ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska"

Transkript

1 Licenční smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Zástupce společnosti: Funkce: Ing. Jan Šafka Ředitel společnosti -a- (dále jen Atollon ) Společnost: Zástupce společnosti: Funkce: IČ: Sídlo společnosti: Telefon: Fax: Registrovaná: (dále jen Zákazník ) se dohodli na následujících podmínkách a pojmech, které definují návrhy objednávek licencovaných produktů Zákazníkem a služby poskytované společností Atollon. 1. DEFINICE Zmíněné pojmy mají následující význam: 1.1. Konzultační služby dle této dohody znamená provize z asistenčních služeb během používání a/nebo instalace licencovaných produktů dle požadavků Zákazníka Určený počítač znamená hlavní funkční jednotku(y), která je Zákazníkem určena Atollonu pro instalaci licencovaných produktů (může být upraveno dle oddílu 4 této smlouvy) Určená síť je síť Zákazníkem určená Atollonu pro instalaci licencovaných produktů (může být upraveno dle oddílu 4 této smlouvy) Dokumentace znamená uživatelské manuály a jiné psané a/nebo elektronické materiály dodané Atollonem pro použití s licencovanými produkty Chyba" znamená selhání licencovaného produktu v souladu s dodržením postupů uvedených v dokumentaci, kdy Zákazník písemně informuje Atollon o tomto selhání a ten toto selhání může odpovídajícím způsobem opravit Licence znamená nevýhradní, nepřenosné právo používat licencované produkty dle pravidel a podmínek této smlouvy Licencovaný(é) produkt(y) je počítačový softwarový produkt specifikovaný v Implementační smlouvě, pro použití na podporované hardwarové platformě/operačním sysrému 1 / 5

