáků na jedno oddělení Počet žáků na učitele 2011/ / /

16 Přípravná třída Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jedno oddělení Počet žáků na učitele 2011/ / / MŠ při Oblastní nemocnici Náchod Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2011/ ,6 5,6 2012/ ,6 5,6 2013/ ,6 5,6 16

17 f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cílem primární prevence naší školy je: vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k výchově a k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytvoření eticky hodnotných postojů a způsobů chování snaha zvyšovat odolnost dětí vůči drogám prevence šikany práce s ohroženými jedinci sexuální výchova bezpečný sex zkvalitňování mezilidských vztahů, rozvoj správné komunikace výchova k samostatnosti upevňování pozitivního vztahu mezi pedagogy a žáky vhodné trávení volného času metodická a informační pomoc pedagogům navázání vztahu rodiče pedagog/škola další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence Výše uvedených cílů škola dosahuje prostřednictvím předmětových komisí (např. environmentální, dopravní, rodinná a sexuální, výchovné poradenství a zdravotní výchovy). Jednotlivé předmětové komise mají zpracovaný celoroční plán aktivit, za které zodpovídají a zároveň organizují pro žáky základní školy praktické a základní školy speciální různé zájmové činnosti. Veškeré organizované akce jsou součástí prevence sociálně patologických jevů na škole Přednáška o pyrotechnice ZŠP Základy trestní odpovědnosti ZŠP Šikana, kyberšikana ZŠP Péče o dítě přednáška ZŠP Dopravní značky, řešení dopravních situací ZŠP 17

18 g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ datum název školení jméno kde Kurz administr. testu U NÚV Praha Matrika, bakalář B INFOPHARM Nová Paka Tvorba webových stránek A B ŠZ DVPP HK Proškolení odb. SPC V RAMPS Praha - NÚV Vývoj. dysfázie W X RAMPS Praha Vývoj vnímání u dětí sebereflexe u dětí A B D E F G J M N U V W X SPC Náchod Proškolení odb. SPC narušení komunikace J NÚV Praha Vývojová diagnostika II W NÚV Praha Podpůrná opatření naruš. kom. schop. W X Praha Podpůrná opatření MP B V Zvíkovské Podhradí Dílčí oslabení výkonu X PPP Náchod, Smiřických Proškolení MS OFFICE A V U X Y SPC Náchod Cvičení k propojení mozkových hemisfér N ZŠ TGM Náchod Etická výchova na školách B KÚKHK 18

19 datum název školení jméno kde Správné zadávání dat do programu PPP4 A B U V W X Y SPC Náchod Posudek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky V X Praha Otevíráme akčním plánem A KÚKHK 19

20 h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Festivaly Hudebně-divadelní festival v Náchodě, 5. Ročník ZŠP, ZŠS Bambiriáda Draka bolí zub ZŠS Festival Hádě v Hronově ZŠS Sportovní akce Akce HORALKA SPC 20

21 Krkonošský přebor ve vybíjené ZŠP Krajský přebor ZŠP v přespolním běhu 2014 ZŠP 2x měsíčně Plavání v aquaparku v Kudowě Zdroji ZŠS 1x měsíčně Hipoterapie v jezdeckém areálu v Jaroměři ZŠS 1x měsíčně Návštěva tělocvičny ZŠS, ZŠP Soutěže Mladý zdravotník okresní kolo ZŠP Mladý zdravotník okresní kolo ZŠP Soutěž o nejlepšího dráčka ZŠP 21

22 Programy v rámci ENV ZOOpark v Bělovsi krmení zvířátek ZŠS Léčitelství na Náchodsku ZŠP Krmení zvířátek u Bonáta ZŠS Dobrý den, jaro ZŠP Putovní výstava Tonda Obal ZŠS, ZŠP Jarní příroda spolupráce s Centrem rozvoje Č. Skalice ZŠS Projektový den v rámci dopravní výchovy a ENV ZŠS Návštěvy zařízení pro vycházející žáky 9. ročníku ZŠP Návštěva učiliště v Hořicích ZŠP Návštěva SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Beseda Základy trestní odpovědnosti ZŠS, ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně - účast na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji ZŠP 22

