ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ"

Transkript

1 ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Projekty školy Den Země Týden zdraví Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Ochrana člověka za mimořádných událostí Velikonoční vajíčko Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Spolupráce s rodiči Školská rada Servisní služby Školní družina Školní kroužky CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Umění a kultura

3 5.7.1 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní vyučování NÁPADNÍK VÝROBKŮ DO PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ AUTOEVALUACE Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení evaluačních činností

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Název vzdělávacího programu Krok za krokem č.j. : ZŠ 345/ Předkladatel: Adresa školy Mostní 2397, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Věra Kundratová Telefon IZO REDIZO IČO Zřizovatel Kontakt: Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje odbor školství, mládeže a sportu tř.t. Bati Zlín Platnost dokumentu od : Mgr. Věra Kundratová ředitelka školy razítko školy 4

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Krok za krokem se nachází v klidné okrajové části města Zlína v blízkosti lesa. Dopravní dosažitelnost školy je velmi dobrá, ať už realizovaná městskou hromadnou dopravou (trolejbus č. 4), anebo osobní dopravou. Škola má třípatrovou hlavní budovu, ve které se nachází kmenové a odborné učebny, propojenou přízemní budovu s místnostmi pro školní družinu a školní jídelnu. Škola není bezbariérová. Zahrnuje základní školu praktickou, třídu základní školy speciální, školní družinu a školní jídelnu a na detašovaném pracovišti v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně základní školu při zdravotnickém zařízení, která vzdělává žáky hospitalizované. Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále jen školský zákon. Ve třídě základní školy speciální se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením a žáci s vícenásobným zdravotním postižením v ročníku prvního a druhého stupně školy. Výuka je zabezpečována jedním speciálním pedagogem. Našim cílem je poskytovat žákům vzdělávajícím se ve třídě základní školy speciální jednak znalosti a dovednosti potřebné pro život a jednak pocit vzájemné sounáležitosti, kamarádství a vstřícnosti, sebedůvěry ve vlastní schopnosti a přátelské prostředí. Mezinárodní spolupráce s jinými školami nebyla navázána. 2.1 Historie školy byla ustavena ke dni jako 2. Zvláštní škola ve Zlíně. Vlivem organizačních změn a úbytku dětí byla v roce 2000 zrušena 1. Zvláštní škola ve Zlíně Prštném, přičemž se škola na ulici Mostní stala školou nástupnickou. Od se škola jmenovala Základní škola praktická a vzdělávala žáky s lehkým mentálním postižením v 1. až 9. ročníku školy. Ode dne , kdy byla k Základní škole praktické připojena Základní škola při zdravotním zařízení pracující při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a vzdělávající žáky krátkodobě i dlouhodobě tam ze zdravotních důvodů umístěné, nese škola název. 2.2 Úplnost a velikost školy Škola na Mostní ulici je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm a jedním oddělením školní družiny, s kapacitou 200 žáků. Škola vzdělává žáky se zdravotním postižením. Ve třídách ročníku základní školy praktické se vzdělávají žáci podle ŠVP Škola pro život, umíme si poradit, č.j.: ZŠ 179/2007, vytvořeného podle RVP pro ZV LMP. Formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální s kapacitou 10 žáků jsou vzděláváni žáci 1. až 10. ročníku, jednak podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola č.j.: 24035/97-22 a nově podle ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 zpracovaného dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální. Odloučené pracoviště Základní školy Zlín, Mostní základní škola při zdravotnickém zařízení, pracuje při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. 2.3 Vybavení školy Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí se středně těžkým mentálním postižením. Po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 bez závad. Materiální a technické zázemí pro výuku je dostatečné. Průběžné doplňování a inovování probíhá dle požadavků správců odborných kabinetů a podle zvážení vedení školy. Výuka probíhá v kmenových třídách, ale i v odborných učebnách. Třídy odpovídají hygienickým normám, jsou velké, vymalované pestrými barvami a převážně vybavené vestavěnými skříněmi. Rozvrh vyučování je sestavován s ohledem na psychohygienu výuky a věk žáků. Vyučování probíhá v jednotlivých 45 minutových vyučovacích hodinách, výuka ve třídě základní školy speciální může probíhat i v blocích se střídáním pracovního a odpočinkového režimu. Vyučující kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní pohyb nejen v hodinách tělesné výchovy. Velikost sedacího a pracovního nábytku odpovídá stanoveným normám a velká část je výškově nastavitelná. Všechny prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola 5