2 ve formě spustitelného kódu, včetně dokumentace a jakýchkoli dostupných aktualizací, oprav chyb a nově uvolněných verzí dodaných zákazníkovi Podpora znamená zajištění telefonní podpory, oprava nedostatků a ostatní práce za účelem opravy chyb Aktualizace znamená upravené či vyšší verze licencovaných produktů, které se vyznačují změnou celého čísla v čísle produktu a které jsou provedeny společností Atollon s.r.o. a jsou dostupné všem Zákazníkům Předplatné aktualizací znamená zajištění Aktualizací pro Zákazníka Služby znamená souhrnně či jednotlivě Konzultační služby, služby podpory a/nebo školící služby Školící služby znamená zajištění školení pro použití licencovaných produktů Licenční poplatek za užívání znamená pravidelný poplatek, jehož platba začíná dnem instalace a pokračuje po dobu používání licencovaných produktů a opravňuje Zákazníka k (i) používání licencovaných produktů a (ii) využívání telefonní podpory, opravy chyb nebo ostatních služeb, a Aktualizací pro tento software na základě oddílu až této Smlouvy Uživatelé znamená Zákazníkovi zaměstnanci, konzultanti, agenti, nebo subdodavatelé pracující na území Zákazníka, kteří nejsou konkurenty společnosti Atollon, přímo se účastní na užívání Licencovaných produktů a jsou o tomto zavázáni uchovat diskrétnost a vyhovují podmínkám a pravidlům této Smlouvy. 2. OBJEDNÁVKA LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ Zákazník je oprávněn objednávat licencované produkty a/nebo Služby poskytnutím autorizovanému ditributorovi společnosti Atollon potvrzené Implementační smlouvy objednávky a jiných objednávkových materiálů, které jsou požádovány autorizovaným distributorem. Převzetí Zákazníkovy objednávky autorizovaným distributorem nezaručuje přijetí objednávky Atollonem. Autorizovaný distributor může tyto Produkty a/nebo Služby objednat u Atollonu nebo jeho zástupců, přičemž Atollon tuto objednávku může přijmout či odmítnout na základě svého úsudku. Objednávka licencovaných produktů a/nebo Služeb autorizivaným distributorem v zájmu Zákazníka může být považována za přijatou Atollonem pouze (a) na základě dřívější zásilky platných Lincencovaných produktů a/nebo zahájením služby a (b) v případě, kdy Atollon udělí Zakazníkovi oprávněný přístup k Licencovaným produktům. V případě přijetí objednávky Atollon poskytne Zákazníkovi Licenci k Licencovaným produktům a/nebo bude poskytovat Služby na základě pravidel a podmínek této Smlouvy, která stanoví úplné a výhradní vysvětlení všech pravidel a podmínek mezi Atollonem a Zákazníkem s ohledem na Lincencované produkty a Servisní služby. 3. POSKYTNUTÍ LICENCE 3.1. Na základě přijetí objednávky od autorizovaného distributora se Atollon zavazuje poskytnout Zákazníkovi Licenci k používání Licencovaného produktu, který byl objednán. V žádném případě množství používaných Licencovaných produktů nesmí překročit množství Zákazníkem objednaných a Atollonem doručených Licencovaných produktů Atollon si pořídí kopie Licencovaných produktů, jak je specifikováno v Implementační smlouvě. Licence musí zůstat v platnosti dle podmínek specifikovaných v Implementační smlouvě, pokud platnost nevyprší dříve v souladu s touto Smlouvou. 