ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ"

Transkript

1 ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Projekty školy Den Země Týden zdraví Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Ochrana člověka za mimořádných událostí Velikonoční vajíčko Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Spolupráce s rodiči Školská rada Servisní služby Školní družina Školní kroužky CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Umění a kultura

3 5.7.1 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní vyučování NÁPADNÍK VÝROBKŮ DO PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ AUTOEVALUACE Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení evaluačních činností

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Název vzdělávacího programu Krok za krokem č.j. : ZŠ 345/ Předkladatel: Adresa školy Mostní 2397, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Věra Kundratová Telefon IZO REDIZO IČO Zřizovatel Kontakt: Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje odbor školství, mládeže a sportu tř.t. Bati Zlín Platnost dokumentu od : Mgr. Věra Kundratová ředitelka školy razítko školy 4

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Krok za krokem se nachází v klidné okrajové části města Zlína v blízkosti lesa. Dopravní dosažitelnost školy je velmi dobrá, ať už realizovaná městskou hromadnou dopravou (trolejbus č. 4), anebo osobní dopravou. Škola má třípatrovou hlavní budovu, ve které se nachází kmenové a odborné učebny, propojenou přízemní budovu s místnostmi pro školní družinu a školní jídelnu. Škola není bezbariérová. Zahrnuje základní školu praktickou, třídu základní školy speciální, školní družinu a školní jídelnu a na detašovaném pracovišti v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně základní školu při zdravotnickém zařízení, která vzdělává žáky hospitalizované. Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále jen školský zákon. Ve třídě základní školy speciální se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením a žáci s vícenásobným zdravotním postižením v ročníku prvního a druhého stupně školy. Výuka je zabezpečována jedním speciálním pedagogem. Našim cílem je poskytovat žákům vzdělávajícím se ve třídě základní školy speciální jednak znalosti a dovednosti potřebné pro život a jednak pocit vzájemné sounáležitosti, kamarádství a vstřícnosti, sebedůvěry ve vlastní schopnosti a přátelské prostředí. Mezinárodní spolupráce s jinými školami nebyla navázána. 2.1 Historie školy byla ustavena ke dni jako 2. Zvláštní škola ve Zlíně. Vlivem organizačních změn a úbytku dětí byla v roce 2000 zrušena 1. Zvláštní škola ve Zlíně Prštném, přičemž se škola na ulici Mostní stala školou nástupnickou. Od se škola jmenovala Základní škola praktická a vzdělávala žáky s lehkým mentálním postižením v 1. až 9. ročníku školy. Ode dne , kdy byla k Základní škole praktické připojena Základní škola při zdravotním zařízení pracující při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a vzdělávající žáky krátkodobě i dlouhodobě tam ze zdravotních důvodů umístěné, nese škola název. 2.2 Úplnost a velikost školy Škola na Mostní ulici je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm a jedním oddělením školní družiny, s kapacitou 200 žáků. Škola vzdělává žáky se zdravotním postižením. Ve třídách ročníku základní školy praktické se vzdělávají žáci podle ŠVP Škola pro život, umíme si poradit, č.j.: ZŠ 179/2007, vytvořeného podle RVP pro ZV LMP. Formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální s kapacitou 10 žáků jsou vzděláváni žáci 1. až 10. ročníku, jednak podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola č.j.: 24035/97-22 a nově podle ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 zpracovaného dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální. Odloučené pracoviště Základní školy Zlín, Mostní základní škola při zdravotnickém zařízení, pracuje při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. 2.3 Vybavení školy Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí se středně těžkým mentálním postižením. Po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 bez závad. Materiální a technické zázemí pro výuku je dostatečné. Průběžné doplňování a inovování probíhá dle požadavků správců odborných kabinetů a podle zvážení vedení školy. Výuka probíhá v kmenových třídách, ale i v odborných učebnách. Třídy odpovídají hygienickým normám, jsou velké, vymalované pestrými barvami a převážně vybavené vestavěnými skříněmi. Rozvrh vyučování je sestavován s ohledem na psychohygienu výuky a věk žáků. Vyučování probíhá v jednotlivých 45 minutových vyučovacích hodinách, výuka ve třídě základní školy speciální může probíhat i v blocích se střídáním pracovního a odpočinkového režimu. Vyučující kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní pohyb nejen v hodinách tělesné výchovy. Velikost sedacího a pracovního nábytku odpovídá stanoveným normám a velká část je výškově nastavitelná. Všechny prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola 5

