Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce LONDÝN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce LONDÝN"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce LONDÝN Radek Kněžínek IX.A Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2010/11

2 Prohlášení. Prohlašuji, ţe předloţená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichţ jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. V Sedle dne Jméno autora: Radek Kněţínek

3 Poděkování. Rád bych poděkoval Mgr. Světlaně Kostkové za odborné vedení, pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Londýn byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na Zš a Mš Nová Bystřice. Práce je zaměřena na hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Londýn.

5 Obsah Úvod Londýn se představuje Dotazník Co z těchto dotazníků vyplývá? Historie Londýna Zaloţení Londýna Anglosaský Londýn Londýn v období vrcholného středověku William Shakespeare Tudorovský Londýn Londýn v 18. Století Viktoriánský Londýn Londýn v 19. Století Druhá světová válka Sir Nicholas Winton Teroristické útoky na Londýn v roce Co v Londýně navštívit Buckingham Palace / Buckinghamský palác St. James s Park Hyde Park Mramorový oblouk Big Ben a Houses of Parliament Londýnské oko / London eye Katedrála svatého Pavla London Tower Tower Bridge Trafalgarské náměstí Piccadilly Circus Leicester Square Greenwich Monument Lávka Millenia / Millenium Bridge

6 4.16 Westminster Abbey Čtvrť Soho Docklands Za zábavou, nákupem a kulturou Shopping / Nakupování Muzea HSM Belfast Muzeum Madame Tussaud s The London Dungeon Natural History Museum Victoria and Albert museum National Gallery/Národní galerie Tate Modern Doprava Metro/Underground DLR / Docklands Light Railway Autobusy TAXI sluţba v Londýně Říční doprava Tramvajová doprava Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I - Mapy Příloha II. Fotografie ze zájezdů do Londýna

7 Úvod Absolventskou práci na téma Londýn sem si vybral proto, ţe jsem měl moţnost toto nádherné město několikrát navštívit. Při slově Londýn se mi vybaví plno věcí. Krásné město s bohatou kulturou, historií a rozmanitou architekturou, ale také přecpané ulice a dopravní prostředky, kriminalita a fronty před turistickými atrakcemi. Aţ díky této absolventské práci jsem si uvědomil, jaké jsem měl štěstí, ţe se mi naskytlo několik šancí Londýn navštívit. Své čtenáře či posluchače bych chtěl s tímto nádherným městem prostřednictvím této absolventské práce seznámit

8 1 Londýn se představuje Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Nachází se na jihovýchodě země. Jeho rozloha čítá 1577 km 2 a právem Londýn řadí na první místo v ţebříčku největších měst Evropské unie. Počet obyvatel sahá k 7,556,900 (údaj z roku 2007). Hustota zalidnění je přibliţně 4854 obyvatel na km 2. Londýn je město se spektrem lidí z různých zemí a různých náboţenství. Nachází se zde mnoho přistěhovalců, nejčastěji černé pleti a asiatů. Londýn je jedním z nejmodernějších měst na světě. Protéká jím řeka Temţe neboli Thames fiver rozdělující město na jiţní a severní část. Severní část je částí starší a nachází se zde nejvíce pamětihodností a historických objektů. Temţe je přílivová řeka a kvůli tomu Londýn byl a stále je ohroţen záplavami. Město se dělí na 32 městských obvodů :Westminster, Kensington a Chelsea, Hammersmith a Fulham, Wandsworth, Lambeth, Southwark, Tower Hamlets, Hackney, Islington, Camden, Brent, Ealing, Hounslow, Richmond, Kingston, Merton, Sutton, Croydon, Bromley, Lewisham, Greenwich, Bexley, Havering, Barking a Dagenham, Redbridge, New Ham, Waltham Forest, Haringey, Enfield, Barnet, Harrow, Hilingdon. Mapa znázorňující 32 městských obvodů a City. Další důleţitou součástí Londýna je jeho samotné,,srdce - finanční čtvrť City of London, ve které můţeme najít řadu administrativních mrakodrapů (např. The Gerkins neboli 30st Mary Age ) nebo mnoho známých památek (např. Tower of London nebo Tower Bridge.) City byla několikrát doslova srovnána se zemí. V roce 1212, ale hlavně v roce 1666 při velkém poţáru Londýna shořela prakticky do základů. Nejvyšším orgánem Londýna je Greater London Authority (Vyšší londýnský úřad), tvořený shromáţděním dvaceti pěti členů - 7 -

9 a starostou, kteří jsou voleni na čtyři roky. Nynějším starostou Londýna je od roku 2008 Boris Johnson. Sídlem Vyššího londýnského úřadu je Londýnská radnice, neboli City Hall (městská hala) nacházející se na jiţním břehu řeky Temţe. Londýnská radnice má tvar znetvořeného vejce. Londýn má přes všechny pověry mírné podnebí. Během mých návštěv Londýna jsem vţdy byl překvapen poměrně příjemným, ovšem deštivým počasím, které k Londýnu neodmyslitelně patří. Podle výzkumu je v Londýně přibliţně 145 deštivých dnů v roce. Díky Golfskému proudu jsou zde mírné zimy většinou bez sněhu a mírná léta bez příliš vysokých teplot. Průměrné roční sráţky v Londýně jsou pod 600mm. I kdyţ je Londýn velice krásné a hojně navštěvované místo, je tu jeden velký problém. A tím je nepořádek v ulicích. Z důvodů teroristických útoků v roce 2005 je v Londýně opravdu malé mnoţství odpadkových košů. Koše, které v Londýně najdete, jsou většinou odolné výbuchům

10 2 Dotazník Abych zjistil, co si o Londýně myslí jeho obyvatelé, předloţil jsem pěti obyvatelům Londýna, převáţně studentům rozdílného věku, krátký dotazník. Dotazník by nám měl trochu přiblíţit pohled obyvatel ţijících v Londýně na své město. Poloţené otázky: 1. Co máte rád/a na Londýně? 2. Co se vám na Londýně nelíbí? 3. V jaké části Londýna ţijete? 4. Co si myslíš o lidech ţijících v Londýně a jejich ţivotě? 5. Jaký je tvůj celkový názor na Londýn? Jméno: Deanne Věk: 16 1.Co máte ráda na Londýně? Osobně mám v Londýně nejraději nakupování. Ale ostatní lidé mají rádi různé výtvarné galerie, muzea atd. 2. Co se vám na Londýně nelíbí? Nikdy nevíte kdy a kde uvíznete v davu. 3. V které části Londýna bydlíte? Bydlím blízko Lutonu. 4. Co si myslíte o Lidech žijících v Londýně a o jejich životě? Myslím, ţe lidé jsou zde velice přátelští. Kromě úředníků v centru města v rušných hodinách. 5. Jaký je Váš celkový názor na Londýn? Londýn je podle mě dobré místo k ţivotu. Jméno: Zee Věk: Co se Vám na Londýně líbí? Turistické atrakce. Například Londýnské oko, Big Ben, Buckinghamský palác. 2. Co vám na Londýně vadí? Kriminalita mezi mládeţí

