ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ"

Transkript

1 ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Projekty školy Den Země Týden zdraví Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Ochrana člověka za mimořádných událostí Velikonoční vajíčko Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Spolupráce s rodiči Školská rada Servisní služby Školní družina Školní kroužky CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Věcné učení Člověk a společnost Vlastivěda Člověk a příroda Přírodověda Umění a kultura

3 5.7.1 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní vyučování NÁPADNÍK VÝROBKŮ DO PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ AUTOEVALUACE Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení evaluačních činností

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Název vzdělávacího programu Krok za krokem č.j. : ZŠ 345/ Předkladatel: Adresa školy Mostní 2397, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Věra Kundratová Telefon IZO REDIZO IČO Zřizovatel Kontakt: Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje odbor školství, mládeže a sportu tř.t. Bati Zlín Platnost dokumentu od : Mgr. Věra Kundratová ředitelka školy razítko školy 4

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Krok za krokem se nachází v klidné okrajové části města Zlína v blízkosti lesa. Dopravní dosažitelnost školy je velmi dobrá, ať už realizovaná městskou hromadnou dopravou (trolejbus č. 4), anebo osobní dopravou. Škola má třípatrovou hlavní budovu, ve které se nachází kmenové a odborné učebny, propojenou přízemní budovu s místnostmi pro školní družinu a školní jídelnu. Škola není bezbariérová. Zahrnuje základní školu praktickou, třídu základní školy speciální, školní družinu a školní jídelnu a na detašovaném pracovišti v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně základní školu při zdravotnickém zařízení, která vzdělává žáky hospitalizované. Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále jen školský zákon. Ve třídě základní školy speciální se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením a žáci s vícenásobným zdravotním postižením v ročníku prvního a druhého stupně školy. Výuka je zabezpečována jedním speciálním pedagogem. Našim cílem je poskytovat žákům vzdělávajícím se ve třídě základní školy speciální jednak znalosti a dovednosti potřebné pro život a jednak pocit vzájemné sounáležitosti, kamarádství a vstřícnosti, sebedůvěry ve vlastní schopnosti a přátelské prostředí. Mezinárodní spolupráce s jinými školami nebyla navázána. 2.1 Historie školy byla ustavena ke dni jako 2. Zvláštní škola ve Zlíně. Vlivem organizačních změn a úbytku dětí byla v roce 2000 zrušena 1. Zvláštní škola ve Zlíně Prštném, přičemž se škola na ulici Mostní stala školou nástupnickou. Od se škola jmenovala Základní škola praktická a vzdělávala žáky s lehkým mentálním postižením v 1. až 9. ročníku školy. Ode dne , kdy byla k Základní škole praktické připojena Základní škola při zdravotním zařízení pracující při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a vzdělávající žáky krátkodobě i dlouhodobě tam ze zdravotních důvodů umístěné, nese škola název. 2.2 Úplnost a velikost školy Škola na Mostní ulici je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm a jedním oddělením školní družiny, s kapacitou 200 žáků. Škola vzdělává žáky se zdravotním postižením. Ve třídách ročníku základní školy praktické se vzdělávají žáci podle ŠVP Škola pro život, umíme si poradit, č.j.: ZŠ 179/2007, vytvořeného podle RVP pro ZV LMP. Formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální s kapacitou 10 žáků jsou vzděláváni žáci 1. až 10. ročníku, jednak podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocná škola č.j.: 24035/97-22 a nově podle ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 zpracovaného dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální. Odloučené pracoviště Základní školy Zlín, Mostní základní škola při zdravotnickém zařízení, pracuje při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. 2.3 Vybavení školy Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí se středně těžkým mentálním postižením. Po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 bez závad. Materiální a technické zázemí pro výuku je dostatečné. Průběžné doplňování a inovování probíhá dle požadavků správců odborných kabinetů a podle zvážení vedení školy. Výuka probíhá v kmenových třídách, ale i v odborných učebnách. Třídy odpovídají hygienickým normám, jsou velké, vymalované pestrými barvami a převážně vybavené vestavěnými skříněmi. Rozvrh vyučování je sestavován s ohledem na psychohygienu výuky a věk žáků. Vyučování probíhá v jednotlivých 45 minutových vyučovacích hodinách, výuka ve třídě základní školy speciální může probíhat i v blocích se střídáním pracovního a odpočinkového režimu. Vyučující kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní pohyb nejen v hodinách tělesné výchovy. Velikost sedacího a pracovního nábytku odpovídá stanoveným normám a velká část je výškově nastavitelná. Všechny prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola 5

