Profesní životopis Anna Martinková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní životopis Anna Martinková"

Transkript

1 Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, Tel: , Vzdělání Dosaţeno v roce: PaedDr. - Studijní program učitelství předmětu technická výchova. Katedra fyziky, matematiky a techniky. Fakulta přírodních a humanitních věd, Prešovská univerzita, Prešov PhD. Doktorandské studium oborové didaktiky. Katedra techniky a informačních technologií Pedagogické fakulty UKF, Nitra Specializační studium koordinátor Informačních a komunikačních technologií, TU VŠB, Ostrava Rozšiřující studium učitelství Informatiky a výpočetní techniky pro SŠ (ZŠ), Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na pracovní a technickou výchovu, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 1986 Střední pedagogická škola, Havířov, obor vychovatelství Praxe V období od do: 2010 dosud dosud Místo pedagogického působení: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy, - odborný asistent. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií, - odborný asistent. Středisko vzdělávání při TU VŠB, Ostrava, vzdělávací kurzy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků): ICT ve vzdělávání, Interaktivní tabule ve výuce, ICT na 1.st., ICT gramotnost, Instalace a správa redakčních systémů Postnuke, Moodle E-learning, - lektor. Základní škola, do roku 2001 výuka na 1. st., poté do roku 2009 výuka na 2. st. v předmětech: Informatika, Programování, Hudební výchova, Výtvarná výchova - učitelka, vedoucí metodik pro 1. stupeň, poté: - ICT koordinátor, metodik, administrátor webových stránek, - správce sítě Windows Serveru

2 Další vzdělávání (kurzy) 2010 Kurzy počítačové sítě, správa Server Windows 2008 (VŠB, středisko vzdělávání, individ.), Kurzy tvorby animací Flash (individ.), Kurz digitálního zpracování videa (VŠB ve spolupráci s OU) Kurz realizátorů distančního vzdělávání Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ / /0104, OU Ostrava, Absolvování programu celoţivotního vzdělávání v rámci projektu Systém celoţivotního vzdělávání Moravskoslezska Phare CZ , OU Ostrava. Programy absolvované v rozsahu po 50 hodinách: Hardware počítačů, Základní pojmy z OS, Úvod do počítačových sítí, Návrh databází, Návrh a vývoj algoritmů, Datové struktury a speciální algoritmy, Didaktika informatiky, Vyuţití aplikačních programů ve výuce, elearning. Vyuţití ICT ve výuce na 1. stupni pro lektory, Praha, Grafika a digitální fotografie, Karviná, Správce počítačové sítě, OU Ostrava, Praktické řešení problémů vyplývajících ze správy školské sítě, Ostrava, Hlasová výchova dítěte školního věku, Kvic, Karviná, Tvorba www stránek, Ped. centrum, Ostrava, Certifikát uţivatelských ICT znalostí a dovedností, Karviná, Základy obsluhy a provozu školské sítě, Praha, Úvod do počítačové grafiky Zoner Callisto, Ped. centrum, Ostrava Obsluha serveru velké sítě, Praha ICT K správce základního provozu IKI, Praha, Daltonský plán na českých školách, Brno Daltonský plán I., Brno Náprava specifických poruch učení Implementace kurikula Začít spolu na 2. stupni, Karviná,

3 Odborné zaměření - doposud přednášené předměty - na OU Ostrava, VŠB, UK Praha Didaktika vzdělávacích technologií Aplikační software pro výuku Softwarové inţenýrství a pedagogický software Tvorba a uţití didaktických médií Didaktika alternativních forem vzdělávání Počítačem podporovaná výuka Inovace informačních technologií ve vzdělávání Vzdělávací technologie V celoţivotních vzdělávacích kurzech: ICT koordinátor Inovace ve vzdělávání. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - dosud: inovace ve vzdělávání, interaktivní systémy ve vzdělávání - didaktika, instalace a správa redakčních systémů MOODLE pro E-learning, a Postnuke pro dynamický školní web, ICT gramotnost, ICT na 1. stupni ZŠ. Interaktivní tabule ve výuce: akreditovaný předmět pro vedení kurzů v rámci projektu "Peníze školám". Univerzitní základ 2 - Zpracování a prezentace dat na počítači: souborový systém, webové aplikace, elektronická komunikace, textový procesor a tabulkový kalkulátor. Vědeckovýzkumná činnost Rozvoj kompetencí učitelů vytvářet učební pomůcky využívající možností interaktivní tabule ( v rámci dizertační práce) Specifický výzkum a publikační činnost v rámci působení na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty OU v Ostravě se zaměřením na zavádění ICT do vzdělávání rozvoj kompetencí učitelů inovovat výuku vhodnými nemateriálními a materiálními didaktickými prostředky z oblasti ICT. Témata rozepsána v publ. článku: Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami. Dostupné on-line: edu.vsb.cz - /interaktivni_tabule/publikacni_cinnost/2010/ Sociální participace, aktivní zapojení a smysluplné činnosti ve výchovně vzdělávacím procesu současné školy využívající moderní didaktická média - rozpracované téma na základě realizace výzkumných pozorování v rámci uskutečňovaných projektů zaměřených na rozvoj kompetencí učitelů (zejména jejich vyučovacího stylu) vhodně vyuţívat interaktivní systémy ve vzdělávání tak, aby ţáci byli aktivními a tvořivými činiteli výchovně vzdělávacího procesu při dosahování stanovených cílů. Členství a aktivity Členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky zaměřené na výběr počítačové techniky v projektu s registračním číslem (Brušperk, květen 2010). Členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky zaměřené na výběr interaktivní tabule a dalších počítačové techniky v projektu s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/ (Ostrava, ul. Kosmonautů, 2009). Členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky zaměřené na výběr interaktivní tabule jako odborný specialista v projektu s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/ (Velká Polom, 2009). 3

