Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany"

Transkript

1 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2012, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO Praha 2011) Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2010 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO Praha 2010) Instrukce MF k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany (Ministerstvo financí ČR, čj. 19/66548/ ze dne 22. července 2011) Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (Ministerstvo financí, čj. 11/54 682/ ze září 2011 ) Hlavním východiskem při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 bylo především Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů, a dále Konvergenční program ČR, který jasně deklaroval snahu ukončit situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho postupného snižování. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly. 1

2 Ministerstvu obrany byly původně stanoveny základní rozpočtové limity: celkové příjmy kapitoly ve výši mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,5 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2012 upřesňovány. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2012, vyhlášky č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrh zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, a byl zpracován rovněž v návaznosti na instrukce a upřesnění provedené z úrovně Ministerstva financí. Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2012 byl sestaven v cílově orientované struktuře rozpočtu, která v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování člení rozpočet do jednotlivých výdajových bloků, výdajových okruhů, množin výdajových prvků, podmnožin výdajových prvků a výdajových prvků. Změna způsobu rozpočtování, a to nejen v kapitole MO, je zaváděna z důvodu účelného využívání veřejných prostředků a jasné odpovědi na otázky, čeho se má dosáhnout, jakým způsobem a s jakou sumou peněz. Rozpočtování podle cílů a stanovení kritérií pro hodnocení jejich plnění se stává základním nástrojem řízení jednotlivých útvarů i organizačních složek resortu a jejich hospodaření se svěřenými prostředky. Nadále dochází k postupné úpravě struktury cílů, aby lépe vyhovovala potřebám resortu a Ministerstvu financí. Návrh rozpočtu bude v dalším období připravován s cílem napojení resortu do integrovaného informačního systému státní pokladny. Schváleným rozpočtem kapitoly 307 Ministerstvo obrany jsou zabezpečeny nezbytné výdaje na zajištění rozhodujících programů a projektů pro další transformaci ozbrojených sil ČR a celého resortu obrany, jejichž věcné a časové parametry byly upřesněny Bílou knihou o obraně, schválenou usnesením vlády číslo 369 ze dne 18. května V důsledku neustálého snižování disponibilních peněžních prostředků je třeba však konstatovat, že bude nutné mnoho projektů přehodnotit, případně prodloužit jejich realizaci nebo je úplně zastavit. 2

3 Trend snižování výdajů státního rozpočtu určených pro kapitolu 307 Ministerstvo obrany ovlivňuje rozsah plněných úkolů a vyvolává neustálou potřebu přijímat celou řadu opatření v oblasti mandatorních výdajů. Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, stanoví limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,13 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,11 %, přitom v roce 2011 činil 1,18 %. Z uvedeného je vidět, že nadále pokračuje trend snižování podílu výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny, je sestaven podle jednotlivých druhů výdajů a příjmů, odvětvového třídění stanoveného platnou rozpočtovou skladbou Ministerstva financí při respektování pravidel cílově orientovaného rozpočtování. Celkové příjmy, které byly kapitole MO stanoveny ve výši 3 206,4 mil. Kč, jsou oproti minulému roku vyšší o 568 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 965,5 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Daňové příjmy ve výši 10,6 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 240,9 mil. Kč zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování byl stanoven limit výdajů na reprodukci majetku ve výši mil. Kč, včetně souvisejících běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 331,3 mil. Kč, tj. snížení o 14,58 %. 3

4 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 součástí programového financování (součástí EDS/ SMVS). Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací byl určen limit ve výši 378,3 mil. Kč. Proti roku 2011 dochází ke zvýšení o 11,61 mil. Kč (index 2012/2011 činí 1,03). Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování a výzkumu, vývoje a inovací) představují částku ,4 mil. Kč (tj. 81,1 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (rozpočtové počty osob) v rámci organizačních složek státu byl MO v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti roku 2011 navýšen o 30 osob (z na osob). Uvedené navýšení souvisí se zabezpečením úkolů kapitoly vyplývajících ze zákona číslo 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. K realizaci předmětného zákona byla provedena organizační změna a stanovena působnost organizační jednotce, která se bude zabývat otázkou vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a dalšími stanovenými činnostmi. Na základě uvedeného došlo k navýšení počtů systemizovaných míst u ústředního správního orgánu Ministerstva obrany, a to nejméně do 31. prosince Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2012 schválila vláda ČR dne 6. října 2010 svým usnesením číslo 722 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok Výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2012 se předpokládají v objemu ve výši mil. Kč. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort obrany se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2012 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 45,3 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 5,9 mil. Kč a 39,4 mil. Kč tvoří prostředky z EU. 4