6 zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. Pedagogický dohled na chodbách, šatnách a v jídelně školy je dodržován a pravidelně kontrolován. Pedagogický dozor ve třídách vykonávají kmenoví pedagogové po celou dobu dopoledního a odpoledního vyučování. V posledních letech škola získala z prostředků ESF v rámci projektů OPVK finance na modernizaci výuky. Z projektu Všichni máme stejnou cestu byla nově vybavena počítačová učebna třinácti novými počítači s připojením k internetu, dataprojektorem a projekčním plátnem. V učebně mají žáci možnost pracovat s mnoha výukovými programy, naučnými i zábavnými. Máme zde i speciální vybavení pro zrakově handicapované žáky zvětšovací a odečítací program s hlasovým výstupem Eliška Zoom Text, který je účinným podpůrným prostředkem nejen pro zrakově postižené uživatele počítačů, a umožňuje tak, aby uživatel viděl a slyšel vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a internetu. Vznikla také nová multimediální učebna s interaktivní tabulí ENO, která je kombinací interaktivní a klasické tabule s maximální odolností a s nezničitelným kovokeramickým povrchem s ekologickým certifikátem. Tato tabule výborně propojuje systém výuky a prezentace a má jednoduché a intuitivní ovládání. K tabuli je možné bezdrátové připojení tabletů, kdy na tabuli mohou pracovat i žáci v lavicích. Zakoupení tabletů škola plánuje a zvažuje možnost získání financí prostřednictvím nějakého dalšího projektu. Tabuli lze běžně popisovat fixem a není tedy potřeba mít vedle interaktivní tabule ještě jednu běžnou tabuli pro psaní křídou, nevzniká tak prašné prostředí. Z prostředků tohoto projektu pedagogové školy vytvořili výukové prezentace v programu MS Office PowerPoint V rámci dalšího projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Krok za krokem k moderní škole jsme vybudovali další multimediální učebnu s druhou interaktivní tabulí ENO. Na této tabuli lze pracovat v jakémkoli softwarovém prostředí naše škola využívá program EduRibbon k tvorbě výukových interaktivních prezentací, který je univerzálním nástrojem pro podporu interaktivní výuky a program EduBase, který umožňuje tvorbu a přípravu výukových materiálů, zpestřujících výuku na naší škole. Při vzdělávání žáků třídy základní školy speciální jsou využívány i další specializované učebny. Výuka pracovního vyučování probíhá v plně vybavených odborných učebnách, jako je cvičná kuchyňka, kde se pod vedením učitelů žáci učí připravovat teplou i studenou kuchyni, trénují samostatnost při přípravných i úklidových pracích. Dřevo a kovo dílna, kde pod vedením učitelů vyrábějí ze dřeva, kovu a přírodních materiálů velmi pěkné výrobky. Šicí, keramická dílna a školní zahrada. Na školní zahradě získávají žáci dovednosti a zkušenosti při pěstitelských pracích, které jsou velmi důležité pro jejich další praktické uplatnění. Protože manuální zručnost našich žáků je důležitým prvkem při jejich vzdělávání, byl ve škole zpracován další projekt z prostředků Evropských strukturálních fondů Do života bez obav, tentokrát zaměřený na zpestření důležitého pracovního vyučování formou tvorby tzv. nápadníků výrobků. Tělesná výchova je vyučována nejen v tělocvičně školy, která je vybavena novým odpruženým speciálním sportovním povrchem, ale také v posilovně, v místnosti pro stolní tenis a na školním hřišti. Při těchto hodinách využíváme i možností blízkého lesa s Areálem zdraví. Hodiny hudební a výtvarné výchovy jsou realizovány v odborných učebnách vybavených různými druhy hudebních nástrojů /klavír, klávesy, bicí nástroje, flétny, triangly, atd/ a výtvarných potřeb. Výuka dalších vzdělávacích oborů probíhá nejen v kmenové třídě, ale i v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi a v počítačové učebně, která je vybavená třinácti samostatnými PC stanicemi, projekčním plátnem a dataprojektorem. Při práci v této učebně je využívána pestrá nabídka výukových programů, které jsou pravidelně doplňovány. V současné době jsou k dispozici tyto odborné kabinety: Přírodopis, Matematika a Fyzika, Chemie, Rozvíjení řeči, Hudební výchova, Dějepis, Zeměpis, Český jazyk a Smyslová výchova, dobře zásobené učebními pomůckami pravidelně obnovovanými z prostředků školy. Ve všech prostorách školy je kladen velký důraz na bezpečnost našich žáků, ale i na estetické a podnětné prostředí. Od roku 2008 jsou zřízeny webové stránky školy které slouží rodičům, žákům, pedagogům i široké veřejnosti k pravidelné informovanosti o akcích, aktivitách a činnosti naší školy. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Celá škola má v průměru 22 zaměstnanců vedení školy, speciální pedagogy, výchovnou poradkyni, vychovatelky, asistentku pedagoga, hospodářku školy, kuchařky, uklízečky a školníka. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro výuku na našem typu školy. V převážné většině pracují na plný úvazek, pouze malá část na zkrácený úvazek. Všichni pedagogové jsou dlouholetými a zkušenými členy našeho kolektivu. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dále vzdělávají a prohlubují si kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání, ať už v rámci výuky předmětů daných školním vzdělávacím programem, nebo v rámci výchovného a kariérního poradenství, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a vzdělávání, informačně komunikačních technologií, autoevaluace školy a koordinace tvorby školních vzdělávacích programů. Speciální pedagogové jsou plně kvalifikovaní i pro logopedickou nápravu. 6

