za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 1 z 22

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy, přehled oborů vzdělávání 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 2 z 22

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Sídlo školy: Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice Adresa: ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad STRAKONICE Zřizovatel školy: město Strakonice Ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Školská rada: zástupce za oprávněné osoby: Mgr. Hana Pazderníková zástupce za pedagogy: Mgr. Libuše Blovská zástupce za zřizovatele: Mgr. Emanuel Pavelka Sdružení rodičů při ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad (občanské sdružení) Tel. ředitel: Tel. zástupce ředitele: Tel. hospodářka: Tel. školní družina: Tel. školní jídelna: Fax: IČO: Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 3 z 22

4 2. Charakteristika školy, přehled oborů vzdělávání Umístění a kapacita školy ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Leží v poklidné části města Strakonice s velmi dobrou dopravní obslužností. Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 525 žáků. K měla škola 387 žáků v 17 třídách. V jedné třídě je průměrně 22,76 žáků. Vybavení školy Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části dvě hlavní budovy (prvního a druhého stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků prvního stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy využívané mateřskými a základními školami z celého okresu. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 24 učeben, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku. Učitelé mají k dispozici kabinety a dvě sborovny, které jsou vybavené kopírkou, počítači s připojením na internet a tiskárnou. Materiální vybavení je průběžně doplňováno novým zařízením a pomůckami. Jejich nákup omezují finanční možnosti. Technické vybavení prioritou školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě počítačové učebny s 31 počítačem. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě. Ve škole je celkem sedm interaktivních tabulí. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvična je pronajímána organizované veřejnosti). Vzdělávací program školy: Školní vzdělávací program ŠKOLA V POHYBU od v ročníku Volitelné předměty: 6. ročník sportovní výchova 7. ročník sportovní výchova druhý cizí jazyk (německý jazyk) přírodovědná praktika druhý cizí jazyk (německý jazyk) informatika informatika 8. ročník sportovní výchova 9. ročník sportovní výchova druhý cizí jazyk (německý jazyk) praktika druhý cizí jazyk (německý jazyk) informatika informatika Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 4 z 22

5 Nepovinné předměty Hudební činnosti v ročníku Náboženství Kroužky Dovedné ruce Hra na flétnu Florbal Sportovní Zajištění péče o děti s poruchami učení Výuka integrovaných žáků se řídí platnými předpisy a metodickými pokyny. Péče o zaostávající žáky spolupráce s rodiči, s Dyscentrem Strakonice, vyšetření v PPP, individuální péče vyučujících o žáky při vyučování a mimo vyučování (individuální vzdělávací plány, konzultace). Péče o výjimečně nadané žáky individuální přístup, příprava na soutěže uvedené ve Věstníku MŠMT i na další soutěže. Zajištění plaveckého výcviku Plavecký výcvik probíhal v 1. a 2. ročníku v rozsahu 10 lekcí, v 3. a 4. ročníku v rozsahu 20 lekcí. Zajištění lyžařského výcviku Třída 7. A, B Kvilda, týdenní kurz Lyžařské soustředění 4. A, B a 5. A,B - Kvilda, dva třídenní kurzy Počty žáků Ve školním roce 2011/2012 se přírůstky a úbytky žáků měnily v souvislosti se změnou jejich bydliště, nebo s přestupem z osobních důvodů. Na začátku školního roku navštěvovalo školu 387 žáků, na konci školního roku byl celkový stav o jednoho žáka nižší, než na začátku roku. Pět žáků plnilo školní docházku podle 38 (vzdělávání v zahraniční škole). Školní družina Školní družinu navštěvovalo 140 dětí, které byly rozděleny do čtyřech oddělení pod vedením čtyř vychovatelek. Někteří žáci navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách, jiní pouze odpoledne. Při celkové počtu 140 dětí tak nedochází k překročení limitu na jednu vychovatelku. Integrace Počet individuálně integrovaných dětí se v průběhu roku neměnil. Pro všechny byly vypracovány individuální vzdělávací plány po konzultacích s PPP a rodiči. Z celkového počtu integrovaných žáků je na konci školního roku integrováno 10 žáků, z toho 8 s vývojovými poruchami učení, 1 zrakově postižený, 1 sluchově postižený. Na I. stupni jsou integrováni 4 žáci, na II. stupni 6 žáků. Pojistné události Ve školním roce 2011/2012 jsme zaznamenali 22 školních úrazů. V úrazech dětí jsou započteny všechny, které byly zapsány do knihy úrazů - tedy i drobná poranění, o kterých se nemusí vypracovávat zápis o úrazu. Pojišťovna odškodnila všechny odeslané pojistné události školních úrazů celkem se jednalo o 10 případů. V celém školním roce jsme evidovali pouze 1 ztrátu, kterou pojišťovna odškodnila. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 5 z 22

