OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR 2012 KOLIK PAMĚTNÍCH DESEK JE TŘEBA UMÍSTIT NA DŮM U TŘÍ SPOJENCŮ? Mohelnickému náměstí Svobody dominují na jeho západní straně tři významné budovy. Jsou to největší domy postavené v centru památkové zóny a jejich historie se počíná někdy v druhé polovině 13. století. Mohutnost těchto budov, jejich rozsáhlá středověká podsklepení se zajímavými renesančními a barokními konstrukcemi, jakož i právo vařit pivo svědčí o tom, že jejich majitelé patřili k nejbohatším občanům tohoto města. První budova zleva slouží již po několik desítiletí jako městský dům kultury a druhá je současné veřejnosti známá jako restaurace Na náměstí. Třetí bývala od počátku 20. století známa jako hotel Central, který po 2. světové válce významně působil jako hotel s legendární restaurací zvanou Slavia a dnes, opatrně zrestaurovaná, slouží jen jako prodejna konfekce a místo vzpomínek na významné společenské centrum, které dosud nebylo žádným jiným zařízením odpovídajícím způsobem nahrazeno. Na druhé straně úzké (a dnes již po léta zazděné) uličky je na staré pohlednici vidět dnešní budovu ZUŠ, která však již patří do ulice S. K. Neumanna a v historii Mohelnice představuje další zajímavou kapitolu. Předmětem našeho zájmu je však dům číslo 13, který je poprvé písemně zmíněn roku 1585, kdy jej moravičanský rodák Jan Strnisko, primátor města, později kněz a děkan olomoucké kapituly, prodává za 700 zlatých místnímu bohatému pekaři Gotthardu Gründlovi. Na počátku třicetileté války tento dům vlastnil Tomáš Studený a od něj ho v roce 1624 za 1000 zlatých kupuje sedlář Bartoloměj Drechsler. Řadu českých majitelů rozšiřuje roku 1671 kolář Prokop Javorek, který zažil tíživou atmosféru čarodějnického procesu s Krištofem Aloisem Lautnerem. Za 26 let nato Ferdinand Kristeli, příbuzný jezuity a spisovatele Bartoloměje Kristeliho (nar. v Mohelnici zemř. v Praze 1701) a v roce 1715 jeho příbuzný Jan Kristeli. Krátce nato, roku 1717, kupuje dům opět za 1000 zlatých Pavel Josef Heller. Neměnnou cenu, která svědčí o podivné měnové stabilitě v zemi zmítané třicetiletou válkou, narušil až jeho příbuzný Jan František Artz, který v roce 1746 zaplatil za dům 990 zlatých, aby jej za pět let nato prodal za 1500 zlatých Antonínu Rauscherovi. V témže roce však prodává Matyáš Karel Greschelberger (o němž nevíme, jak tomuto majetku přišel) perníkáři Antonínu Hohenheiserovi právo a zařízení za pouhých 500 zlatých. Šlo asi o nějaké hodně složité vyrovnávání rodinných dluhů a pohledávek, protože další rok nato je jako majitel veden Antonín Hohenheiser, který za dům zaplatil 1320 zlatých. V roce 1780 dostává tento dům oceněný na 2400 zlatých další příbuzná, Josefa Hohneiserová nocuje na náměstí č. 15 (nynější číslo 13 na Náměstí svobody) císař Josef II., který následujícího dne své služební cesty odjel přes Loštice do Litovle. Josefa Hohneiserová předává roku 1799 dům s perníkářstvím a s nářadím k němu náležejícím v celkové hodnotě 4500 zlatých svému zeti Františku Syručkovi. Tomu se roku 1800 narodil syn Eugen, pozdější autor dějin našeho města vydaných v Mladé Boleslavi roku 1841 pod názvem "Geschichte der dem Herrschaft Mürauer Schutze unterstehenden Munizipialstadt Müglitz" Rok 1813 vstoupil do dějin Evropy jako rok porážky Napoleonových vojsk v bitvě národů u Lipska. Před touto osudovou událostí se v Praze sešli hlavní Napoleonovi rivalové. Jednalo se tehdy o politicko - militaristicko - ekonomickou událost první velikosti a Praha, jako hlavní město Českého království, se opět na čas stala středem tehdejšího světa. Majitel námi sledovaného domu si tyto tři státníky nechal vymalovat a pověsit nad vchod do podniku,

2 OBJEKTIV MOHELNICE - únor str. 2 který byl od té doby oficiálně nazýván "Zu deri Aliierten" - U tří spojenců. Těmi spojenci byli tři významní panovníci té doby, a sice: ruský car Alexandr I. (ten zrzavý vlevo v zeleném stejnokroji), rakouský císař František I. (stojící uprostřed v tradiční bílé blůze s červenými dragounskými kalhotami) a pruský král Fridrich Wilhelm III. (modrokabátník). Všichni tři se drží způsobně za ruce jakoby zapoměli na to, že ještě nedávno byli někteří z nich Napoleonovými spojenci. Obraz se zachoval a dodnes jej můžeme vidět vystavený v mohelnickém muzeu. Mgr. Alena Hlavešová, zastupitel Olomouckého kraje, kurátorka Společnosti přátel hradu Bouzova NĚMECKÝ ŘÁD ZASTAVIL ŽALOBY, KTERÝMI SE DOMÁHAL NAVRÁCENÍ SVÉHO MAJETKU Bitvu národů u Lipska Napoleon prohrál také díky dvěma českým vojevůdcům. Jeden byl