11 3. V jaké části Londýna bydlíte? Ve Stratfordu 4. Co si myslíš o lidech žijících v Londýně a jejich životě? Lidé v Londýně jsou velice zaneprázdnění. Ţijí uspěchaným ţivotním stylem. 5. Jaký je Váš celkový názor na Londýn? Je to velice rozmanité město s obyvateli z různých koutů světa. Jméno : Olivia Cox Věk: Co máte ráda na Londýně? Na Londýně je nejlepší to, ţe je zde mnoho míst k návštěvě a je tu stále co dělat. 2. Co Vám na Londýně vadí? Na Londýně jsou nejhorší koše a kontejnery v ulicích. Je jich málo a jsou většinou přeplněny. 3. V jaké části Londýna bydlíte? Bydlím v Havering. 4. Co si myslíte o lidech žijících v Londýně a jejich životě? Myslím ţe lidé v Londýně jsou vţdy velmi zaneprázdněni a ne moc usměvaví. Nikdy nevypadají moc přátelsky. Ale mohou být jiní, kdyţ je více poznáš 5. Jaký je Váš celkový názor na Londýn? Miluji Londýn. Navštěvuji ho z různých důvodů. Chodím na procházky, nakupovat a navštěvovat kulturní události (koncerty a muzikály). Chodím za zábavou a vzděláváním. V Londýně mě vţdy něco nového překvapí. Je to překrásné město. Architektura je zajímavá a velice pestrá. Můţe být moderní nebo velmi stará. Překrásné jsou také parky, jezera a říčky. Je zde stále co dělat. Miluju Londýn. Jméno: Rajeev Věk: Co máte rád na Londýně? Návštěvy centra. 2. Co Vám na Londýně vadí? Počasí. Často tu prší

12 3. V jaké části Londýna bydlíte? Bydlím v západním Londýně ve čtvrti Hounslow. 4. Co si myslíte o lidech žijících v Londýně a jejich životě? Myslím, ţe někteří lidé jsou přátelští a někteří zase ne. Asi jako v jiných zemích. 5. Jaký je Váš celkový názor na Londýn? Londýn je velmi zajímavé místo k ţivotu, ale chtěl bych se odstěhovat. Hlavně do jiné krajiny. Jméno: Lottie Věk: Co máte ráda na Londýně? Centrum Londýna mám ráda kvůli kultuře a nakupování. 2. Co ti na Londýně vadí? Autobusy jsou velmi pomalé a jsou v rušných hodinách přeplněny. 3. V jaké části Londýna bydlíte? Bydlím v části Croydon 4. Co si myslíte o lidech žijících v Londýně a jejich životě? Myslím, ţe zdejší lidé jsou poměrně hrubí. 5. Jaký je Váš celkový názor na Londýn? Londýn je velice krásný ale drahý. 2.1 Co z těchto dotazníků vyplývá? Z odpovědí na první otázku jde vidět, ţe v Londýně je opravdu mnoho moţností jak trávit volný čas. Nachází se zde mnoho klubů, muzeí, turistických atrakcí, výtvarných galerií a obchodů. Odpovědi na druhou otázku jsou rozdílné. O tom ţe davy v Londýně jsou časté, jsem se sám několikrát přesvědčil. Fronty před atrakcemi a obchody jsou někdy opravdu k zbláznění. Bohuţel je pravdou, ţe se v Londýně hojně rozmohla kriminalita i mezi mládeţí. Jedná se především o kapesní krádeţe nebo přepadení. Můţe se stát, ţe v časté tlačenici před nějakou z atrakcí přijdete o svoje peníze nebo osobní doklady. Ţe je v Londýně málo košů v ulicích, jiţ bylo zmíněno. Na dotaz co si myslíš o lidech a jejich ţivotě, všichni dotázaní

13 odpověděli podobně. Obyvatelé Londýna jsou v rušných špičkách opravdu nepříjemní, nervózní nebo dokonce i hrubí. Ţijí velice uspěchaným ţivotem. Odpověď, ţe autobusy mívají zpoţdění vzhledem k zácpám a bývají přeplněné, je také pravdivá. Myslím, ţe se v Londýně jízdní řády moc neřeší a ani není moţné je dodrţovat. Autobusy jezdí kaţdých 5-10 minut a nezřídka se stane, ţe na zastávce zastaví dvě stejné linky nebo si o chvíli déle počkáte. Všichni dotázaní se shodli, ţe je Londýn dobrým místem k ţivotu. Nevýhodou hlavně pro turisty je v Londýně velice drahé vstupné. Buď je zdarma, nebo nehorázně předraţené. Např. vstupenka pro dospělého do proslulého muzea voskových figurín Madame Tussaud s se pohybuje okolo 23 liber coţ je v přepočtu přibliţně 644 Kč

14 3 Historie Londýna 3.1 Založení Londýna Kolem roku 43 našeho letopočtu se na území dnešního Londýna usadily legie císaře Claudia a zaloţily tábor, který nazvali Londinium (keltsky: osada na břehu řeky). Římané pro osadu vybrali výhodné místo. Zbudovali ji u místa, kde byla řeka mělká a dala se snadno přebrodit. Brzy postavili přes řeku most. Londinium rostlo a rostlo. Do města přijíţděly lodě z celé Evropy. Římané vybudovali silnice z Londinia do celé Británie. Po roce 400 Římané Británii opustili. Nikdo dodnes neví přesně co se dělo s Londiniem mezi roky 400 a Anglosaský Londýn Výhodná a strategická pozice Londinia vedla v roce 600 Anglosasy k obnovení osídlení. Anglosaská osada však nebyla vybudována na místě Londinia ale asi o 1 km dále proti proudu řeky. Osada byla pojmenována Lundenwic Londýnský obvod. Obec byla rozprostřena na ploše 60 hektarů. Z důvodu nového administrativního členění Alfrédem Velikým byla Lundenwic přesunuta na místo Londinia a dnešní City of London. 3.3 Londýn v období vrcholného středověku V roce 1066 propukla invaze Normanů do Anglie, která vyvrcholila ke korunovaci normandského vůdce Viléma Dobyvatele anglickým králem. Vilém, strachujíc se z anglického lidu, vybudoval několik tvrzí, které by ho měli ochránit proti případné vzpouře. Mezi nimi i Tower of London. Syn Viléma Dobyvatele - Vilém II. Ryšavý zahájil stavbu Westminster hall, coţ byl základ Westminsterského paláce, který se stal v době středověku hlavním královským sídlem. Středověký Londýn byl propleten různými malými uličkami a domy byli postaveny hustě u sebe z hořlavých materiálů. Tím se zvyšovalo nebezpečí poţárů. V polovině 14. Století zachvátila Londýn tzv. černá smrt. V roce 1348 totiţ přistály v přístavu Melcombe Regis v hrabství Dorset dvě obchodní plavidla. Námořníci nevědomě přivezli se svým nákladem i zablešené krysy přenášející mor. Mor se do Londýna dostal ještě celkem 16 krát. V roce 1665 vtrhla do Londýna černá smrt naposledy a zahubila kolem obyvatel. První týden v září roku 1666 byl pro Londýňany krutý. V předchozím roce zahynuly tisíce z nich při morové epidemii a teď se městem prohnal Velký poţár (obr. 2.1). A jak poţár vlastně vznikl? Vypráví se mnoho legend a báchorek ale mě se líbí tato: V noci 1. září lezl oknem do jednoho pekařství na Pudding lane mladý chlapec ukrást bochník chleba. Zahlédl

