za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 1 z 22

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy, přehled oborů vzdělávání 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 2 z 22

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Sídlo školy: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad STRAKONICE Zřizovatel školy: město Strakonice Ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Školská rada: zástupce za oprávněné osoby: Mgr. Hana Pazderníková zástupce za pedagogy: Mgr. Libuše Blovská zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka Sdružení rodičů při ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad (občanské sdružení) Tel. ředitel: Tel. zástupce ředitele: Tel. hospodářka: Tel. školní družina: Tel. školní jídelna: Fax: IČO: Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 3 z 22

4 2. Charakteristika školy, přehled oborů vzdělávání Umístění a kapacita školy ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v poklidné části města Strakonice s velmi dobrou dopravní obslužností. Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 525 žáků. K měla škola 387 žáků v 17 třídách. V jedné třídě je průměrně 22,76 žáků. Vybavení školy Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části dvě hlavní budovy (prvního a druhého stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků prvního stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 24 učeben, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku. Učitelé mají k dispozici kabinety a dvě sborovny, které jsou vybavené kopírkou, počítači s připojením na internet a tiskárnou. Materiální vybavení je průběžně doplňováno novým zařízením a pomůckami. Jejich nákup omezují finanční možnosti. Technické vybavení prioritou školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě počítačové učebny s 31 počítačem. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě. Ve škole je celkem sedm interaktivních tabulí. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). Vzdělávací program školy: Školní vzdělávací program ŠKOLA V POHYBU od v ročníku Volitelné předměty: 6. ročník sportovní výchova 7. ročník sportovní výchova druhý cizí jazyk (německý jazyk) přírodovědná praktika druhý cizí jazyk (německý jazyk) informatika informatika 8. ročník sportovní výchova 9. ročník sportovní výchova druhý cizí jazyk (německý jazyk) praktika druhý cizí jazyk (německý jazyk) informatika informatika Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 4 z 22

5 Nepovinné předměty Hudební činnosti v ročníku Náboženství Kroužky Dovedné ruce Hra na flétnu Florbal Sportovní Zajištění péče o děti s poruchami učení Výuka integrovaných žáků se řídí platnými předpisy a metodickými pokyny. Péče o zaostávající žáky spolupráce s rodiči, s Dyscentrem Strakonice, vyšetření v PPP, individuální péče vyučujících o žáky při vyučování a mimo vyučování (individuální vzdělávací plány, konzultace). Péče o výjimečně nadané žáky individuální přístup, příprava na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT i na další soutěže. Zajištění plaveckého výcviku Plavecký výcvik probíhal v 1. a 2. ročníku v rozsahu 10 lekcí, v 3. a 4. ročníku v rozsahu 20 lekcí. Zajištění lyžařského výcviku Třída 7. A, B Kvilda, týdenní kurz Lyžařské soustředění 4. A, B a 5. A,B - Kvilda, dva třídenní kurzy Počty žáků Ve školním roce 2011/2012 se přírůstky a úbytky žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na začátku školního roku navštěvovalo školu 387 žáků, na konci školního roku byl celkový stav o jednoho žáka nižší, než na začátku roku. Pět žáků plnilo školní docházku podle 38 (vzdělávání v zahraniční škole). Školní družina Školní družinu navštěvovalo 140 dětí, které byly rozděleny do čtyřech oddělení pod vedením čtyř vychovatelek. Někteří žáci navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách, jiní pouze odpoledne. Při celkové počtu 140 dětí tak nedochází k překročení limitu na jednu vychovatelku. Integrace Počet individuálně integrovaných dětí se v průběhu roku neměnil. Pro všechny byly vypracovány individuální vzdělávací plány po konzultacích s PPP a rodiči. Z celkového počtu integrovaných žáků je na konci školního roku integrováno 10 žáků, z toho 8 s vývojovými poruchami učení, 1 zrakově postižený, 1 sluchově postižený. Na I. stupni jsou integrováni 4 žáci, na II. stupni 6 žáků. Pojistné události Ve školním roce 2011/2012 jsme zaznamenali 22 školních úrazů. V úrazech dětí jsou započteny všechny, které byly zapsány do knihy úrazů - tedy i drobná poranění, o kterých se nemusí vypracovávat zápis o úrazu. Pojišťovna odškodnila všechny odeslané pojistné události školních úrazů celkem se jednalo o 10 případů. V celém školním roce jsme evidovali pouze 1 ztrátu, kterou pojišťovna odškodnila. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 5 z 22