náčelníkem štábu spojeneckých vojsk, jmenoval se maršál Radecký a pro nás je důležité, že byl nějaký čas velitelem olomoucké pevnosti. Druhým byl koaliční velitel spojeneckých protinapoleonských vojsk maršál Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, prastrýček současného českého ministra zahraničních věcí a předsedy strany TOP 09 Karla Schwarzenberga. Na své cestě dostavníkem do dalekého Ruska v roce 1842 přenocoval "U tří spojenců" v Mohelnici také velikán českého a moravského národa Karel Havlíček Borovský, který si ve svých zápiscích poznamenal, že tuto noc strávil ve společnosti krásné Němky. Kromě noclehu a stravování nabízel tehdejší majitel cestujícím samozřejmě i ustájení a přepřehání koní a s tím spojené služby. V letech 1861 až 1891byl v budově umístěn i poštovní úřad vedený poštmistrem Drescherem Roku 1937 nechal nový majitel Otto Fidal vypracovat projekt na modernizaci budovy a v roce 1945 nebyl dům jako majetek rakouského občana zkonfiskován a jeho národním správcem se stal významný představitel české menšiny v Mohelnici JUDr. Jaroslav Škrobal. Po únorových událostech byl dům znárodněn a od roku 1955 byl majetkem komunálního bytového podniku ONV v Zábřeze. Jako poslední vzpomínka na staré časy proběhlo v roce 1958 bourání konírny v zadním dvoře. Současným majitelem je Miroslav Vavrečka, který vzácnou historickou budovu zgruntu opravil a otevřel zde v rámci staleté tradice restauraci, vinárnu a kuželnu, neboli, jak se dnes říká, bowling. Pamětní desku by si zde určitě zasloužila jeho císařská výsost nocležník císař Josef II., kronikář Eugen Syruček a Karel Havlíček Borovský. Věrná kopie obrazu tří spojenců by se pěkně vyjímala na původním místě, které je dodnes na staré pohlednici zřetelně rozpoznatelné. To vše by jistě významně přispělo ke zviditelnění města Mohelnice na plánovací turistické mapě našich blízkých i vzdálených sousedů. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice 1695 * Hrabě Hodický z Hodic prodává dlouhodobým nepoužíváním a požáry zdevastovanou zříceninu hradu Bouzova řádu německých rytířů * Romanticky založený velmistr řádu arcivévoda Evžen nechal v průběhu dvaceti let převážně na svoje náklady zcela přestavět zchátralý hrad Bouzov do jeho současné podoby a zpřístupnil jej veřejnosti jako řádové muzeum * Prezident Tomáš G. Masaryk zavítal na hrad Bouzov, kde jej přivítal velmistr řádu a brněnský biskup Norbert Klein, který pronesl celý svůj uvítací proslov česky * Lesy bouzovského panství jsou řádu podle zákona zestátněny * Německý řád poskytuje vládě ČSR nenávratnou půjčku 15 milionů Kč na výstavbu betonových opevnění v okolí Opavy. Řád dal k dispozici zámek v Hrabyni jako kasárna pro československou armádu a nepožadoval finanční kompenzaci za stavební parcely pod bunkry * Prezident Edvard Beneš navštívil na Bouzově nového velmistra Schälzkyho a řád věnuje jeden milion korun na obranu republiky proti nacistickému Německu * Po Mnichovu zrušily a zakázaly nacistické úřady Německý řád v Rakousku a v okupovaném pohraničí ČSR a příští rok provedli nacisté totéž v celém Československu. Majetek řádu byl zkonfiskován a tehdejší velmistr byl internován po celou dobu války pod dozorem gestapa. Několik členů řádu bylo uvězněno v koncentračních táborech * Dvanáct členů řádu se účastnilo bombového atentátu na Hitlera, za což byli popraveni * Řád obnovil svoji činnost * Československá republika zahájila konfiskace majetku Německého řádu. Představitelé řádu se proti ní úspěšně bránili u soudu * Od tohoto roku Německý řád v českých zemích opět legálně působí * Československý stát vrací Německému řádu menší část majetku * Pražský soud rozhodl, že Německý řád není subjektem, který spadá pod ustanovení dekretu č. 12 a tedy že je konfiskace jeho majetku kvůli údajné kolaboraci s nacisty je neplatná * Vláda přijala usnesení, v němž byl bývalý majetek řádu zahrnut do připravované restituce. Usnesení vlády nebylo dosud naplněno * Nejvyšší soud vynesl doporučující rozsudek, na jehož základě podal Německý řád 19 určovacích žalob na svůj někdejší majetek u příslušných okresních soudů * Ústavní soud ve svém stanovisku uvedl, že žalobou nelze obcházet smysl a účel restitučního zákonodárství * Německý řád zastavil veškeré určovací žaloby. O znění zákona řešícího návrat majektu církvím stále jedná tzv. církevní komise * Německý řád zastavil žaloby proti českému státu, kterými se několik let domáhal návrácení svého někdejšího majetku. Jedná se mimo jiné o hrady Bouzov, Sovinec nebo o Lázně Karlova Studánka.