15 ho pekař, rychle se otočil s lopatou plnou ţhavých uhlíků z pece a rozsypal uhlíky na dřevěnou podlahu. Obchod vzplál a oheň rychle ničil vše co mu přišlo do cesty. Přeskakoval z domu na dům a připravil desetitisíce lidí o střechu nad hlavou. Katedrála sv. Pavla vzplála a roztavené olovo z její střechy teklo ulicemi jako ničivá řeka plná rozţhaveného kovu. Kronikář tehdejšího Stuartovského Londýna Samuel Pepys si zapsal do svého deníku:,,viděl jsem holuby poletující sem a tam, dokud jim neshořela křídla a nespadli na zem. Oheň trápil Londýn celých pět dní. Na pomoc s poţárem přišel pomoc chudému obyvatelstvu i sám král Karel II. Tím si mezi Londýňany získal obrovskou popularitu. Obr. Velký požár Londýna, pohled z jižní části, Southwarku. Ilustrace z knihy Roberta Chamberse Book of Days. Poţár byl jednou z největších katastrof v dějinách Londýna. Zničil přes domů a nespočet památek a chrámů. Připravil o domov lidí, coţ představovalo 1/6 obyvatel tehdejšího Londýna. 3.4 William Shakespeare William Shakespear (obr. 2.2) se narodil v roce 1564 a ţil v Londýně. Napsal 36 her, které se dodnes hrají po celém světě. Nejznámější z nich jsou např. Romeo a Julie, Hamlet, Macbeth, Sen noci Svatojánské, Otthelo, Zkrocení zlé ţeny a další. Jeho existence byla v minulosti často předmětem spekulací. Vyskytovalo se mnoho domněnek, např. ţe William Shakespeare byl pseudonym Francise Bacona. Jeho divadlo The Shakespear Globe vyhořelo v Londýně v roce Shakespear zemřel 23. dubna

16 Replika divadla The Globe William Shakespeare 3.5 Tudorovský Londýn Časy Tudorovců byly opravdu krvavé a kruté. Z Londýnského Toweru se stalo nejhrůznější vězení tudorovských časů. Zde Jindřich VIII. a jeho nástupci mučili a zabíjeli lidi, kteří se jim různě protivili. Jindřich VIII. měl celkem šest ţen. V prvním manţelství s Kateřinou Aragonskou zplodil nástupkyni trůnu dceru Marii Tudorovnu (zvanou Krvavá). Druhou choť Annu Boleynovou Jindřich falešně obvinil z velezrady, cizoloţství a čarodějnictví. Neprávem jí nechal setnout hlavu. Kdyţ na trůn nastoupila Jindřichova nejstarší dcera katolička Marie, začala upalovat protestanty na hranicích. Aby zemřeli rychleji a netrpěli tolik, měli protestanti k nohám přivázané výbušniny. Místo aby je oheň pomalu zabíjel, rychle vybouchli. Všechno se obrátilo po nástupu druhé dcery Alţběty. To byla naopak protestantka a neměla ráda katolíky. Kdyţ měla pocit, ţe jí její katolická sestřenice Marie Stuartovna chce ukradnout trůn. Dala jí setnout hlavu. Jen pro zajímavost. Povídá se, ţe se katovi hlavu podařilo useknout aţ na třetí ránu sekyrou. V době Tudorovců byly zavedeny i první rejstříky zločinců. Údaje o trestných činech se provinilcům vypalovaly do kůţe

17 3.6 Londýn v 18. Století V 18. Století se Londýn rychle rozrůstal. Začala se projevovat průmyslová revoluce. Pro bohaté byli zbudovány nové čtvrti, jako například Mayfair ve West Endu. Byli postaveny nové mosty přes Temţi, coţ posílilo rychlý rozvoj jiţní části Londýna. V 18. století se zpopularizovaly kavárny. Vznikly různé druhy novin a rozmohla se literatura. V roce 1750 byla sestavena první policejní jednotka Bow Street Runners. Pohled na Londýn z roku Viktoriánský Londýn Lidé se vzpamatovávali po velkém poţáru a budovali nové domy. Tentokrát však uţ z kamenů a cihel. Město bylo čím dál tím větší. V roce 1830 ţilo v Londýně více neţ obyvatel. Začala se stavět ţeleznice. Všude po městě byly postaveny továrny. Londýn neustále bohatl. Ale bylo zde mnoho změn k horšímu. Město bylo tmavé a špinavé. Ve vzduchu bylo plno kouře. Lidé ţili ve velmi špatných podmínkách. Mnoho velmi chudých lidí nemělo kde bydlet. O této době se dozvíme např. z knih Charlese Dickense, který se narodil v roce 1812 a zemřel v roce Můţeme se dočíst o lidech ţijících v luxusních domech a o chudých lidech bez domova (román Oliver Twist). Mnoho dětí nenavštěvovalo školu. Některé děti dokonce pracovaly v továrnách. Kaţdým dnem v ulicích děti umírali. Lidé se pro peníze okrádali a zabíjeli. Kradené věci se donášely k hadrářovi a tam se měnily za peníze. Z této doby je také známý vrah Sweeney Tod holič z Fleet street. Který svým obětím