7 2.5 Charakteristika žáků Zařazování žáků do třídy základní školy speciální se řídí Školským zákonem a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v aktuálním znění. Ve třídě základní školy speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vad. Školu navštěvují žáci ze Zlína i vzdálenějších míst regionu. Pedagogové zohledňují individualitu i socioekonomickou úroveň rodin, ve kterých děti vyrůstají. V současné době jsou žáci třídy základní školy speciální vyučováni na prvním i druhém stupni. K žákům je přistupováno individuálně s ohledem na stupeň a rozsah zdravotního postižení snížený počet žáků ve třídě, speciální kompenzační pomůcky a vybavení. 2.6 Projekty školy Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu celé školy, včetně žáků třídy základní školy speciální. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky třídy základní školy speciální a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Projekty připravované pro žáky 1. a 2. stupně třídy základní školy speciální Projekt č. 1 Den Země Projekt č. 2 Týden zdraví Projekt č. 3 Filmový festival Projekt č. 4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekt č. 6 Velikonoční vajíčko Projekt č. 7 Bezpečnost silničního provozu Cesta není hřiště Den Země Tento projekt je realizován v třetí dekádě měsíce dubna (22. dubna Den Země) a je připravován pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídu základní školy speciální. Z týdenního učebního plánu je projektu věnováno minimálně 6 vyučovacích hodin, přesný časový rozsah určuje třídní učitel. Charakteristika projektu Výuka je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, třídění a recyklaci odpadů. Již před tímto týdnem žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování připravují výrobky a výkresy, které se vztahují k tomuto tématu. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Environmentální výchova (EV). Vedeme jím žáky k pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu našeho podílu na odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšíření elementárních znalostí o přírodě a k chápání složitějších vztahů v biosféře, podmínek pro zachování života na Zemi, využití možnosti obnovitelných zdrojů surovin a energie, vedení ke zdravému životnímu stylu, dovedností učí dovednostem, které jsou nezbytné pro každodenní správné jednání občana vůči životnímu prostředí, ukazuje modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje, pomáhá rozvíjet spolupráci, učí hodnotit objektivnost a závažnost informací o ekologických problémech a učí komunikovat, vyjadřovat se, obhajovat své názory, postojů a hodnot přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně, podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí. 7

8 2.6.2 Týden zdraví Projekt je realizován souběžně s akcí Týden zdraví ve Zlíně (obvykle 2. týden v říjnu), v rámci vyučovacích hodin Věcného učení, Čtení, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Časový rozsah určují třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Mimoškolní akce zajišťuje a časovou dotaci určuje sekce TV. Charakteristika projektu Celý projekt Týden zdraví je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu v širším slova smyslu. Směřuje k vědomému vytváření stavu tělesné, duševní a sociální rovnováhy. Vede žáky k odpovědnosti za zdraví své i svých blízkých, k utváření správných stravovacích návyků a ukazuje cestu k smysluplnému využívání volného času a vlivu duševní a sociální pohody na zdraví. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Rozvoj poznávání v oblasti zdravé výživy, sebepoznávání a komunikace mezi lidmi. Environmentální výchova (EV) Problémy životního prostředí a vztah člověka ke svému okolí. Mediální výchova (MV) Učíme žáky vnímat své okolí, vyhledávat informace o projektu Týden zdraví v místních novinách, televizi a letácích. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšiřuje elementární znalosti žáků o lidském těle, vlivu výživy, sportu, pohybu a duševní pohody na naše tělo a zdraví, o důležitosti správného citového a sociálního rozvoje jedince, ochraně před přetěžováním a stresy, dovedností poskytuje dovednosti a návyky nezbytné k ochraně zdraví ukazuje modelové příklady v oblasti zdravé výživy, trávení volného času, mezilidských vtahů a komunikací, postojů a hodnot učí žáky chápat zdraví jako jednu z nejvyšších hodnot života, chápat zodpovědnost za zdraví své i svých blízkých, zainteresovat žáky na ochraně svého zdraví v širokém slova smyslu Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Projekt je realizován na přelomu měsíce května a června, v průběhu jednoho týdne. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu je věnováno realizaci projektu (dle programové nabídky organizátorů MFF). Charakteristika projektu Škola využívá jedinečného postavení města v pořádání nejstaršího festivalu filmů pro děti a mládež ve světě. Uváděné filmy z celého světa a další doprovodné akce se vztahují téměř ke všem průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Při sledování jednotlivých filmů a zapojování se do doprovodných akcí žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, posuzují vztahy a komunikaci mezi lidmi, možné příklady řešení problémů a rozhodování filmových hrdinů. Environmentální výchova (EV) Mnohé filmy a doprovodné akce řeší problémy životního prostředí a vztahy člověka k němu. Mediální výchova (MV) Celý týden je provázen masivní mediální kampaní a reklamou v rozhlase, televizi, novinách, na plakátech. Učíme žáky vnímat mediální sdělení ve všech podobách, upozorňujeme na vliv médií na společnost. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: učíme koncentrovat pozornost žáků na dané téma, porozumět mu a přiměřeně reagovat na obsah sdělení, vnímat všemi smysly rozvíjet smyslovou citlivost, porovnávat vjemy a přemýšlet o nich, respektovat názory jiných, zapojovat se do komunikačního procesu a kultivovaně jej rozvíjet, poznávat kulturu jiných národů, ukázat na možnost využití získaných informací v praktickém životě, využít jednání filmových hrdinů k rozlišení vhodného a nevhodného chování a řešit konkrétní situace. 8