4. POUŽITÍ Licencované produkty smí být použity pouze pro podporu interních funkcí Zákazníka na Určeném počítači či Určené sití uživateli, kteří se nachází v zemi, která je určena jako instalační adresa v Implementační smlouvě. Licencované produkty nesmí být použity třetími osobami (kromě uživatelů), nebo ve prospěch třetích osob bez písemného souhlasu Atollonu. Zákazník smí jednou za čas změnit (i) Určený počítač nebo (ii) Určenou síť a/nebo umístění, přičemž (a) v každém případě je povinen podat písemnou zprávu o těchto změnách Atollonu a (b) v případě přesunu Licencovaných produktů do jiné země je Zákazník povinen zaplatit všechny potřebné mezinarodní poplatky včetně celních poplatků, které jsou pro tento přesun potřebné. Mimoto Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Atollon smí zužitkovat a Zákazník musí zaplatit dodatečné poplatky na použití Licencovaných produktů v zemi, která nebyla specifikovaná jako adresa instalace v Přehledu produktů. Pro zajistění Zákazníkova souhlasu s podmínkami této Smlouvy si Atollon vyhrazuje právo kontrolovat Zákazníkovo využití Licencovaných produktů v průběhu běžných pracovních hodin na základě přiměřeného upozornění. Zákazník musí v tomto případě Atollonu umožnit přístup, který je potřeba k takovéto kontrole. S ohledem na jakýkoli lincencovaný software dle této Smlouvy, který je předmětem platby poplatků za užívání licencí, je právo Zákazníka užívat tento software podmíněno platbou licenčních poplatků stejně tak jako platba příslušného poplatku za používání licencí Zákazníkem. 5. VLASTNICTVÍ, OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A UTAJENÍ 5.1. Zákazník si je vědom, že Atollon a jeho poskytovatelé licencí jsou výhradními vlastníky Licencovaných produktů, stejně tak jejich kopií, věškerých autorských práv, obchodních tajemství, patentů, obchodní značky a dalších duševních či průmyslových vlastnických práv. Fyzické kopie Licencovaných produktů v jakékoli formě poskytované Zákazníkovi Atollonem zůstávají majetkem Atollonu a takovéto kopie musí být považovány za propůjčené Zákazníkovi po dobu platnosti Licencí Zákazník nesmí kopírovat, ani jiným způsobem množit jednotlivé části ani celé Licencované produkty mimo kopírovaní, které je nezbytné pro správné použití Licencovaných produktů tak, jak je popsáno v oddíle 3.1 a 4 této Smlouvy a pro archivní účely či obnovu systému. Nadto Zákazník smí vyrobit maximálně 2 kopie dokumentace ke každé Licenci pro podporu svých interních aktivit Zákazník si je vědom, že všechny myšlenky a vyjádření obsažené v Licencovaných produktech jsou důvěrné a majetkovými informacemi a obchodním tajemstvím Atollonu a poskytovatelů licencí a že Atollon poskytuje tyto informace Zákazníkovi důvěrně. Zákazník nesmí způsobit nebo povolit dekompilaci, demontáž nebo zpětné dešifrování Licencovaných produktů, nebo jejich odhalení, množení, předvádění, půjčování, publikování, přenos majetku (formou prodeje, výměny, darování, právní cestou nebo jakkoli jinak) nebo šíření Licencovaných produktů či jeho částí mezi třetí strany bez předchozího písemného souhlasu Atollonu. Na základě Zákazníkovy žádosti Atollon podle své vůle bude (i) poskytovat Zákazníkovi (za odpovídající poplatek) potřebné informace, nebo (ii) bude souhlasit se Zákazníkovou dekompilací 2 / 5

