Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Č.j.: 58/ Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy

2 Obsah a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Úvod Charakteristika školy... 6 Cíle školy... 7 c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 9 d) ÚDAJE O PŘÍJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O) ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKONEM 106/1999 Sb ZÁVĚR

3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy dle ZL Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 Sídlo školy dle ZL Jiráskova 461, 547 O1 Náchod Charakteristika školy Příspěvková organizace IČO: Zřizovatel Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Územní správní celek IČO: Ředitel školy Ing. Ivo Feistauer Adresa bydliště Datum zařazení do sítě škol Poslední Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č. j /SM/2009 3

4 Obory vzdělání Učební plány, podle kterých škola vyučuje 1) C/01 (Základní škola) 2) B/01 (Základní škola speciální) 1) ŠVP ZŠ a MŠ J. Zemana (zpracován dle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP) 2) ŠVP ZŠ a MŠ J. Zemana (ŠVP pro základní školu speciální I. díl ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením) 3) ŠVP ZŠ a MŠ J. Zemana (ŠVP pro základní školu speciální II. Díl vzdělávací program pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami) 4) Vzdělávací program pomocné školy č. j / ) Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č. j / ) ŠVP J. Zemana (zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole Občanské sdružení Josefa Zemana v Náchodě (od 1. ledna 2014 podle 89/2012 Sb. Občanského zákona se mění název na Spolek Josefa Zemana v Náchodě) Občanské sdružení Cesta (provozující denní stacionář, ve kterém probíhá výuka žáků ZŠ a MŠ J. Zemana ZŠ speciální) Údaje o Školské radě Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada pracuje v souladu s 132 Sbírky zákonů č. 317/2008 ve složení: Od : Ing. Jan Chaloupka - předseda Mgr. Marcela Houserová - člen školské rady za pedagogický sbor p. Zbyšek Klimeš - člen školské rady za zákonné zástupce Adresa www stránek ová adresa Telefon

5 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Základní škola - praktická, Jiráskova 461 Základní škola - speciální, Vítkova 3 Druhy a typy součástí školy Mateřská škola - Bartoňova Purkyňova 446 Školní družina - Jiráskova 461 Přípravná třída - Jiráskova 461 SPC Náchod - Smiřických 1237 Kurz pro získání základů vzdělání - Riegrova 837, Česká Skalice Celková kapacita školy a její součásti Identifikátor právnické osoby: Základní škola 90 žáků IZO: Mateřská škola 60 dětí IZO: 110 O Školní družina 24 žáků IZO: Přípravná třída neuvádí se SPC Náchod neuvádí se IZO: Kurz pro získání základů vzdělání neuvádí se 5

6 1. Úvod Vzdělávací proces na ZŠ a MŠ J. Zemana probíhal ve školním roce 2013/2014 dle školních vzdělávacích programů příslušných k jednotlivým typům školy (speciální, praktická, mateřská). Všichni žáci byli vedeni tak, aby byli do života vybaveni odpovídajícími klíčovými sociálními kompetencemi, které jim umožní žít, pracovat a komunikovat v běžném životě 2. Charakteristika školy V základní škole praktické jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením, kteří nezvládají plnění požadavků běžné základní školy a nemohou být do těchto škol integrováni. V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Školní družinu navštěvují žáci základní školy praktické v době mimo vyučování. Mateřská škola poskytuje péči dětem hospitalizovaným v Oblastní nemocnici Náchod na odděleních ORL a dětské interně. Přípravnou třídu navštěvují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Kurz pro získání základů vzdělání poskytuje základy vzdělávání klientkám z Ústavu sociální péče z Domovů na Třešňovce v České Skalici. Speciálně-pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogickopsychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Činnost školy je vymezena 16 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 73/2005 Sb., vyhl. 147/2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 6