9 2.6.4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekt je realizován v průběhu školního roku dle okolností asi 2x ročně jednou v každém pololetí jako součást evakuačního cvičení a zdravého týdne nebo 1x ročně jako samostatný projektový den. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin ročně. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na poznávání možných krizových situací, které mohou nastat v běžném životě a rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků co nejlépe na ně reagovat, umět si správně a rychle poradit, nepanikařit. Seznamuje se také se složkami nápomocnými při těchto situacích jako jsou např.: Hasiči, Policie, Záchranná služba, Horská služba. Cílem je také žáky naučit poskytovat první pomoc při úrazech a poraněních. Naučit je co nejrychleji a bez paniky reagovat na vzniklou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc, kterou sami již nemohou poskytnout. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: na modelových úlohách učíme žáky adekvátně reagovat v krizových situacích a možném ohrožení života, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, vedeme žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě v krizových situacích, vedeme žáky k nalézání vhodných řešení v krizových situacích, vedeme žáky k tomu, aby při řešení složitějších problémů a situací věděli na koho a kam se obrátit, napomáháme k zvládání vlastního chování, rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, prohlubujeme empatii, učíme sebedůvěře a samostatnosti, motivujeme k ohleduplnosti a ochotě pomáhat, přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty Velikonoční vajíčko Projekt je realizován v měsíci březnu nebo dubnu, před velikonočními prázdninami a účastní se ho žáci 1. stupně základní školy praktické a žáci třídy základní školy speciální. Časová dotace projektu je v rozsahu 4 6 hodin v rozmezí 2 týdnů a je čerpána převážně v hodinách Čtení, Řečová výchova, Věcné učení, Hudební výchova a Výtvarná výchova. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na tradice Velikonoc spojených s oslavou jara a udržováním krajových zvyků a obyčejů. Hlavní náplní projektu je recitační soutěž, která přispívá k individuálnímu prožívání slovesného umění a rozvíjení zájmu o poezii. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zdokonalujeme vyjadřování a kultivovaný projev, napomáháme k zvládání vlastního chování, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, rozvíjíme pozornost, soustředění, paměť a naslouchání, učíme využívat poezii pro pozitivní naladění mysli, poznáváme se vzájemně ve skupině, hodnotíme výkony spolužáků, upevňujeme pravidla společenského chování při kulturních pořadech a vystoupeních. 9

10 2.6.6 Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Projekt je realizován v měsíci dubnu, v průběhu jednoho týdne. Je připravován pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu. Přesný časový rozsah určuje třídní učitel ve spolupráci s odpovědným pedagogem. Charakteristika projektu: Výuka je zaměřena na uplatňování základních pravidel silničního provozu pro chodce a pro cyklisty a na bezpečné chování v silničním provozu. Cílem je také zvládání základů poskytování první pomoci, naučit správně reagovat při drobných poraněních, znát číslo záchranné služby. Projekt je realizován formou: projektového vyučování (organizaci vyučování volí třídní učitel), praktickým výcvikem v systému dopravní výchovy (Dopravní hřiště Malenovice a školení instruktoři). Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2.7 Spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je vzhledem k typu školy zároveň i školním metodikem prevence. Úzce spolupracuje jednak se školskými poradenskými zařízeními KPPP a SPC, a druhak s vedením školy, třídním učitelem třídy základní školy speciální i dalšími pedagogy. Snaží se zajistit co největší informovanost a zapojení rodičů do života školy. Zároveň se účastní dalšího vzdělávání a sleduje aktuální novinky v oblasti prevence sociálně patologických jevů, s kterými následně seznamuje učitele školy. Zákonní zástupci jsou informováni o programu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu školy prostřednictvím deníčků, žákovských knížek, pravidelných třídních schůzek, prostřednictvím webových stránek školy a při osobních konzultacích s pedagogy. Zaměření poradenských služeb: poradenství rodičům žáků ve výchově a vzdělávání formou přednášek a konzultací, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků k jejich zlepšení, osvětová a preventivní činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, poradenství při řešení sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ze spolupráce výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům a rodičům v souvislosti s výchovou dětí, profesní orientace, volba školy, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě a podle individuálních potřeb rodičů a žáků. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje organizaci přihlašování a přestup k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena diagnostika pro zaměření žáků vzhledem k dalšímu vzdělávání nebo povolání. Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce (zároveň metodik prevence viz výše) vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Školní preventivní strategii. Koordinuje její realizaci a její součástí je prevence sociálně patologických jevů a intenzivní spolupráce s rodiči. Prevence probíhá v rámci výuky v jednotlivých vzdělávacích oblastech i při realizaci průřezových témat a školních projektů. 10