6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Tabulka č. 1 - Údaje o pracovnících školy Přepočtený počet pracovníků celkem ZŠ ŠD ŠJ 29,59 3,68 6,00 Z toho učitelé 23,89 0,00 0,00 vychovatelé 0,00 3,68 0,00 ostatní 5,70 0,00 6,00 % aprobovaně odučených hodin týdně z celkového počtu odučených hodin týdně 95,81 100,00 Komentář k tabulce č.1: Učitelé: Na škole pracují kvalifikovaní učitelé, pouze minimální počet hodin týdně byl vyučován neaprobovaně. Vychovatelky Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Ve školní jídelně mají všichni zaměstnanci požadovanou kvalifikaci. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 6 z 22

7 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Tabulka č. 2 - Údaje o žácích zapsaných do 1. ročníku ZŠ Školní rok 2011/2012 Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené škol.docházky) 40 Děti s odloženou školní docházkou 21 Rozhodnutí, důvod Počet PPP, lékařské potvrzení - školní nezralost 21 Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí 0 Rozhodnutí, důvod Počet - 0 Komentář k tabulce č.2: Žáci zapsaní do 1. ročníku Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do 1. tříd celkem 40 žáků. Odklad školní docházky Při letošním zápisu do 1. tříd požádali rodiče 21 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl odklad povinné školní docházky doporučen lékařem i PPP a rodiče obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2011/2012 nebyla dodatečně odložena školní docházka během 1. pololetí žádnému žákovi z důvodu školní nezralosti. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 7 z 22

8 Tabulka č. 3 - Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou školní docházku - umístění Počet vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 Umístění z 9. ročníku z 8. ročníku z nižšího ročníku celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky gymnázia SOŠ (čtyřleté) SŠ (tříleté) pracovní poměr jiné Celkem Komentář k tabulce č. 3: Podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu získalo základní vzdělání 36 žáků. Budoucí studijní zaměření našich absolventů Gymnázium z 9. třídy z 5. třídy 5 žáků 9 žáků SOŠ čtyřleté obory s maturitou podle zaměření Školy s pedagogickým zaměřením 0 žáků Školy s technickým zaměřením 9 žáků Školy s přírodovědným zaměřením 4 žáci Školy s uměleckým zaměřením 1 žák Školy se zaměřením na služby 9 žáků Školy se zdravotnickým zaměřením 2 žáci Školy se zaměřením na bezpečnost 0 žáků Školy se sportovním zaměřením 0 žáků Učební obory 3leté z 9. třídy z 8. třídy 6 žáků 1 žák Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 8 z 22

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Ročník Tabulka č. 4 - Prospěch žáků základních škol Počet žáků Prospělo s celkem z toho dívky vyznamen áním Prospělo Nepros pělo 2.stupněm z chování Počet žáků s % žáků s 2. a 3. 3.stupněm z chování stupněm z chování ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,22% ,00% ,78% Celkem ,29% Komentář k tabulce č. 4: Z celkového počtu žáků prospělo s vyznamenáním 231 žáků, tj. 59,7 %. Prospělo 138 žáků, tj. 40,3 %. Neprospěl jeden žák ve 4. ročníku, který opakuje ročník, 1 žák v 5. ročníku, který postupuje do 6. ročníku (na 1. stupni již jednou opakoval) a jeden žák v 8. ročníku, který ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Pět žáků bylo hodnoceno 2. stupněm z chování (neomluvené hodiny, nevhodné chování vůči vyučujícím, neplnění školních povinností). Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 9 z 22