6 zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. Pedagogický dohled na chodbách, šatnách a v jídelně školy je dodržován a pravidelně kontrolován. Pedagogický dozor ve třídách vykonávají kmenoví pedagogové po celou dobu dopoledního a odpoledního vyučování. V posledních letech škola získala z prostředků ESF v rámci projektů OPVK finance na modernizaci výuky. Z projektu Všichni máme stejnou cestu byla nově vybavena počítačová učebna třinácti novými počítači s připojením k internetu, dataprojektorem a projekčním plátnem. V učebně mají žáci možnost pracovat s mnoha výukovými programy, naučnými i zábavnými. Máme zde i speciální vybavení pro zrakově handicapované žáky zvětšovací a odečítací program s hlasovým výstupem Eliška Zoom Text, který je účinným podpůrným prostředkem nejen pro zrakově postižené uživatele počítačů, a umožňuje tak, aby uživatel viděl a slyšel vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a internetu. Vznikla také nová multimediální učebna s interaktivní tabulí ENO, která je kombinací interaktivní a klasické tabule s maximální odolností a s nezničitelným kovokeramickým povrchem s ekologickým certifikátem. Tato tabule výborně propojuje systém výuky a prezentace a má jednoduché a intuitivní ovládání. K tabuli je možné bezdrátové připojení tabletů, kdy na tabuli mohou pracovat i žáci v lavicích. Zakoupení tabletů škola plánuje a zvažuje možnost získání financí prostřednictvím nějakého dalšího projektu. Tabuli lze běžně popisovat fixem a není tedy potřeba mít vedle interaktivní tabule ještě jednu běžnou tabuli pro psaní křídou, nevzniká tak prašné prostředí. Z prostředků tohoto projektu pedagogové školy vytvořili výukové prezentace v programu MS Office PowerPoint V rámci dalšího projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Krok za krokem k moderní škole jsme vybudovali další multimediální učebnu s druhou interaktivní tabulí ENO. Na této tabuli lze pracovat v jakémkoli softwarovém prostředí naše škola využívá program EduRibbon k tvorbě výukových interaktivních prezentací, který je univerzálním nástrojem pro podporu interaktivní výuky a program EduBase, který umožňuje tvorbu a přípravu výukových materiálů, zpestřujících výuku na naší škole. Při vzdělávání žáků třídy základní školy speciální jsou využívány i další specializované učebny. Výuka pracovního vyučování probíhá v plně vybavených odborných učebnách, jako je cvičná kuchyňka, kde se pod vedením učitelů žáci učí připravovat teplou i studenou kuchyni, trénují samostatnost při přípravných i úklidových pracích. Dřevo a kovo dílna, kde pod vedením učitelů vyrábějí ze dřeva, kovu a přírodních materiálů velmi pěkné výrobky. Šicí, keramická dílna a školní zahrada. Na školní zahradě získávají žáci dovednosti a zkušenosti při pěstitelských pracích, které jsou velmi důležité pro jejich další praktické uplatnění. Protože manuální zručnost našich žáků je důležitým prvkem při jejich vzdělávání, byl ve škole zpracován další projekt z prostředků Evropských strukturálních fondů Do života bez obav, tentokrát zaměřený na zpestření důležitého pracovního vyučování formou tvorby tzv. nápadníků výrobků. Tělesná výchova je vyučována nejen v tělocvičně školy, která je vybavena novým odpruženým speciálním sportovním povrchem, ale také v posilovně, v místnosti pro stolní tenis a na školním hřišti. Při těchto hodinách využíváme i možností blízkého lesa s Areálem zdraví. Hodiny hudební a výtvarné výchovy jsou realizovány v odborných učebnách vybavených různými druhy hudebních nástrojů /klavír, klávesy, bicí nástroje, flétny, triangly, atd/ a výtvarných potřeb. Výuka dalších vzdělávacích oborů probíhá nejen v kmenové třídě, ale i v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi a v počítačové učebně, která je vybavená třinácti samostatnými PC stanicemi, projekčním plátnem a dataprojektorem. Při práci v této učebně je využívána pestrá nabídka výukových programů, které jsou pravidelně doplňovány. V současné době jsou k dispozici tyto odborné kabinety: Přírodopis, Matematika a Fyzika, Chemie, Rozvíjení řeči, Hudební výchova, Dějepis, Zeměpis, Český jazyk a Smyslová výchova, dobře zásobené učebními pomůckami pravidelně obnovovanými z prostředků školy. Ve všech prostorách školy je kladen velký důraz na bezpečnost našich žáků, ale i na estetické a podnětné prostředí. Od roku 2008 jsou zřízeny webové stránky školy které slouží rodičům, žákům, pedagogům i široké veřejnosti k pravidelné informovanosti o akcích, aktivitách a činnosti naší školy. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Celá škola má v průměru 22 zaměstnanců vedení školy, speciální pedagogy, výchovnou poradkyni, vychovatelky, asistentku pedagoga, hospodářku školy, kuchařky, uklízečky a školníka. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro výuku na našem typu školy. V převážné většině pracují na plný úvazek, pouze malá část na zkrácený úvazek. Všichni pedagogové jsou dlouholetými a zkušenými členy našeho kolektivu. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dále vzdělávají a prohlubují si kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání, ať už v rámci výuky předmětů daných školním vzdělávacím programem, nebo v rámci výchovného a kariérního poradenství, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a vzdělávání, informačně komunikačních technologií, autoevaluace školy a koordinace tvorby školních vzdělávacích programů. Speciální pedagogové jsou plně kvalifikovaní i pro logopedickou nápravu. 6