11 Výchovný poradce je v úzkém kontaktu s odděleními péče o dítě příslušných úřadů, kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, nabízí podporu a poradenství žákům i rodičům. Koordinuje činnost školy s dalšími organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, využívá jejich vybrané programy. Psychologická péče Na výchovného poradce se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Pomáhá při řešení konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rovněž rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou a péčí o dítě, vztahy mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace učitelům při práci s žákem s potížemi v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli či k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koordinuje práci poradenských zařízení, třídních učitelů a rodičů při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Zlínský kraj zřizovatel školy Krajská pedagogicko-psychologická poradna Speciálně-pedagogická centra OSPOD Policie ČR Úřad práce Dětští psychologové a psychiatři Krajská hygienická stanice Občanské sdružení MADIO Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s. Mezinárodní spolupráce se neuskutečňuje. 2.8 Školská rada Školská rada na naší škole začala pracovat od školního roku 2005/2006 dle Školského zákona. Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje vydal volební řád do Školské rady, na jehož základě ředitel školy vyhlašuje termíny voleb. Školská rada na naší škole je tříčlenná, skládá se ze zástupce zřizovatele, zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků. Zasedá dvakrát až třikrát ročně. Na své první schůzce si volí předsedu. Školská rada: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení, projednává závěry České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. 11

12 2.9 Servisní služby Školní družina Pro žáky 1. stupně a pro žáky třídy základní školy speciální je v budově školy zřízena školní družina, která je v provozu v době školní výuky v ranních hodinách , dále po vyučování Přednostně jsou přijímáni žáci zaměstnaných matek, z nižších ročníků a žáci třídy základní školy speciální. Působí zde jedna vychovatelka, která úzce spolupracuje se všemi učiteli a s rodiči žáků. K dispozici má jednu místnost v 1. patře budovy školy. Ta je prostorově řešena na část odpočinkovou a pracovní. Je dostatečně vybavena hrami a dalšími pomůckami, které uspokojí zájmy všech dětí. Školní družina má přidělenou svou šatnu v přízemí školy a může využívat i další školní prostory PC učebnu, cvičnou kuchyňku, posilovnu a místnost s ping-pongem, multimediální učebnu s interaktivní tabulí i hřiště. Při všech činnostech ve školní družině je dbáno na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Školní družina je za úplatu 50,- Kč měsíčně. Platba probíhá jedenkrát za pololetí v kanceláři školy Školní kroužky Školní kroužky jsou realizovány aktuálně v daném školním roce dle zájmu žáků a možností školy. Z nabídky zájmových kroužků naší školy si žáci třídy základní školy speciální zvolili Kreativní kroužek a Žákovskou knihovnu Kreativní kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena šicí dílna. Náplní kroužku je tvoření nejrůznějších výrobků z různých druhů materiálů, povzbuzování tvořivosti, nápaditosti a trpělivosti žáků. Tvorba je vždy uzpůsobena ročnímu období. Žáci se seznamují s tradičními i netradičními technikami ručních prací: práce s textilem, papírem, přírodním materiálem, šití, batikování, výroba šperků apod Žákovská knihovna Žákovská knihovna je součástí vybavení školy. Slouží učitelům k rozšíření výuky v hodinách čtení. Jedenkrát za měsíc si žáci vypůjčují knihy. Doba vrácení knih je neomezená, nejpozději však musí být vypůjčené tituly vráceny do konce školního roku. Žákovská knihovna má samostatné prostory, obsahuje tituly různého žánru a zaměření. Jsou zde knihy pro nejmenší čtenáře, leporela, básně, knihy dobrodružné, historické romány, četba pro dívky i chlapce, encyklopedie. Žákovská knihovna: rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a estetické vnímání, přispívá k srozumitelnému vyjadřování, přispívá k dorozumívání v běžných situacích, ke sdělování svých názorů, rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, vytváří čtenářské dovednosti, slouží k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích, vede žáky k citlivému a šetrnému zacházení s knihou, k osobní hygieně, upevňuje smysl pro povinnost. 12