3 Licencovaných produktů do rozsahu (v každém případě) požadovaném platným zákonem k ujištění Zákazníka, že Licencované produkty jsou schopné spolupráce s jinými softwarovými programy. Zákazník nesmí používat Licencované produkty pro komerční účely, pronájem, nebo užití v servisním výpočetním středisku. Zákazník je povinen omezit uživatelům použití a přístup k Licencovaným produktům. Zákazník je povinen podniknout veškeré možné kroky k zabezpečení Licencovaných produktů a k ujištění, že všichni oprávnění uživatelé svými činy nezpůsobí porušení této Smlouvy. Zákazník je povinen neprodleně informovat Atollon o všech porušeních i podezření na porušení tohoto článku 5.3 a musí učinit kroky, které mohou být požádovány Atollonem, vedoucí k předcházení nebo nápravě takového porušení Zákazník nesmí měnit nebo odstraňovat autorská práva, obchodní tajemství, patenty, ochranné známky, vlastnická a/nebo jiná zákonná oznámení obsažená na nebo v Licencovaných produktech. Zákazník je povinen takováto oznámení reprodukovat na nebo ve všech kopiích Licencovaných produktů, jejichž produkce je definována touto Smlouvou. 6. SLUŽBY 6.1. Objednávka Služeb na základě Atollonem schválené objednávky od autorizovaného prodejce Služeb, Atollon nebo jeho projektanti musí poskytnout Služby podle tohoto Článku 6. Atollon může přijmout nebo odmítnout objednávku Služeb na základě svého rozhodnutí Předplatné Nových verzí Plán předplatného: Na základě Atollonem schválené objednávky od autorizovaného prodejce pro Zákazníkovu prvotní nebo opakovanou objednávku předplatného Nové verze a na základě potvrzení o zaplacení od autorizovaného prodejce, Atollon nebo jeho projektanti musí poskytnout přístup k Nové verzi v souladu s tímto Článkem 6.2. po dobu dvanácti měsíců (nebo na dobů vzájemně odsouhlasenou) ( Plán podpory ). Všechny Nové verze jsou poskytnuty autorizovanému prodejci na základě platby za tyto služby. Pokud Zákazník neobjedná předplatné Nové verze k zahájení instalace Licencovaných produktů a na základě expirace každého existujícího Plánu předplatného Licencovaných produktů chce následně získávat Nové verze, Zákazník musí platit (i) aktuální poplatek za Předplatné Nových verzí a (ii) poplatek za Předplatné Nových verzí za dobu, po kterou poplatek neplatil. Plán Předplatného nemůže být Zákazníkem zrušen po převzetí a schválení objednávky Plánu předplatného Atollonem od autorizovaného prodejce Oprava chyb: Atollon musí použít veškerou snahu k opravě Chyb nebo provést dočasné úpravy na opravu chyb. Zpráva o chybě je obdržena Atollonem dle podmínek Plánu předplatného a Zákazník poskytuje dodatečnou informaci týkající se chyby dle možné odůvodněné žádosti Atollonu Nová verze: Atollon poskytne Zakazníkovi jednu kopii každé nové verze pro každý Licencovaný produkt, který je Zákazník oprávněn používat dle Předplatného Nových verzí v době, kdy je Nová verze k dispozici. Atollon si rezervuje právo účtovat si nominální poplatek za počítačová media, přepravu a manipulaci s ohledem na Novou Verzi. Další nakládání s novou verzí, předchozí verze zůstane aktuální pro účely této Smlouvy po dobu třiceti (30) dnů, poté je pouze Nová verze aktuální Vyjímky: Atollon není zavázán zjišťovat a/ nebo opravovat chyby v jiné než aktuální verzi Licencovaného produktu, nebo chyby způsobené Zákazníkovou úpravou Licencovaného produktu, nebo užití Licencovaného produktu v kombinaci se softwarem jiným, než poskytovaným Atollonem; n e b o c h y b y z p ů s o b e n é n e v h o d n ý m č i nepovoleným užíváním Licencovaných produktů; nebo chyby způsobené externími faktory jako výpadek elektrického proudu, či zkrat. Služby podpory nejsou zahrnuty v Předplatném Nové verze Atollon je odpovědný za odpověď na Zákazníkovu žádost pouze pokud Zákazníkova žádost nebyla vyřešena autorizovaným prodejcem produktů Atollonu. V takovém případě je Atollon odpovědný pouze za reakci na problémy oznámené dvěma (2) technickými pracovníky na každém Zákazníkem písemně nahlášeném sídle a za zaslání Nové verze na Sídlo centrální podpory definované Zákazníkem ( Centrální sídlo podpory ). Zákazník je odpovědný za rozšíření Nové verze do ostatních poboček, kde jsou legálně používány autorizované Licencované produkty. Zákazník je vůči Atollonu odpovědný za písemné poskytnutí jména, adresy, telefonního čísla, faxového čísla a ové adresy k aždého písemně uvedeného kontaktu a Centrálního sídla podpory Atollon není povinen poskytovat služby podpory s ohledem na modifikace, úpravy Lincencovaných produktů, či vývoj, v případě, že tyto úpravy byly provedeny Zákazníkem. Za tokovéto úpravy je zodpovědný čistě Zákazník Služby údržy: Na základě potvrzení objednávky Služeb údržby Atollonem a obdržení potrzení o uhrazení poplatku za Služby údržby, Atollon musí Zákazníkovi poskytnout Služby údržby dle současné politiky Atollonu, schválené Zákazníkem podpisem Servisní smlouvy Služby školení: Na základě potvrzení objednávky Školení Atollonem a obdržení potrzení o uhrazení poplatku za Školení, Atollon musí Zákazníkovi poskytnout Školení dle současné politiky Atollonu Konzultační služby: Na základě potvrzení objednávky Konzultačních služeb Atollonem a obdržení potrzení o uhrazení poplatku za Konzultační služby, Atollon musí Zák azníkovi posk ytnout Konzultační služby dle Zákazníkových požadavků na místě a v čase, který odsouhlasí obě strany. Atollon poskytne Konzultační služby dle podmínek stanovených v této Smlouvě a dle podmínek stanovených v samostané Smlouvě o poskytovaní Konzultačních služeb, která může být vyhotovena na základě domluvy obou stran Jakákoli duševní vlastnická práva, která vznikají na základě poskytnutí Služeb jsou automaticky převáděna Atollonu Atollon si vyhrazuje právo (i) pozdržet poskytnutí Služeb dokud všechny fakturované poplatky nejsou zaplaceny (ii) sepsat dodatek ke Smlouvě a pověřit vykonáním služeb třetí strany. 3 / 5