7 2.1 Cíle školy Základním cílem naší školy bylo rozvíjet u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnosti osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení se do běžného života. Usilovali jsme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Vést žáky k poznávání jejich možností a schopností, které jim pomohou při výběru budoucího povolání Rozvíjet duševní a tělesné schopnosti žáků při důsledném respektování jejich individuálních zvláštností Rozvíjet u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání dle platných vzdělávacích programů Směrovat žáky a jejich zájmy pomocí Minimálního preventivního programu školy na správné chápání lidských hodnot a tím snižovat riziko jejich ohrožení vnějšími negativními vlivy Vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými nejen ve škole, ale i na veřejnosti Využívat efektivně interaktivní výuku Rozvíjet estetické cítění, vkus a tvořivost žáků Hledat v metodách systému práce a hodnocení dětí takové cesty, které jim školu co nejvíce přiblíží Důsledně dodržovat a motivovat žáky pro život bez cigaret, drog, alkoholu a jiných návykových látek, upřednostňovat aktivity v přírodě Rozvíjet citové vnímání a míru zdravého sebevědomí aktivní účastí žáků na různých mimoškolních akcích Spolupracovat se stacionářem Cesta, Policií ČR, SVP Varianta v Polici nad Metují, výchovným zařízením OSPOD, Oblastní nemocnicí v Náchodě, MěÚ Náchod, zřizovatelem, ČŠI, ÚP v Náchodě a dalšími institucemi V rámci rehabilitační péče žáky pravidelně polohovat, procvičovat, vertikalizovat Spolupracovat s fyzioterapeutkou a canisterapeutkou, zapojit žáky do hipoterapie a muzikoterapie (v rámci spolupráce s OS Cesta), dále spolupracovat s SPC v Náchodě, Jánských Lázních, Hradci Králové, s CZP v Hradci Králové s odbornými lékaři, zajišťovat pravidelné kontroly a pravidelná vyšetření Zapojovat děti do vyhlášených soutěží a akcí určených pro žáky speciálních škol i pro žáky běžných základních škol a děti škol mateřských Doplnit jednotlivé třídy speciálními didaktickými pomůckami podle potřeb žáků dané třídy a požadavků třídních učitelů 7

8 Seznamovat dětské lékaře v našem regionu o možnostech vzdělávání na naší škole, o speciálně pedagogických metodách, formách výuky a vzdělávání Spolupracovat s rodiči a širokou veřejností Poskytovat veřejnosti objektivní informace týkající se vzdělávání a výchovy v naší škole Zaměřit se na spolupráci rodičů se školou, nabídnout odborné přednášky na zvolené téma, aktivně je zapojit do činnosti školy, organizovat aktivity s účastí rodinných příslušníků dítěte Spolupracovat se středními a vysokými školami, umožňovat studentům odborné praxe Navázat spolupráci s jinými speciálními školami Nadále udržovat kontakty s bývalými pracovníky školy Poskytovat službu rozvozu a svozu žáků ZŠ speciální Zřídit školní družinu s odpoledním provozem pro žáky ZŠ speciální Nadále modernizovat materiální vybavení školy a inovovat metody a formy vyučování V rámci získání další odborné kvalifikace umožnit pedagogům účast na seminářích a kurzech, které se budou přímo vztahovat k pedagogické činnosti, škola je bude účastníkům hradit, ti pak budou povinni s novými poznatky seznámit své kolegy na odborných seminářích a besedách 8

