KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

2 Strana: 2 z 9 1. Informace o zadavateli: Zadavatel veřejné zakázky: Obchodní firma Sídlo Plzeňská energetika a.s. Plzeň, Tylova 1/57, PSČ , Česká republika Jednající Ing. Václavem Paškem, předsedou představenstva, a Mgr. Petrem Sekaninou, členem představenstva Zápis v OR Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1525 IČ (dále jen zadavatel ). Zadavatel uveřejnil v Informačním systému veřejných zakázek (IS VZ) pod evidenčním číslem Oznámení o zakázce - veřejné služby na veřejnou zakázku s názvem Refinancování a zajištění provozního financování Plzeňské energetiky a.s.. Tato kvalifikační dokumentace blíže specifikuje podmínky uvedené v Oznámení o zakázce veřejné služby. V souladu s 63 odst. 8 a 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), uvádí zadavatel v této Kvalifikační dokumentaci rámcovou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky a podrobnou specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace dodavatele/zájemce, podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním a možnost zrušit zadávací řízení. 2. Předmět plnění veřejné zakázky, opční právo 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Refinancování a zajištění provozního financování Plzeňské energetiky a.s. jsou finanční služby spočívající v poskytnutí úvěrů dle požadavků zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. 2.2 Zadavatel pro informaci zájemcům uvádí, že výše úvěrových prostředků, které bude pro plnění předmětné zakázky vyžadovat, činí bez opce cca 1 mld. Kč, včetně opce cca 1,5 mld. Kč. Bližší specifikace bude uvedena v zadávací dokumentaci. 2.3 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ve smyslu ust. 13 odst. 6 zákona celkem 400 mil. Kč včetně využití opčního práva. 2.4 Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. 99 zákona opční právo na poskytnutí dalších služeb, a to finančních a úvěrových služeb ve vztahu k financování modernizace stávajících turbosoustrojí zadavatele. Předpokládaná hodnota služeb při využití opčního práva činí 133 mil. Kč a zadavatel si vyhrazuje právo na uplatnění tohoto opčního práva nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel zadá služby, které jsou předmětem opčního práva, formou jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. 23 odst. 7 písm. b) zákona.

3 Strana: 3 z 9 3. Kvalifikační předpoklady 3.1 Zadavatel uvádí v této kvalifikační dokumentaci v souladu s 63 zákona a Oddílem III. Oznámení o zakázce - veřejné služby (dále jen Oznámení) upřesňující požadavky zadavatele na dodavatele k prokazování kvalifikačních předpokladů uvedených v bodu III. 2) Oznámení. 3.2 Zadavatel výslovně uvádí, že v souladu s ust. 63 odst. 1 zákona nepožaduje prokázání základních ani profesních kvalifikačních předpokladů. Zadavatel dále stanoví, že nebude omezovat počet zájemců pro účast v jednacím řízení s uveřejněním. 3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: Splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s položkou III. 2.2 Oznámení (Ekonomická a finanční způsobilost) prokáže dodavatel zadavateli: Předložením účetní závěrky v plném nebo zjednodušeném rozsahu, je-li její vyhotovení právním řádem platným v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště dodavatele vyžadováno, včetně zprávy auditora (zpráva o auditu), je-li vyhotovení zprávy auditora právním řádem platným v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště dodavatele vyžadováno, sestavenou k Pokud zájemce nebude mít k dispozici ke dni prokazování kvalifikace zadavateli zpracovanou a auditovanou účetní závěrku k , je oprávněn předložit účetní závěrku sestavenou ke dni V případě, že hospodářský rok dodavatele se nekryje s kalendářním rokem, musí být předložena účetní závěrka sestavená k ukončení hospodářského roku, který je poslední přede dnem uveřejnění Oznámení o této veřejné zakázce. Z předložené účetní závěrky musí pro splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu vyplývat: (a) (b) vlastní kapitál dodavatele ve výši alespoň ,- Kč (slovy: pět miliard korun českých) a bilanční sumu (hodnota aktiv) ve výši alespoň ,- Kč (slovy: padesát miliard korun českých) a výrok auditora bez výhrad, je-li vyhotovení zprávy auditora právním řádem platným v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště dodavatele vyžadováno. Pokud zahraniční dodavatel není schopen dle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště doložit účetní závěrku, doloží namísto účetní závěrky odpovídající dokument, a to poslední zpracovanou rozvahu anebo jiný doklad, ze kterého bude moci být určena výše vlastního kapitálu a bilanční sumy dodavatele. Tyto doklady může dodavatel předložit v prosté kopii. V případě podání společné nabídky několika dodavateli zadavatel nepřipouští v tomto případě tzv. sčítání kvalifikace, shora uvedené ekonomické a finanční předpoklady tedy musí být prokázány každým dodavatelem samostatně v plném rozsahu tak, aby zadavatel získal jistotu o potřebné ekonomické a finanční stabilitě zájemce. Pokud bude zájemcem pobočka zahraniční banky, je oprávněna prokázat shora požadované ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prostřednictvím zahraniční banky, která pobočku na území České republiky zřídila.