6 zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. Pedagogický dohled na chodbách, šatnách a v jídelně školy je dodržován a pravidelně kontrolován. Pedagogický dozor ve třídách vykonávají kmenoví pedagogové po celou dobu dopoledního a odpoledního vyučování. V posledních letech škola získala z prostředků ESF v rámci projektů OPVK finance na modernizaci výuky. Z projektu Všichni máme stejnou cestu byla nově vybavena počítačová učebna třinácti novými počítači s připojením k internetu, dataprojektorem a projekčním plátnem. V učebně mají žáci možnost pracovat s mnoha výukovými programy, naučnými i zábavnými. Máme zde i speciální vybavení pro zrakově handicapované žáky zvětšovací a odečítací program s hlasovým výstupem Eliška Zoom Text, který je účinným podpůrným prostředkem nejen pro zrakově postižené uživatele počítačů, a umožňuje tak, aby uživatel viděl a slyšel vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a internetu. Vznikla také nová multimediální učebna s interaktivní tabulí ENO, která je kombinací interaktivní a klasické tabule s maximální odolností a s nezničitelným kovokeramickým povrchem s ekologickým certifikátem. Tato tabule výborně propojuje systém výuky a prezentace a má jednoduché a intuitivní ovládání. K tabuli je možné bezdrátové připojení tabletů, kdy na tabuli mohou pracovat i žáci v lavicích. Zakoupení tabletů škola plánuje a zvažuje možnost získání financí prostřednictvím nějakého dalšího projektu. Tabuli lze běžně popisovat fixem a není tedy potřeba mít vedle interaktivní tabule ještě jednu běžnou tabuli pro psaní křídou, nevzniká tak prašné prostředí. Z prostředků tohoto projektu pedagogové školy vytvořili výukové prezentace v programu MS Office PowerPoint V rámci dalšího projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Krok za krokem k moderní škole jsme vybudovali další multimediální učebnu s druhou interaktivní tabulí ENO. Na této tabuli lze pracovat v jakémkoli softwarovém prostředí naše škola využívá program EduRibbon k tvorbě výukových interaktivních prezentací, který je univerzálním nástrojem pro podporu interaktivní výuky a program EduBase, který umožňuje tvorbu a přípravu výukových materiálů, zpestřujících výuku na naší škole. Při vzdělávání žáků třídy základní školy speciální jsou využívány i další specializované učebny. Výuka pracovního vyučování probíhá v plně vybavených odborných učebnách, jako je cvičná kuchyňka, kde se pod vedením učitelů žáci učí připravovat teplou i studenou kuchyni, trénují samostatnost při přípravných i úklidových pracích. Dřevo a kovo dílna, kde pod vedením učitelů vyrábějí ze dřeva, kovu a přírodních materiálů velmi pěkné výrobky. Šicí, keramická dílna a školní zahrada. Na školní zahradě získávají žáci dovednosti a zkušenosti při pěstitelských pracích, které jsou velmi důležité pro jejich další praktické uplatnění. Protože manuální zručnost našich žáků je důležitým prvkem při jejich vzdělávání, byl ve škole zpracován další projekt z prostředků Evropských strukturálních fondů Do života bez obav, tentokrát zaměřený na zpestření důležitého pracovního vyučování formou tvorby tzv. nápadníků výrobků. Tělesná výchova je vyučována nejen v tělocvičně školy, která je vybavena novým odpruženým speciálním sportovním povrchem, ale také v posilovně, v místnosti pro stolní tenis a na školním hřišti. Při těchto hodinách využíváme i možností blízkého lesa s Areálem zdraví. Hodiny hudební a výtvarné výchovy jsou realizovány v odborných učebnách vybavených různými druhy hudebních nástrojů /klavír, klávesy, bicí nástroje, flétny, triangly, atd/ a výtvarných potřeb. Výuka dalších vzdělávacích oborů probíhá nejen v kmenové třídě, ale i v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi a v počítačové učebně, která je vybavená třinácti samostatnými PC stanicemi, projekčním plátnem a dataprojektorem. Při práci v této učebně je využívána pestrá nabídka výukových programů, které jsou pravidelně doplňovány. V současné době jsou k dispozici tyto odborné kabinety: Přírodopis, Matematika a Fyzika, Chemie, Rozvíjení řeči, Hudební výchova, Dějepis, Zeměpis, Český jazyk a Smyslová výchova, dobře zásobené učebními pomůckami pravidelně obnovovanými z prostředků školy. Ve všech prostorách školy je kladen velký důraz na bezpečnost našich žáků, ale i na estetické a podnětné prostředí. Od roku 2008 jsou zřízeny webové stránky školy které slouží rodičům, žákům, pedagogům i široké veřejnosti k pravidelné informovanosti o akcích, aktivitách a činnosti naší školy. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Celá škola má v průměru 22 zaměstnanců vedení školy, speciální pedagogy, výchovnou poradkyni, vychovatelky, asistentku pedagoga, hospodářku školy, kuchařky, uklízečky a školníka. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro výuku na našem typu školy. V převážné většině pracují na plný úvazek, pouze malá část na zkrácený úvazek. Všichni pedagogové jsou dlouholetými a zkušenými členy našeho kolektivu. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dále vzdělávají a prohlubují si kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání, ať už v rámci výuky předmětů daných školním vzdělávacím programem, nebo v rámci výchovného a kariérního poradenství, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a vzdělávání, informačně komunikačních technologií, autoevaluace školy a koordinace tvorby školních vzdělávacích programů. Speciální pedagogové jsou plně kvalifikovaní i pro logopedickou nápravu. 6