7 2.5 Charakteristika žáků Zařazování žáků do třídy základní školy speciální se řídí Školským zákonem a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v aktuálním znění. Ve třídě základní školy speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vad. Školu navštěvují žáci ze Zlína i vzdálenějších míst regionu. Pedagogové zohledňují individualitu i socioekonomickou úroveň rodin, ve kterých děti vyrůstají. V současné době jsou žáci třídy základní školy speciální vyučováni na prvním i druhém stupni. K žákům je přistupováno individuálně s ohledem na stupeň a rozsah zdravotního postižení snížený počet žáků ve třídě, speciální kompenzační pomůcky a vybavení. 2.6 Projekty školy Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu celé školy, včetně žáků třídy základní školy speciální. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky třídy základní školy speciální a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Projekty připravované pro žáky 1. a 2. stupně třídy základní školy speciální Projekt č. 1 Den Země Projekt č. 2 Týden zdraví Projekt č. 3 Filmový festival Projekt č. 4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekt č. 6 Velikonoční vajíčko Projekt č. 7 Bezpečnost silničního provozu Cesta není hřiště Den Země Tento projekt je realizován v třetí dekádě měsíce dubna (22. dubna Den Země) a je připravován pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídu základní školy speciální. Z týdenního učebního plánu je projektu věnováno minimálně 6 vyučovacích hodin, přesný časový rozsah určuje třídní učitel. Charakteristika projektu Výuka je zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, třídění a recyklaci odpadů. Již před tímto týdnem žáci v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování připravují výrobky a výkresy, které se vztahují k tomuto tématu. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Environmentální výchova (EV). Vedeme jím žáky k pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu našeho podílu na odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšíření elementárních znalostí o přírodě a k chápání složitějších vztahů v biosféře, podmínek pro zachování života na Zemi, využití možnosti obnovitelných zdrojů surovin a energie, vedení ke zdravému životnímu stylu, dovedností učí dovednostem, které jsou nezbytné pro každodenní správné jednání občana vůči životnímu prostředí, ukazuje modelové příklady jednání, které jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje, pomáhá rozvíjet spolupráci, učí hodnotit objektivnost a závažnost informací o ekologických problémech a učí komunikovat, vyjadřovat se, obhajovat své názory, postojů a hodnot přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně, podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí. 7