5 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2014 v mil. Kč rok Limit dle střednědobého výhledu Schválený rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání Limit dle střednědobého výhledu Schválený rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání

6 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2012/2011 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 729, ,00 1,05 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 179, ,70 1,01 Průměrná míra inflace 2,30 % 3,50 % 1,52 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,18 % 1,11 % 0,94 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,72 % 3,66 % 0,98 Zdroj Ministerstvo financí návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace, čj / MF. 6

7 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2011 Rok 2012 Index 2012/2011 I. Kapitálové výdaje celkem 5 297, ,2 1,04 II. Běžné výdaje celkem , ,9 0,98 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,9 1,00 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 7 003, ,5 0,97 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 3 240, ,6 1,28 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým 1 227, ,5 1,15 organizacím II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 228,4 357,2 1,56 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,2 0,90 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,1 0,99 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008) , ,4 0,96 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 331, ,5 1,27 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 307,0 240,9 0,78 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 638, ,4 1,22 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,7 0,98 7

8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2011 a ) Schválený rozpočet Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Rok 2011 Rok 2012 Rozdíl Index 2012/ Osoby , , ,0 1,10 2. Provoz a údržba , , ,4 0,82 3. Nákup a výstavba 7 415, ,2-3,8 1, Nákup 6 106, ,8 605,5 1, Výstavba 1 308,7 699,5-609,3 0,53 4. Výzkum a vývoj 366,7 378,4 11,7 1,03 5. CELKEM ( ) , ,9 20,5 1,00 6. Nevojenské výdaje 2) 580,0 155,2-424,8 0,27 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , ,1-404,3 0,99 1) Podle modifikované struktury hlášení o vojenských výdajích OSN od ) Výdaje nezahrnuté v metodice OSN. 8

9 Výdaje MO v roce 2012 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 1) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 7 098, ,0 325, ,4 70, ,9 2. Provoz a údržba 1 114, ,1 21, ,1 0, ,5 3. Nákup a výstavba 4 031, ,9 0, ,2 0, , Nákup a výstavba 3 940, ,2 0, ,5 0, , Výstavba 91,2 12,6 0,0 595,7 0,0 699,5 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 378,4 0,0 378,4 5. CELKEM ( ) , ,9 346, ,1 70, ,9 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 155,2 0,0 155,2 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , ,9 346, ,3 70, ,2 1) Podle modifikované struktury hlášení o vojenských výdajích OSN od

10 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč rok Kapitálové výdaje (včetně výdajů zařazených do EDS/SMVS a a výzkumu, vývoje a a inovací) Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP FKSP a soc. a soc. dávky dávky Ostatní neinvestiční výdaje 10

11 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč rok Příjmy celkem 2 917, , , , ,4 Příjmy z pojistného 2 667, , , , ,9 Příjmy daňové a nedaňové 250,0 196,2 240,1 319,1 251,5 11

12 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2012 Skutečné Skutečné výdaje výdaje rok 2009 rok 2009 Schválené Schválené výdaje výdaje rok 2011 rok % % 43% 19% % 19% 21% 21% % 33% 33% % 38% % 38% 46% 46% % Skutečné Skutečné výdaje rok výdaje 2010 rok 2010 Schválené Schválené výdaje výdaje rok 2012 rok % % 37% Schválené výdaje rok % % 20% 21% 33% 18% 18% % 33% 33% % 43% % 43% 46% 49% 49% % Programy reprodukce majetku* Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 12

13 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2012 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu Zajištění Zajištění ostatních ostatních sociálních sociálních dávek dávek 6,3% % Zajištění státní sportovní reprezentace 0,2% % Zajištění dávek důchodového pojištění 9,3% % Zajištění podpory prezidenta prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil sil 0,9% % Zajištění strategického zpravodajství 4,7% % Zajištění obrany České republiky ozbrojenými silami 56,7% 56.7 % Zajištění Zajištění výkonu výkonu státní státní správy správy v působnosti MO MO 1,9% % Vytváření a rozvoj systému obrany státu 20,0% % 13