10 Výsledky soutěží 2011/2012 Předmětové soutěže Chemická olympiáda 8. místo Dominika Stögerová 9. místo Václav Zahradník Zeměpisná olympiáda kategorie B 3. místo Adam Nejdl Zeměpisná olympiáda kategorie C 9. místo Dominika Stögerová Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I B 6. místo Kristýna Slavíková 11. místo Tomáš Nejdl Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I A 10. místo Adam Nejdl EURORÉBUS postup do krajského kola 6.A,B, 7.A,B, 8.A, 9.A Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 10 z 22

11 Sportovní soutěže Preventan cup - vybíjená 5. ročník 1. místo krajské kolo 1. místo republikové finále 6. místo Novinářský kalamář - házená krajské kolo 1. místo mladší žáci republikové finále 7. místo mladší žáci Halová kopaná 6. a 7. ročník 1. místo krajské kolo 2. místo ORION florbal cup 1. místo chlapci 6. a 7. ročník 1. místo dívky 6. a 7. ročník 2. místo chlapci 8. a 9. ročník 4. místo dívky 8. a 9. ročník krajské kolo 4. místo chlapci 6. a 7. ročník 6. místo dívky 6. a 7. ročník Basketbal 2. místo chlapci 3. místo dívky Pohár rozhlasu - atletika 3. místo mladší žákyně Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 11 z 22

12 Lehkoatletická všestrannost - atletika 1. místo ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad místo Ondřej Landsinger 1. místo Petr Lukeš 2. místo Daniel Hála 3. místo Tereza Benešová 5. místo Vojtěch Němeček 5. místo Nikola Němečková 6. místo Patricie Petra Němcová Vybíjená 3. tříd 2. a 3. místo Šachový přebor základních škol mladší žáci 3. místo Mc Donald s cup - kopaná 6. místo kategorie A (1., 2., 3. třídy) 7. místo kategorie B (4. a 5. třídy) Minikopaná 7. místo 8. a 9. Třída Další soutěže Jihočeský zvonek Kristýna Maršálová 3. místo Tereza Pazderníková 3. místo Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 12 z 22

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence tvoří preventivní program školy koordinuje postup při prevenci patologických jevů koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.) Akce ve školním roce 2011/2012 Běh naděje účast vybraných tříd Nehoda není náhoda pro 5. třídy DDM Den otevřených dveří v nemocnici ve Strakonicích 4. a 5. třídy Přednáška Městské policie Jak se chovat pro 4. A, B Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost pro 7. A, B Preventivní akce O. S. Prezent ve Strakonicích (leden) pro 8. A téma šikana, média, mezilidské vztahy Činnost výchovného poradce probíhala v následujících úrovních: poradenství a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně informovala žáky i rodiče o možnostech dalšího studia. V listopadu navštívili žáci 8. a 9. tříd Burzu středních škol ve Strakonicích. Ve školní jídelně proběhla beseda s rodiči žáků 9. tříd se zaměstnankyní Úřadu práce ve Strakonicích o možnostech studia a o budoucím uplatnění na trhu práce. Žáci 9. tříd obdrželi brožury se seznamy středních škol, dále jim byly průběžně předávány informační materiály, které zasílaly střední školy. Žáci 9. tříd se seznámili s praktickými ukázkami jednotlivých škol na akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V prosinci se žáci 9. tříd zúčastnili soutěže v SPŠ Strakonice Poznej naši školu zaměřené na volbu školy. V lednu byly se žáky vyplňovány přihlášky na střední školy a předány k odeslání. V březnu v případě nepřijetí na školu si žáci po konzultaci s výchovným poradcem a rodiči zvolili jiný vhodný obor. V červnu navštívili žáci 8. ročníků Úřad práce ve Strakonicích a byli informováni o možnostech individuální návštěvy na tomto úřadu s rodiči. psychologická a speciálně pedagogická činnost Do této sekce spadá zejména zohledňování specifických potřeb žáků, péče o integrované žáky. Výchovná poradkyně (VP) spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení a vytipováním žáků vhodných k integraci. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. S učiteli spolupracuje na vytváření individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků. Individuálně vzdělávací plány předává VP na PPP ředitelce k podpisu a kontrole. Kopie zpráv z diagnostických vyšetření jsou se souhlasem rodičů k dispozici vyučujícím a jsou s individuálním vzdělávacím plánem zakládány do katalogových listů. primární prevence V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili všichni žáci různé kulturní programy, přednášky, sportovní akce. V průběhu školního roku se žákyně 7. ročníku zúčastnily preventivního programu Dobrej start. Organizaci zajišťovala Strakonická televize. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 13 z 22