7 2.5 Charakteristika žáků Zařazování žáků do třídy základní školy speciální se řídí Školským zákonem a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v aktuálním znění. Ve třídě základní školy speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vad. Školu navštěvují žáci ze Zlína i vzdálenějších míst regionu. Pedagogové zohledňují individualitu i socioekonomickou úroveň rodin, ve kterých děti vyrůstají. V současné době jsou žáci třídy základní školy speciální vyučováni na prvním i druhém stupni. K žákům je přistupováno individuálně s ohledem na stupeň a rozsah zdravotního postižení snížený počet žáků ve třídě, speciální kompenzační pomůcky a vybavení. 2.6 Projekty školy Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu celé školy, včetně žáků třídy základní školy speciální. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky třídy základní školy speciální a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Projekty připravované pro žáky 1. a 2. stupně třídy základní školy speciální Projekt č. 1 Den Země Projekt č. 2 Týden zdraví Projekt č. 3 Filmový festival Projekt č. 4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekt č. 6 Velikonoční vajíčko Projekt č. 7 Bezpečnost silničního provozu Cesta není hřiště Den Země Tento projekt je realizován v třetí dekádě měsíce dubna (22. dubna Den Země) a je připravován pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídu základní školy speciální. Z týdenního učebního plánu je projektu věnováno minimálně 6 vyučovacích hodin, přesný časový rozsah určuje třídní učitel. Charakteristika projektu Výuka je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, třídění a recyklaci odpadů. Již před tímto týdnem žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování připravují výrobky a výkresy, které se vztahují k tomuto tématu. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Environmentální výchova (EV). Vedeme jím žáky k pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu našeho podílu na odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšíření elementárních znalostí o přírodě a k chápání složitějších vztahů v biosféře, podmínek pro zachování života na Zemi, využití možnosti obnovitelných zdrojů surovin a energie, vedení ke zdravému životnímu stylu, dovedností učí dovednostem, které jsou nezbytné pro každodenní správné jednání občana vůči životnímu prostředí, ukazuje modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje, pomáhá rozvíjet spolupráci, učí hodnotit objektivnost a závažnost informací o ekologických problémech a učí komunikovat, vyjadřovat se, obhajovat své názory, postojů a hodnot přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně, podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí. 7

8 2.6.2 Týden zdraví Projekt je realizován souběžně s akcí Týden zdraví ve Zlíně (obvykle 2. týden v říjnu), v rámci vyučovacích hodin Věcného učení, Čtení, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Časový rozsah určují třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Mimoškolní akce zajišťuje a časovou dotaci určuje sekce TV. Charakteristika projektu Celý projekt Týden zdraví je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu v širším slova smyslu. Směřuje k vědomému vytváření stavu tělesné, duševní a sociální rovnováhy. Vede žáky k odpovědnosti za zdraví své i svých blízkých, k utváření správných stravovacích návyků a ukazuje cestu k smysluplnému využívání volného času a vlivu duševní a sociální pohody na zdraví. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Rozvoj poznávání v oblasti zdravé výživy, sebepoznávání a komunikace mezi lidmi. Environmentální výchova (EV) Problémy životního prostředí a vztah člověka ke svému okolí. Mediální výchova (MV) Učíme žáky vnímat své okolí, vyhledávat informace o projektu Týden zdraví v místních novinách, televizi a letácích. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšiřuje elementární znalosti žáků o lidském těle, vlivu výživy, sportu, pohybu a duševní pohody na naše tělo a zdraví, o důležitosti správného citového a sociálního rozvoje jedince, ochraně před přetěžováním a stresy, dovedností poskytuje dovednosti a návyky nezbytné k ochraně zdraví ukazuje modelové příklady v oblasti zdravé výživy, trávení volného času, mezilidských vtahů a komunikací, postojů a hodnot učí žáky chápat zdraví jako jednu z nejvyšších hodnot života, chápat zodpovědnost za zdraví své i svých blízkých, zainteresovat žáky na ochraně svého zdraví v širokém slova smyslu Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Projekt je realizován na přelomu měsíce května a června, v průběhu jednoho týdne. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu je věnováno realizaci projektu (dle programové nabídky organizátorů MFF). Charakteristika projektu Škola využívá jedinečného postavení města v pořádání nejstaršího festivalu filmů pro děti a mládež ve světě. Uváděné filmy z celého světa a další doprovodné akce se vztahují téměř ke všem průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Při sledování jednotlivých filmů a zapojování se do doprovodných akcí žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, posuzují vztahy a komunikaci mezi lidmi, možné příklady řešení problémů a rozhodování filmových hrdinů. Environmentální výchova (EV) Mnohé filmy a doprovodné akce řeší problémy životního prostředí a vztahy člověka k němu. Mediální výchova (MV) Celý týden je provázen masivní mediální kampaní a reklamou v rozhlase, televizi, novinách, na plakátech. Učíme žáky vnímat mediální sdělení ve všech podobách, upozorňujeme na vliv médií na společnost. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: učíme koncentrovat pozornost žáků na dané téma, porozumět mu a přiměřeně reagovat na obsah sdělení, vnímat všemi smysly rozvíjet smyslovou citlivost, porovnávat vjemy a přemýšlet o nich, respektovat názory jiných, zapojovat se do komunikačního procesu a kultivovaně jej rozvíjet, poznávat kulturu jiných národů, ukázat na možnost využití získaných informací v praktickém životě, využít jednání filmových hrdinů k rozlišení vhodného a nevhodného chování a řešit konkrétní situace. 8