14 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ (EDS/SMVS) Zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši mil. Kč (tj. 17,9 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje mil. Kč a běžné výdaje 2 393,9 mil. Kč. Výdaje v oblasti programů reprodukce majetku vykazují snižující trend již několik let, což souvisí se snižujícím se zdrojovým rámcem kapitoly a z toho vyplývajícím snižováním výdajů na investiční projekty resortu obrany. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem jsou na rok 2012 plánovány v rámci 11 programů reprodukce majetku, přičemž se jedná pouze o pokračující programy, na které již byla schválena dokumentace programu Ministerstvem financí ČR. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci 5 rozhodujících programů vyčleněna částka 7 045,3 mil. Kč (tj. 90,3 % objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: pořízení lehkých obrněných vozidel, zvyšování schopností vojáka 21. století, výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou v roce 2012 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO zdroje z dotací fondů NATO v částce 203,2 mil. Kč. 14

15 Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až 2012 v mil. Kč Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až rok Skutečnost Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 5 827, , , , ,0 Běžné výdaje 4 869, , , , ,0 Celkem , , , , ,0 15

16 Rozdělení výdajů programového financování (EDS/SMVS) v roce 2012 Programy nemovité infrastruktury 7 % Programy vyzbrojování 93 % 16

17 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2012 schváleny v celkovém objemu ,9 mil. Kč, což je 87,4 % celkových výdajů kapitoly MO. V návrhu rozpočtu 2012 byly přednostně rozpočtovány mandatorní výdaje vycházející ze zákonných nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Na platové prostředky a OPPP a související výdaje, důchody a sociální dávky byly vyčleněny prostředky ve výši ,1 mil. Kč, tj. 55,7 % běžných výdajů. Z této částky činí prostředky na platy 9 188,3 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 037,7 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 066,7 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 91,9 mil. Kč. Usnesením vlády č. 692 ze dne 21. září 2011 byl limit výdajů na sociální dávky a politiku zaměstnanosti stanoven ve výši 6 885,5 mil. Kč. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny číslo 917 byl tento limit snížen o 100 mil. Kč. K zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek jsou tedy alokovány v rozpočtu kapitoly prostředky v celkové výši 6 785,5 mil. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů jde o nákup materiálu, na jehož realizaci je v rozpočtu alokováno 1 277,4 mil. Kč. Dále lze z významných druhů běžných výdajů uvést prostředky určené na nákup služeb ve výši 5 696,7 mil. Kč a na nákup vody, paliv a energií ve výši 951,4 mil. Kč. Na zabezpečení údržby a oprav jsou určeny prostředky ve výši 1 224,7 mil. Kč. 17

18 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2012 Výdaje v mil. Kč Rozpočet ,1 Kapitálové výdaje 5 498,2 Běžné výdaje* ,9 I. Mandatorní výdaje ,9 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,5 a) Platové prostředky VzP a OZ 9 188,3 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 037,7 c) Pojistné 4 066,6 d) Převody FKSP 91,9 2. Ostatní mandatorní výdaje ,4 a) Sociální dávky 6 785,5 b) Přídavek na bydlení 3 497,0 c) Ostatní (stipendia apod.) 31,9 II. Ostatní běžné výdaje ,0 1. Zabezpečení běžného života ,6 2. Transfery a dotace 2 979,6 3. Další běžné výdaje 120,8 *včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací. 18

19 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2008 až 2012 počty zaměstnanců celkem objem platových prostředků v mil. Kč rok Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč)

20 Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2008 až 2012 počet osob rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Skutečnost Plán Rok Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Celkem

21 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2008 až 2012 v mil. Kč v mil. Kč % 19% ,2% % 18% 17,8% 17,8 % 18% % 17% % 16% ,2 % 15,2% % % % 14% ,6 % ,6% 13,3 % 0 13,3% 13% % rok Běžné výdaje* Důchody a ost. a ost. sociální sociální dávky dávky rok Podíl sociálních dávek dávek na běžných na běžných výdajích výdajích 21

22 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2011 až 2012 Celkem 9 440, ,2 Nákup materiálu 1 277, ,4 Nákup Nákup vody, vody, paliv a a energie 951, ,8 Údržba a opravy 1 224, ,1 Cestovné Služby 289,9 286, , , v mil. Kč 22

23 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2011 až 2012 v mil. Kč ,4 Ostatní materiál Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny Nákup materiálu celkem 1 277, ,4 102,3 216,6 464,3 195,4 690,1 282,0 86,3 20,2 75,5 178,3 371,4 111,1 155,6 311,2 54, rok 23