6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Tabulka č. 1 - Údaje o pracovnících školy Přepočtený počet pracovníků celkem ZŠ ŠD ŠJ 29,59 3,68 6,00 Z toho učitelé 23,89 0,00 0,00 vychovatelé 0,00 3,68 0,00 ostatní 5,70 0,00 6,00 % aprobovaně odučených hodin týdně z celkového počtu odučených hodin týdně 95,81 100,00 Komentář k tabulce č.1: Učitelé: Na škole pracují kvalifikovaní učitelé, pouze minimální počet hodin týdně byl vyučován neaprobovaně. Vychovatelky Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky s ukončeným požadovaným vzděláním. Provozní zaměstnanci Všichni provozní zaměstnanci mají požadovanou kvalifikaci. Pracovníci školní jídelny Ve školní jídelně mají všichni zaměstnanci požadovanou kvalifikaci. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 6 z 22

7 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Tabulka č. 2 - Údaje o žácích zapsaných do 1. ročníku ZŠ Školní rok 2011/2012 Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené škol.docházky) 40 Děti s odloženou školní docházkou 21 Rozhodnutí, důvod Počet PPP, lékařské potvrzení - školní nezralost 21 Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí 0 Rozhodnutí, důvod Počet - 0 Komentář k tabulce č.2: Žáci zapsaní do 1. ročníku Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do 1. tříd celkem 40 žáků. Odklad školní docházky Při letošním zápisu do 1. tříd požádali rodiče 21 dětí o odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti a ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl odklad povinné školní docházky doporučen lékařem i PPP a rodiče obdrželi rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dodatečně odložená školní docházka Ve školním roce 2011/2012 nebyla dodatečně odložena školní docházka během 1. pololetí žádnému žákovi z důvodu školní nezralosti. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 7 z 22

8 Tabulka č. 3 - Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou školní docházku - umístění Počet vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 Umístění z 9. ročníku z 8. ročníku z nižšího ročníku celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky gymnázia SOŠ (čtyřleté) SŠ (tříleté) pracovní poměr jiné Celkem Komentář k tabulce č. 3: Podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu získalo základní vzdělání 36 žáků. Budoucí studijní zaměření našich absolventů Gymnázium z 9. třídy z 5. třídy 5 žáků 9 žáků SOŠ čtyřleté obory s maturitou podle zaměření Školy s pedagogickým zaměřením 0 žáků Školy s technickým zaměřením 9 žáků Školy s přírodovědným zaměřením 4 žáci Školy s uměleckým zaměřením 1 žák Školy se zaměřením na služby 9 žáků Školy se zdravotnickým zaměřením 2 žáci Školy se zaměřením na bezpečnost 0 žáků Školy se sportovním zaměřením 0 žáků Učební obory 3leté z 9. třídy z 8. třídy 6 žáků 1 žák Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 8 z 22

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Ročník Tabulka č. 4 - Prospěch žáků základních škol Počet žáků Prospělo s celkem z toho dívky vyznamen áním Prospělo Nepros pělo 2.stupněm z chování Počet žáků s % žáků s 2. a 3. 3.stupněm z chování stupněm z chování ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,22% ,00% ,78% Celkem ,29% Komentář k tabulce č. 4: Z celkového počtu žáků prospělo s vyznamenáním 231 žáků, tj. 59,7 %. Prospělo 138 žáků, tj. 40,3 %. Neprospěl jeden žák ve 4. ročníku, který opakuje ročník, 1 žák v 5. ročníku, který postupuje do 6. ročníku (na 1. stupni již jednou opakoval) a jeden žák v 8. ročníku, který ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku. Pět žáků bylo hodnoceno 2. stupněm z chování (neomluvené hodiny, nevhodné chování vůči vyučujícím, neplnění školních povinností). Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 9 z 22