9 2.6.4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekt je realizován v průběhu školního roku dle okolností asi 2x ročně jednou v každém pololetí jako součást evakuačního cvičení a zdravého týdne nebo 1x ročně jako samostatný projektový den. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin ročně. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na poznávání možných krizových situací, které mohou nastat v běžném životě a rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků co nejlépe na ně reagovat, umět si správně a rychle poradit, nepanikařit. Seznamuje se také se složkami nápomocnými při těchto situacích jako jsou např.: Hasiči, Policie, Záchranná služba, Horská služba. Cílem je také žáky naučit poskytovat první pomoc při úrazech a poraněních. Naučit je co nejrychleji a bez paniky reagovat na vzniklou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc, kterou sami již nemohou poskytnout. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: na modelových úlohách učíme žáky adekvátně reagovat v krizových situacích a možném ohrožení života, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, vedeme žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě v krizových situacích, vedeme žáky k nalézání vhodných řešení v krizových situacích, vedeme žáky k tomu, aby při řešení složitějších problémů a situací věděli na koho a kam se obrátit, napomáháme k zvládání vlastního chování, rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, prohlubujeme empatii, učíme sebedůvěře a samostatnosti, motivujeme k ohleduplnosti a ochotě pomáhat, přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty Velikonoční vajíčko Projekt je realizován v měsíci březnu nebo dubnu, před velikonočními prázdninami a účastní se ho žáci 1. stupně základní školy praktické a žáci třídy základní školy speciální. Časová dotace projektu je v rozsahu 4 6 hodin v rozmezí 2 týdnů a je čerpána převážně v hodinách Čtení, Řečová výchova, Věcné učení, Hudební výchova a Výtvarná výchova. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na tradice Velikonoc spojených s oslavou jara a udržováním krajových zvyků a obyčejů. Hlavní náplní projektu je recitační soutěž, která přispívá k individuálnímu prožívání slovesného umění a rozvíjení zájmu o poezii. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zdokonalujeme vyjadřování a kultivovaný projev, napomáháme k zvládání vlastního chování, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, rozvíjíme pozornost, soustředění, paměť a naslouchání, učíme využívat poezii pro pozitivní naladění mysli, poznáváme se vzájemně ve skupině, hodnotíme výkony spolužáků, upevňujeme pravidla společenského chování při kulturních pořadech a vystoupeních. 9

10 2.6.6 Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Projekt je realizován v měsíci dubnu, v průběhu jednoho týdne. Je připravován pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu. Přesný časový rozsah určuje třídní učitel ve spolupráci s odpovědným pedagogem. Charakteristika projektu: Výuka je zaměřena na uplatňování základních pravidel silničního provozu pro chodce a pro cyklisty a na bezpečné chování v silničním provozu. Cílem je také zvládání základů poskytování první pomoci, naučit správně reagovat při drobných poraněních, znát číslo záchranné služby. Projekt je realizován formou: projektového vyučování (organizaci vyučování volí třídní učitel), praktickým výcvikem v systému dopravní výchovy (Dopravní hřiště Malenovice a školení instruktoři). Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2.7 Spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je vzhledem k typu školy zároveň i školním metodikem prevence. Úzce spolupracuje jednak se školskými poradenskými zařízeními KPPP a SPC, a druhak s vedením školy, třídním učitelem třídy základní školy speciální i dalšími pedagogy. Snaží se zajistit co největší informovanost a zapojení rodičů do života školy. Zároveň se účastní dalšího vzdělávání a sleduje aktuální novinky v oblasti prevence sociálně patologických jevů, s kterými následně seznamuje učitele školy. Zákonní zástupci jsou informováni o programu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu školy prostřednictvím deníčků, žákovských knížek, pravidelných třídních schůzek, prostřednictvím webových stránek školy a při osobních konzultacích s pedagogy. Zaměření poradenských služeb: poradenství rodičům žáků ve výchově a vzdělávání formou přednášek a konzultací, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků k jejich zlepšení, osvětová a preventivní činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, poradenství při řešení sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ze spolupráce výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům a rodičům v souvislosti s výchovou dětí, profesní orientace, volba školy, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě a podle individuálních potřeb rodičů a žáků. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje organizaci přihlašování a přestup k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena diagnostika pro zaměření žáků vzhledem k dalšímu vzdělávání nebo povolání. Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce (zároveň metodik prevence viz výše) vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Školní preventivní strategii. Koordinuje její realizaci a její součástí je prevence sociálně patologických jevů a intenzivní spolupráce s rodiči. Prevence probíhá v rámci výuky v jednotlivých vzdělávacích oblastech i při realizaci průřezových témat a školních projektů. 10