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V průběhu školního roku se účastnili učitelé 1. a 2. stupně a vychovatelky školní družiny na seminářích pořádaných Pedagogickým centrem Č. Budějovice, SSŠ Písek, AŠSK, PPP Strakonice. Z nedostatku finančních prostředků a z organizačních důvodů se nemohli pedagogové zúčastnit všech zvolených seminářů. Hlavní náplň vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce soustředila na vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů v rámci projektu Evropské peníze do škol. Ve druhém pololetí proběhla tři školení pro 15 pedagogů zaměřená na práci s interaktivními tabulemi. V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle zákona č. 563/2004Sb. 24, odst. 7. S koncem školního roku dokončila úspěšně jedna učitelka studium výchovné poradenství. V průběhu školního roku absolvovali tři pedagogové školení zaměřené na výuku finanční gramotnosti v následujícím školním roce. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci Účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou Dopravní soutěž Cyklohrátky pro 6. třídy Výstava Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích pro 9.třídy Běh naděje účast vybraných tříd Florbalová liga pro třídy strakonických škol, pořadatel ZŠ Poděbradova, 3 kola Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně připravili žáci 9. tříd Vánoční besídka pro rodiče ve školní jídelně Vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců na Lidické a na Jezárkách LVVZ žáků 7. A, B na Kvildě Sportovní soustředění žáků 4. A, B a 5. A, B na Kvildě Výměnný pobyt žáků z Taufkirchenu v rodinách u našich žáků Účast žáků v Dětském zastupitelstvu a na akcích pořádaných Dětským zastupitelstvem v průběhu celého školního roku Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 14 z 22

15 Učitelé Spolupráce se základní školou v Taufkirchenu Zajištění výměnného pobytu žáků v rodinách ve Strakonicích Vánoční stromek v Kapitulní síni strakonického hradu Příprava programu na Vánoční besídku Návštěva našich učitelů v MŠ na schůzkách rodičů informace pro rodiče budoucích prvňáčků - leden Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ze čtyř mateřských škol - ve třídách a v tělocvičně naší školy Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí v průběhu osmi týdnů Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM V průběhu celého roku zařizování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky Vychovatelé Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ze čtyř mateřských škol v tělocvičně Příprava programu na Vánoční besídku Příprava programu na Školní akademii pořádanou v Domě kultury ve Strakonicích pro rodiče Atletická všestrannost 1. stupně Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM Zaměstnanci ŠJ Květinová výzdoba prostorů pro stravování Propagace a realizace zdravé výživy, spolupráce při stravování žáků s dietami (diabetici, děti s bezlepkovou dietou) Akce pro rodiče Informativní schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku Informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce vhodná volba střední školy Přednášky učitelů 1. stupně v mateřských školách ve Strakonicích pro rodiče budoucích prvňáčků leden 2012 Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí Vánoční besídka pro rodiče ve školní jídelně Třídní schůzky 2 x ročně, celoškolní konzultace 2 x ročně, schůzky se Sdružením rodičů s vedením školy 2 x ročně Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 15 z 22