3 OBJEKTIV MOHELNICE - únor str. 3 HROMNICE - SVÁTEK SVĚTLA 2. února nalezneme v kalendáři slovo Hromnice. Snad se nám hned vybaví známá pranostika: Na Hromnice o hodinu více. V křesťanském kalendáři se kdysi svátek Hromnic jmenoval Svátek očišťování Panny Marie. Připomíná událost, den, kdy Panna Maria přinesla do chrámu v Jeruzalémě dítě Ježíše, jak nařizoval tehdejší Zákon a obětovala ho Bohu. V rámci tohoto svátku se v na Hromnice v naších kostelích při bohoslužbě žehnají svíčky, kterým říkáme hromničky. Hořící svíčka je symbolem světla. Je to starobylý zvyk Církve, jak o tom svědčí slavná cestovatelka Aetheria. V roce 385 byla na pouti v Jeruzalémě a do svého notesu jsi poznamenala, že se zde konal světelný průvod na památku toho, že čtyřicet dnů po narození byl Ježíš přinesený do chrámu a zde byl, jako prvorozený obětován. V této chvíli jej bere do náručí stařičký kněz Simeon a nazývá dítě světlem, které bude svítit všem národům. Svíce připomíná, že Kristus je pro věřícího člověka světlem na cestě pozemským životem. V něm máme pravdivé poznání hodnot a smyslu života. Odedávna se u křesťanů považuje světlo za symbol radosti, života, svatosti a přítomnosti Boha, za symbol modlitby, tedy dialogu s Pánem. Proto první křesťané zapalovali lampy, později svíčky na hrobech mučedníků a na oltáři. Ze mše svaté na Hromnice si křesťané odnášejí do svých rodin požehnané svíčky. Příležitostně je pak zapalují v čase bouří a různých pohrom. Je ale třeba připomenout, že svíčka samotná nechrání domy a jejich obyvatele před neštěstím. Potřebná je hluboká víra v Boží pomoc a Boží všudypřítomnost. Bez víry nepomůže zapálit ani karton svíček, tak jako nepomůže řidiči pro bezpečnou jízdu na zpětném zrcátku pověšený růženec. Ano, růženec není určen pro dekoraci. Patří do rukou člověka, aby si skrz modlitbu na cestách života vyprošoval ochranu Matky Boží. Hořící svíce symbolizuje taky velikost, krásu a cenu vlastnosti, které říkáme obětavost. Svíce ničí sebe sama, ztrácí se, aby člověku dala světlo, radost i kousíček tepla. Velikost člověka se měří podle toho, jak umíme žít pro ty druhé, ne pro vlastní egoismus. Hodnota našeho života je v tom, do jaké míry jsme se dali spálit, abychom do prostředí, kde žijeme, přinesli více světla, radosti a tepla. Pavel Kavec, Loštice ČERVENÝ KŘÍŽ UPOZORŇUJE Červený kříž a záchranné organizace oznamují veřejnosti, že záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd. MUZEUM V MOHELNICI si Vás dovoluje pozvat na výstavu Václav Hollar * 1607 Praha Londýn výběr z díla ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku výstava potrvá do soboty 10. března 2012 V letošním roce si připomínáme dvojnásobné výročí jednoho z největších grafiků a kreslířů minulosti, slavného českého rytce Václava Hollara. K této významné události připravilo Muzeum v Zábřehu, v jehož sbírkovém fondu se nachází početný soubor leptů tohoto předního světového grafika 17. století, pro milovníky výtvarného umění výběr z jeho grafických listů. Václav Hollar se narodil 13. července roku 1607 v Praze. V evangelických školách se mu dostalo důkladného humanistického vzdělání, jeho dráhu kreslíře a grafika však nejvíce ovlivnilo setkání s nizozemským a německým uměním. Osudovým se pro Václava Hollara stalo setkání s anglickým velvyslancem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu, sběratelem a mecenášem umění z Londýna. V jeho službách se dostal do Anglie, která se mu stala druhým domovem. S ním také nakrátko a zároveň naposledy v roce 1636 navštívil Prahu, což dokazuje kresba, podle níž provedl i proslulý lept - Pohled na Prahu. Před odchodem z Anglie se krátce setkal s J. A. Komenským. Za občanské války v letech se usadil v Antverpách. Zde během osmiletého pobytu dosáhl vrcholu své umělecké a technické dovednosti. Vytvořil zde nádherné série rukávníků a kožešin, listy věnované motýlům a broukům, scenérie mušlí a škeblí, cyklus holandských válečných a obchodních lodí. Roku 1652 se Václav Hollar vrátil zpět do Londýna, kde se oženil, narodil se mu syn, získal šlechtický titul, zažil morovou epidemii i velký požár v roce Zemřel v březnu 1677, byl pochován na malém hřbitově při kostele sv. Markéty ve Westminsteru. Vždy se cítil být Čechem, jak ostatně dosvědčuje dodatek Bohemus, který často připojoval ke svému jménu. Václav Hollar svým dílem zcela osobitě přispěl k rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi. Tvořil volné grafické listy, portréty, mapy, plány, žánrové kresby, zátiší s přírodními motivy a knižní ilustrace. Za svého bohatého života vytvořil na 400 kreseb a přibližně 2800 leptů, které jsou uchovávány v soukromých sbírkách i ve fondech mnoha světových galerií a muzeí. Jednou z největších sbírek Hollarových prací na světě je Hollareum, které spravuje Národní galerie v Praze. Nejrozsáhlejší a nejúplnější kolekci Hollarových leptů vlastní Britské muzeum v Londýně a druhá se nalézá ve Státním muzeu v Berlíně. Impozantní sbírku leptů Václava Hollara spravuje také Muzeum v Zábřehu. U příležitosti jmenování čestným občanem města Zábřehu v roce 1947, daroval plk. Karel Lukas (* 1897 Brníčko - Praha 1949), milovník a sběratel umění a také vynikající voják, zábřežskému muzeu sbírku grafik. Tato kolekce je svým počtem téměř 750 grafických listů druhým nejrozsáhlejším souborem díla Václava Hollara v České republice. Vlastivědné muzeum v Šumperku k této příležitosti vydalo, ve spolupráci s Městem Zábřeh, čtyři druhy pohlednic a pamětní razítko. Autorem návrhů je zábřežský výtvarník Rostislav Berka. Vlastivědné muzeum v Šumperku vytisklo také grafické listy a kalendář.