4 7. SMLUVNÍ PODMÍNKY 7.1. Atollon se zaručuje, že je oprávněn poskytovat Licence. Dále zaručuje, že na dobu devadesáti (90) dní po instalaci ( záruční doba ) budou Licencované produkty bezchybné. Za účelem této smlouvy se za Instalaci považuje předání přístupového kódu Je v plné zodpovědnosti Atollonu a jeho poskytovatelů licencí řešit Zákazníkovo právo odškodnění za porušení záruky Atollonu popsané v bodě 7.1. této Smlouvy. Na základě svého uvážení Atollon buď nahradí Licencované produkty, nebo použije dostupné prostředky k opravě Chyb, za předpokladu, že upozornění o Chybě bylo obdrženo Atollonem v rámci Záruční lhůty a Zákazník poskytl dodatečné informace týkající se dané Chyby na základě žádosti Atollonu Žádný ze zaměstnanců či zástupců Atollonu není oprávněn poskytovat vyjádření, záruky či podmínky smluv větší či jiné, než které jsou uvedeny v této Smlouvě a Zákazník souhlasí, pokud není stanoveno předem v této Smlouvě podepsané za Zákazníka oprávněným zástupcem a za Atollon odpovědným regionálním finančním ředitelem nebo evropským projektovým manažerem, že žádná taková vyjádření, záruky či smlouvy jakéhokoli druhu nebudou Atollonem poskytnuta s ohledem na software, hardware, financování či Služby ATOLLON A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ POPÍRAJÍ V E Š K E R É Z Á R U K Y, A Ť U Ž V Y J Á D Ř E N É, N E B O PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, ZAHRNUJÍCÍ ZÁRUKU DOSTATEČNÉ KVALITY ČI KVALIFIKACE ZA URČITÝM ÚČELEM. 8. ODŠKODNĚNÍ NEBO NEPŘESNOST DAT NEBO ZTRÁTY POŠKOZENÍM I V PŘÍPADĚ 8.1. Atollon, zabrání na své náklady veškerým krokům OZNÁMENÍ MOŽNOSTI TAKOVÉHO POŠKOZENÍ. ZÁKAZNÍK NENÍ zaměřeným proti Zákazníkovi ve smyslu porušení zákona OPRÁVNĚN Z JAKÉHOKOLI DŮVODU JEDNAT PROTI ATOLLONU NEBO Spojených států amerických či Spojeného království o JEHO POSKYTOVATELŮM LICENCÍ V PŘÍPADĚ UPLYNUTÍ JEDNOHO A patentech, autorských právech nebo ochranných známkách, VÍCE ROKU OD VYSKYTNUTÍ SE SPORNÉHO BODU. Atollon urovná veškeré takové nesrovnalosti nebo zaplatí Vymezení odpovědnosti, jak je uvedeno v Článku 9, se nesmí týkat veškeré spojené soudní výlohy pod podmínkou, že Atollon jakéhokoli právního nároku s ohledem na smrt nebo újmu na zdraví bude včas Zákazníkem písemně informován o jakémkoli způsobené nedbalostí Atollonu. takovém tvrzení; Atollon bude mít plnou kontrolu nad veškerými obrannými kroky v tomto směru, stejně tak jednáními za účelem urovnání či vyjednání kompromisu a Zákazník bude plně spolupracovat s Atollonem ve smyslu 10. Bez ustanovení obrany, urovnání nebo vyjednání kompromisu V případě, že se takové tvrzení objeví, nebo dle Atollonu může dojít k objevení se takového tvrzení, Zákazník musí, na náklady Atollonu, povolit Atollonu možnost zajistit Zákazníkovi právo na používání Licencovaných produktů; úpravu Licencovaných produktů tak, aby neporušovaly zákon Spojených států amerických či Spojeného království o patentech, autorských právech nebo ochranných známkách (funkčnost Licencovaných produktů popsaná v dokumentaci zůstává materiálně zachována); nebo ukončí Licence, akceptuje navrácení Licencovaných produktů a na základě toho poskytne Zákazníkovi odškodné formou kreditu po dobu pěti let Přes