4 Strana: 4 z Technické kvalifikační předpoklady Splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s položkou III. 2.3 Oznámení (Technická způsobilost) prokáže dodavatel zadavateli předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech (3) letech. Ze seznamu významných služeb musí pro prokázání splnění této kvalifikace vyplývat, že dodavatel poskytl alespoň 3 služby úvěrového financování poskytnutého dodavatelem samotným nebo společně s jinými věřiteli, přičemž poskytnuté služby musí splňovat následující kritéria: (a) (b) (c) (d) úvěr (úvěrový program) byl poskytnut na základě dokumentace (dále jen Úvěrová smlouva ), která se řídila českým právem, a celková výše úvěrového financování podle úvěrové smlouvy činila minimálně ,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých), a podíl dodavatele na takovémto financování v případě, že bylo poskytnuto více věřiteli, činil v alespoň 1 případě minimálně ,- Kč (slovy: tři sta padesát miliónů korun českých), a takové financování poskytoval dodavatel sám anebo v případě, kdy poskytoval financování s dalším věřitelem či věřiteli, v něm alespoň v 1 případě vystupoval jako aranžér či agent. Dodavatel je povinen poskytnout seznam výše uvedených významných služeb v níže uvedené struktuře: (a) Místo plnění, (b) Stručný popis Úvěrové smlouvy (základní charakteristika úvěru) včetně uvedení skutečnosti, že se smlouva řídila českých právem, (c) Datum sjednání Úvěrové smlouvy, (d) Výše dohodnutého úvěrového závazku na základě Úvěrové smlouvy; v případě sdružení (syndikátu) podíl dodavatele na celkové výši úvěrového závazku, (e) Postavení dodavatele jako agenta, věřitele, agenta pro zajištění a/nebo aranžéra, pokud dodavatel poskytl financování s dalším věřitelem či věřiteli, (f) Dlužník a kontaktní osoba na straně dlužníka, se kterou je možno ověřit poskytnutí financování a případné postavení dodavatele v rámci poskytovaného financování, pokud není poskytnutí takového údaje v rozporu s příslušnými úvěrovými smlouvami (utajení). Dodavatel přiloží jako přílohu k tomuto seznamu významných zakázek osvědčení o poskytnutí služby vydané dlužníkem v originále nebo ověřené kopii a není-li možné takové osvědčení od dlužníka získat z důvodů spočívajících na straně dlužníka, čestné prohlášení dodavatele o poskytnutí služby. Osvědčení o provedení služeb nebo čestné prohlášení bude předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii. 3.5 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3.3 a 3.4 nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 3.6 Subdodavatelé, dodavatelé, zahraniční dodavatelé Pokud dodavatel není schopen v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikace požadované

5 Strana: 5 z 9 zadavatelem týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost, popřípadě týkající se oprávnění k podnikání, je oprávněn splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 3.7 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, splnění kvalifikace podle odstavců 3.3 a 3.4 výše musí prokázat všichni dodavatelé společně; tím není dotčen poslední odstavec bodu 3.3., ve kterém zadavatel nepřipouští tzv. sčítání kvalifikace v uvedeném případě. 3.8 Bude-li předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, stanoví zadavatel v souladu s ust. 51 odst. 6 zákona, že v takovém případě nemusí být dodavatelé podávající tuto společnou nabídku zavázáni společně a nerozdílně. Z podané žádosti o účast však musí jednoznačně vyplývat, že dodavatelé budou podávat nabídku společně. Zadavateli však musí být jednoznačným způsobem prokázán způsob sjednané odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za plnění veřejné zakázky tento požadavek zadavatel požaduje prokázat v návrhu smlouvy o úvěru, který bude součástí nabídky. 3.9 Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 4. Posouzení kvalifikace 4.1 Posouzení kvalifikace provede zadavatel v souladu s ustanovením 64 odst. 7 zákona postupem podle 59 zákona. 5. Lhůta a místo pro podání žádostí o účast 5.1 Žádost o účast v zadávacím řízení spolu s dokumenty, kterými dodavatel prokazuje zadavateli splnění stanovených kvalifikačních předpokladů, a dalšími požadovanými doklady (dále jen žádost o účast) musí být zadavateli doručena osobně nebo doporučeně poštou ve lhůtě pro podání žádosti o účast v souladu s bodem IV. 3.4) Oznámení, tj. nejpozději do do 12:00 hod. místního času.