4 Spolupráce na evropském dotazníku o interaktivních tabulích na školách v ČR: "IWB Questionnaire for Ministries of Education", Dům zahraničních sluţeb MŠMT Národní agentura evropských vzdělávacích programů European Schoolnet (Praha, červen 2010). Odborné konzultace (2010) k dizertační a rigorózní práci Mgr. Eriky Frankové, na ţádost školitelky doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. k tématům interaktivní tabule a moţností vědecko-výzkumné činnosti v této oblasti Odborné konzultace (2009) k dizetační práci Mgr. Zuzany Školekové na téma Metodiky E-learningu na základní škole. Granty a projekty TU VŠB v Ostravě, Středisko vzdělávání, školení učitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: CZ.1.07/1.3.05/ projekt: Další vzdělávání škol v ICT, autorka studijního textu: Interaktivní tabule ve výuce. Ostravská univerzita v Ostravě. Synergie spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/ , vedení workshopů a školení učitelů, autorka studijních textů - distančních opor: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Interaktivní učební pomůcky se zvukem. Vytváření zvukových souborů midi pro karaoke a tvorba play listů. Textový procesor a správné návyky při psaní textových dokumentů pomocí stylů a formátování Textový procesor a celková úprava textových dokumentů s citacemi na literaturu podle normy Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech, registrační číslo projektu CZ.1.07./1.3.05/ , lektor kurzu v rámci modulu B: Tvorba a vyuţití multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů. A vedení krátkodobých kurzů: Vyuţití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech. Ostrava. Kurzy zaměřené na vyuţití multimediálních objektů u interaktivní tabule. Systém DV, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.237, lektor kurzu MS PowerPoint 2007 pro pokročilé. Ostrava. Vedení kurzů. Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/ , školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a tvorbou výukových materiálů, poradenská činnost při zpracování zadávací dokumentace, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky. ZŠ Kosmonautů. Ostrava Zábřeh. Interaktivní projekční technika, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/ , školení v kurzech: Obsluha interaktivní projekční techniky; Obsluha a vyuţívání hlasovacích zařízení; Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Frýdek Místek, Lískovec Moderní prostředí pro moderní vyučování, projekt ESF, školení v kurzech: Vyuţívání interaktivní tabule ve vyučovacím procesu; Kompetence pro práci s interaktivní 4