9 c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zák. č. 563/2004 Sb.) Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická kvalifikace Název vzdělávací instituce Délka odborné praxe A ředitel VVŠ chemie Speciální pedagogika PF HK nad 27 B zástupce ředitele Vychovatelství pro speciální zařízení PF UJEP Ústí nad Labem nad 27 C asistentka pedagoga Pedagogické minimum Terénní sociální práce EA sociálně právní 11 D učitelka 2. stupeň SZŠ + ZŠ spec. pedag. techn. vých. PF UP Olomouc 15 E učitelka 2. stupeň ČJ, D Speciální pedagogika (psychopedie) PF HK PF UK Praha nad 27 F učitelka 1. stupeň ZŠ hudební výchova PF HK Hradec Králové 6 G učitelka Vychovatelství SPŠZ PF HK nad 27 H I J K učitel asistentka pedagoga učitelka asistentka pedagoga Učitelství a základy průmyslové výroby Speciální pedagogika Vyšší vojenské učiliště Vyškov UK Praha nad 27 vychovatelství SPŠ Nová Paka 7 Vychovatelství, Vv Speciální pedagogika, psychologie, logopedie Průmyslová škola oděvní Vysvědčení o učitelské způsobilosti PF HK MU Brno nad 27 Praha PF HK nad 27 L asistentka pedagoga SEŠ Rekvalifikační kurz na asistenta pedagoga (Fakta v. o. s.) Náchod Žďár nad Sázavou 11 M učitelka Speciální pedagogika, Učitelství (etopedie) UJAK Praha 24 9

10 N učitelka Učitelství na speciálních školách (logopedie, Vv) PF UK Praha 19 O P Q asistentka pedagoga asistentka pedagoga asistentka pedagoga Aranžerkaz Vychovatelství pro spec. zařízení Vychovatelství SOU Kurz osobní asistent PF UJEP Ústí nad Labem SPgŠ Litomyšl 5 1 nad 27 R učitelka Učitelství pro školy vyžadující zvláštní péči PF UK Praha nad 27 S učitelka Učitelství MŠ SPgŠ Litomyšl 16 T učitelka Učitelství MŠ SPgŠ Nová Paka nad 27 U psycholožka Psychologie V W X Y Z speciální pedagožka speciální pedagožka speciální pedagožka sociální pracovnice asistent pedagoga 1. stupeň základy techniky Speciální pedagogika-psychopedie SPgŠ Litomyšl FF UP Olomouc PF HK PF UP 8 nad 27 Předškolní pedagogika UK Praha 25 Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči Sociální práce AA účetní ekonomika veřejného sektoru PF UK Praha 25 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice Učitelství MŠ SPgŠ Litomyšl 27 Univerzita Pardubice AB IT aplikovaná informatika Univerzita HK

11 Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci Jméno pracovníka Pracovní zařazení a odborná způsobilost Kvalifikace Odborné vzdělání (ÚSO, vysokoškolské) Délka odborné praxe A uklízečka Střední škola nad 32 B uklízečka Střední odborné učiliště nad 32 C administrativní a spisová pracovnice Střední škola nad 32 D uklízečka Základní vzdělání nad 32 E uklízečka Střední odborné učiliště nad 32 F mzdová účetní Střední škola 23 G účetní Střední škola 20 H školník Základní vzdělání nad 32 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 2011/ / / Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2011/ / /2014 Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Nový nástup v průběhu školního roku: Odhlášení v průběhu školního roku: Pokračování ve školní docházce po splnění povinné školní docházky: Vycházející žáci: Odchod na OU: Nepodali přihlášku k dalšímu studiu: 10 žáků 2 žáci 0 žáků 3 žáci 1 žák 2 žáci 11

12 e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ Členění podle ročníků a tříd (k ) ZŠ a MŠ 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč 10. roč. Celkový počet žáků praktická škola speciální škola mateřská škola Počet tříd kurz pro získání základů základního vzdělání CELKEM školní družina Přípravná třída Členění podle ročníků a tříd (k ) ZŠ a MŠ 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč 10. roč. Celkový počet žáků praktická škola speciální škola mateřská škola kurz pro získání základů základního vzdělání Počet tříd CELKEM školní družina přípravná třída

13 Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 ZŠ praktická Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ speciální Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