8 2.6.2 Týden zdraví Projekt je realizován souběžně s akcí Týden zdraví ve Zlíně (obvykle 2. týden v říjnu), v rámci vyučovacích hodin Věcného učení, Čtení, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Časový rozsah určují třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Mimoškolní akce zajišťuje a časovou dotaci určuje sekce TV. Charakteristika projektu Celý projekt Týden zdraví je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu v širším slova smyslu. Směřuje k vědomému vytváření stavu tělesné, duševní a sociální rovnováhy. Vede žáky k odpovědnosti za zdraví své i svých blízkých, k utváření správných stravovacích návyků a ukazuje cestu k smysluplnému využívání volného času a vlivu duševní a sociální pohody na zdraví. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Rozvoj poznávání v oblasti zdravé výživy, sebepoznávání a komunikace mezi lidmi. Environmentální výchova (EV) Problémy životního prostředí a vztah člověka ke svému okolí. Mediální výchova (MV) Učíme žáky vnímat své okolí, vyhledávat informace o projektu Týden zdraví v místních novinách, televizi a letácích. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti: vědomostí rozšiřuje elementární znalosti žáků o lidském těle, vlivu výživy, sportu, pohybu a duševní pohody na naše tělo a zdraví, o důležitosti správného citového a sociálního rozvoje jedince, ochraně před přetěžováním a stresy, dovedností poskytuje dovednosti a návyky nezbytné k ochraně zdraví ukazuje modelové příklady v oblasti zdravé výživy, trávení volného času, mezilidských vtahů a komunikací, postojů a hodnot učí žáky chápat zdraví jako jednu z nejvyšších hodnot života, chápat zodpovědnost za zdraví své i svých blízkých, zainteresovat žáky na ochraně svého zdraví v širokém slova smyslu Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Projekt je realizován na přelomu měsíce května a června, v průběhu jednoho týdne. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu je věnováno realizaci projektu (dle programové nabídky organizátorů MFF). Charakteristika projektu Škola využívá jedinečného postavení města v pořádání nejstaršího festivalu filmů pro děti a mládež ve světě. Uváděné filmy z celého světa a další doprovodné akce se vztahují téměř ke všem průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Při sledování jednotlivých filmů a zapojování se do doprovodných akcí žáci rozvíjejí poznávací schopnosti, posuzují vztahy a komunikaci mezi lidmi, možné příklady řešení problémů a rozhodování filmových hrdinů. Environmentální výchova (EV) Mnohé filmy a doprovodné akce řeší problémy životního prostředí a vztahy člověka k němu. Mediální výchova (MV) Celý týden je provázen masivní mediální kampaní a reklamou v rozhlase, televizi, novinách, na plakátech. Učíme žáky vnímat mediální sdělení ve všech podobách, upozorňujeme na vliv médií na společnost. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: učíme koncentrovat pozornost žáků na dané téma, porozumět mu a přiměřeně reagovat na obsah sdělení, vnímat všemi smysly rozvíjet smyslovou citlivost, porovnávat vjemy a přemýšlet o nich, respektovat názory jiných, zapojovat se do komunikačního procesu a kultivovaně jej rozvíjet, poznávat kulturu jiných národů, ukázat na možnost využití získaných informací v praktickém životě, využít jednání filmových hrdinů k rozlišení vhodného a nevhodného chování a řešit konkrétní situace. 8

9 2.6.4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Projekt je realizován v průběhu školního roku dle okolností asi 2x ročně jednou v každém pololetí jako součást evakuačního cvičení a zdravého týdne nebo 1x ročně jako samostatný projektový den. Je určen pro žáky 1. a 2. stupně základní školy praktické a třídy základní školy speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin ročně. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na poznávání možných krizových situací, které mohou nastat v běžném životě a rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků co nejlépe na ně reagovat, umět si správně a rychle poradit, nepanikařit. Seznamuje se také se složkami nápomocnými při těchto situacích jako jsou např.: Hasiči, Policie, Záchranná služba, Horská služba. Cílem je také žáky naučit poskytovat první pomoc při úrazech a poraněních. Naučit je co nejrychleji a bez paniky reagovat na vzniklou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc, kterou sami již nemohou poskytnout. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: na modelových úlohách učíme žáky adekvátně reagovat v krizových situacích a možném ohrožení života, podněcujeme u žáků kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně, vedeme žáky k uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě v krizových situacích, vedeme žáky k nalézání vhodných řešení v krizových situacích, vedeme žáky k tomu, aby při řešení složitějších problémů a situací věděli na koho a kam se obrátit, napomáháme k zvládání vlastního chování, rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, prohlubujeme empatii, učíme sebedůvěře a samostatnosti, motivujeme k ohleduplnosti a ochotě pomáhat, přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty Velikonoční vajíčko Projekt je realizován v měsíci březnu nebo dubnu, před velikonočními prázdninami a účastní se ho žáci 1. stupně základní školy praktické a žáci třídy základní školy speciální. Časová dotace projektu je v rozsahu 4 6 hodin v rozmezí 2 týdnů a je čerpána převážně v hodinách Čtení, Řečová výchova, Věcné učení, Hudební výchova a Výtvarná výchova. Charakteristika projektu Projekt se zaměřuje na tradice Velikonoc spojených s oslavou jara a udržováním krajových zvyků a obyčejů. Hlavní náplní projektu je recitační soutěž, která přispívá k individuálnímu prožívání slovesného umění a rozvíjení zájmu o poezii. Projekt se vztahuje k průřezovému tématu: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a hodnot: rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku, zdokonalujeme vyjadřování a kultivovaný projev, napomáháme k zvládání vlastního chování, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, rozvíjíme pozornost, soustředění, paměť a naslouchání, učíme využívat poezii pro pozitivní naladění mysli, poznáváme se vzájemně ve skupině, hodnotíme výkony spolužáků, upevňujeme pravidla společenského chování při kulturních pořadech a vystoupeních. 9