10 Výsledky soutěží 2011/2012 Předmětové soutěže Chemická olympiáda 8. místo Dominika Stögerová 9. místo Václav Zahradník Zeměpisná olympiáda kategorie B 3. místo Adam Nejdl Zeměpisná olympiáda kategorie C 9. místo Dominika Stögerová Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I B 6. místo Kristýna Slavíková 11. místo Tomáš Nejdl Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I A 10. místo Adam Nejdl EURORÉBUS postup do krajského kola 6.A,B, 7.A,B, 8.A, 9.A Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 10 z 22

11 Sportovní soutěže Preventan cup - vybíjená 5. ročník 1. místo krajské kolo 1. místo republikové finále 6. místo Novinářský kalamář - házená krajské kolo 1. místo mladší žáci republikové finále 7. místo mladší žáci Halová kopaná 6. a 7. ročník 1. místo krajské kolo 2. místo ORION florbal cup 1. místo chlapci 6. a 7. ročník 1. místo dívky 6. a 7. ročník 2. místo chlapci 8. a 9. ročník 4. místo dívky 8. a 9. ročník krajské kolo 4. místo chlapci 6. a 7. ročník 6. místo dívky 6. a 7. ročník Basketbal 2. místo chlapci 3. místo dívky Pohár rozhlasu - atletika 3. místo mladší žákyně Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 11 z 22

12 Lehkoatletická všestrannost - atletika 1. místo ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad místo Ondřej Landsinger 1. místo Petr Lukeš 2. místo Daniel Hála 3. místo Tereza Benešová 5. místo Vojtěch Němeček 5. místo Nikola Němečková 6. místo Patricie Petra Němcová Vybíjená 3. tříd 2. a 3. místo Šachový přebor základních škol mladší žáci 3. místo Mc Donald s cup - kopaná 6. místo kategorie A (1., 2., 3. třídy) 7. místo kategorie B (4. a 5. třídy) Minikopaná 7. místo 8. a 9. Třída Další soutěže Jihočeský zvonek Kristýna Maršálová 3. místo Tereza Pazderníková 3. místo Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 12 z 22

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost metodika prevence tvoří preventivní program školy koordinuje postup při prevenci patologických jevů koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje spojení s odborníky a besedy zaměřené na danou problematiku informuje ostatní spolupracovníky o poznatcích dané problematiky spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem o všech projednaných skutečnostech informuje vedení školy seznamuje žáky s danou problematikou (návykové látky, šikana, hazardní hry aj.) Akce ve školním roce 2011/2012 Běh naděje účast vybraných tříd Nehoda není náhoda pro 5. třídy DDM Den otevřených dveří v nemocnici ve Strakonicích 4. a 5. třídy Přednáška Městské policie Jak se chovat pro 4. A, B Přednáška Městské policie Trestní odpovědnost pro 7. A, B Preventivní akce O. S. Prezent ve Strakonicích (leden) pro 8. A téma šikana, média, mezilidské vztahy Činnost výchovného poradce probíhala v následujících úrovních: poradenství a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně informovala žáky i rodiče o možnostech dalšího studia. V listopadu navštívili žáci 8. a 9. tříd Burzu středních škol ve Strakonicích. Ve školní jídelně proběhla beseda s rodiči žáků 9. tříd se zaměstnankyní Úřadu práce ve Strakonicích o možnostech studia a o budoucím uplatnění na trhu práce. Žáci 9. tříd obdrželi brožury se seznamy středních škol, dále jim byly průběžně předávány informační materiály, které zasílaly střední školy. Žáci 9. tříd se seznámili s praktickými ukázkami jednotlivých škol na akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. V prosinci se žáci 9. tříd zúčastnili soutěže v SPŠ Strakonice Poznej naši školu zaměřené na volbu školy. V lednu byly se žáky vyplňovány přihlášky na střední školy a předány k odeslání. V březnu v případě nepřijetí na školu si žáci po konzultaci s výchovným poradcem a rodiči zvolili jiný vhodný obor. V červnu navštívili žáci 8. ročníků Úřad práce ve Strakonicích a byli informováni o možnostech individuální návštěvy na tomto úřadu s rodiči. psychologická a speciálně pedagogická činnost Do této sekce spadá zejména zohledňování specifických potřeb žáků, péče o integrované žáky. Výchovná poradkyně (VP) spolupracuje s PPP, a to především prováděním screeningu specifických vývojových poruch učení a vytipováním žáků vhodných k integraci. Pomáhá dětem i rodičům řešit krizové situace. S učiteli spolupracuje na vytváření individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků. Individuálně vzdělávací plány předává VP na PPP ředitelce k podpisu a kontrole. Kopie zpráv z diagnostických vyšetření jsou se souhlasem rodičů k dispozici vyučujícím a jsou s individuálním vzdělávacím plánem zakládány do katalogových listů. primární prevence V souladu s minimálním preventivním programem školy navštívili všichni žáci různé kulturní programy, přednášky, sportovní akce. V průběhu školního roku se žákyně 7. ročníku zúčastnily preventivního programu Dobrej start. Organizaci zajišťovala Strakonická televize. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 13 z 22