16 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol Tabulka č. 6a - Údaje o kontrolách Kontroly provedené státní správou * 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100,00 % Kontroly provedené zřizovatelem 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100,00% Kontroly provedené ČŠI 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0,00% Ostatní ** 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100,00% * OSSZ, Úřad práce, IBP, MŠMT, Finanční úřad aj. ** OHES aj. Další kontroly: Kontrola OSSZ proběhla bez závad Kontrola zřizovatele v základní škole proběhla bez závad Kontrola OHES ve školní jídelně a ve školní družině proběhla bez závad 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice hospodařila v roce 2011 s dotací Kč 3, ,-. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavků na rozpočet 2011 byly vybaveny třídy na 2. stupni novým nábytkem, byla zakoupena lednice a mraznička, vysavač a nábytek do kanceláře. Byla provedena montáž zářivkového osvětlení na staré budově školy, byly vyměněny a opraveny dveře v šatnách, byla provedena generální oprava sekačky, dále byly provedeny potřebné elektrikářské, zednické, vodoinstalatérské a jiné drobné opravy, malování a nátěry. Ve školní jídelně byly provedeny potřebné opravy strojů a přístrojů, malířské práce. Hospodářský výsledek provozních finančních prostředků byl Kč ,43, z toho vázaná dotace ,60 Kč. Čistý hospodářský výsledek ve výši Kč ,83 jsme navrhli převést do fondu rezervního. Tento náš návrh byl Radou města schválen. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 16 z 22

17 Vázaná dotace pro rok 2011 plán celkem ZŠ ŠJ voda , , ,- elektřina , , ,- pára 1, ,- 1, , ,- odpisy , , ,- CELKEM 2, ,- 1, , ,- skutečná spotřeba celkem ZŠ ŠJ voda , , ,80 elektřina , , ,20 pára 1, , , ,50 odpisy , , ,70 celkem 2, ,40 1, , ,20 rozdíl , , ,80 Nevyčerpanou dotaci určenou na rok 2011 ve výši ,60 Kč převedeme na účet MÚ. Hospodářský výsledek za rok 2011 Celkem ZŠ ŠJ , , ,54 Vrácení vázané dotace , , ,80 Skutečný hospodářský výsledek , , ,74 Hospodářský výsledek ,43 Kč Zbytek vázané dotace ,60 Kč Skutečný hospodářský výsledek ,83 Kč Hospodářský výsledek ve výši Kč ,83 Kč navrhujeme převést do fondu rezervního. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 17 z 22

18 Čerpání finančních prostředků 2011 Výdaje na provoz Položka zřizovatel - provoz dotace, granty roční plán čerpání - ZŠ čerpání - ŠJ čerpání - VHČ celkem roční plán čerpání materiál + VV ,00 Kč ,77 Kč ,77 Kč 5 569,00 Kč učebnice, pomůcky ,30 Kč škol. potřeby ,20 Kč prac. oděv. prádlo ,00 Kč DDHM ,00 Kč ,19 Kč ,19 Kč ,90 Kč el. energie ,00 Kč ,80 Kč ,20 Kč ,00 Kč voda ,00 Kč ,20 Kč ,80 Kč ,00 Kč pára ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč služby ,22 Kč ,00 Kč ,22 Kč ,38 Kč ostat. služby ,00 Kč opravy, údržba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč cestovné 225,00 Kč 225,00 Kč ,00 Kč spoje ,11 Kč ,98 Kč ,09 Kč pl aty 8 471,00 Kč 8 471,00 Kč ,00 Kč soc. a zdr. poj ,00 Kč 2 880,00 Kč ,00 Kč potraviny ,00 Kč ,00 Kč jiné ost. náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč daně, poplatky FKSP ,00 Kč pojišění majetku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vzděl. ped. prac ,00 Kč vzdělávání ,00 Kč náhrady mzdy ,00 Kč Výdaje celkem ,53 Kč ,14 Kč ,67 Kč ,78 Kč Příjmy Položka roční plán plnění VHČ stravné ,00 Kč úroky ,10 Kč převod z fondu ,00 Kč školné ,00 Kč ostatní ,00 Kč převod z fondu Comenius 4 252,78 Kč Celkem příjmy 0,00 Kč ,88 Kč Příspěvky zřizovatel dotace, granty roč. plán plnění roč. plán plnění Příspěvek - provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ÚP ,00 Kč ÚZ ,00 Kč ÚZ ,00 Kč ÚZ ,00 Kč Dotace - Comenius ,00 Kč Vzdělávání ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 18 z 22