13 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Krok za krokem Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali omezení žáků třídy základní školy speciální. Cílem je dosažení co nejvyšší možné úrovně základů vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. Učební plán může být ředitelem školy přizpůsoben psychickým a fyzickým možnostem žáků a potřebám školy. Škola poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, které jim neumožňují zvládat požadavky vzdělávacích programů základní školy a základní školy praktické, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. Zaměřuje se na rozvíjení komunikace žáků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny, přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby. K zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení v současné době využíváme asistenta pedagoga a spolupracujeme se školským poradenským zařízením (SPC). Pracujeme se speciálně vzdělávacími kompenzačními pomůckami - čtecí zařízení, speciální výukové programy na PC, interaktivní tabule, pomůcky smyslové výchovy zdravotní tělesné výchovy, individuální logopedické péče aj. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu je žákům poskytována soustavná podpora rozvoje jejich schopností a dovedností. Důležitou složkou je i výchova. Žáci si osvojují trivium základních dovedností (čtení, psaní, počty), vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda rozvíjí vědomosti o světě a okolí, tělesná výchova napomáhá rozvíjet motoriku, pohybové dovednosti, obratnost a zlepšovat pohybovou koordinaci. V předmětu řečová výchova rozvíjíme komunikační dovednosti. V pracovní a výtvarné výchově žák rozvíjí pracovní dovednosti, zručnost a kreativitu. Cílem hudební výchovy je rozvíjení hudebnosti a pohybové kultury žáků. Dalším předmětem je informatika, v které se žáci seznamují se základy práce s počítačem. 3.1 Zaměření školy Třída základní školy speciální je zaměřená na rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků žáků se středně těžkým mentálním postižením, které uplatní v praktickém životě. Žáci jsou do třídy zařazeni na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Důvodem zařazení těchto žáků do režimu speciálního školství je rozsah a závažnost jejich postižení. Součástí vzdělávání jsou nejrůznější podpůrná opatření. Především se jedná o užívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních učebních pomůcek, kompenzačních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů. Žáci třídy základní školy speciální potřebují mít při výuce daný řád a režim, což jim dává pocit jistoty, zbavuje je stresu, jsou respektovány individuální zvláštnosti žáků. Pojetí vzdělávání ve třídě základní školy speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, s psychickými zvláštnostmi a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k tomuto handicapu jsou žáci schopni osvojit si základy vzdělání. Při odborné speciálně pedagogické péči a ve vhodně upravených podmínkách si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytváří si návyky k dosažení samostatnosti a nezávislosti na péči jiné osoby. Základní škola speciální je desetiletá. Člení se na 1. stupeň, který tvoří ročník a na 2. stupeň, který tvoří ročník. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují individuálním schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Zaměřujeme se na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci do školního prostředí a vytváření kladného vztahu k němu. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím. Poskytujeme žákům logopedickou péči na základě odborné depistáže v rámci hodin řečové výchovy. Zaměřujeme se také na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. Učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili elementární obsluhu počítače. Rozvíjíme u žáků pracovní dovedností, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu. Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům, jak získané vědomosti uplatnit v praktickém životě. 13

14 Obecně vzdělávací cíle: vedeme žáky k samostatnosti, umožňujeme jim osvojit si strategii učení neustálým opakováním postupů učení a práce, učíme je rozvíjet a upevňovat získané vědomosti na základě názorných a konkrétních ukázek, vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci, vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, ke schopnosti vcítit se do jejich potřeb, uvědomit si odlišnost jedinců a skupin, učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vytváříme atmosféru vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance, pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, snažíme se vytvářet u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem, vychováváme žáky ke kladnému vztahu k přírodě, uvědomění si, že jsme všichni součástí přírody, rozvíjíme a usměrňujeme osobnost žáka v harmonickém a podnětném prostředí, vedeme žáky ke zdravému sebevědomí. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZŠS. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž respektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. Kompetence komunikativní nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích jednoduchým slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení daného úkolu či problému navozujeme podmínky pro adekvátní vyjádření vlastních pocitů a prožitků vedeme k porozumění slovních pokynů, obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů vedeme žáky k jednoduché formulaci obsahu sdělení učíme žáky vyjadřovat jejich názory a postoje vedeme žáky k samostatnému vystupování a vhodné komunikaci podporujeme získané komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve společnosti Kompetence sociální a personální rozvíjíme schopnost rozeznat různé role ve skupině učíme žáky orientaci v prostředí, ve kterém žijí zapojujeme žáky do běžných sociálních aktivit vhodným způsobem upevňujeme základní společenské návyky podporujeme kladné vztahy se svými spolužáky a respektování druhých lidí upozorňujeme na možná nebezpečí a důsledky rizikového chování seznamujeme žáky s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby posilujeme u žáků sebedůvěru a sebevědomí 14