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V průběhu školního roku se účastnili učitelé 1. a 2. stupně a vychovatelky školní družiny na seminářích pořádaných Pedagogickým centrem Č. Budějovice, SSŠ Písek, AŠSK, PPP Strakonice. Z nedostatku finančních prostředků a z organizačních důvodů se nemohli pedagogové zúčastnit všech zvolených seminářů. Hlavní náplň vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce soustředila na vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů v rámci projektu Evropské peníze do škol. Ve druhém pololetí proběhla tři školení pro 15 pedagogů zaměřená na práci s interaktivními tabulemi. V době vedlejších prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci školy volno k samostudiu podle zákona č. 563/2004Sb. 24, odst. 7. S koncem školního roku dokončila úspěšně jedna učitelka studium výchovné poradenství. V průběhu školního roku absolvovali tři pedagogové školení zaměřené na výuku finanční gramotnosti v následujícím školním roce. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci Účast na akci Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou Dopravní soutěž Cyklohrátky pro 6. třídy Výstava Vzdělání a řemeslo v Č. Budějovicích pro 9.třídy Běh naděje účast vybraných tříd Florbalová liga pro třídy strakonických škol, pořadatel ZŠ Poděbradova, 3 kola Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně připravili žáci 9. tříd Vánoční besídka pro rodiče ve školní jídelně Vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců na Lidické a na Jezárkách LVVZ žáků 7. A, B na Kvildě Sportovní soustředění žáků 4. A, B a 5. A, B na Kvildě Výměnný pobyt žáků z Taufkirchenu v rodinách u našich žáků Účast žáků v Dětském zastupitelstvu a na akcích pořádaných Dětským zastupitelstvem v průběhu celého školního roku Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 14 z 22

15 Učitelé Spolupráce se základní školou v Taufkirchenu Zajištění výměnného pobytu žáků v rodinách ve Strakonicích Vánoční stromek v Kapitulní síni strakonického hradu Příprava programu na Vánoční besídku Návštěva našich učitelů v MŠ na schůzkách rodičů informace pro rodiče budoucích prvňáčků - leden Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ze čtyř mateřských škol - ve třídách a v tělocvičně naší školy Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí v průběhu osmi týdnů Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM V průběhu celého roku zařizování přednášek, koncertů, divadelních představení, sportovních akcí, exkurzí a školních výletů pro žáky Vychovatelé Výroba dárků pro děti k zápisu Program pro budoucí prvňáčky ze čtyř mateřských škol v tělocvičně Příprava programu na Vánoční besídku Příprava programu na Školní akademii pořádanou v Domě kultury ve Strakonicích pro rodiče Atletická všestrannost 1. stupně Den dětí odpolední program pro děti v parku ve spolupráci s DDM Zaměstnanci ŠJ Květinová výzdoba prostorů pro stravování Propagace a realizace zdravé výživy, spolupráce při stravování žáků s dietami (diabetici, děti s bezlepkovou dietou) Akce pro rodiče Informativní schůzka rodičů žáků 1. tříd s třídními učiteli na začátku školního roku Informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd se zaměstnancem Úřadu práce vhodná volba střední školy Přednášky učitelů 1. stupně v mateřských školách ve Strakonicích pro rodiče budoucích prvňáčků leden 2012 Kurz pro budoucí prvňáčky ve škole za účasti rodičů 5 lekcí Vánoční besídka pro rodiče ve školní jídelně Třídní schůzky 2 x ročně, celoškolní konzultace 2 x ročně, schůzky se Sdružením rodičů s vedením školy 2 x ročně Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 15 z 22