4 OBJEKTIV MOHELNICE - únor str. 4 ANTONÍN VYCHODIL - PAN UČITEL Nestor mohelnického pedagogického sboru pan učitel Antonín Vychodil zemřel před desíti lety v den s mystickým dvojkovým datem v neuvěřitelně dobré duševní i tělesné kondici ve věku požehnaných 98 let. Narodil se jako nejmladší ze 12 dětí v Tučapech u Olomouce v rolnické rodině, obecnou školu navštěvoval v Dubě, a po jejím ukončení pokračoval na měšťanské škole v Tovačově. Václav Křupka a Antonín Vychodil V době rozhodování o svém dalším osudu mu zemřel otec a tak se patnáctiletý student s velkými materiálními potížemi úspěšně protlouká osnovami Učitelského ústavu v Olomouci, který v roce 1923 zdárně ukončil maturitou. Tentýž rok nastoupil jako učitelský mládenec na obecné škole v Postřelmově, rok nato se stal členem pěveckého Sboru severomoravských učitelů a v roce 1925 složil učitelskou zkoušku způsobilosi v Praze. Hned nato nastoupil k výkonu základní vojenské služby v Olomouci u ženijních specialistů na škole důstojníků v záloze. Po jejím ukončení nastoupil v roce 1927 na krátký záskok na obecné škole v Ráječku a od podzimu už působil na obecné škole v Lesnici, kde se také poprvé seznámil s prací obecního kronikáře. V roce 1929 nastal nástup do prvního stálého pracoviště na obecné škole ve Strupšíně, kde pracoval v Sokole, v odboru Národní jednoty a jako kronikář. Nezapomněla však na něj ani armáda, která jej v témže roce pozvala na vojenské cvičení ženistů v Komárně. V roce 1930 se oženil a v roce 1935 se narodila dcera Jarmila, která pak pracovala jako zdravotní sestra. Mladý pan učitel pracuje ve strupšínské osvětové komisi, hraje divadlo, zakládá loutkové divadlo a v roce 1938 se zúčastňuje všesokolského sletu v Praze. Přichází konec třicátých let a v Evropě se začínají dít nepěkné věci. Nejvyšší představitelé nacistického Německa stupňují svoje požadavky na přivlastnění všech území s německy mluvícím obyvatelstvem a tak je po obsazení Rakouska na řadě Československo. U nás je vyhlášena mobilizace, Antonín Vychodil je v roce 1938 povolán k mimořádné vojenské službě v Trenčíně a celá krize vrcholí mnichovskou zradou. O nacistické nenasytnosti svědčí i to, že se součástí německé říše staly všechny výhradně česky mluvící obce našeho kraje a to od Stavenice, přes Dubicko a Strupšín až po Hoštejn. Po příchodu hitlerovské armády zůstal učitel Vychodil, jak se tehdy říkalo "v říši" a to jen proto, aby měly strupšínské děti zachovanou školu v českém jazyce. Už však již byl zatčen gestapem a vyšetřován s dalšími významnými představiteli zdejšího českého obyvatelstva, které bylo hned od začátku nutno vystrašit a ukázat, kdo je zde pánem. V rámci totální války pak byli všichni čeští učitelé odkomandováni na manuální opevňovací práce v Opolí. To už však byl ve vzduchu cítit pád okupace a v roce 1943 se u Vychodilů narodil syn Ladislav, který se po vystudování stal rovněž celoživotně učitelem. Po vítězství v roce 1945 byl Antonín Vychodil zvolen předsedou národního výboru ve Strupšíně, avšak záhy poté byl povolán do Mohelnice, kde bylo vzhledem k předpokládanému vystěhování německého obyvatelstva nutno zorganizovat pro novoosídlence české školství. A tak jej nový školní rok 1945 zastihl ve funkci ředitele 1. národní školy na Masarykově ulici a jednatele znovuzaloženého Sokola Mohelnice. Přes svoje, teď již ovšem ukončené, členství v Československé straně národně socialistické, přežívá ve funci ředitele i vítězný únor, v roce 1950 zakládá školní družinu a v bývalé hospodě "U posledního halíře" zřizuje školní jídelnu pro všechny mohelnické školy. Dětmi, studenty, rodiči, občany a kolegy oblíbený, pracovitý a bezúhonný pedagog však byl trnem v oku místním funkcionářům KSČ, kteří marně hledali záminku k jeho sesazení z funce ředitele. K tomu jim koncem roku 1950 posloužilo jeho vystoupení na rodičovském sdružení, kde se mimo jiné řešil i věčný problém opisování žáků při různých písemných zkouškách. Dlouholetý učitel Vychodil netušil, co způsobí veřejně pronesenou marginální poznámkou o tom, že tzv. "opisování" je něco, co je u dětí na školách ve svobodných západních zemích neznámým jevem. Následovala nechutná kampaň vyšetřování obviněného a svědků, umocněna souběžně probíhajícím hrdelním procesem s poslankyní národně socialistické strany JUDr. Miladou Horákovou. Mohelnickým představitelům strany a vlády se to však zdálo málo a tak byl nepohodlný ředitel navíc obviněn z toho, že má ve škole na chodbě nástěnku a obraz presidenta Masaryka doplněný nápisem VĚRNI ZŮSTANEME a že jeho dcerka "schválně" nejela s ostatními dětmi na vystoupení ruského pěveckého kroužku. V atmosféře pražských rozsudků smrti se na Vychodilovu stranu postavil ředitel Dušek, učitel Vítek se