11 Výchovný poradce je v úzkém kontaktu s odděleními péče o dítě příslušných úřadů, kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, nabízí podporu a poradenství žákům i rodičům. Koordinuje činnost školy s dalšími organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, využívá jejich vybrané programy. Psychologická péče Na výchovného poradce se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Pomáhá při řešení konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rovněž rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou a péčí o dítě, vztahy mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace učitelům při práci s žákem s potížemi v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli či k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koordinuje práci poradenských zařízení, třídních učitelů a rodičů při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Zlínský kraj zřizovatel školy Krajská pedagogicko-psychologická poradna Speciálně-pedagogická centra OSPOD Policie ČR Úřad práce Dětští psychologové a psychiatři Krajská hygienická stanice Občanské sdružení MADIO Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s. Mezinárodní spolupráce se neuskutečňuje. 2.8 Školská rada Školská rada na naší škole začala pracovat od školního roku 2005/2006 dle Školského zákona. Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje vydal volební řád do Školské rady, na jehož základě ředitel školy vyhlašuje termíny voleb. Školská rada na naší škole je tříčlenná, skládá se ze zástupce zřizovatele, zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků. Zasedá dvakrát až třikrát ročně. Na své první schůzce si volí předsedu. Školská rada: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení, projednává závěry České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. 11

12 2.9 Servisní služby Školní družina Pro žáky 1. stupně a pro žáky třídy základní školy speciální je v budově školy zřízena školní družina, která je v provozu v době školní výuky v ranních hodinách , dále po vyučování Přednostně jsou přijímáni žáci zaměstnaných matek, z nižších ročníků a žáci třídy základní školy speciální. Působí zde jedna vychovatelka, která úzce spolupracuje se všemi učiteli a s rodiči žáků. K dispozici má jednu místnost v 1. patře budovy školy. Ta je prostorově řešena na část odpočinkovou a pracovní. Je dostatečně vybavena hrami a dalšími pomůckami, které uspokojí zájmy všech dětí. Školní družina má přidělenou svou šatnu v přízemí školy a může využívat i další školní prostory PC učebnu, cvičnou kuchyňku, posilovnu a místnost s ping-pongem, multimediální učebnu s interaktivní tabulí i hřiště. Při všech činnostech ve školní družině je dbáno na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Školní družina je za úplatu 50,- Kč měsíčně. Platba probíhá jedenkrát za pololetí v kanceláři školy Školní kroužky Školní kroužky jsou realizovány aktuálně v daném školním roce dle zájmu žáků a možností školy. Z nabídky zájmových kroužků naší školy si žáci třídy základní školy speciální zvolili Kreativní kroužek a Žákovskou knihovnu Kreativní kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena šicí dílna. Náplní kroužku je tvoření nejrůznějších výrobků z různých druhů materiálů, povzbuzování tvořivosti, nápaditosti a trpělivosti žáků. Tvorba je vždy uzpůsobena ročnímu období. Žáci se seznamují s tradičními i netradičními technikami ručních prací: práce s textilem, papírem, přírodním materiálem, šití, batikování, výroba šperků apod Žákovská knihovna Žákovská knihovna je součástí vybavení školy. Slouží učitelům k rozšíření výuky v hodinách čtení. Jedenkrát za měsíc si žáci vypůjčují knihy. Doba vrácení knih je neomezená, nejpozději však musí být vypůjčené tituly vráceny do konce školního roku. Žákovská knihovna má samostatné prostory, obsahuje tituly různého žánru a zaměření. Jsou zde knihy pro nejmenší čtenáře, leporela, básně, knihy dobrodružné, historické romány, četba pro dívky i chlapce, encyklopedie. Žákovská knihovna: rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a estetické vnímání, přispívá k srozumitelnému vyjadřování, přispívá k dorozumívání v běžných situacích, ke sdělování svých názorů, rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, vytváří čtenářské dovednosti, slouží k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích, vede žáky k citlivému a šetrnému zacházení s knihou, k osobní hygieně, upevňuje smysl pro povinnost. 12