5 tabulí; Interaktivní učební pomůcky ve výuce, Inovativní metody a formy práce s interaktivní tabulí. Střední praktická škola. Klimkovice Modernizace ZŠ Pustá Polom s důrazem na aplikaci moderních výukových metod, registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/ , školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a tvorbou výukových materiálů, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky, zpracování expertních posudků k interaktivním tabulím. Pustá Polom. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji, registrační číslo projektu CZ / /0104, vedení workshopu a autorka studijního textu - distanční opory: Zoner GIF Animátor a jeho uplatnění ve výuce. OU Ostrava. Vedení diplomových prací (bakalář. prací, závěrečných): Waloszek Jiří: Návrh interaktivní učební pomůcky pro výuku Jazyka českého na základní škole (diplomová práce obhájena v srpnu 2010) Černoch Jakub: Návrh učebních pomůcek s vyuţitím interaktivních animací Flash v galerii interaktivní tabule (obhajoba diplomové práce 2011) Predajňová Zdeňka: Návrh interaktivních prezentací pro výuku Technologie pro obor kuchař podle fází vyučovacího procesu (obhajoba diplomové práce 2011) Simert Vítězslav: Interaktivní učební pomůcky ve výuce předmětu Zeměpis (obhajoba bakalářské práce 2011) Závěrečné práce na témata interaktivních učebních pomůcek a e-learningu, dále ICT ve výuce odborných předmětů, Internetu ve výuce, Virtual Box, Počítačové sítě na škole... apod. - asi 50 prací jiţ obhájeno. Publikační činnost Učební texty, skripta, výukové program, příručky: MARTINKOVÁ, A. Zoner GIF Animátor a jeho uplatnění ve výuce. Ostravská univerzita, Ostrava Distanční opora (68 stran) v rámci projektu Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Číslo projektu: CZ / /0104 MARTINKOVÁ, A. Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Ostravská univerzita, Ostrava Distanční opora (92 stran) v rámci projektu SYNERGIE spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky se zvukem. Ostravská univerzita, Ostrava Distanční opora (56 stran) v rámci projektu SYNERGIE spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ MARTINKOVÁ, A. Vytváření zvukových souborů midi pro karaoke a tvorba play listů. Ostravská univerzita, Ostrava Distanční opora (53 stran) v rámci projektu SYNERGIE spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ MARTINKOVÁ, A. Textový procesor a správné návyky při psaní textových dokumentů pomocí stylů a formátování. Ostravská univerzita, Ostrava Distanční opora (- stran) 5

6 v rámci projektu SYNERGIE spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ MARTINKOVÁ, A. Textový procesor a celková úprava textových dokumentů s citacemi na literaturu podle normy. Ostravská univerzita, Ostrava Distanční opora (- stran) v rámci projektu SYNERGIE spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ MARTINKOVÁ, A. Videovýuka - praktické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava On-line: MARTINKOVÁ, A. Videovýuka - teoretické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava On-line: MARTINKOVÁ, Anna. Interaktivní tabule - E-learning kurz. Ostravská univerzita, Ostrava V rámci projektu Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Číslo projektu CZ.1.07/1.3.05/ On-line: Prezentace, přednášky: MARTINKOVÁ, A. Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky pomocí interaktivní tabule. Kysucké Nové Mesto Hlavní přednáška z konference Učíme pre ţivot, P-MAT,n.o. On-line: MARTINKOVÁ, A. Praktické ukázky k přednášce, jak vytvářet učební pomůcky. Kysucké Nové Mesto Hlavní přednáška konference P-MAT,n.o. On-line: Publikace (sborníky z přednášek a workshopů, kapitola v odborné knize): MARTINKOVÁ, A. Využití interaktivní tabule v technické výchově a informatice. Nitra Sborník s ISBN MARTINKOVÁ, A. Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající možnosti interaktivní tabule. Nové Město na Moravě Sborník s. 19. ISBN MARTINKOVÁ, A. Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek využívajících interaktivní tabuli Smart Board. Nové Město na Moravě Sborník s. 32. ISBN MARTINKOVÁ, A.; OŢVOLDOVÁ, M. Stratégia integrovaného e-learningu vo výučbe kmitov prostredníctvom interaktívnej tabule. Košice Equilibria, s.r.o. Publikace s ISBN MARTINKOVÁ, A. Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí. Bánská Bystrica Sborník s ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní ICT ve vzdělávání a rozvoj kompetencí s videovýukou Media Site. Praha 2009, CopyCentrum PowerPrint. Sborník s ISBN MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro vytváření učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule. Nitra ISBN MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro práci s interaktivní tabulí. Nitra Sborník s [ ]. ISBN