19 Tvorba a použití investičního fondu Plán Skutečnost Stav k ,67 Kč ,17 Kč Dotace invest. 0,00 Kč Odpisy ,00 Kč ,70 Kč Čerpání ,00 Kč 0,00 Kč Odvod zřizovateli 0,00 Kč Zůstatek k ,67 Kč ,87 Kč Stavy fondů k příd.z HV, tvorba čerpání k Fond rezervní ,61 Kč ,76 Kč ,00 Kč ,37 Kč Fond rezervní OP VK 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Fond odměn 182,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 182,34 Kč FKSP ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč Projekt Comenius 4 252,78 Kč 0,00 Kč 4 252,78 Kč 0,00 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V rámci ŠVP spolupracujeme se základní školou v rakouském Taufkirchenu. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 19 z 22

20 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z grantu KÚ v Českých Budějovicích byly pořízeny florbalové mantinely pro školní tělocvičnu v hodnotě ,- Kč Kč bylo hrazeno z prostředků krajského úřadu a Kč bylo z vlastních zdrojů. Projekt Evropské peníze do škol, do něhož se naše škola zapojila, je dvouletý projekt, v rámci něhož jsme čerpali první část ve výši 60 % celkového objemu, t.j Kč. Projekt začala škola realizovat a bude ukončen Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno využitím programu primární prevence. Cílem aktivit v rámci Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM), jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. Technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce byly zajištěny pořízením jazykové laboratoře, 5 interaktivních tabulí do tříd na I. stupni a učebny zeměpisu, dvou vizualizérů a dataprojektorů do učebny přírodopisu a do školní kuchyňky. Do druhé monitorovací zprávy zpracované k vytvořili pedagogové školy 256 z celkového počtu 852 digitálních učebních materiálů. Všechny tyto materiály byly v měsíci září schváleny MŠMT. V rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií proběhly tři semináře, kterých se zúčastnilo 16 pedagogů. Těm bylo MŠMT schváleno 22 osvědčení o úspěšném absolvování školení. 13. Údaje o spolupráci sodborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Účast ředitele školy na poradách ředitelů škol, na semináři pro ředitele školy pořádané KÚ Úzká spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ Úzká spolupráce se Školskou radou Spolupráce se sportovními kluby ve městě basketbal, házená, kopaná Spolupráce se zařízením STARZ Strakonice Spolupráce s DDM Strakonice soutěže a olympiády (účast žáků a učitelů v komisích), společná organizace Dětského dne Spolupráce s AŠSK spoluorganizování sportovních soutěží v okrese, ředitel školy zastával funkci předsedy okresní rady AŠSK do října 2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 20 z 22

21 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Ověřili: Mgr. Jana Fríbertová Mgr. Ivan Křešnička Mgr. Ivana Halamová Ve Strakonicích dne: Zapsal: Jiří Johanes Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 21 z 22

22 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na školské radě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Schválili: Mgr. Libuše Blovská Mgr. Emanuel Pavelka Mgr. Hana Pazderníková Ve Strakonicích dne: Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 22 z 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více