15 Kompetence pracovní dohlížíme na dodržování základních hygienických návyků, nacvičujeme sebeobsluhu častým opakováním upevňujeme a zdokonalujeme jednoduché pracovní dovednosti a postupy s přihlédnutím k individuálním schopnostem klademe důraz na zásadu postupných kroků vhodnou motivací vedeme žáky k dostatečné koncentraci na dokončení úkolu učíme žáky pracovat ve skupině a respektovat pravidla týmové práce vedeme žáky k posouzení výsledků práce své i ostatních dbáme na dodržování zásad bezpečnosti Kompetence k učení rozvíjíme smyslové vnímání a vytváříme podmínky k získání základů čtení, psaní, počítání využíváme učebnice, učební texty, pracovní sešity, pracovní listy a další dostupné názorné pomůcky upevňujeme návykové stereotypy učení vhodnou motivací, zajímavými formami výuky a pochvalou motivujeme k další aktivitě a práci ve výuce se zaměřujeme na pochopení a aktivní používání základních pojmů, termínů, znaků a symbolů seznamujeme žáky s prací na PC veškeré činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a dovedností Kompetence k řešení problému učíme žáky řešit a překonávat problémy vzhledem ke svým individuálním schopnostem nápodobou a modelovými situacemi učíme řešit problémové situace povzbuzujeme žáky k řešení problému a při neúspěšném řešení nabízíme jinou cestu postupu nabízíme žákům i rodičům možnost řešení problémů s výchovným poradcem Kompetence občanské klademe důraz na začlenění žáka do společnosti vštěpujeme základní práva a povinnosti občanů, pravidla soužití, společenské normy a dbáme na jejich respektování ve třídě, ve škole a společnosti vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí a ke zdravému životnímu stylu při výuce řešíme konkrétní krizové situace 15

16 3.3 Průřezová témata Škola zařadila do vzdělávání na 1. i 2. stupni : Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Některá jsou využita jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, některá v podobě projektů. Průřezová témata jsou zpracovaná do následujících tabulek: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu I. stupeň Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj 1. období 2. období PRO 1 Inf, Řv, Vv, Tv, Pv, PRO 2 Řv, Vu, Tv, PRO 7 Inf, Hv, Vv, Tv, INT- Čt, Ps,Řv, Hv, Tv, M, INT Vu, Pv, Vv, PRO 2 Řv, Inf, Pv, PRO 6 Čt, Řv, Inf, PRO 4 Tv, INT M, Vu, PRO 7 Inf, Vu, INT Inf, Vu, PRO 1 Inf, Řv, Vv, Tv, Pv, PRO 2 Řv, Vu, Vv, Tv, PRO 7 Inf, Tv, INT- Čt, Ps,Řv, Hv, Tv, M, INT Vu, Pv, Vv, PRO 2 Řv, Inf, Pv, PRO 6 Čt, Řv, Inf, PRO 4 Tv, INT M, Vu, PRO 7 Inf, Vu, INT Inf, Vu, II. stupeň INT M, Ps, Čt, Inf, INT Př, Vl, INT - Vv, Hv, Pv, Tv, Vkz, PRO 1 Řv, Inf, Ps, Vl, Př, Vv, PRO 2 Řv, Inf,Ps, Vl, Př, Vkz, PRO 6 Čt, Řv, Inf, Vv, INT Ps, Inf, Vl, Př, Vl, INT Vkz, M, Vv, Řv, Pv, PRO 7 Inf, Hv, Vv, PRO 4 Vl, Vkz, Tv, INT Inf, Př, Vl, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Název I. stupeň tematického okruhu 1. období 2. období II. stupeň Ekosystémy INT Pv, INT Pv, INT Pv, Př, Vl, Základní podmínky života INT Pv, INT Pv, PRO 2 Př, Vl, Vkz, Tv, Pv, INT Vl, Př, Pv, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu med.sděl. a reality Fungování a vliv medii ve společnosti PRO 1 Vu, INT Řv, Vu, Tv, Pv,Vv, PRO 1 Řv, Inf, Pv, Vu, Vv, PRO 4 Vu, Vv, INT Vu, PRO 3 Řv, Inf, Hv, INT Hv, PRO 6 Čt, Vu, Vv, PRO 1 Vu, INT Řv, Vu, Tv, Pv, Vv, PRO 1 Řv, Inf, Pv, Vu, Vv, PRO 4 Vu, Vv, INT Vu, I. stupeň 1. období 2. období PRO 3 Řv, Inf, Hv, INT Hv, Čt, PRO 6 Čt, Vu, Vv, PRO 1 Př, Vkz, PRO 2 Př, Pv, INT Vl, Př, Vkz, Tv, Pv, Inf, PRO 1 Př, INT Vl, Př, Vkz, Pv, Vv, INT Řv, Vu, INT Řv, Vu, INT Vl, Tv, II. stupeň PRO 1 Ps, Vv, Vkz, PRO 2 Ps, PRO 3 Čt, Řv, Hv, Vv, PRO 7 Inf, Hv, Vv, Vkz, INT Př, Hv, Vkz,Ps, Čt, Řv, 16

17 4 UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro 1. stupeň ročník celkový počet hodin vzdělávací oblast vyučovací předmět za oblast z toho disponibilních hodin týdně Jazyk a jazyková komunikace Čtení Psaní Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Řečová výchova Matematika Informatika Věcné učení Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní vyučování Český jazyk předmět je členěn na složky: Čtení, Psaní a Řečová výchova. V 5. a 6. ročníku jsou složky Čtení a Psaní posíleny o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Řečová výchova zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Předmět není klasifikován. Matematika V 5. a 6. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Informatika Ve 3. až 6. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Učební plán může ředitel školy přizpůsobit psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků. Jednotlivým předmětům může učitel vyučovat v kratších časových celcích, nebo v blocích a podle potřeby je kombinovat a propojovat při zachování jejich celkové týdenní dotace P 17