6 Strana: 6 z Žádosti o účast je možno ve lhůtě pro podání žádostí podat osobně v sídle zadavatele FÚ/Nákup, 3. patro (dveře č. 504), areál ŠKODA Plzeň (vjezd 8. bránou Karlov), a to v pracovních dnech v době od 07:00 do 14:00 hodin; v poslední den lhůty pro podání žádostí je možno žádost o účast podat v době od 07:00 do 12:00 hodin místního času. 5.3 Místem pro osobní podání žádosti o účast je sídlo zadavatele: Plzeňská energetika a.s. FÚ/Nákup Tylova 1/ Plzeň Žádost o účast je možno též zaslat doporučeně poštou na doručovací adresu: Plzeňská energetika a.s. FÚ/Nákup Tylova 1/ Plzeň 5.4 Kontaktní osoby zadavatele: p. Jiří Beran tel. č.: fax č.: mobil: Výše uvedené kontaktní osoby zprostředkovávají kontakt mezi dodavatelem/zájemcem a zadavatelem. 5.5 Za rozhodující pro doručení žádostí o účast je okamžik jejich převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou zodpovědnost. 6. Forma a náležitosti žádosti o účast 6.1 Žádost o účast bude předložena zadavateli v písemné formě v originále a jedné kopii, příslušně označených originál a kopie na první straně každého výtisku. 6.2 Při vypracování žádosti o účast musí být dodrženy také tyto zásady: a) Žádost o účast musí obsahovat identifikační list v souladu s přílohou 1 Kvalifikační dokumentace. b) Originál žádosti o účast musí být napsán nebo vytisknut čitelně, nesmazatelným inkoustem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě zájemcem parafovány. c) Jednotlivé listy žádosti o účast musí být vzájemně pevně spojeny. d) Kopie žádosti o účast musí být pořízena z originálu žádosti o účast. e) V případě rozporu mezi originálem a kopií žádosti o účast je rozhodující originál. f) Doklady prokazující splnění kvalifikace a veškeré další dokumenty požadované v této

7 Strana: 7 z 9 dokumentaci budou předloženy v českém jazyce. 7. Balení a označení žádosti o účast 7.1 Originál a kopie žádosti o účast musí být předloženy v neprůhledných a řádně uzavřených obálkách/obálce nebo obalech (dále jen obálky). Na uzavření musí být opatřeny razítkem, případně parafou zájemce. 7.2 Každá obálka musí být označena následujícím způsobem v českém jazyce: a) název veřejné zakázky, b) obchodní firma a adresa zadavatele, c) obchodní firma a adresa zájemce, d) nápis: NEOTVÍRAT ŽÁDOST O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Refinancování a zajištění provozního financování Plzeňské energetiky a.s. 8. Vyhrazená práva zadavatele, další podmínky zadavatele 8.1 V souladu s Oznámením a ust. 85 odst. 5 zákona si zadavatel vyhradil právo zrušit zadávací řízení. 8.2 Zadavatel upozorňuje zájemce, že před podáním nabídek bude požadovat poskytnutí jistoty ve smyslu ust. 67 zákona ve výši ,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) ve formě bankovní záruky nebo složením na účet zadavatele. 8.3 Zadavatel rovněž stanovuje, že doklady prokazující splnění kvalifikace, jakož i žádost o účast, musí zájemci podat v českém jazyce (v zadávací dokumentaci bude připuštěno podání nabídky včetně návrhu smlouvy rovněž v anglickém jazyce).

8 Strana: 8 z 9 Příloha 1 Identifikační list IDENTIFIKAČNÍ LIST Veřejná zakázka: Refinancování a zajištění provozního financování Plzeňské energetiky a.s. Zadavatel veřejné zakázky: Plzeňská energetika a.s., IČ: , právnická osoba se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ , zapsaná v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka Předkládá Zájemce: Zájemce, sídlo/místo podnikání IČ: DIČ: Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obch. rejstříku Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Telefon: Fax: Mail: Po prostudování Oznámení zadávacího řízení a Vaší Kvalifikační dokumentace nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, předkládáme naši žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním doloženou doklady podle Kvalifikační dokumentace. Prohlašujeme, že všechny požadavky Kvalifikační dokumentace jsou nám jasné a srozumitelné. Dále prohlašujeme, že všechny údaje uváděné v naší žádosti o účast se zakládají na skutečnosti, jsou pravdivé a že všechny předložené dokumenty jsou originální nebo jsou předloženy v úředně ověřeném stejnopise. Dále prohlašujeme, že jsme ve své žádosti o účast nezamlčeli žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění kvalifikace a které by mohly ovlivnit hodnocení kvalifikace v souladu s Kvalifikační dokumentací. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

9 Strana: 9 z 9 V. dne Jméno, příjmení a podpis zájemce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více