14 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka ZŠ praktická Počet žáků k Počet žáků k Počet zameškaných hodin na žáka Počet % zameškaných hodin 1. ročník ,12 2. ročník ,01 3. ročník ,05 4. ročník ,45 5. ročník ,25 6. ročník ,30 7. ročník ,52 8. ročník ,61 9. ročník ZŠ speciální Počet žáků k Počet žáků k Počet zameškaných hodin na žáka Počet % zameškaných hodin 1. ročník ročník ,43 3. ročník ,04 4. ročník ,62 5. ročník ,16 6. ročník ročník ,60 8. ročník ,4 9. ročník , ročník ,60 Přípravná třída Počet žáků k Počet žáků k Počet zameškaných hodin na žáka Počet % zameškaných hodin 1. ročník ,82 14

15 Hodnocení chování Stupeň chování Prvně Opakovaně Školní rok 2013/ Neomluvená absence Školní rok Základní škola Počet žáků Za 1. Pololetí / Ø na žáka Za 2. pololet / Ø na žáka CELKEM / Ø na žáka praktická / Ø 4,70 34 / Ø 1, / Ø 6, /2014 speciální přípravná třída ZŠ praktická a speciální Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2011/ ,8 4, / ,6 4, / ,0 4,44 Školní družina Školní rok Počet oddělení Celkový počet žáků Počet žáků na jedno oddělení Počet žáků na učitele 2011/ / /

16 Přípravná třída Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jedno oddělení Počet žáků na učitele 2011/ / / MŠ při Oblastní nemocnici Náchod Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2011/ ,6 5,6 2012/ ,6 5,6 2013/ ,6 5,6 16

17 f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cílem primární prevence naší školy je: vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k výchově a k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytvoření eticky hodnotných postojů a způsobů chování snaha zvyšovat odolnost dětí vůči drogám prevence šikany práce s ohroženými jedinci sexuální výchova bezpečný sex zkvalitňování mezilidských vztahů, rozvoj správné komunikace výchova k samostatnosti upevňování pozitivního vztahu mezi pedagogy a žáky vhodné trávení volného času metodická a informační pomoc pedagogům navázání vztahu rodiče pedagog/škola další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence Výše uvedených cílů škola dosahuje prostřednictvím předmětových komisí (např. environmentální, dopravní, rodinná a sexuální, výchovné poradenství a zdravotní výchovy). Jednotlivé předmětové komise mají zpracovaný celoroční plán aktivit, za které zodpovídají a zároveň organizují pro žáky základní školy praktické a základní školy speciální různé zájmové činnosti. Veškeré organizované akce jsou součástí prevence sociálně patologických jevů na škole Přednáška o pyrotechnice ZŠP Základy trestní odpovědnosti ZŠP Šikana, kyberšikana ZŠP Péče o dítě přednáška ZŠP Dopravní značky, řešení dopravních situací ZŠP 17

18 g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ datum název školení jméno kde Kurz administr. testu U NÚV Praha Matrika, bakalář B INFOPHARM Nová Paka Tvorba webových stránek A B ŠZ DVPP HK Proškolení odb. SPC V RAMPS Praha - NÚV Vývoj. dysfázie W X RAMPS Praha Vývoj vnímání u dětí sebereflexe u dětí A B D E F G J M N U V W X SPC Náchod Proškolení odb. SPC narušení komunikace J NÚV Praha Vývojová diagnostika II W NÚV Praha Podpůrná opatření naruš. kom. schop. W X Praha Podpůrná opatření MP B V Zvíkovské Podhradí Dílčí oslabení výkonu X PPP Náchod, Smiřických Proškolení MS OFFICE A V U X Y SPC Náchod Cvičení k propojení mozkových hemisfér N ZŠ TGM Náchod Etická výchova na školách B KÚKHK 18

19 datum název školení jméno kde Správné zadávání dat do programu PPP4 A B U V W X Y SPC Náchod Posudek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky V X Praha Otevíráme akčním plánem A KÚKHK 19

20 h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Festivaly Hudebně-divadelní festival v Náchodě, 5. Ročník ZŠP, ZŠS Bambiriáda Draka bolí zub ZŠS Festival Hádě v Hronově ZŠS Sportovní akce Akce HORALKA SPC 20