10 2.6.6 Bezpečnost silničního provozu CESTA NENÍ HŘIŠTĚ Projekt je realizován v měsíci dubnu, v průběhu jednoho týdne. Je připravován pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální. Časová dotace je minimálně 6 vyučovacích hodin z týdenního učebního plánu. Přesný časový rozsah určuje třídní učitel ve spolupráci s odpovědným pedagogem. Charakteristika projektu: Výuka je zaměřena na uplatňování základních pravidel silničního provozu pro chodce a pro cyklisty a na bezpečné chování v silničním provozu. Cílem je také zvládání základů poskytování první pomoci, naučit správně reagovat při drobných poraněních, znát číslo záchranné služby. Projekt je realizován formou: projektového vyučování (organizaci vyučování volí třídní učitel), praktickým výcvikem v systému dopravní výchovy (Dopravní hřiště Malenovice a školení instruktoři). Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2.7 Spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který je vzhledem k typu školy zároveň i školním metodikem prevence. Úzce spolupracuje jednak se školskými poradenskými zařízeními KPPP a SPC, a druhak s vedením školy, třídním učitelem třídy základní školy speciální i dalšími pedagogy. Snaží se zajistit co největší informovanost a zapojení rodičů do života školy. Zároveň se účastní dalšího vzdělávání a sleduje aktuální novinky v oblasti prevence sociálně patologických jevů, s kterými následně seznamuje učitele školy. Zákonní zástupci jsou informováni o programu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu školy prostřednictvím deníčků, žákovských knížek, pravidelných třídních schůzek, prostřednictvím webových stránek školy a při osobních konzultacích s pedagogy. Zaměření poradenských služeb: poradenství rodičům žáků ve výchově a vzdělávání formou přednášek a konzultací, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků k jejich zlepšení, osvětová a preventivní činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, poradenství při řešení sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ze spolupráce výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům a rodičům v souvislosti s výchovou dětí, profesní orientace, volba školy, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě a podle individuálních potřeb rodičů a žáků. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje organizaci přihlašování a přestup k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena diagnostika pro zaměření žáků vzhledem k dalšímu vzdělávání nebo povolání. Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce (zároveň metodik prevence viz výše) vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Školní preventivní strategii. Koordinuje její realizaci a její součástí je prevence sociálně patologických jevů a intenzivní spolupráce s rodiči. Prevence probíhá v rámci výuky v jednotlivých vzdělávacích oblastech i při realizaci průřezových témat a školních projektů. 10