18 podřezával ve svém holičství hrdla a Jack Rozparovač, který vraţdil ţeny ţivící se prostitucí. Ve viktoriánské době došlo k velkému nárůstu veřejných poprav. 3.8 Londýn v 19. Století V 19. Století se Londýn stal největším městem na světě a hlavním městem Britského impéria. Významný vliv na pozitivní změnu Londýna měla nová ţeleznice. Ţelezniční síť umoţňovala dopravu z londýnských předměstí do centra města. Tím se také rozčlenily vrstvy obyvatel. Střední vrstva a bohatí mohli jezdit z předměstí po ţeleznici ale chudí nikoliv. Proto se niţší vrstvy drţely stále v centru Londýna. První ţelezniční linka vedla od London Bridge aţ ke Greenwich. V 50. letech začala také výstavba londýnského metra. Pro Londýn byl zřízen správní orgán Metropolitan Board of Works. Jedním z problémů, které byli řešeny, byla i kanalizace a přívoz pitné vody. Kanalizace se zatím vypouštěla do řeky Temţe, která se jednoho dne odpadními vodami přeplnila. Následkem přeplnění problém vyústil tzv. Velkým zápachem. Parlament schválil výstavbu kanalizace o délce 2100km. Tento systém funguje dodnes. Roku 1888 bylo ustanoveno nové hrabství. Metropolitan Board of Works nahradil London County Council. Byl to první orgán, který spravoval celý Londýn i s přilehlými předměstími. V 19. Století byli postaveny a opraveny některé významné stavby např. Big Ben, Tower Bridge, Victoria and Albert Museum, Westminsterský palác a Trafalgarské náměstí. 3.9 Druhá světová válka Za druhé světové války Hitler přísně zakázal bombardovat Londýn. Protoţe v Londýně bylo mnoho památek a staveb, o které by se Hitler v případě dobití připravil. Ale i přes zákaz shodily německé bombardéry na Londýn několik bomb. Angličany to velmi rozzuřilo a jako odplatu uskutečnili nálet na Berlín. To uţ Hitler ale,,nerozdýchal a přikázal srovnat Londýn se zemí. 7. září 1940 provedli Němci první nálet na Londýn. Intenzita náletů se stále zvyšovala, ale Londýňané se nevzdávali a stáli všichni při sobě. Jako úkryty slouţily stanice londýnského metra. Britové sestřelovali více a více Německých letounů. 15. září 1940 proběhl největší nálet na Londýn. Zaútočilo přes tisíc bombardérů. Hitler však musel zaplatit vysokou cenu. Ztratili 56 strojů a Britové pouze 26. Snad odvaha a oddanost svému městu a zemi pomohla Britům válku s Němci vyhrát. Britský premiér Winston Churchill ukončil po bitvě politiku usmiřování a vyhlásil boj,,na ţivot a na smrt

19 3.9.1 Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton se narodil 19. května 1909 v Londýně. Je to člověk s tím největším srdcem o jakém jsem kdy slyšel. Za druhé světové války zachránil před jistou smrtí v koncentračních táborech 669 ţidovských dětí. V roce 1938 se pan Winton vydal na dovolenou do Alp. To se ovšem vše změnilo, kdyţ se dozvěděl o deportacích ţidů. Věděl, ţe se druhá světová válka neodvratně blíţí. Jako humanitární pracovník okamţitě zrušil svojí dovolenou a chystal se pomoci dětem z Československa. Zajistil převozy dětí do Anglie, kde se jich ujali adoptivní rodiče. První dětský transport byl vypraven z praţského hlavního nádraţí s dvaceti dětmi. Druhý a třetí uţ byly četnější a přepravovaly 100 aţ 200 dětí. Poslední transport vyjel 2. srpna Protoţe šla práce londýnským úřadům velice pomalu, pan Winton se nebál dokonce doklady falšovat. Největším zklamáním pro něj bylo, ţe transport, který měl vyjet 1. září 1939 a měl být nejpočetnější, uţ nikdy nevyjede. Z dětí, které měly odjet tímto posledním transportem nepřeţilo pravděpodobně ani jedno. Nebýt manţelky pana Wintona nikdo by se o jeho hrdinském činu nedozvěděl. Pan Winton nikomu nic neřekl, dokud jeho manţelka nenašla papíry a dokumenty dokazující jeho hrdinský čin. Citát Sira Nicholase Wintona:,,Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl. Nicholas Winton o svém činu dokonce řekl, ţe by to samé udělal kaţdý. Myslíte si to také? Já o tom uvaţoval a nevím, zda by mě něco takového napadlo Teroristické útoky na Londýn v roce července 2005 byly provedeny organizací Al-Kaida teroristické bombové útoky na civilní obyvatelstvo ve veřejných dopravních prostředcích. Teroristé si na útok vybrali nejrušnější ranní dopravní špičku. Tři bomby explodovaly v soupravách metra a čtvrtá byla odpálena v Londýnském dvoupatrovém autobusu. Celkem bylo usmrceno 56 lidí a zraněno dalších

20 4 Co v Londýně navštívit 4.1 Buckingham Palace / Buckinghamský palác Palác je domovem královské rodiny jiţ od dob královny Viktorie. Původně byl vybudován roku 1703 pro vévodu z Buckinghamu. Později byl palác přestavěn pro Jiřího IV. Palác slouţí i jako místo pro konání akcí státního významu a pro korunovaci nových vládců. Shromaţďují se zde také Britové v době krize nebo národního veselí. Erby na bráně u Buckinghamského paláce Já před Buckingham palace Kaţdé ráno v půl jedenácté se u Buckingham Palace koná výměna stráţí. V Buckinghamském paláci se také nachází Královská galerie, ve které se nachází královniny sbírky maleb. Výměna jízdní gardy u Buckinghamského paláce

21 4.2 St. James s Park Saint James s park je královský park u Buckingmaského paláce. V parku se nachází jezero s malými ostrůvky. Park je téţ ptačí rezervací. Ptáci jsou zde poměrně ochočeni a nechají se krmit z ruky. Najdete tu nespočet ptačích druhů. Od holubů aţ po pelikány. Park je krásně zelený a na jaře i krásně rozkvetlý. Veverky, které jsou obyvatelkami parku, vám kradou jídlo doslova z rukou. Spousta uspěchaných londýňanů si sem chodí po práci odpočinout. Dopoledne jsou zde vidět hlavně turisté, senioři a rodiny s malými dětmi. Rozkvetlé záhony v St. James s Park Pohled přes jezero v parku Od holubů a kachen. až po pelikány

22 4.3 Hyde Park Hyde park je jedním z největších parků v centru Londýna. Jeho současná rozloha je 1,4 km 2. Nejstarší část parku měla velikost jeden hide (0, km 2 ). Proto park dostal název Hyde park. Velice slavnou částí tohoto parku je tzv. Speakers Conner (řečnický koutek), ve kterém je povoleno vyjadřovat se před publikem na jakékoliv téma kromě královské rodiny. Park je rozdělen na dvě části Serpentinovým jezerem. Nově byl v parku vystavěn památník lady Diany, princezny z Walesu. Památník má tvar kruhu a proudí v něm voda a vypadá jako divoká řeka. Na Serpentinovém jezeru je moţnost zapůjčit si malé lodičky. Řečnický Řečnický koutek Památník princezny Diany 4.4 Mramorový oblouk Mramorový oblouk je oblouk z kararského mramoru stojící poblíţ Speakers' Corner v Londýnském Hyde Parku. Oblouk byl navrţen Nashem v roce Původně měl být oblouk vchodem do Buckinghamského paláce, ale monarchii se nikdy nepodařilo rozšířit své zahrady tolik, aby mohl oblouk slouţit svému původnímu účelu. Uvnitř oblouku se nacházejí tři místnosti, které dříve byly vyuţívány jako policejní stanice