16 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o výsledcích dalších kontrol Tabulka č. 6a - Údaje o kontrolách Kontroly provedené státní správou * 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100,00 % Kontroly provedené zřizovatelem 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100,00% Kontroly provedené ČŠI 0 z toho bez závad počet 0 podíl 0,00% Ostatní ** 1 z toho bez závad počet 1 podíl 100,00% * OSSZ, Úřad práce, IBP, MŠMT, Finanční úřad aj. ** OHES aj. Další kontroly: Kontrola OSSZ proběhla bez závad Kontrola zřizovatele v základní škole proběhla bez závad Kontrola OHES ve školní jídelně a ve školní družině proběhla bez závad 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Strakonice hospodařila v roce 2011 s dotací Kč 3, ,-. Z těchto finančních prostředků byl zabezpečen plynulý provoz školy. Na základě požadavků na rozpočet 2011 byly vybaveny třídy na 2. stupni novým nábytkem, byla zakoupena lednice a mraznička, vysavač a nábytek do kanceláře. Byla provedena montáž zářivkového osvětlení na staré budově školy, byly vyměněny a opraveny dveře v šatnách, byla provedena generální oprava sekačky, dále byly provedeny potřebné elektrikářské, zednické, vodoinstalatérské a jiné drobné opravy, malování a nátěry. Ve školní jídelně byly provedeny potřebné opravy strojů a přístrojů, malířské práce. Hospodářský výsledek provozních finančních prostředků byl Kč ,43, z toho vázaná dotace ,60 Kč. Čistý hospodářský výsledek ve výši Kč ,83 jsme navrhli převést do fondu rezervního. Tento náš návrh byl Radou města schválen. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 16 z 22

17 Vázaná dotace pro rok 2011 plán celkem ZŠ ŠJ voda , , ,- elektřina , , ,- pára 1, ,- 1, , ,- odpisy , , ,- CELKEM 2, ,- 1, , ,- skutečná spotřeba celkem ZŠ ŠJ voda , , ,80 elektřina , , ,20 pára 1, , , ,50 odpisy , , ,70 celkem 2, ,40 1, , ,20 rozdíl , , ,80 Nevyčerpanou dotaci určenou na rok 2011 ve výši ,60 Kč převedeme na účet MÚ. Hospodářský výsledek za rok 2011 Celkem ZŠ ŠJ , , ,54 Vrácení vázané dotace , , ,80 Skutečný hospodářský výsledek , , ,74 Hospodářský výsledek ,43 Kč Zbytek vázané dotace ,60 Kč Skutečný hospodářský výsledek ,83 Kč Hospodářský výsledek ve výši Kč ,83 Kč navrhujeme převést do fondu rezervního. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 17 z 22