21 Krkonošský přebor ve vybíjené ZŠP Krajský přebor ZŠP v přespolním běhu 2014 ZŠP 2x měsíčně Plavání v aquaparku v Kudowě Zdroji ZŠS 1x měsíčně Hipoterapie v jezdeckém areálu v Jaroměři ZŠS 1x měsíčně Návštěva tělocvičny ZŠS, ZŠP Soutěže Mladý zdravotník okresní kolo ZŠP Mladý zdravotník okresní kolo ZŠP Soutěž o nejlepšího dráčka ZŠP 21

22 Programy v rámci ENV ZOOpark v Bělovsi krmení zvířátek ZŠS Léčitelství na Náchodsku ZŠP Krmení zvířátek u Bonáta ZŠS Dobrý den, jaro ZŠP Putovní výstava Tonda Obal ZŠS, ZŠP Jarní příroda spolupráce s Centrem rozvoje Č. Skalice ZŠS Projektový den v rámci dopravní výchovy a ENV ZŠS Návštěvy zařízení pro vycházející žáky 9. ročníku ZŠP Návštěva učiliště v Hořicích ZŠP Návštěva SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Beseda Základy trestní odpovědnosti ZŠS, ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně ZŠP Návštěva OU v Opočně - účast na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji ZŠP 22

23 Kulturní představení O pejskovi a kočičce, divadelní představení v Beránku ZŠS, ZŠP Čarodějná pohádka divadelní představení v Hronově ZŠS Jak Honza léčil rohatou princeznu, divadlo v Hronově ZŠS Jak to bylo s Růženkou, divadlo v Beránku v Náchodě ZŠS Matylda zasahuje, divadelní představení v Beránku ZŠS, ZŠP Přišel k nám kouzelník ORL ON Kocour Mikeš, divadelní představení v Beránku ZŠP 1x měsíčně Tibetské mísy koncert v ZŠS v Bělovsi ZŠS Výstavy, besedy Mykologické okénko s Mgr. P. Pokorným ZŠS, ZŠP Čarodějná pohádka divadelní představení v Hronově ZŠS Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠS Beseda s pí Zelenou z ČČK prevence úrazů ZŠS Čas zvonků vánočních výstava v Novém Městě n. Metují ZŠS Adventní kalendář beseda ORL ON Adventní kalendář beseda DI ON Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠS Jaro život v přírodě, beseda s myslivcem p. Špačkem ZŠS Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠP Slavnost Slabikáře ZŠS, ZŠP Návštěva Muzea papírových modelů ZŠP Den dětí Déčko a návštěva cukrárny ZŠS Den dětí návštěva Dinoparku v Karlowě ZŠS Den dětí výlet do Police nad Metují ZŠP Beseda s pí Macurovou v Městské knihovně v Náchodě ZŠS 23

24 Dopravní a zdravotní výchova průběžně celoročně Dopravní výchova na dopravním hřišti ZŠS, ZŠP průběžně celoročně Canisterapie ZŠS Jízda zručnosti ZŠS Turnaj ve stolním tenise - Broumov ZŠP Turnaj ve stolním tenise, Hradec Králové ZŠP První pomoc při poranění ZŠP Dopravní hřiště jak bezpečně jezdit na kole ZŠS Zdravověda projektový den ZŠS 24

25 Ostatní průběžně celoročně Nakupování ZŠS Podzimní dráčci - soutěž ZŠS, ZŠP Hrátky s přírodninami DI ON Dušičkový čas Halloween DI ON Halloweenský karneval ZŠS, ZŠP Dílnička tvoření z papíru ZŠP Návštěva 1. třídy ve škole speciální ZŠS Návštěva 1. třídy ve škole ZŠ Masarykova ZŠS Návštěva 1. třídy ve škole Komenského ZŠS Školou chodí Mikuláš ZŠS, ZŠP Zdobení vánočního stromečku DI ON Školou chodí Mikuláš DI ON Pečeme vánoční cukroví vánoční dílnička ZŠS Vyrábíme vánoční přání vánoční dílnička ZŠS Křehké kouzlo Vánoc výstava vánočních ozdob ZŠP Společné zpívání se žáky ze ZŠ Komenského ZŠS Pečení vánočních perníčků ZŠP Výroba vánočních svícnů DI ON Výroba vánočních přání ORL ON Štědrý den ZŠS Vánoční besídka ZŠS Sněhové hrátky se zvířátky ZŠP Kulatí sněhuláci v MŠ ON Náchod ORL ON Jaký jsi Zimníčku? DI ON 25