7 MARTINKOVÁ, A. Interaktivita a její využití při tvorbě učebních pomůcek využívajících možností i-tabule: Olomouc 2009, VOTOBIA. Monografie s ISBN MARTINKOVÁ, A. Interactive ICT and Media Site Video Tutorials in Education. Roţnov pod Radhoštěm Sborník s ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky v technické výchově. Brno ISBN MARTINKOVÁ, A. Interaktivní ICT ve vzdělávání. Trnava ISBN v jednání. MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky jako multimediální projekty. Nové Město na Moravě Sborník s. 15. ISBN MARTINKOVÁ, A. Tvorba interaktivních učebních pomůcek jako multimediální projekty. Nové Město na Moravě Sborník s. 28. ISBN MARTINKOVÁ, A. Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami při integraci interaktivní tabule do vzdělávání. Praha Konference ERIE ISBN Kurzy interaktivních tabulí ve výuce Školení v rámci projektů EU přes vysoké školy (viz tabulka Granty a projekty OU v Ostravě a VŠB v Ostravě Porubě). Většina školení jsou zaměřena na interaktivní tabuli Smart Board, ale také ebeam Board, Activ Board, ENO Polyvision, InterWriteBoard aj. Školení kurzů zaměřených také na jiné technologie např. projektor BENQ s interaktivním perem neboli dálkově ovládanou myší ve tvaru pera, dodávaným se software pro tvorbu interaktivních prezentací Q-Draw. Působení v zahraničí Slovensko Výběr ze Slovenska, kde proběhlo školení učitelů s interaktivní tabulí: - Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd, školení akademických pracovníků na téma interaktivní technologie ve vzdělávání, vyuţívání interaktivních tabule. V dopoledních hodinách přednáška a v odpoledních hodinách cvičení - celkem 2 skupiny po účastníků, Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, školení akademických pracovníků v dopoledních hodinách a studentů v odpoledních hodinách na téma: interaktivní technologie ve vzdělávání, Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky Školení vysokoškolských učitelů: Školení interaktivní tabule Smart Board Letní škola v Hronci 2010 Moţnosti vyuţití interaktivní tabule ve výuce (P-Mat s.r.o, EDEU). - Brezno ZŠ Karola Rapoša. Vzdělávání učitelů "Podpora inovativních metod v realizaci vyučovacího procesu - práce s interaktivní tabulí" v rámci projektu "Škola pro ţivot v třetím tisíciletí" kód ITMS projektu: (Caleyo s.r.o). - Solčany, Čiastkovce (Caleyo s.r.o). V rámci konferencí např. Kysucké Nové Mesto, hodinová hlavní přednáška. Dostupné na Internetu: <http://vimeo.com/ > 7

8 Další konference a příspěvky k tématu interaktivní tabule v Nitře, Trnavě, Bánské Bystrici, Smolenice... Dostupné na Internetu: <http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2008_2009/> Působení v ČR Kolín, OSŠP - Střední odborná škola Praha, Brno, Olomouc: V rámci konferencí a příspěvků na témata interaktivních tabulí, viz publikační činnost. Dostupné na Internetu: <http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2010/> <http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2008_2009/> Působení v ČR - Moravskoslezský kraj Interaktivní tabule a její vyuţití na VŠ - školení vysokoškolských učitelů na VŠB, - TU VŠB v Ostravě. Výběr ze SŠ, kde proběhlo školení učitelů s interaktivní tabulí: - Gymnázium v Českém Těšíně, - Gymnázium v Bílovci, - Střední škola ve Vítkově Podhradí, - Střední odborná škola v Opavě, - Střední odborná škola Spol. stravování v Ostravě, - Střední škola elektrotechnická, ul. Na jízdárně v Ostravě, - Střední průmyslová škola v Karviné, - Střední praktická škola - Klimkovice Kompetence pro práci s interaktivní tabulí; Interaktivní učební pomůcky ve výuce, Inovativní metody a formy práce s interaktivní tabulí. Výběr ze ZŠ, kde proběhlo školení učitelů s interaktivní tabulí: - Ostrava ZŠ Kosmonautů, ZŠ Zelená, ZŠ Šeříkova, ZŠ L. Štúra, ZŠ Bulharská, ZŠ Spartakovců, ZŠ Ukrajinská, ZŠ Komenského, ZŠ Bohumínská, ZŠ Porubská, ZŠ Krestova, ZŠ Březinov, ZŠ Jugoslávská, ZŠ A. Hrdličky, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Sekaniny atd. - Stará Bělá, Velká Polom - Karviná ZŠ Komenského, ZŠ U Studny... - Český Těšín ZŠ Slezská, - Krnov, Brušperk, Bohumín ZŠ Masarykova (ul. Seifertova), - Frýdek Místek ZŠ Pionýrů, ZŠ Jiřího z Poděbrad, ZŠ 1. máje, Fryčovice, Staré Město, Bukovec, - Hlučín ZŠ Tyršova, - Velká Polom, - Pustá Polom Modernizace ZŠ Pustá Polom s důrazem na aplikaci moderních výukových metod, registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/ , školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a tvorbu výukových materiálů "Interaktivní tabule v kaţdé třídě". 8

9 Obsah Profesní ţivotopis Anna Martinková... 1 Osobní informace:... 1 Vzdělání... 1 Praxe... 1 Další vzdělávání (kurzy)... 2 Odborné zaměření - doposud přednášené předměty... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 3 Členství a aktivity... 3 Granty a projekty... 4 Vedení diplomových prací (bakalář. prací, závěrečných):... 5 Publikační činnost... 5 Kurzy interaktivních tabulí ve výuce... 7 Působení v zahraničí... 7 Působení v ČR... 8 Působení v ČR - Moravskoslezský kraj

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v souladu s 26 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji V oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji byla první výzva s pořadovým číslem 9 pro příjem projektových ţádostí ostatních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více