23 4.5 Big Ben a Houses of Parliament Big Ben je snad nejznámější symbol Londýna. Majestátní věţ se zvonem je součástí Houses of Parliament. Tyto stavby se nachází v části Westminster. Houses of Parliament je středem politického dění Velké Británie. Jméno Big Ben je nesprávné označení celé věţe. Big Ben je pouze největší zvon, váţící přibliţně 14 tun, nacházející se ve věţi. Hodiny na této věţi jsou v Londýně známé svou přesností. Nezastavily se a ani se nezpozdily při velkém bombardování Londýna za 2. Světově války, kdy byla věţ z části zničena. Hodinová věţ je vysoká 61 metrů. Za mnou se tyčí Big Ben a Houses of Parliament. Detailní záběr na hodiny. 4.6 Londýnské oko / London eye Londýnské oko je druhé největší vyhlídkové kolo na světě. Je vysoké 135 metrů a stojí na jiţním břehu řeky Temţe v londýnském obvodu Lambeth. Kolo bylo postaveno v roce 1999, ale kvůli počátečním potíţím svezlo návštěvníky aţ v roce Zásluhu na stavbě Londýnského oka má i plzeňská Škoda, která vyrobila hřídel a náboj kola. Na kole je umístěno 32 klimatizovaných kabin. Jedna kabina pojme 25 osob. Kolo se točí rychlostí 0,9 km za hodinu a jedna otočka trvá přibliţně 30 minut. Kolo se točí nepřetrţitě a do kabin se nastupuje a vystupuje za jízdy. Londýnské oko vlastní společnost Merlin. Kolo po otevření dostalo povolení na provoz na 8 let. Ovšem po obrovských návalech na tuto atrakci bylo povolení Lambethskou radnicí upraveno na povolení trvalé

24 Pohled na majestátný London eye. Kabina Londýnského oka Kabina London eye Já v kabině Londýnského oka. 4.7 Katedrála svatého Pavla Katedrála svatého Pavla je sídlem Londýnského biskupa. Katedrála stojí na místě normandského kostela, který byl zničen Velkým poţárem. Současná budova je postavena z portlandského kamene a byla dokončena roky Jejím architektem je Christoper Wren který je v kryptě katedrály pohřben. Chrám je 170 metrů dlouhý a jeho kopule je 111 metrů vysoká. Kolem celého vnitřního prostoru kopule se vine tzv. Šeptající galerie. Povrch interiéru kupole je vyzdoben malbami sira Jamese Thornhilla. Malby zobrazují ţivot sv. Pavla. Před severním průčelím katedrály se tyčí pomník věnovaný zahynulým obyvatelům

25 Londýna v době 2. světové války. Katedrála je po Svatopetrském dómu v Římě druhá největší na světě. V roce 1981 se v katedrále také konala svatba prince Charlese a princezny z Walesu. Kopule katedrály Sv. Pavla Pohled na budovu katedrály 4.8 London Tower Základ Toweru tvoří tak zvaná Bílá věţ, kterou zde postavil Vilém Dobyvatel. Tower se během časů měnil. Chvíli byl královskou rezidencí, zoologickou zahradou, královskou mincovnou a v současné době se v něm nachází muzeum a především korunovační klenoty. Chcete-li se podívat na korunovační klenoty, musíte si vystát frontu. Ale dlouhé čekání stojí za to. Projdete několik místností, kde se promítá historie královské rodiny a korunovace aţ dojdete do místnosti s posuvnými pásy. Na pás se postavíte a ten vás proveze kolem nádherných korunovačních klenotů. Nejhezčí ze všech klenotů je koruna královny matky s diamantem Koh-i-noor (afrikánsky hora světla), který dostala královna matka jako dar. Nachází se zde také různá ţezla, královská jablka nebo dokonce zlaté nádobí. Nechvalně proslulý je však Tower kvůli středověkému vězení. Do Toweru přišlo hodně vězňů, ale vrátil se z nich málokdo. Stráţci Toweru tzv.,,beefeaters nosí stále tudorovské uniformy. Uţ zde však neslouţí jako stráţci vězňů, ale jako turističtí průvodci a ochranka. Kaţdou noc se v Toweru koná Ceremony of the Keys. Je to vlastně ceremonie předávání klíčů, během které jsou zamčeny brány Toweru. Poslední hlídka podá hlášení a klíče předá guvernérovi, který zde bydlí. V Toweru jsou také chováni havrani. Drţí je zde legenda, která praví, ţe kdyţ havrani opustí Tower, Británie zahyne. Proto pro jistotu havranům přistřihli křídla, aby

26 nemohli uletět. Kdyţ některý z havranů zahyne, je okamţitě nahrazen náhradním. Havrani mají v Toweru i svůj hřbitov. Beefeater v tudorovské uniformě. Budova londýnského Toweru 4.9 Tower Bridge Tower Bridge je zvedací most přes řeku Temţi v Londýně. Most byl otevřen roku 1894 a jeho rozpětí je 244 metrů. Je určen pro pěší a silniční dopravu. Stavba byla zahájena v roce Na mostě se nachází dvě výškové lávky spojující obě věţe. Dříve výškové lávky slouţily pro chodce, kdyţ byl most zvednutý. Ale kvůli kapesním zlodějům a prostitutkám byli lávky uzavřeny. Nyní se znovu otevřely jako součást historické prohlídky mostu. V expozici je moţné shlédnout i starou strojovnu s parními stroji. Nyní nahradila parní stroje počítačová technika. Most se průměrně zvedne

27 přibliţně pětsetkrát do roka. Pod mostem je vyhlouben tunel pro první podzemní dráhu na světě, Tower Subway Trafalgarské náměstí Toto nejslavnější londýnské náměstí vzniklo jako památka Nelsonova vítězství v bitvě u Trafalgaru roku Na náměstí se tyčí 185 stop vysoký sloup se sochou samotného Nelsona. Kolem sloupu jsou rozmístěny čtyři obrovské bronzové sochy lvů a několik fontán. Uvádí se, ţe sochy jsou vyrobeny z kovu, který byl získán roztavením děl francouzských lodí. Na náměstí se nachází slavná Londýnská galerie. Kvůli obrovským náletům holubů je zákonem zakázáno holuby na tomto náměstí krmit. Jejich výkaly váţně poškozovali sochy a nebyly ani tím nejlepším pro lidské zdraví. Sloup se sochou kapitána Nelsona Jedna ze soch na Trafalgar Square