26 Masopuste, masopuste ORL ON Návštěva radnice ZŠP Valentýnské překvapení DI ON Karneval masopust ZŠS V Výroba přáníček k MDŽ ORL ON Výroba přáníček k MDŽ DI ON Na jaře, na jaře.. ORL ON Čtení v nemocnici DI ON Pomlázkové posezení v Červeném Kostelci ZŠS Velikonoční pečení ZŠS Hody, hody, doprovody ORL ON Čarodějnické putování ZŠS Kytička pro maminku ORL ON Kytička pro maminku DI ON Návštěva Muzea železnic ZŠS Programy pro rodiče Vánoční besídka pro rodiče s posezením ZŠS Kudy, kudy cestička ZŠS Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů ZŠS Kurz pro získání základů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo tento kurz 6 klientek Domovů na Třešňovce Česká Skalice. Celoročně byla účast opět bez absence. V průběhu výuky účastnice kurzu navštívily pěší výlet do Ratibořic. V rámci výuky účastnice opakovaně absolvovaly návštěvu nádraží, naučné vycházky s orientací ve městě Česká Skalice. Další výukou směřující k nácviku samostatnosti klientek byly tematicky zaměřené vycházky na poštu (odesílání dopisů a pohlednic), do obchodů (nácvik zajišťování drobných nákupů) a procvičování slušného chování v obchodě. Zde jsme také opakovaně procvičovali v praxi upevňování poznatků o hodnotě peněz. Znalost hodnoty peněz je pro naše účastnice stále velice obtížná, avšak pro jejich další život nepostradatelná. 26

27 Činnost Speciálně pedagogického centra Poradenskou, diagnostickou a metodickou činnost zajišťují: 1x psycholog 2x speciální pedagog logoped 1x speciální pedagog 1x sociální pracovnice Statistika Služby klienti: Služby Z toho Počet celkem Ambulantně V terénu Doporučení k integraci Individuální vzdělávací plány Individuální činnosti se zákonnými zástupci 0310a Individuální činnost s klienty Jiná individuální péče Jiné individuální činnosti 0307a Komplexní vyšetření Konzultace k IVP Odborné podklady pro vzdělávací opatření Pobytové akce Počet osobodní pracovníků centra Projekty pro školy Propagační, dotazníkové a informační akce Psychologická intervence 0304a Psychologická vyšetření Publikační a osvětová činnost, metodické materiály Skupinové činnosti s klienty Skupinové činnosti se zákonnými zástupci 0310b Služby pedagogům Sociálně právní poradenství Speciálně pedagogická intervence 0305a Speciálně pedagogická vyšetření Stáže studentů

28 Statistika PPP4 Počty klientů: Z běžných škol Ze speciálních škol Z běžných škol Ze speciálních škol Klienti Klienti celkem Jednorázově ošetřeni Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení Vady řeči Tělesně postižení Autisté S více vadami Konzervatoře Konzervatoře Mateřské školy Mateřské školy Rodiny, školsky nezařazení Z běžných škol Střední školy Ze speciálních Střední školy škol Z běžných škol Vyšší odborné Ze speciálních Vyšší odborné škol Z běžných škol Základní školy Ze speciálních Základní školy škol z toho ostatní z toho v předškolním věku z toho vzdělávaní podle $ škol. zákona z toho včasná intervence (do 3 let) Celkem Ostatní 28