18 Učební plán pro 2. stupeň ročník celkový počet hodin vzdělávací oblast vyučovací předmět za oblast z toho disponibilních hodin týdně Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Hudební výchova 12 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní vyučování P Poznámky k učebnímu plánu. Český jazyk v 10. ročníku je složka posílena o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Řečová výchova zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Předmět není klasifikován Informatika v 7. až 10. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Výtvarná výchova v 8. až 10. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Tělesná výchova v 7. ročníku je předmět posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní dotace. Pracovní výchova v 8. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace. Učební plán může ředitel školy přizpůsobit psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků. Jednotlivým předmětům může učitel vyučovat v kratších časových celcích, nebo v blocích a podle potřeby je kombinovat a propojovat při zachování jejich celkové týdenní dotace. 18

19 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje ve vyučovacích předmětech Čtení, Psaní, Řečová výchova. Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého textu s porozuměním. Významné je vzbuzovat u žáků zájem o čtení, které je důležitým zdrojem informací. Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku. Tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických dovedností, postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využití získaných dovedností, poskytuje žákům možnost jednoduché písemné komunikace. Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a jejich dalšího vzdělávání. Vzhledem k individuálně variabilním schopnostem je nutné rozvíjení a budování řeči přiměřeně k věku a schopnostem jednotlivých žáků. Časová dotace vzdělávací oblasti Jazyková komunikace: I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Čtení Psaní Řečová výchova II. stupeň 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Čtení Psaní Řečová výchova /+1 tzn. disponibilní hodina/ Výuka se realizuje nejčastěji formou vyučovacích hodin, probíhá ve třídách, počítačové učebně nebo multimediální učebně. Využíváme školní knihovnu a účastníme se besed v krajské knihovně. Přínosem jsou návštěvy kulturně- společenských akcí v regionu. Cíle realizujeme i formou krátkodobých projektů. Do vzdělávacího obsahu předmětů Čtení, Psaní, Řečová výchova jsou začleněna tato : Osobnostní a sociální výchova (OSV) osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, -sebepoznání a sebepojetí - co o osobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje učení, -psychohygiena předcházení stresům v mezilidských vztazích, hledání pomoci při potížích, sociální rozvoj poznávací schopnosti vzájemné poznávání ve třídě, chyby při poznávání lidí, - komunikace dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, vedení dialogu, - spolupráce a soutěživost rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci. Environmentální výchova (EV) lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, ochrana přírody, odpady a hospodaření s odpady. 19

20 Mediální výchova (MV) vnímání mediálních sdělení. Projekty: PRO Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže Zlín (MFF) PRO Velikonoční vajíčko PRO - Den Země PRO - Týden zdraví Výchovné a vzdělávací postupy, které ve vzdělávacích předmětech Čtení, Psaní, Řečová výchova směřují k vytváření klíčových kompetencí. Kompetence komunikativní rozvíjíme řečové schopnosti a myšlení, rozvíjíme dorozumívání v běžných komunikačních situacích, vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování a kultivovanému projevu v různých situacích, učíme žáky vést dialog, rozšiřujeme slovní zásobu žáků pomocí literárního učiva, učíme využívat verbální i neverbální prostředky v běžné komunikaci. Kompetence sociální a personální učíme respektovat názory ostatních, v průběhu vzdělávání seznamujeme žáky se základními mravními hodnotami i formou besed a návštěv knihoven, vhodnou motivací posilujeme sebevědomí a prožití úspěchu při různých vystoupeních a soutěžích, prostřednictvím dramatických her, příběhů upozorňujeme na nebezpečí psychického nebo fyzického zneužívání, náměty pro práci přizpůsobujeme tak, aby upozorňovaly na nevhodné a rizikové chování a jejich důsledky. Kompetence pracovní vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní, vedeme žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru, vedeme k využívání získané dovednosti, ke koncentraci a snaze o dokončení práce, vedeme žáky k posouzení výsledků práce své i ostatních, zaměřujeme se na rozvoj profesní orientace. Kompetence k učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s jednoduchým textem orientaci v textu, vedeme žáky k osvojení základních pojmů, znaků a symbolů a jejich užívání v běžném životě, Kompetence k řešení problémů na základě individuálních schopností vedeme žáky k rozpoznání problému vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské prostřednictvím literatury rozvíjíme u žáků povědomí o základních právech a povinnostech občanů, o společenských normách, ve všech jazykových oblastech zdůrazňujeme zdravý životní styl a ochranu životního prostředí, vedeme ke zvládnutí chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob, využíváme modelových situací a námětových her ke zvládnutí běžné komunikace a jednání na úřadech. 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Život v radosti je určen žákům se

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola, Příbram, Pod Šachtami 335 Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ RVP pro ZŠ speciální Školní vzdělávací program je platný: od 1.9. 2008 Upraven od 1.9.2014

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více