všemi kolegy i předseda MNV Hodina. Vyšetřování pak pokračovala dál a tak mohl předseda mohelnického akčního výboru NF zaznamenat úspěch v tom, že byl Antonín Vychodil (nedlouho před oslavou svých padesátin) odvolán z místa ředitele školy a stal se tak řadovým kantorem. Tomu však nepřízeň osudu nikdy nevadila, takže dál učí děti a zpívá v Pěveckém sboru severomoravských učitelů, jehož se v roce 1959 stává předsedou. Nepřátelé mu však nemohli zapomenout a tak byl v roce 1961 přeložen z Mohelnice (kde bydlel hned před školou) na školu v Křemačově (kam dojížděl na kole). Zde se se svou povahou rovněž stal oblíbeným u dětí i rodičů, převzal účetnictví obce a v roce 1964 se stává tajemníkem zdejšího MNV a dopisuje až od roku 1945 jím nově založenou kroniku. Roku 1970 obdržel za dlouholetou práci v MNV pamětní medaili vlády ČSR a rok nato odchází na roční výpomoc na ZDŠ v Dubicku. Po 14 letech se vzdává předsednictví Pěveckého sboru severomoravských učitelů a jako sedmdesátiletý nastoupí jako učitel na ZDŠ v Úsově, kde v roce 1977, jako třiasedmdesátiletý, odučil svoji poslední hodinu. V roce 1984 byl na MěNV v Mohelnici oceněn a odměněn u příležitosti svých osmdesátin a pak žil tiše se svou zahrádkou a dílnou. V roce 1990 mu zemřela manželka, jeho devadesátiny pozdravil "Mohelnický zpravodaj" portrétem na titulní straně a smrt jej zastihla v klidu a připraveného. Nikdy nevyřknutým heslem pana učitele Vychodila byl imperativ: NEMLUV A DĚLEJ! Takovýchto lidí má český národ pořád nějak málo. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

5 OBJEKTIV MOHELNICE - únor str. 5 MALÍŘ BAROKA NAŠEHO KRAJE V mohelnické matrice je roku 1712 zapsáno: "29. březen, otec: Martin Supper, obuvník a kostelník, matka Anna Elesabetha, dítě Judas Thaddäus Josef." K takto zaznamenané události došlo v dnešní Smetanově ulici č. 5. Malý Juda Tadeáš rostl a dobře se učil a brzy přestoupil na gymnázium v Olomouci. Učil se cizí jazyky, dosáhl vysoké úrovně teologických znalostí a začal studovat theologii. Po šesti semestrech se však rozhodl, že "slovo Boží bude kázati štětcem". K tomuto rozhodnutí zřejmě přispělo jeho setkání s malířem Karlem Harringerem, který prováděl výzdobu kláštera Na Hradisku. Supper k němu vstoupil do učení, seznámil se s feskami italských mistrů a s Andrea Pozzou, odborníkem na perspektivu. Vynikal její dokonalou znalostí a je považován za jejího prvního uživatele v našich zemích. Juda Tadeáš zahájil svou malířskou kariéru v Moravské Třebové, kde se roku 1736 oženil s dcerou malíře Christiana Davida. V Třebové byl senátorem v městské radě a působil zde prakticky celý svůj život. Namaloval celkem čtyřicet oltářních obrazů, jako sv. Františka pro třebovskou špitální kapli, sv. Jakuba v Nové Trnávce, sv. Antonína a sv. Františka ve svitavské špitální kapli, blahoslavenou P. Marii a sv. Annu v Grumbergu - na Stražisku u Konice, Nanebevzetí P. Marie, sv. Bartoloměje a Sv. Rodinu v Zábřeze na Moravě. K nejznámějším jeho olejomalbám patří Čtrnáct pomocníků v kostele v Moravské Třebové a Kristův křest, který je v moravskotřebovském muzeu. Supper proslul kostelními freskami v Březině, v Chornici, v Trnávce, v Gruně, na Křížovém vrchu a v Tátenici. Známý je jeho cyklus v Sedleci u Kutné Hory, který namaloval se svým synem roku Juda Tadeáš Supper zemřel 1. května 1771 během malování interiéru kostela v Moravské Třebové. Zhotovil zde rozměrné fresky, do nichž Kostel v Tátenici vkomponoval i svůj autop ortrét s datem CŠ HUDEBNÍ ŽIVOT V MOHELNICI A LOŠTICÍCH PO ROCE 1945 Publikace s tímto názvem byla vydána koncem roku 2011 v rámci projektu Morava a svět: Art in the multicultural space. Zběžný pohled na obsah této knížečky přesvědčí každého vlastivědného pracovníka, pedagoga, muzikanta a hudebníka o tom, že ji musí mít ve své knihovně. Získá zde především informace týkající se vývoje a organizace mohelnické hudební kultury, o zdejším uměleckém školství a o pěveckých souborech. Se znalostí věci jsou popsány hudebně-instrumentální soubory (dechové orchestry, Collegium musicu, Musica per cinque ottoni, Smolaři), hudební festivaly a přehlídky (Mohelnický dostavník, Moravský vrabec, Mohelnická filmová písnička, Evropský den hudby a Kruh přátel hudby). Stejná pozornost je věnována vývoji hudební kultury v Lošticích a hudebnímu školství v obou městech. Objeví se zde zámá jména jako Stanislav Adam, Pavel Beneš, Zdenka Ošťádalová, Věra Večerková, Vlastimil Řmot, Miroslav Demel a řada dalších. Autorem publikace je učitel Základní umělecké školy v Mohelnici Mgr. Filip Hajdu a zakoupit je ji možno v knihkupe ctví na n áměstí Svobody v Mohelnici. MIROSLAV DEMEL se narodil v roce 1952 v Olomouci, vystudoval zde gymnázium a pak se zabýval lesním