29 Dotazníkové šetření školám V měsíci září 2014 proběhlo dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit spokojenost škol se službami SPC Náchod za školní rok 2013/2014. Z přibližně 60 oslovených respondentů jich odpovědělo 35 z nejvíce navštěvovaných mateřských škol a jeden z odborného učiliště. Celkem tedy odpovědělo 36 respondentů, což je návratnost přibližně 60%, proto můžeme výsledky tohoto šetření považovat za relevantní. Z výsledků je patrné, že spokojenost se službami SPC je v pásu zjevného nadprůměru. Výsledky dotazníkového šetření: Jak hodnotíte informovanost ze strany SPC o způsobu spolupráce SPC se školou? 1 Velmi spokojen 7 19 % 2 Spíše spokojen % 3 - Neutrální % 4 Spíše nespokojen 3 8 % 5 Velmi nespokojen 0 0 % Jak hodnotíte četnost návštěv pracovníků SPC ve škole? 1 Velmi spokojen 3 8 % 2 Spíše spokojen 8 22 % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 8 22 % 5 Velmi nespokojen 4 11 % Ohodnoťte srozumitelnost závěrů doporučení/vyjádření - Speciální pedagog Velmi spokojen % Spíše spokojen % Neutrální 7 19 % Spíše nespokojen 0 0 % Velmi nespokojen 0 0 % 29

30 Ohodnoťte srozumitelnost závěrů doporučení/vyjádření. - Psycholog Velmi spokojen 7 19 % Spíše spokojen % Neutrální % Spíše nespokojen 2 6 % Velmi nespokojen 0 0 % Ohodnoťte srozumitelnost závěrů doporučení/vyjádření. - Sociální pracovník Velmi spokojen 6 17 % Spíše spokojen % Neutrální % Spíše nespokojen 0 0 % Velmi nespokojen 1 3 % Jak Vám vyhovuje způsob komunikace poradenských pracovníků? 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 9 25 % 4 Spíše nespokojen 2 6 % 5 Velmi nespokojen 2 6 % 30

31 Ohodnoťte, zda se můžete obrátit na poradenské pracovníky s případnými problémy. 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 6 17 % 4 Spíše nespokojen 3 8 % 5 Velmi nespokojen 0 0 % Ohodnoťte, jak jste byli ze strany pracovníků SPC informování o daném druhu zdravotního postižení u integrovaného žáka (specifika zdravotní, psychologická apod.). 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 8 22 % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 3 8 % Jak hodnotíte úroveň návrhu pracovníků SPC pro úpravy prostředí žáka ve škole? 1 Velmi spokojen 4 11 % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 3 8 % 31

32 Ohodnoťte úroveň návrhu pracovníků SPC na vybavení kompenzačními a reedukačními pomůckami. 1 Velmi spokojen 6 17 % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 3 8 % Ohodnoťte úroveň návrhů na úpravy ve vzdělání ze strany SPC. 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální 6 17 % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 2 6 % Ohodnoťte, jak Vás SPC podporuje v otázkách forem a metod práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. 1 Velmi spokojen 7 19 % 2 Spíše spokojen % 3 Neutrální % 4 Spíše nespokojen 1 3 % 5 Velmi nespokojen 2 6 % 32

33 Můžete se kdykoli na odborníky SPC obrátit s případnými problémy? 1 Velmi spokojen % 2 Spíše spokojen 9 25 % 3 Neutrální 7 19 % 4 Spíše nespokojen 2 6 % 5 Velmi nespokojen 0 0 % Kterých služeb v našem poradenském zařízení využíváte? Speciálně pedagogické vyšetření % Psychologické vyšetření % Logopedické vyšetření % Pomoc při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu % Doporučení k integraci % Ostatní 3 8 % Celková spokojenost respondentů se službami SPC 33

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Výroční zpráva za školní rok 2014/ Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Č.j.: 147/2610 Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. PŘEHLED OBORŮ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více