23 Kulturní představení O pejskovi a kočičce, divadelní představení v Beránku ZŠS, ZŠP Čarodějná pohádka divadelní představení v Hronově ZŠS Jak Honza léčil rohatou princeznu, divadlo v Hronově ZŠS Jak to bylo s Růženkou, divadlo v Beránku v Náchodě ZŠS Matylda zasahuje, divadelní představení v Beránku ZŠS, ZŠP Přišel k nám kouzelník ORL ON Kocour Mikeš, divadelní představení v Beránku ZŠP 1x měsíčně Tibetské mísy koncert v ZŠS v Bělovsi ZŠS Výstavy, besedy Mykologické okénko s Mgr. P. Pokorným ZŠS, ZŠP Čarodějná pohádka divadelní představení v Hronově ZŠS Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠS Beseda s pí Zelenou z ČČK prevence úrazů ZŠS Čas zvonků vánočních výstava v Novém Městě n. Metují ZŠS Adventní kalendář beseda ORL ON Adventní kalendář beseda DI ON Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠS Jaro život v přírodě, beseda s myslivcem p. Špačkem ZŠS Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠP Slavnost Slabikáře ZŠS, ZŠP Návštěva Muzea papírových modelů ZŠP Den dětí Déčko a návštěva cukrárny ZŠS Den dětí návštěva Dinoparku v Karlowě ZŠS Den dětí výlet do Police nad Metují ZŠP Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠS 23

24 Dopravní a zdravotní výchova průběžně celoročně Dopravní výchova na dopravním hřišti ZŠS, ZŠP průběžně celoročně Canisterapie ZŠS Jízda zručnosti ZŠS Turnaj ve stolním tenise - Broumov ZŠP Turnaj ve stolním tenise, Hradec Králové ZŠP První pomoc při poranění ZŠP Dopravní hřiště jak bezpečně jezdit na kole ZŠS Zdravověda projektový den ZŠS 24

25 Ostatní průběžně celoročně Nakupování ZŠS Podzimní dráčci - soutěž ZŠS, ZŠP Hrátky s přírodninami DI ON Dušičkový čas Halloween DI ON Halloweenský karneval ZŠS, ZŠP Dílnička tvoření z papíru ZŠP Návštěva 1. třídy ve škole speciální ZŠS Návštěva 1. třídy ve škole ZŠ Masarykova ZŠS Návštěva 1. třídy ve škole Komenského ZŠS Školou chodí Mikuláš ZŠS, ZŠP Zdobení vánočního stromečku DI ON Školou chodí Mikuláš DI ON Pečeme vánoční cukroví vánoční dílnička ZŠS Vyrábíme vánoční přání vánoční dílnička ZŠS Křehké kouzlo Vánoc výstava vánočních ozdob ZŠP Společné zpívání se žáky ze ZŠ Komenského ZŠS Pečení vánočních perníčků ZŠP Výroba vánočních svícnů DI ON Výroba vánočních přání ORL ON Štědrý den ZŠS Vánoční besídka ZŠS Sněhové hrátky se zvířátky ZŠP Kulatí sněhuláci v MŠ ON Náchod ORL ON Jaký jsi Zimníčku? DI ON 25

26 Masopuste, masopuste ORL ON Návštěva radnice ZŠP Valentýnské překvapení DI ON Karneval masopust ZŠS V Výroba přáníček k MDŽ ORL ON Výroba přáníček k MDŽ DI ON Na jaře, na jaře.. ORL ON Čtení v nemocnici DI ON Pomlázkové posezení v Červeném Kostelci ZŠS Velikonoční pečení ZŠS Hody, hody, doprovody ORL ON Čarodějnické putování ZŠS Kytička pro maminku ORL ON Kytička pro maminku DI ON Návštěva Muzea železnic ZŠS Programy pro rodiče Vánoční besídka pro rodiče s posezením ZŠS Kudy, kudy cestička ZŠS Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů ZŠS Kurz pro získání základů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo tento kurz 6 klientek Domovů na Třešňovce Česká Skalice. Celoročně byla účast opět bez absence. V průběhu výuky účastnice kurzu navštívily pěší výlet do Ratibořic. V rámci výuky účastnice opakovaně absolvovaly návštěvu nádraží, naučné vycházky s orientací ve městě Česká Skalice. Další výukou směřující k nácviku samostatnosti klientek byly tematicky zaměřené vycházky na poštu (odesílání dopisů a pohlednic), do obchodů (nácvik zajišťování drobných nákupů) a procvičování slušného chování v obchodě. Zde jsme také opakovaně procvičovali v praxi upevňování poznatků o hodnotě peněz. Znalost hodnoty peněz je pro naše účastnice stále velice obtížná, avšak pro jejich další život nepostradatelná. 26

27 Činnost Speciálně pedagogického centra Poradenskou, diagnostickou a metodickou činnost zajišťují: 1x psycholog 2x speciální pedagog logoped 1x speciální pedagog 1x sociální pracovnice Statistika Služby klienti: Služby Z toho Počet celkem Ambulantně V terénu Doporučení k integraci Individuální vzdělávací plány Individuální činnosti se zákonnými zástupci 0310a Individuální činnost s klienty Jiná individuální péče Jiné individuální činnosti 0307a Komplexní vyšetření Konzultace k IVP Odborné podklady pro vzdělávací opatření Pobytové akce Počet osobodní pracovníků centra Projekty pro školy Propagační, dotazníkové a informační akce Psychologická intervence 0304a Psychologická vyšetření Publikační a osvětová činnost, metodické materiály Skupinové činnosti s klienty Skupinové činnosti se zákonnými zástupci 0310b Služby pedagogům Sociálně právní poradenství Speciálně pedagogická intervence 0305a Speciálně pedagogická vyšetření Stáže studentů