rohem, zobcovou flétnou a bicími nástroji na konzervatoři v Kroměříži. Školní rok 1979 jej zastihl už v roli učitele hudby, když nastoupil do pracovního poměru na Základní umělecké škole v Mohelnici. Od tohoto okamžiku nikdy nezměnil zaměstnavatele, zůstal mohelnické škole věrný a v letech 1983 až 2002 působil na této ZUŠ jako ředitel. V letech 2002 až 2009 vyučoval na ZUŠ Zábřeze a od roku 2009 je vedoucím pobočky na ZUŠ Žerotín v Olomouci - Hlubočkách, kde učí své svěřence hře na zobcovou flétnu a na kytaru a věnuje se přednáškám hudební nauky. Mimo pedagogickou činnosti vedl Miroslav Demel v Mohelnici jako dirigent dva dechové orchestry. Je to dechový orchestr Domu kultury a Dechový orchestr mladých. Zkomponoval pro ně řadu koncertních i užitkových skladeb, z nichž některé byly nahrány v ostravském studiu Českého rozhlasu, který je často zařazuje do vysílání. Některé jeho skladby převzaly do svého repertoáru Posádková hudba Brno a řada jiných profesionálních kapel. Demel je také uměleckým vedoucím žesťového kvinteta s názvem Musica per cinque ottoni. Kvinteto je souborem pedagogů uměleckých škol a členů orchestru MD Olomouc a vzniklo v roce Ve svém repertoáru má hudbu od renesance, s důrazem na baroko, až po nejnovější současnou tvorbu. Pět muzikantů a jeden zpěvák absolvovalo za posledních 20 let se svou hudbou, vhodnou především pro chrámové prostory, přes 180 vystoupení. Jedna Múza však byla Miroslavu Demelovi málo a tak se tento všestranný muzikant začal věnovat i poesii. V této oblasti umělecké tvorby se věnuje především vztahům mezi lidmi a nejoblíbenější je mu láska v nejrůznějších podobách. Svoji první sbírku básní vydal v roce 2008 pod názvem POHLED Z OKNA, jako druhé pak vyšly rok nato jeho OVOCNÉ LÁSKY s fotografiemi Joži Věroslava Spurného a loni vydal hudebně laděné POETICKÉ KASACE. Na rok 2012 plánuje již svoji čtvrtou sbírku s ilustracemi vlčického malíře Pavla Alexandra Taťouna. Ctirad Štipl HANÁCKÝ KALENDÁŘ 2012 obsahuje asi 40 vlastivědných článků z našeho kraje autory dvou článků jsou členové SACB Jaroslav Kunstfeld: BROUZDÁNÍ MINULOSTÍ Ctirad Štipl: Z DĚJIN DOUBRAVICE Hanácký kalendář je k dostání v KNIHKUPECTVÍ, Žižkova 45, Zábřeh ATLAS, nám. Přemysla Otakara 754, Litovel BETA, Horní náměstí, Olomouc VELEHRAD, Wurmova 6, Olomouc

6 OBJEKTIV MOHELNICE - únor str. 6 ENVIRONMENTÁLNÍ HNUTÍ U kasy v supermarketu si bere jedna starší paní na uložení nákupu igelitovou tašku. Pokladní jí vyčítá, že nepoužívá tu ekologickou - papírovou: "Vaše generace nezná environmentální hnutí. My mladí lidé budeme muset platit za starší generaci, která plýtvá prostředky!" Paní se pokladní omluví a dodává: "Je mi líto, ale v naší době jsme environmentální hnutí neměli." Při odchodu z obchodu jí pokladní povídá: "Lidé jako vy zničili všechny přírodní zdroje. Na náš účet půjdou náklady na jejich obnovu. Vaše generace neudělala pro environment vůbec nic!" Stará paní odpovídá: "Za mých časů jsme vraceli láhve od mléka a od piva do obchodu, obchod je poslal zpátky do továrny, tam je umyli, sterilizovali a znovu naplnili - jedna láhev se tak použila několikrát. V té době byly láhve opravdu recyklovány, ale neznali jsme environmentální hnutí. Za mých časů jsme chodili nahoru do schodů pěšky. Ve všech obchodech či kancelářích nebyly žádné pohyblivé schody. Šli jsme pěšky do obchodu za rohem a nebrali jsme si auto, kdykoli jsme se chtěli dostat někam o dvě ulice z domu. Ale ano, neznali jsme environmentální hnutí. V té době jsme opakovaně prali plínky - jednorázové pemprsky jsme ještě neznali. Vyprané prádlo jsme sušili na šňůře bez elektrické sušičky, která spotřebuje 3000 wattů za hodinu. Na usušení prádla jsme použili obyčejnou větrnou a sluneční energii. V té době jsme systematicky recyklovali oblečení po starším bráškovi či sestře a přitom jsme neznali environmentální hnutí. V té době byla v domě jedna televize nebo rádio, ne jako teď, kdy je televizor a rádio v každé místnosti. A televize měla malou obrazovku, ne tu velikou přes celou zeď! V kuchyni každý připravoval potraviny ručně - neměli jsme všechny možné speciální elektrické přístroje na přípravu bez námahy, které spotřebují velké množství elektřiny. Když bylo potřeba zabalit křehké předměty, aby mohly být poslány poštou, použili jsme jako výplň noviny nebo vatu a balili jsme je do krabic, které už dříve sloužily - nepoužívali jsme žádné bubliny z polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na sekání trávníku používali srp nebo kosu - neměli jsme žádné elektrické nebo benzínové sekačky. Pracovali jsme fyzicky a nebylo proto potřeba chodit do posilovny na běžící pásy, které také běží na elektřinu. Ale máte pravdu, my jsme tenkrát nevěděli nic o environmentálním