11 Výchovný poradce je v úzkém kontaktu s odděleními péče o dítě příslušných úřadů, kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti, nabízí podporu a poradenství žákům i rodičům. Koordinuje činnost školy s dalšími organizacemi zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, využívá jejich vybrané programy. Psychologická péče Na výchovného poradce se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Pomáhá při řešení konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje rovněž rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou a péčí o dítě, vztahy mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace učitelům při práci s žákem s potížemi v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli či k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Koordinuje práci poradenských zařízení, třídních učitelů a rodičů při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Zlínský kraj zřizovatel školy Krajská pedagogicko-psychologická poradna Speciálně-pedagogická centra OSPOD Policie ČR Úřad práce Dětští psychologové a psychiatři Krajská hygienická stanice Občanské sdružení MADIO Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o. s. Mezinárodní spolupráce se neuskutečňuje. 2.8 Školská rada Školská rada na naší škole začala pracovat od školního roku 2005/2006 dle Školského zákona. Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje vydal volební řád do Školské rady, na jehož základě ředitel školy vyhlašuje termíny voleb. Školská rada na naší škole je tříčlenná, skládá se ze zástupce zřizovatele, zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků. Zasedá dvakrát až třikrát ročně. Na své první schůzce si volí předsedu. Školská rada: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení, projednává závěry České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli. 11

12 2.9 Servisní služby Školní družina Pro žáky 1. stupně a pro žáky třídy základní školy speciální je v budově školy zřízena školní družina, která je v provozu v době školní výuky v ranních hodinách , dále po vyučování Přednostně jsou přijímáni žáci zaměstnaných matek, z nižších ročníků a žáci třídy základní školy speciální. Působí zde jedna vychovatelka, která úzce spolupracuje se všemi učiteli a s rodiči žáků. K dispozici má jednu místnost v 1. patře budovy školy. Ta je prostorově řešena na část odpočinkovou a pracovní. Je dostatečně vybavena hrami a dalšími pomůckami, které uspokojí zájmy všech dětí. Školní družina má přidělenou svou šatnu v přízemí školy a může využívat i další školní prostory PC učebnu, cvičnou kuchyňku, posilovnu a místnost s ping-pongem, multimediální učebnu s interaktivní tabulí i hřiště. Při všech činnostech ve školní družině je dbáno na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Školní družina je za úplatu 50,- Kč měsíčně. Platba probíhá jedenkrát za pololetí v kanceláři školy Školní kroužky Školní kroužky jsou realizovány aktuálně v daném školním roce dle zájmu žáků a možností školy. Z nabídky zájmových kroužků naší školy si žáci třídy základní školy speciální zvolili Kreativní kroužek a Žákovskou knihovnu Kreativní kroužek Pro tuto zájmovou činnost je vybavena šicí dílna. Náplní kroužku je tvoření nejrůznějších výrobků z různých druhů materiálů, povzbuzování tvořivosti, nápaditosti a trpělivosti žáků. Tvorba je vždy uzpůsobena ročnímu období. Žáci se seznamují s tradičními i netradičními technikami ručních prací: práce s textilem, papírem, přírodním materiálem, šití, batikování, výroba šperků apod Žákovská knihovna Žákovská knihovna je součástí vybavení školy. Slouží učitelům k rozšíření výuky v hodinách čtení. Jedenkrát za měsíc si žáci vypůjčují knihy. Doba vrácení knih je neomezená, nejpozději však musí být vypůjčené tituly vráceny do konce školního roku. Žákovská knihovna má samostatné prostory, obsahuje tituly různého žánru a zaměření. Jsou zde knihy pro nejmenší čtenáře, leporela, básně, knihy dobrodružné, historické romány, četba pro dívky i chlapce, encyklopedie. Žákovská knihovna: rozvíjí řečové schopnosti, myšlení a estetické vnímání, přispívá k srozumitelnému vyjadřování, přispívá k dorozumívání v běžných situacích, ke sdělování svých názorů, rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, vytváří čtenářské dovednosti, slouží k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích, vede žáky k citlivému a šetrnému zacházení s knihou, k osobní hygieně, upevňuje smysl pro povinnost. 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Školní vzdělávací program ZŠS

Školní vzdělávací program ZŠS Školní vzdělávací program ZŠS Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19 OBSAH 1. Identifikační údaje.3 1.1. Název ŠVP.....3 1.2. Údaje o škole...3 1.3. Zřizovatel..3 1.4. Platnost dokumentu od:.3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy.. 4 2.2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ speciální Václavkova 950 Mladá Boleslav Škola pro život 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motivační název: ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola speciální Václavkova 950 293 01 Mladá Boleslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola harmonie zpracovaný podle RVP ZV-LMP ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Č.j.ZŠspecVM 323/2009 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více