13 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Krok za krokem Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali omezení žáků třídy základní školy speciální. Cílem je dosažení co nejvyšší možné úrovně základů vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. Učební plán může být ředitelem školy přizpůsoben psychickým a fyzickým možnostem žáků a potřebám školy. Škola poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, které jim neumožňují zvládat požadavky vzdělávacích programů základní školy a základní školy praktické, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. Zaměřuje se na rozvíjení komunikace žáků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny, přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby. K zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení v současné době využíváme asistenta pedagoga a spolupracujeme se školským poradenským zařízením (SPC). Pracujeme se speciálně vzdělávacími kompenzačními pomůckami - čtecí zařízení, speciální výukové programy na PC, interaktivní tabule, pomůcky smyslové výchovy zdravotní tělesné výchovy, individuální logopedické péče aj. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu je žákům poskytována soustavná podpora rozvoje jejich schopností a dovedností. Důležitou složkou je i výchova. Žáci si osvojují trivium základních dovedností (čtení, psaní, počty), vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda rozvíjí vědomosti o světě a okolí, tělesná výchova napomáhá rozvíjet motoriku, pohybové dovednosti, obratnost a zlepšovat pohybovou koordinaci. V předmětu řečová výchova rozvíjíme komunikační dovednosti. V pracovní a výtvarné výchově žák rozvíjí pracovní dovednosti, zručnost a kreativitu. Cílem hudební výchovy je rozvíjení hudebnosti a pohybové kultury žáků. Dalším předmětem je informatika, v které se žáci seznamují se základy práce s počítačem. 3.1 Zaměření školy Třída základní školy speciální je zaměřená na rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků žáků se středně těžkým mentálním postižením, které uplatní v praktickém životě. Žáci jsou do třídy zařazeni na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Důvodem zařazení těchto žáků do režimu speciálního školství je rozsah a závažnost jejich postižení. Součástí vzdělávání jsou nejrůznější podpůrná opatření. Především se jedná o užívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních učebních pomůcek, kompenzačních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů. Žáci třídy základní školy speciální potřebují mít při výuce daný řád a režim, což jim dává pocit jistoty, zbavuje je stresu, jsou respektovány individuální zvláštnosti žáků. Pojetí vzdělávání ve třídě základní školy speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, s psychickými zvláštnostmi a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k tomuto handicapu jsou žáci schopni osvojit si základy vzdělání. Při odborné speciálně pedagogické péči a ve vhodně upravených podmínkách si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytváří si návyky k dosažení samostatnosti a nezávislosti na péči jiné osoby. Základní škola speciální je desetiletá. Člení se na 1. stupeň, který tvoří ročník a na 2. stupeň, který tvoří ročník. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují individuálním schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Zaměřujeme se na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci do školního prostředí a vytváření kladného vztahu k němu. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím. Poskytujeme žákům logopedickou péči na základě odborné depistáže v rámci hodin řečové výchovy. Zaměřujeme se také na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. Učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili elementární obsluhu počítače. Rozvíjíme u žáků pracovní dovedností, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu. Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům, jak získané vědomosti uplatnit v praktickém životě. 13

14 Obecně vzdělávací cíle: vedeme žáky k samostatnosti, umožňujeme jim osvojit si strategii učení neustálým opakováním postupů učení a práce, učíme je rozvíjet a upevňovat získané vědomosti na základě názorných a konkrétních ukázek, vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci, vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, ke schopnosti vcítit se do jejich potřeb, uvědomit si odlišnost jedinců a skupin, učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vytváříme atmosféru vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance, pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, snažíme se vytvářet u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem, vychováváme žáky ke kladnému vztahu k přírodě, uvědomění si, že jsme všichni součástí přírody, rozvíjíme a usměrňujeme osobnost žáka v harmonickém a podnětném prostředí, vedeme žáky ke zdravému sebevědomí. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZŠS. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž respektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Kompetence komunikativní nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích jednoduchým slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení daného úkolu či problému navozujeme podmínky pro adekvátní vyjádření vlastních pocitů a prožitků vedeme k porozumění slovních pokynů, obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů vedeme žáky k jednoduché formulaci obsahu sdělení učíme žáky vyjadřovat jejich názory a postoje vedeme žáky k samostatnému vystupování a vhodné komunikaci podporujeme získané komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve společnosti Kompetence sociální a personální rozvíjíme schopnost rozeznat různé role ve skupině učíme žáky orientaci v prostředí, ve kterém žijí zapojujeme žáky do běžných sociálních aktivit vhodným způsobem upevňujeme základní společenské návyky podporujeme kladné vztahy se svými spolužáky a respektování druhých lidí upozorňujeme na možná nebezpečí a důsledky rizikového chování seznamujeme žáky s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby posilujeme u žáků sebedůvěru a sebevědomí 14

15 Kompetence pracovní dohlížíme na dodržování základních hygienických návyků, nacvičujeme sebeobsluhu častým opakováním upevňujeme a zdokonalujeme jednoduché pracovní dovednosti a postupy s přihlédnutím k individuálním schopnostem klademe důraz na zásadu postupných kroků vhodnou motivací vedeme žáky k dostatečné koncentraci na dokončení úkolu učíme žáky pracovat ve skupině a respektovat pravidla týmové práce vedeme žáky k posouzení výsledků práce své i ostatních dbáme na dodržování zásad bezpečnosti Kompetence k učení rozvíjíme smyslové vnímání a vytváříme podmínky k získání základů čtení, psaní, počítání využíváme učebnice, učební texty, pracovní sešity, pracovní listy a další dostupné názorné pomůcky upevňujeme návykové stereotypy učení vhodnou motivací, zajímavými formami výuky a pochvalou motivujeme k další aktivitě a práci ve výuce se zaměřujeme na pochopení a aktivní používání základních pojmů, termínů, znaků a symbolů seznamujeme žáky s prací na PC veškeré činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a dovedností Kompetence k řešení problému učíme žáky řešit a překonávat problémy vzhledem ke svým individuálním schopnostem nápodobou a modelovými situacemi učíme řešit problémové situace povzbuzujeme žáky k řešení problému a při neúspěšném řešení nabízíme jinou cestu postupu nabízíme žákům i rodičům možnost řešení problémů s výchovným poradcem Kompetence občanské klademe důraz na začlenění žáka do společnosti vštěpujeme základní práva a povinnosti občanů, pravidla soužití, společenské normy a dbáme na jejich respektování ve třídě, ve škole a společnosti vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí a ke zdravému životnímu stylu při výuce řešíme konkrétní krizové situace 15