zmíněná ustanovení v Článku 8, Atollon nemusí mít zodpovědnost vůči Zákazníkovi dle Článku 8 této Smlouvy v případě, že porušení, či tvrzení o porušení je založeno na: použití Licencovaných produktů v kombinaci s vybavením či softwarem jiným než dle této Smlouvy, kde by Licencovaný produkt sám o sobě nebyl porušujícím prvkem; souhlasu s návrhy, plány či specifikacemi poskytnutými Zákazníkem; použití Licencovaných produktů v aplikaci či prostředí na které nebyly navrženy a nebo nebyly uváženy v této Smlouvě; použití jiné než aktuální verze Licencovaných produktů poskytnuté Zákazníkovi Atollonem; úpravách Licencovaných produktů kýmkoli jiným nežli Atollonem, jeho zaměstnanci či zástupci; nebo jákémkoli tvrzení o porušení zákona o patentech, autorských právech, obchodním tajemství, ochranné známce nebo jiných vlastnických práv, na kterých má Zákazník svůj podíl. Zákazník musí odškodnit Atollon a jeho poskytovatele licencí s ohledem na veškeré ztráty a výdaje vzniklé následkem takového tvrzení či porušení jak je popsáno v Odstavci VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZÁRUKA A ZAJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI TAK, JAK JE UVEDENO V ČLÁNKU 7 A 8 TÉTO SMLOUVY, UVÁDÍ KOMPLETNÍ ODPOVĚDNOST ATOLLONU A JEHO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ S OHLEDEM NA LICENCOVANÉ PRODUKTY, ZAHRNUJE (ALE NENÍ OMEZEN NA) ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEBO ZA PORUŠENÍ ČI DOMNĚLÉ PORUŠENÍ ZÁKONA O PATENTECH, AUTORSKÝCH PRÁVECH, OBCHODNNÍCH ZNÁMKÁCH, OBCHODNÍCH TAJEMSTVÍ A NEBO JINÝCH VLASTNICKÝCH PRÁV LICENCOVANÝMI PRODUKTY NEBO JEJICH UŽITÍM. NEBO, JAK JE UVEDENO V ODSTAVCI 8.1, ODPOVĚDNOST ATOLLONU A JEHO DODAVETELŮ LICENCÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z, NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K VÝVOJI, LICENCI, DODÁVCE NEBO POUŽITÍ LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ, NEBO ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NEBO PO JINÉ STRÁNCE SE VZTAHUJÍCÍ K TÉTO SMLOUVĚ, ZALOŽENÁ NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, KŘIVDĚ ČI ČEMKOLI JINÉM, NEPŘESÁHNE POPLATKY OBDRŽENÉ ATOLLONEM OD ZÁKAZNÍKA V SOUVISLOSTI SE ZÁLEŽITOSTMI, KTERÉ DÁVAJÍ VZNIKNOUT PRÁVNÍMU NÁROKU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ATOLLON NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEJSOU ODPOVĚDNI ZA SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ PORUCHY, ZAHRNUJÍCÍ, ALE NE OMEZENÉ NA ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU 11. ZÁVĚR Tato Smlouva a Licence bude ukončena a poskytování Služeb zastaveno: A u t o m a t i c k y a b e z u p o z o r n ě n í v následujících případech: Zákazníkovo porušení Odstavce 4, 5.2, 5.3, 5.4, nebo 14.5; Zákazník se sloučí nebo konsoliduje s jinou osobou; nebo objektem; příjemce, pověřenec, administrátor nebo správce konkurzní podstaty Zákazníka je jmenován přes jakékoli nemovitosti či majetek Zákazníka; Zákazník podá návrh na svou reorganizaci, zrušení či likvidaci, nebo v případě, že je takovýto návrh podán proti Zákazníkovi a není odvolán v rámci následujících šedesáti (60) dnů; nebo Zákazník ukončí předmět svého podnikání nebo zahájí jednání zrušení nebo likvidace; nebo 4 / 5