hnutí. Když jsme tenkrát měli žízeň, pili jsme vodu z fontány - nepoužívali jsme plastové kelímky nebo plastové láhve, které se zahazují po jednom použití. Měli jsme plnicí pera a plnili jsme je z kalamáře místo nákupu nových a nových propisovaček na jedno použití. Při holení jsme vždy měnili jen žiletky místo vyhazování jednorázové žiletky po každém holení. Ale ano, neznali jsme environmentální hnutí. V té době jezdili lidé autobusem a vlakem a děti do školy na kole, namísto používání rodinného auta, kde má dnes matka službu jako taxi 24 hodin denně. V té době měly děti stejné aktovky na několik let, pastelky, gumy, ořezávátka a další příslušenství se používaly tak dlouho, jak to bylo jen možné a ne jako dnes, kdy se tyto věci objevují každý nový rok s novým sloganem. Ale ano, neznali jsme environmentální hnutí. Měli jsme doma jednu elektrickou zásuvku na místnost - ne však tu vícepásmovou, dnes tak potřebnou pro široký sortiment elektrického příslušenství, které dnešní člověk potřebuje. A tak už mě přestaňte otravovat kecy o tom vašem environmentu!" <internet> Environment je anglické slovo, které pod vlivem globalizace vniklo snad do všech jazyků na světě a v podstatě znamená životní prostředí a jeho ochranu. Tímto jevem se zabývají nejrůznější ekologické organizace a sdružení včetně i tzv. nadvládních mezinárodních organizací. Dodržování programů celosvětové ochrany životního prostředí je v řadě zemí na všech kontinentech značně problematické a to zejména z ekonomických důvodů. TURISTICKÉ ZNÁMKY jsou kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je totiž nelze koupit. Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst. Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát roli průvodce po krásách naší vlasti a celý systém je neustále rozšiřován. Turistická známka je doplněna o svoji zmenšenou verzi na připojené barevné samolepce. Tuto malou "turistickou známečku" je možno využít jak k nalepení do deníku, na pohlednici či do katalogu osobní sbírky, tak také například na rám jízdního kola či na kovové hole pro "nordic walking", které jsou mezi turisty čím dál oblíbenější. S Turistickými známkami je možno hrát zajímavou sběratelskou hru, která spočívá v tom, že turista nasbírá řadu deseti jakýchkoliv číselně navazujících papírových kuponů, které jsou součástí Turistických známek. Kupony je po utržení nutno nalepit a zaslat doporučeně na adresu: Turistické známky s.r.o., P.O. BOX 21C, Rýmařov (nezapomeňte uvést zpáteční adresu!) Obratem bude sběrateli zaslána Prémiová turistická známka - za každou desítku jedna, pokaždé jiná. V současné době je vyrobeno 191 Prémiových turistických známek. Po získání padesáti Prémiových známek se stáváte bronzovým sběratelem, po nasbírání sté Prémiové známky stříbrným sběratelem, a po dosažení počtu stopadesáti Prémiových známek se stáváte zlatým sběratelem Turistických známek. Jako potvrzení dostanete sběratelský odznak s vlastním jménem v barvě příslušného kovu. <www.turisticke-znamky.cz>

7 OBJEKTIV MOHELNICE - únor str. 7 FLORBAL V MOHELNICI Tým FBC Mohelnice byl založen v roce 2003 a v současné době má cca 180 hráčů a z toho asi 20 starších žáků. V minulé sezóně jsme vyhráli "Olomouckou ligu starších žáků" a poté jsme jeli hrát do Zlína na Mistrovství České republiky. Z kádru našeho trenéra Lukáše Zapletala byla také nominována spousta hráčů pro reprezentaci našeho Olomouckého kraje. V aktuální sezóně jsme zatím na druhém místě Olomoucké ligy a to jen o jediný bod za FBC Uničov, se kterým budeme hrát v průběhu letošní sezony ještě jeden zápas. Náš tým z Mohelnice je doposud v lize velice úspěšný, i když to po poněkud nevydařeném vstupu do nové sezóny tak číselně nevypadá. Zcela zbytečně jsme ztratili tři body, které nám momentálně schází k prvenství v Olomoucké lize. Brankový rozdíl našeho týmu je 109, což je oproti prvnímu Uničovu, který má brankový rozdíl 61, opravdu velké číslo. V tabulce nejlepších střelců máme hned tři hráče v elitní pětce, což už můžeme pokládat za veliký úspěch. V našem kádru hrají kluci především z ročníků narození 1997 až Většina hráčů je z Mohelnice a blízkého okolí, ale mezi sebou máme i hráče například ze Šumperka či nedalekého Zábřeha. Trénujeme jednou týdně v tělocvičně na ZŠ Mlýnská a jednou týdne v tělocvičně Obchodní akademie. Výběr z ročníku 1997 má ještě možnost si zatrénovat dvakrát týdně s dorostenci a poté s nimi i absolvovat zápasy druhé ligy dorostenců. Je to opravdu velká zkušenost a plus pro naše zápasy v Olomoucké lize starších žáků. Více o florbalu v Mohelnici se můžete dozvědět z <www.fbcmohelnice.cz> Adam Svoboda - starší žáci FBC Mohelnice VÝPRAVA DO LOUČEK O víkendu od 27. do jsme vyjeli s několika brášky na naši oblíbenou