28 Statistika PPP4 Počty klientů: Z běžných škol Ze speciálních škol Z běžných škol Ze speciálních škol Klienti Klienti celkem Jednorázově ošetřeni Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení Vady řeči Tělesně postižení Autisté S více vadami Konzervatoře Konzervatoře Mateřské školy Mateřské školy Rodiny, školsky nezařazení Z běžných škol Střední školy Ze speciálních Střední školy škol Z běžných škol Vyšší odborné Ze speciálních Vyšší odborné škol Z běžných škol Základní školy Ze speciálních Základní školy škol z toho ostatní z toho v předškolním věku z toho vzdělávaní podle $ škol. zákona z toho včasná intervence (do 3 let) Celkem Ostatní 28

29 Dotazníkové šetření školám V měsíci září 2014 proběhlo dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit spokojenost škol se službami SPC Náchod za školní rok 2013/2014. Z přibližně 60 oslovených respondentů jich odpovědělo 35 z nejvíce navštěvovaných mateřských škol a jeden z odborného učiliště. Celkem tedy odpovědělo 36 respondentů, což je návratnost přibližně 60%, proto můžeme výsledky tohoto šetření považovat za relevantní. Z výsledků je patrné, že spokojenost se službami SPC je v pásu zjevného nadprůměru. Výsledky dotazníkového šetření: Jak hodnotíte informovanost ze strany SPC o způsobu spolupráce SPC se školou? 1 Velmi spokojen 7 19 % 2 Spíše spokojen % 3 - Neutrální % 4 Spíše nespokojen 3 8 % 5 Velmi nespokojen 0 0 % Jak hodnotíte četnost návštěv pracovníků SPC ve škole? 1 Velmi spokojen 3 8 % 2 Spíše spokojen 8 22 % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 8 22 % 5 Velmi nespokojen 4 11 % Ohodnoťte srozumitelnost závěrů doporučení/vyjádření - Speciální pedagog Velmi spokojen % Spíše spokojen % Neutrální 7 19 % Spíše nespokojen 0 0 % Velmi nespokojen 0 0 % 29

30 Ohodnoťte srozumitelnost závěrů doporučení/vyjádření. - Psycholog Velmi spokojen 7 19 % Spíše spokojen % Neutrální % Spíše nespokojen 2 6 % Velmi nespokojen 0 0 % Ohodnoťte srozumitelnost závěrů doporučení/vyjádření. - Sociální pracovník Velmi spokojen 6 17 % Spíše spokojen % Neutrální % Spíše nespokojen 0 0 % Velmi nespokojen 1 3 % Jak Vám vyhovuje způsob komunikace poradenských pracovníků? 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 9 25 % 4 Spíše nespokojen 2 6 % 5 Velmi nespokojen 2 6 % 30

31 Ohodnoťte, zda se můžete obrátit na poradenské pracovníky s případnými problémy. 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 6 17 % 4 Spíše nespokojen 3 8 % 5 Velmi nespokojen 0 0 % Ohodnoťte, jak jste byli ze strany pracovníků SPC informování o daném druhu zdravotního postižení u integrovaného žáka (specifika zdravotní, psychologická apod.). 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 8 22 % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 3 8 % Jak hodnotíte úroveň návrhu pracovníků SPC pro úpravy prostředí žáka ve škole? 1 Velmi spokojen 4 11 % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 3 8 % 31

32 Ohodnoťte úroveň návrhu pracovníků SPC na vybavení kompenzačními a reedukačními pomůckami. 1 Velmi spokojen 6 17 % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 3 8 % Ohodnoťte úroveň návrhů na úpravy ve vzdělání ze strany SPC. 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 6 17 % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 2 6 % Ohodnoťte, jak Vás SPC podporuje v otázkách forem a metod práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. 1 Velmi spokojen 7 19 % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 2 6 % 32

33 Můžete se kdykoli na odborníky SPC obrátit s případnými problémy? 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen 9 25 % 3 Neutrální 7 19 % 4 Spíše nespokojen 2 6 % 5 Velmi nespokojen 0 0 % Kterých služeb v našem poradenském zařízení využíváte? Speciálně pedagogické vyšetření % Psychologické vyšetření % Logopedické vyšetření % Pomoc při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu % Doporučení k integraci % Ostatní 3 8 % Celková spokojenost respondentů se službami SPC 33

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více