28 Londýnská národní galerie v popředí s jednou z fontán 4.11 Piccadilly Circus Picadilly Circus je známý dopravní uzel Londýna. Setkává se zde pět hlavních londýnských ulic. Na jedné z budov září obrovské reklamní tabule. Na náměstí je hodně rušno. Tyčí se zde socha boha Erose. Picadilly Circus se nachází ve středu West Endu. Picadilly Circus Vstup do metra na náměstí 4.12 Leicester Square Leicesterské náměstí je středem londýnského nočního ţivota. Jakmile se začne stmívat, Leicesterské náměstí se zaplní Londýňany mířící do kin, diskoték a divadel, kterých je na náměstí poţehnaně. Ve středu náměstí se nachází socha Charlieho Chaplina. Přes den jsou na náměstí otevřeny velice levné obchody se suvenýry a upomínkovými předměty nebo různé stánky se soutěţemi o ceny

29 4.13 Greenwich Oblast Greenwich se nachází ve východní části Londýna. Nabízí mnoho muzeí ke shlédnutí. Asi nejznámějším lákadlem tohoto městského obvodu Londýna je nultý poledník. Nultý poledník je vyznačen v Greenwich u královské observatoře a je zvýrazněn v zemi kovovým páskem. Ale Greenwich je také známý jako námořní předměstí. Nachází se zde National Maritime Museum. V tomto námořním museu jsou vystaveny vraky lodí, různé námořní uniformy, součástky z lodí, výstavy starodávné i moderní techniky a další. V prvním poschodí si můţete vyzkoušet roli kapitána v námořním simulátoru. Všude po muzeu jsou rozmístěny interaktivní monitory s různými zajímavými informacemi ohledně moří a oceánů. Také mě zaujala výstava malých lodních modelů. Známá je také Univerzita Greenwich a Trinity. Budova Královské námořní školy byla navrţena architektem Christopherem Wrenem. Univerzita Greenwich Nultý poledník vyznačený kovovým pásem Monument Monument to the Great fire of London je 61 metrů vysoký památník s vyhlídkovou plošinou. Tento památník byl postaven na památku obětí Velkého poţáru v roce Jeho zlatá špička znázorňuje plameny. Monument je postaven z portlandského vápence. Autor návrhu byli známí architekti Christopher Wren a Robert Hooke

30 byl své 4.15 Lávka Millenia / Millenium Bridge Vysutý most Millenium Bridge otevřen roku Dva dny po otevření musel být zavřen z důvodů chvění a houpání. Poté byl na dva roky zavřen a v roce 2002 znovu otevřen. Most slouţí pouze pěším a je dlouhý 325 metrů. Po rekonstrukci unese aţ 5000 lidí Westminster Abbey Westminster Abbey je nejvýznamnějším a nejznámějším kostelem v Londýně a v celé Velké Británii. Od doby Eduarda Vyznavače se zde konaly kromě dvou všechny korunovační ceremoniály. V jeho sklepeních bylo pohřbeno více neţ 3000 slavných a důleţitých osobností ( Alţběta I., Isaac Newton i Charles Dickens.) 4.17 Čtvrť Soho Soho obývá opravdu pestrá směs lidí všech národností. Lidé jsou v této čtvrti poněkud méně mírumilovní a doporučuje se je nefotografovat. Kdyţ jsme čtvrť jednou navštívili, bylo nám fotografování lidí v Sohu průvodcem zakázáno. V této čtvrti se také nachází Chinatown (čínské město), které je obýváno více neţ Číňany

31 4.18 Docklands Docklands je moderní čtvrtí v centru Londýna. Na místě opuštěného přístavu vyrůstají nablýskané administrativní budovy a mrakodrapy. Největším mrakodrapem se v Docklands se stala 250 m vysoká budova Canary Wharf Tower, nacházející se v centru Docklands - v Canary Wharf Za zábavou, nákupem a kulturou Právě jsme se prošli osmnácti nejznámějšími místy Londýna, které nemohou být pří návštěvě tohoto nádherného města opomenuty. A ţe vám to ještě nestačí? Jste mladí a nezajímají Vás pamětihodnosti či muzea? Potom si vyjděte za zábavou. Londýn je pro mladé rájem. Kromě památek a muzeí se zde také nachází nespočet objektů určených pro zábavu a kulturní vyţití. Po setmění se na kaţdém rohu rozzáří neonové nápisy různých diskoték, kin a divadel. V Londýně začne v podvečer oţívat zdejší mládeţ vyráţející za zábavou. Pokud teenagery kina a diskotéky omrzí, mají moţnost vydat se do několika zábavních parků. Jedním z nich je i londýnský Thorpe park, nabízející adrenalinové atrakce pro děti i pro dospělé Shopping / Nakupování Samozřejmostí jsou v Londýně obchody. A ty neomrzí nikdy. V Londýně je velice levné oblečení. Jedním z obchodů je i známý Harrods, ve kterém seţenete snad všechno. Publikace This is London od Philipa Prowse dokonce uvádí, ţe v Harrods seţenete vše,,od špendlíku po slona 3. V Londýně jsou také velice oblíbené tzv. openair markets (volně přeloţeno trhy pod otevřeným nebem). Na těchto trzích můţete nakoupit velice levně, ale bohuţel méně kvalitní zboţí

32 5 Muzea 5.1 HSM Belfast HSM Belfast je lehký křiţník, který kotví na břehu řeky Temţe a v současné době slouţí jako muzeum. Loď poprvé vyplula za 2. světové války v roce Krátce po zahájení provozu byla poškozena minou a vyřazena. V roce 1971 byla loď zakoupena Válečným muzeem v Londýně a odvlečena na kotviště v Symon's Wharf. Téhoţ roku byl křiţník otevřen jako muzeum. V lodi je moţné navštívit téměř všechny kajuty. Můţete se podívat do lodní kuchyně, nemocnice, zubařské ordinace a dokonce i do strojovny. Na lodi jsou rozmístěny voskové figuríny znázorňující členy posádky. V některých z kajut jsou otevřeny různé tematické výstavy. Příď HSM Belfast Křižník HSM Belfast 5.2 Muzeum Madame Tussaud s Muzeum Madame Tussaud s je muzeum s více neţ 200 let starou výstavou voskových figurín. Svou sochu tady má skutečně kaţdý, kdo měl nějaké jméno a slávu. Najdete zde dokonce i voskovou figurínu Shreka. Po prohlídce figurín nastoupíte do malého černého taxíku, který Vás proveze historií Londýna. V muzeu najdete i hororovou expozici. Například procházíte sklepením s ţivými herci, kteří na vás vyskakují zpoza rohů. Voskové figuríny jsou skoro k nerozeznání od ţivého člověka a jsou na nich propracovány i ty nejmenší detaily