5 pokud 30 dní po obdržení písemného upozornění od Atollonu, které specifikuje porušení této Smlouvy, není toto porušení v rámci těchto 30- ti dnů napraveno k uspokojení Atollonu Při ukončení této Smlouvy je Zákazník povinen neprodleně zaplatit všechny dlužné částky Atollonu a vrátit Licencované produkty a veškerou dokumentaci; je povinen písemně potvrdit, že všechny kopie a kopie obnovy systému byly zničeny a/nebo vymazány ze Zákazníkových knihoven počítače nebo jiných uložných zařízení a nejsou již nadále používány. 12. USTANOVENÍ Jelikož Zákazníkovo porušení kteréhokoli závazku Článku 4 nebo 5 způsobí Atollonu a/nebo jeho poskytovatelům Licencí nenapravitelné škody a značně zmenší hodnotu vlastnických práv Licencovaných produktů, Zákazník souhlasí, že, v případě porušení některého ze závazků, Atollon bez omezení jiných svých práv či opatření má právo na náhradu škody (zahrnující, ale ne omezené na přikázanou náhradu škody) ve formě vynucení Zákazníkových závazků a právo na ochranu vlastnických práv Atollonu a jeho poskytovatelů Licencí. 13. Bez ustanovení 14. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tato Smlouva se řídí a je předkládána v souladu se zákony Anglie a Walesu, aniž by porušovala zákonné principy (zejména úmluvy Spojených národů o mezinárodním obchodu se zbožím) Podpisem této Smlouvy obě strany stvrzují, že plně akceptují vykonání, doručení a provedení této Smlouvy a že zástupce stran podepisující tuto Smlouvu je oprávněn k tomuto úkonu Upozornění: Jakákoli upozornění či dodatky požadované nebo povolené touto Smlouvou musí být druhé straně doručeny písemně na adresu, která je uvedena v této Smlouvě, nebo na jinou adresu, která je písemně předložena dle tohoto Článku a je považována za doručenou (i) v případě osobního doručení okamžitě, (ii) v případě doporučeného psaní do 5 pracovních dnů od odeslání, (iii) v případě expresní kurýrní služby druhý pracovní den po odeslání dle pravomoci odesílatele; (iv) nebo v případě využití faxu, po doručení do adresátova faxovacího přístroje nebo dle udajů o doručení uvedených ve zprávě odesílatele o potvrzní přenosu, který je v případě elektronického přenosu formou faxu generován faxovacím přístrojem odesíltele., nebo (v) v případě zasílání elektornickou poštou, Jménem Zákazníka: Kontakt Atollon potvrzením elektronickým podpisem odpovědné osoby. fax: Předání: Zákazník nesmí postoupit žádné ze svých povinností nebo přiřadit, převést nebo předat oprávnění ke svým právům nebo závazkům stanovených v této Smlouvě bez předcházejícího písemného souhlasu Atollonu. Jakýmkoli takovým postoupením, převedením, přenosem či předáním oprávnění bude tato Smlouva považována za neplatnou Export: Zákazník nesmí vyvážet nebo zpětně vyvážet, přímo nebo nepřímo, nebo poskytovat třetím osobám či objektům na vývoz nebo zpětný vývoz jakýkoli Licencovaný produkt, nebo technická data vztahující se k produktům bez předchozího respektování všech platných kompetentních kontrolních nařízení o vývozu, které se týkají Zákazníka nebo Licencovaných produktů, včetně (bez omezení) získávání jakéhokoli potřebného povolení vývozu nebo zpětného vývozu od Ministerstva obchodu Spojených Států nebo jiného státního orgánu. Zákazník odškodní Atollon a jeho poskytovatele licencí v případě jakéhokoli poškození, ztráty, odpovědnosti nebo výdajů (včetně poplatků právníka) způsobené Zákazníkem nedodržením podmínek tohoto Článku Oddělitelnost: Předpokládá se, že tato Smlouva neporušuje platné zákony; nevykonatelnost nebo neplatnost ustanovení (jiného nežli toho, kterým se Zákazník zavazuje provádět platbu ve prospěch Atollonu) nesmí ovlivnit sílu a platnost zbývajících ustanovení. Taková neplatná ustanovení musí být považována za oddělená od této Smlouvy a, pokud je to přípustné, musí být nahrazena smluvními podmínkami, které se nejvíce blíží zájmu a ekonomickému záměru neplatného ustanovení Bez ustanovení Smlouva: Tato Smlouva (včetně přehledů, tabulek a dodatků) je kompletní a jedinečné smluvní tvrzení mezi Atollonem a Zákazníkem s ohledem na objekt zájmů. Zřeknutí se práv, odsouhlasení, úpravy, doplnění nebo pozměnění podmínek této Smlouvy se stává zavazujícím s podpisem Smlouvy oběma stranami, Atollonem a Zákazníkem Beneficienti z třetích stran: Tímto obě smluvní strany souhlasí s tím, že poskytovatelé licencí Atollonu jsou určenými beneficienty této Smlouvy a mají právo opírat se o a přímo prosadit podmínky této dohody Platnost: Odstavce 5, 9, 10, 11.2, 12 a 14 zůstávají v platnosti po ukončení této Smlouvy. Jménem Atollonu: Datum: 5 / 5