16 3.3 Průřezová témata Škola zařadila do vzdělávání na 1. i 2. stupni : Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Některá jsou využita jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, některá v podobě projektů. Průřezová témata jsou zpracovaná do následujících tabulek: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu I. stupeň Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj 1. období 2. období PRO 1 Inf, Řv, Vv, Tv, Pv, PRO 2 Řv, Vu, Tv, PRO 7 Inf, Hv, Vv, Tv, INT- Čt, Ps,Řv, Hv, Tv, M, INT Vu, Pv, Vv, PRO 2 Řv, Inf, Pv, PRO 6 Čt, Řv, Inf, PRO 4 Tv, INT M, Vu, PRO 7 Inf, Vu, INT Inf, Vu, PRO 1 Inf, Řv, Vv, Tv, Pv, PRO 2 Řv, Vu, Vv, Tv, PRO 7 Inf, Tv, INT- Čt, Ps,Řv, Hv, Tv, M, INT Vu, Pv, Vv, PRO 2 Řv, Inf, Pv, PRO 6 Čt, Řv, Inf, PRO 4 Tv, INT M, Vu, PRO 7 Inf, Vu, INT Inf, Vu, II. stupeň INT M, Ps, Čt, Inf, INT Př, Vl, INT - Vv, Hv, Pv, Tv, Vkz, PRO 1 Řv, Inf, Ps, Vl, Př, Vv, PRO 2 Řv, Inf,Ps, Vl, Př, Vkz, PRO 6 Čt, Řv, Inf, Vv, INT Ps, Inf, Vl, Př, Vl, INT Vkz, M, Vv, Řv, Pv, PRO 7 Inf, Hv, Vv, PRO 4 Vl, Vkz, Tv, INT Inf, Př, Vl, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Název I. stupeň tematického okruhu 1. období 2. období II. stupeň Ekosystémy INT Pv, INT Pv, INT Pv, Př, Vl, Základní podmínky života INT Pv, INT Pv, PRO 2 Př, Vl, Vkz, Tv, Pv, INT Vl, Př, Pv, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu med.sděl. a reality Fungování a vliv medii ve společnosti PRO 1 Vu, INT Řv, Vu, Tv, Pv,Vv, PRO 1 Řv, Inf, Pv, Vu, Vv, PRO 4 Vu, Vv, INT Vu, PRO 3 Řv, Inf, Hv, INT Hv, PRO 6 Čt, Vu, Vv, PRO 1 Vu, INT Řv, Vu, Tv, Pv, Vv, PRO 1 Řv, Inf, Pv, Vu, Vv, PRO 4 Vu, Vv, INT Vu, I. stupeň 1. období 2. období PRO 3 Řv, Inf, Hv, INT Hv, Čt, PRO 6 Čt, Vu, Vv, PRO 1 Př, Vkz, PRO 2 Př, Pv, INT Vl, Př, Vkz, Tv, Pv, Inf, PRO 1 Př, INT Vl, Př, Vkz, Pv, Vv, INT Řv, Vu, INT Řv, Vu, INT Vl, Tv, II. stupeň PRO 1 Ps, Vv, Vkz, PRO 2 Ps, PRO 3 Čt, Řv, Hv, Vv, PRO 7 Inf, Hv, Vv, Vkz, INT Př, Hv, Vkz,Ps, Čt, Řv, 16

17 4 UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro 1. stupeň ročník celkový počet hodin vzdělávací oblast vyučovací předmět za oblast z toho disponibilních hodin týdně Jazyk a jazyková komunikace Čtení Psaní Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Řečová výchova Matematika Informatika Věcné učení Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní vyučování Český jazyk předmět je členěn na složky: Čtení, Psaní a Řečová výchova. V 5. a 6. ročníku jsou složky Čtení a Psaní posíleny o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Řečová výchova zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Předmět není klasifikován. Matematika V 5. a 6. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Informatika Ve 3. až 6. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Učební plán může ředitel školy přizpůsobit psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků. Jednotlivým předmětům může učitel vyučovat v kratších časových celcích, nebo v blocích a podle potřeby je kombinovat a propojovat při zachování jejich celkové týdenní dotace P 17