33 Všechny Figuríny jsou volně přístupné, takţe máte moţnost vyfotit se např. s anglickou královnou nebo s Barackem Obamou. I kdyţ je vstupenka do muzea poměrně drahá stojí za to ho navštívit. Vosková figurína královny Alžběty II. V expozici najdete i figurínu Shreka. 5.3 The London Dungeon The London Dungeon je londýnské muzeum historie. V muzeu vystupují ţiví namaskovaní herci, kteří vás seznámí vţdy s nějakým historickým úsekem. Najdete zde hlavně tu nejkrvavější a nejtemnější historii Londýna. Hned u vstupu se nachází hororové zrcadlové bludiště, kterým se musíte dostat k postavě, která vás uvede na cestu historií. Pak jsou zde k vidění různé mučírny. Oblíbená je také místnost s holičstvím Sweenyho Toda, kde se posadíte do holičských křesel a reproduktory za Vaší hlavou vydávají různé nepříjemné zvuky např. broušení ostří. Nakonec s sebou křesla prudce trhnou a prohlídka pokračuje dále. Můţete navštívit starý londýnský soud, kde herci hrají s publikem hru,,na odsouzence. Součástí prohlídky jsou také některé adrenalinové atrakce. Např. musíte nastoupit do člunů a projet si trasu odsouzenců z vězení v Toweru. Člun sjíţdí různé umělé peřeje a uměle udělané vlny. To vše v naprosté tmě. Také je oblíbená atrakce volný pád, kdy si nasednete na podlouhlou lavici, která Vás vyveze do výšky, ze které sledujete středověkou popravu. Jakmile je odsouzenci podseknuta na šibenici ţidlička, lavice se utrhne a začne padat volným pádem k zemi

34 5.4 Natural History Museum Natural History Museum je muzeem s výstavami prehistorických i současných zvířat ţijících na zemi. Najdete zde nejmenšího motýla ale i robotické modely dinosaurů. Kromě zvířat jsou v muzeu i výstavy minerálů a různých kamenů. Nachází se zde také různé místnosti, kde se dozvíte, jak vznikají různé přírodní jevy. V simulátoru zemětřesení si můţete otřesy zkusit na vlastní kůţi. Všude po muzeu jsou rozmístěny interaktivní dotykové monitory, na kterých se dozvíte celou řadu zajímavých informací. Mě také zaujal průjezd jádrem Země na eskalátoru. Vstup do tohoto muzea je zdarma. Budova muzea Průjezd jádrem Země Průjezd jádrem Země 5.5 Victoria and Albert museum Victoria and Albert museum je muzeum, specializující se na aplikované a dekorativní umění. Jsou zde k vidění různé expozice fotografií, obrazů, soch, starých vykopávek atd. K vidění jsou zde dokonce sbírky módy, designu, hudebních nástrojů nebo koberců. Prohlídková trasa kolem vystavovaných exponátů je dlouhá 11 km. Sbírky zde byly shromaţďovány od světové výstavy, která se konala v roce K vidění jsou zde i sochy

35 slavných autorů jako například replika sochy Davida od Michelangela. Vstup do muzea je zdarma. Budova Victoria and Albert Museum Exponáty v jedné z muzejních hal 5.6 National Gallery/Národní galerie Národní galerie je umělecká galerie nacházející se na Trafalgarském náměstí. Jsou v ní vystaveny obrazy západoevropských malířů z období let 1250 aţ Sbírka obsahuje asi 2000 obrazů. Do roku 1868 se zde nacházela Královská akademie umění. Vstup do galerie je mimo některých akcí zdarma. Budova Národní galerie Výstava obrazů a interiér National Gallery 5.7 Tate Modern Tate Modern je britské národní muzeum moderního umění. Galerie se nachází v původní elektrárně Bankside. Elektrárna byla vyřazena v roce 1981 z provozu a byla předělána na

36 galerii. Galerie byla otevřena 12. května Stálá expozice je zdarma. Speciální akce bývají zpoplatněny. Budova Tate Modern Expozice v Tate Modern

37 6 Doprava 6.1 Metro/Underground Londýnské metro je nejstarší podzemní dráha na světě. Některé jeho části vedou pod zemí a některé nad zemí jako nadzemní dráha. Délka sítě metra je 408 km a počet linek je 12. Linky jsou rozděleny podle barev. Nejdelší z linek je linka červená s názvem Central line (Centrální linka), která měří 74 km. Nejkratší zase linka tyrkysová Waterloo and City Line, která měří pouhé 2 km. Metro je v Londýně nejvíce vyuţívanou dopravou. Dráha je rozdělena na dvě části : na podpovrchové linky a podzemní. Podpovrchové linky vedou pouze 5 metrů pod zemí a podzemní linky 20 metrů pod zemí. Vůz podzemní soupravy Typické označení pro londýnské metro 6.2 DLR / Docklands Light Railway Dockland Light Railway je plně automatická nadzemní dráha v Londýně. Tvoří ji celkem pět linek. Soupravy jezdí bez řidiče pouze s pracovníkem, který zodpovídá za bezpečnost cestujících a v případě výpadku počítačového systému přebere kontrolu nad vlakem. Na obrázku je vyfocena souprava DLR

38 6.3 Autobusy Autobusem se v Londýně dostanete opravdu kamkoliv. Nejznámější a nejvyuţívanější autobusy jsou tzv.,,doubledeckery neboli dvoupatrové autobusy. Dvoupatrové červené autobusy patří k těm nejznámějším symbolům Londýna. Autobusy musí mít jednotnou barvu a stejný tarif jízdného. Klasické dvoupatrové autobusy se zadní otevřenou plošinou byly zrušeny kvůli neposlušným cestujícím, kteří nastupovali a vystupovali za jízdy. Staré autobusy byly přeřazeny na okruţní linky a na ostatních linkách je nahradily autobusy modernější se dveřmi uprostřed vozu. Staré,,doubledeckery byly nahrazeny autobusy moderními. 6.4 TAXI služba v Londýně Londýnská taxi sluţba je hojně vyuţívaná. Typické taxi vozy v Londýně pojmou do zadního prostoru šest lidí. Všechny taxíky mají téměř podobný tvar a jejich typická barva je černá, ale častěji jsou k vidění spíše taxíky potištěné různými reklamami. V současné době se Londýnem prohání přes taxi vozů. Typický londýnský taxík Komerce vládne světu

39 6.5 Říční doprava Veřejná doprava na řece Temţi je kvůli své vyšší ceně oblíbená hlavně mezi turisty. Některé lodní linky jezdí pravidelně a některé nabízejí vyhlídkové plavby. Nejvíce dopravních lodí se plaví pod společností Thames Clipper. Řeka Temţe je dokonce natolik hluboká, ţe je splavná aţ po London Bridge i pro zaoceánské lodě. 6.6 Tramvajová doprava Tramvajová doprava byla v Londýně provozována od roku 1861 do roku V roce 1952 byla přerušena kvůli vysoké konkurenci autobusů. S novou vlnou přišlo otevření tramvajové trasy Croydon Tramlink. Tramlink byla postavena v oblasti londýnského obvodu Croydon z důvodu jeho nepokrytí sítí metra

40 Závěr Tak uţ sem u konce. I přes třicet devět stránek mám pocit, nebo vím, ţe jsem nezmínil vše. To ale ani nejde. Zdaleka bychom nemohli projít všechno pomocí absolventské práce. Tady platí heslo,, to se prostě musí vidět. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat paní učitelce Mgr. Světlaně Kostkové, která pro nás zájezdy do Anglie organizuje a dala mě i všem ostatním šanci se do této nádherné země podívat. Londýn mě během všech zájezdů okouzlil a při psaní absolventské práce se mi po tomto městě začalo nesmírně stýskat. Proč téměř kaţdého nenechá Londýn chladným? Poznal jsem více měst ve více zemích ale Londýn je něčím jiný. Nevím přesně čím. Nedá se to popsat. Ale něčím mě k sobě Londýn připoutal. Krásou, rozmanitostí a architekturou. I přes tři návštěvy jsem z Londýna viděl snad jenom nepatrný kousíček. Snad se mi ještě někdy příleţitost vydat se do Británie naskytne a budu se moci vydat do větších hlubin Londýna. Proto snad někdy nashledanou v Londýně!