18 Čerpání finančních prostředků 2011 Výdaje na provoz Položka zřizovatel - provoz dotace, granty roční plán čerpání - ZŠ čerpání - ŠJ čerpání - VHČ celkem roční plán čerpání materiál + VV ,00 Kč ,77 Kč ,77 Kč 5 569,00 Kč učebnice, pomůcky ,30 Kč škol. potřeby ,20 Kč prac. oděv. prádlo ,00 Kč DDHM ,00 Kč ,19 Kč ,19 Kč ,90 Kč el. energie ,00 Kč ,80 Kč ,20 Kč ,00 Kč voda ,00 Kč ,20 Kč ,80 Kč ,00 Kč pára ,00 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč služby ,22 Kč ,00 Kč ,22 Kč ,38 Kč ostat. služby ,00 Kč opravy, údržba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč cestovné 225,00 Kč 225,00 Kč ,00 Kč spoje ,11 Kč ,98 Kč ,09 Kč pl aty 8 471,00 Kč 8 471,00 Kč ,00 Kč soc. a zdr. poj ,00 Kč 2 880,00 Kč ,00 Kč potraviny ,00 Kč ,00 Kč jiné ost. náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč daně, poplatky FKSP ,00 Kč pojišění majetku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vzděl. ped. prac ,00 Kč vzdělávání ,00 Kč náhrady mzdy ,00 Kč Výdaje celkem ,53 Kč ,14 Kč ,67 Kč ,78 Kč Příjmy Položka roční plán plnění VHČ stravné ,00 Kč úroky ,10 Kč převod z fondu ,00 Kč školné ,00 Kč ostatní ,00 Kč převod z fondu Comenius 4 252,78 Kč Celkem příjmy 0,00 Kč ,88 Kč Příspěvky zřizovatel dotace, granty roč. plán plnění roč. plán plnění Příspěvek - provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ÚP ,00 Kč ÚZ ,00 Kč ÚZ ,00 Kč ÚZ ,00 Kč Dotace - Comenius ,00 Kč Vzdělávání ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 18 z 22

19 Tvorba a použití investičního fondu Plán Skutečnost Stav k ,67 Kč ,17 Kč Dotace invest. 0,00 Kč Odpisy ,00 Kč ,70 Kč Čerpání ,00 Kč 0,00 Kč Odvod zřizovateli 0,00 Kč Zůstatek k ,67 Kč ,87 Kč Stavy fondů k příd.z HV, tvorba čerpání k Fond rezervní ,61 Kč ,76 Kč ,00 Kč ,37 Kč Fond rezervní OP VK 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Fond odměn 182,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 182,34 Kč FKSP ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč Projekt Comenius 4 252,78 Kč 0,00 Kč 4 252,78 Kč 0,00 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V rámci ŠVP spolupracujeme se základní školou v rakouském Taufkirchenu. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 19 z 22

20 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Z grantu KÚ v Českých Budějovicích byly pořízeny florbalové mantinely pro školní tělocvičnu v hodnotě ,- Kč Kč bylo hrazeno z prostředků krajského úřadu a Kč bylo z vlastních zdrojů. Projekt Evropské peníze do škol, do něhož se naše škola zapojila, je dvouletý projekt, v rámci něhož jsme čerpali první část ve výši 60 % celkového objemu, t.j Kč. Projekt začala škola realizovat a bude ukončen Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno využitím programu primární prevence. Cílem aktivit v rámci Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM), jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. Technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce byly zajištěny pořízením jazykové laboratoře, 5 interaktivních tabulí do tříd na I. stupni a učebny zeměpisu, dvou vizualizérů a dataprojektorů do učebny přírodopisu a do školní kuchyňky. Do druhé monitorovací zprávy zpracované k vytvořili pedagogové školy 256 z celkového počtu 852 digitálních učebních materiálů. Všechny tyto materiály byly v měsíci září schváleny MŠMT. V rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií proběhly tři semináře, kterých se zúčastnilo 16 pedagogů. Těm bylo MŠMT schváleno 22 osvědčení o úspěšném absolvování školení. 13. Údaje o spolupráci sodborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole nepracuje. Účast ředitele školy na poradách ředitelů škol, na semináři pro ředitele školy pořádané KÚ Úzká spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ Úzká spolupráce se Školskou radou Spolupráce se sportovními kluby ve městě basketbal, házená, kopaná Spolupráce se zařízením STARZ Strakonice Spolupráce s DDM Strakonice soutěže a olympiády (účast žáků a učitelů v komisích), společná organizace Dětského dne Spolupráce s AŠSK spoluorganizování sportovních soutěží v okrese, ředitel školy zastával funkci předsedy okresní rady AŠSK do října 2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 20 z 22

21 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Ověřili: Mgr. Jana Fríbertová Mgr. Ivan Křešnička Mgr. Ivana Halamová Ve Strakonicích dne: Zapsal: Jiří Johanes Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 21 z 22

22 Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na školské radě dne K výroční zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Schválili: Mgr. Libuše Blovská Mgr. Emanuel Pavelka Mgr. Hana Pazderníková Ve Strakonicích dne: Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 stránka 22 z 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více