24 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Na podporu výzkumu, vývoje a inovací byly v roce 2012 na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro resort obrany vyčleněny finanční prostředky ve výši 378,3 mil. Kč. Proti roku 2011 dochází ke zvýšení výdajů o 11,6 mil. Kč (index 2012/2011 činí 103,16). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování čtyř pokračujících programů. V rámci těchto programů jsou na financování 59 projektů výzkumu, vývoje a inovací a podpory výzkumných organizací pokračujících z roku 2011 vyčleněny finanční prostředky v objemu 302,5 mil. Kč, které jsou již v předmětných akcích smluvně vázány. Na nově zahajované projekty výzkumu, vývoje a inovací, zabezpečení veřejných zakázek a na hodnocení a kontrolu projektů tak zbývá 75,8 mil. Kč. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 293,8 mil. Kč a na institucionální podporu 84,5 mil. Kč. 24

25 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR ČR EDS/SMVS EU FKSP HDP MO NATO OPPP OZ OSN VZP Armáda České republiky Česká republika evidenčně dotační systém a správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt Ministerstvo obrany České republiky (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy ostatní platby za provedenou práci občanští zaměstnanci Organizace spojených národů vojáci z povolání 25

26 OBSAH ÚVOD... 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2011 a Výdaje MO v roce 2012 podle metodiky OSN... 9 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2008 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2008 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2009 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2012 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ (EDS/SMVS) Porovnání výdajů programového financování v letech 2008 až Rozdělení výdajů programového financování (EDS/SMVS) v roce BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2008 až

27 Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2008 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2008 až Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2011 až Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2011 až VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... 25

28 Dagmar Labáková Rozpočet fakta a trendy 2012 Vydalo Ministerstvo obrany ČR Odbor komunikace a propagace (OKP) Tychonova 1, Praha 6 Zlom: Adéla Zemanová Dáno do tisku: květen 2012 Tisk: OKP MO 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky OKP, 2012 ISBN ISBN (anglické vydání)

29

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 6 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3 Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Dny malých obcí - Vyškov Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2010 Jan Zikl Meziroční srovnání vývoje daňových příjmů obcí Rok (R) Daňové příjmy celkem skutečnost

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2015 2 OBSAH: Seznam použitých zkratek:...

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

B. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti na rok 2008

B. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti na rok 2008 II. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace (včetně státní správy, tj. vlastního MŠMT a ČŠI), společné a specifické úkoly na rok 2008

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Financování sektorové politiky financování obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO POTŘEBY OZBROJENÝCH SIL

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO POTŘEBY OZBROJENÝCH SIL STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ... STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO POTŘEBY OZBROJENÝCH SIL Npor. Ing. Veronika MAZALOVÁ,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Rozpočtový výhled Ministerstvo financí

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Závěrečný účet za rok 2010 Kapitola 333 0 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2010...

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 317 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 13/29 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU XLIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 24. dubna 2014 Bod programu: 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Plné znění

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-13449/2016-1. V Praze dne 3. června 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-13449/2016-1. V Praze dne 3. června 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-13449/2016-1 V Praze dne 3. června 2016 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 na podporu organizace

Více

Kolektivní smlouva 2014

Kolektivní smlouva 2014 Kolektivní smlouva 2014 uzavřená podle 22-29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Č.j. GHB/468/2013 Účastníci smlouvy: Gymnázium Havlíčkův Brod, zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.,

Více

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy Informace k materiálům projednávaným s rozpravou na schůzi vlády ČR dne 19. 9. 2007 Bod č. 2 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace Předkládá ministr

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Finanční podpora pro obnovu památek

Finanční podpora pro obnovu památek Finanční podpora pro obnovu památek 2015 Obsah Úvod...str. 3 1... Programy sekce ekonomické...str. 9 2... Programy sekce kulturního dědictví...str. 15 3... Aproximační strategie...str. 17 Závěr...str.

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. 1. Pojmy a klasifikace... 2 1.1 Základní pojmy... 2 1.2 Kategorizace

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 4. července 2013 Cena 32,- Kč OBSAH: 7. 8. 9. 10. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 15 1.3. Rezervní fond 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 22 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 30 1.5.1. Vývojové

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 2 Únor 2001 O B S A H Část normativní - Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství,

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Studijní text. Téma 4: PLÁNOVÁNÍ AKVIZICE V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY A V RÁMCI REZORTU MO ČR

Studijní text. Téma 4: PLÁNOVÁNÍ AKVIZICE V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY A V RÁMCI REZORTU MO ČR Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Téma 4: PLÁNOVÁNÍ AKVIZICE V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY A V RÁMCI REZORTU MO ČR Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Statistika ústřední vlády 2015

Statistika ústřední vlády 2015 Statistika ústřední vlády 2015 Termínový kalendář Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 12.prosince 2014 Kontaktní osoba Vít Procházka Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská

Více