18 Učební plán pro 2. stupeň ročník celkový počet hodin vzdělávací oblast vyučovací předmět za oblast z toho disponibilních hodin týdně Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Hudební výchova 12 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní vyučování P Poznámky k učebnímu plánu. Český jazyk v 10. ročníku je složka posílena o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Řečová výchova zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Předmět není klasifikován Informatika v 7. až 10. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Výtvarná výchova v 8. až 10. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Tělesná výchova v 7. ročníku je předmět posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní dotace. Pracovní výchova v 8. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Učební plán může ředitel školy přizpůsobit psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků. Jednotlivým předmětům může učitel vyučovat v kratších časových celcích, nebo v blocích a podle potřeby je kombinovat a propojovat při zachování jejich celkové týdenní dotace. 18

19 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje ve vyučovacích předmětech Čtení, Psaní, Řečová výchova. Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého textu s porozuměním. Významné je vzbuzovat u žáků zájem o čtení, které je důležitým zdrojem informací. Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku. Tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických dovedností, postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využití získaných dovedností, poskytuje žákům možnost jednoduché písemné komunikace. Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich dalšího vzdělávání. Vzhledem k individuálně variabilním schopnostem je nutné rozvíjení a budování řeči přiměřeně k věku a schopnostem jednotlivých žáků. Časová dotace vzdělávací oblasti Jazyková komunikace: I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Čtení Psaní Řečová výchova II. stupeň 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Čtení Psaní Řečová výchova /+1 tzn. disponibilní hodina/ Výuka se realizuje nejčastěji formou vyučovacích hodin, probíhá ve třídách, počítačové učebně nebo multimediální učebně. Využíváme školní knihovnu a účastníme se besed v krajské knihovně. Přínosem jsou návštěvy kulturně- společenských akcí v regionu. Cíle realizujeme i formou krátkodobých projektů. Do vzdělávacího obsahu předmětů Čtení, Psaní, Řečová výchova jsou začleněna tato : Osobnostní a sociální výchova (OSV) osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, -sebepoznání a sebepojetí - co o osobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje učení, -psychohygiena předcházení stresům v mezilidských vztazích, hledání pomoci při potížích, sociální rozvoj poznávací schopnosti vzájemné poznávání ve třídě, chyby při poznávání lidí, - komunikace dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, vedení dialogu, - spolupráce a soutěživost rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci. Environmentální výchova (EV) lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, ochrana přírody, odpady a hospodaření s odpady. 19

20 Mediální výchova (MV) vnímání mediálních sdělení. Projekty: PRO Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže Zlín (MFF) PRO Velikonoční vajíčko PRO - Den Země PRO - Týden zdraví Výchovné a vzdělávací postupy, které ve vzdělávacích předmětech Čtení, Psaní, Řečová výchova směřují k vytváření klíčových kompetencí. Kompetence komunikativní rozvíjíme řečové schopnosti a myšlení, rozvíjíme dorozumívání v běžných komunikačních situacích, vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování a kultivovanému projevu v různých situacích, učíme žáky vést dialog, rozšiřujeme slovní zásobu žáků pomocí literárního učiva, učíme využívat verbální i neverbální prostředky v běžné komunikaci. Kompetence sociální a personální učíme respektovat názory ostatních, v průběhu vzdělávání seznamujeme žáky se základními mravními hodnotami i formou besed a návštěv knihoven, vhodnou motivací posilujeme sebevědomí a prožití úspěchu při různých vystoupeních a soutěžích, prostřednictvím dramatických her, příběhů upozorňujeme na nebezpečí psychického nebo fyzického zneužívání, náměty pro práci přizpůsobujeme tak, aby upozorňovaly na nevhodné a rizikové chování a jejich důsledky. Kompetence pracovní vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní, vedeme žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru, vedeme k využívání získané dovednosti, ke koncentraci a snaze o dokončení práce, vedeme žáky k posouzení výsledků práce své i ostatních, zaměřujeme se na rozvoj profesní orientace. Kompetence k učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s jednoduchým textem orientaci v textu, vedeme žáky k osvojení základních pojmů, znaků a symbolů a jejich užívání v běžném životě, Kompetence k řešení problémů na základě individuálních schopností vedeme žáky k rozpoznání problému vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské prostřednictvím literatury rozvíjíme u žáků povědomí o základních právech a povinnostech občanů, o společenských normách, ve všech jazykových oblastech zdůrazňujeme zdravý životní styl a ochranu životního prostředí, vedeme ke zvládnutí chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob, využíváme modelových situací a námětových her ke zvládnutí běžné komunikace a jednání na úřadech. 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Počítač je zařazen v 6. - 10. ročníku v hodinové dotaci 1hodina týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Život v radosti je určen žákům se

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program Klíč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ SPECIÁLNÍ

Školní vzdělávací program Klíč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ SPECIÁLNÍ Příloha č. 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ SPECIÁLNÍ Školská rada tuto přílohu schválila 14.6. 2010 ŠVP pro ZŠ speciální je součástí ŠVP s motivačním názvem, který vznikl rozpracováním

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více