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ Y Soft Corporation, a.s. Verze č. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem: EULA V 5 Datum účinnosti této verze Licenční smlouvy s koncovým uživatelem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5]

(TS - TN) dostupnost služby = x 100 % kde: TS = doba trvání služby v měsíci; TN = doba nedostupnosti služby. [5] 1. P Ř E D M Ě T O B C H O D N Í C H P O D M Í N E K S M L O U V Y O F I R E M N Í M Ř E Š E N Í 1.1. Tyto Obchodní podmínky Smlouvy o Firemním řešení (dále jen Podmínky Firemního řešení ) upravují další

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. 1. Obecná ustanovení Verze 3.0 SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: 8.730.000,- Kč (osmmilionůsedmsettřicettisíc korun

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

1. Definice. Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education

1. Definice. Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education Upozornění: Společnost HPE vynaloží přiměřené úsilí, aby vám oznámila případné zrušení některé ze služeb vzdělávacích řešení, avšak všechny služby

Více

Všeobecné podmínky a reklamační řád společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o. pro službu DIGI Internet

Všeobecné podmínky a reklamační řád společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o. pro službu DIGI Internet Všeobecné podmínky a reklamační řád společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o. pro službu DIGI Internet ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Účel obchodních podmínek a identifikace smluvních stran Společnost DIGI Czech

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Mandátní smlouva dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Mandant Město Frýdlant nad Ostravicí sídlem Náměstí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č...

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č... RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č.... uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi 1. Kupující: ZETOR TRACTORS a.s. Sídlo: Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00 Spol.

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Strana 1/15 STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOETIS ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. VERZE: 1. ŘÍJNA 2012 PREAMBULE Tyto standardní nákupní podmínky (dále jen SNP ) jsou vyhotoveny v souladu se zákonem č.

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

SMLOUVA O TECHNICKÉ PODPOŘE. číslo TP40/11

SMLOUVA O TECHNICKÉ PODPOŘE. číslo TP40/11 SMLOUVA O TECHNICKÉ PODPOŘE číslo TP40/11 Poskytovatel: VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ 61060631 zapsaná u Městského soudu v Praze, značka C/42951 zastoupená jednatelem RNDr.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. Ing. David Jánošík, IČ 72074477, se sídlem Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Plynostav regulace plynu, a.s., IČ: 47472499,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ Práva a povinnosti prodejce (Ing. Kristina Hummelová) Práva a povinnosti zákazníka 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE Prodejcem je Ing. Kristina Hummelová, Saratovská

Více

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o.

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti Express Servis Company s.r.o. 1. Obecná ustanovení Servisní podmínky (dále jen SP) společnosti Express servis company

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP ) upravují vztahy Objednatele a Poskytovatele (společně dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel )

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) A. Preambule 1. Všeobecné podmínky poskytovatele pro poskytování služeb upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro smlouvy o dílo vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 1 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Strany Smlouvy: 1. Organizátor Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 Zapsána v OR KS

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více