41 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Maturitní anglické reálie, Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv, INFOA, Londýn metropole světa, Reinhard Ulbrich, Slovart, This is London, Philip Prowse, HEINEMANN ELT, Elektronické zdroje

42 I. Mapy Seznam příloh II. Památky a turistické atrakce - foto

43 Příloha I - Mapy Mapa Londýna Mapa londýnského metra zóna

44 Rozsáhlá síť londýnského metra Satelitní snímek Londýna

Název Londýn je uţíván od r. 2004 i pro území regionu Velký Londýn, nejen pro samotnou metropoli v historickém smyslu.

Název Londýn je uţíván od r. 2004 i pro území regionu Velký Londýn, nejen pro samotnou metropoli v historickém smyslu. Espero v Londýně Slovo šéfredaktora Váţení členové, majitelé a příznivci vozů značky Hyundai. Do vašich rukou se vám dostává první číslo našeho jiţ druhého titulu vydávaného našim občanským sdruţením nesoucí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ STAVEBNÍ FAKULTA GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ STAVEBNÍ FAKULTA GEODÉZIE A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ STAVEBNÍ FAKULTA GEODÉZIE A KARTOGRAFIE LONDÝN Semestrální projekt Geografie 2 Jan Bartůněk RealHonza@seznam.cz 2012 2 Klíčová slova / Keywords: Londýn, City, Westminster,

Více

Na konci května (23. 28. 5. 2010) se 16 ţáků naší školy společně s paní učitelkou Hrůzovou zúčastnilo studijního pobytu v Anglii.

Na konci května (23. 28. 5. 2010) se 16 ţáků naší školy společně s paní učitelkou Hrůzovou zúčastnilo studijního pobytu v Anglii. Na konci května (23. 28. 5. 2010) se 16 ţáků naší školy společně s paní učitelkou Hrůzovou zúčastnilo studijního pobytu v Anglii. Patřičně natěšení jsme v neděli 23. 5. odpoledne nastoupili do autobusu

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2015

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2015 ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2015 BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241 Učte se a poznávejte s KRISTOF Gymnázium Písnická, Praha VELKÁ BRITÁNIE ŘÍM BENELUX FRANCIE IRSKO USA Prezentace Zdarma Nevíte, co se v rámci zájezdu

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2014

ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2014 ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2014 BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241 VELKÁ BRITÁNIE ŘÍM BENELUX FRANCIE IRSKO USA Prezentace Zdarma Nevíte, co se v rámci zájezdu dá navštívit? Chcete studentům přiblížit reálie navštívené

Více

ŘÍM BENELUX FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE IRSKO USA KURZY A ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2013

ŘÍM BENELUX FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE IRSKO USA KURZY A ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2013 ŘÍM BENELUX FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE IRSKO USA KURZY A ZÁJEZDY PRO ŠKOLY 2013 Prezentace Zdarma Nevíte, co se v rámci zájezdu dá navštívit? Chcete studentům přiblížit reálie navštívené země? Nedokážete zodpovědět

Více

London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005

London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005 London 24.8. 28.8. 2006 a 30.04. - 07.05.2005 Multikulturní babylon národů a etnik. Neokázalé město nedávající na odiv nic, snad jen přívětivou tvář plnou barů, časných opilců a neurvalých motoristů. Na

Více

Britové vnímají Američany jako blízký národ, navíc je vždy celkem bezpečné si tropit žerty a použít britský humor na Američanovi, protože ten se

Britové vnímají Američany jako blízký národ, navíc je vždy celkem bezpečné si tropit žerty a použít britský humor na Američanovi, protože ten se LONDÝN a PAŘÍŽ 2005 Nebylo to ještě ani dva týdny po teroristickém útoku na londýnské metro, když jsme přiletěli 16. července do Anglie my. Přes Londýn jsem letěla už mnohokrát, ale ještě nikdy jsem neměla

Více

DRBNA 18 6/2013 10 Kč

DRBNA 18 6/2013 10 Kč DRBNA 18 6/2013 10 Kč Milé čtenářky, milí čtenáři! V rukou držíte další číslo našeho časopisu Drbna. Tentokrát ale poslední v tomto školním roce. Toto číslo je nabité příspěvky žáků devátých ročníků, kteří

Více

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III.

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III. Turistický magazín ročník III., říjen 2013 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha jak ji neznáte www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu T U R IS T IC KÁ INFORM AČNÍ CENTRA

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Pokyny na cestu pro účastníky zájezdu do VB v termínu 21. -25. 4. 2015

Pokyny na cestu pro účastníky zájezdu do VB v termínu 21. -25. 4. 2015 CK Boca spol. s r. o., 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel. +420 46 6511041, 46 6530207, info@ckboca.cz, http://www.skolni-zajezdy-ckboca.cz I. Program zájezdu: Pokyny na cestu pro účastníky zájezdu

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2.

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2. OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

MAGAZín. 1/2015, ročník 17

MAGAZín. 1/2015, ročník 17 MAGAZín 1/2015, ročník 17 JIŽ DVACET LET JEDNIČKOU NA TRHU A STÁLE O KROK NAPŘED V POJISTNÝCH LIMITECH 1 000 000 na advokáty, znalecké PoSuDky, SouDní PoPlatky a mnoho DalšícH A DALší 1 000 000 na kauci

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času.

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. PhDr. Alena Kříţová,

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Listopad 2010 Číslo 11 Ročník XX Trhové Sviny mají staronového starostu, místostarostkou je Věra Korčaková Veronika Beníšková a její

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus Listopad 2010 2. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, potěšilo mě, ţe vychází i druhé číslo časopisu Portál. Byly tu menší problémy

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

olympijské zlato? Bára Špotáková ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Obhájí atletka z Julisky Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora

olympijské zlato? Bára Špotáková ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Obhájí atletka z Julisky Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Najdete nás na Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora Kam v Praze 6 na koupaliště? Bára Spejblovo politické obludárium Špotáková

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více