chatu, T. O. Samotář v Loučkách u Chocně. Z Mohelnice nás pátečního odpoledne vyjíždělo deset. Není to sice moc, dost kluků bylo na lyžácích, ale i přesto se nám tato výprava velice vydařila. Po příjezdu do Chocně jsme naložili krosny do auta našeho vůdce a vyrazili nalehko napříč večerní krajinou do vesnice zvané Loučky. Mrzlo až praštělo, všude kolem byl zmrzlý sníh ale nás deset se statečně dralo cestou, necestou a polem, nepolem dál. I při této večerní cílené cestě, jsme se dokázali pobavit. Někteří z nás si po cestě zahráli hru Kontakt, někteří si mezi sebou jen tak povídali a bavili se legračními příhodami jiných brášků. Poté, co jsme dorazili k Samotářům, jsme si vybalili, přivítali se s kamarády, ohřáli se u teplých kamen a společně jsme začali hrát hry. Za chvíli jsme se však odebrali na kutě, abychom nabrali síly na nadcházející den. Ráno jsme si zahráli stolní hry, zařádili venku na sněhovém kopečku a uvařili si výtečný guláš z vlastních dovezených surovin. Každý se na něčem podílel, což nám všem vyhovovalo. Po obědě jsme se vydali na procházku, na které nás čekali nejrůznější hry, soutěže a získávání zkušeností. Tento plně nabitý den jsme završili Improvizační hrou, no byla radost se podílet, ale i pouze sledovat. V závalech smíchu jsme opomněli na kvap času, a než jsme se nadáli, bylo před půlnocí. Ulehli jsme plní zážitků a nových poznatků. Dalšího dne jsme společnými silami pouklízeli celou chalupu, sbalili si věci do krosen a batohů a pomalu a lehce se vydali na zpáteční cestu. Víkend nesmírně rychle utekl a myslím, že by si ho každý z nás chtěl alespoň o den prodloužit. Šli jsme tedy zpátky do Chocně na vlakové nádraží, abychom usedli na vlak zpátky do Mohelnice. Na nádraží jsme rozloučili s našimi vedoucími a pod vedením Racka odjeli. Cesta byla opět příjemně strávená v duchu hraní her. V Mohelnici jsme padli do náručí rodičům a společně s nimi odjeli domů. Tak jsme si užili víkend a přitom jsme vyzkoušeli nové věci jako např. vyrobit Finskou svíci. OLOMOUCKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ VE FLORBALU V NEDĚLI : FBC Mohelnice - FBS Olomouc 8 : 2 ( třetiny 3:2, 0:0, 5:2) FBC Tatran Litovel - FBC Mohelnice 2 : 16 (1:2, 1:8, 0:6) VETERÁN BAZAR MOHELNICE zaměřený na klasická auta, motocykly, náhradní díly, příslušenství, literaturu a staré věci uspořádá v sobotu 17. března 2012 MOHELNICKÝ HISTORIC CAR CLUB v Autocampu ATC Morava Mohelnice. Vstup veřejnosti do areálu je od 6.30 hod., vstup pro prodejce je možný podle dohody už v pátek. Občerstvení zajištěno - historická vozidla mají vstup zdarma. Kontaktní osobou je Martin Plšek <www.eurooldtimers.com/cze/akce-klubu/1> Dva z nás si dokonce vyzkoušeli bivakovat pod širým nebem v noci ze soboty na neděli. Určitě jsme si užili a těšíme se na další báječnou výpravu. Fred, rádce družiny Krokodýlů

8 Terapeutická masáž zad lávovými kameny s vůní exotiky - 60 min. 690 Kč 345 Kč Relaxační masáž zad horkým medovým olejem - 50 min. 490 Kč 245 Kč DOVOLILI JSME SI PRO VÁS VYBRAT Z NAŠÍ NABÍDKY AKCE 50% SLEVA PLATÍ PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ! Chili masáž částečná - 30 min. Orientální relaxační masáž částečná - 30 min. 390 Kč 195 Kč 390 Kč 195 Kč Kombinované masáže NOVINKA!!! Čoko masáž + čoko zábal 590 Kč 295 Kč + masáž láv. kameny - 90 min. Konopná masáž částečná - 30 min. 390 Kč 195 Kč Medový zábal + část. masáž + masáž láv. Kameny - 90 min. Dynaterm + klasická masáž zád, šíje, beder + bylinkový zábal chodidel s masáží - 60 min. 580 Kč 290 Kč 490 Kč 245 Kč Čokoládové masáže Čokoládová masáž zad - 60 min. Čokoládová masáž zad DE LUXE + kokosový peeling - 90 min. 630 Kč 315 Kč 780 Kč 390 Kč Pleťové zábaly Revitalizující maska s kaviárem + ošetření krémem + masáž Protistárnoucí maska s účinkem přírodního botoxu + ošetření krémem + masáž Luxusní pleťový zábal se zlatem + ošetření krémem + masáž 210 Kč 105 Kč 240 Kč 120 Kč 210 Kč 105 Kč Hydratační čokoládový pleťový 190 Kč 95 Kč zábal + masáž - 30 min. Čokoládový pleťový zábal 190 Kč 95 Kč ze 100% čokolády + masáž - 30 min. P - Shine Japonská manikúra - 60 min. 230 Kč 115 Kč Pedikúra Mokrá pedikúra - základní péče 150 Kč 75 Kč obsahuje: bylinná lázeň, odstranění otlaků, stříhání nehtů, ošetření bylinným krémem Manikúra Klasická dámská - základní péče 90 Kč 45 Kč obsahuje: pilování, ošetření nehtové kůžičky, ošetření krémem OBJEDNÁVKY tel.: mobil: Kompletní nabídku a ceník naleznete na: <www.apollo-obr.cz> v sekci masáže AKCE 50% SLEVA PLATÍ PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. NEPRODEJNÉ!

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin ZPRAVODAJ Č. 5/2014 Vážení přátelé slánského muzea, v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více